Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 4.002 din 26 octombrie 2020  privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru finanţarea  dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin promovarea transferului tehnologic,  în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.002 din 26 octombrie 2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru finanţarea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin promovarea transferului tehnologic, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1061 din 11 noiembrie 2020
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Avizul Consiliului Concurenţei comunicat cu Adresa nr. 12.070 din 12.10.2020,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020,
    ţinând cont de prevederile art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
    ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei emite următorul ordin:
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin aprobă o schemă transparentă de ajutor de minimis pentru finanţarea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin promovarea transferului tehnologic, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, denumită în continuare schemă, prin axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic“, prioritatea de investiţii 1.1 „Promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general“, operaţiunea 1.1. C: Investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii pentru introducerea în piaţă/comercializarea unor produse/servicii şi procese noi sau semnificativ îmbunătăţite pentru piaţa de profil, în urma implementării rezultatelor unor cercetări sau a unor idei teoretice şi practice din domeniile de specializare inteligentă în activitatea economică a IMM. Transferul tehnologic la nivel de produs şi serviciu poate fi însoţit de noi metode şi modele (de organizare, de marketing, de comercializare etc.) sau metode şi modele semnificativ îmbunătăţite, însă nu în mod exclusiv.
    (2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:
    a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013;
    b) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/20.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/20.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare;
    f) Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 4.272 final din 23 iunie 2015 de aprobare a anumitor elemente din programul operaţional „Regional“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România, cu modificările ulterioare.

    (3) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

    CAP. II
    Obiectiv
    ART. 2
    Obiectivul principal îl reprezintă sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii care vor include în piaţă/vor comercializa produse/servicii noi sau semnificativ îmbunătăţite pentru piaţa de profil, în urma aplicării unor soluţii inovative sau în urma realizării unor transferuri tehnologice în domeniile de specializare inteligentă menţionate în anexa la prezentul ordin.

    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) întreprindere este orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    b) întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la punctele I-IV sunt considerate întreprinderi unice;

    c) întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM, sunt acele întreprinderi care, în conformitate cu dispoziţiile anexei 1 „Definiţia IMM-urilor“ la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu Piaţa comună în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    (i) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
    (ii) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.
    Stabilirea caracterului de IMM al solicitantului IMM/liderului de parteneriat IMM se realizează având în vedere şi datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia;

    d) entităţile de inovare şi transfer tehnologic, denumite în continuare ITT, sunt: centrele de transfer tehnologic, incubatoarele tehnologice şi de afaceri, centrele de informare tehnologică, oficiile de legătură cu industria, parcurile ştiinţifice şi tehnologice etc., definite şi acreditate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    e) întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, este:
    (i) [se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate, cel puţin 3 ani de la înfiinţare] în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    (ii) [se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate, cel puţin 3 ani de la înfiinţare] în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

    f) furnizor şi administrator al ajutorului de stat regional este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, denumit în continuare MLPDA, prin intermediul Autorităţii de management pentru Programul operaţional regional, denumită în continuare AMPOR;
    g) regiunile de dezvoltare sunt entităţi teritoriale specifice, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS-II în Nomenclatorul unităţilor statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul cărora se implementează proiectul finanţat;
    h) mediul urban reprezintă ansamblul oraşelor şi municipiilor, definite ca unităţi administrativ-teritoriale, care includ atât localităţile componente, cât şi satele aparţinătoare acestora;
    i) mediul rural reprezintă localităţi de rang IV şi V, respectiv sate reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor definite conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia satelor aparţinând municipiilor sau oraşelor incluse în mediul urban;
    j) Programul operaţional regional 2014-2020, denumit în continuare POR 2014-2020, reprezintă un document strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru, şi aprobat de Comisia Europeană, care îşi propune ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunilor;
    k) Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020, denumit în continuare ghidul general, reprezintă documentul aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.021/2015^1, cu modificările şi completările ulterioare;
    ^1 Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.021/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    l) Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor reprezintă un document ce cuprinde o detaliere tehnică şi financiară a informaţiilor necesare, potenţialilor solicitanţi, pentru pregătirea proiectelor şi completarea corectă a cererilor de finanţare, document elaborat pentru fiecare apel de proiecte din cadrul POR 2014-2020 şi aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei;
    m) contract de finanţare este actul juridic cu titlu oneros încheiat între Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, organismul intermediar din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanţare şi beneficiar, prin care se aprobă spre finanţare, în cadrul Programului operaţional regional, un proiect ce a fost selectat ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, în anumite condiţii;
    n) inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătăţit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătăţit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizaţională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relaţiile externe. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinaţii ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoştinţe obţinute de întreprindere;
    o) inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu nou sau semnificativ îmbunătăţit în privinţa caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătăţiri semnificative în privinţa specificaţiilor tehnice, componentelor şi materialelor, software-ului incorporat, uşurinţei de utilizare sau a altor caracteristici funcţionale). Produsele inovate pot fi noi pentru piaţă sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piaţă, dar este nou pentru întreprindere;
    p) inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătăţite de producţie sau livrare (aceasta poate include schimbări semnificative de tehnici, echipamente şi/sau software), cu scopul de a reduce costurile unitare de producţie şi distribuţie, de a îmbunătăţi calitatea, de a produce sau distribui produse noi sau îmbunătăţite semnificativ;
    q) transferul tehnologic reprezintă orice activitate care are drept rezultat introducerea pe piaţă a unor produse noi (bunuri şi servicii) sau a unor produse (bunuri şi servicii) semnificativ îmbunătăţite, a unor procese de producţie sau de furnizare de servicii noi sau semnificativ îmbunătăţite, toate acestea fiind rezultate în urma implementării rezultatelor cercetărilor sau a unor idei teoretice şi practice din domeniile de specializare inteligentă, identificate în anexa la prezentul ordin, în activitatea economică a IMM. Transferul tehnologic la nivel de produs şi proces poate fi însoţit de noi metode şi modele (de organizare, de marketing, de comercializare etc.) sau de metode şi modele semnificativ îmbunătăţite. În plus, în cadrul prezentei scheme transferul tehnologic poate implica inovarea de proces, însă ea trebuie însoţită de introducerea în piaţă a unor produse noi (bunuri şi servicii) sau a unor produse (bunuri şi servicii) semnificativ îmbunătăţite;
    r) entităţile de inovare şi transfer tehnologic, denumite în continuare ITT, sunt: centrele de transfer tehnologic, incubatoarele tehnologice şi de afaceri, centrele de informare tehnologică, oficiile de legătură cu industria, parcurile ştiinţifice şi tehnologice etc., definite şi autorizate provizoriu/acreditate ca entităţi de inovare şi transfer tehnologic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 4
    Prezenta schemă se aplică investiţiilor realizate atât în mediul urban, cât şi mediul rural, în următoarele regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Vest şi Centru.

    ART. 5
    (1) Schema se adresează: (i) parteneriatelor dintre o IMM şi una sau mai multe entităţi de inovare şi transfer tehnologic (ITT); sau (ii) unei IMM care, în perioada de implementare a proiectului, încheie contracte de colaborare cu entităţi de inovare şi transfer tehnologic. Prin colaborarea cu ITT, în perioada de implementare a proiectului, se înţelege încheierea unui contract de prestări servicii/acord prin care se realizează activităţi de transfer tehnologic, la preţul pieţei, prin implementarea rezultatelor unor cercetări în domeniile de specializare inteligentă menţionate în anexa la prezentul ordin, în activitatea IMM.
    (2) Nu se acordă sprijin financiar pentru activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:
    a) sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;
    b) domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    f) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
    g) investiţiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităţilor enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;
    h) fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun;
    i) întreprinderile în dificultate, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 lit. e);
    j) investiţiile în infrastructura aeroportuară, cu excepţia celor legate de protecţia mediului sau a celor însoţite de investiţiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.


    CAP. V
    Beneficiarii şi condiţii de eligibilitate
    ART. 6
    (1) Beneficiari ai finanţării nerambursabile sunt parteneriatele dintre IMM şi ITT, încheiate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 40/2015), sau IMM care, în perioada de implementare a proiectului, încheie contracte de colaborare cu ITT, în condiţiile menţionate în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţarea.
    (2) Beneficiari ai ajutorului de minimis sunt membrii parteneriatului dintre IMM şi ITT, încheiat în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015, sau IMM care, în perioada de implementare a proiectului, încheie contracte de colaborare cu ITT, la preţul pieţei, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) parteneriatul este constituit din:
    (i) o societate sau o societate cooperativă, care se încadrează în categoria IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii); şi
    (ii) o entitate de inovare şi transfer tehnologic autorizată provizoriu/acreditată în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

    b) în cazul parteneriatului dintre IMM şi ITT sau al solicitantului IMM, societatea sau societatea cooperativă trebuie:
    (i) să fie constituită în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
    (ii) să se încadreze în categoria IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014;
    (iii) să fi desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare unui an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanţare. Această prevedere nu exclude de la finanţare IMM-urile care au desfăşurat activitatea pe o perioadă mai mare de un an înainte de depunerea cererii de finanţare;
    (iv) să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanţare, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare şi în anul anterior acordării ajutorului de minimis, cu excepţia suspendării activităţii pe perioada stării de urgenţă instituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    (v) să fi înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare şi în anul anterior acordării ajutorului de minimis;
    (vi) să fi înregistrat un număr mediu de salariaţi de cel puţin unu, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare şi în anul anterior acordării ajutorului de minimis;
    (vii) investiţia trebuie să vizeze unul sau mai multe domenii de activitate (clase CAEN) autorizate ale IMM, la termenele prevăzute de Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor, astfel:
    1. la data depunerii cererii de finanţare, solicitantul IMM trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil(e) (clasa CAEN), vizat(e) de investiţie, înscris(e) ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta/acestea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii;
    2. în etapa de precontractare, solicitantul IMM trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil(e) (clasa CAEN), vizat(e) de investiţie, autorizat(e) la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, cu excepţia situaţiei în care investiţia pentru care se solicită finanţare presupune înfiinţarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiţiei, când autorizarea codului/codurilor CAEN se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare, în termenele stabilite prin contractul de finanţare;

    (viii) pe perioada de durabilitate, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanţare sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, solicitantul IMM nu trebuie să:
    1. înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare în cadrul căreia a fost prevăzută iniţial implementarea proiectului;
    2. realizeze o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terţ;
    3. realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acesteia;


    c) entitatea de inovare şi transfer tehnologic din cadrul parteneriatului trebuie:
    (i) să fie constituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    (ii) începând cu data depunerii cererii de finanţare, să fie acreditată/autorizată provizoriu în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;
    (iii) la data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre situaţiile menţionate la art. 8 şi 9;
    (iv) să îndeplinească criteriile de acordare a ajutorului de minimis cu privire la întreprinderea unică, aşa cum a fost definită la art. 3 lit. b), şi la plafonul de minimis menţionat la art. 17 lit. a);
    (v) să poată asigura finanţarea cheltuielilor neeligibile proprii ale proiectului, acolo unde este cazul, şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile;

    d) entitatea de inovare şi transfer tehnologic - colaborator al IMM în cadrul proiectului pentru care se solicită finanţare trebuie să fie acreditată/autorizată provizoriu în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 406/2003.

    (3) Beneficiari ai ajutorului de minimis sunt atât IMM, cât şi ITT din cadrul parteneriatului încheiat pentru implementarea proiectului sau doar IMM în cazul solicitantului IMM care încheie un contract de colaborare, la preţul pieţei, cu ITT pe perioada de implementare pentru îndeplinirea obiectivului proiectului.
    (4) În cazul în care, pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, se identifică faptul că contractul de colaborare încheiat cu ITT pentru îndeplinirea obiectivului proiectului nu este realizat la preţul pieţei, cheltuielile aferente acestuia se consideră ajutor de minimis, iar ITT fie îndeplineşte, la data încheierii contractului/acordului de prestări servicii cu IMM, condiţiile de acordare a ajutorului de minimis pentru partenerul ITT, condiţii menţionate la art. 8, 9, 11, 27, 28, fie suma respectivă se recuperează în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

    ART. 7
    Solicitantul IMM trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura: contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului, inclusiv pentru cheltuielile aferente ITT, finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul), precum şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Contribuţia financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

    ART. 8
    La data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare viitorul beneficiar al ajutorului de minimis nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situaţii:
    a) se află în stare de faliment/insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în cadrul procedurilor anterior menţionate), şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situaţiile enumerate la lit. a);
    c) este încadrat în categoria întreprinderilor în dificultate, aşa cum a fost aceasta definită la art. 3 lit. e);
    d) a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) este subiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ce nu a fost executat deja şi creanţa nu a fost integral recuperată.


    ART. 9
    Reprezentantul legal al solicitantului/membrilor parteneriatului care îşi exercită atribuţiile de drept la data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada procesului de evaluare, selecţie şi contractare nu se află într-una din situaţiile de mai jos:
    a) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
    b) se află în situaţia de a induce grav în eroare autoritatea de management, organismul intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanţare prin POR;
    c) se află în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau autoritatea de management/organismul intermediar pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;
    d) a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.


    ART. 10
    La data depunerii cererii de finanţare, pe parcursul perioadei de evaluare, selecţie şi contractare, solicitantul IMM:
    a) pentru investiţii care includ lucrări de construcţie ce se supun autorizării, conform actelor normative în vigoare, deţine unul din următoarele drepturi asupra imobilului, teren şi/sau clădiri: dreptul de proprietate, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie;
    b) pentru investiţii ce nu se supun autorizării, în conformitate cu actele normative în vigoare, deţine unul din următoarele drepturi asupra imobilului, teren şi/sau clădiri: dreptul de proprietate, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosinţă (comodat) sau dreptul de închiriere/locaţiune;
    c) trebuie să demonstreze deţinerea dreptului de concesiune/ superficie/folosinţă/uzufruct/comodat/închiriere, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de minimum 3 ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului.


    ART. 11
    Solicitantul/Membrii parteneriatului trebuie să se regăsească în următoarele situaţii, la momentul contractării:
    a) în cazul în care au fost stabilite debite în sarcina solicitantului/membrilor parteneriatului, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanţare în următoarele situaţii:
    (i) se recunoaşte debitul stabilit de AMPOR şi îl achită integral, ataşând dovezi în acest sens, cu excepţia proiectelor aflate în implementare, pentru care se recunoaşte debitul stabilit şi se achită integral sau se exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 8 lit. e);
    (ii) s-au contestat în instanţă notificările/procesele-verbale/notele de constatare a unor debite şi, prin decizie a instanţelor de judecată, s-a dispus suspendarea executării, anexând dovezi în acest sens;

    b) s-au achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat şi, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislaţia în vigoare.


    ART. 12
    (1) Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
    a) investiţia să fie realizată pe teritoriul României, în mediul urban şi/sau rural, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanţare. Nu sunt eligibile investiţiile localizate în regiunile de dezvoltare Bucureşti Ilfov, Nord-Vest şi Sud Vest Oltenia;
    b) la depunerea cererii de finanţare, solicitantul/membrii parteneriatului trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), cu excepţia cazului în care prin cererea de finanţare se propune înfiinţarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiţiei. În cazul activităţilor desfăşurate de ITT, locul de implementare poate fi situat în oricare dintre regiunile de dezvoltare ale României. Locul de implementare pentru activităţile derulate în cadrul proiectului de către solicitant/membrii parteneriatului trebuie să fie adecvat pentru realizarea acestora;
    c) proiectul vizează includerea în piaţă/comercializarea unor produse/procese/servicii noi sau semnificativ îmbunătăţite pentru piaţa de profil, în urma aplicării unor soluţii inovative sau în urma preluării unor rezultate ale cercetărilor în domeniile de specializare inteligentă menţionate în anexa la prezentul ordin;
    d) proiectul include unul sau mai multe tipuri de investiţii şi/sau activităţi eligibile, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţarea:
    (i) investiţii în active corporale, după cum urmează:
    1. lucrări de construire/extindere/modernizare a spaţiilor de producţie/prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente, în scopul îndeplinirii obiectivului proiectului;
    2. achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
    3. achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi de sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

    (ii) investiţii în active necorporale: cunoştinţe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;
    (iii) investiţii în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale IMM;
    (iv) activităţi de dezvoltare experimentală, respectiv:
    1. construirea şi testarea prototipurilor pentru produse/procese; realizarea şi operarea planurilor-pilot (evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producţie, stabilirea de noi specificaţii de producţie, proiectarea unor echipamente şi structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucţiunilor de operare sau a manualelor pentru procese, cu condiţia ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial); activităţile necesare producţiei experimentale şi testării produselor şi proceselor (din producţia experimentală) în vederea producţiei pe scară largă, cu condiţia ca aceste loturi să nu fie utilizate în scop comercial sau transformate spre a fi utilizate în aplicaţii industriale; achiziţionarea de servicii de consultanţă şi servicii echivalente folosite exclusiv pentru activităţile de dezvoltare experimentală;
    2. scopul acestora este realizarea acelor îmbunătăţiri tehnice, asupra unui produs sau proces, care schimbă caracteristici funcţionale, de utilizare sau de producţie (exclusiv schimbări de rutină sau schimbări periodice necesare produselor, liniilor de producţie, proceselor de producţie, serviciilor existente sau altor operaţii în curs, chiar dacă aceste schimbări reprezintă îmbunătăţiri). Rezultatele acestor activităţi nu vor fi comercializate în mod direct;

    (v) alte activităţi de inovare: realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activităţile de dezvoltare experimentală; obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială; achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru inovare: consultanţă managerială, asistenţă tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, protejare şi comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală şi pentru acordurile de acordare a licenţelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor;
    (vi) activităţi de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului: elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/de punere în funcţiune/de operare/de aplicare etc.; pregătirea de fabricaţie/de punere în funcţiune/de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc.); revizuirea documentaţiei tehnice de introducere în fabricaţie/punere în funcţiune/operare/aplicare etc.; punerea în fabricaţie/funcţiune/operare/aplicare (executare şi/sau exploatare) a seriei „zero“ a produsului ori a instalaţiei-pilot; exploatarea rezultatului cercetării/obiectului invenţiei prin realizarea lui pe scară largă, realizarea de servicii noi/semnificativ îmbunătăţite pentru IMM, ca urmare a aplicării modelului/procedeului/procesului/ metodei inovativ/inovative;

    e) proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, activităţi de colaborare cu ITT în vederea includerii în piaţă/comercializării unor produse/procese/servicii noi sau semnificativ îmbunătăţite pentru piaţa de profil, în urma aplicării unor soluţii inovative sau în urma preluării unor rezultate ale cercetărilor în domeniile de specializare inteligentă menţionate în anexa la prezentul ordin;
    f) proiectul se referă la investiţii pentru care nu au fost demarate procedurile de achiziţie înainte de depunerea cererii de finanţare, cu excepţia celor referitoare la cheltuielile stabilite prin art. 14 lit. a);
    g) pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţie, nu trebuie să mai fi beneficiat de finanţare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi - construcţie/extindere - realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare;
    h) valoarea finanţării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 25.000 euro şi maximum 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro^2 valabil la data lansării apelului de proiecte;
    ^2 A se vedea http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

    i) perioada de realizare a activităţilor proiectului, după semnarea contractului de finanţare, nu depăşeşte data de 31 decembrie 2023;
    j) proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen şi nediscriminarea.

    (2) Nu sunt eligibile:
    a) proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de construcţie ce nu se supun autorizării în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    b) proiectele care includ doar investiţii menţionate la alin. (1) lit. d) pct. (i) subpct. 3 şi pct. (iii);
    c) proiectele care implică simpla achiziţionare de echipamente performante şi includerea acestora în ciclul productiv al activităţii economice realizate de IMM;
    d) proiectele care nu presupun parteneriatul/colaborarea cu ITT în vederea realizării obiectivului proiectului;
    e) proiectele care presupun realizarea unei inovări de proces fără includerea în piaţă/comercializarea unor produse/servicii noi sau semnificativ îmbunătăţite pentru piaţa de profil, ca urmare a aplicării unor soluţii inovative sau în urma preluării unor rezultate ale cercetărilor în domeniile de specializare inteligentă din anexa la prezentul ordin.


    ART. 13
    Solicitantul/Membrii parteneriatului şi proiectul propus spre finanţare îndeplinesc toate condiţiile menţionate în prezentul ordin, în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia solicită finanţare şi în Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, după caz.

    CAP. VI
    Cheltuieli eligibile
    ART. 14
    Condiţiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor sunt:
    a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanţare. Prin excepţie, sunt eligibile cheltuielile stabilite prin art. 15 alin. (4) lit. a), b) şi c), alin. (8) lit. a), b), c), e), f) şi alin. (9) lit. b), cu condiţia ca acestea să nu fie anterioare datei de 1 ianuarie 2014;
    b) să fie însoţite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată, precum şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
    c) să fie în conformitate cu prevederile programului;
    d) să fie în conformitate cu contractul de finanţare;
    e) să fie rezonabile şi necesare realizării operaţiunii;
    f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
    g) să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
    h) să nu fie contrare prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislaţiei naţionale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privinţa eligibilităţii, regularităţii, gestiunii sau controlului operaţiunilor şi cheltuielilor.


    ART. 15
    (1) Categoriile de cheltuieli eligibile, cu respectarea condiţiilor menţionate în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare, sunt:
    a) cheltuieli pentru amenajarea terenului;
    b) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
    c) cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
    d) cheltuieli pentru investiţia de bază;
    e) cheltuieli cu activităţile obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului;
    f) cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect;
    g) cheltuieli cu servicii;
    h) alte cheltuieli.

    (2) Cheltuielile pentru amenajarea terenului au în vedere următoarele categorii:
    a) amenajarea terenului - include cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări de materiale rezultate, devieri de reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază);
    b) amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială - se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare de spaţii verzi.

    (3) Cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului includ: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.
    (4) Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile, cumulat, în limita maximă a 10% din valoarea cheltuielilor stabilite prin alin. (5) şi au în vedere următoarele categorii:
    a) studii de teren, respectiv cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie;
    b) obţinere de avize, acorduri, autorizaţii - se includ cheltuielile pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc., obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; obţinerea acordului de mediu; obţinerea avizului P.S.I.; alte avize, acorduri şi autorizaţii;
    c) consultanţă - cheltuielile efectuate, după caz, pentru plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanţare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv plan de marketing, plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;
    d) asistenţă tehnică - cheltuielile efectuate, după caz, pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului), plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

    (5) Cheltuielile pentru investiţia de bază au în vedere următoarele categorii:
    a) construcţii şi instalaţii:
    (i) cheltuieli aferente activităţilor de construire/extindere/ modernizare a infrastructurii de producţie a IMM în vederea îndeplinirii obiectivului proiectului, în limita a 40% din valoarea eligibilă a proiectului;
    (ii) cheltuieli aferente activităţilor de realizare a căilor de acces în cadrul imobilului pe care se realizează investiţia;
    (iii) cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
    (iv) cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora;

    b) dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, dotări). Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
    (i) echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, şi care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare. Echipamentele achiziţionate trebuie să fie strict necesare pentru îndeplinirea obiectivului proiectului;
    (ii) achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic;

    c) active necorporale - cheltuieli cu achiziţionarea de:
    (i) cunoştinţe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, strict necesare pentru îndeplinirea obiectivului proiectului;
    (ii) cheltuieli pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială.


    (6) Cheltuielile cu activităţile obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei, fără TVA.
    (7) Cheltuielile cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect sunt eligibile în limita a 5.000 lei, fără TVA, trimestrial - aferente activităţilor ce pot fi auditate în trimestrul respectiv. În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit trebuie să confirme următoarele aspecte referitoare la cheltuieli:
    a) sumele cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate şi sunt necesare pentru realizarea proiectului;
    b) sumele sunt prevăzute în contractul de finanţare;
    c) sunt efectuate în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost/beneficiu - rezonabilitatea preţurilor conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) sunt efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi;
    e) sunt plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;
    f) sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului, având la bază documente justificative, identificabile şi verificabile, dovedite prin documente originale;
    g) sunt în conformitate cu propunerile tehnice şi financiare ofertate.

    (8) Cheltuielile cu servicii, prevăzute la alin. (1) lit. g), includ:
    a) cheltuieli cu servicii de asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri, respectiv:
    (i) construirea şi testarea prototipurilor pentru produse/procese;
    (ii) realizarea şi operarea planurilor-pilot, constând în: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producţie, stabilirea de noi specificaţii de producţie, proiectarea unor echipamente şi structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucţiunilor de operare sau a manualelor pentru procese, cu condiţia ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial;
    (iii) activităţile necesare producţiei experimentale şi testării produselor şi proceselor (din producţia experimentală) în vederea producţiei pe scară largă, cu condiţia ca aceste loturi să nu fie utilizate în scop comercial sau transformate spre a fi utilizate în aplicaţii industriale;
    (iv) achiziţionarea de servicii de consultanţă şi servicii echivalente folosite exclusiv pentru activităţile de dezvoltare experimentală;

    b) cheltuieli privind certificarea naţională/internaţională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
    c) cheltuieli privind inovarea de produs/proces, respectiv:
    (i) cheltuieli cu elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/de punere în funcţiune/de operare/de aplicare etc.;
    (ii) cheltuieli cu pregătirea de fabricaţie/de punere în funcţiune/de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc.);
    (iii) cheltuieli cu revizuirea documentaţiei tehnice de introducere în fabricaţie/punere în funcţiune/operare/ aplicare etc.;
    (iv) cheltuieli cu punerea în fabricaţie/funcţiune/operare/ aplicare (executarea şi/sau exploatarea seriei „zero“ a produsului ori a instalaţiei-pilot);
    (v) cheltuieli cu exploatarea rezultatului cercetării/ obiectului invenţiei prin realizarea lui pe scară largă; realizarea de servicii noi/semnificativ îmbunătăţite pentru clienţi, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/procesului/metodei inovativ/ inovative;

    d) cheltuieli cu instrumente de comercializare on-line, respectiv activităţi de comercializare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului;
    e) cheltuieli cu servicii tehnologice specifice: evaluare tehnologică şi audit tehnologic, studii de investiţii tehnologice, asistenţă la retehnologizarea operatorilor economici, asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate la aplicarea/achiziţionarea de tehnologii, transfer tehnologic şi validare tehnologică, consultanţă pentru implementarea de soluţii tehnologice în IMM-uri;
    f) cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării:
    (i) realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activităţile de dezvoltare experimentală;
    (ii) obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială;
    (iii) achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru inovare: consultanţă managerială, asistenţă tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, protejare şi comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală şi pentru acordurile de acordare a licenţelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor;
    (iv) elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/de punere în funcţiune/de operare/de aplicare etc.;
    (v) pregătirea de fabricaţie/de punere în funcţiune/de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc.);
    (vi) revizuirea documentaţiei tehnice de introducere în fabricaţie/punere în funcţiune/operare/aplicare etc.;
    (vii) punerea în fabricaţie/funcţiune/operare/aplicare (executarea şi/sau exploatarea seriei „zero“ a produsului ori a instalaţiei-pilot);
    (viii) exploatarea rezultatului cercetării/obiectului invenţiei prin realizarea lui pe scară largă; realizarea de servicii noi/semnificativ îmbunătăţite pentru clienţi, ca urmare a aplicării modelului/procedeului/procesului/metodei inovativ/inovative;


    (9) Alte cheltuieli, prevăzute la alin. (1) lit. h), includ:
    a) organizarea de şantier - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, cheltuieli conexe organizării de şantier;
    b) comisioane, cote şi taxe - cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare;
    c) cheltuieli diverse şi neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile prevăzute la lit. a) şi b) şi la alin. (2), (3), (5).

    (10) Pentru situaţia în care ITT este partener în cadrul proiectului, sunt eligibile cheltuielile cu salariile personalului ITT (inclusiv personalul cooptat) pentru care se va demonstra că va realiza serviciile specifice de transfer tehnologic dinspre ITT către IMM parteneră, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, în limita a maximum 50% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis. Cheltuielile salariale nu pot depăşi plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

    ART. 16
    Sunt considerate neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015, cu modificările ulterioare;
    b) achiziţionarea de terenuri şi/sau construcţii;
    c) cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar;
    d) costurile operaţionale, de funcţionare şi întreţinere;
    e) costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producţiei ori vânzării (salariile personalului general de administraţie); chiriile şi reparaţii ale imobilizărilor de interes general în administraţie; energie, combustibil şi alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodăreşti; alte cheltuieli generale de administraţie;
    f) costuri de personal, cu excepţia cheltuielilor prevăzute la art. 15 alin. (10);
    g) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate şi dobânzi aferente creditelor;
    h) contribuţia în natură;
    i) amortizarea;
    j) cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015, cu modificările ulterioare;
    k) cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor şi a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în grupa 2, subgrupa 2.3 „Mijloace de transport“ menţionată în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect;
    l) cheltuielile privind achiziţia de dotări/echipamente second-hand;
    m) cheltuieli cu elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, certificarea performanţei energetice şi auditul energetic);
    n) amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
    o) cheltuielile cu dotările pentru ITT;
    p) cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia celor stabilite prin art. 15 alin. (4) lit. a), b) şi c), alin. (8) lit. a), b), c), e), f) şi alin. (9) lit. b).


    CAP. VII
    Modalităţi de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 17
    În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite şi taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:
    a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate beneficiarului, aşa cum este definit la art. 3 lit. b), nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate beneficiarului care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri. În cazul în care beneficiarul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiţiei prevăzute la art. 3 lit. b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;
    b) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;
    c) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de statul român este finanţat în totalitate sau parţial din resurse comunitare.


    ART. 18
    (1) Finanţarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiţii în cadrul prezentei scheme nu poate depăşi 90% din valoarea eligibilă a investiţiei, cu respectarea plafonului de minimis aferent tipului de investiţie finanţat, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz.
    (2) Contribuţia solicitantului IMM trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiţiei pentru care primeşte ajutor de minimis.
    (3) Cheltuielile considerate eligibile pentru ajutor de minimis, aferente activităţilor prestate de către ITT, în cadrul proiectului, nu pot depăşi 50% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis.

    ART. 19
    Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis se plăteşte.

    ART. 20
    Pentru ajutoarele de minimis acordate eşalonat, în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

    ART. 21
    În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la art. 17 lit. a), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.

    ART. 22
    În cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor de părţi sociale, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

    ART. 23
    În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    CAP. VIII
    Durata şi bugetul măsurii
    ART. 24
    (1) Măsura se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2021, în limita bugetului alocat, în sensul acordării de ajutoare prin încheierea de contracte de finanţare.
    (2) Plăţile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2024, în limita bugetului alocat.

    ART. 25
    (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic“, prioritatea de investiţii 1.1 - operaţiunea 1.1.C.
    (2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 28,81 milioane euro, aproximativ 139,20 milioane lei, din care 24,49 milioane euro, aproximativ 118,33 milioane lei, finanţare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 4,32 milioane euro, aproximativ 20,87 milioane lei, contribuţia naţională prin bugetul de stat. AMPOR poate decide supracontractarea acestor alocări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu respectarea condiţiilor menţionate în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.
    (3) Repartizarea anuală orientativă a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate şi surse de finanţare este următoarea:

┌──────────────────────────────────────┐
│- milioane euro - │
├────────────────────┬─────┬─────┬─────┤
│Anul │2020 │2021 │Total│
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│Buget total, din │10,00│18,81│28,81│
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│FEDR │8,50 │15,99│24,49│
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│Buget de stat │1,50 │2,82 │4,32 │
└────────────────────┴─────┴─────┴─────┘    ART. 26
    Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 500.

    CAP. IX
    Reguli privind cumulul ajutoarelor
    ART. 27
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 17 lit. a).
    (2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.
    (3) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

    ART. 28
    Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul IMM sau membrii parteneriatului, după caz, vor prezenta o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere, în care vor menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanţare, respectiv încheierea contractului de finanţare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.

    CAP. X
    Procedura de implementare a schemei
    ART. 29
    Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, este furnizorul ajutorului de minimis şi instituţia responsabilă cu implementarea prezentei scheme.

    ART. 30
    Pentru a beneficia de ajutorul de minimis prevăzut de această schemă, solicitanţii IMM vor depune, în numele lor şi al partenerilor/colaboratorilor beneficiari de ajutor de minimis, după caz, o cerere standard de finanţare, împreună cu anexele aferente, urmând procedura de evaluare, selecţie şi contractare detaliată în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare şi în Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, după caz.

    ART. 31
    Un beneficiar care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform prezentei scheme, poate beneficia de finanţare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.

    ART. 32
    Ajutorul de minimis se va acorda dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta schemă şi în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.

    ART. 33
    MLPDA îşi rezervă dreptul de a nu achita/acorda ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja plătit în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.

    ART. 34
    În cazul în care se acordă un ajutor de minimis, MLPDA va informa în scris, prin contractul de finanţare, beneficiarii în legătură cu valoarea potenţială a ajutorului (exprimată ca echivalent brut al finanţării nerambursabile) şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia, cu referire expresă la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    CAP. XI
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 35
    MLPDA are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafoanele şi intensitatea maxime admise şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezenta schemă sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

    ART. 36
    În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european şi naţional, MLPDA are obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual, în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat şi de minimis.

    ART. 37
    (1) MLPDA, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de minimis, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MLPDA, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (3) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei scheme, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
    (4) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când din informaţiile deţinute rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţi ai furnizorului.

    ART. 38
    În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MLPDA va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor stabilite prin prezentul ordin.

    ART. 39
    MLPDA va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta schemă de ajutor de minimis, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 40
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia MLPDA, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare şi monitorizare a ajutoarelor ce îi revin ca responsabilitate.
    (2) Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ajutorului în cadrul prezentei scheme, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în acest domeniu.

    CAP. XII
    Recuperarea ajutoarelor acordate
    ART. 41
    (1) Recuperarea ajutoarelor de minimis acordate se realizează de către MLPDA, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/24.09.2015.

    CAP. XIII
    Dispoziţii finale
    ART. 42
    Textul prezentei scheme, precum şi Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent priorităţii de investiţii 1.1- operaţiunea C vor fi publicate integral pe site-ul Programului operaţional regional, la adresa www.inforegio.ro.

    ART. 43
    Lista domeniilor de specializare inteligentă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 44
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Florin Nicolae Creţ,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 26 octombrie 2020.
    Nr. 4.002.
    ANEXA 1

    Lista domeniilor de specializare inteligentă

┌─────────────────┬─────────────────────────┬───────────────┬────────────┬────────────────┬─────────────┐
│Domenii de │Nord-Est │Sud-Est │Sud Muntenia│Vest │Centru │
│intervenţie │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │1. Agroalimentar │ │ │ │ │
│ │(genetica plantelor, │ │ │ │ │
│ │cultura plantelor │ │ │ │ │
│ │tehnice, agricultura │ │ │ │ │
│ │circulară, tehnologii │ │ │ │ │
│ │avansate de procesare a │ │ │ │1. Turismul │
│ │produselor │1. Industria │ │ │balnear │
│ │agroalimentare, ferme │agroalimentară │1. │ │2. │
│ │inteligente, produse │şi pescuit │Agricultura │ │Silvicultura,│
│ │alimentare sigure, │2. Industria │şi industria│1. Sectorul │prelucrarea │
│ │produse agroalimentare │confecţiilor │alimentară │agroalimentar │lemnului şi │
│ │optimizate nutriţional) │3. │2. │2. Sectorul │industria │
│ │2 Silvicultură şi │Biotehnologii │Bioeconomia:│textile, │mobilei │
│1. Bioeconomie │ingineria lemnului │(biotehnologii │dezvoltarea │pielărie şi │3. Mediul │
│ │(bioenergie, noi produse,│agroalimentare;│economiei │încălţăminte │construit │
│ │procese si tehnologii, │biotehnologii │circulare │3. Sănătate şi │sustenabil │
│ │modele inovative de │de mediu) │3. Turismul │calitatea vieţii│4. Sectorul │
│ │afaceri pentru produsele │4. Turism │şi │ │agroalimentar│
│ │tradiţionale) │(turism │identitatea │ │5. Sectorul │
│ │3. Biotehnologii │tradiţional; │culturală │ │medical şi │
│ │(biotehnologii │turism de nişă)│ │ │farmaceutic │
│ │farmaceutice, │ │ │ │ │
│ │biocombustibili şi │ │ │ │ │
│ │biocatalizatori de uz │ │ │ │ │
│ │industrial, substanţe │ │ │ │ │
│ │bioactive, bioreactivi, │ │ │ │ │
│ │prelucrarea biomasei) │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │1. Societatea │ │ │ │ │
│ │informaţională │ │ │ │1. Sectorul │
│ │(e-educaţie, gamificare, │ │ │1. Tehnologia │IT şi │
│ │analize de big data cu │ │ │informaţiei şi │industriile │
│ │aplicaţie în medicină, │ │1. Industria│comunicaţii │creative │
│ │e-incluziune şi │ │şi │2. Localităţi │2. Industria │
│2. Tehnologii │monitorizarea în timp │ │cercetarea │inteligente │uşoară │
│informaţionale │real a sistemelor │1. TIC, High │de înaltă │3. Sectorul │3. Industria │
│şi de │sociale) │Tech, │tehnologie │componente │aerospaţială │
│comunicaţii, │2. Securitate cibernetică│Nanotehnologii │2. │pentru │4. Industria │
│spaţiu şi │3. Industria 4.0 │şi Materiale │Localităţi │automobile │auto şi │
│securitate │(urmărirea produselor │avansate │inteligente │4. Digitalizare,│mecatronică │
│ │alimentare de-a lungul │ │3. Turism şi│industrializare,│5. Sectorul │
│ │lanţului valoric, │ │identitate │industry 4.0 │medical şi │
│ │nanoelectronică şi │ │culturală │5. Sectorul │farmaceutic │
│ │optoelectronică, software│ │ │medical │6. Mediul │
│ │industrial, inteligenţă │ │ │ │construit │
│ │artificială, industrii │ │ │ │sustenabil │
│ │creative) │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │1. Mediu şi schimbări │ │ │ │ │
│ │climatice │ │ │ │ │
│ │(biodiversitate, │1. Industria │ │ │ │
│ │exploatarea responsabilă │agroalimentară │ │ │ │
│ │şi managementul │şi pescuit │ │ │ │
│ │sustenabil al │2. │ │ │1. Turismul │
│ │patrimoniului verde, noi │Biotehnologii │ │ │balnear │
│ │genotipuri de plante cu │(biotehnologii │ │1. Sectorul │2. │
│ │rezistenţă crescută la │agroalimentare;│1. │construcţii şi │Silvicultura,│
│ │schimbări climatice, │biotehnologii │Bioeconomia:│materiale de │prelucrarea │
│3. Energie, mediu│agricultură de precizie, │de mediu) │dezvoltarea │construcţii, │lemnului şi │
│şi schimbări │sisteme enzimatice pentru│3. │economiei │inclusiv energie│industria │
│climatice │monitorizarea poluării, │Ecotehnologii │circulare │2. Sectorul │mobilei │
│ │tehnologii de epurare a │(tehnologii │2. │componente │3. Mediul │
│ │apelor, de reciclare │ecologice şi │Localităţi │pentru │construit │
│ │deşeuri, monitorizarea │eficiente │inteligente │automobile │sustenabil │
│ │apelor industriale) │energetic; │ │ │4. Sectorul │
│ │2. Energie (management │echipamente │ │ │agroalimentar│
│ │energetic, ZEB, smart │pentru │ │ │ │
│ │factoring, eficienţă şi │producere de │ │ │ │
│ │securitate energetică, │bioresurse) │ │ │ │
│ │smart city, reţele │ │ │ │ │
│ │inteligente pentru │ │ │ │ │
│ │consumatori inteligenţi) │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │1. Textile (design │ │ │ │ │
│ │inovativ de produs -nano │ │ │ │1. Sectorul │
│ │bio, textile cu senzori │ │ │ │medical şi │
│ │încorporaţi - textile │ │ │ │farmaceutic │
│ │funcţionale cu │ │ │ │2. Sectorul │
│ │aplicabilitate în │1. │ │ │IT şi │
│ │medicină, textile │Ecotehnologii │ │ │industriile │
│ │inteligente, │(tehnologii │ │1. Sectorul │creative │
│ │vestimentaţie sinergică, │ecologice şi │ │construcţii şi │3. │
│ │up-cycling deşeuri │eficiente │ │materiale de │Silvicultură,│
│ │textile şi slow fashion, │energetic; │1. │construcţii, │prelucrarea │
│ │digital fashion, │echipamente │Localităţi │inclusiv energie│lemnului şi │
│4. │fabricaţie inteligenţă - │pentru │inteligente │2. Sectorul │industria │
│Econanotehnologii│senzori, software de │producere de │2. Industria│textile, │mobilei │
│şi materiale │urmărire, roboţi │bioresurse) │şi │pielărie şi │4. Mediul │
│avansate │industriali) │2. TIC, high │cercetarea │încălţăminte │construit │
│ │2. Noi materiale │tech, │de înaltă │3. Sectorul │sustenabil │
│ │(exploatarea firelor │nanotehnologii │tehnologie │componente │5. Industria │
│ │naturale, biomateriale │şi materiale │ │pentru │uşoară │
│ │avansate, textile │avansate │ │automobile │6. Sectorul │
│ │tehnice, structuri │3. Industria │ │ │agroalimentar│
│ │tricotate cu proprietăţi │confecţiilor │ │ │7. Industria │
│ │termice, tricoturi pentru│ │ │ │aerospaţială │
│ │protecţie mecanică, │ │ │ │8. Industria │
│ │structuri textile │ │ │ │auto şi │
│ │compozite, materiale noi │ │ │ │mecatronică │
│ │pentru construcţii, │ │ │ │ │
│ │materiale ecologice) │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │1. Sănătate şi turism │ │ │ │1. Turismul │
│ │pentru un stil de viaţă │ │ │ │balnear │
│ │sănătos (recuperare │ │ │1. Sectorul │2. Sectorul │
│ │medicală, │ │ │agroalimentar │medical şi │
│ │balneofiziokinetoterapie,│1. Turism │ │2. TIC │farmaceutic │
│5. Sănătate │nutriţie şi dietetică, │(Turism │ │3. Sectorul │3. Sectorul │
│ │bioingineria │balnear) │ │medical │agroalimentar│
│ │reabilitării, slow food │ │ │4. Turism │4. Sectorul │
│ │şi alimentaţie sănătoasă,│ │ │balnear şi de │IT şi │
│ │soluţii TIC pentru │ │ │aventură │industriile │
│ │turism, marketing şi │ │ │ │creative │
│ │promovare creativă) │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Turismul şi │ │ │
│ │ │ │identitatea │ │ │
│ │ │Inginerie şi │culturală │ │ │
│ │ │transport naval│Localităţi │ │ │
│Alte domenii │ │(construcţia şi│inteligente │Industrii │ │
│identificate la │ │reparaţia de │Construcţia │culturale şi │ │
│nivel regional │ │nave; transport│de maşini, │creative │ │
│ │ │naval) │componente │ │ │
│ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │echipamente │ │ │
│ │ │ │de producţie│ │ │
└─────────────────┴─────────────────────────┴───────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016