Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 321 din 28 septembrie 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 321 din 28 septembrie 2017  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 321 din 28 septembrie 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 836 din 23 octombrie 2017
    Văzând Referatul de aprobare nr. 270.656 din data de 14.09.2017, întocmit de Direcţia generală politici în industrie alimentară şi comerţ,
    având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“,
    în temeiul art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 14 martie 2017, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) solicitant - persoană fizică ce deţine atestat de producător eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, sau societăţi comerciale înmatriculate conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce desfăşoară activitate în sectorul agroalimentar, sau persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale înregistrate în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, sau cooperative agricole înregistrate în conformitate cu Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sau societăţi cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, sau obştile şi composesoratele înfiinţate în baza dispoziţiilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, sau asociaţii, fundaţii, federaţii ce desfăşoară activităţi agricole, constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. Anexa nr. 1 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    3. Anexa nr. 2 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    4. Anexa nr. 3 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    5. Anexa nr. 5 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.
    6. Anexa nr. 8 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea

    Bucureşti, 28 septembrie 2017.
    Nr. 321.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la procedură )
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Nr. ........... data ...................
    CERERE
    (model)
    Către
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ....................................
    Subsemnatul/Subsemnata:
    a) persoana juridică/PFA/II/IF/cooperativa ................, cu sediul în localitatea ....................., judeţul .................., înscrisă la Registrul Comerţului cu nr. ..............., CUI .................., cod CAEN ............/reprezentată de ........................, CNP ......................;
    b) persoana fizică ......................., domiciliată în localitatea ..................., judeţul ........................., str. ................ nr. .........., deţinătoare a BI/CI seria ............ nr. ....................., eliberat/eliberată la data ......................... de ............., CNP ..........................., cont bancar ........................... deschis la ......................,
    c) Obştea/Composesoratul/Asociaţia/Fundaţia/Federaţia ...................., cu sediul în localitatea ...................., judeţul ................., înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. ..........., data ...........,

    solicit acordarea dreptului de folosire a denumirii de calitate facultative „produs montan“ şi înregistrarea în Registrul naţional al produselor montane pentru următoarele produse:
    .....................................
    În susţinerea cererii mele depun următoarele documente:
    .....................................
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
    Data
    ..........................
    Solicitant,
    Numele şi prenumele (în clar)
    ..........................
    Semnătura:
    ........................
    NOTĂ:
    Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la procedură)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Cod SIRUTA:
    (al UAT-ului în care se află unitatea/unităţile de producţie,
    se va completa de reprezentatul DAJ.)
    CAIET DE SARCINI
    pentru solicitarea dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“
    Solicitantul .........................................., adresa/sediul: str. .................. nr. .........., localitatea ........., judeţul ................., telefon ............, fax ................., e-mail .....................,
    Unitatea de producţie/Locul de producţie: str. ................... nr. .........., localitatea ................. judeţul .................
    Nr. atestat de producător/Nr. înregistrare registrul comerţului/Nr. înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ...................................................
    Număr Registrul unic de identificare ..............................................
    Cod de exploataţie ANSVSA .................................................
    Reprezentat de .................................., CNP/CUI .........................., în calitate de ...........................................
    AUTOEVALUARE:
    A. Tipul produselor care fac obiectul solicitării (a se bifa categoriile corespunzătoare):
                                                     o Produse neprocesate (a se completa secţiunea I)
    [] Produse de origine animală
                                                     o Produse procesate (a se completa secţiunea a II-a)
    [] Produse apicole (a se completa secţiunea a III-a)
                                                     o Produse neprocesate (a se completa secţiunea a IV-a)
    [] Produse de origine vegetală
                                                     o Produse procesate (a se completa secţiunea a V-a)
    (Atenţie!!! Se va avea în vedere că informaţiile prezentate mai jos pot fi demonstrate cu documente justificative, anexate la Registrul special de autocontrol).
    Secţiunea I - Produse de origine animală neprocesate (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte.)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumire şi descriere produs (de exemplu, lapte, ouă, carne):│
│.............................................................│
│1. Produsul este obţinut de la animale/păsări crescute cel │
│puţin ultimele 2/3 ale vieţii lor în zona montană, denumită │
│în continuare ZM? │
│[] Da │
│[] Nu │
│2. Produsul provine de la animale transhumante, crescute cel │
│puţin 1/4 din viaţă în transhumanţă şi care au păscut pe │
│păşuni din ZM? │
│[] Da │
│[] Nu │
│3. Operaţiunile de sacrificare a animalelor, tranşare şi │
│dezosare a carcaselor, în conformitate cu derogarea │
│menţionată la art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul │
│delegat (UE) nr. 665/2014, cu condiţia ca distanţa faţă de ZM│
│să nu depăşească 30 km, au loc în afara ZM? │
│[] Da*) │
│[] Nu │
│*) Se vor preciza localitatea .................., judeţul │
│............... │
│4. Hrana animalelor^1 de la care provine produsul reprezintă:│
│[] Peste 60% substanţă uscată din raţia furajeră anuală │
│provenită din ZM în cazul rumegătoarelor (cu excepţia │
│animalelor transhumante, care trebuie să respecte condiţia de│
│la pct. 2 de mai sus) │
│[] Peste 50% substanţă uscată din raţia furajeră anuală │
│provenită din ZM în cazul celorlalte animale (de exemplu, │
│păsări) │
│[] Peste 25% substanţă uscată din raţia furajeră anuală │
│provenită din ZM în cazul porcinelor. │
│5. Cantitate anuală de producţie estimată/nr. de animale de │
│la care provine: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘


──────────
    ^1 Documente justificative: borderou, avize, carnet de comercializare, facturi fiscale, contracte, registrul de fermă , după caz.
──────────

    Secţiunea a II-a - Produse de origine animală procesate (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte.)

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumire şi descriere produs (de exemplu, brânză, │
│caşcaval, pastramă etc.): │
│.........................................................│
│1. Produsul este obţinut de la animale/păsări crescute │
│cel puţin ultimele 2/3 din viaţă în ZM? │
│[] Da │
│[] Nu │
│2. Produsul este prelucrat în ZM? │
│[] Da │
│[] Nu │
│3. Produsul provine de la animale transhumante, crescute │
│cel puţin 1/4 din viaţă în transhumanţă şi care au păscut│
│pe păşuni din ZM? │
│[] Da │
│[] Nu │
│4. Operaţiunile de sacrificare a animalelor, tranşare şi │
│dezosare a carcaselor, în conformitate cu derogarea │
│menţionată la art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul │
│delegat (UE) nr. 665/2014 cu condiţia ca distanţa faţă de│
│ZM să nu depăşească 30 km, au loc în afara ZM? │
│[] Da*) │
│[] Nu │
│*) Se vor preciza localitatea .................., judeţul│
│............... │
│5. Hrana animalelor^2 de la care provine produsul │
│reprezintă: │
│[] Peste 60% substanţă uscată din raţia furajeră anuală │
│provenită din ZM în cazul rumegătoarelor (cu excepţia │
│animalelor transhumante, care trebuie să respecte │
│condiţia de la punctul nr. 3). │
│[] Peste 50% substanţă uscată din raţia furajeră anuală │
│provenită din ZM în cazul celorlalte animale/păsări. │
│[] Peste 25% substanţă uscată din raţia furajeră anuală │
│provenită din ZM în cazul porcinelor. │
│6. Ingredientele cum sunt: plante aromatice, condimente, │
│zahăr şi alte produse neenumerate în anexa nr. 1 la │
│Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene provin din│
│ZM, în proporţie de peste 50%? │
│[] Da │
│[] Nu │
│7. Cantitate anuală de producţie estimată/nr. de animale │
│de la care provine: │
│8. Produsul este atestat ca fiind produs tradiţional? │
│[] Da │
│[] Nu │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘    Secţiunea a III-a - Produse apicole (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte.)

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumire şi descriere produs (de exemplu, miere, propolis │
│etc.): │
│............................................................│
│1. Nectarul şi polenul au fost colectate de albine exclusiv │
│în ZM^3? │
│[] Da │
│[] Nu │
│2. Cantitate anuală de producţie estimată/nr. de stupi de la│
│care provine: │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘


──────────
    ^2 Documente justificative: borderou, avize, carnet de comercializare, facturi fiscale, contracte, registrul de fermă , după caz.
    ^3 Documente justificative: ordin de deplasare în pastoral, înregistrare UAT cu amplasarea stupinei, după caz.
──────────

    Secţiunea a IV-a - Produse de origine vegetale neprocesate (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte).

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│Denumire şi descriere produs (de exemplu, cătină,│
│zmeură): │
│.................................................│
│1. Produsul este cultivat în ZM? │
│[] Da │
│[] Nu │
│2. Cantitate anuală de producţie estimată: │
└─────────────────────────────────────────────────┘    Secţiunea a V-a - Produse de origine vegetală procesate (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte.)

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumire şi descriere produs (de exemplu, dulceaţă de │
│cătină, zmeură): │
│..........................................................│
│1. Materia primă provine din ZM? │
│[] Da │
│[] Nu │
│2. Ingredientele cum sunt: plante aromatice, condimente, │
│zahăr şi alte produse neenumerate în anexa nr. 1 la Tratat│
│provin din ZM, în proporţie de peste 50%? │
│[] Da │
│[] Nu │
│3. Cantitate anuală de producţie estimată: │
│4. Produsul este atestat ca fiind produs tradiţional? │
│[] Da │
│[] Nu │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘    Dacă produsul nu este atestat ca fiind produs tradiţional, completaţi şi lit. B şi C.

    B. Descrierea metodelor şi tehnicilor de producere a produsului/produselor respective

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    C. Descrierea unităţilor de procesare

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘
    Documentul de înregistrare/Autorizaţia sanitar-veterinară pentru unitatea de producţie/locul de producţie mai sus menţionat nr. .............../data ............ (anexat în copie)
    Nume şi prenume:
    Semnătură:
    Dată:

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE ! │
│Secţiunile vor fi completate de │
│solicitanţi acolo unde este cazul. │
└──────────────────────────────────────┘    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la procedură)
    Denumire solicitant:
    Adresă/Sediu: str. ............................ nr. .........., localitatea .........,
    judeţul ................., telefon/fax ............................, e-mail ..................................
    Unitatea de producţie/Locul de producţie: str. ................................... nr. ..........,
    localitatea ..................., judeţul ...........................
    REGISTRUL SPECIAL DE AUTOCONTROL
    Înregistrarea documentelor justificative referitoare la provenienţa hranei animalelor,
    a materiilor prime şi a ingredientelor folosite la producerea produselor montane,
    precum şi a celor referitoare la destinaţia de comercializare a produselor
    Denumire produs: ...........................................

┌────┬─────────────────────────┬┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │INTRĂRI ││IEŞIRI^x) │
├────┼────────────┬────────────┼┼─────────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────────┤
│ │ │Denumire ││ │ │ │ │ │ │
│ │ │document ││ │ │ │ │ │ │
│ │ │justificativ││ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi date ││ │ │ │ │ │ │
│ │ │identificare││ │ │ │ │ │ │
│ │ │(de exemplu,││ │ │ │ │ │ │
│ │ │atestat ││ │ │ │ │ │ │
│ │Descriere │producător, ││ │ │ │ │ │ │
│ │obiect │extras RUI, ││ │ │ │ │ │Document │
│ │document │extras RNE, ││ │ │ │ │ │justificativ│
│Nr. │justificativ│Registru de ││Data │Denumire│Cantitate│Nr. lot/ │Cantitate│şi date de │
│crt.│(suprafaţă │fermă ││înregistrării│şi număr│produsă │Produs/ │vândută │identificare│
│ │teren, │conform ││lotului │lot │ │Destinatar│ │(contract, │
│ │cantitate │Ordinului ││ │ │ │ │ │factură nr.,│
│ │producţie, │ministrului ││ │ │ │ │ │data) │
│ │volum) │agriculturii││ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi ││ │ │ │ │ │ │
│ │ │dezvoltării ││ │ │ │ │ │ │
│ │ │rurale nr. ││ │ │ │ │ │ │
│ │ │619/2015, ││ │ │ │ │ │ │
│ │ │contract, ││ │ │ │ │ │ │
│ │ │factură ││ │ │ │ │ │ │
│ │ │etc.) ││ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│1. │ │ ││ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│2. │ │ ││ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│3. │ │ ││ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│4. │ │ ││ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│5. │ │ ││ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│6. │ │ ││ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│7. │ │ ││ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│8. │ │ ││ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴┴─────────────┴────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────────┘


──────────
    ^x) Se va completa după emiterea deciziei de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“.
──────────
    De exemplu:
    1. Copie după certificatul de înregistrare în registrul comerţului al solicitantului şi certificatul constatator şi/sau atestatul de producător şi/sau după certificatul emis de Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
    2. Documentul de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentară pentru unitatea/obiectivul respectivă/respectiv, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările ulterioare
    3. Buletinul de analize al produsului actualizat, conform legislaţiei naţionale şi europene
    4. Dovezi din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, respectiv:
    - pentru produse de origine animală: copie după documentul de înregistrare/autorizare, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificările şi completările ulterioare, copii după documente de mişcare a animalelor din exploataţie, după caz, şi copii după documente din care să rezulte provenienţa furajelor;
    – pentru produsele de origine vegetală: copii după documente din care să rezulte provenienţa materiilor prime;
    – pentru produsele apicole: ordin de deplasare în pastoral şi documentul de înregistrare la unitatea administrativ-teritorială unde apicultorul îşi declară amplasarea stupinei.

    5. Document justificativ şi/sau declaraţie de conformitate pentru delimitarea administrativă a zonei geografice de provenienţă a materiilor prime
    6. Document justificativ şi/sau declaraţie de conformitate pentru delimitarea administrativă a locului de fabricare şi ambalare a produselor agroalimentare, cu excepţia produselor apicole
    7. Documente care atestă că hrana animalelor de la care provine produsul respectă cerinţele din anexa nr. 2 la procedură


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 5 la procedură)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............
    Adresa: localitatea ............., str. .................. nr. ................,
    cod poştal ...................., telefon/fax ...................,
    e-mail ..................., web ................
    NOTĂ DE CONSTATARE
    nr. ................/din data de ....................
    privind verificarea îndeplinirii condiţiilor în vederea acordării/neacordării
    dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“
    1. Obiectul controlului: verificarea realităţii datelor înscrise în documentaţia depusă la direcţia pentru agricultură judeţeană, conform anexei nr. 1 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017, cu modificările ulterioare, înregistrată cu nr. ........... în data de ...................., Adresei Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a Judeţului ........... nr. ................din data de ................., Registrului special de autocontrol şi a documentelor specifice, conform modelului din anexa nr. 2 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017, cu modificările ulterioare
    2. Subsemnatul/Subsemnata, ................................., posesor/posesoare al/a legitimaţiei nr. ........., eliberată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma verificării realităţii datelor pentru acordarea dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ pentru produsul .................... (Se va numi produsul.), fabricat de ......................
    3. Solicitantul ..............., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare ....................., nr. înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ............................., Atestat de producător nr. .............../, adresa sediului ........................../tel. ................/fax .................. la
    4. Unitatea (filială, punct de lucru), adresa: ......................................, unde am fost primiţi de domnul/doamna ......................., în calitate de ................., posesor/posesoare al/a actului de identitate .................... seria ............... nr. ........., eliberat de .................... la data de ...................., CNP........................., am constatat următoarele:
    - unitatea de producţie îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile .................... pentru acordarea dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“
    (Se vor menţiona distinct motivele acordării/neacordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“.) ......................................
    ..............................................

    5. Măsuri stabilite în baza constatării unor neconcordanţe şi termenul finalizării lor:....................
    Reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene,
    (persoana cu atribuţii din direcţia pentru agricultură judeţeană)
    Funcţia
    .................................
    (semnătura şi ştampila)
    ...................................
    Operatorul economic sau reprezentantul împuternicit,
    ..............................
    (semnătura şi ştampila)

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 8 la procedură)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………….
    Adresa: localitatea ............................., str. .................. nr. ................,
    cod poştal ...................., telefon/fax ...................,
    e-mail ..................., web ................
    PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
    nr. ................/din data de ....................
    privind nerespectarea condiţiilor şi criteriilor care au stat la baza acordării dreptului
    de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“
    1. Subsemnatul/Subsemnata, ........................, posesor/posesoare al/a legitimaţiei nr. ........., eliberată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma tematicii de control/reclamaţie, în vederea verificării conformităţii respectării prevederilor art. 29 şi 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 de către produsele agroalimentare care au obţinut dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ pentru
    2. Solicitantul .................., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare ............., nr. de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ........................./Atestat de producător nr. .............../, adresa sediului ....................., tel./fax ....................... la
    3. Unitatea (filială, punct de lucru ), adresa: ............................, cod SIRUTA, unde am fost primiţi de domnul/doamna .............., în calitate de ..................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ............... seria ............... nr. ................., eliberat de .................... la data de ...................., CNP ................., am constatat următoarele:
    (Se vor menţiona distinct motivele în fapt care au stat la baza retragerii dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ şi normele de drept încălcate pentru produsul/produsele înregistrate în Registrul naţional al produselor montane la numărul/numerele ........................)
    ....................................
    ........................................

    Prezentul document a fost întocmit în 2 exemplare originale, din care un exemplar pentru direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care se va arhiva la documentaţia depusă şi unul pentru operatorul economic.
    Reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene,
    (persoana cu atribuţii din direcţia pentru agricultură judeţeană)
    Funcţia
    ..............................
    (semnătura şi ştampila)
    Operatorul economic sau reprezentantul împuternicit,
    ..............................
    (semnătura)
    Data:
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016