Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 393 din 18 aprilie 2019  pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 760/2018     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 393 din 18 aprilie 2019 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 760/2018

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 365 din 10 mai 2019
    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 560/CB din 10.04.2019 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 760/2018,
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 760/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 1 august 2018, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6, literele c) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) analiza conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente, inclusiv a celor depuse potrivit prevederilor art. 16, conform grilei prevăzute în anexa nr. 2;
    (...)
g) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului din punct de vedere juridic, conform anexei nr. 3, şi analiza din punct de vedere economic şi tehnic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului, conform anexei nr. 4, precum şi potrivit prevederilor art. 16, după caz;"

    2. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Staţiile de reîncărcare vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ şi cu conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu."

    3. La articolul 10, alineatul (3) se abrogă.
    4. La articolul 11, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii propus este întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care să cuprindă şi:
    1. detalierea costurilor pentru fiecare amplasament;
    2. elementele de identificare a imobilelor şi staţiilor de reîncărcare pentru care se solicită finanţare, aşa cum sunt descrise în cererea de finanţare şi în extrasul de carte funciară;
    3. motivarea, în cazul în care se consideră că nu sunt necesare studiile specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. certificatul de urbanism şi actul administrativ emis de autoritatea de mediu;"

    5. La articolul 14, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "l) studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii propus, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care va conţine şi cerinţele prevăzute la art. 11 lit. e)."

    6. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Respingerea dosarului de finanţare
    (1) Dosarul de finanţare poate fi completat, în situaţia în care, în cadrul procedurii de analiză, se constată că solicitantul nu a depus unul sau mai multe dintre documentele obligatorii, acestea nu sunt conforme cu forma solicitată prin ghid sau solicitantul/proiectul nu îndeplineşte unul sau mai multe dintre criteriile de eligibilitate, cu condiţia ca documentele depuse în completare să fie valabile şi să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii acestora.
    (2) Dosarul de finanţare poate fi completat o singură dată pentru aceeaşi deficienţă, dintre cele prevăzute la alin. (1).
    (3) În situaţia aplicării prevederilor alin. (1) şi (2), Autoritatea aduce la cunoştinţa solicitanţilor deficienţele constatate, prin publicarea acestora pe site-ul propriu, precum şi prin transmiterea unor adrese de înştiinţare.
    (4) Termenul în care pot fi remediate deficienţele constatate, potrivit alin. (1)-(3), este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul Autorităţii a acestora.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), termenul în care pot fi remediate deficienţele, prin depunerea avizelor conforme privind asigurarea utilităţilor, precum şi a avizelor şi acordurilor specifice, a căror obţinere este prevăzută în certificatul de urbanism şi care nu sunt disponibile la data depunerii dosarului de finanţare, este de maximum 180 de zile.
    (6) Atrag respingerea dosarului de finanţare: neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi/sau lipsa remedierii, în termenul indicat de Autoritate potrivit alin. (4)-(5), a cauzelor şi deficienţelor constatate, lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, constatate prin aplicarea prevederilor alin (1) şi (2)."

    7. Anexele nr. 1-4 la ghid se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.


    ART. II
    Prevederile art. 16 se aplică inclusiv dosarelor de finanţare depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. III
    Completările şi deficienţele remediate potrivit art. 16, efectuate în baza art. II, vor ţine cont de modificările ghidului de finanţare, astfel cum sunt stabilite prin prezentul ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Ion Cîmpeanu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 18 aprilie 2019.
    Nr. 393.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la ghid)
    CERERE
    de finanţare nerambursabilă
    A. Date generale
    Titlul proiectului ........................................................................
    Denumirea solicitantului .............................................................
    Forma juridică de organizare ......................................................
    Codul de înregistrare fiscală .......................................................
    Adresa sediului social ................................................................
    Adresa la care se implementează proiectul însoţită de coordonatele GPS aferente amplasamentului ................................
    Reprezentant legal (numele şi prenumele), act de identitate B.I./C.I. .... seria .... nr. ......., CNP ......................, tel.: ...........
    Responsabil de proiect (numele şi prenumele), act de identitate B.I./C.I. .... seria .... nr. ......., CNP ..................., tel.: .........

    B. Finanţare solicitată
    Solicitantul ......................................., prin reprezentantul legal ..........................., solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de .......................... lei (în litere ............................), reprezentând ......................% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de ........... luni.
    Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de .................. lei (în litere ...........................).
    Contribuţia proprie reprezintă ......% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului şi va fi susţinută financiar, din surse proprii, în cuantum de ................................... lei (în litere ...........................).
    Cheltuielile neeligibile necesare realizării în cuantum de ........................... lei vor fi susţinute financiar din surse proprii.

┌─────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Numărul │ │ │
│ │Documentul de │ │Coordonatele │punctelor │Puterea │Număr de │
│Nr. │identificare a │Adresa │GPS ale │de │fiecărui │locuri de│
│crt. │amplasamentului│amplasamentului│amplasamentului│reîncărcare│punct de │parcare │
│ │staţiei │staţiei │staţiei │aferent │reîncărcare│asigurate│
│ │ │ │ │fiecărei │ │ │
│ │ │ │ │staţii │ │ │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│.....│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│.....│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│.....│ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴─────────┘

    NOTĂ:
    Se completează pentru fiecare staţie de reîncărcare solicitată.


    C. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, ..................................................., având datele de identificare menţionate la lit. A. „Date generale“, reprezentant legal al solicitantului ............................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) am depus dosarul de finanţare în nume propriu;
    b) avem îndeplinite obligaţiile exigibile de către bugetul de stat, bugetul local şi bugetul fondului pentru mediu;
    c) nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală;
    d) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu mă aflu în stare de insolvenţă, nu mă aflu în procedură de executare silită, nu mă aflu într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    f) activităţile pentru care solicit finanţarea prin Proiectul .......................................... nu fac obiectul unui alt program de finanţare;
    g) nu am desfăşurat şi nu desfăşor activităţi care încalcă dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizez activităţi cu efect negativ asupra mediului;
    h) nu am obţinut şi nu sunt pe cale să obţin finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi efectuată prin Program;
    i) am depus întreaga documentaţie, conform cerinţelor „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ“ (Program), aprobat prin .......................;
    j) finanţarea nerambursabilă solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;
    k) am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul Proiectului ..............................;
    l) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului se află în:
    - proprietatea solicitantului \u-3928?
    – administrarea solicitantului \u-3928?;

    m) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    n) pentru operarea staţiilor de reîncărcare achiziţionate prin Program, se vor respecta prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat;
    o) staţiile de reîncărcare instalate prin Program vor permite accesul permanent şi nediscriminatoriu publicului;
    p) staţiile de reîncărcare instalate prin Program vor fi semnalizate corespunzător cu următorul panou de informare care va fi menţinut şi întreţinut în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului; (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 1*): Panou de informare
    *) Figura 1 este reprodusă în facsimil.


    q) staţiile de reîncărcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice);
    r) staţiile de reîncărcare vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ şi cu conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu;
    s) implementarea proiectului va asigura un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare de la art. 11 lit. h) din ghidul de finanţare. Marcajul se va menţine pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului;
    t) staţiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management şi operare care să permită identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, cantitatea de energie transferată. De asemenea, acest acces trebuie să permită interconectarea şi comunicarea cu alte instalaţii similare în timp real;
    u) staţiile de reîncărcare vor comunica prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minimum 1.5 şi vor dispune de meniu în limba română şi în limba engleză;
    v) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.


    Subsemnatul, ........................................................, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal
    ............................................

    Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului
    ......................................

    Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect
    ........................................

    Semnătura responsabilului de proiect
    ......................................................


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la ghid)
    GRILĂ
    pentru analiza conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente
    Solicitant: ..............................................................
    Localitatea/Judeţul: .....................................................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare: ...................
    Suma solicitată: .................................... (lei)

    Etapa I

┌────┬────────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Îndeplinire│ │
│Nr. │Conformitate│criterii │Observaţii│
│crt.│ ├─────┬─────┤ │
│ │ │Da │Nu │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ │Dosarul a │ │ │ │
│ │fost depus │ │ │ │
│1. │în cadrul │ │ │ │
│ │sesiunii de │ │ │ │
│ │depunere. │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ │Dosarul │ │ │ │
│ │conţine două│ │ │ │
│2. │exemplare: │ │ │ │
│ │original şi │ │ │ │
│ │copie. │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ │Exemplarul │ │ │ │
│ │depus în │ │ │ │
│ │copie este │ │ │ │
│3. │conform cu │ │ │ │
│ │exemplarul │ │ │ │
│ │depus în │ │ │ │
│ │original. │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ │Documentele │ │ │ │
│ │depuse de │ │ │ │
│4. │solicitanţi │ │ │ │
│ │sunt legate,│ │ │ │
│ │numerotate │ │ │ │
│ │şi opisate. │ │ │ │
└────┴────────────┴─────┴─────┴──────────┘


    Etapa II - Propunere respingere, cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 16 alin. (1) din ghid

┌─────────┬───────────┬──────┬─────────┐
│ │Propus spre│Motive│Semnătura│
│ │remediere │ │şi data │
├─────────┼───────────┼──────┼─────────┤
│Evaluator│ │ │ │
└─────────┴───────────┴──────┴─────────┘


    Etapa III - Analiza remedierii motivelor în baza art. 16 alin. (1) din ghid

┌──────────┬────────────────┬──────────┐
│ │Remedierea │ │
│Documente │motivelor de │ │
│prezentate│respingere │Observaţii│
│ │evidenţiate în │ │
│ │etapa I │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└──────────┴────────────────┴──────────┘


    Etapa IV -
    Rezultatul analizei conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente
    PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
    .......................................................................
                          (numele şi prenumele)

    Semnătura: ...................................................
    Data: .............................................................
    NOTĂ:
    Neîndeplinirea criteriilor de conformitate, inclusiv după aplicarea prevederilor art. 16, atrage respingerea cererii de finanţare.
    Persoana care completează prezenta anexă poate fi oricare dintre membrii comisiei, inclusiv preşedintele şi secretarul.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la ghid)
    GRILĂ
    de evaluare din punct de vedere juridic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului -
    unitate administrativ-teritorială
    Solicitant: ....................................................................
    Localitatea/Judeţul: ..................................................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare: ....................................

    Etapa I

┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │Îndeplinirea criteriului de eligibilitate │
│Conformitate administrativă şi ├────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│criterii de eligibilitate │Evaluator 1 │Evaluator 2 │Evaluator 3 │
│ ├──┬──┬──────────┼──┬──┬──────────┼──┬──┬──────────┤
│ │Da│Nu│Comentarii│Da│Nu│Comentarii│Da│Nu│Comentarii│
├───────────────────────────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┤
│I. CONFORMITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │
├────┼──────────────────────────┬──┬──┬──────────┬──┬──┬──────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Cererea de finanţare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform formularului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevăzut în anexa nr. 1 la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ghid, în original, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.│completată prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnoredactare, semnată şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ştampilată de către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reprezentantul legal sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de către împuternicitul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestuia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul administrativ de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reprezentare emis de către│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reprezentantul legal în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2.│condiţiile legii, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │original, pentru cazul în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care cererea de finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │este semnată de către o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoană împuternicită │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Hotărârea consiliului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │local privind aplicarea la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Program, în copie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │certificată „conform cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │originalul“ de către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │secretarul unităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administrativ-teritoriale;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │hotărârea trebuie să │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conţină: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- acordul cu privire la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contractarea finanţării şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoana desemnată să │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reprezinte solicitantul în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţia cu Autoritatea; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- acordul privind punerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3.│la dispoziţie a terenului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectului (suprafaţă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │identificare, vecinătăţi),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu indicarea documentului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care atestă regimul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │juridic al terenului; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- angajamentul privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întocmirea documentaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de achiziţie publică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organizarea şi derularea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurii de achiziţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publică şi realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor în conformitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu prevederile legale în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţiile publice. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Extras de carte funciară, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nu mai vechi de 30 de zile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la data depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.4.│dosarului de finanţare, în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │original, inclusiv planul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de amplasament şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │delimitare a imobilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Hotărârea consiliului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │local/Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consiliului general sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │hotărârea Guvernului, după│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │caz, privind darea în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.5.│administrare a imobilului,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în copie certificată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„conform cu originalul“ în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cazul în care imobilul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │este dat în administrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├────┬──────────────────────────┬──┬──┬──────────┬──┬──┬──────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Terenul pus la dispoziţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectului este liber de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sarcini, nu face obiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unui litigiu în curs de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │soluţionare la instanţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │judecătoreşti, nu face │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectul vreunei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1.│revendicări potrivit unei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legi speciale sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dreptului comun, nu face │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectul procedurii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │expropriere pentru cauză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de utilitate publică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform declaraţiei pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │propria răspundere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cererea de finanţare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lit. C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Nu a obţinut şi nu este pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cale să obţină finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prin proiecte ori programe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţate din alte fonduri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice, inclusiv fonduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunitare, pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2.│realizarea investiţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care urmează a fi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizate prin Program, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform declaraţiei pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │propria răspundere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cererea de finanţare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lit. C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Nu se află în stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │insolvenţă conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor legale, nu se│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │află în procedură de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │executare silită, nu se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.3.│află într-o altă situaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │similară legal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementată conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │declaraţiei pe propria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspundere din cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare - lit. C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Nu a desfăşurat şi nu va │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşura activităţi care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încalcă dispoziţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale privind protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mediului şi nu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.4.│sponsorizează activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu efect negativ asupra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mediului conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │declaraţiei pe propria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspundere din cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare - lit. C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Staţiile de reîncărcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sunt amplasate pe imobilul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aflat în proprietatea/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.5.│administrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitantului, conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │declaraţiei pe proprie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspundere din cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare - lit. C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┘


    Etapa II - Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 16 alin. (1) din ghid

┌───────────┬─────────┬──────┬─────────┐
│ │Propus │ │Semnătura│
│ │spre │Motive│şi data │
│ │remediere│ │ │
├───────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│Consilier │ │ │ │
│juridic │ │ │ │
│(nume şi │ │ │ │
│prenume) │ │ │ │
├───────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│Consilier │ │ │ │
│juridic │ │ │ │
│(nume şi │ │ │ │
│prenume) │ │ │ │
├───────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│Consilier │ │ │ │
│juridic │ │ │ │
│(nume şi │ │ │ │
│prenume) │ │ │ │
└───────────┴─────────┴──────┴─────────┘


┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Preşedintele comisiei │ │ │
│de acceptare │Semnătura│Data│
│(nume şi prenume) │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘


    Etapa III - Analiza remedierii motivelor în baza art. 16 alin. (1) din ghid

┌─────────┬──────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Remedierea │ │
│ │ │motivelor │ │
│ │Documente │de │Observaţii│
│ │prezentate│respingere │ │
│ │ │evidenţiate│ │
│ │ │în etapa I │ │
├─────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consilier│ │ │ │
│juridic │ │ │ │
│(nume şi │ │ │ │
│prenume) │ │ │ │
├─────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consilier│ │ │ │
│juridic │ │ │ │
│(nume şi │ │ │ │
│prenume) │ │ │ │
├─────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consilier│ │ │ │
│juridic │ │ │ │
│(nume şi │ │ │ │
│prenume) │ │ │ │
└─────────┴──────────┴───────────┴──────────┘


    Etapa IV - Propunere înaintare Comitet director
    Concluzii: Rezultatul evaluării conformităţii documentelor/eligibilităţii instalatorului

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│Consilier │Consilier │Consilier │
│juridic 1 │juridic 2 │juridic 3 │
├───────────┬┼───────────┬┼───────────┬┤
│Rezultatul ││Rezultatul ││Rezultatul ││
│evaluării ││evaluării ││evaluării ││
├───────────┼┼───────────┼┼───────────┼┤
│Nume şi ││ ││ ││
│prenume ││ ││ ││
├───────────┼┼───────────┼┼───────────┼┤
│Data şi ││ ││ ││
│semnătura ││ ││ ││
└───────────┴┴───────────┴┴───────────┴┘

    Grila este completată integral şi însuşită de consilierii juridici, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către preşedintele Comisiei conform art. 17 alin. (2) din ghid.
    PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
    Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,
    .......................................................................................
                                 (numele şi prenumele)

    Semnătura: ...................................................................
    Data: .............................................................................
    NOTE:
    1. În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriului de eligibilitate“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu observaţiile/motivele de rigoare.
    2. În cazul în care se constată lipsa unui document, neclarităţi în documentele depuse sau vreun document dintre cele cuprinse în dosarul de finanţare este incomplet, prezintă neconcordanţe sau a fost depus într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, Autoritatea aduce la cunoştinţă solicitanţilor, prin publicare pe site-ul propriu, motivele respingerii, iar aceştia, în termen de 30 de zile lucrătoare de la publicare, au posibilitatea de a completa/transmite documentele iniţiale în forma corectă şi/sau clarificările, cu condiţia ca documentele depuse în completare să fie valabile şi să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii acestora.
    3. Neîndeplinirea conformităţii documentelor, precum şi neîndeplinirea unuia dintre criteriile de eligibilitate, inclusiv după aplicarea prevederilor art. 16 din ghid, atrag respingerea cererii de finanţare.
    4. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care întruneşte ponderea minimă de 2/3.


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 4 la ghid)
    GRILA
    de evaluare din punct de vedere economic şi tehnic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului şi proiectului
    Solicitant: ....................................................................
    Localitatea/Judeţul: ..................................................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare: ..................................
    Suma solicitată: ....................................... (lei)

    Etapa I

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Conformitate │Îndeplinirea criteriului de eligibilitate │
│administrativă şi ├────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│criterii de │Evaluator 1 │Evaluator 2 │Evaluator 3 │
│eligibilitate ├──┬──┬──────────┼──┬──┬──────────┼──┬──┬──────────┤
│ │Da│Nu│Comentarii│Da│Nu│Comentarii│Da│Nu│Comentarii│
├───────────────────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┤
│I. CONFORMITATE │
├─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │
├─────┼─────────────────┬──┬──┬──────────┬──┬──┬──────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cazier fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │juridică, de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │către organul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialitate al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1. │Ministerului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Publice, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acceptare, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │original sau în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │atestare fiscală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plată către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bugetul de stat, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitantului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de către organul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialitate al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2. │Ministerului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Publice, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dosarului, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │original, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau emis în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spaţiul privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │virtual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │atestare fiscală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impozitele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │taxele locale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alte venituri ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bugetului local, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitantului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3. │autoritatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publică locală în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a cărei rază │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritorială îşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │are sediul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitantul, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dosarului, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │original sau în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │atestare privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obligaţiile la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mediu, emis pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitantului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.4. │de către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Autoritate, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dosarului, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │original sau în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Declaraţie pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care să rezulte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dacă TVA-ul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.5. │proiectului este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperabil, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rambursabil sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │compensat prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │orice mijloace │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depus studiu de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fezabilitate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întocmit conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Hotărârii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.6. │907/2016, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare*, care│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │va conţine şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevăzute la art.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │11 lit. e). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴─────────────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├─────┬─────────────────┬──┬──┬──────────┬──┬──┬──────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Are îndeplinite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plată a taxelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impozitelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenzilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contribuţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1. │către bugetul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stat, bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locale, bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondului pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mediu, conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Nu este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │înregistrată cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2. │fapte sancţionate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de legislaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiară şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiscală. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.3. │propria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspundere de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pct. 1.5, TVA-ul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │este eligibil. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspundere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │declara că pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │staţiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.4. │reîncărcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prin Program, se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vor respecta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevederile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aplicabile din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regulamentele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind ajutorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de stat. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Informaţiile din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.5. │corespund cu cele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din studiul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fezabilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prezentat. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Staţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitate sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevăzute cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.6. │minimum 2 puncte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de reîncărcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cerinţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ghidului. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Proiectul asigură│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │un număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locuri de parcare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cel puţin egal cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.7. │numărul punctelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de reîncărcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru fiecare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │staţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitată. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consiliului local│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind aplicarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la Program │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.8. │conţine aprobarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnico-economici│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru proiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │propus. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consiliului local│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind aplicarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la Program │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conţine acordul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │susţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contribuţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.9. │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprii de 10% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eligibilă a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │susţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neeligibile la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectului. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Fiecare staţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │propusă prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiect asigură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.10.│încărcarea atât │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în curent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │continuu, cât şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în curent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alternativ. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Fiecare staţie de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reîncărcare este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipată cel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │puţin cu prize şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conectori de tip │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2 pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vehicule, conform│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descrierii din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │standardul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │EN62196-2, pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încărcarea în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │curent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alternativ, şi cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conectori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │multistandard, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dintre care unul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.11.│este al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reîncărcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combinat Combo 2,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descrierii din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Standardul EN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │62196-3, pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încărcarea în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │curent continuu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare - lit. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Staţiile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reîncărcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │respectă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │standardul IEC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │61851 (Sistem de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încărcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conductivă pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.12.│vehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │electrice), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare - lit. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Staţiile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reîncărcare sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dotate cu un │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acces deschis de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.13.│operare, conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare - lit. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Staţiile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reîncărcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunică prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protocol de tip │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │OCPP - Open │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Charge Point │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Protocol - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │minimum 1.5 şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.14.│dispun de meniu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în limba română │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │engleză, conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare - lit. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Staţiile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reîncărcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigură accesul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │permanent şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nediscriminatoriu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.15.│conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare - lit. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Asigură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │semnalizarea cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │panou de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.16.│declaraţiei pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare - lit. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┘

    * În condiţiile în care studiul de fezabilitate a fost prezentat, dar este incomplet, se pot solicita, în scris, completări ale acestuia pe care solicitantul este obligat să le transmită în termenul precizat. În caz contrar, se consideră criteriul neîndeplinit, iar proiectul va fi propus spre respingere.

    Etapa II - Propunere respingere, cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 16 alin. (1) din ghid.

┌──────────┬────────────────────┬──────┐
│ │Propus spre │Motive│
│ │remediere │ │
├──────────┼────────────────────┼──────┤
│Economic 1│ │ │
├──────────┼────────────────────┼──────┤
│Economic 2│ │ │
├──────────┼────────────────────┼──────┤
│Economic 3│ │ │
└──────────┴────────────────────┴──────┘


┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Economic 1 (numele şi │Semnătura│Data│
│prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Economic 2 (numele şi │ │ │
│prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Economic 3 (numele şi │ │ │
│prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│(numele şi prenumele) │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘


┌────────┬──────────────────────┬──────┐
│ │Propus spre remediere │Motive│
├────────┼──────────────────────┼──────┤
│Tehnic 1│ │ │
├────────┼──────────────────────┼──────┤
│Tehnic 2│ │ │
├────────┼──────────────────────┼──────┤
│Tehnic 3│ │ │
└────────┴──────────────────────┴──────┘


┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Tehnic 1 (numele şi │Semnătura│Data│
│prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Tehnic 2 (numele şi │ │ │
│prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Tehnic 3 (numele şi │ │ │
│prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│(numele şi prenumele) │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘


    Etapa III - Analiza remedierii motivelor în baza art. 16 alin. (1) din ghid

┌────────┬──────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Remedierea │ │
│ │ │motivelor │ │
│ │Documente │de │Observaţii│
│ │prezentate│respingere │ │
│ │ │evidenţiate│ │
│ │ │în etapa I │ │
├────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Economic│ │ │ │
│1 │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Economic│ │ │ │
│2 │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Economic│ │ │ │
│3 │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Tehnic 1│ │ │ │
├────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Tehnic 2│ │ │ │
├────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Tehnic 3│ │ │ │
└────────┴──────────┴───────────┴──────────┘


    Etapa IV - Propunere înaintare Comitet director

┌──────────────────────────────────────┐
│Rezultatul evaluării conformităţii │
│documentelor/eligibilităţii │
│instalatorului │
├────────┬─────────────┬───────────────┤
│ │PROPUS SPRE │PROPUS SPRE │
│ │AVIZARE │RESPINGERE │
├────────┼─────────────┼───────────────┤
│Economic│ │ │
│1 │ │ │
├────────┼─────────────┼───────────────┤
│Economic│ │ │
│2 │ │ │
├────────┼─────────────┼───────────────┤
│Economic│ │ │
│3 │ │ │
├────────┼─────────────┼───────────────┤
│Tehnic 1│ │ │
├────────┼─────────────┼───────────────┤
│Tehnic 2│ │ │
├────────┼─────────────┼───────────────┤
│Tehnic 3│ │ │
└────────┴─────────────┴───────────────┘

    Concluzii: Evaluatorii economişti vor analiza următoarele puncte din grilă: 1.1-1.5 şi 2.1-2.4;
    Concluzii: Evaluatorii tehnici vor analiza următoarele puncte din grilă: 1.6, 2.5-2.16 şi 3.

┌───────────────────────────────────────┐
│CHELTUIELI ELIGIBILE ALE PROIECTULUI │
├────────────────────────┬───┬┬───┬┬───┬┤
│Cheltuieli eligibile │Lei││Lei││Lei││
├────────────────────────┼───┼┼───┼┼───┼┤
│Valoarea totală a │ ││ ││ ││
│cheltuielilor eligibile │ ││ ││ ││
├────────────────────────┼───┼┼───┼┼───┼┤
│Valoarea totală a │ ││ ││ ││
│cheltuielilor │ ││ ││ ││
│neeligibile │ ││ ││ ││
├────────────────────────┼───┼┼───┼┼───┼┤
│Valoarea propusă spre │ ││ ││ ││
│finanţare │ ││ ││ ││
└────────────────────────┴───┴┴───┴┴───┴┘

    Grila este completată integral şi însuşită de evaluatori, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către preşedintele Comisiei conform art. 17 alin. (2) din ghid.
    PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
    Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,
    ......................................................................................
                                   (numele şi prenumele)

    Semnătura: ................................... Data: ........................................
    NOTE:
    1. În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriului de eligibilitate“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu observaţiile/motivele de rigoare.
    2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate, inclusiv după aplicarea prevederilor art. 16 din ghid, atrage respingerea cererii de finanţare.
    3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care întruneşte ponderea minimă de 2/3.


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice