Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 322 din 14 aprilie 2011 pentru aprobarea modelelor de contracte pentru furnizarea produselor achizitionate prin licitatii publice organizate la nivel national, destinate derularii de programe nationale de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 322 din 14 aprilie 2011  pentru aprobarea modelelor de contracte pentru furnizarea produselor achizitionate prin licitatii publice organizate la nivel national, destinate derularii de programe nationale de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 322 din 14 aprilie 2011 pentru aprobarea modelelor de contracte pentru furnizarea produselor achizitionate prin licitatii publice organizate la nivel national, destinate derularii de programe nationale de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011

    Vãzând Referatul de aprobare al Serviciului pentru programe de sãnãtate nr. Cs.A. 4.183 din 14 aprilie 2011,
    având în vedere prevederile:
    - Hotãrârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificãrile ulterioare,
    - Ordinului ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012,
    în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã modelele de contracte pentru furnizarea produselor achiziţionate prin licitaţii publice organizate la nivel naţional, destinate derulãrii de programe naţionale de sãnãtate finanţate din bugetul Ministerului Sãnãtãţii, prevãzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, unitãţile sanitare care deruleazã programe naţionale de sãnãtate în cadrul cãrora se acordã produse achiziţionate prin licitaţii publice organizate la nivel naţional, precum şi instituţiile publice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Ministrul sãnãtãţii,
                                  Cseke Attila

    Bucureşti, 14 aprilie 2011.
    Nr. 322.


    ANEXA 1
                                    CONTRACT
           pentru furnizarea produselor achiziţionate prin licitaţii
          publice organizate la nivel naţional cãtre unitãţi sanitare
                      care deruleazã programe naţionale de
             sãnãtate finanţate din bugetul Ministerului Sãnãtãţii
                        nr. ....... din ................

                                   - model -

    I. Pãrţile contractante
    1. Direcţia de Sãnãtate Publicã a Judeţului ....................../Municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiul/oraşul ........................, str. .................... nr. ....., judeţul/sectorul .............., telefon/fax .............., reprezentatã prin director executiv ...................., şi
    2. Unitatea sanitarã organizatã astfel:
    - cabinet medical de asistenţã medicalã primarã ....................., aflat în contract cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Judeţului ........................./Municipiului Bucureşti nr. ......... din .............., valabil pânã la data de ............., reprezentat prin ........................, în calitate de ...........................,
    - unitate sanitarã cu paturi ...................., cu sediul în ......................., str. ..................... nr. ......., telefon .................., fax ..............., reprezentatã prin ........................, având Actul de înfiinţare/organizare nr. ............, Autorizaţia sanitarã de funcţionare nr. ............, Dovada de evaluare nr. ........, codul fiscal ...................... şi contul nr. .................. deschis la Trezoreria Statului sau contul nr. .................. deschis la Banca ......................, dovada asigurãrii de rãspundere civilã în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilã pe toatã durata contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Judeţului ........................./Municipiului Bucureşti nr. ................ din .............., valabil pânã la data de ..........................
    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea produselor achiziţionate prin licitaţii publice organizate la nivel naţional, pentru derularea programelor naţionale de sãnãtate finanţate din bugetul Ministerului Sãnãtãţii, dupã cum urmeazã:
    ..........................................................................
    (Se specificã fiecare program/subprogram/intervenţie pentru care se încheie contractul, în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificãrile ulterioare, şi ale Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 1.591/1.110/2010.)
    III. Durata contractului
    ART. 2
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui pânã la data de 31 decembrie 2011. Prezentul contract se prelungeşte prin act adiţional în anul 2012.
    ART. 3
    Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul pãrţilor, în situaţia extinderii duratei de aplicabilitate a Hotãrârii Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificãrile ulterioare.
    IV. Obligaţiile pãrţilor
    ART. 4
    (1) Direcţia de sãnãtate publicã judeţeanã/a municipiului Bucureşti are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã furnizeze produsele provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional, în vederea derulãrii programelor/subprogramelor naţionale de sãnãtate respective, cu încadrarea în cantitatea totalã repartizatã direcţiei de sãnãtate publicã, pe baza formularului trimestrial de comandã prevãzut în anexa nr. 1 la contract, primit din partea unitãţii sanitare;
    b) sã întocmeascã evidenţele tehnico-operative şi sã realizeze operaţiunile financiar-contabile;
    c) sã întocmeascã procesul-verbal de predare-primire, sã asigure semnarea acestuia de cãtre conducerea direcţiei de sãnãtate publicã şi de cãtre reprezentantul legal al unitãţii sanitare, în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte;
    d) sã întocmeascã în douã exemplare avizul de însoţire a mãrfii şi sã elibereze un exemplar unitãţii sanitare;
    e) sã redistribuie produsele cu rulaj redus, provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional, aflate în depozitul direcţiei de sãnãtate publicã sau în stocurile de la nivelul unitãţilor sanitare;
    f) sã descarce din gestiunea direcţiei de sãnãtate publicã, în primele 10 zile lucrãtoare ale lunii curente pentru luna anterioarã, produsele provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional, lunar, pe baza decontului de justificare a consumului, prevãzut în anexa nr. 2 la contract, primit din partea unitãţii sanitare;
    g) sã monitorizeze şi sã controleze realizarea activitãţilor cuprinse în programele naţionale de sãnãtate, urmãrind cel puţin urmãtoarele:
    g.1) modul de realizare şi de raportare a indicatorilor specifici programului/subprogramului;
    g.2) organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor programului/subprogramului, pe baza codului numeric personal, şi raportarea de cãtre unitatea sanitarã a numãrului de beneficiari cu cod numeric personal distinct;
    g.3) respectarea protocoalelor de profilaxie şi/sau tratament aprobate pentru afecţiunile cãrora li se adreseazã programul/subprogramul;
    g.4) utilizarea produselor provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional potrivit destinaţiei acestora în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sãnãtate;
    g.5) urmãrirea respectãrii de cãtre persoanele implicate a responsabilitãţilor stabilite prin prezentul contract referitoare la derularea programelor naţionale de sãnãtate;
    g.6) identificarea unor posibile disfuncţionalitãţi în derularea programelor naţionale de sãnãtate;
    h) sã centralizeze raportãrile trimestriale ale unitãţilor sanitare, sã le analizeze şi, în cazul sesizãrii unor discordanţe, sã solicite corectarea acestora, în funcţie de obiectivele, activitãţile şi indicatorii propuşi în cadrul programelor/ subprogramelor naţionale de sãnãtate;
    i) sã depoziteze în condiţii adecvate produsele provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional;
    j) sã elibereze din depozit produsele provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional în ordinea cronologicã a expirãrii termenelor de valabilitate;
    k) sã organizeze transportul produselor.
    (2) Obligaţiile direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene/a municipiului Bucureşti prevãzute la alin. (1) se realizeazã prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.
    ART. 5
    (1) Pentru desfãşurarea activitãţilor prevãzute în programele naţionale de sãnãtate finanţate din bugetul Ministerului Sãnãtãţii, pentru care se organizeazã achiziţii publice la nivel naţional, unitãţile sanitare au urmãtoarele obligaţii:
    a) sã asigure buna desfãşurare a activitãţilor prevãzute în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sãnãtate, în concordanţã cu actele normative în vigoare, inclusiv cu protocoalele profilactice/terapeutice aprobate;
    b) sã solicite produsele provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional pe bazã de formular trimestrial de comandã întocmit în funcţie de:
    b.1) numãrul de beneficiari cu cod numeric personal distinct;
    b.2) consumul trimestrial estimat;
    b.3) cantitatea de produse rãmase în stoc la nivelul unitãţii sanitare;
    c) sã transmitã formularul trimestrial de comandã cãtre direcţia de sãnãtate publicã, în primele 5 zile lucrãtoare ale trimestrului pentru care se solicitã produsele;
    d) sã depoziteze în condiţii adecvate produsele provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional;
    e) sã asigure utilizarea produselor provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional potrivit destinaţiei acestora în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sãnãtate, în scopul profilaxiei sau tratamentului adecvat;
    f) sã asigure distribuirea produselor provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional cãtre beneficiari, în ordinea cronologicã a expirãrii termenelor de valabilitate;
    g) sã instituie mãsuri astfel încât beneficiarii sã utilizeze produsele provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional numai în perioada de valabilitate;
    h) sã sesizeze în scris, în timp util, direcţia de sãnãtate publicã asupra existenţei unor produse cu rulaj redus, propunând mãsuri de redistribuire, dupã caz;
    i) sã asigure condiţii pentru organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor programelor/subprogramelor naţionale de sãnãtate, pe baza codului numeric personal, şi raportarea cãtre direcţia de sãnãtate publicã a numãrului de beneficiari cu cod numeric personal distinct;
    j) sã asigure condiţii pentru întocmirea evidenţelor tehnicooperative şi realizarea operaţiunilor financiar-contabile;
    k) sã adopte mãsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    l) sã transmitã direcţiei de sãnãtate publicã, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, în primele 5 zile lucrãtoare ale lunii urmãtoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, raportãrile trimestriale (cumulat de la începutul anului) conform machetelor transmise de cãtre direcţia de sãnãtate publicã, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    m) sã întocmeascã lunar decontul de justificare a consumului de produse provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional şi sã îl transmitã direcţiei de sãnãtate publicã, în primele 5 zile lucrãtoare ale lunii curente pentru luna anterioarã;
    n) sã transmitã direcţiei de sãnãtate publicã orice alte date referitoare la programele/subprogramele naţionale de sãnãtate pe care le deruleazã şi sã rãspundã de exactitatea şi realitatea datelor raportate.
    (2) Obligaţiile prevãzute la alin. (1) se îndeplinesc prin intermediul personalului implicat în realizarea activitãţilor programelor/subprogramelor naţionale de sãnãtate care fac obiectul contractului, în limitele competenţelor, potrivit legii.
    V. Produsele aferente contractului şi valoarea acestora
    ART. 6 ┌────────────┬────────┬────────────┬────────┬──────────┬────────────┬───────────┬────────┐
 │Program │Produsul│ Termen de │Cota TVA│Cantitatea│Unitatea de │ Preţ cu │Valoarea│
 │naţional de │ │valabilitate│ │ │mãsurã │TVA/unitate│ cu TVA │
 │sãnãtate, │ │ zz/ll/aaaa │ │ │(identicã │ de mãsurã │ (lei) │
 │subprogram, │ │ │ │ │cu cea din │ (lei) │ │
 │intervenţie │ │ │ │ │comunicãrile│ │ │
 │ │ │ │ │ │privind │ │ │
 │ │ │ │ │ │cantitatea │ │ │
 │ │ │ │ │ │repartizatã │ │ │
 │ │ │ │ │ │direcţiei de│ │ │
 │ │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │
 │ │ │ │ │ │publicã) │ │ │
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │8= 6 x 7│
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────────┴────────┴────────────┴────────┴──────────┴────────────┴───────────┴────────┘    Valoarea totalã a produselor aferente contractului .................... lei.

    VI. Rãspunderea contractualã
    ART. 7
    Reprezentanţii legali ai pãrţilor contractante rãspund de îndeplinirea obligaţiilor contractuale, aşa cum sunt prevãzute în prezentul contract.
    ART. 8
    (1) În cazul în care direcţia de sãnãtate publicã constatã nerespectarea unei/unor obligaţii asumate de cãtre cealaltã parte contractantã, de naturã a prejudicia grav derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia.
    (2) Prevederile alin. (1) nu sunt de naturã a înlãtura obligaţiile anterioare deja scadente şi neonorate ale pãrţilor.
    VII. Soluţionarea litigiilor
    ART. 9
    Litigiile apãrute pe perioada derulãrii contractului se soluţioneazã de pãrţi pe cale amiabilã. În situaţia în care pãrţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa instanţelor judecãtoreşti competente.
    VIII. Clauze speciale
    ART. 10
    Pe lângã dispoziţiile prevãzute la art. 2, se pot încheia acte adiţionale la prezentul contract în situaţia în care, prin actele normative în materie care intrã în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificãri în volumul, structura sau bugetul programelor/subprogramelor, pe parcursul derulãrii acestuia.
    ART. 11
    Dacã o clauzã a acestui contract este declaratã nulã, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceastã nulitate. Pãrţile convin ca orice clauzã declaratã nulã sã fie înlocuitã printr-o altã clauzã care sã corespundã cât mai bine cu putinţã spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacã pe durata derulãrii prezentului contract expirã termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pentru toatã durata de valabilitate a contractului.
    IX. Forţa majorã
    ART. 12
    Orice împrejurare de fapt, independentã de voinţa pãrţilor, intervenitã dupã data semnãrii prezentului contract şi care împiedicã executarea acestuia, este consideratã forţã majorã şi exonereazã de rãspundere partea care o invocã. Sunt considerate forţã majorã, în sensul prezentei clauze, împrejurãri ca: rãzboi, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
    ART. 13
    Partea care invocã forţa majorã trebuie sã anunţe cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţã majorã şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    ART. 14
    Dacã nu se procedeazã la anunţarea în termenele prevãzute mai sus a începerii şi încetãrii cazului de forţã majorã, partea care îl invocã suportã toate daunele provocate celeilalte pãrţi prin neanunţarea la termen.
    ART. 15
    În cazul în care împrejurãrile care obligã la suspendarea executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioadã mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
    X. Dispoziţii finale
    ART. 16
    Orice modificare poate fi fãcutã numai cu acordul scris al ambelor pãrţi, prin act adiţional.
    ART. 17
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intrã în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzãtor, prin act adiţional semnat de ambele pãrţi.
    ART. 18
    Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilitãţii acestuia poate fi fãcutã numai cu acordul pãrţilor.
    S-a încheiat astãzi, ................, în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se completeazã conform normelor legale în vigoare.

                          Direcţia de Sãnãtate Publicã
                         ..............................

                               Director executiv,
                         ..............................

                               Unitatea sanitarã
                         ..............................

                              Reprezentant legal,
                         ..............................

                      Director executiv adjunct economic,
                         ..............................

                                     Avizat
                                     ------
                         Biroul/Compartimentul juridic
                         ..............................

                                   dupã caz:

                          Director financiar-contabil,
                         ..............................

                               Director medical,
                         ..............................

                                     Avizat
                                     ------
                         Biroul/Compartimentul juridic
                         ..............................


    ANEXA 1
    la contract

    Unitatea sanitarã Direcţia de Sãnãtate Publicã
    .................. a Judeţului ....................../
    Nr. ...... din .............. Municipiului Bucureşti
                                           Nr. ...... din ..........

    Cãtre
    Direcţia de Sãnãtate Publicã a Judeţului ................./Municipiului Bucureşti

                              FORMULAR DE COMANDĂ
          pentru produse provenite din achiziţii publice organizate la
         nivel naţional, pentru trimestrul .........../anul ..........


 ┌──────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────────────────┐
 │ Program naţional │ Produsul │ Termen de │Numãr de beneficiari cu │
 │ de sãnãtate, │ │ valabilitate │ cod numeric personal │
 │ subprogram, │ │ zz/ll/aaaa │ distinct/trimestru │
 │ intervenţie │ │ │ │
 ├──────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 └──────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────────────────┘    1. Stoc iniţial = ......................
    2. Cantitatea furnizatã pentru trimestrul precedent (de cãtre direcţia de sãnãtate publicã) = ....................
    3. Cantitatea acordatã beneficiarilor programului/subprogramului în trimestrul precedent = ......................
    4. Gradul de utilizare a produsului în trimestrul precedent = rând 3*100/(rând 1 + rând 2) = ............%
    5. Cantitatea rãmasã neutilizatã la sfârşitul trimestrului precedent (1 + 2 - 3) = .................
    6. Cantitatea necesarã a fi furnizatã pentru trimestrul urmãtor (de cãtre direcţia de sãnãtate publicã) = ..........................

                              Reprezentant legal,
                              ...................

                          Director financiar-contabil,
                         .............................

    NOTĂ:
    a) Formularul se va întocmi cu evidenţierea distinctã a comenzii pentru fiecare program/subprogram/intervenţie şi poate include toate programele/subprogramele/intervenţiile naţionale de sãnãtate prevãzute în contract.
    b) Formularul se va întocmi în douã exemplare, dintre care un exemplar se va transmite Direcţiei de Sãnãtate Publicã a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti, în primele 5 zile lucrãtoare ale trimestrului pentru care se solicitã produsele.
    c) Cantitãţile completate la rândurile 1, 2, 3, 5 şi 6 se exprimã în unitatea de mãsurã din contract.


    ANEXA 2
    la contract

    Unitatea sanitarã Direcţia de Sãnãtate Publicã
    .................. a Judeţului ....................../
    Nr. ...... din .............. Municipiului Bucureşti
                                           Nr. ...... din ..........

    Cãtre
    Direcţia de Sãnãtate Publicã a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti

                DECONT PENTRU LUNA ........... / ANUL .........
                de justificare a consumului de produse provenite
               din achiziţii publice organizate la nivel naţional ┌────────────┬────────┬────────────┬────────┬──────────┬────────────┬───────────┬────────┐
 │Program │Produsul│ Termen de │Cota TVA│Cantitatea│Unitatea de │ Preţ cu │Valoarea│
 │naţional de │ │valabilitate│ │acordatã │mãsurã │TVA/unitate│ cu TVA │
 │sãnãtate, │ │ zz/ll/aaaa │ │beneficia-│(identicã │ de mãsurã │ (lei) │
 │subprogram, │ │ │ │rilor pro-│cu cea din │ (lei) │ │
 │intervenţie │ │ │ │gramului/ │comunicãrile│ │ │
 │ │ │ │ │subprogra-│privind │ │ │
 │ │ │ │ │mului/ │cantitatea │ │ │
 │ │ │ │ │interven- │repartizatã │ │ │
 │ │ │ │ │ţiei │direcţiei de│ │ │
 │ │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │
 │ │ │ │ │ │publicã) │ │ │
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │8= 6 x 7│
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────────┴────────┴────────────┴────────┴──────────┴────────────┴───────────┴────────┘    Numãrul de indicatori fizici realizaţi*: .............................
    Costul mediu/indicator fizic realizat**: ........................... lei
    Rãspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

                              Reprezentant legal,
                              ...................

                          Director financiar-contabil,
                          ............................

    NOTĂ:
    a) Lunar, se întocmeşte un singur decont, care include toate programele/subprogramele/intervenţiile naţionale de sãnãtate prevãzute în contract, cu evidenţierea distinctã pentru fiecare program/subprogram/intervenţie.
    b) Decontul lunar se întocmeşte în douã exemplare, dintre care un exemplar se transmite Direcţiei de Sãnãtate Publicã a Judeţului ................../Municipiului Bucureşti, în primele 5 zile lucrãtoare ale lunii curente pentru luna anterioarã.
    c) * Se vor menţiona distinct indicatorii fizici realizaţi prevãzuţi în Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012.
    d) ** Costul mediu/indicator fizic se calculeazã ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi; în cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.


    ANEXA 2
                                    CONTRACT
                pentru furnizarea produselor achiziţionate prin
        licitaţii publice organizate la nivel naţional cãtre autoritãţi
                   ale administraţiei publice locale, pentru
            derularea unor programe naţionale de sãnãtate finanţate
     din bugetul Ministerului Sãnãtãţii nr. ....... din ..................

                                   - model -

    I. Pãrţile contractante
    1. Direcţia de Sãnãtate Publicã a Judeţului ......................../Municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiul/oraşul ......................, str. ..................... nr. ......, judeţul/sectorul .............., telefon/fax .............., reprezentatã prin director executiv ..................., şi
    2. Autoritatea administraţiei publice locale: Consiliul Local/Consiliul Judeţean ........................, cu sediul în ..............., str. ........................ nr. ......, telefon .............., fax ................., codul fiscal ................ şi contul nr. ....................., deschis la Trezoreria Statului, reprezentatã prin ........................, în calitate de .......................... .
    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea produselor achiziţionate prin licitaţii publice organizate la nivel naţional, pentru derularea programelor naţionale de sãnãtate finanţate din bugetul Ministerului Sãnãtãţii, dupã cum urmeazã:
    ..........................................................................
    (Se specificã fiecare program/subprogram/intervenţie pentru care se încheie contractul, în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificãrile ulterioare, şi Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 1.591/1.110/2010.)
    III. Durata contractului
    ART. 2
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui pânã la data de 31 decembrie 2011. Prezentul contract se prelungeşte prin act adiţional în anul 2012.
    ART. 3
    Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul pãrţilor, în situaţia prelungirii duratei de aplicabilitate a Hotãrârii Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificãrile ulterioare.
    IV. Obligaţiile pãrţilor
    ART. 4
    (1) Direcţia de sãnãtate publicã judeţeanã/a municipiului Bucureşti are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã furnizeze produsele provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional, în vederea derulãrii programelor/subprogramelor naţionale de sãnãtate respective, cu încadrarea în cantitatea totalã repartizatã direcţiei de sãnãtate publicã, pe baza formularului trimestrial de comandã prevãzut în anexa nr. 1 la contract, primit din partea autoritãţii administraţiei publice locale;
    b) sã întocmeascã evidenţele tehnico-operative şi sã realizeze operaţiunile financiar-contabile;
    c) sã întocmeascã procesul-verbal de predare-primire, sã asigure semnarea acestuia de cãtre conducerea direcţiei de sãnãtate publicã şi de cãtre reprezentantul legal al autoritãţii administraţiei publice locale, în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte;
    d) sã întocmeascã în douã exemplare avizul de însoţire a mãrfii şi sã elibereze un exemplar autoritãţii administraţiei publice locale;
    e) sã redistribuie produsele cu rulaj redus, provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional, aflate în depozitul direcţiei de sãnãtate publicã sau în stocurile de la nivelul autoritãţilor administraţiei publice locale;
    f) sã descarce din gestiunea direcţiei de sãnãtate publicã, în primele 10 zile lucrãtoare ale lunii curente pentru luna anterioarã, produsele provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional, lunar, pe baza decontului de justificare a consumului prevãzut în anexa nr. 2 la contract, primit din partea autoritãţii administraţiei publice locale;
    g) sã monitorizeze şi sã controleze realizarea activitãţilor cuprinse în programele naţionale de sãnãtate, urmãrind cel puţin urmãtoarele:
    g.1) modul de realizare şi de raportare pentru indicatorii specifici programului/subprogramului;
    g.2) organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor programului/subprogramului, pe baza codului numeric personal, şi raportarea de cãtre autoritatea administraţiei publice locale a numãrului de beneficiari cu cod numeric personal distinct;
    g.3) respectarea protocoalelor de profilaxie şi/sau tratament aprobate pentru afecţiunile cãrora li se adreseazã programul/subprogramul;
    g.4) utilizarea produselor provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional potrivit destinaţiei acestora în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sãnãtate;
    g.5) urmãrirea respectãrii de cãtre persoanele implicate a responsabilitãţilor stabilite prin prezentul contract, referitoare la derularea programelor naţionale de sãnãtate;
    g.6) identificarea unor posibile disfuncţionalitãţi în derularea programelor naţionale de sãnãtate;
    h) sã centralizeze raportãrile trimestriale ale autoritãţilor administraţiei publice locale, sã le analizeze şi, în cazul sesizãrii unor discordanţe, sã solicite corectarea acestora, în funcţie de obiectivele, activitãţile şi indicatorii propuşi în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sãnãtate;
    i) sã depoziteze în condiţii adecvate produsele provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional;
    j) sã elibereze din depozit produsele provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional în ordinea cronologicã a expirãrii termenelor de valabilitate.
    (2) Obligaţiile direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene/a municipiului Bucureşti prevãzute la alin. (1) se realizeazã prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.
    ART. 5
    (1) Pentru desfãşurarea activitãţilor prevãzute în programele naţionale de sãnãtate finanţate din bugetul Ministerului Sãnãtãţii, pentru care se organizeazã achiziţii publice la nivel naţional, autoritãţile administraţiei publice locale au urmãtoarele obligaţii:
    a) sã asigure buna desfãşurare a activitãţilor prevãzute în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sãnãtate, în concordanţã cu actele normative în vigoare, inclusiv cu protocoalele profilactice/terapeutice aprobate;
    b) sã solicite produsele provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional pe bazã de formular trimestrial de comandã întocmit în funcţie de:
    b.1) numãrul de beneficiari cu cod numeric personal distinct;
    b.2) consumul trimestrial estimat;
    b.3) cantitatea de produse rãmase în stoc la nivelul autoritãţii administraţiei publice locale;
    c) sã transmitã formularul trimestrial de comandã cãtre direcţia de sãnãtate publicã, în primele 5 zile lucrãtoare ale trimestrului pentru care se solicitã produsele;
    d) sã depoziteze în condiţii adecvate produsele provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional;
    e) sã asigure utilizarea produselor provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional potrivit destinaţiei acestora în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sãnãtate, în scopul profilaxiei sau tratamentului adecvat;
    f) sã asigure distribuirea produselor provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional cãtre beneficiari în ordinea cronologicã a expirãrii termenelor de valabilitate;
    g) sã instituie mãsuri astfel încât beneficiarii sã utilizeze produselor provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional numai în perioada de valabilitate;
    h) sã sesizeze în scris, în timp util, direcţia de sãnãtate publicã asupra existenţei unor produse cu rulaj redus, propunând mãsuri de redistribuire, dupã caz;
    i) sã asigure condiţii pentru organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor programelor/subprogramelor naţionale de sãnãtate, pe baza codului numeric personal, şi raportarea cãtre direcţia de sãnãtate publicã a numãrului de beneficiari cu cod numeric personal distinct;
    j) sã asigure condiţii pentru întocmirea evidenţelor tehnicooperative şi realizarea operaţiunilor financiar-contabile;
    k) sã adopte mãsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    l) sã transmitã direcţiei de sãnãtate publicã, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, în primele 5 zile lucrãtoare ale lunii urmãtoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, raportãrile trimestriale (cumulat de la începutul anului) conform machetelor transmise de cãtre direcţia de sãnãtate publicã, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    m) sã întocmeascã lunar decontul de justificare a consumului de produse provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional şi sã îl transmitã direcţiei de sãnãtate publicã, în primele 5 zile lucrãtoare ale lunii curente pentru luna anterioarã;
    n) sã transmitã direcţiei de sãnãtate publicã orice alte date referitoare la programele/subprogramele naţionale de sãnãtate pe care le deruleazã şi sã rãspundã de exactitatea şi realitatea datelor raportate.
    (2) Obligaţiile prevãzute la alin. (1) se îndeplinesc prin intermediul personalului implicat în realizarea activitãţilor programelor/subprogramelor naţionale de sãnãtate care fac obiectul contractului, în limitele competenţelor, potrivit legii.
    V. Produsele aferente contractului şi valoarea acestora
    ART. 6 ┌────────────┬────────┬────────────┬────────┬──────────┬────────────┬───────────┬────────┐
 │Program │Produsul│ Termen de │Cota TVA│Cantitatea│Unitatea de │ Preţ cu │Valoarea│
 │naţional de │ │valabilitate│ │ │mãsurã │TVA/unitate│ cu TVA │
 │sãnãtate, │ │ zz/ll/aaaa │ │ │(identicã │ de mãsurã │ (lei) │
 │subprogram, │ │ │ │ │cu cea din │ (lei) │ │
 │intervenţie │ │ │ │ │comunicãrile│ │ │
 │ │ │ │ │ │privind │ │ │
 │ │ │ │ │ │cantitatea │ │ │
 │ │ │ │ │ │repartizatã │ │ │
 │ │ │ │ │ │direcţiei de│ │ │
 │ │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │
 │ │ │ │ │ │publicã) │ │ │
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │8= 6 x 7│
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────────┴────────┴────────────┴────────┴──────────┴────────────┴───────────┴────────┘    Valoarea totalã a produselor aferente contractului ....................... lei.

    VI. Rãspunderea contractualã
    ART. 7
    Reprezentanţii legali ai pãrţilor contractante rãspund de îndeplinirea obligaţiilor contractuale, aşa cum sunt prevãzute în prezentul contract.
    ART. 8
    (1) În cazul în care direcţia de sãnãtate publicã constatã nerespectarea unei/unor obligaţii asumate de cãtre cealaltã parte contractantã, de naturã a prejudicia grav derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia.
    (2) Prevederile alin. (1) nu sunt de naturã a înlãtura obligaţiile anterioare deja scadente şi neonorate ale pãrţilor.
    VII. Soluţionarea litigiilor
    ART. 9
    Litigiile apãrute pe perioada derulãrii contractului se soluţioneazã de pãrţi pe cale amiabilã. În situaţia în care pãrţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa instanţelor judecãtoreşti competente.
    VIII. Clauze speciale
    ART. 10
    Pe lângã dispoziţiile prevãzute la art. 2, se pot încheia acte adiţionale la prezentul contract în situaţia în care, prin actele normative în materie care intrã în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificãri în volumul, structura sau bugetul programelor/ subprogramelor, pe parcursul derulãrii acestuia.
    ART. 11
    Dacã o clauzã a acestui contract este declaratã nulã, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceastã nulitate. Pãrţile convin ca orice clauzã declaratã nulã sã fie înlocuitã printr-o altã clauzã care sã corespundã cât mai bine cu putinţã spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacã pe durata derulãrii prezentului contract expirã termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pentru toatã durata de valabilitate a contractului.
    IX. Forţa majorã
    ART. 12
    Orice împrejurare de fapt independentã de voinţa pãrţilor, intervenitã dupã data semnãrii prezentului contract şi care împiedicã executarea acestuia, este consideratã forţã majorã şi exonereazã de rãspundere partea care o invocã. Sunt considerate forţã majorã, în sensul prezentei clauze, împrejurãri ca: rãzboi, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
    ART. 13
    Partea care invocã forţa majorã trebuie sã anunţe cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţã majorã şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    ART. 14
    Dacã nu se procedeazã la anunţarea în termenele prevãzute mai sus a începerii şi încetãrii cazului de forţã majorã, partea care îl invocã suportã toate daunele provocate celeilalte pãrţi prin neanunţarea la termen.
    ART. 15
    În cazul în care împrejurãrile care obligã la suspendarea executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioadã mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
    X. Dispoziţii finale
    ART. 16
    Orice modificare poate fi fãcutã numai cu acordul scris al ambelor pãrţi, prin act adiţional.
    ART. 17
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intrã în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzãtor, prin act adiţional semnat de ambele pãrţi.
    ART. 18
    Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilitãţii acestuia poate fi fãcutã numai cu acordul pãrţilor.
    S-a încheiat astãzi, ................, în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se completeazã conform normelor legale în vigoare.

                          Direcţia de Sãnãtate Publicã
                         ..............................

                               Director executiv,
                         ..............................

                       Consiliul Local/Consiliul Judeţean
                         ..............................

                              Reprezentant legal,
                         ..............................

                      Director executiv adjunct economic,
                         ..............................

                                     Avizat
                                     ------
                         Biroul/Compartimentul juridic
                         ..............................

    ANEXA 1
    la contract

    Consiliul Local/Consiliul Judeţean Direcţia de Sãnãtate Publicã
    ................................... a Judeţului ....................../
    Nr. ...... din .............. Municipiului Bucureşti
                                           Nr. ...... din ..........

    Cãtre
    Direcţia de Sãnãtate Publicã a Judeţului ................./Municipiului Bucureşti

                              FORMULAR DE COMANDĂ
          pentru produse provenite din achiziţii publice organizate la
         nivel naţional, pentru trimestrul .........../anul ..........


 ┌──────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────────────────┐
 │ Program naţional │ Produsul │ Termen de │Numãr de beneficiari cu │
 │ de sãnãtate, │ │ valabilitate │ cod numeric personal │
 │ subprogram, │ │ zz/ll/aaaa │ distinct/trimestru │
 │ intervenţie │ │ │ │
 ├──────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 └──────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────────────────┘    1. Stoc iniţial = ......................
    2. Cantitatea furnizatã pentru trimestrul precedent (de cãtre direcţia de sãnãtate publicã) = ....................
    3. Cantitatea acordatã beneficiarilor programului/subprogramului în trimestrul precedent = ......................
    4. Gradul de utilizare a produsului în trimestrul precedent = rând 3*100/(rând 1 + rând 2) = ............%
    5. Cantitatea rãmasã neutilizatã la sfârşitul trimestrului precedent (1 + 2 - 3) = .................
    6. Cantitatea necesarã a fi furnizatã pentru trimestrul urmãtor (de cãtre direcţia de sãnãtate publicã) = ..........................

                              Reprezentant legal,
                              ...................

    NOTĂ:
    a) Formularul se va întocmi cu evidenţierea distinctã a comenzii pentru fiecare program/subprogram/intervenţie şi poate include toate programele/subprogramele/intervenţiile naţionale de sãnãtate prevãzute în contract.
    b) Formularul se va întocmi în douã exemplare, dintre care un exemplar se va transmite Direcţiei de Sãnãtate Publicã a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti, în primele 5 zile lucrãtoare ale trimestrului pentru care se solicitã produsele.
    c) Cantitãţile completate la rândurile 1, 2, 3, 5 şi 6 se exprimã în unitatea de mãsurã din contract.


    ANEXA 2
    la contract

    Consiliul Local/Consiliul Judeţean Direcţia de Sãnãtate Publicã
    ................................... a Judeţului ....................../
    Nr. ...... din .............. Municipiului Bucureşti
                                           Nr. ...... din ..........

    Cãtre
    Direcţia de Sãnãtate Publicã a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti

                DECONT PENTRU LUNA ........... / ANUL .........
                de justificare a consumului de produse provenite
               din achiziţii publice organizate la nivel naţional ┌────────────┬────────┬────────────┬────────┬──────────┬────────────┬───────────┬────────┐
 │Program │Produsul│ Termen de │Cota TVA│Cantitatea│Unitatea de │ Preţ cu │Valoarea│
 │naţional de │ │valabilitate│ │acordatã │mãsurã │TVA/unitate│ cu TVA │
 │sãnãtate, │ │ zz/ll/aaaa │ │beneficia-│(identicã │ de mãsurã │ (lei) │
 │subprogram, │ │ │ │rilor pro-│cu cea din │ (lei) │ │
 │intervenţie │ │ │ │gramului/ │comunicãrile│ │ │
 │ │ │ │ │subprogra-│privind │ │ │
 │ │ │ │ │mului/ │cantitatea │ │ │
 │ │ │ │ │interven- │repartizatã │ │ │
 │ │ │ │ │ţiei │direcţiei de│ │ │
 │ │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │
 │ │ │ │ │ │publicã) │ │ │
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │8= 6 x 7│
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────────┴────────┴────────────┴────────┴──────────┴────────────┴───────────┴────────┘    Numãrul de indicatori fizici realizaţi*: .............................
    Costul mediu/indicator fizic realizat**: ........................... lei

    Rãspund de realitatea şi exactitatea datelor.

                              Reprezentant legal,
                              ...................

    NOTĂ:
    a) Lunar, se întocmeşte un singur decont, care include toate programele/subprogramele/intervenţiile naţionale de sãnãtate prevãzute în contract, cu evidenţierea distinctã pentru fiecare program/subprogram/intervenţie.
    b) Decontul lunar se întocmeşte în douã exemplare, dintre care un exemplar se transmite Direcţiei de Sãnãtate Publicã a Judeţului ................../Municipiului Bucureşti, în primele 5 zile lucrãtoare ale lunii curente pentru luna anterioarã.
    c) * Se vor menţiona distinct indicatorii fizici realizaţi prevãzuţi în Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012.
    d) ** Costul mediu/indicator fizic se calculeazã ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi; în cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016