Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 37 din 4 octombrie 2012  pentru modificarea si completarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 42/2011    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 37 din 4 octombrie 2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 42/2011

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 17 octombrie 2012

    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi h)*) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (10) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2012,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009*) privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

______
    *) Articolul 11 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare, au fost abrogate prin Legea nr. 160/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 3 octombrie 2012.


    ART. I
    Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 1 noiembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) solicitanţii acreditării grupurilor/centralelor electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi:
    - titularii de licenţă de producere a energiei electrice în grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile;
    - operatorii economici care deţin grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile care se află în perioada de probe;
    - operatorii economici care deţin grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi care utilizează energia electrică produsă pentru consum propriu, altul decât consumul propriu tehnologic;
    - persoanele fizice care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 100 kW,
care utilizează sursele regenerabile de energie/tehnologiile de producere autorizate de Comisia Europeană prevăzute în anexa nr. 1;"

    2. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;"

    3. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Persoanele fizice care deţin centrale electrice de producere a E-SRE cu putere instalată sub 100 kW pot mandata un operator economic să solicite acreditarea acestor centrale în condiţiile prezentului regulament, de regulă furnizorul de energie electrică cu care au încheiat contract de furnizare a energiei electrice."

    4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Cererea de acreditare pentru acordarea sistemului de promovare prin CV, întocmită conform anexei nr. 2, se transmite la ANRE şi este însoţită de documentaţia de acreditare care conţine informaţii privind:
    a) datele persoanei de contact nominalizate pentru transmiterea informaţiilor necesare acreditării, conform anexei nr. 3;
    b) amplasarea centralelor electrice de producere a E-SRE supuse acreditării, conform anexei nr. 4;
    c) combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei electrice/tipul SRE utilizate;
    d) echipamentele principale ce compun grupul/centrala electrică de producere a E-SRE şi caracteristicile acestora, conform anexei nr. 5;
    e) sistemul de măsurare (pentru energie electrică şi, dacă este cazul, pentru combustibilii utilizaţi), conform anexei nr. 5;
    f) producţia şi prognoza de E-SRE, conform anexei nr. 6;
    g) avizul tehnic de racordare la reţeaua electrică, eliberat de operatorul de reţea, dacă acesta nu a fost transmis anterior la ANRE în procesul de acordare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei;
    h) informaţii privind costurile cu investiţiile pentru realizarea grupului/centralei electrice de producere a E-SRE, prin completarea machetei de raportare prevăzute în anexa 7;
    i) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia privind faptul că deţinătorul grupului/centralei electrice a beneficiat/nu a beneficiat de alte ajutoare de natura ajutorului de stat, conform anexei nr. 9;
    j) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia privind corectitudinea informaţiilor furnizate ANRE, conform anexei nr. 10;
    k) dovada achitării facturii emise de ANRE, reprezentând contravaloarea contribuţiei băneşti prevăzută la art. 32^1."

    5. La articolul 6 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), în funcţie de tipul SRE/tehnologiei de producere a E-SRE utilizate, este obligatorie transmiterea:"

    6. La articolul 6 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) documentelor privind costurile de racordare, de exemplu contracte de racordare, contracte din care să rezulte cota de participare şi modul de recuperare de la OR a investiţiilor în lucrări necesare pentru întărirea reţelei electrice, în cazul în care realizarea acestora este finanţată de operatorul economic care solicită acreditarea;"

    7. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) ANRE analizează documentaţia transmisă de solicitant în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia în ANRE şi, dacă este necesar, îi cere acestuia completarea documentaţiei depuse cu informaţii suplimentare şi/sau care lipsesc, precum şi cu justificări necesare acreditării."

    8. La articolul 8, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) numărul de CV cuvenit pentru fiecare 1 MWh E-SRE produsă şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori;"

    9. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) ANRE comunică decizia de acreditare prin fax sau e-mail, în formă scanată, operatorului economic acreditat şi următoarelor entităţi:"

    10. La articolul 10, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) în cazul centralelor electrice multicombustibil, al celor care utilizează SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV acordate pentru 1 MWh, precum şi în cazul celor de cogenerare care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, să fie asigurată măsurarea cantităţii şi a puterii calorifice inferioare a combustibililor utilizaţi, conform prevederilor art. 15."

    11. La articolul 10, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) în cazul centralelor electrice care utilizează ca SRE biomasă, biogaz şi/sau biolichide, să fie asigurată măsurarea cantităţii de SRE utilizată, conform prevederilor art. 15."

    12. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 13. - În cazul respingerii acreditării, decizia ANRE poate fi contestată în condiţiile Legii nr. 123/2012."

    13. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Operatorii economici care deţin centrale electrice care utilizează ca SRE biomasă, biogaz sau biolichide sunt obligaţi să asigure măsurarea cantităţii pentru fiecare tip de SRE utilizată."

    14. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) Grupurile/Centralele electrice de producere a E-SRE care îndeplinesc condiţiile de acreditare prevăzute de prezentul regulament sunt acreditate pe perioadele stabilite la art. 3 alin. (2) din Lege.
    (2) În cazul producătorilor de E-SRE care au pus în funcţiune centrale de producere a E-SRE înainte de intrarea în vigoare a Legii, respectiv 6 noiembrie 2008, duratele de aplicare de la alin. (1) se diminuează corespunzător cu perioada pentru care aceştia au beneficiat deja de CV.
    (3) În cazul producătorilor de E-SRE care au pus în funcţiune centrale de producere a E-SRE între data de 6 noiembrie 2008 şi data de 1 noiembrie 2011, duratele de aplicare de la alin. (1) se diminuează conform prevederilor art. 3 alin. (8) lit. b) din Lege.
    (4) ANRE modifică deciziile de acreditare emise producătorilor de E-SRE menţionaţi la alin. (3), astfel încât durata de aplicare a sistemului de promovare prin CV să se prelungească cu perioada de timp corespunzătoare producerii unei cantităţi de energie electrică stabilite de ANRE pentru care se emite un număr de CV egal cu diferenţa dintre numărul de CV cuvenite şi numărul de CV deja primite între data de 6 noiembrie 2008 şi data de 1 noiembrie 2011.
    (5) În cazul producătorilor de E-SRE care schimbă amplasamentul grupului/centralei de producere a E-SRE, duratele de aplicare de la alin. (1) se vor diminua având în vedere prevederile alin. (2) sau (3), după caz."

    15. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 17. - În cazul operatorului economic care pune în funcţiune grupuri electrice în mod etapizat, la stabilirea datei de expirare a aplicării sistemului de promovare prin CV se va lua în considerare acordarea de CV în perioada de probe, după cum urmează:
    a) dacă operatorul economic transmite la ANRE documente încheiate de acesta cu OR care să confirme data începerii livrării de energie electrică în reţea pentru fiecare grup electric component al centralei, data de expirare a aplicării sistemului de promovare prin CV se va calcula în funcţie de data începerii livrării de energie electrică în perioada de probe şi durata de aplicare a sistemului de promovare prin CV stabilită conform art. 16, pentru fiecare grup component al centralei;
    b) dacă operatorul economic nu transmite la ANRE documentele menţionate la lit. a), data de expirare a aplicării sistemului de promovare prin CV se va calcula de la data acreditării primului grup electric."

    16. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În cazul punerii în funcţiune etapizate a grupurilor din centralele electrice de producere a E-SRE, acreditarea preliminară se transformă în acreditare finală în condiţiile art. 19 pentru capacitatea parţial pusă în funcţiune a centralelor respective."

    17. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În situaţiile în care legea impune obligaţia obţinerii licenţei de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE, acreditarea finală se acordă de ANRE în condiţiile prezentului regulament, după obţinerea de către solicitant a acestei licenţe."

    18. După articolul 20 se introduc două noi articole, articolele 20^1 şi 20^2, cu următorul cuprins:
    "Art. 20^1. - Reducerea numărului de CV prevăzută la art. 20 alin. (1) se aplică până la concurenţa valorii ajutorului investiţional primit de producătorul de energie electrică, utilizându-se în calcul valoarea medie a unui CV, calculată ca medie aritmetică a valorii maxime şi valorii minime de tranzacţionare a CV, conform anexei nr. 12.
    Art. 20^2. - Prin excepţie de la art. 20 alin. (1), centralele electrice puse în funcţiune înainte de 1 ianuarie 2013 şi care au beneficiat sau li s-a aprobat ajutor de stat până la data autorizării schemei de sprijin de către Comisia Europeană, respectiv 13 iulie 2011, vor primi numărul de CV stabilit la art. 6 alin. (2) din Lege, fără reducere, corespunzător tipului de SRE/tehnologiei de producere a E-SRE utilizate."

    19. La articolul 22 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) să transmită ANRE o prognoză anuală a producţiei estimate de E-SRE pentru anul următor până la data de 10 septembrie a anului în curs, conform prevederilor Metodologiei de stabilire a cotelor anuale de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2011;"

    20. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul persoanelor fizice, cererea de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV va fi însoţită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi de convenţia încheiată cu operatorul de distribuţie în vederea verificării măsurătorilor contorului de energie electrică în baza căruia se emit CV, dacă acesta este diferit de contorul de decontare."

    21. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 31. - (1) Producătorii de energie electrică care la data intrării în vigoare a prezentului regulament exploatează comercial centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată mai mare de 125 MW sunt acreditaţi temporar de ANRE în condiţiile art. 30, fără să transmită decizia individuală a Comisiei Europene, pentru o perioadă de 24 de luni, şi beneficiază de numărul de CV prevăzut la art. 6 alin. (2) din Lege, corespunzător sursei regenerabile utilizate.
    (2) Operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 125 MW, care la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2012, respectiv 19 octombrie 2011, sunt beneficiarii unor contracte de racordare încheiate cu OR la care sunt racordaţi, vor fi acreditaţi temporar de ANRE în condiţiile prezentului regulament, fără să transmită decizia individuală a Comisiei Europene, pentru o perioadă de 24 de luni de la data acreditării, şi beneficiază de numărul de CV prevăzut la art. 6 din Lege corespunzător sursei regenerabile utilizate.
    (3) Producătorii de energie electrică menţionaţi la alin. (1) şi (2) trebuie să întocmească şi să transmită autorităţilor competente documentaţia necesară evaluării detaliate a măsurii de sprijin de către Comisia Europeană, conform prevederilor art. 26 alin. (1) din Lege, în termen de maximum 3 luni de la data deciziei de acreditare, nerespectarea acestui termen atrăgând suspendarea deciziei de acreditare.
    (4) Documentaţia menţionată la alin. (3) conţine documente contabile auditate întocmite conform legii din care să rezulte costurile de investiţie ale centralelor de producere a E-SRE supuse evaluării detaliate, precum şi informaţiile necesare în vederea completării formularelor din:
    a) anexa I la Regulamentul (CE) nr. 271/2008 al Comisiei din 30 ianuarie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 82 din 25 martie 2008, şi
    b) anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.147/2008 al Comisiei din 31 octombrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, privind partea III.10 din anexa 1 la regulament, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 313 din 22 noiembrie 2008."

    22. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 32^1. - Operatorii economici, persoane fizice şi juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE, şi operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 125 MW, supuşi evaluării detaliate a măsurii de sprijin şi notificării către Comisia Europeană, achită ANRE o contribuţie bănească pentru activitatea de analiză a documentaţiei primite în acest scop, al cărei nivel se aprobă anual de ANRE prin ordin, în condiţiile legii."

    23. După anexa nr. 11 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 12, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    24. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 33. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul regulament."

    ART. II
    Valorile contribuţiilor băneşti datorate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în baza Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, aferente anului 2012, sunt următoarele:
    a) 2.000 lei, pentru operatorii economici persoane juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE;
    b) 500 lei, pentru operatorii economici persoane fizice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE;
    c) 500 lei/MW instalat, pentru operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 125 MW, supuşi evaluării detaliate şi notificării măsurii de sprijin către Comisia Europeană.
    ART. III
    Operatorii economici, inclusiv persoanele fizice, care deţin grupuri/centrale de producere a energiei electrice eligibile pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. IV
    Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.


             Preşedintele Autorităţii Naţionale
            de Reglementare în Domeniul Energiei,
                      Nicolae Havrileţ


    Bucureşti, 4 octombrie 2012.
    Nr. 37.


    ANEXĂ
    (Anexa nr. 12 la regulament)

                                    MODUL DE CALCUL
        al datei de expirare a aplicării reducerii numărului de certificate
         verzi (CV) acordate pentru energia electrică produsă din surse
         regenerabile de energie (E-SRE) produsă în centrale/grupuri
                     electrice care beneficiază suplimentar
                          de ajutor de stat investiţional

    1. Lunar, pe baza informaţiilor transmise de operatorul de transport şi de sistem - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) calculează valoarea certificatelor verzi (CV) neacordate producătorului de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE) ca urmare a aplicării mecanismului de reducere, cu formula:

    V(CV neacordate) = [N(CV Lege - N(CV Corectat)] ● [V(max CV) + V(min CV)]/2 [RON],

    unde V(max CV) şi V(min CV) reprezintă valoarea maximă, respectiv minimă a CV stabilite conform Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, pentru anul în care s-a acordat ajutorul de stat investiţional.
    2. ANRE însumează valorile lunare ale CV neacordate producătorului de E-SRE şi compară această sumă cu valoarea ajutorului.
    3. În luna calendaristică următoare celei în care se constată egalitatea dintre suma valorilor lunare ale CV neacordate şi ajutorul investiţional primit, ANRE emite o decizie de modificare a deciziei de acreditare a producătorului respectiv pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, prin care se trece la acordarea numărului de CV prevăzut la art. 6 alin. (2) din Lege.

                         _______
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice