Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 351 din 21 aprilie 2011 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 363^1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 928/591/2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 351 din 21 aprilie 2011  pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 363^1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 928/591/2010    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 351 din 21 aprilie 2011 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 363^1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 928/591/2010

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011


    Având în vedere:
    - Referatul de aprobare al Ministerului Sãnãtãţii nr. Cs.A./4.407/2011 şi al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. D.G. 1.602 din 19 aprilie 2011,
    - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al prevederilor art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul sãnãtãţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate emit urmãtorul ordin:

    ART. I
    Normele privind organizarea evidenţei pe plãtitori, declararea, constatarea şi controlul contribuţiilor prevãzute la art. 363^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, soluţionarea contestaţiilor şi încasarea contribuţiilor pentru finanţarea unor cheltuieli de sãnãtate, aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 928/591/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 25 iunie 2010, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 4, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Contribuţia se vireazã în contul deschis pe numele Ministerului Sãnãtãţii la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti, cont care va fi afişat pe site-ul Ministerului Sãnãtãţii, în condiţiile legii, la termenele prevãzute în notificarea prevãzutã la art. 5 alin. (4)."
    2. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) În primele 5 zile ale lunii urmãtoare încheierii unui trimestru, persoanele prevãzute la art. 3 au obligaţia sã depunã la Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, pe suport hârtie şi în format electronic, declaraţiile prevãzute în anexele nr. 2a şi 2b.
    (2) Persoanele prevãzute la art. 3 au obligaţia sã depunã la Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, pe suport hârtie şi în format electronic, declaraţiile prevãzute în anexele nr. 2a^1 şi 2b^1 în primele 5 zile ale lunii urmãtoare celei în care au fost încasate în totalitate veniturile aferente unui trimestru.
    (3) Declaraţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) se dau pe propria rãspundere, se semneazã şi se asumã de cãtre reprezentantul legal al persoanelor prevãzute la art. 3. Depunerea declaraţiei şi completarea tuturor câmpurilor sunt obligatorii. În cazul în care pentru declaraţiile prevãzute la alin. (1) nu existã date, se completeazã cu zero.
    (4) Contribuţia datoratã în funcţie de datele raportate prin declaraţiile 2a^1 şi 2b^1 se notificã de cãtre Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate în termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiilor şi se comunicã persoanelor menţionate la art. 3, potrivit formularului prevãzut în anexa nr. 3.
    (5) Sumele notificate conform alin. (4) pot fi contestate în termen de 3 zile de la data luãrii la cunoştinţã, la comisia de contestaţii formatã din 3 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, constituitã prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate. Persoanele desemnate în comisia de soluţionare a contestaţilor nu pot desfãşura activitãţi privind colectarea, centralizarea, calcularea contribuţiei şi notificarea acesteia."
    3. La articolul 6, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Datele cu privire la sumele notificate conform art. 5 alin. (4), în format centralizat, se transmit Ministerului Sãnãtãţii în perioada 25-30 a fiecãrei luni urmãtoare celei în care au fost încasate în totalitate veniturile aferente unui trimestru."
    4. La articolul 8, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Nerespectarea termenelor de depunere a declaraţiilor prevãzute la art. 5 alin. (1) şi (2) sau depunerea acestora cu date incomplete şi/sau incorecte se notificã de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate în termen de 15 zile de la data depunerii lor. Accesoriile datorate pentru neplata la termen se suportã de persoana care se încadreazã în una dintre categoriile prevãzute la art. 3 şi are obligaţia sã depunã declaraţia conform prevederilor art. 5 alin. (2)."
    5. Dupã anexa nr. 2a se introduce o nouã anexã, anexa nr. 2a^1, prevãzutã în anexa nr. 1.
    6. Dupã anexa nr. 2b se introduce o nouã anexã, anexa nr. 2b^1, prevãzutã în anexa nr. 2.
    7. Anexa nr. 3 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.
    8. În cuprinsul anexelor nr. 1-5, sintagma "2010" se înlocuieşte cu "anul ....".
    ART. II
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


             Ministrul sãnãtãţii,
                  Cseke Attila

        Preşedintele Casei Naţionale
          de Asigurãri de Sãnãtate,
             Nicolae-Lucian Duţã


    ANEXA 1


    ───────
(Anexa nr. 2a^1)
────────────────
la norme)
─────────

    Persoana autorizatã în România .............................
                                   (denumirea, adresa)
    Codul de înregistrare fiscalã ..............................

                                      DECLARAŢIE
    Subsemnatul/Subsemnata, ......, CNP ......, în calitate de reprezentant legal al ........, potrivit Documentului* ....... nr. ..../......, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile şi datele cuprinse în prezenta declaraţie sunt complete şi conforme cu realitatea.
    Prezenta declaraţie a fost datã astãzi, ......., şi conţine un numãr de ...... pagini.

    Data ................. Numele şi prenumele reprezentantului legal,
                             semnãtura şi ştampila
                             .......................

           Lista medicamentelor utilizate în tratamentul ambulatoriu,
                aferente trimestrului ......./anul .........,
                   a cãror contravaloare a fost încasatã


┌───────────┬───┬────────────┬───────┬───────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│ DCI │Cod│Denumire │Forma │Concen-│Numãrul/ │Forma │Canti- │Preţul │Total │
│ │CIM│comercialã**│farma- │traţia │Data │ de │tatea │de vân- │sumã │
│ │ │ │ceuticã│ │autori- │ambalare│încasatã│zare,în │(8x9=10)│
│ │ │ │ │ │zaţiei │ │trimes- │condi- │ │
│ │ │ │ │ │de punere│ │trul ...│ţiile │ │
│ │ │ │ │ │pe piaţã/│ │anul ...│Ordo- │ │
│ │ │ │ │ │autori- │ │ │nanţei │ │
│ │ │ │ │ │zaţiei de│ │ │de │ │
│ │ │ │ │ │comerci- │ │ │urgenţã │ │
│ │ │ │ │ │alizare │ │ │a Guver-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 104/│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2009*** │ │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│DCI 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Total DCI1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│DCI 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Total DCI 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│TOTAL : │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───┴────────────┴───────┴───────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


____________
    * Reprezintã documentul care atestã calitatea de reprezentant legal.
    ** Se va înscrie pentru fiecare formã farmaceuticã, concentraţie şi formã de ambalare (cantitate), pentru medicamentele comercializate pentru tratamentul ambulatoriu.
    *** Preţul de vânzare trebuie sã fie conform Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman, pentru fiecare formã farmaceuticã, concentraţie şi formã de ambalare (cantitate).


    Declaraţia se depune trimestrial la Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate pânã la data de 5 a lunii urmãtoare celei în care au fost încasate în totalitate veniturile aferente unui trimestru.


    ANEXA 2


    ───────
(Anexa nr. 2b^1)
────────────────
la norme)
─────────

    Persoana autorizatã în România ....................................
                                   (denumirea, adresa)
    Codul de înregistrare fiscalã .....................................

                                 DECLARAŢIE
    Subsemnatul/Subsemnata, ........., CNP ......., în calitate de reprezentant legal al ......., potrivit Documentului* .............. nr. ...../.........., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile şi datele cuprinse în prezenta declaraţie sunt complete şi conforme cu realitatea.
    Prezenta declaraţie a fost datã astãzi, ......, şi conţine un numãr de ...... pagini.

    Data ........... Numele şi prenumele reprezentantului legal,
                           semnãtura şi ştampila
                           .......................


       Lista medicamentelor utilizate de cãtre unitãţile sanitare cu paturi,
                aferente trimestrului ....../anul ...,
                  a cãror contravaloare a fost încasatã


┌───────────┬───┬────────────┬───────┬───────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│ DCI │Cod│Denumire │Forma │Concen-│Numãrul/ │Forma │Canti- │Preţul │Total │
│ │CIM│comercialã**│farma- │traţia │Data │ de │tatea │de vân- │sumã │
│ │ │ │ceuticã│ │autori- │ambalare│încasatã│zare,în │(8x9=10)│
│ │ │ │ │ │zaţiei │ │trimes- │condi- │ │
│ │ │ │ │ │de punere│ │trul ...│ţiile │ │
│ │ │ │ │ │pe piaţã/│ │anul ...│Ordo- │ │
│ │ │ │ │ │autori- │ │ │nanţei │ │
│ │ │ │ │ │zaţiei de│ │ │de │ │
│ │ │ │ │ │comerci- │ │ │urgenţã │ │
│ │ │ │ │ │alizare │ │ │a Guver-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 104/│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2009*** │ │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│DCI 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Total DCI1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│DCI 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Total DCI 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│TOTAL : │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───┴────────────┴───────┴───────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


____________
    * Reprezintã documentul care atestã calitatea de reprezentant legal.
    ** Se va înscrie pentru fiecare formã farmaceuticã, concentraţie şi formã de ambalare (cantitate), pentru medicamentele utilizate de cãtre unitãţile sanitare cu paturi.
    *** Preţul de vânzare trebuie sã fie conform Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman, pentru fiecare formã farmaceuticã, concentraţie şi formã de ambalare (cantitate).


    Declaraţia se depune trimestrial la Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate pânã la data de 5 a lunii urmãtoare celei în care au fost încasate în totalitate veniturile aferente unui trimestru.


    ANEXA 3


    ───────
(Anexa nr. 3 la norme)
──────────────────────


    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
    CABINET PREŞEDINTE
    Calea Cãlãraşilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3, Bucureşti
    E-mail: ..........., tel. ........, fax ......

    Cãtre
    Persoana autorizatã în România ...............................
                                   (denumirea, adresa)
    Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, prin reprezentantul sãu legal, preşedinte .............,
    având în vedere prevederile:
    - Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordinului ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 928/591/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea evidenţei de plãtitori, declararea, constatarea şi controlul contribuţiilor prevãzute la art. 363^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, soluţionarea contestaţiilor şi încasarea contribuţiilor pentru finanţarea unor cheltuieli de sãnãtate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    emite urmãtoarea

                                NOTIFICARE
    ARTICOL UNIC
    (1) Prin prezenta vã comunicãm cã în consecinţa declaraţiilor depuse de cãtre reprezentantul legal, contribuţia datoratã şi care urmeazã a fi viratã este în sumã de ......./(în cifre şi litere)....... lei.
    (2) Virarea sumei prevãzute la alin. (1) se face pânã la data de .............. .
    (3) Virarea sumei prevãzute la alin. (1) se face în contul nr. RO25TREZ700500320X001488, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti pe numele Ministerului Sãnãtãţii.
    (4) Prezenta notificare poate fi contestatã în termen de 3 zile de la data luãrii la cunoştinţã.


                  Preşedintele Casei Naţionale
                   de Asigurãri de Sãnãtate,
                  ...........................

                        ___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016