Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 300 din 21 decembrie 2006  privind aprobarea Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2007    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 300 din 21 decembrie 2006 privind aprobarea Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2007

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2007
Având în vedere prevederile <>art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranta alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (3) şi al <>art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia,
vazand Referatul de aprobare nr. 27.398 din 5 decembrie 2006 întocmit de Direcţia generalã sanitarã veterinara din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor,

preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2007, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
______________
*) Anexa se publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 bis în afarã abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

ART. 2
Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranta alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele
Autoritãţii Naţionale
Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranta
Alimentelor,
Chetan Radu Roatis

Bucureşti, 21 decembrie 2006.
Nr. 300.


ANEXA

PROGRAMUL
acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale,
al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi
protecţia mediului pentru anul 2007

Nota
Sãnãtate Animala
a) Din ratiuni de biosecuritate, acţiunile sanitare veterinare de supraveghere în exploatatiile de animale autorizate/aprobate se executa de cãtre medicii veterinari de libera practica organizati în eonditiile legii, împuterniciţi de cãtre Direcţia s
anitara veterinara şi pentru siguranta alimentelor judeteana şi a Mn. Bucureşti, exclusiv pentru aceste exploataţii.
b) Acţiunile sanitare veterinare de supraveghere în exploatatiile nonprofesionale (gospodãrii ale populaţiei) de animale se executa de cãtre medicul veterinar de libera practica împuternicit, în baza contractului de concesionare încheiat cu Direcţia
sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor judeteana şi a Mn. Bucureşti.
c) Recoltarea probelor de sânge pentru efectuarea examenelor de laborator se face utilizând vacutainere sterile, contravalorarea acestora fiind suportatã de cãtre stat în cadrul tarifelor negociate pentru recoltare în cazul operaţiunilor obligatorii,
inclusiv a acelor şi serigilor pentru vaccinarea de urgenta contra pestei porcine clasice şi de cãtre proprietarii animalelor în cazul operaţiunilor efectuate la cerere.
d) În cazul în care, conform precizãrilor tehnice ale programului sttategic este necesarã prelevarea unei probe unice pentru efectuarea mai multor teste de laborator, se deconteazã numai o proba prelevata.
e) Rapoartele de monitorizare la nivel naţional privind examenele efectuate şi rezultatele obţinute se centralizeazã la ANSVSA dupã machetele stabilite de Unitatea Epidemiologica Centrala.
Machetele vor avea în vedere fiecare din acţiunile prevãzute în programul stategic (Ex. nu se vor raporta examene parazitologice total, ci pentru fiecare parazitoza în parte, conform metodelor şi metodologiilor de diagnostic)
f) formularistica utilizata pentru evidentierea acţiunilor din Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2007 s
e pun la dispoziţie gratuit de cãtre DSVSA şi a municipiului Buucresti, medicilor de libera împuterniciţi.


Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al
bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om,
protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2007


BOLI MAJORE

1. FEBRA AFTOASA (A - 010)*Font* 8
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
STRATEGIA DE│ CONDUITA DE EXECUŢIE │ PRECIZĂRI TEHNICE │ NIVELUL EXECUŢIEI
SUPRAVEGHERE│ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Supra- │1. monitorizarea documentelor│Raport trimestrial transmis │1. Medici veterinari de libera
veghere │ce pot furniza date. │de DSVSA judeţene şi a mun. │practica împuterniciţi de
pasiva │ │Bucureşti la ANSVSA │cãtre DSVSA judeţene şi a
│ │(în condiţii de liniste │mun. Bucureşti
│ │epidemiologica) │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
II. Supra- │1. inspecţia planificata a │Raport trimestrial transmis de│1. Medici veterniari oficiali
veghere │animalelor din speciile do- │DSVSA judeţene şi a mun. │de libera practica imputerni-
activa │mestice şi sãlbatice recepti-│Bucureşti la ANSVSA │citi de cãtre DSVSA judeţene
│ve la virusul febrei aftoase,│(în condiţii de liniste │şi a mun. Bucureşti
│aflate pe teritoriul României│epidemiologica) │2. Acţiunile de inspecţie pla-
│- în localitãţile tinta din │ │nificata şi cele de evaluare
│judeţele ce au fost nominali-│ │ruralã rapida vor fi efec-
│zate ca zone cu risc major │ │tuate, certificate şi cuanti-
│sau minim de contaminare │ │ficate de cãtre medici veteri-
│transfrontaliera; │ │nari oficiali conform instruc-
│- în exploatatiile de animale│ │tiunilor prevãzute în legis-
│în care se efectueaz caran-│ │lati specifica.
│ţinã profilactica pentru │ │
│animale importate. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. serologica: │1. Raport trimestrial la │1. Medicii veterinari oficiali
│- pe probe de sânge recoltate│ANSVSA (în condiţii de liniste│de libera practica imputerni-
│de la bovine şi ovine din lo-│epidemiologica) │citi de cãtre DSVSA judeţene
│calitãţile identificate ca │ │şi a mun. Bucureşti
│tinte pentru detectia unor │2. ANSVSA identifica judeţele │2. Examenele se efectueazã la
│eventuale contaminari trans- │din zonele I şi II de risc. │LNR din cadrul IDSA
│frontaliere de la a: │3. DSVSA judeteana şi a mun. │
│- 2% din bovine şi 3% ovine │Bucureşti identifica localita-│
│şi caprine lunar din locali- │tile tinta din zonele de risc │
│tatile tinta identificate în │I şi II. │
│judeţele cu risc major de │4. În cazul suspiciunilor de │
│contaminare transfrontaliera │boala se aplica prevederile │
│(BT, CL, CS, DJ, GL, IS, GR, │Ordinului Preşedintelui ANSVSA│
│MM, MH, OT, TR, TL, TM, SM, │nr. 43 din 24 februarie 2006, │
│SV, VS), situate în zona I de│iar probele de sânge prelevate│
│supraveghere. │pentru efectuarea examenelor │
│- 0,5% din bovine, ovine şi │serologice, virusologice se │
│caprine lunar din localitãţi-│trimit la Laboratorul Naţional│
│le tinta identificate în ju- │de Referinta din cadrul IDSA │
│detele cu risc minor de con- │conform prevederilor Manualu- │
│taminare transfrontaliera │lui de instrucţiuni. │
│(BR, BC, CJ, HD, ÎL, IF, NT),│- Laboratorul Naţional de │
│situate în zona II de supra- │Referinta comunica rezultatele│
│veghere. │obţinute la DSVSA judeteana şi│
│ │a mun. Bucureşti, iar pentru │
│ │probele pozitive şi la ANSVSA;│
│ │- probele pot fi trimise la │
│ │unele laboratoare de referinta│
│ │comunitare şi/sau naţionale, │
│ │cu aprobarea ANSVSA cheltuie- │
│ │lile fiind suportate de DSVSA │
│ │judeteana şi a mun. Bucureşti;│
│ │5. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA nr. 156/ │
│ │27.12.1999, pentru aprobarea │
│ │normei sanitare veterinare │
│ │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 77/2005 şi 107/2005│
│ │pentru aprobarea Normei sani- │
│ │tare veterinare privind noti- │
│ │ficarea bolilor animalelor. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. clinica în caz de suspi- │1. În cazul suspiciunilor de │1. Medici veterinari de libera
│ciune şi în zonele de protec-│boala se aplica prevederile │practica împuterniciţi de ca-
│tie şi de supraveghere în ca-│din ordinul ANSVSA nr. 43 din │tre DSVSA judeţene şi a mun.
│zul confirmãrii bolii, în │2 4februarie 2006 │Bucureşti
│conformitate cu prevederile │ │
│legislaţiei în vigoare. │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

2. STOMATITA VEZICULOASA (A - 020)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1. inspecţia planificata a │1. Raport trimestrial transmis│1. Medici veterinari de libera
activa │animalelor din speciile do- │de DSVSA judeţean şi a mun. │practica împuterniciţi de
│mestice sau sãlbatice recep- │Bucureşti la ANSVSA (în condi-│cãtre DSVSA judeţene şi a mun.
│tive la virusul stomatitei │tii de liniste epidemiologica)│Bucureşti
│veziculoase, aflate pe teri- │ │2. Acţiunile de inspecţie pla-
│toriul României; │ │nificata şi cele de evaluare
│- în unitãţile desemnate a │ │ruralã rapida vor fi efectuate,
│efectua carantina pentru ani-│ │certificate şi cuantificate de
│male importate din tari situ-│ │cãtre medicii veterinari ofi-
│ate pe continentele contami- │ │ciali conform instrucţiunilor
│nate pe perioada duratei ma- │ │prevãzute în legislaţia speci-
│xime de incubatie a bolii la │ │fica.
│intervale de timp mai scurte │ │
│decât durata minima a perioa-│ │
│dei de incubatie; │ │
│- în abatoare şi puncte de │Examene anatomoclinice şi │Medici veterinari de libera
│tãiere a animalelor din spe- │necropsice a animalelor │practica
│cii │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│susceptibile tãiate în peri- │susceptibile moarte sau tãiate│împuterniciţi în exploatatiile
│oada de carantina, dupã im- │în perioada de carantina │de carantina şi abatoare auto-
│port din tari situate pe con-│ │rizate
│tinente contaminate, efectua-│ │
│ta de personal veterinar │ │
│instruit pentru recunoaşterea│ │
│manifestãrilor clinice şi a │ │
│leziunilor produse de bolile │ │
│veziculoase │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. serologica: │1. În caz de suspiciune sau │Medici veterinari de libera
│ │aparitie a bolii, se aplica │practica împuterniciţi de ca-
│ │complexul de mãsuri de diag- │tre DSVSA judeţene şi a mun.
│ │nostic, supraveghere, profila-│Bucureşti
│ │xie şi combatere din structura│Examenele se efectueazã la LNR
│ │Programului de urgenta, con- │din cadrul IDSA
│ │form legislaţiei veterinare în│
│ │vigoare. │
│ │2. Examenele serologice pentru│
│ │supraveghere se efectueazã pe │
│ │aceleaşi probe la care s-a │
│ │solicitat supravegherea pentru│
│ │febra aftoasa. │
│ │3. În unitãţile desemnate a │
│ │efectua carantina pentru ani- │
│ │male importate din tari situa-│
│ │te pe continentele contaminate│
│ │4. Pentru examene virusologice│
│ │de diagnostic, probele se tri-│
│ │mit de IDSA, cu aprobarea │
│ │ANSVSA, la laboratoare de re- │
│ │ferinta naţionale şi/sau în- │
│ │ternationale, şi sunt plãtite │
│ │de cãtre DSVSA judeteana. │
│ │5. Reagentii necesari examene-│
│ │lor serologice prin metode │
│ │necontaminate (ELISA cu anti- │
│ │gene necombinate), vor fi pro-│
│ │curati o data cu animalele im-│
│ │portate din tari de pe conti- │
│ │nente contaminate, aceasta │
│ │obligaţie a exportatorilor │
│ │fiind necesarã a fi inclusã în│
│ │caietul de sarcini, întrucât │
│ │de la laboratoarele de refe- │
│ │rinta din Europa, nu se pot │
│ │procura aceşti reagenti. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. clinica în zonele de pro- │1. În caz de suspiciune sau │Medici veterinari de libera
│tectie şi de supraveghere în │aparitie a bolii, se aplica │practica împuterniciţi de ca-
│cazul suspiciunii de boala, │complexul de mãsuri de diag- │tre DSVSA judeţene şi a mun.
│conform legislaţiei în vigoa-│nostic, supraveghere, profi- │Bucureşti
│re; │laxie şi combatere din stru- │
│ │tura Programului de urgenta, │
│ │conform legislaţiei veterinare│
│ │în vigoare. │
│ │2. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA nr. 156/ │
│ │27.12.1999, pentru aprobarea │
│ │normei sanitare veterinare │
│ │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notoficarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 77/2005 şi 107/2005│
│ │pentru aprobarea Normei sani- │
│ │tare veterinare privind noti- │
│ │ficarea bolilor animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

3. BOALA VEZICULOASA A PORCULUI (A - 030)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Supra- │1. monitorizarea documentelor│Raport trimestrial transmis de│Medici veterinari de libera
veghere │ce pot furniza date. │DSVSA judeţean şi a mun. │practica împuterniciţi de
pasiva │ │Bucureşti la ANSVSA (în condi-│cãtre DSVSA judeţene şi a mun.
│ │tii de liniste epidemiologica)│Bucureşti
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
II. Supra- │1. inspecţia planificata a │Raport trimestrial transmis de│Acţiunile de inspecţie plani-
veghere │animalelor din speciile do- │DSVSA judeţean şi a mun. │ficata vor fi efectuate, certi-
activa │mestice sau sãlbatice recep- │Bucureşti la ANSVSA (în condi-│ficate şi cuantificate de ca-
│tive la virusul bolii vezicu-│tii de liniste epidemiologica)│tre medicii veterinari oficiali
│loase a porcului aflate pe │ │conform instrucţiunilor preva-
│teritoriul României; │ │zute în legislaţia specifica.
│- în colectivitãţi de porci │ │
│cu mult mai mult de 20 de │ │
│animale destinate reproduc- │ │
│tiei; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- în unitãţi desemnate a │Se instruieste personalul ve- │Se efectueazã de personal ve-
│efectua carantina pentru ani-│terinar pentru recunoaşterea │terinar instruit pentru recu-
│male importate, pe perioada │manifestãrilor clinice şi a │noasterea manifestãrilor cli-
│duratei maxime de incubatie a│leziunilor produse de evoluţia│nice şi a leziunilor produse
│bolii la intervale de timp │bolilor veziculoase │de virusul boli veziculoase a
│mai scurte decât durata mini-│ │porcului
│ma a perioadei de incubatie; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- în abatoare a porcinelor │Se instruieste personalul ve- │Examenele anatomoclinice şi
│ │terinar pentru recunoaşterea │necropsice a animalelor sus-
│ │manifestãrilor clinice la exa-│ceptibile moarte sau tãiate în
│ │menul antemortem şi a leziuni-│perioada de carantina vor fi
│ │lor produse de evoluţia boli- │efectuate, certificate şi
│ │lor veziculoase │cuantificate de cãtre medici
│ │ │veterinari oficial desemnaţi
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. serologica: 3% pe an de la│1. În caz de suspiciune sau │Medici veterinari de libera
│porci în varsta de 180-200 │aparitie a bolii, se aplica │practica împuterniciţi de ca-
│zile din ferme de reproducţie│complexul de mãsuri de diag- │tre DSVSA judeţene şi a mun.
│şi selecţie cu capacitate de │nostic, supraveghere, profila-│Bucureşti. Examenele se efec-
│peste 100 capete; │xie şi combatere din structura│tueaza la LNR din cadrul IDSA
│ │Programului de urgenta, con- │
│ │form legislaţiei veterinare în│
│ │vigoare. │
│ │2. Examenele serologice pentru│
│ │supravegherea efectivelor im- │
│ │portate se efectueazã pe ace- │
│ │leasi probe la care s-a soli- │
│ │citat supravegherea pentru fe-│
│ │bra aftoasa. │
│ │3. Pentru examene virusologice│
│ │de diagnostic, probele se tri-│
│ │mit de IDSA, cu aprobarea │
│ │ANSVSA, la laboratoare de re- │
│ │ferinta naţionale şi/sau în- │
│ │ternationale, şi sunt plãtite │
│ │de cãtre DSVSA judeteana. │
│ │4. Probele serologic pozitive │
│ │sau dubioase prin ELISA vor fi│
│ │imediat retestate. │
│ │5. În cazul apariţiei de probe│
│ │pozitive, se aplica Ordinul │
│ │Preşedintelui ANSVSA nr. 133/ │
│ │2006. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. clinica în zonele de pro- │6. În caz de suspiciune sau │Medici veterinari de libera
│tectie şi de supraveghere în │aparitie a bolii, se aplica │practica împuterniciţi de ca-
│cazul suspiciunii de boala, │complexul de mãsuri de diag- │tre DSVSA judeţene şi a mun.
│conform legislaţiei în vigoa-│nostic, supraveghere, profila-│Bucureşti
│re; │xie şi combatere din structura│
│ │Programului de urgenta, con- │
│ │form legislaţiei veterinare în│
│ │vigoare. │
│ │7. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA nr. 156/ │
│ │27.12.1999, pentru aprobarea │
│ │normei sanitare veterinare │
│ │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 77/2005 şi 107/2005│
│ │pentru aprobarea Normei sani- │
│ │tare veterinare privind noti- │
│ │ficarea bolilor animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

4. PESTA BOVINA (A-040)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1. inspecţia planificata a │Raport trimestrial transmis de│Acţiunile de inspecţie plani-
activa │animalelor din speciile do- │DSVSA judeţean şi a mun. │ficata vor fi efectuate, cer-
│mestice sau sãlbatice recep- │Bucureşti la ANSVSA (în condi-│ficate şi cuantificate de ca-
│tive la virusul pestei bovine│tii de liniste epidemiologica)│tre medici veterinari oficiali
│aflate pe teritoriul României│ │conform instrucţiunilor pre-
│- în localitãţile tinta din │ │vazute în legislaţia specifica.
│judeţele ce au fost nominali-│ │
│zate ca zone cu risc major │ │
│sau minim de contaminare │ │
│transfrontaliera; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- în unitãţile desemnate a │Examene anatomoclinice şi ne- │Se efectueazã de personal vete-
│efectua carantina pentru ani-│cropsice a animalelor suscep- │rinar instruit pentru recunoas-
│male din specii susceptibile │tibile moarte sau tãiate în │terea manifestãrilor clinice şi
│importate din ţãrile situate │perioada de carantina │a leziunilor produse de virusul
│în sudul, estul şi nordul │ │pestei bovine
│României, pe perioada duratei│ │
│maxime de incubatie a bolii │ │
│la intervale de timp mai │ │
│scurte decât durata minima a │ │
│perioadei de incubatie; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- în abatoare dupã import; │Examene anatomoclinice a ani- │Se efectueazã de personal vete-
│ │malelor susceptibile tãiate în│rinar instruit pentru recu-
│ │perioada de carantina │noasterea leziunilor produse de
│ │ │virusul pestei bovine
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. serologica: │1. Examenele serologice pentru│1. Medici veterinari de libera
│pentru detectia posibilei │supraveghere se efectueazã pe │practica împuterniciţi de ca-
│contaminari transfrontaliere,│aceleaşi probe la care s-a so-│tre DSVSA judeţene şi a mun.
│pe: │licitat supravegherea pentru │Bucureşti
│- 2% din efectivul de bovine,│febra aftoasa. │2. Examenele se efectueazã la
│anual defalcat pe 12 luni, │2. Pentru examene virusologice│LNR din cadrul IDSA
│dar nu mai puţin de 240 de │de diagnostic, probele se tri-│
│probe/an şi judeţ, cumulate │mit de IDSA, cu aprobarea │
│din localitãţile tinta în │ANSVSA, la laboratoare de re- │
│judeţele ce au un risc maxim │ferinta naţionale şi/sau în- │
│de contaminare situate în zo-│ternationale, şi sunt plãtite │
│na I-a de supraveghere (BT, │de cãtre DSVSA judeteana şi a │
│Cl, CT, CS, DJ, GL, IS, GR, │mun. Bucureşti. │
│MM, MH, OT, TR, TL, SM, SV, │3. România este indemna la │
│VS); │pesta bovina, nu a practicat │
│- 0,5% din efectivul de bovi-│niciodatã vaccinarea animale- │
│ne, lunar, dar nu mai puţin │lor contra acestei boli şi │
│de 60 probe/an şi judeţ, cu- │nici nu a produs vaccin pentru│
│mulate din localitãţile tinta│imunoprofilaxie. │
│în judeţele ce au un risc mi-│4. România nu importa animale │
│nim de contaminare zona II de│vii din speciile receptive la │
│supraveghere (BR, BC, CJ, ÎL,│virusul pestei bovine şi nici │
│IF, NT, TM); │produse de origine animala │
│ │provenite de la acestea, din │
│ │tari care nu au statut de ţara│
│ │libera de pesta bovina, recu- │
│ │noscut oficial de OIE. │
│ │5. Localitãţile tinta şi gos- │
│ │podariile tinta din cadrul │
│ │acestora, sunt stabilite de │
│ │DSVSA judeţene cu avizul IDSA.│
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. clinica în zonele de pro- │6. În caz de suspiciune sau │Medici veterinari de libera
│tectie şi de supraveghere în │aparitie a bolii, se aplica │practica împuterniciţi de ca-
│cazul suspiciunii de boala, │complexul de mãsuri de diag- │tre DSVSA judeţene şi a mun.
│conform legislaţiei în vigoa-│nostic, supraveghere, profila-│Bucureşti
│re; │xie şi combatere din structura│
│ │Programului de urgenta, con- │
│ │form legislaţiei veterinare în│
│ │vigoare. │
│ │7. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA nr. 156/ │
│ │27.12.1999, pentru aprobarea │
│ │normei sanitare veterinare │
│ │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 77/2005 şi 107/2005│
│ │pentru aprobarea Normei sani- │
│ │tare veterinare privind noti- │
│ │ficarea bolilor animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

5. PESTA MICILOR RUMEGATOARE (A - 050)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1. inspecţia planificata a │Raport trimestrial transmis de│Acţiunile de inspecţie plani-
activa │animalelor din speciile do- │DSVSA judeţean şi a mun. │ficata vor fi efectuate, cer-
│mestice sau sãlbatice recep- │Bucureşti la ANSVSA (în condi-│ficate şi cuantificate de ca-
│tive la virusul micilor rume-│tii de liniste epidemiologica)│tre medici veterinari oficiali
│gatoare aflate pe teritoriul │ │conform instrucţiunilor pre-
│României: │ │vazute în legislaţia specifica.
│- în localitãţile tinta din │ │
│judeţele ce au fost nominali-│ │
│zate ca zone cu risc major │ │
│sau minim de contaminare │ │
│transfrontaliera; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- în unitãţile desemnate a │Examene anatomoclinice şi ne- │Se efectueazã de personal vete-
│efectua carantina pentru ani-│cropsice a animalelor suscep- │rinar instruit pentru recunoas-
│male din specii susceptibile │tibile moarte sau tãiate în │terea manifestãrilor clinice şi
│importate din ţãrile situate │perioada de carantina │a leziunilor produse de virusul
│în sudul, estul şi nordul │ │pestei micilor rumegatoare.
│României, pe perioada duratei│ │
│maxime de incubatie a bolii │ │
│la intervale de timp mai │ │
│scurte decât durata minima a │ │
│perioadei de incubatie; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- în abatoare, dupã import, │Examene anatomoclinice a ani- │Se efectueazã de personal vete-
│în perioada de carantina │malelor susceptibile tãiate în│rinar instruit pentru recu-
│ │perioada de carantina │noasterea leziunilor produse de
│ │ │virusul pestei micilor rumega-
│ │ │toare.
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. serologica: │1. Examenele serologice pentru│1. Medici veterinari de libera
│pentru detectia posibilei │supraveghere se efectueazã pe │practica împuterniciţi de ca-
│contaminari transfrontaliere,│aceleaşi probe la care s-a so-│tre DSVSA judeţene şi a mun.
│pe: │licitat supravegherea pentru │Bucureşti
│- 1% din efectivul de ovine │febra aftoasa. │2. Examenele se efectueazã la
│şi caprine, lunar dar nu │2. Pentru examene virusologice│LNR din cadrul IDSA
│mai puţin de 400 de │de diagnostic, probele se tri-│
│probe/an şi judeţ, cumulate │mit de IDSA, cu aprobarea │
│din localitãţile tinta în │ANSVSA, la laboratoare de re- │
│judeţele ce au un risc maxim │ferinta naţionale şi/sau în- │
│de contaminare situate în zo-│ternationale, şi sunt plãtite │
│na I-a de supraveghere (BT, │de cãtre DSVSA judeteana. │
│Cl, CT, CS, DJ, GL, IS, GR, │3. România este indemna la │
│MM, MH, OT, TR, TL, TM, SM, │pesta micilor rumegatoare, │
│SV, VS); │nu a practicat niciodatã │
│- 0,5% din efectivul de ovine│vaccinarea animalelor contra │
│şi caprine, lunar, dar nu mai│acestei boli şi nici nu a │
│puţin de 100 probe/an şi ju- │produs vaccin pentru │
│det, cumulate din localitãţi-│imunoprofilaxie. │
│le tinta, în judeţele ce au │4. România nu importa animale │
│un risc minim e contaminare │vii din speciile receptive la │
│(zona II de supraveghere), │virusul pestei bovine şi nici │
│(BR, BC, CJ, HD, ÎL, IF, NT).│produse de origine animala │
│ │provenite de la acestea, din │
│ │tari care nu au statut de ţara│
│ │libera de pesta bovina, recu- │
│ │noscut oficial de OIE. │
│ │5. Desemnarea judeţelor situ- │
│ │ce urmeazã a efectua suprave- │
│ │gherea pentru risc de contami-│
│ │nare transfrontaliera, va fi │
│ │facuta de ANSVSA. │
│ │Localitãţile tinta şi gos- │
│ │podariile tinta din cadrul │
│ │acestora, sunt stabilite de │
│ │DSVSA judeţene cu avizul IDSA.│
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. clinica în zonele de pro- │6. În caz de suspiciune sau │Medici veterinari de libera
│tectie şi de supraveghere în │aparitie a bolii, se aplica │practica împuterniciţi de ca-
│cazul suspiciunii de boala, │complexul de mãsuri de diag- │tre DSVSA judeţene şi a mun.
│conform legislaţiei în vigoa-│nostic, supraveghere, profila-│Bucureşti
│re; │xie şi combatere din structura│
│ │Programului de urgenta, con- │
│ │form legislaţiei veterinare în│
│ │vigoare. │
│ │7. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA nr. 156/ │
│ │27.12.1999, pentru aprobarea │
│ │normei sanitare veterinare │
│ │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 77/2005 şi 107/2005│
│ │pentru aprobarea Normei sani- │
│ │tare veterinare privind noti- │
│ │ficarea bolilor animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

6. PLEUROPNEUMONIA CONTAGIOASA BOVINA (A - 060)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1. inspecţia planificata a │Raport trimestrial transmis de│Acţiunile de inspecţie plani-
activa │animalelor din speciile do- │DSVSA judeţean şi a mun. │ficata vor fi efectuate, cer-
│mestice sau sãlbatice recep- │Bucureşti la ANSVSA (în condi-│ficate şi cuantificate de ca-
│tive la pleuropneumonia con- │tii de liniste epidemiologica)│tre medici veterinari de libera
│tagioasa a bovinelor aflate │ │practica împuterniciţi conform
│pe teritoriul României: │ │instrucţiunilor prevãzute în
│ │ │legislaţia specifica.
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- în unitãţile desemnate a │Examene anatomoclinice şi ne- │Se efectueazã de personal vete-
│efectua carantina pentru ani-│cropsice a animalelor suscep- │rinar instruit pentru recunoas-
│male importate, din sudul şi │tibile moarte sau tãiate în │terea manifestãrilor clinice şi
│estul României, pe perioada │perioada de carantina │a leziunilor produse de agentul
│duratei maxime de incubatie │ │cauzal al pleuropneumoniei con-
│a bolii la intervale de │ │tagioase bovine.
│timp mai scurte decât │ │
│durata minima a perioadei │ │
│de incubatie; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- în abatoare, dupã import, │De la toate animalele cu lezi-│1. Medicul veterinar oficial de
│în perioada de carantina │uni suspecte de pleuropneumo- │abator
│ │nie contagioasa se vor preleva│2. Examenele se efectueazã la
│ │probe (lichid pleural şi tesut│LNR din cadrul IDSA
│ │pulmonar), reprezentative │
│ │pentru examene bacteriologice,│
│ │histopatologice, în vederea │
│ │precizarii diagnosticului de │
│ │pleuropneumonie contagioasa. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. serologica prin RFC/ELISA:│1. Examenele serologice pentru│1. Medici veterinari de libera
│- la bovinele care prezintã │supraveghere se efectueazã pe │practica împuterniciţi de ca-
│manifestãri clinice respi- │aceleaşi probe la care s-a so-│tre DSVSA judeţene şi a mun.
│ratorii ce pot conduce şi la │licitat supravegherea pentru │Bucureşti
│suspicionarea A 060. │febra aftoasa. │2. Examenele se efectueazã la
│ │2. În cazul apariţiei de re- │LNR din cadrul IDSA
│ │actii serologice dubioase sau │
│ │pozitive se procedeazã la re- │
│ │coltarea de probe (mucus nazal│
│ │şi lichid pleural recoltat │
│ │prin punctie aseptica) pentru │
│ │confirmare prin examene bacte-│
│ │riologice şi probe pereche │
│ │pentru recontrol serologic │
│ │3. România este indemna la │
│ │pleuropneumonia contagioasa │
│ │bovina, nu a practicat │
│ │niciodatã vaccinarea anima- │
│ │lelor contra acestei boli şi │
│ │nici nu a produs vaccin pentru│
│ │imunoprofilaxie. │
│ │4. România nu importa animale │
│ │vii din speciile receptive la │
│ │pleuropneumonia contagioasa │
│ │bovina şi nici produse de │
│ │origine animala provenite de │
│ │la acestea, din tari care │
│ │nu au statut de ţara libera │
│ │de aceasta boala, recunoscut │
│ │oficial de OIE. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. clinica în zonele de pro- │1. În caz de suspiciune sau │Medici veterinari de libera
│tectie şi de supraveghere în │aparitie a bolii, se aplica │practica împuterniciţi de ca-
│cazul suspiciunii de boala, │complexul de mãsuri de diag- │tre DSVSA judeţene şi a mun.
│conform legislaţiei în vigoa-│nostic, supraveghere, profila-│Bucureşti
│re; │xie şi combatere, conform │
│ │legislaţiei veterinare în │
│ │vigoare. │
│ │2. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA nr. 156/ │
│ │27.12.1999, pentru aprobarea │
│ │normei sanitare veterinare │
│ │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 77/2005 şi 107/2005│
│ │pentru aprobarea Normei sani- │
│ │tare veterinare privind noti- │
│ │ficarea bolilor animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

7. BLUETONGUE (A - 090)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────
Supraveghere│Conform Ordinului Preşedinte-
activa │lui ANSVSA nr. 32 din 2006
────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

8. VARIOLA OVINA ŞI CAPRINA (A - 100)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Supra- │1. monitorizarea documentelor│Raport trimestrial transmis de│Medici veterinari de libera
veghere │ce pot furniza date. │DSVSA judeţean şi a mun. │practica împuterniciţi de ca-
pasiva │ │Bucureşti la ANSVSA (în condi-│tre DSVSA judeţene şi a mun.
│ │tii de liniste epidemiologica)│Bucureşti
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
II. Supra- │1. inspecţia planificata a │1. Raport trimestrial transmis│Acţiunile de inspecţie plani-
veghere │animalelor din speciile do- │de DSVSA judeţean şi a mun. │ficata vor fi efectuate, cer-
activa │mestice sau sãlbatice recep- │Bucureşti la ANSVSA (în condi-│ficate şi cuantificate de ca-
│tive la virusul variolei │tii de liniste epidemiologica)│tre medici veterinari oficiali
│ovinelor şi caprinelor, din │ │conform instrucţiunilor
│judeţele aflate pe granita de│ │prevãzute în legislaţia
│sud şi est a României: │ │specifica.
│- în localitãţile tinta din │ │
│judeţele ce au fost nominali-│ │
│zate ca zone cu risc major │ │
│sau minim de contaminare │ │
│transfrontaliera: AR, CL, CS,│ │
│CT, DJ, GR, GL, ÎL, OT, MH, │ │
│TM, TL; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- în unitãţi desemnate a │Se instruieste personalul │Se efectueazã de personal
│efectua carantina pentru │veterinar pentru recunoaşterea│veterinar instruit pentru
│animale importate, pe perioa-│manifestãrilor clinice şi a │recunoaşterea manifestãrilor
│da duratei maxime de incuba- │leziunilor produse de variola │clinice şi a leziunilor produse
│tie a bolii, la intervale de │ovina şi caprina │de virusul variolei ovine şi
│timp mai scurte decât durata │ │caprine
│minima a perioadei de incu- │ │
│batie; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- anatomopatologica a anima- │Se instruieste personalul ve- │Se efectueazã de personal vete-
│lelor importate din tari li- │terinar pentru recunoaşterea │rinar instruit pentru recunoas-
│bere de boala dar cu risc │leziunilor produse de variola │terea manifestãrilor clinice şi
│epidemiologic de vecinãtate. │ovina şi caprina │a leziunilor produse de virusul
│ │ │variolei ovine şi caprine
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- în abatoare pe animale din │Se instruieste personalul ve- │Examene efectuate de cãtre me-
│specii susceptibile ce provin│terinar pentru recunoaşterea │dici veterinari oficial desem-
│din localitãţi tinta, precum │manifestãrilor clinice la exa-│nati
│şi a celor tãiate în perioada│menul antemortem şi a leziuni-│
│de carantina dupã import │lor produse de variola ovina │
│ │şi caprina │
│2. clinica în zonele de pro- │1. Pentru diagnosticul viruso-│Medici veterinari de libera
│tectie şi de supraveghere în │logic probele se trimit de │practica împuterniciţi de ca-
│cazul suspiciunii de boala, │IDSA cu aprobarea ANSVSA la │tre DSVSA judeţene şi a mun.
│conform legislaţiei în vigoa-│laboratoare de referinta na- │Bucureşti
│re; │tionale şi/sau internaţionale,│
│ │şi sunt plãtite de cãtre DSVSA│
│ │judeteana. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │2. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA nr. 156/ │
│ │27.12.1999, pentru aprobarea │
│ │normei sanitare veterinare │
│ │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 77/2005 şi 107/2005│
│ │pentru aprobarea Normei sani- │
│ │tare veterinare privind noti- │
│ │ficarea bolilor animalelor. │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │2. România este indemna de va-│Medici veterinari de libera
│ │riola ovinelor şi caprinelor, │practica împuterniciţi de ca-
│ │nu practica vaccinarea │tre DSVSA judeţene şi a mun.
│ │animalelor contra acestei boli│Bucureşti
│ │şi nici nu produce vaccin │
│ │pentru imunoprofilaxie. │
│ │3. România nu importa animale │
│ │vii din speciile receptive la │
│ │virusul variolei ovinelor şi │
│ │caprinelor şi nic produse de │
│ │origine animala provenite de │
│ │la acestea, din tari care │
│ │nu au statut de ţara libera │
│ │de aceasta boala, recunoscut │
│ │oficial de OIE. │
│ │4. Desemnarea judeţelor situ- │
│ │ate în zonele de risc I şi II │
│ │ce urmeazã a efectua suprave- │
│ │gherea pentru risc de contami-│
│ │nare transfrontaliera, va fi │
│ │facuta de ANSVSA. Localitãţile│
│ │tinta, sunt stabilite de DSVSA│
│ │judeţene cu avizul IDSA. │
│ │5. În caz de suspiciune sau │
│ │aparitie a bolii, se aplica │
│ │complexul de mãsuri de diag- │
│ │nostic, supraveghere, profila-│
│ │xie şi combatere din structura│
│ │Programului de urgenta, con- │
│ │form legislaţiei veterinare în│
│ │vigoare. │
│ │6. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA nr. 156/ │
│ │27.12.1999, pentru aprobarea │
│ │normei sanitare veterinare │
│ │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 77/2005 şi 107/2005│
│ │pentru aprobarea Normei sani- │
│ │tare veterinare privind noti- │
│ │ficarea bolilor animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

9. PESTA AFRICANA A CALULUI (A - 110)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1. inspecţia planificata a │1. Raport trimestrial transmis│Acţiunile de inspecţie plani-
activa │animalelor din speciile do- │de DSVSA judeţean şi a mun. │ficata vor fi efectuate, cer-
│mestice sau sãlbatice recep- │Bucureşti la ANSVSA (în condi-│ficate şi cuantificate de ca-
│tive la virusul pestei afri- │tii de liniste epidemiologica)│tre medici veterinari oficiali
│cane a calului aflate pe │ │conform instrucţiunilor
│teritoriul României: │ │prevãzute în legislaţia
│ │ │specifica.
│- în localitãţile tinta din │ │
│judeţele ce au fost nominali-│ │
│zate ca zone cu risc major │ │
│sau minim de contaminare │ │
│transfrontaliera; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- în unitãţile desemnate a │Examene anatomoclinice şi │Se efectueazã de personal
│efectua carantina pentru │necropsice a animalelor sus- │veterinar instruit pentru
│animale importate din sudul │ceptibile moarte sau tãiate în│recunoaşterea manifestãrilor
│şi estul României, pe perioa-│perioada de carantina │clinice şi a leziunilor produse
│da duratei maxime de incuba- │ │de virusul pestei africane a
│tie a bolii, la intervale de │ │calului.
│timp mai scurte decât durata │ │
│minima a perioadei de incuba-│ │
│tie; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. serologica: │1. Probele pentru examene se- │1. Medici veterinari de libera
│pentru detectia posibilei │rologice de supraveghere se │practica împuterniciţi de ca-
│contaminari transfrontaliere:│trimit la IDSA, iar pentru │tre DSVSA judeţene şi a mun.
│- în judeţele cu risc maxim │examene virusologice de diag- │Bucureşti
│de contaminare CS, CL, CT, DJ│nostic se trimit de IDSA cu │2. Examenele se efectueazã la
│GR, MH, OT, TL, TR, TM pe │aprobarea ANSVSA la laboratoa-│LNR din cadrul IDSA
│probe recoltate de la 2% din │re de referinta naţionale şi/ │
│cabalinele din localitãţile │sau internaţionale, şi sunt │
│tinta dar nu mai puţin de 200│plãtite de cãtre DSVSA jude- │
│probe/an/judeţ (zona I de │teana şi a mun. Bucureşti. │
│supraveghere); │ │
│- în judeţele cu risc minim │2. România este indemna la │
│de contaminare: GJ, VL, AG, │pesta africana a calului, │
│DB, IF, Mun. Buc., ÎL, BR pe │nu practica vaccinarea anima- │
│probe recoltate de la 0,5% de│lelor contra acestei boli şi │
│la cabalinele din localitãţi-│nici nu produce vaccin pentru │
│le tinta dar nu mai puţin de │imunoprofilaxie. │
│50 de probe/an/judeţ (zona II│3. România nu importa animale │
│de supraveghere); │vii din speciile receptive la │
│ │virusul pestei africane a ca- │
│ │lului şi nici produse de │
│ │origine animala provenite de │
│ │la acestea, din tari care │
│ │nu au statut de ţara libera, │
│ │recunoscut oficial de OIE. │
│ │ │
│ │4. În cazul apariţiei de probe│
│ │pozitive, se aplica Ordinul │
│ │Preşedintelui ANSVSA nr. 135/ │
│ │2006 │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. clinica în zonele de pro- │1. Realizarea supravegherii │Medici veterinari de libera
│tectie şi de supraveghere în │clinice în zonele de protecţie│practica împuterniciţi de ca-
│cazul suspiciunii de boala, │şi de supraveghere în cazul │tre DSVSA judeţene şi a mun.
│conform legislaţiei în vigoa-│suspiciunii de aparitie a bo- │Bucureşti
│re; │lii, conform legislaţiei în │
│ │vigoare; │
│ │2. În caz de suspiciune sau │
│ │aparitie a bolii, se aplica │
│ │complexul de mãsuri de diag- │
│ │nostic, supraveghere, profila-│
│ │xie şi combatere din structura│
│ │Programului de urgenta, con- │
│ │form legislaţiei în vigoare. │
│ │3. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA nr. 156/ │
│ │27.12.1999, pentru aprobarea │
│ │normei sanitare veterinare │
│ │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 77/2005 şi 107/2005│
│ │pentru aprobarea Normei sani- │
│ │tare veterinare privind noti- │
│ │ficarea bolilor animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

10. PESTA PORCINA AFRICANA (A - 120)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Supra- │1. inspecţia planificata a │1. Raport trimestrial transmis│Acţiunile de inspecţie plani-
veghere │animalelor din speciile do- │de DSVSA judeţean şi a mun. │ficata vor fi efectuate, cer-
activa │mestice sau sãlbatice recep- │Bucureşti la ANSVSA (în condi-│ficate şi cuantificate de ca-
│tive la virusul ce produce │tii de liniste epidemiologica)│tre medici veterinari oficiali
│boala, aflate pe teritoriul │ │conform instrucţiunilor
│României; │ │prevãzute în legislaţia
│ │ │specifica.
│- în localitãţile tinta din │ │
│judeţele ce au fost nominali-│ │
│zate ca zone cu risc major │ │
│sau minim de contaminare │ │
│transfrontaliera; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- în unitãţile desemnate a │Se instruieste personalul │Se efectueazã de personal
│efectua carantina pentru │veterinar pentru recunoaşterea│veterinar instruit pentru
│animale importate, pe peri- │manifestãrilor clinice şi a │recunoaşterea manifestãrilor
│oada duratei maxime de incu- │leziunilor de pesta porcina │clinice şi a leziunilor produse
│batie a bolii, la intervale │africana │de virusul pestei porcine
│de timp mai scurte decât du- │ │africane
│rata minima a perioadei de │ │
│incubatie; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- în abatoare pe animale din │Se instruieste personalul │Examene efectuate de cãtre
│specii susceptibile ce provin│veterinar pentru recunoaşterea│medici veterinari oficial
│din localitãţi tinta, precum │manifestãrilor clinice şi a │desemnaţi
│şi a celor tãiate în perioada│leziunilor de pesta porcina │
│de carantina dupã import │africana │
│ │ │
│2. serologica: │1. Probele pentru examene se- │1. Medici veterinari de libera
│- în judeţele cu risc maxim │rologice de supraveghere şi │practica împuterniciţi de ca-
│de contaminare (zona I-a de │cele destinate examenelor vi- │tre DSVSA judeţene şi a mun.
│supraveghere), (BT, CL, GL, │rusologice în vederea preci- │Bucureşti
│IS, GR, MM, TL, SM, SV, VS) │zarii diagnosticului în cazul │2. Examenele se efectueazã la
│pe 300 probe/an/judeţ de la │suspiciunii de boala, se tri- │LNR din cadrul IDSA
│porcinele din localitãţile │mit la IDSA. Atunci când este │
│tinta; │cazul, cu aprobarea ANSVSA, │
│- în judeţele cu risc minim │probele pot fi trimise unor │
│de contaminare (zona II de │laboratoare de referinta na- │
│supraveghere), (BR, CJ, CL, │tionale şi/sau internaţionale,│
│ÎL, IF) pe 100 probe/an/judeţ│cheltuielile fiind suportate │
│de la porcinele din locali- │de cãtre DSVSA judeteana. │
│tatile tinta; │2. România este indemna de │
│ │pesta porcina africana, │
│ │nu practica vaccinarea anima- │
│ │lelor contra acestei boli şi │
│ │nici nu produce vaccin pentru │
│ │imunoprofilaxie. │
│ │3. România nu importa animale │
│ │vii din speciile receptive la │
│ │virusul pestei porcine afri- │
│ │cane şi nici produse de │
│ │origine animala provenite de │
│ │la acestea, din tari care │
│ │nu au statut de ţara libera, │
│ │recunoscut oficial de OIE. La │
│ │importul de animale vii din │
│ │speciile receptive se respecta│
│ │prevederile Ordinului Prese- │
│ │dintelui ANSVSA nr. 99/2006. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. clinica în zonele de pro- │4. Notificarea bolii se face │Medici veterinari de libera
│tectie şi de supraveghere în │în conformitate cu prevederile│practica împuterniciţi de ca-
│cazul suspiciunii de boala, │Ordinului MAA nr. 156/ │tre DSVSA judeţene şi a mun.
│conform legislaţiei în vigoa-│27.12.1999, pentru aprobarea │Bucureşti
│re; │normei sanitare veterinare │
│ │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 77/2005 şi 107/2005│
│ │pentru aprobarea Normei sani- │
│ │tare veterinare privind noti- │
│ │ficarea bolilor animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

11. PESTA PORCINA CLASICA (A - 130)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│Conform prevederilor HG nr. │ │1. Medicii veterinari oficiali
activa │1700/12.12.2006 pentru apro- │ │ai DSVSA judeţene şi a mun.
│barea Programului strategic │ │Bucureşti
│privind monitorizarea, con- │ │
│trolul şi eradicarea pestei │ │
│porcine clasice în România şi│ │
│a Ordinului Preşedintelui │ │
│ANSVSA privind aprobarea │ │
│"Planului de vaccinare de │ │
│necesitate la porcinele do- │ │
│mestice din exploatatiile │ │
│profesionale şi nonprofesio- │ │
│nale şi vaccinarea orala la │ │
│mistreti nr. 292 din │ │
│14.12.2006 │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

12. INFLUENTA AVIARA (pesta aviara) - A - 150
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│A. Supravegherea şi combate- │ │1. Medicii veterinari de libera
activa │rea influentei aviare la pa- │ │practica împuterniciţi de ca-
│sarile domestice şi sãlbatice│ │tre DSVSA judeţene şi a mun.
│Începând cu 01.01.2007, su- │ │Bucureşti
│pravegherea, combaterea şi │ │
│diagnosticul influentei avi- │ │
│are se face în conformitate │ │
│cu prevederile comunitare în │ │
│domeniu, având în vedere ca │ │
│România este stat membru; │ │
│acestea sunt: │ │
│- Directiva Consiliului nr. │ │
│92/40/EC ce stabileşte masu- │ │
│rile comunitare pentru con- │ │
│trolul influentei aviare ce │ │
│va fi înlocuitã de la │ │
│01.07.2007 de Directiva │ │
│Comisiei nr. 2005/94/EC │ │
│- Directiva Comisiei nr. │ │
│2005/94/CE privind mãsurile │ │
│comunitare de combatere a │ │
│influentei aviare ce inlocu- │ │
│ieste Directiva Consiliului │ │
│nr. 92/40/CEE; │ │
│- Decizia Comisiei nr. │ │
│2005/46/CE privind implemen- │ │
│tarea programelor de suprave-│ │
│ghere pentru influenta aviara│ │
│la pãsãri domestice şi pãsãri│ │
│sãlbatice ce vor fi între- │ │
│prinse în statele membre; │ │
│- Decizia Comisiei nr. │ │
│2006/101/EC privind implemen-│ │
│tarea programelor de suprave-│ │
│ghere pentru influenta aviara│ │
│la pasarile domestice şi la │ │
│cele sãlbatice întreprinse de│ │
│statele membre pe 2006; │ │
│- Decizia Comisiei 2006/135/ │ │
│EC care stabileşte mãsuri de │ │
│protecţie în legatura cu în- │ │
│fluneta aviara înalt patogena│ │
│înlocuitã de Decizia Comisiei│ │
│nr. 2006/415/EC │ │
│- Decizia Comisiei nr. 2006/ │ │
│415/CE privind anumite mãsuri│ │
│de protecţie în legatura cu │ │
│influenta aviara înalt pato- │ │
│gena produsã de subtipul H5N1│ │
│la pasarile din comunitate şi│ │
│care înlocuieşte Decizia │ │
│Comisiei nr. 2006/135/EC; │ │
│- Decizia Comisiei nr. 2006/ │ │
│416/CE privind anumite mãsuri│ │
│de tranzitie în legatura cu │ │
│influenta aviara la pãsãri │ │
│sau la alte pãsãri captive în│ │
│comunitate; │ │
│- Decizia Comisiei nr. 2005/ │ │
│731/CE care stabileşte cerin-│ │
│tele suplimentare pentru su- │ │
│pravegherea influentei aviare│ │
│la pasarile sãlbatice; │ │
│- Decizia Comisiei nr. 2006/ │ │
│563/CE privind anumite mãsuri│ │
│de protecţie în legatura cu │ │
│influenta aviara înalt pato- │ │
│gena produsã de subtipul │ │
│H5N1 la pasarile sãlbatice │ │
│din comunitate şi care inlo- │ │
│cuieste Decizia Comisiei nr. │ │
│2006/115/EC; │ │
│- Decizia Comisiei nr. 2006/ │ │
│474/EC privind mãsurile de │ │
│prevenire a rãspândirii în- │ │
│fluentei aviare la pasarile │ │
│ţinute în grãdinile zoologice│ │
│şi înalte organisme, institu-│ │
│te şi centre aprobate în sta-│ │
│tele membre şi care inlocu- │ │
│ieste decizia Comisiei nr. │ │
│2005/744/EC; │ │
│- Diagnosticul influentei │ │
│aviare se face cu respectarea│ │
│prevederilor Deciziei Comisi=│ │
│ei nr. 2006/437/CE care apro-│ │
│ba Manualul de diagnostic │ │
│pentru influenta aviara asa │ │
│cum este prevãzut în Direc- │ │
│tiva Consiliului nr. 2005/94/│ │
│CE; │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

13. BOALA DE NEWCASTLE (pseudopesta aviara) - A - 160
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│Monitorizarea documentelor │Raport trimestrial transmis de│1. Medicii veterinari oficiali
pasiva │care pot furniza date despre │DSVSA judeţean şi a mun. │ai DSVSA judeţene şi a mun.
│situaţia epidemiologica a │Bucureşti la ANSVSA (în condi-│Bucureşti
│efectivelor de pãsãri. │tii de liniste epidemiologica)│
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1. Supravegherea clinica şi │1. Laboratorul naţional de │1. Inspecţia, examinarea cli-
activa │anatomopatologica permanenta │referinta din cadrul IDSA în- │nica, necropsia şi prelevarea
│a tuturor pasarilor de ferma │tocmeste lista laboratoarelor │de probe se efectueazã de ca-
│şi de agrement aflate pe │judeţene stabilite pentru │tre medicii veterinari oficiali
│teritoriul României. │efectuarea examenelor de labo-│ai DSVSA judeţene şi a mun.
│2. Supravegherea stãrii de │rator pentru boala de │Bucureşti
│sãnãtate a efectivelor de │Newcastle, prelevarea, condi- │
│pãsãri receptive (gaini, bi- │tionarea, expedierea şi gra- │
│bilici, curci, fazani, prepe-│ficul de afluire a probelor │
│lite, struti, porumbei şi pa-│fiind conforme cu procedurile │
│sari de agrement prin: │elaborate de Laboratorul na- │
│- examene anatomopatologice; │tional de referinta. │
│- examene virusologice. │2. În caz de suspiciune sau │
│3. Supravegherea serologica a│confirmare a bolii, se aplica │
│statusului imun prin RIHA │prevederile Ordinului Prese- │
│efectuatã în: │dintelui Autoritãţii Naţionale│
│a) fermele de reproducţie şi │Sanitare Veterinare şi pentru │
│selecţie 30-50 probe dupã │Siguranta Alimentelor nr. 153/│
│vaccinarea a 2-a şi a 4-a la │27.06.2006; ord. MAPAM nr. │
│fiecare serie; │1114/2003. │
│b) fermele de gaini oua con- │3. Notificarea bolii se face │
│sum 10-25 probe dupã vaccina-│în conformitate cu prevederile│
│rea a 2-a şi a 4-a la fiecare│Ordinului MAA nr. 156/ │
│serie; │27.12.1999, pentru aprobarea │
│c) ferme de pui carne 30 │normei sanitare veterinare │
│probe/serie, dupã vaccinarea │privind anunţarea, declararea │
│de la varsta de 9-10 zile; │şi notificarea unor boli │
│d) Supravegherea serologica │transmisibile ale animalelor │
│a statusului imun prin RIHA │şi Ordinele preşedintelui │
│în gospodãriile populaţiei, │ANSVSA nr. 77/2005 şi 107/2005│
│efectuatã la 14-21 zile dupã │pentru aprobarea Normei sani- │
│vaccinare, din zonele stabi- │tare veterinare privind noti- │
│lite de autoritatea veterina-│ficarea bolilor animalelor. │
│ra: 30 probe/comuna; │ │
│e) supravegherea serologica a│ │
│porumbeilor aflaţi în eviden-│ │
│ta asociaţiilor de profil. │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

14. BOALA AUJESZKY (B - 052)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Supra- │1. monitorizarea documentelor│Raport trimestrial transmis de│Medici veterinari de libera
veghere │ce pot furniza date. │DSVSA judeţean şi a mun. │practica împuterniciţi de ca-
pasiva │ │Bucureşti la ANSVSA (în condi-│tre DSVSA judeţene şi a mun.
│ │tii de liniste epidemiologica)│Bucureşti
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
II. Supra- │1. inspecţia planificata pen-│1. Raport trimestrial transmis│Acţiunile de inspecţie plani-
veghere │tru efective de porci libere │de DSVSA judeteana şi a mun. │ficata vor fi efectuate, cer-
activa │de infectie: │Bucureşti la ANSVSA (în condi-│ficate şi cuantificate de ca-
│- în unitãţile desemnate a │tii de liniste epidemiologica)│tre medici veterinari oficiali
│efectua carantina pentru │ │conform instrucţiunilor
│animale importate, pe perioa-│ │prevãzute în "Ghidul de supra-
│da duratei maxime de incuba- │ │veghere a sãnãtãţii animale-
│tie a bolii, la intervale de │ │lor", elaborat de ANSVSA.
│timp mai scurte decât durata │ │
│minima a perioadei de incuba-│ │
│tie; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. serologica (ELISA gE): │Probele de sânge se recolteaza│Medici veterinari de libera
│- la 10% din animalele de │de la porcinele nevaccinate │practica împuterniciţi de
│reproducţie din complexele şi│sau vaccinate cu vaccin │cãtre DSVSA judeţene şi a mun.
│fermele de porci organizate; │deletat (cu marker). │Bucureşti
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. în caz de suspiciune de │1. Probele de creier de la ru-│Medici veterinari de libera
│boala se efectueazã examene │megatoarele la care diagnos- │practica împuterniciţi de ca-
│virusologice, histologice şi,│ticul de boala Aujeszky a fost│tre DSVSA judeţene şi a mun.
│dupã caz, identificarea ge- │negativ se vor examina pentru │Bucureşti
│nomului viral specific prin │encefalopatii spongiforme │
│PCR la IDSA │transmisibile │
│ │6. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA nr. 156/ │
│ │27.12.1999, pentru aprobarea │
│ │normei sanitare veterinare │
│ │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 77/2005 şi 107/2005│
│ │pentru aprobarea Normei sani- │
│ │tare veterinare privind noti- │
│ │ficarea bolilor animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

15. TURBAREA (B - 058)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Supra- │1. clinica obligatorie a car-│1. De la animalele suspecte │1. Inspecţia, examinarea cli-
veghere │nivorelor care au muscat sau │(care au muscat, zgariat sau │nica, necropsia şi prelevarea
activa │zgariat persoane şi animale, │au fost muscate sau zgariate)-│de probe se efectueazã de ca-
│în perioada de 10 zile de la │se recolteaza capul întreg │tre medicii veterinari oficiali
│data producerii muscaturii │ │ai DSVSA judeţene şi a mun.
│sau zgarieturii. │ │Bucureşti
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. de laborator - prin exa- │2. Probele (capul animalelor │1. Medicii veterinari oficiali
│mene virusologice, histologi-│moarte sau sacrificate) prele-│ai DSVSA judeţene şi a mun.
│ce la carnivore domestice şi │vate pentru examen virusologic│Bucureşti şi medicii veterinari
│sãlbatice, precum şi la cele-│(inclusiv bioproba) şi histo- │oficiali din abator - recol-
│lalte mamifere domestice │logic, se trimit la laborator │teaza probele.
│moarte sau tãiate de necesi- │cu respectarea condiţiilor sa-│2. Examinare la LSV judeţean
│tate care au prezentat │nitare veterinare obligatorii │şi/sau dupã caz la IDSA
│simptome nervoase. │privind prelevarea, ambalarea,│
│ │identificarea şi expedierea │
│ │acestora. │
│ │3. Probele de creier provenite│
│ │de la rumegatoare domestice şi│
│ │sãlbatice la care diagnosticul│
│ │de rabie a fost negativ se vor│
│ │examina histologic pentru EST,│
│ │Aujeszky, listerioza. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. în abator │4. MĂSURI şi SANCŢIUNI │Medic veterinar oficial din
│a) animalele vii: se exami- │- în cazul în care au existat │abator
│neaza ante şi post mortem; │semne clinice de rabie sau au │
│b) carcasele: se examineazã │trecut mai mult de 6 zile de │
│în unitãţi de tãiere autori- │la muscatura infectanta se │
│zate/aprobate sanitar vete- │confisca animalul în întregime│
│rinar │- în cazul în care animalele │
│ │au fost tãiate dupã mai puţin │
│ │de 6 zile de la muscatura, │
│ │fãrã semne clinice de rabie, │
│ │se confisca locul muscaturii, │
│ │capul şi coloana vertebrala; │
│ │restul carnii şi subproduselor│
│ │comestibile se livreaza pentru│
│ │consum uman, fãrã restrictii. │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│4. a animalelor din mediul │5. Notificarea bolii se face │Medicul veterinar de libera
│silvatic cu comportament de- │în conformitate cu prevederile│practica împuternicit din
│viat (suspecte de rabie) se │Ordinului MAA nr. 156/ │circumscripţia sanitarã vete-
│ucid cu respectarea prevede- │27.12.1999, pentru aprobarea │rinara de asistenta concesio-
│rilor legale privind protec- │normei sanitare veterinare │nata şi medic veterinar oficial
│tia şi bunãstarea animalelor,│privind anunţarea, declararea │recolteaza probe în scop de
│cu recoltarea de probe în │şi notificarea unor boli │diagnostic probe de la animale
│scop de diagnostic. │transmisibile ale animalelor │din mediul silvatic suspecte de
│ │şi Ordinele preşedintelui │boala, de câte ori se considera
│ │ANSVSA nr. 77/2005 şi 107/2005│necesar, conform prevederilor
│ │pentru aprobarea Normei sani- │protocolului comun ANSVSA,
│ │tare veterinare privind noti- │AGVPS, RNP-ROMSILVA şi cu
│ │ficarea bolilor animalelor. │aprobarea în regim de urgenta
│ │ │a MAPDR.
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│5. a rabiei la vulpe: supra- │ │1. Medicii veterinari oficiali
│vegherea prin examene de la- │ │ai DSVSA judeţene şi a mun.
│borator a cel puţin 30-35 │ │Bucureşti
│vulpi din fiecare judeţ. │ │2. Examinare la LSV judeţean
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│6. Supravegherea circulaţiei │ │Investigaţiile se efectueazã
│tulpinilor de virus rabic pe │ │la IDSA.
│teritoriul tarii, prin inves-│ │
│tigatii de biologie molecula-│ │
│ra. │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

16. PARATUBERCULOZA (B - 059)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Supra- │I. La taurine şi bubaline │ │
veghere ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
activa │A. În exploataţii indemne: │ │1. Medicul veterinar de libera
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤practica împuternicit din
│1. Supravegherea bovinelor în│Testarile serologice se efec- │circumscripţia sanitarã vete-
│varsta de peste 12 luni prin │tueaza pe probele recoltate │rinara de asistenta concesio-
│examen serologic (ELISA - │pentru bruceloza, leucoza en- │nata şi medic veterinar oficial
│abs) astfel: │zootica bovina sau febra │recolteaza probe
│ │aftoasa. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│a) toţi taurii şi bivolii de │ │
│reproducţie la autorizare şi │ │
│de 2 ori pe an, în trimestre-│ │
│le II şi IV; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│b) 5% din vacile, bivolitele,│ │2. Examinarea probelor se
│junincile şi vitelele din │ │realizeazã la LSVSJ, sau dupã
│exploatatiile pentru repro- │ │caz, la IDSA
│ductie şi producţie de lapte,│ │
│odatã pe an pe aceleaşi probe│ │
│recoltate pentru LEB şi bru- │ │
│celoza; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│c) 5% din bovinele din ex- │ │
│ploatatiile pentru carne, o │ │
│data pe an în trimestrul II; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│d) toate bovinele cu reactii │Pentru precizarea diagnosticu-│1. Medicul veterinar de libera
│pozitive la tuberculina de │lui de paratuberculoza, se fac│practica împuternicit din cir-
│tip aviar, la 14-21 de zile │tãieri de animale, cu semne │cumscriptia sanitarã veterinara
│de la T.C.S., se controleazã │clinice suspecte de paratuber-│de asistenta concesionata şi
│prin examen serologic şi bac-│culoza, serologic, bacterio- │medic veterinar oficial din
│teriologic pe probe de fecale│scopic şi/sau alergice poziti-│abator - recolteaza probele
│e) toate animalele cu mani- │ve de la care se preleveaza │2. Examinarea probelor se
│festari clinice ce conduc la │porţiuni de ileon terminal (25│realizeazã la LSVSJ, sau dupã
│suspiciunea de paratubercu- │-30 cm pornind de la valvula │caz, la IDSA
│loza se controleazã prin exa-│ileo-cecala), alte segmente de│
│mene alergic (TCS cu PPD bo- │intestin cu leziuni şi limfo- │
│vin şi PPD aviar şi PPD-J), │centrii mezenterici aferenţi, │
│serologic, morfopatologic şi │care se examineazã necropsic, │
│bacterioscopic pe probe de │histopatologic şi bacteriosco-│
│fecale sau, în cazul animale-│pic. │
│lor moarte sau tãiate, pe │ │
│probe de organe; │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│B. În exploataţii suspecte de│ │
activa │de contaminare cu paratuber- │ │
│culoza │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│a) Sunt considerate suspecte │Toate animalele care au fost │1. Medicul veterinar de libera
│de paratuberculoza, acele ex-│diagnosticate ca bolnave cu │practica împuternicit din
│ploatatii în care au fost de-│paratuberculoza se elimina din│circumscripţia sanitarã vete-
│pistate animale cu semne cli-│efectiv, iar în cazul taurilor│rinara de asistenta concesio-
│nice, pozitive serologic şi/ │materialul seminal recoltat de│nata, medic veterinar oficial,
│sau alergic; │la aceştia nu se va comercia- │DSVSA judeţene şi a mun.
│ │liza decât dupã examenul de │Bucureşti
│ │laborator cu rezultat negativ │
│ │pentru paratuberculoza. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│b) Animalele în varsta de │La animalele pozitive serolo- │Medicul veterinar de libera
│peste 12 luni din aceste │gic şi/sau alergic se executa,│practica împuternicit din cir-
│efective, se supun de doua │obligatoriu şi examen bacte- │cumscriptia sanitarã veterinara
│ori pe an la examene serolo- │riologic pe probe fecale sau │de asistenta concesionata,
│gice (ELISA-abs) şi alergic │examen morfopatologic şi bac- │medic veterinar oficial, DSVSA
│(TCS cu PPD-bovin şi paratu- │teriologic pe probe de organe │
│berculina PPD); │în cazul abatorizarii acestora│
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │Paratuberculoza se declara │Medicul veterinar de libera
│ │oficial, când la unul sau la │practica împuternicit din cir-
│ │mai multe animale tãiate, │cumscriptia sanitarã veterinara
│ │dintr-o exploatatie, diagnos- │de asistenta concesionata,
│ │ticul a fost confirmat morfo- │medic veterinar oficial, DSVSA
│ │patologic şi bacteriologic; │judeţene şi a mun. Bucureşti
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │Atunci când într-un interval │
│ │de cel puţin 12 luni, exame- │
│ │nele post-mortem, efectuate pe│
│ │un numãr reprezentativ de pro-│
│ │be, nu au confirmat nici un │
│ │caz de paratuberculoza iar │
│ │procentul de seropozitive şi │
│ │reagente nu depãşeşte 5% din │
│ │efectivul controlat se aplica │
│ │conduita pentru exploataţii │
│ │indemne de paratuberculoza │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│C. În exploataţii contaminate│ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│a) Examen serologic (ELISA- │ │
│abs) şi alergic (TCS cu PPD- │ │
│bovin şi paratuberculina PPD)│ │
│trimestrial, la toate bovine-│ │
│le în varsta de peste 6 luni;│ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│b) Animalele pozitive bacte- │ │
│rioscopic,serologic şi/sau │ │
│alergic se elimina din efec- │ │
│tiv, prin abatorizare, în │ │
│conformitate cu programul de │ │
│asanare elaborat. De la ani- │ │
│malele tãiate se preleveaza │ │
│probe individuale pentru exa-│ │
│mene complexe de laborator. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│II. La ovine şi caprine │ │
│ domestice │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│A. În exploataţii indemne, cu│ │Medicul veterinar de libera
│antecedente sau suspecte de │ │practica împuternicit din
│boala │ │circumscripţia sanitarã vete-
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤rinara de asistenta concesio-
│Supravegherea prin examene │ │nata şi medic veterinar ofici-
│serologice (ELISA - abs), a │ │al recolteaza probe
│ovinelor şi caprinelor în │ │
│varsta de peste 12 luni; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│a) berbecii şi tapii la au- │Analizele pentru supraveghere │Testarile serologice se efectu-
│torizare şi de doua ori pe an│se efectueazã pe probe de san-│eaza la LSVSAJ
│cu 14 zile înainte şi dupã │ge recoltate pentru bruceloza.│
│campania de monta │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│b) 5% din oile şi caprele de │Analizele pentru supraveghere │Examinarea probelor se reali-
│reproducţie, o data pe an. │se efectueazã pe probe de san-│zeaza la LSVSJ, sau dupã caz,
│ │ge recoltate pentru B meliten-│la IDSA
│ │sis, Maedi-Visna sau artrita- │
│ │encefalita caprina; │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│c) 5% din oile şi caprele din│Animalele cu semne clinice, │Examinarea probelor se reali-
│exploatatiile şi zonele cu │suspecte şi/sau pozitive sero-│zeaza la LSVSJ, sau dupã caz,
│antecedente de boala şi efec-│logic se controleazã prin exa-│la IDSA
│tive suspecte de infectie de │mene bacteriologic pe probe │
│doua ori pe an, dupã termina-│fecale sau prin examen morfo- │
│rea fatarilor şi înaintea pe-│patologic şi bacteriologic pe │
│rioadei de monta; │probe de organe, dacã acestea │
│ │au murit sau au fost abatori- │
│ │zate │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│B. În exploataţii contaminate│ │
activa ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│a) Se efectueazã examen com- │Atunci când în turmele conta- │Medicul veterinar de libera
│plex (serologic, alergic tri-│minate, procentul de infectie │practica împuternicit din cir-
│mestrial la întreg efectivul)│depãşeşte 10% din animalele │cumscriptia sanitarã veterinara
│şi bacterioscopic pe probe │controlate, în efectivul res- │de asistenta concesionata şi
│fecale la animalele reagente;│pectiv se aplica mãsurile pre-│medic veterinar oficial
│ │vazute în programul de asanare│
│ │prin depopulare totalã sau │
│ │prin extracţie │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│b) La animalele moarte sau │ │Examinarea probelor se reali-
│tãiate se efectueazã examen │ │zeaza la LSVSJ, sau dupã caz,
│necroscopic, bacterioscopic │ │la IDSA
│şi histopatologic. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│III. La rumegatoarele salba- │ │
│tice în captivitate şi semi- │ │
│captivitate din rezervaţii │ │
│naturale, parcuri, grãdini │ │
│zoologice etc. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│Supraveghere prin examene │Arealul în care au fost depis-│Medicul veterinar de libera
│morfopatologice, bacteriolo- │tate animale cu paratuberculo-│practica împuternicit din cir-
│gice şi histopatologice a tu-│za, se supune acţiunilor de │cumscriptia sanitarã veterinara
│turor animalelor moarte sau │vanatoare intensiva sau prin │de asistenta concesionata, me-
│tãiate în captivitate precum │depopulare totalã în cazul │dic veterinar oficial, DSVSA
│şi a celor vanate sau moarte │animalelor crescute în capti- │
│în rezervaţii naturale; │vitate. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│IV. Mãsuri generale: │Controlul eficientei deconta- │LSVSJ, sau dupã caz, la IDSA
│ │minarii finale │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │Combatere a tuberculozei prin │Medicul veterinar de libera
│ │imunoprofilaxie specifica se │practica împuternicit din cir-
│ │aplica numai cu aprobarea │cumscriptia sanitarã veterinara
│ │ANSVSA │de asistenta concesionata, me-
│ │ │dic veterinar oficial, DSVSA
│ │ │judeţene şi a mun. Bucureşti
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

17. BRUCELOZA LA BOVINE (B - 103)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1. anatomopatologic │ │1. Medicul veterinar de libera
ghere │ │ │practica împuternicit din
activa │ │ │circumscripţia sanitarã vete-
│ │ │rinara de asistenta concesio-
│ │ │nata, DSVSA judeţene şi a mun.
│ │ │Bucureşti
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. serologic prin RSAR-Roz │1. Examenele se efectueazã pe │1. Medicul veterinar de libera
│Bengal sau ELISA (pe cumul de│probele care se recolteaza │practica împuternicit din
│10 probe), la: │pentru leucoza enzootica bo- │circumscripţia sanitarã vete-
│a) taurii şi bivolii de re- │vina. │rinara de asistenta concesio-
│producţie autorizaţi sanitar-│2. Cazurile pozitive, dubioase│nata şi/sau medic veterinar
│veterinar pentru monta sau │şi neconcludente prin RSAR Roz│oficial recolteaza probele
│recoltare de material seminal│Bengal se examineazã şi prin │2. Examinare la LSVA judeţean
│pentru insamantari artifici- │SAT, RFC sau ELISA iar apoi se│şi/sau dupã caz la IDSA
│ale, control de doua ori pe │trimit la IDSA pentru confir- │
│an în trim. II şi IV; │mare. │
│b) vacile, bivolitele, junin-│3. Conform prevederilor Ordi- │
│cile şi vitelele în varsta de│nelor preşedintelui ANSVSA nr.│
│peste 12 luni o data pe an în│104, 105/2005, nr. 61/2006. │
│trimestrul II sau IV dar la │ │
│un interval mai mic de 12 │ │
│luni de la ultima examinare; │ │
│c) bovinele de reproducţie în│ │
│cazurile de vânzare cumpãrare│ │
│la vânzãtor cu cel mult 30 │ │
│de zile înainte de livrare, │ │
│dacã nu au fost examinate în │ │
│anul calendaristic în curs; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│d) vacile, bivolitele şi ju- │4. De la toate animalele care │
│nincile care au avortat (dupã│au avortat se trimit la labo- │
│14-21 zile de la avort) sau │rator avortoni, placenta, li- │
│care prezintã manifestãri │chide fetale pentru examen │
│clinice ce conduc la suspi- │complex de laborator în vede- │
│cionarea infectiei brucelice.│rea precizarii diagnosticului,│
│ │precum şi probe de ser sanguin│
│ │la 14-21 zile dupã avort. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │5. Nu se preleveaza probe pen-│
│ │tru examene de laborator de la│
│ │femele în primele 14 zile de │
│ │la fatare şi în cazul când a │
│ │fost stabilit diagnosticul de │
│ │certitudine. Se examineazã │
│ │imediat şi apoi trimestrial. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. în abator │ MĂSURI şi SANCŢIUNI │Medic veterinar oficial din
│a) animalele vii: se exami- │- carnea şi subprodusele co- │abator
│neaza ante mortem şi post │mestibile cu excepţia ugerului│
│mortem; │se sterilizeaza prin tratament│
│b) carne şi organe: se exami-│termic şi se dau în consum; │
│neaza în unitãţi de tãiere │- se confisca şi se distrug │
│autorizate/aprobate sanitar │ugerul, celelalte viscere ne- │
│veterinar │comestibile, glandele endocri-│
│ │ne şi sangele; │
│ │- pieile se supun dezinfectiei│
│ │prin sarare timp de 60 zile │
│ │dupã care se pot dirija în │
│ │prelucrare; │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

18. BRUCELOZA LA OVINE (B = 151 - infectia cu Brucella ovis)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │Serologica prin RFC/ELISA şi │1. Examenele pentru ovine se │1. Medicul veterinar de libera
ghere │dupã caz (în funcţie de simp-│efectueazã pe probele care se │practica împuternicit din
activa │tome şi leziuni) examene bac-│recolteaza pentru paratubercu-│circumscripţia sanitarã vete-
│teriologice şi histologice la│loza. │rinara de asistenta concesio-
│a) toţi berbecii pentru re- │2. Se vor trimite la IDSA pro-│nata şi/sau medic veterinar
│producţie, cu 2 sãptãmâni │be de testicule provenite de │oficial recolteaza probele
│înainte şi dupã perioada de │la berbecii sacrificati cu │2. Examinare la LSVA judeţean
│monta, sau de insamantari │forme clinice de epididimita │şi/sau dupã caz la IDSA
│artificiale; │sau serologic pozitivi. │
│b) berbecii cu manifestãri de│ │
│epididimita; │ │
│c) berbecii de reproducţie în│ │
│cazuri de vânzare-cumpãrare; │ │
│- la furnizor - cu cel mult │ │
│30 zile înainte de livrare; │ │
│- la beneficiar - dupã cel │ │
│puţin 7 zile de la preluare │ │
│(în perioada de carantina │ │
│profilactica); │ │
│d) oile de la 7-14 de zile │ │
│dupã avort; │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

19. BRUCELOZA LA OVINE ŞI CAPRINE (B - 152 - infectia cu Brucella melitensis)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1. Efectivul de ovine şi ca- │1. Probele pozitive, dubioase │1. Medicul veterinar de libera
ghere │prine se afla sub control sa-│şi neconcludente se trimit la │practica împuternicit din
activa │nitar-veterinar oficial. │IDSA, pentru confirmarea diag-│circumscripţia sanitarã vete-
│2. Supraveghere serologica │nosticului. │rinara de asistenta concesio-
│prin testul de aglutinare ra-│2. În România vaccinarea impo-│nata şi/sau medic veterinar
│pida pe lama cu antigen colo-│triva infectiei cu B. Meliten-│oficial recolteaza probele
│rat cu Roz Bengal la toţi │sis este interzisã. │2. Examinare la LSVA judeţean
│masculii necastrati în varsta│3. Animalele diagnosticate po-│şi/sau dupã caz la IDSA
│de 6 luni │zitiv se elimina din efectiv, │
│3. toate animalele introduse │iar restul efectivului de ani-│
│în exploatatie dupã ultima │male din exploatatie se supra-│
│testare; │vegheazã serologic trimestrial│
│4. 25% din femelele care au │prin RFC. │
│atins varsta de reproducţie -│4. În exploatatiile în care │
│minimum 50 de probe/exploata-│s-au dignosticat cazuri pozi- │
│tie, exceptând cazurile în │tive se impun restrictii de │
│care sunt mai puţin de 50 de │mişcare care se ridica dupã 45│
│femele, situaţie care impune │de zile de la distrugerea ul- │
│supravegherea tuturor femele-│timului animal infectat sau │
│lor │susceptibil de a fi infectat. │
│5. Examinare serologica (RSAR│5. Notificarea bolii se face │
│Roz Bengal şi RFC) la toate │în conformitate cu prevederile│
│animalele care prezintã mani-│Ordinului MAA nr. 156/ │
│festari clinice ce conduc la │27.12.1999, pentru aprobarea │
│suspicionarea infectiei. │normei sanitare veterinare │
│6. Examene de laborator pen- │privind anunţarea, declararea │
│tru probele provenite de la │şi notificarea unor boli │
│carcase cu leziuni suspecte │transmisibile ale animalelor │
│de bruceloza. │şi Ordinele preşedintelui │
│7. Examene de laborator a │ANSVSA nr. 77/2005 şi 107/2005│
│avortonilor proveniţi de la │pentru aprobarea Normei sani- │
│caprine şi ovine. │tare veterinare privind noti- │
│8. Rumegatoarele sãlbatice │ficarea bolilor animalelor. │
│crescute în captivitate şi │ │
│semicaptivitate, din rezerva-│ │
│tiile naturale, parcuri, gra-│ │
│dini zoologice, etc. │ │
│9. supravegherea serologica │ │
│se face ţinând cont de preve-│ │
│derile Dir. Cons. 91/68/CEE │ │
│care stabileşte cerinţele │ │
│pentru menţinerea statutului │ │
│de ţara libera de Brucella │ │
│melitensis │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

20. BRUCELOZA LA PORCINE (B - 253)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1. clinic: porcine de repro- │ │1. Medicul veterinar de libera
ghere │ductie, în mod deosebit cele │ │practica împuternicit din
activa │aflate în localitãţi inveci- │ │circumscripţia sanitarã vete-
│nate cu zona silvatica │ │rinara de asistenta concesio-
│ │ │nata
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. serologic prin SAT şi RFC │1. Cazurile pozitive, dubioase│1. Medicul veterinar de libera
│la: │şi neconcludente serologic, se│practica împuternicit din
│a) vierii de reproducţie la │trimit la IDSA pentru confir- │circumscripţia sanitarã vete-
│intrarea în exploatare şi │mare. │rinara de asistenta concesio-
│apoi trimestrial; │2. De la toate animalele care │nata şi/sau medic veterinar
│b) scroafele şi scrofitele │au avortat se trimit la labo- │oficial recolteaza probele
│pentru reproducţie - o data │rator: avortoni, placenta, li-│2. Examinare la LSVA judeţean
│pe an - în trimestrul III, │chide fetale, precum şi ser │şi/sau dupã caz la IDSA
│dupã cum urmeazã: │sanguin dupã 14-21 zile de la │
│- 10% din exploataţii profe- │avort. │
│sionale (ferme), │3. În colectivitatile şi gos- │
│- 100% în exploataţii nonpro-│podariile populaţiei în care │
│fesionale (gospodãriile popu-│se confirma infectia brucelica│
│latiei). │nu se mai executa examene se- │
│c) scroafele şi vierii care │rologice ci se aplica Progra- │
│prezintã semne clinice care │mul de asanare prin lichidarea│
│conduc la suspiciunea de în- │întregului efectiv. │
│fectie brucelica inclusiv │4. La importul de animale vii │
│toate scroafele care au avor-│se respecta prevederile Ord. │
│tat (dupã 7-14 zile de la │Preşedintelui ANSVSA nr. 62/ │
│avort). │2005 │
│d) porcinele de reproducţie │ │
│în cazurile de vânzare-cumpa-│ │
│rare: │ │
│la furnizor cu cel mult 30 │ │
│zile înainte de livrare, la │ │
│beneficiar - între 14-21 zile│ │
│de la preluare (în perioada │ │
│de acarantina profilactica) │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. în abator │MĂSURI şi SANCŢIUNI │Medic veterinar oficial din
│a) animalele vii: se exami- │De la porcii di efectivele cu │abator
│neaza ante mortem şi post │bruceloza: │
│mortem; │- carnea şi subprodusele co- │
│b) carne şi organe: se exami-│mestibile la care nu s-au │
│neaza în unitãţi de tãiere │constatat leziuni se dau în │
│autorizate/aprobate sanitar │consum fãrã restrictii; │
│veterinar │- organele cu leziuni se con- │
│ │fisca │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

21. CAMPILOBACTERIOZA BOVINA (B - 104)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1. prin examene de laborator │1. Înainte de prelevarea pro- │1. Medicul veterinar de libera
ghere │a: │belor taurii şi bivolii se ţin│practica împuternicit din
activa │a) taurilor şi bivolilor pen-│în repaos sexual 7 zile. │circumscripţia sanitarã vete-
│tru monta naturala din tabe- │2. De la femelele care nu au │rinara de asistenta concesio-
│rele de vara, de 2 ori la │avortat se trimit la laborator│nata şi/sau medic veterinar
│interval de 7 zile; │avortoni şi învelitori placen-│oficial recolteaza probele
│- înaintea sezonului de pa- │tare. │2. Examinare la LSVA judeţean
│sunat, într-o perioada nu mai│ │şi/sau dupã caz la IDSA
│mare de 14 zile; │ │
│- imediat dupã întoarcerea la│ │
│stabulatie; │ │
│b) mamelor de tauri prin exa-│ │
│minare de mucus vaginal; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. în abator │MĂSURI şi SANCŢIUNI │1. Medic veterinar oficial din
│a) animalele vii: se exami- │1. Recoltarea de probe din │abator
│neaza ante mortem şi post │carcase şi organe de bovine │2. Examinare la LSVA judeţean
│mortem; │2. Recoltarea de probe din apa│
│b) carne şi organe: se exa- │potabilã. │
│mineaza în unitãţi de tãiere │3. Carnea şi organele contami-│
│autorizate/aprobate sanitar │nate se dirijeaza pentru pre- │
│veterinar │lucrare în produse supuse tra-│
│ │tamentului termic. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

22. CAMPILOBACTERIOZA LA ALTE SPECII DE INTERES ECONOMIC (ovine, porcine, pãsãri)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1. prin inspecţie şi, în caz │ │1. Medicul veterinar de libera
activa │de suspiciune, prin examene │ │practica împuternicit din
│de laborator │ │circumscripţia sanitarã vete-
│ │ │rinara de asistenta concesio-
│ │ │nata
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. în abator: │MĂSURI şi SANCŢIUNI │1. Medicul veterinar oficial
│a) animalele şi pasarile vii:│1. Taierea în partida separatã│din abator
│se examineazã ante şi post │a loturilor de pãsãri la care │2. Examinare la LSVA judeţean
│mortem; │s-a decelat prezenta de specii│şi/sau dupã caz la IISPV
│b) examinarea carcaselor şi │de Campylobacter termofile │
│organelor │2. Recoltarea de probe din │
│ │carcase şi organe de la ovine │
│ │şi porcine. │
│ │3. Recoltarea de carcase şi │
│ │organe de la puii broiler │
│ │4. Recoltarea de probe din apa│
│ │potabilã. │
│ │5. Carnea şi organele contami-│
│ │nate se dirijeaza pentru pre- │
│ │lucrare în produse supuse tra-│
│ │tamentului termic. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

23. TUBERCULOZA (B - 105)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
STRATEGIA DE│ CONDUITA DE EXECUŢIE │ PRECIZĂRI TEHNICE │ NIVELUL EXECUŢIEI
SUPRAVEGHERE│ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │I. LA BOVINELE BUBALINELE │ │
ghere │ DOMESTICE │ │
activa │ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│A. În exploataţii libere: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│a) În judeţele: BC, BN, BV, │1. Controalele intradermotu- │1. Medicul veterinar de libera
│CJ, GR, HD, IS, MS, NT, PH, │berculinice şi/sau cele pentru│practica împuternicit din
│SB, SV, VL, VN, Mn.B. nu se │rãspuns imun mediat celular se│circumscripţia sanitarã vete-
│executa testãri alergice │planifica şi se efectueazã cu │rinara de asistenta concesio-
│pentru tuberculoza bovina, cu│cel puţin doua sãptãmâni ina- │nata şi/sau medic veterinar
│excepţia TCS programate pen- │intea acţiunilor imunoprofi- │oficial recolteaza probele
│tru animalele reagente dupã │lactice. │2. Examinare la LSVA judeţean
│TU efectuat în 2006. │2. Cu trei sãptãmâni înaintea │şi/sau dupã caz la IDSA
│b) În judeţele: AB, AR, AG, │controalelor menţionate la │
│BH, BT, BR, BZ, CS, CL, CT, │pct. 1 se efectueazã tratamen-│
│CV, DB, DJ, GL, GJ, HR, ÎL, │te antiparazitare. │
│MM, MH, OT, SM, SJ, TR, TM, │3. Se interzice utilizarea, │
│TL, VS, IF, se executa o sin-│pentru testare alergica a tu- │
│gura testare alergica pentru │berculinelor neomologate, al- │
│tuberculoza bovina, la toate │terate sau cu termen de vala- │
│bovinele şi bubalinele în │bilitate expirat precum şi │
│varsta de peste 6 sãptãmâni │instrumentar de lucru defect, │
│prin TU, în trimestrul II. │neautorizat metrologic. │
│c) toate animalele reagente │4. Nu vor fi supuse testarii │
│(pozitive şi neconcludente) │intradermotuberculinice sau │
│la TU, vor fi examinate în │pentru rãspuns imun mediat ce-│
│laborator pentru rãspunsul │lular; │
│imun mediat celular, prin me-│- animalele tratate anterior │
│todele omologate (EIAs-yIFN │cu medicamente imunosupresoare│
│şi/sau TISL) la 15-30 zile de│cum ar fi: dexametazona, hi- │
│la TU sau TCS executat la 42 │drocortizon; │
│de zile de la TU; animalele │- animalele aflate în ultima │
│care la acest al doilea test │luna de gestatie şi cele în │
│nu au reactie negativa, se │primele 30 de zile dupã fatare│
│considera pozitive │- animalele bolnave, aflate în│
│ │tratament sau cele în conva- │
│ │lescenta. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│d) animalele pozitive la TCS │5. Expedierea animalelor rea- │
│(efectuat la 42 zile de la TU│gente la abator se face în ba-│
│sau EIAs-yIFN se elimina │za certificatului sanitar ve- │
│obligatoriu din exploatatie │terinar de transport şi sana- │
│prin abatorizare. │tate barat cu diagonala roşie │
│ │şi fisei de tãiere cu rezulta-│
│ │tele testului intradermotuber-│
│ │culinic sau pentru rãspuns │
│ │imun mediat celular întocmite │
│ │de medicul veterinar oficial. │
│ │6. De la toate animalele rea- │
│ │gente, tãiate pentru preciza- │
│ │rea diagnosticului de tubercu-│
│ │loza, se vor preleva obligato-│
│ │riu probe individuale pentru │
│ │examene de laborator, astfel: │
│ │- limfonodurile capului: re- │
│ │trofaringiene (stang şi drept)│
│ │mandibulare (stang şi drept), │
│ │parotidiene (stang şi drept); │
│ │- limfonodurile traheobronhice│
│ │(stang şi drept), mediastinale│
│ │(anterior şi posterior); │
│ │- limfonodurile hepatice, │
│ │iliac (intern şi extern), re- │
│ │tromamar (superior şi inferi- │
│ │or) şi poplitei; │
│ │- porţiuni de tesuturi şi or- │
│ │gane (pleura, pulmon, ficat, │
│ │splina, rinichi, organe geni- │
│ │tale, glanda mamara, etc.); │
│ │7. Este obligatorie şi supra- │
│ │vegherea anatomopatologica şi │
│ │de laborator pentru tuberculo-│
│ │za a tuturor bovinelor moarte │
│ │sau tãiate de urgenta, prove- │
│ │nite din exploataţii contami- │
│ │nate. │
│ │8. Examenele bacteriologice şi│
│ │histopatologice pozitive cer- │
│ │tifica diagnosticul de tuber- │
│ │culoza, biotestul în aceste │
│ │cazuri fiind optional. │
│ │9. Proprietarii animalelor re-│
│ │agente sacrificate pentru pre-│
│ │cizare de diagnostic se despa-│
│ │gubesc potrivit legii indife- │
│ │rent de rezultatele examenelor│
│ │de laborator. │
│ │10. Conform prevederilor Ordi-│
│ │nelor preşedintelui ANSVSA nr.│
│ │104,105/2005, nr. 61/2006. │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│B. În exploataţii suspecte: │ │Medicul veterinar de libera
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤practica împuternicit din
│- efectuarea trimestriala │ │circumscripţia sanitarã
│prin TU şi EIAs-yIFN la 10 │ │veterinari de asistenta
│zile şi eliminarea prin ta- │ │concesionata şi/sau medic
│iere a animalelor pozitive │ │veterinar oficial recolteaza
│cu recoltari de probe pentru │ │probele DSVSA judeţene şi a
│examenele de laborator │ │mun. Bucureşti.
│ │ │2. Examinare la LSVA
│ │ │judeţean şi/sau dupã caz la
│ │ │IDSA
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│C. În exploataţii infectate: │ │
activa │ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│a) În efectivele, curţile şi │11.Este interzisã constituirea│1. Medicul veterinar de libera
│localitãţile cu bovine pentru│de centre de izolare pentru │practica împuternicit din
│reproducţie şi producţie de │tuberculoza şi popularea │circumscripţia sanitarã
│lapte, în care se declara │ingrasatoriilor cu bovine │veterinara de asistenta
│tuberculoza │provenite │concesionata şi/sau medic
│se executa testãri trimestri-│din exploataţii sau curţi │veterinar oficial recolteaza
│ale prin TCS, sau EIAs-yIFN, │contaminate; │probele, DSVSA judeţene şi a
│la toate bovinele de peste │12.Când procentul de infectie │mun. Bucureşti.
│6 sãptãmâni; │depãşeşte 10% din efectivul │2. Examinare la LSVA judeţean
│În unitãţile cu procent de │testat şi tuberculoza a fost │şi/sau dupã caz la IDSA
│infectie de sub 10 % dupã │diagnosticata şi la tineret în│
│eliminarea animalelor │varsta de 6 sãptãmâni, │
│pozitive se efectueazã decon-│exploatatia inclusiv gospoda- │
│taminari locale sau │riile cu peste 2 │
│generale ale adaposturilor │bovine se supun Programului de│
│(în funcţie de anotimp) se │asanare prin depopulare │
│executa │totalã, interzicandu-se acti- │
│trimestrial testul TCS sau │vitatea de reproducţie. │
│EIAs-yIFN, eliminarea anima- │13. Când procentul de reactii │
│lelor │nespecifice se menţine con- │
│ │stant sub 0,1 - 0,2 % şi │
│pozitive prin abatorizare şi │examenele de laborator (cel │
│examen de laborator pana la │puţin doua examene consecutive│
│obţinerea a 4 controale con- │la un interval de 6 luni), │
│secutive negative în fermele │la 10% din efectiv sunt nega- │
│de vaci de lapte. Dupã efec- │tive, efectivul poate fi │
│tuarea celor 4 controale cu │declarat liber de tuberculoza │
│rezultat negativ unitatea se │iar mãsurile de restrictie se │
│supune operaţiunilor de sani-│ridica dupã efectuarea actiu- │
│tatie veterinara şi controlul│nilor de sanitatie (deratizare│
│eficientei acestora cu testul│dezinsecţie, decontaminare) şi│
│TAAR negativ ferma se declara│dupã controlul eficientei │
│indemna de tuberculoza. │acestora prin testul TAAR, │
│Dupã eliminarea animalelor │care trebuie sa fie negativ. │
│pozitive din unitate restul │14. Tuberculoza se declara │
│bovinelor se retesteaza prin │oficial conform ordinului nr. │
│TU dupã minimum 45 de zile │156/1999 pe baza buletinului │
│iar animalele reagente se │de analiza emis de LSVS jude- │
│reexamineaza prin EIAs-yIFN. │tean sau IDSA.Pentru animalele│
│ │din import sau selecţie con- │
│ │firmarea bolii se face prin │
│ │buletin de analiza eliberat de│
│ │IDSA. │
│ │15. Dupã declararea bolii, │
│ │autoritatea veterinara terito-│
│ │riala competenta împreunã cu │
│ │medicul veterinar epidemiolog │
│ │de la DVSA judeteana efectu- │
│ │eaza ancheta epidemiologica │
│ │şi întocmeşte programul de │
│ │asanare. │
│ │16. Medicul veterinar oficial │
│ │comunica în scris detinato- │
│ │rului de animale restricţiile │
│ │privind circulaţia animalelor │
│ │şi condiţiile de valorificare │
│ │a produselor de origine anima-│
│ │la provenite de la acestea. │
│ │17. Animalele reagente se │
│ │sacrifica în abatoare autori- │
│ │zate, în partida separatã sau │
│ │în sala sanitarã, sub supra- │
│ │veghere sanitarã veterinara │
│ │şi cu aplicarea mãsurilor de │
│ │decontaminare şi protecţia me-│
│ │diului se despagubesc conform │
│ │HG 1415/2004; │
│ │18. Notificarea focarului de │
│ │tuberculoza declarat se face │
│ │la ANSVSA prin raportul de │
│ │notificare a bolilor şi situa-│
│ │tia epizootiilor. │
│ │19. Pentru bovinele importate,│
│ │DSVSA judeţene vor notifica │
│ │la ANSVSA rezultatele prelimi-│
│ │nare ale testelor intradermo- │
│ │tuberculinice şi/sau pentru │
│ │rãspuns imun mediat celular │
│ │inclusiv rezultatele finale │
│ │când acestea sant pozitive │
│ │sau dubioase. │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│D. În ingrasatorii: │ │
│a) tuberculinare anuala │ │
│(trim. II.) prin TU a tuturor│ │
│bovinelor, cu abatorizarea │ │
│animalelor pozitive; │ │
│b) Ingrasatoriile în care │ │
│boala a fost confirmatã şi │ │
│declarata oficial se supun │ │
│mãsurilor de asanare prin, │ │
│depopulare totalã." │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│E. ALTE RUMEGATOARE DOMESTICE│ │
activa │RECEPTIVE (ovine şi caprine).│ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│a) examene anatomopatologice │20. La ovine, testul intra- │1. Medicul veterinar de libera
│pentru depistarea leziunilor │dermic se executa prin │practica împuternicit din
│de tuberculoza la ovinele şi │injectarea intradermica a câte│circumscripţia sanitarã
│caprinele abatorizate, │0,1 ml PPD-bovin sl PPD-aviar │veterinara de asistenta
│tãiate de urgenta │în puncte separate, pe latura │concesionata şi/sau medic
│sau moarte; │toracelui posterior articula- │veterinar oficial recolteaza
│ │tiei cotului iar la caprine │probele DSVSA judeţene şi
│ │testul poate fi etectuat ca │a mun. Bucureşti.
│ │la bovine, pe latura gatului. │2. Examinare la LSVA judeţean
│ │Citirea reactiilor se face la │şi/sau dupã caz la IDSA
│ │48 de ore dupã inoculare: │
│ │interpretarea reactiilor se │
│ │face dupã cheia recomandatã │
│ │pentru diagnosticul alergic al│
│ │paratuberculozei la ovine şi │
│ │caprine. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│b) testare alergica, de doua │21. Ovinele şi caprinele │
│ori pe an (Trim. II şi IV), │reagente la IDR- TCS vor fi │
│prin IDR- TCS la ovinele │supuse teslelor serologice şi │
│şi caprinele adulte din efec-│examenelor bacteriologice pe │
│tive: │probe de fecale pentru diag- │
│- cu antecedente de boala │nosticul paratuberculozei; în │
│sau cu risc maxim de │acelaşi scop, de la animalele │
│infectie; │tãiate, limfocentrii mezente- │
│- în care au fost depistate │rici şi mucoasa intestinala │
│cazuri cu leziuni de │se vor examina necropsic, │
│tuberculoza confirmate prin │histopatologic şi bacterio- │
│examene de laborator │logic. │
│- rumegatoarele receptive │ │
│din exploataţii de bovine │ │
│care au fost diagnosticate │ │
│pozitiv pentru tuberculoza. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│c) toate animalele pozitive │ │
│la IDR-TCS se abatorizeaza şi│ │
│de la acestea se recolteaza │ │
│probe pentru precizarea diag-│ │
│nosticului de tuberculoza │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│d) efectivele de ovine şi ca-│ │
│prine în care boala a fost │ │
│confirmatã şi declarata ofi- │ │
│cial se supun programului de │ │
│asanare prin depopulare │ │
│totalã │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│F. PORCINE DOMESTICE ŞI SAL- │ │
│BATICE. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│a) Supraveghere prin exper- │22. Respectarea protocolului │1. Medicul veterinar de libera
│tiza de abator (dupã tãiere │între ANSVSA şi AGVPS cu │practica împuternicit din
│sau vanat) şi recoltarea de │privire la supravegherea şi │circumscripţia sanitarã
│probe de tesuturi şi organe │prevenirea unor boli transmi- │veterinara de asistenta
│cu leziuni suspecte de │sibile de la animale la om; │concesionata şi/sau medic
│tuberculoza care se expediazã│arealul în care au fost depis-│veterinar oficial recolteaza
│la laborator pentru preciza- │tati porci salbatici cu tuber-│probele DSVSA judeţene şi
│rea diagnosticului de │culoza va fi supus acţiunilor │a mun. Bucureşti.
│tuberculoza. │de vanatoare intensiva; │2. Examinare la LSVA
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤judeţean şi/sau dupã caz la
│b) Exploatatiile în care │ │IDSA
│boala a fost confirmatã şi │ │
│declarata oficial se supun │ │
│mãsurilor de asanare prin │ │
│depoluare totalã. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│c) Adapostul şi incinta ex- │ │
│ploatatiei de porcine în care│ │
│au fost cazate animalele cu │ │
│diagnostic de tuberculoza vor│ │
│fi supuse acţiunilor de sani-│ │
│tatie veterinara (deratizare,│ │
│dezinsecţie, decontaminare cu│ │
│controlul eficientei acestora│ │
│prin TAAR; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│d) Arealul din care au prove-│ │
│nit porcii salbatici cu tu- │ │
│berculoza, la care s-au de- │ │
│pistat leziuni de tuberculoza│ │
│se supune mãsurilor de res- │ │
│trictie privind circulaţia │ │
│animalelor domestice şi se │ │
│intensifica acţiunile de │ │
│vanatoare în zona. │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
│G. ANIMALE RECEPTIVE DIN ME- │ │
│DIUL SILVATIC ÎN CAPTIVITATE │ │
│ŞI SEMICAPTIVITATE (Capre, │ │
│cerbi, zimbri, girafe, lame, │ │
│camile şi alte mamifere: │ │
│carnasiere, feline; maimute) │ │
│DIN REZERVAŢII NATURALE, │ │
│GRĂDINI ZOOLOGICE, PARCURI, │ │
│ETC. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│Supraveghere prin examen ana-│23. Arealul din care au │1. Medicul veterinar de libera
│tomopatologic şi de laborator│provenit animalele cu tubercu-│practica împuternicit din
│la toate animalele depistate │loza va fi supus mãsurilor │circumscripţia sanitarã
│moarte, vanate sau tãiate; │similare prevãzute la lit. F, │veterinara de asistenta
│ │lit. d) pentru porcii salba- │concesionata şi/sau medic
│ │tici. │veterinar oficial recolteaza
│ │24. La rumegatoarele şi alte │probele DSVSA judeţene şi a
│ │animale receptive din mediul │mun. Bucureşti.
│ │silvatic, în captivitate sau │2. Examinare la LSVA judeţean
│ │semicaptivitate, organizarea │şi/sau dupã caz la IDSA
│ │acţiunilor de: depistare, │
│ │diagnostic, asigurarea mate- │
│ │rialelor necesare revin │
│ │MAPDR şi proprietarilor de │
│ │rezervaţii. │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│H. CARNASIERE ŞI FELINE │ │
│DOMESTICE (Caini, pisici, │ │
│nurci) │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│Examen anatomopatologic şi de│25. Este interzisã adminis- │1. Medicul veterinar de libera
│laborator la toate animalele │trarea în hrana carnasierelor │practica împuternicit din
│cu leziuni suspecte de │a produselor lactate, deşeuri-│circumscripţia sanitarã
│tuberculoza; │lor şi confiscatelor de abator│veterinara de asistenta
│ │provenite de la animale cu │concesionata şi/sau medic
│ │tuberculoza, dacã acestea nu │veterinar oficial recolteaza
│ │au fost tratate termic în con-│probele, DSVSA.
│ │formitate cu legislaţia sani- │2. Examinare la LSVA
│ │ţara veterinara în vigoare; │judeţean şi/sau dupã caz la
│ │26. Declararea oficialã a bo- │IDSA
│ │lii se face pe baza buletine- │
│ │lor de analiza pentru confir- │
│ │marea bolii iar în crescato- │
│ │riile contaminate se aplica │
│ │programul de asanare prin │
│ │depopulare totalã. │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│I. PĂSĂRI DOMESTICE (Gaini, │27. În gospodãriile populaţiei│1. Medicul veterinar de libera
│curci, bibilici, porumbei, │şi în exploatatiile de pãsãri │practica împuternicit din
│fazani, etc): │în care tuberculoza a fost │circumscripţia sanitarã
│a). supraveghere prin examene│diagnosticata la alte animale │veterinara de asistenta
│anatomopatologice şi de │receptive sau la acestea se │concesionata şi/sau medic
│laborator în ferme, curţi, │înregistreazã frecvente reac-│veterinar oficial recolteaza
│rezervaţii, parcuri, grãdini │tii nespecifice, vor fi tãiate│probele DSVSA.
│zoologice, circuri, │un numãr suficient de pãsãri │2. Examinare la LSVA
│expoziţii permanente, etc. │(minimum 5 capete) şi exami- │judeţean şi/sau dupã caz la
│ │nate complex în direcţia │IDSA
│ │tuberculozei. │
│ │28. Exploatatiile în care │
│ │boala a fost confirmatã şi │
│ │declarata oficial se supun │
│ │programului de asanare prin │
│ │depopulare totalã şi masu- │
│ │rilor de sanitatie veteri- │
│ │nara în conformitate cu │
│ │prevederile legale. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│J.INSPECŢIA ANIMALELOR │ │
│ABATORIZATE │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│I. ANIMALE VII (bovinele, │ │
│caprinele, porcinele, pasa- │ │
│rile, iepurii şi vanatul │ │
│salbatic): │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│Se examineazã ante şi post │ │1.Medic veterinar oficial din
│mortem, inclusiv ganglioni │ │abator
│limfatici ai capului şi │ │
│organelor. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│II. CARNE şi ORGANE │CARNE şi ORGANE (bovine, │1. Medic veterinar oficial din
│1. Examinarea carcaselor şi │caprine şi porcine) │abator
│organelor se efectueazã în │În cazul animalelor care au │2. Examinare la LSVA
│unitãţi de tãiere autorizate/│reactionat pozitiv la testele │judeţean şi/sau dupã caz la
│aprobate sanitar veterinar, │alergice şi/sau serologice, la│IDSA
│de cãtre medici veterinari │care dupã tãiere prin inspec- │
│oficiali sau alt personal │tia post mortem nu se │
│veterinar, desemnat de cãtre │constata leziuni, │
│autoritatea sanitarã vete- │se vor recolta urmãtorii │
│rinara competenta. │ganglioni limfatici: │
│2. Pasarile se supun ins- │- submaxilari retrofaringieni,│
│pectiei individuale dupã │bronhici; │
│tãiere, prin examinarea car- │- mediastinali, eventual şi │
│casei şi organelor; în caz │mezenterici (dacã sunt mariti │
│de suspiciune se recolteaza │în volum), portali şi │
│carcase întregi şi organe cu │retromamari. │
│leziuni (ficat, splina, │În cazul suspiciunii de TBC │
│ovare) pentru examene de │se recolteaza probe de organe │
│laborator în direcţia tuber- │cu leziuni şi ganglioni │
│culozei. │limfatici în vederea examina- │
│ │rii bacteriologice şi histolo-│
│ │gice, dupã caz, conform norme-│
│ │lor sanitare veterinare. Se │
│ │recolteaza porţiuni de organe │
│ │cu leziuni şi limfonodulii │
│ │aferenţi. În lipsa organelor │
│ │afectate se recolteaza numai │
│ │limfonodulii cu leziuni. │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │MĂSURI şi SANCŢIUNI │1. Medic veterinar oficial din
│ │Sancţiunile de abator la car- │abator
│ │nea şi organele mamiferelor se│
│ │aplica în funcţie de locali- │
│ │zare şi extinderea leziunilor │
│ │şi în conformitate cu prevede-│
│ │rile normelor sanitare veteri-│
│ │nare în vigoare. │
│ │Carcasele cu rezultate poziti-│
│ │ve se confisca şi denatureaza.│
│ │Sancţiunile de abator pentru │
│ │carnea şi organele de pasare │
│ │sunt urmãtoarele: │
│ │- confiscarea carcasei şi │
│ │organelor în întregime în caz │
│ │de infectie generalizata sau │
│ │de leziuni în organe însoţite │
│ │de slabire avansatã şi de │
│ │infiltratii în musculatura; │
│ │- confiscarea organelor cu │
│ │leziuni şi admiterea în con- │
│ │sum a carcasei, dupã sterili- │
│ │zare prin fierbere, dacã │
│ │aceasta nu prezintã modifi- │
│ │cari organoleptice. │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│K. PREVENIREA TRANSMITERII │ │
│BOLII DE LA ANIMALE LA OM │ │
│ŞI DE LA OM LA ANIMALE. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│1. Supraveglierea şi contro- │1. Supravegherea şi controlul │1. Medicul veterinar de libera
│lul permanent al functionarii│aplicãrii mãsurilor generale │practica împuternicit din
│regimului de filtru şi │de prevenirea transmiterii │circumscripţia sanitarã
│mijloacelor de manipulare, │bolii de la animale la om, se │veterinara de asistenta
│decontaminare şi distrugere │efectueazã de cãtre autori- │concesionata şi sau medic
│a produselor patologice de │tatea veterinara competenta │veterinar oficial recolteaza
│origine animala în toate │în toate cazurile, iar când se│probele DSVSA judeţene şi a
│fermele organizate şi în │constata încãlcãri ale │mun. Bucureşti.
│unitãţile de cercetare şi │legislaţiei veterinare, │
│diagnosticul micobacterioze- │autoritatea veterinara este în│
│lor în conformitate cu │mãsura sa decidã suspendarea │
│legislaţia sanitarã │autrizatiei sanitare veteri- │
│veterinara în vigoare; │nare de funcţionare pentru │
│ │exploatatia respectiva; │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. Controlul aplicãrii şi │2. Controlul sanitar al mem- │DSVSA judeţene şi a mun.
│respectãrii Normelor de Pro- │brilor familiilor din curţile │Bucureşti, DSP judeţene
│tectia Muncii cu referire la │contaminate va fi efectuat │
│prevenirea imbolnavirilor │obligatoriu pe o perioada de │
│profesionale în fermele orga-│minimum 12 luni. Acest control│
│nizate de animale (colectivi-│va fi efectuat de unitãţile │
│tati) unitãţile de prelucrare│sanitare ale Ministerului │
│şi comercializare a produse- │Sãnãtãţii, Conform │
│lor de origine animala, │Protocolului 1991 între │
│instituţii de cercetare şi │MAA- (ANSV şi MS); │
│diagnostic al micobacterio- │ │
│zelor; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. Evaluarea trimestriala a │3. Supravegherea şi controlul │DSVSA judeţene şi a mun.
│rezervoarelor naturale şi a │sanitar veterinar se vor │Bucureşti DSP judeţene
│surselor potenţiale animale │efectua în conformitate cu │
│şi umane de infectie a spe- │legislaţia veterinara în │
│ciilor şi subspeciilor │vigoare privind producerea, │
│de micobacterii prezente în │prelucrarea şi comercializarea│
│teritoriu şi a riscului de │laptelui şi produselor lactate│
│transmitere a bolii în │din exploatatiile contaminate.│
│relaţia animal - om - animal;│ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│4. Controlul trimestrial prin│4. Expertiza sanitarã veteri- │DSVSA judeţene şi a mun.
│examene radiologice semiolo- │nara a carcaselor, organelor │Bucureşti, DSP judeţene
│gice ori prin alte teste │şi produselor din carne desti-│
│de depistare a tuberculozei │nate consumului uman, se │
│la tot personalul angajat │efectueazã de cãtre medicii │
│care desfãşoarã activitãţi: │veterinari din abatoarele │
│ │autorizate iar carnea şi orga-│
│ │nele cu leziuni de tuberculoza│
│ │se supun sancţiunilor de aba- │
│ │tor potrivit legii. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│a) În ferme Organizate de │5. Pentru orice abatere de la │Medic veterinar oficial
│animale (colectivitãţi); │prevederile legii se suspenda │DSVSA judeţene şi a mun.
│ │activitatea unitãţii pentru o │Bucureşti
│ │perioada stabilitã de autori- │
│ │tatea veterinara competenta. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│b) în unitãţi de prelucrare │ │Medic veterinar oficial
│şi comercializare a produse- │ │DSVSA judeţene şi a mun.
│lor de origine animala desti-│ │Bucureşti
│nate consumului public: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│c) personalul care acorda │ │
│asistenta zoo-veterinara în │ │
│unitãţile menţionate; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│d) personalul din unitãţile │ │
│de cercetare şi diagnostic │ │
│al micobacteriozelor; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│e) membrii familiilor din │ │
│gospodãriile în care au fost │ │
│diagnosticate animale cu tu- │ │
│berculoza. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│5. Supravegherea şi controlul│ │Medic veterinar oficial
│sanitar veterinar permanent │ │DSVSA judeţene şi a mun.
│al producerii, prelucrãrii şi│ │Bucureşti
│comercializãrii produselor de│ │
│origine animala destinate │ │
│consumului uman în: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- toate exploatatiile de │ │
│animale, inclusiv în gospo- │ │
│dariile individuale; │ │
│- toate unitãţile prelucra- │ │
│toare din industria alimen- │ │
│ţara; │ │
│- circuitul comercial din │ │
│pieţe şi unitãţi de desfa- │ │
│cere produse şi preparate │ │
│de origine animala. │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────


24. RINOTRAHEITA INFECTIOASA BOVINA (IBR) B-110
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │I. Supravegherea serologica │ │1. Medicul veterinar de libera
ghere activa│prin ELISA pentru: │ │practica împuternicit din
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤circumscripţia sanitarã
│a) Taurii şi bivolii autori- │ │veterinara de asistenta
│zati pentru raproductie pe │ │concesionata şi/sau medic
│teritoriul României, de doua │ │veterinar oficial recolteaza
│ori pe an, în semestrele │ │probele, DSVSA judeţene şi a
│I şi II. │ │mun. Bucureşti.
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│b) mamele de tauri, la auto- │ │2.Probele de sânge se testeaza
│rizare, şi candidatele mame │ │la LSVSJ abilitate şi IDSA,
│de tauri o data pe an. │ │dupã caz.
│ │ │3.Examenele virusologice se
│ │ │efectueazã la LSVSJ abilitate
│ │ │şi la IDSA, dupã caz, pe probe
│ │ │de organe, tampoane nazale,
│ │ │leucoconcentrat.
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│c. Taurasii care se achizi-│ │
│tioneaza pentru reproducţie, │ │
│dupã împlinirea vârstei de │ │
│şase luni, înainte de pleca- │ │
│rea din ferma de origine şi │ │
│la minimum 21 de zile de la │ │
│intrarea în carantina în │ │
│ferma de destinaţie; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│d. Probele de sânge se recol-│ │
│teaza de la animale nevacci- │ │
│nate anti - IBR-IPV. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. În caz de suspiciune de │ │
│boala se efectueazã examene │ │
│virusologice. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. În caz de necesitate se │ │
│aplica mãsurile cuprinse în │ │
│Programul de combatere. │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────


25. TRICHOMONOZA BOVINA (B-112)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │Supravegherea clinica şi │ │
ghere pasiva│anatomopatologica a efective-│ │
│lor de bovine de reproducţie │ │
│în special la monta şi la │ │
│fatare, pentru efectivele │ │
│indigene şi a celor aflate │ │
│în perioada de carantina. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
II. Suprave-│Supravegherea prin examen de │ │
ghere activa│ laborator la: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│a) taurii şi bivolii din │1. Înainte de prelevarea pro- │1. Medicul veterinar de libera
│centrele de insamantari arti-│belor taurii şi bivolii se ţin│practica împuternicit din
│ficiale şi unitãţile SEMTEST-│în repaus sexual 7 zile. │circumscripţia sanitarã
│la autorizare trimestrial; │ │veterinara de asistenta
│ │ │concesionata şi/sau medic
│ │ │veterinar oficial recolteaza
│ │ │probele, DSVSA judeţene şi a
│ │ │mun. Bucureşti.
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│b) taurii şi bivolii la │2. De la femelele care au │2. Examenele se efectueazã
│autorizare pentru monta, │avortat se trimit la laborator│la SVSJ şi/sau IDSA.
│de 2 ori la interval │placentele şi avortonii. │
│de 7 zile; │3. Din importul de sperma sub │
│- înaintea sezonului de pasu-│forma de paiete se trimite la │
│nat, într-o perioada nu mai │laborator o cantitate sufi- │
│mare de 14 zile: │cienta pentru efectuarea exa- │
│- imediat dupã întoarcerea │menelor şi pãstrarea de │
│la stabulatie: │contraprobe. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │4. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA nr. │
│ │156/27.12.1999, pentru aproba-│
│ │rea normei sanitare veterinare│
│ │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notiticarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 77/2005 şi 107/2005│
│ │pentru aprobarea Normei sani- │
│ │tare veterinare privind │
│ │notificarea bolilor anima- │
│ │lelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────


26. ENCEFALOPATIA SPONGIFORMA BOVINA (B-115)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1. Supraveghere şi sau │Raport trimestrial transmis de│
ghere pasiva│monitorizare conf. Ord. │DSVSA judeţean şi a mun. │
│144/2002 cu modificãrile │Bucureşti la ANSVSA (în condi-│
│şi completãrile ulterioare, │tii de liniste epidemiologica)│
│Ord. MAPAM nr. 741/2003, │ │
│Ordinul Preşedintelui ANSVSA │ │
│nr. 145/2004. │ │
│2. Supraveghere clinica în │ │
│caz de suspiciune sau de │ │
│confirmare a bolii. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
II. Supra- │Supravegherea prin examen de │1. Prelevarea probelor de │1. Recoltarea probelor de
veghere │laborator: │creier se etectueaza în spaţii│creier se realizeazã cu truse
activa │ │special amenajate în abatoare-│de unica folosinta în baza
│ │le autorizate sau în sãlile de│protocoalelor stabilite de
│ │necropsie din incinta labora- │LNR-EST din IDSA, numai de
│ │toarelor EST, cu respectarea │medicii veterinari abilitaţi
│ │mãsurilor de prevenire a │2. Examinare la LSVA judeţean
│ │transmiterii unor boli infec- │şi/sau dupã caz la IDSA
│ │tioase de la animale la om; │
│ │2. Probele de creier proveni- │
│ │te de la bovinele în varsta │
│ │de peste 24 luni sacrificate │
│ │de necesitate şi probele de │
│ │creier provenite de la bovi- │
│ │nele în varsta de peste 30 │
│ │luni sacrificate în regim de │
│ │tãiere normalã se preleveaza │
│ │prin tehnica foramen magnum │
│ │numai în abatoarele autorizate│
│ │pentru a sacrifica bovine; │
│ │3. De la bovinele domestice, │
│ │rumegatoarele din mediul sil- │
│ │vatic şi exotice, care au │
│ │exprimat semne clinice nervoa-│
│ │se, se preleveaza creierul în │
│ │întregime (inclusiv cu trunchi│
│ │cerebral) şi se efectueazã │
│ │investigaţii complexe pentru │
│ │rabie, boala lui Aujeszky, │
│ │listerioza. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │4. Transportul probelor la │
│ │LSVS abilitate pentru diagnos-│
│ │ticul EST se efectueazã cat │
│ │mai curând posibil dupã recol-│
│ │tare, în ambalaje etanse, │
│ │conform prevederilor legisla- │
│ │tiei sanitare veterinare în │
│ │vigoare. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │5. Procesarea şi examinarea │
│ │probelor de creier se reali- │
│ │zeaza în LNR - EST din cadrul │
│ │IDSA, şi în LHS-EST abilitate │
│ │din cadrul LSVS judeţene şi a │
│ │mun. Bucureşti, dupã caz. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │6. Metodele uzitate pentru │
│ │diagnosticul ESB sunt cele │
│ │precizate de IDSA în baza pre-│
│ │vederilor "Manualului O.I.E. │
│ │de standarde pentru teste de │
│ │diagnostic şi vaccinuri" şi a │
│ │cerinţelor U.E. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │7. Confirmarea diagnosticului │
│ │se efectueazã la LNR - EST din│
│ │IDSA. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │8. Pana în momentul în care │
│ │prin examenul de laborator se │
│ │va stabili un diagnostic nega-│
│ │tiv, nici o parte din corpul │
│ │animalelor care au fãcut │
│ │obiectul sacrificarii şi în- │
│ │vestigatiei pentru ESB nu se │
│ │va da în consum şi nici nu se │
│ │va utiliza la fabricarea pro- │
│ │duselor alimentare, a furaje- │
│ │lor proteice, a produselor │
│ │cosmetice şi medicamentelor; │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │9. Evidentele privind efecti- │
│ │vele de bovine indigene şi din│
│ │import, inclisiv miscarea │
│ │acestora, pe categorii de ex- │
│ │ploatare şi varsta se intoc- │
│ │mesc şi se ţin la zi de spe- │
│ │cialistii epidemiologi din fi-│
│ │ecare DVSA judeteana şi a mun.│
│ │Bucureşti. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │10. Periodic (anual sau tri- │
│ │mestrial, dupã caz) sau, ori │
│ │de câte ori este cazul, medi- │
│ │cii specialişti din LNR-EST │
│ │vor face stagii de perfectio- │
│ │nare în cadrul unui program de│
│ │pregãtire continua în confor- │
│ │mitate cu cerinţele O.I.E. şi │
│ │U.E. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │11. Medicii veterinari histo- │
│ │patologi specialişti vor orga-│
│ │niza, cu sprijinul conducerii │
│ │D.S.V.S.A judeţene şi mun. │
│ │Bucureşti, instruiri trimes- │
│ │triale în domeniul EST cu │
│ │întreg personalul medical ve- │
│ │terinar din judeţ, cu fermie- │
│ │rii şi crescatorii de rumega- │
│ │toare din teritoriu. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│INSPECŢIA ANIMALELOR │ │
│ABATORIZATE │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│I. ANIMALE VII │1. Probele de creier provenite│1. Medic veterinar oficial din
│ │de la bovinele în varsta de │abator
│ │peste 24 luni sacrificate de │
│ │necesitate şi probele de cre- │
│ │ier provenite de la bovinele │
│ │în varsta de peste 30 luni │
│ │sacrificate în regim, de ta- │
│ │iere normalã se preleveaza │
│ │prin tehnica foramen magnum. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│Se examineazã ante şi post │2. În cazul confirmãrii bolii │
│mortem. │se declara oficial conform │
│ │<>Ordinului MAA nr. 156/1999 . │
│ │Carnea, organele şi subprodu- │
│ │sele se confisca şi se denatu-│
│ │reaza fiind interzisã prelu- │
│ │crarea lor în fainuri proteice│
│ │şi se aplica prevederile │
│ │<>ordinului MAA nr. 144/2002 , │
│ │cu modificãrile şi completãri-│
│ │le ulterioare. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│II. CARNE şi ORGANE │Notificarea bolii se face în │1. Medic veterinar oficial din
│1. Examinarea carcaselor se │conformitate cu prevederile │abator
│efectueazã în unitãţi de ta- │Ordinului MAA nr. │2. Examinare la LSVA judeţean
│iere autorizate/aprobate │156/27.12.1999, pentru aproba-│şi/sau dupã caz la IDSA
│sanitar veterinar, de cãtre │rea normei sanitare veterinare│
│medici veterinari oficiali. │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea bolilor │
│ │animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────


27. ARTRITA ENCEFALITA CAPRINA (B-153)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │Supravegherea serologica, │ │
ghere activa│prin ID şi/sau ELISA: │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│1. La capre domestice: │1. Animalele condiţionat sana-│1. Medicul veterinar de libera
│a) tapii, cu 14 zile înainte │toase se testeaza de 2 ori │practica împuternicit din
│şi dupã campania de monta. │la interval de 5 luni; │circumscripţia sanitarã
│ │ │veterinara de asistenta
│ │ │concesionata şi sau medic
│ │ │veterinar oficial recolteaza
│ │ │probele, DSVSA, judeţene şi a
│ │ │mun. Bucureşti.
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│b) 10% dar nu mai puţin de 5 │2. Animalele pozitive vor fi │2. Examenele se efectueazã la
│probe din caprele de repro- │eliminate din efectiv şi │LSVS judeţene abilitate, iar
│ductie de peste 24 luni, │tãiate, nemaifiind folosite │cazurile de expertiza la
│identificate, din ferme de │pentru reproducţie │IDSA.
│reproducţie sau alte exploa- │ │
│tatii,o data pe an, dupã fa- │ │
│tari sau înaintea perioadei │ │
│de monta. │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────


28. MAEDI VISNA B-161
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1. Supravegherea serologica, │1. Animalele pozitive vor fi │1. Medicul veterinar de
ghere activa│prin ID şi/sau ELISA: │eliminate din efectiv, │libera practica împuternicit
│- 10%, dar nu mai puţin de 5 │nemaifiind folosite pentru │din circumscripţia sanitarã
│probe de la ovinele de repro-│reproducţie. │veterinara de asistenta
│ductie de peste 12 luni, │2. Notificarea bolii se face │concesionata şi/sau medic
│identificate, din ferme de │în conformitate cu prevederile│veterinar oficial recolteaza
│reproducţie, o data pe │Ordinului MAA nr. │probele, DSVSA judeţene şi a
│an, dupã fatari sau înaintea │156/27.12.1999 pentru │mun. Bucureşti.
│perioadei de monta. │aprobarea normei sanitare │2. Examenele se efectueazã la
│ │veterinare privind anun- │LSVJ abilitate de IDSA şi
│ │tarea, declararea şi notifi- │acreditate RENAR şi/sau la
│ │carea unor boli transmisibile │IDSA.
│ │ale animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

29. SCRAPIA (B-160)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1. Supraveghere şi/sau moni- │Raport trimestrial transmis de│Medicul veterinar de libera
gherea │torizare conf. Ord. 144/2002 │DSVSA judeţean şi a mun. │practica împuternicit din
pasiva │cu modificãrile şi completa- │Bucureşti la ANSVSA (în con- │circumscripţia sanitarã
│rile ulterioare Ord. MAPAM │ditii de liniste epidemiolo- │veterinara de asistenta
│nr. 741/2003. │gica) │concesionata şi/sau
│2. Supraveghere clinica în │ │medic veterinar oficial
│caz de suspiciune sau de con-│ │recolteaza probele, DSVSA
│firmare a bolii. │ │judeţene şi a mun. Bucureşti
│3. Testare genotipica a ARR │ │
│conform Deciziei 2002/1003 │ │
│transpusa în Ord. Presedin- │ │
│telui ANSVSA nr. │ │
│133/8.12.2005, privind │ │
│aprobarea Normei sanitare │ │
│veterinare care stabileşte │ │
│cerinţele minime pentru │ │
│studiul genotipurilor de │ │
│proteine prionice │ │
│la rasele de ovine. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
II. Suprave-│Supravegherea prin examen de │1. Prelevarea probelor de cre-│1. Recoltarea probelor de
ghere activa│laborator: │ier se efectueazã în spaţii │creier se realizeazã cu truse
│ │special amenajate în abatoare-│de unica folosinta în baza
│ │le autorizate sau în sãlile de│protocoalelor stabilite
│ │necropsie din incinta labora- │de LNR-EST din IDSA, numai de
│ │toarelor EST, cu respectarea │medicii veterinari abilitaţi
│ │mãsurilor de prevenire a │2. Examinare la LSVA judeţean
│ │transmiterii unor boli infec- │şi/sau dupã caz la IDSA
│ │tioase de la animale la om; │
│ │2. Recoltarea probelor de │
│ │creier se realizeazã cu truse │
│ │de unica folosinta în baza │
│ │protocoalelor stabilite de │
│ │LNR - EST din IDSA, numai de │
│ │medicii veterinari abilitaţi. │
│ │3. Transportul probelor la │
│ │LSVS abilitate pentru diagnos-│
│ │ticul EST se efectueazã cat │
│ │mai curând posibil dupã recol-│
│ │tare, în ambalaje etanse, │
│ │conform prevederilor legisla- │
│ │tiei sanitare veterinare în │
│ │vigoare. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │4. Procesarea şi examinarea │
│ │probelor de creier se reali- │
│ │zeaza în LNR - EST din cadrul │
│ │I.D.S.A. şi în LHS-EST abili- │
│ │tate din cadrul LSVS judeţene,│
│ │dupã caz. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │5. Metodele uzitate pentru │
│ │diagnosticul ESB sunt cele │
│ │precizate de I.D.S.A. în baza │
│ │prevederilor "Manualului O.I.E│
│ │de standarde pentru teste de │
│ │diagnostic şi vaccinuri" şi │
│ │cerinţelor U.E. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │6. Confirmarea diagnosticului │
│ │se efectueazã la LNR - EST din│
│ │I.D.S.A. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │7. Pana în momentul în care │
│ │prin examenul de laborator se │
│ │va stabili un diagnostic nega-│
│ │tiv, nici o parte din corpul │
│ │animalelor care au fãcut │
│ │obiectul sacrificarii şi în- │
│ │vestigatiei pentru scrapie nu │
│ │se va da în consum şi nici nu │
│ │se va utiliza la fabricarea │
│ │produselor alimentare, a │
│ │furajelor proteice, a produ- │
│ │selor cosmetice şi medicamen- │
│ │telor; │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │8. Evidentele privind efecti- │
│ │vele de ovine indigene şi din │
│ │import,inclusiv miscarea aces-│
│ │tora, pe categorii de exploa- │
│ │tare şi varsta se întocmesc şi│
│ │se ţin la zi de specialiştii │
│ │epidemiologi din fiecare DVSA │
│ │judeteana şi a municipiului │
│ │Bucureşti. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │9. Periodic (anual sau trimes-│
│ │trial, dupã caz) sau ori de │
│ │câte ori este cazul, medicii │
│ │specialişti din LNR-EST vor │
│ │face stagii de perfecţionare │
│ │în cadrul unui program de pre-│
│ │gatire continua, în conformi- │
│ │tate cu cerinţele O.I.E. şi │
│ │U.E. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │10. Medicii veterinari histo- │
│ │patologi specialişti vor orga-│
│ │niza, cu sprijinul conducerii │
│ │DSVSA judeţene şi a mun. │
│ │Bucureşti, instruiri trimes- │
│ │triale în domeniul EST cu │
│ │întreg personalul medical ve- │
│ │terinar din judeţ, cu fermie- │
│ │rii şi crescatorii de rumega- │
│ │toare din teritoriu. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│INSPECŢIA ANIMALELOR │ │
│ABATORIZATE │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│I. ANIMALE VII - se examinea-│1. În cazul confirmãrii bolii │1. Medic veterinar oficial
│za ante şi post mortem. │carnea, organele şi subprodu- │din abator
│ │sele se confisca şi se denatu-│
│ │reaza fiind interzisã prelucra│
│ │rea lor în fainuri proteice, │
│ │şi se aplica prevederile ordi-│
│ │nului MAA nr. 144/2002, modi- │
│ │ficat şi completat cu Ordinul │
│ │MAPAM nr. 741/2003. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│II. CARNE şi ORGANE │2. Notificarea bolii se fece │1. Medic veterinar oficial din
│1. Examinarea carcaselor se │în conformitate cu prevederile│abator
│efectueazã în unitãţi │Ordinului MAA │2. Examinare la LSVA judeţean
│de tãiere autorizate/ │nr. 156/27.12.1999, pentru │şi/sau dupã caz la IDSA
│aprobate sanitar veterinar, │aprobarea normei sanitare │
│de cãtre medici veterinari │veterinare privind anunţarea,│
│oficiali. │declararea şi notificarea unor│
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea bolilor │
│ │animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────


30. DURINA (B-202)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │Inspecţie vizuala şi anatomo-│Raport trimestrial transmis de│Medicul veterinar de libera
ghere pasiva│patologica a cabalinelor de │DSVSA judeţean şi a mun. │practica împuternicit din
│reproducţie în perioada mon- │Bucureşti la ANSVSA │circumscripţia sanitarã
│telor. │ │veterinara de asistenta
│ │ │concesionata şi/sau medic
│ │ │veterinar oficial recolteaza
│ │ │probele, DSVSA judeţene şi a
│ │ │mun. Bucureşti.
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
II. Suprave-│Supravegherea serologica a │1. Întregul efectiv de cabali-│Examenele se efectueazã la
ghere activa│armasarilor din herghelii şi │ne din ţara este supus contro-│IDSA;
│depozit, o data pe an; │lului sanitar veterinar ofi- │
│ │cial │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│Examenele serologice (RFC) la│2. Exportul de animale vii - │
│animalele de reproducţie cu │se vor respecta prevederile │
│semne clinice ce conduc la │<>Ordinului nr. 62/2005 sect. C,│
│suspicionarea bolii. │pct. 4, lit. c │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │3. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA │
│ │nr. 156/27.12.1999 pentru │
│ │aprobarea normei sanitare ve- │
│ │terinare privind anunţarea, │
│ │declararea şi notificarea unor│
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea bolilor │
│ │animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────


31. ANEMIA INFECTIOASA ECVINA (B-205)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1. Supravegherea serologica │ │1. Medicul veterinar de libera
ghere activa│prin ID (testul Coggins) sau │ │practica împuternicit din
│ELISA cu confirmare prin ID │ │circumscripţia sanitarã
│a ecvideelor în varsta de │ │veterinara
│peste 6 luni, astfel: │ │de asistenta concesionata
│ │ │şi/sau medic veterinar
│ │ │oficial recolteaza probele,
│ │ │DSVSA judeţene şi a mun.
│ │ │Bucureşti.
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│a) armasarii folosiţi în sta-│1. Probele de ser cu rezultat │2. Examenele se efectueazã la
│tiunile temporare de monta, │neconcludent (dubios) sau ca- │LSVSJ şi a mun. Bucureşti şi a
│la autorizare şi apoi de 3 │zurile de litigiu înregistrate│mun. Bucureşti şi IDSA, dupã
│ori pe an dupã cum urmeazã: │la LSVJ se trimit la IDSA, │caz, pe probe de ser.
│- cu 15 zile înainte de │pentru expertiza │3. Probele de ser cu rezultat
│plecarea din depozit; │2. Ecvideele reactionate pozi-│neconcludent (dubios) sau
│- cu 15 zile înainte de re- │tiv la testul Coggins, identi-│cazurile de litigiu
│tragerea din staţiunile de │ficate nu se mai retesteaza │înregistrate la LSVJ se
│monta │şi se vor trimite în termen │trimit la IDSA, pentru
│- dupã 15 zile de la │de 10 zile de la primirea │expertiza.
│reintoarcerea lor în │buletunului de analiza la │
│depozit. │abator pentru tãiere la sala │
│ │sanitarã. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│b) armasarii din staţiunile │3.Localitãţile indemne în care│
│permanente de monta la auto- │s-au înregistrat unul sau mai │
│rizare, de 2 ori pe an │multe cazuri de AIE, se decla-│
│(februarie-martie şi octom- │ra contaminate şi se aplica │
│brie-noiembrie): │mãsurile sanitare veterinare │
│ │prevãzute de legislaţia în │
│ │vigoare pentru combatere │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│c) iepele de reproducţie, o │4. Se interzice circulaţia │
│data pe an (februarie - │ecvideelor pozitive,indiferent│
│martie); │de scop, din localitãţile │
│ │contaminate, în localitãţi │
│ │indemne. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│d) ecvideele din herghelii, │5. Se interzice scoaterea de │
│depozite de armasari, │armasari sau iepe din staţiuni│
│hipodroame, asociaţii hipice │temporare de monta, herghelii,│
│şi alte unitãţi specializate,│depozite de armasari, hipo- │
│de doua ori pe an, (februarie│droame, asociaţii hipice sau │
│-martie, octombrie-noiembrie)│alte unitãţi specializate, │
│ │pentru a monta sau, a se monta│
│ │în localitãţi cu animale │
│ │contaminate. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│e) toate ecvideele în exploa-│6. Introducerea de armasari │
│tare, o data pe an dupã │sau iepe de reproducţie din │
│dezinsecţie (februarie - │unitãţile şi localitãţile con-│
│aprilie) │taminate, în herghelii, hipo- │
│ │droame, staţiuni temporare sau│
│ │permanente de monta depozite │
│ │de armasari, asociaţii hipice │
│ │sau alte aglomerari speciali- │
│ │zate de cabaline, este permi- │
│ │sa numai dupã doua examene │
│ │serologice negative efectuate │
│ │la interval de 30 zile, │
│ │într-o perioada de 40 zile, │
│ │înaintea acestui transfer. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│f) ecvideele seronegative din│7. Se interzice folosirea la │
│localitãţile contaminate, ca │monta a armasarilor care au │
│şi cele din zona de │acţionat în staţiuni temporare│
│protecţie de 10 Km, în jurul │de monta dacã nu au fost exa- │
│hergheliilor, depozitelor │minati serologic în perioada │
│de armasari, sau altor uni- │de carantina, dupã reintoar- │
│tati specializate, se tes- │cerea lor în herghelie sau din│
│teaza de doua ori pe an │staţiunile temporare de monta.│
│(februarie - martie şi │ │
│octombrie - noiembrie); │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. Supravegherea prin exame-│8. Respectarea prevederilor │
│ne anatomopatologice şi his- │Ord. 686/2003 privind eradica-│
│tologice la ecvinele moarte │rea accelerata a AEI │
│în perioada de carantina sau │ │
│în cazul suspiciunii bolii. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. Pentru exportul cabaline- │9. Notificarea bolii se face │
│lor cu destinaţia sport sa │în conformitate cu prevederile│
│rezulte ca animalele au fost │Ordinului MAA │
│testate serologic (ID) pentru│nr. 156/27.12.1999, pentru │
│anemia infectioasa, cu cel │aprobarea normei sanitare │
│mult 30 zile înainte de ex- │veterinare privind ameninţarea│
│port, prin imunodifuzie; │declararea şi notificarea unor│
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea bolilor │
│ │animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────


32. MORVA (B-209)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I Suprave- │Inspecţie vizuala şi anatomo-│1. Raport trimestrial transmis│Medicul veterinar de libera
ghere pasiva│patologica a cabalinelor │de DSVSA judeţean şi a mun. │practica împuternicit din
│ │Bucureşti la ANSVSA │circumscripţia sanitarã
│ │ │veterinara de asistenta
│ │ │concesionata şi/sau medic
│ │ │veterinar oficial recolteaza
│ │ │probele, DSVSA judeţene şi
│ │ │a mun. Bucureşti.
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
II. Suprave-│1. Examene serologice (RFC)│ │Examenele se efectueazã la
ghere activa│sau alergice (maleinarea) la│ │LSVSJ pe probe recoltate
│animalele cu semne clinice ce│ │pentru anemia infectioasa
│conduc la suspicionarea │ │ecvina.
│B 209; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. Supravegherea prin testul │ │
│alergic (maleinare intrader- │ │
│mopalpebrala) la ecvideele: │ │
│a) folosite în scop de diag- │ │
│nostic didactic sau │ │
│experimental; │ │
│b) cu reactii pozitive, du- │ │
│bioase sau anticomplementare │ │
│la RFC; │ │
│c) supraveghere bacteriolo- │ │
│gica şi histologica la anima-│ │
│lele moarte şi suspecte cli- │ │
│nic în perioada de carantina │ │
│profilactica; │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │2. Exportul de animale vii - │
│ │se vor respecta prevederile │
│ │<>Ordinului nr. 62/2005 . │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │3. Notificarea bolii se fece │
│ │în conformitate cu prevederi- │
│ │le Ordinului MAA │
│ │nr. 156/27.12.1999 pentru │
│ │aprobarea normei sanitare ve- │
│ │terinare privind anunţarea, │
│ │declararea şi notificarea unor│
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea bolilor │
│ │animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────


33. SINDROMUL RESPIRATOR şi DE REPRODUCŢIE LA PORCINE (B-257)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1. Exploatatiile supuse pro- │1. Exploatatiile infectate ce │1. Medicul veterinar de libera
ghere activa│gramului de supraveghere vor │fac reproducţie nu mai fac │practica împuternicit din
│expedia anual pentru confir- │obiectul programului de supra-│circumscripţia sanitarã
│marea indemnitatii 20 probe │veghere serologica, decât │veterinara de asistenta
│de ser de la porcii în vars- │dupã repopulare cu porci ce │concesionata şi/sau medic
│ta de 100-150 zile │provin din efective certi- │veterinar oficial recolteaza
│ │ficat indemne. │probele, DSVSA judeţene şi
│ │ │a mun. Bucureşti.
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. pe perioada carantinei, de│2. Exploatatiile profilate pe │2. Examenele de supraveghere
│la animalele recent achizi- │ingrasare şi cele ce nu fac │serologica şi de confirmare
│tionate se vor recolta 20 │reproducţie pe minim patru │în cazuri de suspiciune
│probe de ser de la porcii │scroafe, nu fac obiectul │de boala se executa la
│în varsta de 100-150 zile. │Programului de supraveghere │LSVS judeţene abilitate,
│ │ │şi IDSA
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. în cazurile de suspiciune │3. Este permisã afluirea în │
│de boala: │alte exploataţii indemne doar │
│- examene serologice pe probe│a loturilor libere de aceasta │
│perechi recoltate la interval│boala. │
│de 45 - 60 zile, examene vi- │4. Boala se contirma prin │
│rusologice histologice şi │evidentierea seroconversiei │
│identificarea de genom │sau prin izolarea virusului/ │
│viral specific prin PCR la │detectia antigenului viral. │
│IDSA. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │5. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA │
│ │nr. 156/27.12.1999, pentru │
│ │aprobarea normei sanitare ve- │
│ │terinare privind anunţarea, │
│ │declararea şi notificarea unor│
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea bolilor │
│ │animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────


34. SALMONELOZELE AVIARE
34.1 TIFOZA AVIARA (Tifopuloroza) (B - 308)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1.Toate efectivele de tineret│1. Toate efectivele pentru │1. Medicul veterinar de libera
ghere activa│destinate tãierii (gaini, │producţie comercialã, excep- │practica împuternicit din
│curci,rate, gaste, fazani, │tand efectivele de gaini ou- │circumscripţia sanitarã
│struti, prepelite, etc.) vor │toare sub 250 de pãsãri, vor │veterinara de asistenta
│fi examinate bacteriologic │fi supuse controlului │concesionata şi/sau medic
│pe cadavre, ultima examinare │ │veterinar oficial recolteaza
│se efectueazã cu 10 zile │ │probele, DSVSA judeţene şi a
│înainte de tãiere; │ │mun. Bucureşti judeţene
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. Controlul serologic în │2. Controlul serologic în │
│exploataţii prin reactia de │exploataţii, prin reactia de │
│aglutinare cu sânge integral │aglutinare cu sânge integral │
│(RASI),conform protocolului │(RASI), se executa de cãtre │
│de supraveghere pentru │deţinãtorul pasarilor cu per- │
│fiecare categorie de exploa- │sonal de specialitate instruit│
│tatie. │şi pe cheltuiala acestuia, sub│
│ │supravegherea medicului vete- │
│ │rinar oficial. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │3. Toate probele care au reac-│
│ │tionat dubios sau pozitiv la │
│ │RASI, vor fi examinate prin │
│ │RSAL şi examen bacteriologic. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. Control bacteriologic pe │4.Toate pasarile care prezintã│2. Examenele se efectueazã la
│pãsãri bolnave şi cadavre din│semne clinice ce pot fi atri- │LSVSJ şi a mun. Bucureşti
│zona de protecţie a fermelor │buite salmonelozei trebuie sa │şi/sau la IDSA, LSVSJ obliga-
│de selecţie, reproducţie rase│fie testate inclusiv porumbeii│tia de a trimite la IDSA
│uşoare şi reproducţie rase │ │toate tulpinile din genul
│grele, dupã cum urmeazã: │ │Salmonela rezultate în urma
│ │ │efectuãrii examenului
│ │ │bacteriologic, în vederea
│ │ │tipizarii;
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│a. fermele de bunici: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- pui de o zi: în ziua popu- │5. Pentru realizarea examenu- │
│larii pe probe de cadavre sau│lui pe fecale se efectueazã pe│
│meconiu; │un numãr de minim 60 de probe │
│ │de fecale. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- pe durata vieţii: în sap- │6. În situaţia depistarii unui│
│tamanile 1-2, 4, 9-11, 13-14 │caz pozitiv, se face recontrol│
│pe probe de fecale; │la întregul efectiv, inclusiv │
│ │în unitãţile la care s-a li- │
│ │vrat material biologic din │
│ │loturile respective │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- pentru producţie de oua de │7. (Pentru examene de labora- │
│incubat pe probe de fecale │tor se recolteaza probe cons- │
│lunar din fiecare hala; │tituite din: oua, embrioni, │
│ │fecale diareice, deşeuri de │
│ │incubatie - în special puf din│
│ │eclozionator, coji de oua din │
│ │eclozionator, fecale proaspe- │
│ │te, pãsãri vii muribunde, │
│ │reagenti pozitivi, cadavre │
│ │proaspete sau congelate, or- │
│ │gane (splina, ficat cu vezi- │
│ │ca biliara, rinichi, pulmon, │
│ │gonade), os lung nedeschis, │
│ │pentru izolare bacteriologica,│
│ │iar pentru RSAL probe de sânge│
│ │Numãrul probelor recoltate de │
│ │la un efectiv de 500 pãsãri │
│ │sau mai mare trebuie sa fie de│
│ │minim 10); Prelevarea probelor│
│ │se efectueazã conform prevede-│
│ │rilor ordinului MAPAM │
│ │nr. 77/2003; │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- din incubatoare la fiecare │8.Pasarile cu reactie pozitiva│
│2 sãptãmâni pe cadavre, oua │bacteriologica şi la RSAL se │
│cu embrioni morţi sau │elimina; │
│meconiu. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│b. fermele de pãrinţi; │9. Din unitãţile contaminate │
│ │nu se admite introducerea de │
│ │oua la incubatie; │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- pui de o zi: în ziua popu- │10. Vaccinarea antisalmoneili-│
│larii pe probe de cadavre sau│ca a pasarilor este opţionalã │
│meconiu; │şi se efectueazã numai în scop│
│ │preventiv cu aprobarea ANSVSA │
│ │în condiţiile Ordinului MAAP │
│ │nr. 77/2003. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- pe durata vieţii,cu 2 şi 4 │ │
│sãptãmâni înainte de declan- │ │
│sarea ouatului pe cadavre şi │ │
│pe probe de fecale: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- din incubatoare la fiecare │11. Notificarea bolii se face │
│2 sãptãmâni pe cadavre, oua │în conformitate cu prevederile│
│cu embrioni morţi sau meconiu│Ordinului MAA │
│ │nr. 156/27.12.1999 pentru │
│ │aprobarea normei sanitare ve- │
│ │terinare privind anunţarea, │
│ │declararea şi notificarea unor│
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea bolilor │
│ │animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────

34.2. PARATIFOZA AVIARA (C - 855)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1.Toate efectivele de tineret│1. Toate efectivele pentru │1. Medicul veterinar de libera
ghere activa│destinate tãierii (gaini, │producţie comercialã, excep- │practica împuternicit din
│curci,rate, gaste, fazani, │tand efectivele de gaini ou- │circumscripţia sanitarã
│struti, prepelite, etc.) vor │toare sub 250 de pãsãri, vor │veterinara de asistenta
│fi examinate bacteriologic │fi supuse controlului │concesionata şi/sau medic
│pe cadavre, ultima examinare │ │veterinar oficial recolteaza
│se efectueazã cu 10 zile │ │probele, DSVSA judeţene şi a
│înainte de tãiere; │ │mun. Bucureşti.
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. Controlul serologic în │2. Controlul serologic în ex- │
│exploataţii pentru reproduc- │ploatatii, prin reactia de │
│tie prin reactia de agluti- │aglutinare cu sânge integral │
│nare cu sânge integral │(RASI), se executa de cãtre │
│(RASI), conform protocolului │deţinãtorul pasarilor cu │
│de supraveghere │personal de specialitate ins- │
│ │truit şi pe cheltuiala │
│ │acestuia, sub supravegherea │
│ │medicului veterinar oficial. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │3. Toate probele care au re- │
│ │acţionat dubios sau pozitiv │
│ │la RASI, vor fi examinate prin│
│ │RSAL şi examen bacteriologic. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. Control bacteriologic pe │4.Toate pasarile care prezintã│2. Examenele se efectueazã la
│pãsãri bolnave şi cadavre │semne clinice ce pot fi atri- │LSVSJ şi a mun Bucureşti şi/sau
│din zona de protecţie a │buite salmonelozei trebuie sa │la IDSA, LSVSJ obligaţia de a
│fermelor de selecţie, repro- │fie testate, inclusiv porum- │trimite la IDSA toate tulpini-
│ductie rase uşoare dupã │beii. │le din genul Salmonela rezul-
│cum urmeazã: │ │tate în urma efectuãrii exa-
│ │ │menului bacteriologic, în
│ │ │vederea tipizarii:
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│fermele de pãrinţi: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- pui de o zi: în ziua popu- │5.Pentru realizarea examenului│
│larii pe probe de cadavre sau│pe fecale se efectueazã pe un │
│meconiu; │numãr de minim 60 de │
│ │probe de fecale. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- pe durata vieţii, cu 2 şi 4│6. În situaţia depistarii unui│
│sãptãmâni înainte de declan- │caz pozitiv, se face recontrol│
│sarea ouatului pe cadavre │la întregul efectiv, inclusiv │
│şi pe probe de fecale; │în unitãţile la care s-a li- │
│ │vrat material biologic din │
│ │loturile respective │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│- din incubatoare la fiecare │7. (Pentru examene de labora- │
│2 sãptãmâni pe cadavre, oua │tor se recolteaza probe cons- │
│cu embrioni morţi sau meconiu│tituite din: oua, embrioni, │
│ │fecale diareice, deşeuri de │
│ │incubatie - în special puf din│
│ │eclozionator, coji de oua din │
│ │eclozionator, fecale proaspete│
│ │pãsãri vii muribunde, reagenti│
│ │pozitivi, cadavre proaspete │
│ │sau congelate, organe (splina,│
│ │ficat cu vezica biliara, ri- │
│ │nichi, pulmon, gonade), os │
│ │lung nedeschis, pentru izolare│
│ │bacteriologica, iar pentru │
│ │RSAL probe de sânge. Numãrul │
│ │probelor recoltate de la un │
│ │efectiv de 500 pãsãri sau mai │
│ │mare trebuie sa fie de minim │
│ │10); Prelevarea probelor se │
│ │efectueazã conform prevederi- │
│ │lor ordinului MAPAM │
│ │nr. 77/2003; │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │8. Pasarile cu reactie poziti-│
│ │va bacteriologica şi la RSAL │
│ │se elimina; │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │9. Din unitãţile contaminate │
│ │nu se admite introducerea de │
│ │oua la incubatie sau pentru │
│ │consum; │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │10. Vaccinarea antisalmoneili-│
│ │ca a pasarilor este opţionalã │
│ │şi se efectueazã numai în scop│
│ │preventiv cu aprobarea ANSVSA │
│ │în condiţiile Ordinului MAAP │
│ │nr. 77/2003. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │11. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA │
│ │nr. 156/27.12.1999, pentu │
│ │aprobarea normei sanitare ve- │
│ │terinare privind anunţarea, │
│ │declararea şi notificarea unor│
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea bolilor │
│ │animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────


34.3 SALMONELOZE ZOONOTICE LA GAINI DE REPRODUCŢIE
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│Pentru controlul oflcial: │I. Numãrul de probe ce trebuie│1.Medicul veterinar oficial al
activa │numai în exploataţii de pa- │recoltate din exploatatiile de│DSVSA judeţene şi a mun.
│sari adulte │pãsãri: │Bucureşti recolteaza probele.
│Se preleveaza probe de 3 ori ├──────────────┬───────────────┤2. Examenele se efectueazã la
│în timpul, ciclului de pro- │NUMĂR DE PA- │NR. PROBE MATE-│LSVSJ şi a mun. Bucureşti.
│ductie, astfel: │SARI DIN ADA- │RII FECALE/ │3. LSVSJ şi a mun. Bucureşti
│a) în primele 4 sãptãmâni de │POST │ADAPOST │au obligaţia de a trimite la
│la intrarea în faza de ouat ├──────────────┼───────────────┤IDSA toate tulpinile din
(sau de la transferul inexploa│ 250-349 │ 200 │genul Salmonela rezultate în
│tatia pentru gaini ouatoare);├──────────────┼───────────────┤urma efectuãrii examenului
│b)cãtre sfârşitul fazei de │ 350-449 │ 220 │bacteriologic, în vederea
│ouat, dar nu mai devreme de 8├──────────────┼───────────────┤tipizarii;
│sãptãmâni înainte de sfarsi- │ 450-799 │ 250 │
│tul ciclului de producţie ├──────────────┼───────────────┤
│c) în perioada de producţie, │ 800-999 │ 260 │
│la un interval aproximativ ├──────────────┼───────────────┤
│egal fata de, racoltarile │1000 SAU MAI │ 300 │
│menţionate la punctele a) │MULTE │ │
│şi b). ├──────────────┴───────────────┤
│Modul de prelevare este │ │
│asemãnãtor ca la punctul II).│ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│II. La initiativa operatoru- │2. În cazul pasarilor de re- │1. Medicul veterinar de libera
│lui │producţie ţinute în custi, │practica împuternicit ce
│A. În exploataţii cu efective│prelevarea se referã la ames- │asigura asistenta tehnica în
│de pãsãri adulte: │tecul de materii fecale de pe │exploatatie.
│a) la fiecare 2 sãptãmâni, │benzile de evacuare, raclare, │2. Examenele se efecueaza la
│se recolteaza probe de mate- │fose, culectandu-se 2 probe │LSVSJ şi a mun. Bucureşti în
│rii fecale proaspete │compuse de cel puţin 150 │conformitate cu standardul
│cantarind fiecare cel puţin │grame fiecare care vor fi │ISO 6579/2002 modificat, con-
│1 gram , prelevate │testate individual fiecare │form Ordinului 142/2006.
│randomizat din diferite lo- │nivel de custi trebuind sa │
│curi din adapost, sau grup de│fie reprezentat în proba │
│adaposturi. Probele recoltate│globalã. │
│se grupeazã pentru analiza în│3. Supravegherea gainilor de │
│minimum 2 probe compuse. │reproducţie se face în │
│Numãrul de probe ce trebuie │conformitate cu Ordinul │
│recoltate sunt în conformi- │A.N.S.V.S.A. 142/2006 │
│tate cu cele menţionate │(transpune Regulamentul CE │
│la precizãrile tehnice │1003/2005), Ordinul │
│(col. 3) │A.N.S.V.S.A 23/2006 │
├─────────────────────────────┤(transpune Regulamentul CE ├──────────────────────────────
│B. În exploatatiile de │2160/2003) şi cu Programul │3. LSVSJ şi a mun. Bucureşti,
│tineret: │naţional de control al salmo- │au obligaţia de a trimite la
│se procedeazã ca la punctul │nelozelor zoonotice la gaini │IDSA toate tulpinile din
│I A, cu diterenta ca la │de reproducţie. │genul Salmonela rezultate în
│fiecare serie de tineret re- │4. În cazul depistarii de │urma efectuãrii examenului
│producãtor se vor face numai │salmonele zoonotice din se- │bacteriologic, în vederea
│trei recoltari: │rotipurile menţionate în │tipizarii şi stocãrii;
│- la varsta de o zi; │Ordinul. 142 la gaini din │
│- la varsta de 4 sãptãmâni: │efective de reproducţie │
│- cu doua sãptãmâni înainte │cu peste 50 pãsãri se vor │
│de transfer în exploatatia │aplica mãsurile prevãzute în │
│pentru gaini adulte │Ordinul 23/2006, anexa nr. 2 │
│ │C pct. 3, 4 şi 5. │
│ │5. Produsele antimicrobiene │
│ │nu vor fi folosite ca metoda │
│ │de combatere a salmonelozelor │
│ │la pãsãri,decât în condiţiile │
│ │derogarilor stipulate în Re- │
│ │gulamentul Comisiei │
│ │nr. 1177/2006. │
│ │6. Vaccinurile impotriva Sal- │
│ │monella spp. vor putea fi fo- │
│ │losite numai conform Regula- │
│ │mentul Comisiei nr. 1177/2006.│
│ │7. Costurile examenelor de su-│
│ │praveghere sanitarã veterinara│
│ │neoficiala (la initiativa ope-│
│ │ratorului) sunt suportate de │
│ │proprietarul animalelor. │
│ │8. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA │
│ │nr. 156/27.12.1999 pentru │
│ │aprobarea normei sanitare vete│
│ │rinare privind anunţarea, de- │
│ │clararea şi notificarea unor │
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea bolilor │
│ │animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────


35. SEPTICEMIA HEM0RAGICA VIRALA LA SALMONIDE (B-401)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1. Supraveghere clinica şi │1. Anunţarea obligatorie a │1. Medicul veterinar de libera
ghere pasiva│anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã ────────────┼─────────────────────────────┤2. Prelevarea probelor şi exa-│veterinara de asistenta
II. Suprave-│2. Supraveghere prin diag- │menul de laborator se efec- │concesionata şi/sau
ghere activa│nostic de laborator a popula-│tueaza în conformitate cu Ord.│medic veterinar oficial
│tiilor de peşti clinic sana- │MAAP nr. 471/2002, Ord. │recolteaza probele, DSVSA
│tosi, iar în caz de necesi- │Preşedintelui ANSVSA │judeţene şi mun. Bucureşti
│tate diagnostic complet de │nr. 247/2006 şi Ord. Presedin-│şi/sau IDSA.
│laborator în toate exploata- │telui ANSVSA nr. 82/2006. │2. Examenele se efectueazã la
│tiile piscicole şi mediul na-│3. Notificarea bolii se face │LSVSJ şi a mun. Bucureşti
│tural. │în conformitate cu prevederile│şi/sau IDSA.
│ │Ordinului MAA │3. Confirmarea bolii la IDSA
│ │nr. 156/27.12.1999 pentru │
│ │aprobarea normei sanitare ve- │
│ │terinare privind anunţarea, │
│ │declararea şi notificarea unor│
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea bolilor │
│ │animalelor. │
│ │4. Raport trimestrial transmis│
│ │de DSVSA judeţean şi a mun. │
│ │Bucureşti la ANSVSA. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────36. Necroza hematopoietica infectioasa a salmonidelor (B405)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Sugrave- │1. Supraveghere clinica şi │1. Anunţarea obligatorie a │1. Medicul veterinar de libera
ghere pasiva│anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤2. Pralevarea probelor şi │veterinara de asistenta
II. Suprave-│2. Supraveghere prin diagnos-│examenul de laborator se │concesionata şi/sau
ghere activa│tic de laborator a populaţii-│efectueazã în conformitate cu │medic veterinar oficial
│lor de peşti clinic sanatosi,│Ord. MAAP nr. 471/2002, Ord │recolteaza probele, DSVSA
│iar în caz de necesitate di- │Preşedintelui ANSVSA │judeţene şi a mun. Bucureşti
│agnostic complet de laborator│nr. 247/2006 şi Ord. ANSVSA │şi/sau IDSA
│în toate exploatatiile pis- │Preşedintelui nr. 82/2006. │2. Examenele se efctueaza în
│cicole şi mediul natural. │3. Notificarea bolii se face │LSVSJ şi a mun. Bucureşti
│ │în conformitate cu prevederile│şi/sau IDSA
│ │Ordinului MAA │3. Confirmarea bolii la IDSA
│ │nr. 156/27.12.1999, pentru │
│ │aprobarea normei sanitare │
│ │veterinare privind anunţarea, │
│ │declararea şi notificarea unor│
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea │
│ │bolilor animalelor. │
│ │4. Raport trimestrial trans- │
│ │mis de DSVSA judeţean şi a │
│ │mun. Bucureşti la ANSVSA │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────


37. Viremia de primavara a crapului (B404)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
STRATEGIA DE│ CONDUITA DE EXECUŢIE │ PRECIZĂRI TEHNICE │ NIVELUL EXECUŢIEI
SUPRAVEGHERE│ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Sugrave- │1. Supraveghere clinica şi │1. Anunţarea obligatorie a │1. Medicul veterinar de libera
ghere pasiva│anatomopatologica │suspiciunii da boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤2. Pralavarea probelor şi │veterinara de asistenta
II. Suprave-│2. Supraveghere prin diagnos-│examenul de laborator se │concesionata şi/sau
ghere activa│tic de laborator a populaţii-│efectueazã în conformitate cu │medic veterinar oficial
│lor de peşti clinic sanatosi,│Ord. MAAP nr. 471/2002, Ord. │recolteaza probele, DSVSA
│iar în caz de necesitate di- │Preşedintelui ANSVSA │judeţene şi a mun. Bucureşti
│agnostic complet de laborator│nr. 247/2006 şi Ord. Prese- │şi/sau IDSA
│în toate exploatatiile pis- │dintelui ANSVSA nr. 82/2006. │2. Examenele se efctueaza la
│cicole şi mediul natural. │3. Notificarea bolii se face │LSVSJ şi a mun. Bucureşti
│ │în conformitate cu prevederile│şi/sau IDSA
│ │Ordinului MAA │3. Confirmarea bolii la IDSA
│ │nr. 156/27.12.1999, pentru │
│ │aprobarea normei sanitare │
│ │veterinare privind anunţarea, │
│ │declararea şi notificarea unor│
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea │
│ │bolilor animalelor. │
│ │4. Raport trimestrial trans- │
│ │mis de DSVSA judeţean şi a │
│ │mun. Bucureşti la ANSVSA │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────38. Necroza pancreatica infectioasa a salmonidelor
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Sugrave- │1. Supraveghere clinica şi │1. Anunţarea obligatorie a │1. Medicul veterinar de libera
ghere pasiva│anatomopatologica │suspiciunii da boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤2. Pralavarea probelor şi │veterinara de asistenta
II. Suprave-│2. Supraveghere prin diagnos-│examenul de laborator se │concesionata şi/sau
ghere activa│tic de laborator a populaţii-│efectueazã în conformitate cu │medic veterinar oficial
│lor de peşti clinic sanatosi,│Ord. MAAP nr. 471/2002, Ord │recolteaza probele, DSVSA
│iar în caz de necesitate di- │Preşedintelui ANSVSA │judeţene şi a mun. Bucureşti
│agnostic complet de laborator│nr. 247/2006 şi Ord. Prese- │şi/sau IDSA
│în toate exploatatiile pis- │dintelui ANSVSA nr. 82/2006. │2. Examenele se efctueaza în
│cicole şi mediul natural. │3. Notificarea bolii se face │LSVSJ şi a mun. Bucureşti
│ │în conformitate cu prevederile│şi/sau IDSA
│ │Ordinului MAA │3. Confirmarea bolii la IDSA
│ │nr. 156/27.12.1999, pentru │
│ │aprobarea normei sanitare │
│ │veterinare privind anunţarea, │
│ │declararea şi notificarea unor│
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea │
│ │bolilor animalelor. │
│ │4. Raport trimestrial trans- │
│ │mis de DSVSA judeţean şi a │
│ │mun. Bucureşti la ANSVSA │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────39. Boala bacteriana a rinichiului la salmonide
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Sugrave- │1. Supraveghere clinica şi │1. Anunţarea obligatorie a │1. Medicul veterinar de libera
ghere pasiva│anatomopatologica │suspiciunii da boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤2. În caz de mortalitate pre- │veterinara de asistenta
II. Suprave-│2. Supraveghere prin diagnos-│levarea probelor se realizea- │concesionata şi/sau
ghere activa│tic de laborator a populaţii-│za din exemplarele muribunde │medic veterinar oficial
│lor de peşti clinic sanatosi,│de peste şi/sau cu modificãri │recolteaza probele, DSVSA
│iar în caz de necesitate di- │anatomopatologice. │judeţene şi a mun. Bucureşti
│agnostic complet de laborator│ │şi/sau IDSA
│în toate exploatatiile pis- │ │2. Examenele se efectueazã la
│cicole şi mediul natural. │3. Notificarea bolii se face │LSVSJ şi a mun. Bucureşti
│ │în conformitate cu prevederile│şi/sau IDSA
│ │Ordinului MAA │3. Confirmarea bolii la IDSA
│ │nr. 156/27.12.1999, pentru │
│ │aprobarea normei sanitare │
│ │veterinare privind anunţarea, │
│ │declararea şi notificarea unor│
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea │
│ │bolilor animalelor. │
│ │4. Raport trimestrial trans- │
│ │mis de DSVSA judeţean şi a │
│ │mun. Bucureşti la ANSVSA │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────


40. Girodactilaza
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Sugrave- │1. Supraveghere clinica şi │1. Anunţarea obligatorie a │1. Medicul veterinar de libera
ghere pasiva│anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤2. În caz de mortalitate │veterinara de asistenta
II. Suprave-│2. Supraveghere prin diagnos-│prelevarea probelor se │concesionata şi/sau
ghere activa│tic de laborator a populaţii-│realizeazã din exemplarele │medic veterinar oficial
│lor de peşti clinic sanatosi,│muribunde de peste şi/sau │recolteaza probele, DSVSA
│iar în caz de necesitate di- │cu modificãri clinice şi │judeţene şi a mun. Bucureşti
│agnostic complet de laborator│anatomopatologice │şi/sau IDSA
│în toate exploatatiile pis- │ │2. Examenele se efctueaza în
│cicole şi mediul natural. │3. Notificarea bolii se face │LSVSJ şi a mun. Bucureşti
│ │în conformitate cu prevederile│şi/sau IDSA
│ │Ordinului MAA │3. Confirmarea bolii la IDSA
│ │nr. 156/27.12.1999, pentru │
│ │aprobarea normei sanitare │
│ │veterinare privind anunţarea, │
│ │declararea şi notificarea unor│
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea │
│ │bolilor animalelor. │
│ │4. Raport trimestrial trans- │
│ │mis de DSVSA judeţean şi a │
│ │mun. Bucureşti la ANSVSA │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────


41. Bonamioza (B431)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1. Supraveghere clinica şi │1. Anunţarea obligatorie a │1. Medicul veterinar de
ghere pasiva│anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │libera practica împuternicit
│ │creşterii mortalitatii │din circumscripţia sanitarã
│ │2. Prelevarea probelor şi │veterinara de asistenta
│ │examenul de laborator se │concesionata şi/sau medic
│ │efectueazã în conformitate cu │veterinar oficial
│ │Ord. Preşedintelui ANSVSA │recolteaza probele DSVSA
│ │nr. 181/2006 şi Ord. Prese- │judeţene şi a mun.
│ │dintelui ANSVSA nr. 117/2005 │Bucureşti şi/sau IDSA
│ │3. Notificarea bolii se face │2. Examenele se efectueazã
│ │în conformitate cu │la LSVSJ şi a mun. Bucureşti
│ │prevederile Ordinului MAA │şi/sau IDSA
│ │nr. 156/27.12.1999 pentru │3. Confirmarea bolii la IDSA
│ │aprobarea normei sanitare │
│ │veterinare privind anunţarea, │
│ │declararea şi notificarea │
│ │unor boli transmisibile ale │
│ │animalelor şi Ordinele pre- │
│ │sedintelui ANSVSA nr. 77/2005 │
│ │şi 107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea bolilor │
│ │animalelor. │
│ │4. Raport trimestrial trans- │
│ │mis de DSVSA judeţean, şi a │
│ │mun. Bucureşti la ANSVSA │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

42. Haplosporidioza (B432)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Sugrave- │1. Supraveghere clinica şi │1. Anunţarea obligatorie a │1. Medicul veterinar de libera
ghere pasiva│anatomopatologica │suspiciunii da boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤2. Pralavarea probelor şi │veterinara de asistenta
II. Suprave-│2. Supraveghere prin diagnos-│examenul de laborator se │concesionata şi/sau
ghere activa│tic de laborator a populaţii-│efectueazã în conformitate cu │medic veterinar oficial
│lor de moluste bivalve cli- │Ord. Preşedintelui ANSVSA │recolteaza probele, DSVSA
│nic sanatoase, iar în caz de │nr.181/2006 │judeţene şi a mun. Bucureşti
│necesitate diagnostic complet│şi Ord. Preşedintelui │şi/sau IDSA
│de laborator │ANSVSA nr. 117/2005. │2. Examenele se efectueazã în
│ │3. Notificarea bolii se face │LSVSJ şi a mun. Bucureşti
│ │în conformitate cu prevederile│şi/sau IDSA
│ │Ordinului MAA │3. Confirmarea bolii la IDSA
│ │nr. 156/27.12.1999, pentru │
│ │aprobarea normei sanitare │
│ │veterinare privind anunţarea, │
│ │declararea şi notificarea unor│
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea │
│ │bolilor animalelor. │
│ │4. Raport trimestrial trans- │
│ │mis de DSVSA judeţean şi a │
│ │mun. Bucureşti la ANSVSA │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

43. Perkinsoza (B-433)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Sugrave- │1. Supraveghere clinica şi │1. Anunţarea obligatorie a │1. Medicul veterinar de libera
ghere pasiva│anatomopatologica │suspiciunii da boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤2. Pralavarea probelor şi │veterinara de asistenta
II. Suprave-│2. Supraveghere prin diagnos-│examenul de laborator se │concesionata şi/sau
ghere activa│tic de laborator a populaţii-│efectueazã în conformitate cu │medic veterinar oficial
│lor de moluste bivalve cli- │Ord. Preşedintelui ANSVSA │recolteaza probele, DSVSA
│nic sanatoase, iar în caz de │nr.181/2006 │judeţene şi a mun. Bucureşti
│necesitate diagnostic complet│şi Ord. Preşedintelui │şi/sau IDSA
│de laborator │ANSVSA nr. 117/2005. │2. Examenele se efctueaza în
│ │3. Notificarea bolii se face │LSVSJ şi a mun. Bucureşti
│ │în conformitate cu prevederile│şi/sau IDSA
│ │Ordinului MAA │3. Confirmarea bolii la IDSA
│ │nr. 156/27.12.1999, pentru │
│ │aprobarea normei sanitare │
│ │veterinare privind anunţarea, │
│ │declararea şi notificarea unor│
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea │
│ │bolilor animalelor. │
│ │4. Raport trimestrial trans- │
│ │mis de DSVSA judeţean şi a │
│ │mun. Bucureşti la ANSVSA │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

44. Marteilioza (B 434)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Sugrave- │1. Supraveghere clinica şi │1. Anunţarea obligatorie a │1. Medicul veterinar de libera
ghere pasiva│anatomopatologica │suspiciunii da boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤2. Pralavarea probelor şi │veterinara de asistenta
II. Suprave-│2. Supraveghere prin diagnos-│examenul de laborator se │concesionata şi/sau
ghere activa│tic de laborator a populaţii-│efectueazã în conformitate cu │medic veterinar oficial
│lor de moluste bivalve cli- │Ord. Preşedintelui ANSVSA │recolteaza probele, DSVSA
│nic sanatoase, iar în caz de │nr.181/2006 │judeţene şi a mun. Bucureşti
│necesitate diagnostic complet│şi Ord. Preşedintelui │şi/sau IDSA
│de laborator │ANSVSA nr. 117/2005. │2. Examenele se efctueaza în
│ │3. Notificarea bolii se face │LSVSJ şi a mun. Bucureşti
│ │în conformitate cu prevederile│şi/sau IDSA
│ │Ordinului MAA │3. Confirmarea bolii la IDSA
│ │nr. 156/27.12.1999, pentru │
│ │aprobarea normei sanitare │
│ │veterinare privind anunţarea, │
│ │declararea şi notificarea unor│
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea │
│ │bolilor animalelor. │
│ │4. Raport trimestrial trans- │
│ │mis de DSVSA judeţean şi a │
│ │mun. Bucureşti la ANSVSA │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

45. Mikrocitoza (B436)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Sugrave- │1. Supraveghere clinica şi │1. Anunţarea obligatorie a │1. Medicul veterinar de libera
ghere pasiva│anatomopatologica │suspiciunii da boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤2. Pralavarea probelor şi │veterinara de asistenta
II. Suprave-│2. Supraveghere prin diagnos-│examenul de laborator se │concesionata şi/sau
ghere activa│tic de laborator a populaţii-│efectueazã în conformitate cu │medic veterinar oficial
│lor de moluste bivalve cli- │Ord. Preşedintelui ANSVSA │recolteaza probele, DSVSA
│nic sanatoase, iar în caz de │nr.181/2006 │judeţene şi a mun. Bucureşti
│necesitate diagnostic complet│şi Ord. Preşedintelui │şi/sau IDSA
│de laborator │ANSVSA nr. 117/2005. │2. Examenele se efctueaza la
────────────┼─────────────────────────────┤3. Notificarea bolii se face │LSVSJ şi a mun. Bucureşti
│3. Supraveghere prin diag- │în conformitate cu prevederile│şi/sau IDSA
│nostic de laborator a popu- │Ordinului MAA │3. Confirmarea bolii la IDSA
│latiilor de moluste bivalve │nr. 156/27.12.1999, pentru │
│în caz de suspiciune de boala│aprobarea normei sanitare │
│şi/sau mortalitate crescutã. │veterinare privind anunţarea, │
│ │declararea şi notificarea unor│
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea │
│ │bolilor animalelor. │
│ │4. Raport trimestrial trans- │
│ │mis de DSVSA judeţean şi a │
│ │mun. Bucureşti la ANSVSA │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

46. ACARAPIOZA (ACARIOZA INTERNA) B- 451
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1. Supravegherea clinica şi │1. Raport trmiestrial transmis│1. Medicul veterinar de libera
activa │anatomopatologica │de DSVSA judeţean şi a mun. │practica iputernicit din
│2. Supravegherea prin diag- │Bucureşti la ANSVSA │circumscripţia sanitarã
│nostic de laborator, iar │2. Supraveghere clinica şi │veterinara
│în caz de necesitate dia- │anatomopatologica a albinelor │de asistenta concesionata
│gnostic complet de laborator │lucrãtoare, în perioada │şi/sau medic veterinar
│ │februarie-octombrie la: │oficial recolteaza probele,
│ │- cel puţin 15% din coloniile │DSVSA judeţene şi a mun.
│ │stupinelor "pepiniere matci"; │Bucureşti şi/sau IDSA
│ │- 5% din coloniile stupinelor │2. Examenele se efectueazã
│ │de producţie, │la LSVSA şi/sau IDSA
│ │a) primavara dupã iernat şi │3. Confirmarea bolii la IDSA
│ │toamna dupã stuparitul pasto- │
│ │ral; │
│ │b) la schimbarea vetrei stu- │
│ │pinei; │
│ │3. Probele pentru examenele │
│ │de laborator se constituie │
│ │din 15g/proba, albine │
│ │vii. │
│ │4. Diagnosticul de acarapio- │
│ │za se confirma la IDSA, │
│ │pentru probele pozitive. │
│ │5. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA │
│ │nr. 156/27.12.1999 pentru a- │
│ │probarea normei sanitare vete-│
│ │rinare privind anunţarea, de- │
│ │clararea şi notificarea unor │
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea Nor-│
│ │mei sanitare veterinare pri- │
│ │vînd notificarea bolilor ani- │
│ │malelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

47. LOCA AMERICANA B-452
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1. Supravegherea clinica şi │1. Raport trmiestrial transmis│1. Medicul veterinar de libera
ghere activa│anatomopatologica │de DSVSA judeţean şi a mun. │practica iputernicit din
│2. Supravegherea prin diag- │Bucureşti la ANSVSA │circumscripţia sanitarã
│nostic de laborator, iar │2. Supraveghere clinica şi │veterinara
│în caz de necesitate dia- │anatomopatologica a puietului │de asistenta concesionata
│gnostic complet de laborator │de albine lucrãtoare, în peri-│şi/sau medic veterinar
│ │oada aprilie-septembrie la: │oficial recolteaza probele,
│ │- cel puţin 15% din coloniile │DSVSA judeţene şi a mun.
│ │stupinelor "pepiniere matci"; │Bucureşti şi/sau IDSA
│ │- 5% din coloniile stupinelor │2. Examenele se efectueazã
│ │de producţie, │la LSVSA şi/sau IDSA
│ │a) primavara dupã iernat şi │3. Confirmarea bolii la IDSA
│ │toamna dupã stuparitul pasto- │
│ │ral; │
│ │b) la schimbarea vetrei stu- │
│ │pinei; │
│ │3. Probele pentru examenele │
│ │de laborator se constituie │
│ │din faguri întregi sau porţi- │
│ │uni de 20 cmc/proba, fagure │
│ │cu puiet capacit. Fagurii │
│ │întregi pot conţine şi rezerva│
│ │de hrana (miere capacita). │
│ │4. Diagnosticul de acarapio- │
│ │za se confirma la IDSA, │
│ │pentru probele pozitive. │
│ │5. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA │
│ │nr. 156/27.12.1999 pentru a- │
│ │probarea normei sanitare vete-│
│ │rinare privind anunţarea, de- │
│ │clararea şi notificarea unor │
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea Nor-│
│ │mei sanitare veterinare pri- │
│ │vînd notificarea bolilor ani- │
│ │malelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

48. LOCA EUROPEANĂ B-453
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1. Supravegherea clinica şi │1. Raport trimestrial transmis│1. Medicul veterinar de libera
ghere activa│anatomopatologica │de DSVSA judeţean şi a mun. │practica iputernicit din
│2. Supravegherea prin diag- │Bucureşti la ANSVSA │circumscripţia sanitarã
│nostic de laborator, iar │2. Supraveghere clinica şi │veterinara
│în caz de necesitate dia- │anatomopatologica la fel ca │de asistenta concesionata
│gnostic complet de laborator │la loca americana. │şi/sau medic veterinar
│ │3. Probele pentru examenele │oficial recolteaza probele,
│ │de laborator se constituie │DSVSA judeţene şi a mun.
│ │din faguri întregi sau porţi- │Bucureşti şi/sau IDSA
│ │uni de 20 cmc/proba, fagure │2. Examenele se efectueazã
│ │cu puiet necapacit şi capa- │la LSVSA şi/sau IDSA
│ │cît. │3. Confirmarea bolii la IDSA
│ │4. Diagnosticul de loca eu- │
│ │ropeana se confirma la IDSA, │
│ │pentru probele pozitive. │
│ │5. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA │
│ │nr. 156/27.12.1999 pentru a- │
│ │probarea normei sanitare vete-│
│ │rinare privind anunţarea, de- │
│ │clararea şi notificarea unor │
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea Nor-│
│ │mei sanitare veterinare pri- │
│ │vînd notificarea bolilor ani- │
│ │malelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

49. NOSEMOZA ALBINELOR B-454
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1. Supravegherea clinica şi │1. Raport trimestrial transmis│1. Medicul veterinar de libera
ghere activa│anatomopatologica │de DSVSA judeţean şi a mun. │practica iputernicit din
│2. Supravegherea prin diag- │Bucureşti la ANSVSA │circumscripţia sanitarã
│nostic de laborator, iar │2. Supraveghere clinica şi │veterinara
│în caz de necesitate dia- │anatomopatologica a albinelor │de asistenta concesionata
│gnostic complet de laborator.│lucrãtoare, la fel ca la aca- │şi/sau medic veterinar
│ │rapioza. │oficial recolteaza probele,
│ │2. Probele din examenele de │DSVSA judeţene şi a mun.
│ │laborator se constituie din │Bucureşti şi/sau IDSA.
│ │10 g/proba albine vii şi/sau │2. Examenele se efectueazã
│ │moarte recoltate din urdi- │la LSVSA şi/sau IDSA
│ │nis. │
│ │3. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA │
│ │nr. 156/27.12.1999 pentru a- │
│ │probarea normei sanitare vete-│
│ │rinare privind anunţarea, de- │
│ │clararea şi notificarea unor │
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea Nor-│
│ │mei sanitare veterinare pri- │
│ │vînd notificarea bolilor ani- │
│ │malelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

50. VARROOZA B-455
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1. Supravegherea clinica şi │1. Raport trimestrial transmis│1. Medicul veterinar de libera
ghere activa│anatomopatologica │de DSVSA judeţean şi a mun. │practica iputernicit din
│2. Supravegherea prin diag- │Bucureşti la ANSVSA │circumscripţia sanitarã
│nostic de laborator, iar │2. Supraveghere clinica şi │veterinara
│în caz de necesitate dia- │anatomopatologica a albinelor │de asistenta concesionata
│gnostic complet de laborator │lucrãtoare şi puietului în pe-│şi/sau medic veterinar
│ │rioada martie-octombrie la: │oficial recolteaza probele,
│ │- cel puţin 15% din coloniile │DSVSA judeţene şi a mun.
│ │stupinelor "pepiniere matci"; │Bucureşti şi/sau IDSA
│ │- 5% din coloniile stupinelor │2. Examenele se efectueazã
│ │de producţie, │la LSVSA şi/sau IDSA
│ │a) primavara dupã iernat şi │
│ │toamna dupã stuparitul pasto- │
│ │ral; │
│ │b) la schimbarea vetrei stu- │
│ │pinei; │
│ │3. Examenele de laborator │
│ │se efectueazã din 25 g/proba │
│ │albine vii şi faguri întregi │
│ │sau porţiuni de min. 10/15 │
│ │cm/proba, fagure cu puiet ca- │
│ │pacit de trantor şi/sau albina│
│ │lucrãtoare. │
│ │4. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA │
│ │nr. 156/27.12.1999 pentru a- │
│ │probarea normei sanitare vete-│
│ │rinare privind anunţarea, de- │
│ │clararea şi notificarea unor │
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea Nor-│
│ │mei sanitare veterinare pri- │
│ │vînd notificarea bolilor ani- │
│ │malelor. │
│ │5. Tratamentele pentru │
│ │varrooza se suporta de la bu- │
│ │getul de stat conform │
│ │<>Legii nr. 89/28.04.1998 . │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

51. TROPILELAPSOZA B-456
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1. Supravegherea clinica şi │1. Raport trimestrial transmis│1. Medicul veterinar de libera
ghere activa│anatomopatologica │de DSVSA judeţean şi a mun. │practica iputernicit din
│2. Supravegherea prin diag- │Bucureşti la ANSVSA │circumscripţia sanitarã
│nostic de laborator, iar │2. Supraveghere clinica şi │veterinara
│în caz de necesitate dia- │anatomopatologica la fel ca │de asistenta concesionata
│gnostic complet de laborator.│la varrooza. │şi/sau medic veterinar
│ │2. Examenele de laborator │oficial recolteaza probele,
│ │se efectueazã pe probe re- │DSVSA judeţene şi a mun.
│ │coltate pentru varrooza. │Bucureşti şi/sau IDSA.
│ │3. Probele pozitive se │2. Examenele se efectueazã
│ │trimit pentru confirmare │la LSVSA şi/sau IDSA
│ │la IDSA. │3. Confirmarea bolii la IDSA
│ │4. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA │
│ │nr. 156/27.12.1999 pentru a- │
│ │probarea normei sanitare vete-│
│ │rinare privind anunţarea, de- │
│ │clararea şi notificarea unor │
│ │boli transmisibile ale anima- │
│ │lelor şi Ordinele preşedinte- │
│ │lui ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea Nor-│
│ │mei sanitare veterinare pri- │
│ │vînd notificarea bolilor ani- │
│ │malelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

52. ATACUL GANDACULUI MIC DE STUP
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Sprave- │1.Supravegherea clinica şi │1. Raport trimestrial transmis│1. Medicul veterinar de
ghere activa│anatomopatologica │de DSVSA judeţean şi a mun. │libera pecatica împuternicit
│2. Supravegherea prin │Bucureşti la ANSVSA │din circumscripţia sanitarã
│diagnostic de laborator, iar │2.Supraveghere clinica şi │veterinara de asistenta
│în caz de necesitate │anatomopatologica la fel ca │concesionata şi/sau medic
│diagnostic complet de │la varrooza. │veterinar oficial recolteaza
│laborator │3. Examenele de laborator se │probele, DSVSA judeţene şi
│ │efectueazã pe probe recoltate │a mun. Bucureşti şi/sau
│ │pentru varrooza. │IDSA
│ │4. Probele pozitive se trimit │2. Examenele se efectueazã
│ │pentru conifirmare la IDSA. │la LSVSA şi/sau IDSA
│ │5. Notificarea bolii se face │3. Confirmarea bolii la
│ │în conformitate cu prevederile│IDSA
│ │Ordinului MAA nr. 156/ │
│ │27.12.1999. pentru aprobarea │
│ │normei sanitare veterinare │
│ │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 77/2005 şi 107/2005│
│ │pentru aprobarea Normei │
│ │sanitare veterinare privind │
│ │notificarea bolilor animalelor│
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

53. POLIEDRIA VIERMILOR DE MĂTASE
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1.Supravegherea clinica şi │1.Raport trimestrial transmis │Medicul veterinar de libera
ghere activa│anatomopatologica │de DSVSA judeţean şi a mun. │practica împuternicit din
│2. Supravegherea prin │Bucureşti la ANSVSA │circumscripţia sanitarã
│diagnostic de laborator, │2.Supraveghere clinica şi │veterinara de asistenta
│iar în caz de necesitate │anatomopatologica la loturile │concesionata şi/sau medic
│diagnostic complet de │de larve în fazele de │veterinar oficial recolteaza
│laborator │creştere, la stadiul de │probele, DSVSA judeţene
│ │fluture şi pe fluxul de │şi a mun. Bucureşti şi/sau
│ │producere a oului.. │IDSA
│ │3. Probele pentru examenele │2. Examenele se efectueazã
│ │de laborator se constituie │la IDSA.
│ │din. larve vii, 30 - 50 larve │
│ │mici/proba (varstele I-III) │
│ │sau 15-20 larve mari/proba │
│ │(varstele IV- V); 15 fluturi │
│ │vii, proba; a 0,25 gr. oua. │
│ │4. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu prevederile│
│ │Ordinului MAA nr. 156/ │
│ │27.12.1999, pentru aprobarea │
│ │normei sanitare veterinare │
│ │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr.77/2005 şi 107/2005 │
│ │pentru aprobarea Normei │
│ │sanitare veterinare privind │
│ │notificarea bolilor │
│ │animalelor │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

54. FLASERIE
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1.Supravegherea clinica şi │1.Raport trimestrial transmis │Medicul veterinar de libera
ghere activa│anatomopatologica │de DSVSA judeţean şi a mun. │practica împuternicit din
│2. Supravegherea prin │Bucureşti la ANSVSA │circumscripţia sanitarã
│diagnostic de laborator, │2.Supraveghere clinica şi │veterinara de asistenta
│iar în caz de necesitate │anatomopatologica la fel ca │concesionata şi/sau medic
│diagnostic complet de │la poliedrie. │veterinar oficial recolteaza
│laborator │3. Examenele de laborator │probele, DSVSA judeţene
│ │se efectueazã pe probe │şi a mun. Bucureşti şi/sau
│ │recoltate pentru poliedrie │IDSA
│ │4. Notificarea bolii se face │2. Examenele se efectueazã
│ │în conformitate cu prevederile│la IDSA.
│ │Ordinului MAA nr. 156/ │
│ │27.12.1999, pentru aprobarea │
│ │normei sanitare veterinare │
│ │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr.77/2005 şi 107/2005 │
│ │pentru aprobarea Normei │
│ │sanitare veterinare privind │
│ │notificarea bolilor │
│ │animalelor │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

55. NOSEMOZA VIERMILOR DE MĂTASE
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1.Supravegherea clinica şi │1.Raport trimestrial transmis │Medicul veterinar de libera
ghere activa│anatomopatologica │de DSVSA judeţean şi a mun. │practica împuternicit din
│2. Supravegherea prin │Bucureşti la ANSVSA │circumscripţia sanitarã
│diagnostic de laborator, │2.Supraveghere clinica şi │veterinara de asistenta
│iar în caz de necesitate │anatomopatologica la fel ca │concesionata şi/sau medic
│diagnostic complet de │la poliedrie. │veterinar oficial recolteaza
│laborator │3. Examenele de laborator │probele, DSVSA judeţene
│ │se efectueazã pe probe │şi a mun. Bucureşti şi/sau
│ │recoltate pentru poliedrie │IDSA
│ │4. Notificarea bolii se face │2. Examenele se efectueazã
│ │în conformitate cu prevederile│la IDSA.
│ │Ordinului MAA nr. 156/ │
│ │27.12.1999, pentru aprobarea │
│ │normei sanitare veterinare │
│ │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr.77/2005 şi 107/2005 │
│ │pentru aprobarea Normei │
│ │sanitare veterinare privind │
│ │notificarea bolilor │
│ │animalelor │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

56. MUSCARDINA
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1.Supravegherea clinica şi │1.Raport trimestrial transmis │Medicul veterinar de libera
ghere activa│anatomopatologica │de DSVSA judeţean şi a mun. │practica împuternicit din
│2. Supravegherea prin │Bucureşti la ANSVSA │circumscripţia sanitarã
│diagnostic de laborator, │2.Supraveghere clinica şi │veterinara de asistenta
│iar în caz de necesitate │anatomopatologica la fel ca │concesionata şi/sau medic
│diagnostic complet de │la poliedrie. │veterinar oficial recolteaza
│laborator │3. Examenele de laborator │probele, DSVSA judeţene
│ │se efectueazã pe probe │şi a mun. Bucureşti şi/sau
│ │recoltate pentru poliedrie │IDSA
│ │4. Notificarea bolii se face │2. Examenele se efectueazã
│ │în conformitate cu prevederile│la IDSA.
│ │Ordinului MAA nr. 156/ │
│ │27.12.1999, pentru aprobarea │
│ │normei sanitare veterinare │
│ │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr.77/2005 şi 107/2005 │
│ │pentru aprobarea Normei │
│ │sanitare veterinare privind │
│ │notificarea bolilor │
│ │animalelor │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

57. DIAREEA VIRALA A BOVINELOR - BOALA MUCOASELOR (BVD- MD) C -652
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I. Suprave- │1.Supravegherea serologica │ │Medicul veterinar de libera
ghere activa│prin ELISA sau VN; │ │practica împuternicit din
│a. pentru toţi taurii şi │ │circumscripţia sanitarã
│bivolii autorizaţi pentru │ │veterinara de asistenta
│reproducţie, o data pe an │ │concesionata şi/sau medic
│b. Pentru toate mamele │ │veterinar oficial recolteaza
│de taur şi candidatele │ │probele, DSVSA judeţene
│mame de taur, o data pe │ │şi a mun. Bucureşti
│an. │ │2. Examenele se efectueazã
│ │ │şi la LSVSJ abilitate,
│ │ │dupã caz
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. Examene pentru depistarea │1.Examenele virusologice se │
│virusului sau antigenului │efectueazã pe probe de organe,│
│viral: │tampoane nazale, leuco- │
│a. pentru toţi taurii şi │concentrat. │
│mamele de taur la autorizare,│2. Controlul pentru verifi- │
│prin doua examene efectuate │carea stãrii de excretor │
│la interval de minimum patru │permanent de virus, se │
│sãptãmâni pe probe de sânge │efectueazã o data pe perioada │
│sau ser sanguin; │de exploatare economicã a │
│b. pentru toţi taurasii care │animalului. │
│se achiziţioneazã pentru │3. În caz de suspiciune de │
│reproducţie, dupã varsta de │boala se efectueazã examene │
│şase luni, înainte de livrare│virusologice. │
│prin doua examene efectuate │4. Animalele de reproducţie │
│la interval de minimum │diagnosticate cu BVD-MD se │
│patru sãptãmâni, pe probe de │elimina de la reproducţie. │
│sânge sau ser sanguin: │5. Notificarea bolii se face │
│c. supravegherea taurilor │în conformitate cu │
│şi bivolilor de reproducţie │prevederile Ordinului MAA │
│din import vaccinati anti │nr. 156/27.12.1999. pentru │
│BVD, pentru depistarea │aprobarea normei sanitare │
│excretorilor de virus, │veterinare privind anunţarea, │
│ │declararea şi notificarea │
│ │unor boli transmisibile ale │
│ │animalelor şi Ordinele │
│ │preşedintelui ANSVSA │
│ │nr. 77/2005 şi 107/2005 │
│ │pentru aprobarea Normei │
│ │sanitare veterinare privind │
│ │notificarea bolilor │
│ │animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

BOLI TUMORALE

58. LEUCOZA BOVINA (B-108)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I.Suprave- │A. FORMA ENZOOTICA │ │
ghere │1. Supravegherea serologica │1.Examenele se efectueza de │1. Medicul veterinar de libera
activa │la bovine şi bubaline astfel:│regula pe aceleaşi probe care │practica împuternicit din
│a) taurii şi bivolii de │se recolteaza pentru │circumscripţia sanitarã
│reproducţie la autorizare │bruceloza numai de la animale │veterinara de asistenta
│de 2 ori pe an, prin ELISA │din ferme sau gospodãrii │concesionata şi/sau medic
│şi confirmare prin ID); │individuale infectate. │vterinar oficial recolteaza
│b) toate bovinele şi │2. Probele de sânge se │probele, DSVSA judeţene şi
│bubalinele în varsta de peste│recolteaza înaintea │a mun. Bucureşti
│24 de luni din efectivele │tuberculinarilor şi acţiunilor│2. Examenele se efectueazã
│libere de leucoza, o data │imunoprofilactice, sau dupã │la LSVSJ.
│pe an, inclusiv din │21 zile de la efectuarea lor │3.Expertiza de diagnostic
│ingrasatorii la un interval │iar pentru femelele gestante │se din efectueazã la IDSA
│mai mic de 12 luni de la │cu 30 de zile înainte de │
│ultima recoltare; │fatare sau la 30 de zile dupã │
│c) toate bovinele şi │fatare. │
│bubalinele în varsta de │3. În cazul unei tumori │
│peste 12 luni din ferme sau │diagnosticate histopatologic │
│gospodãrii individuale, │care permite suspiciunea de │
│supuse asanarii prin │LEB, se examineazã serologic │
│extracţie, se testeaza │la LSVSJ întregul efectiv din │
│de 2 ori pe an, prin │care provine animalul │
│ELISA, la interval de │respectiv, rezultatul final │
│minim 4 luni (Ordinul │infirmand sau confirmand │
│preşedintelui │diaguosticul histopatologic │
│ANSVSA nr. 61/2006): │prezumtiv. │
│ │4. Declararea bolii se face │
│ │dacã un animal a reactionat │
│ │pozitiv la examenul serologic │
│ │ELISA şi ID, iar în cazul │
│ │neconcordantei dintre ELISA │
│ │şi ID se va efectua retestarea│
│ │animalului prin ID dupã 30 │
│ │zile de la prima recoltare. │
│ │În cazul în care, prin │
│ │examene serologice repetate │
│ │nu se poate confirma │
│ │diagnoslicul se vor recolta │
│ │probe de sânge ce vor │
│ │fi testate prin PCR, la │
│ │IDSA. │
│ │5. Probele de ser cu rezultat │
│ │neconcludent (dubios) sau │
│ │cazurile de litigiu │
│ │înregistrate la LSVSJ şi a │
│ │mun. Bucureşti se trimit │
│ │la IDSA, pentru expertiza. │
│ │ │
│ │6. Unitãţile şi curţile │
│ │indemne, în care s-au │
│ │diagnosticat cazuri de │
│ │leucoza, intra în regim de │
│ │asanare prin extracţie. │
│ │7. Bovinele din unitãţile │
│ │şi curţile propuse pentru │
│ │asanare prin depopulare │
│ │totalã nu se mai examineazã │
│ │serologic, urmând a se │
│ │proceda la asanarea prin │
│ │depopularea totalã: │
│ │8. Bovinele reactionate │
│ │pozitiv la examenele │
│ │serologice, sau dupã caz │
│ │hematologice, din unitãţile │
│ │şi localitãţile în asanare │
│ │prin extracţie, se elimina │
│ │din efective prin abatorizare,│
│ │sub supravegherea │
│ │autoritãţilor veterinare; │
│ │9. Conform prevederilor │
│ │Ordinelor preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 104, 105/2005. │
│ │nr.61/2006, │
│ │10. Viteii proveniţi din vaci │
│ │reactionate pozitiv la │
│ │examenele serologice vor │
│ │pãrãsi efectivul numai │
│ │pentru sacrificare sub │
│ │supravegherea autoritãţilor │
│ │veterinare. │
│ │Autoritatea veterinara │
│ │judeteana competenta poate │
│ │acorda o derogare de la │
│ │obligativitatea tãierii │
│ │vitelului unei vaci │
│ │infectate, atunci când │
│ │acesta a fost separat de │
│ │mama lui imediat dupã │
│ │fatare. │
│ │În acest caz, vitelul │
│ │trebuie ca, dupã │
│ │identificare, sa rãmânã │
│ │în exploatatie pana la │
│ │varsta de 24 luni şi sa │
│ │fie testat în concordanta │
│ │conform Ordinului │
│ │Preşedintelui ANSVSA │
│ │nr. 61./2006, cu aplicare │
│ │dupã data de 01 ianuarie │
│ │2007: │
│ │11. Unitãţile şi curţile │
│ │în asanare prin extracţie │
│ │devin libere de LIB dacã: │
│ │a) animalul reactionat │
│ │pozitiv pãrãseşte efectivul │
│ │numai pentru tãiere, sub │
│ │supravegherea autoritãţilor │
│ │veterinare: la fel se vor │
│ │dirija şi viteii proveniţi │
│ │din vaci infectate (Ordinul │
│ │Preşedintelui ANSVSA │
│ │nr. 61.2006; │
│ │b) toate animalele din │
│ │efectiv, în varsta de peste │
│ │12 luni, au reactionat │
│ │negativ la 2 testãri │
│ │serologice, realizate │
│ │conform pct. 1 subpunctul e., │
│ │la cel puţin 3 luni dupã │
│ │eliminarea din efectiv a │
│ │animalului pozitiv şi ai │
│ │oricãror descendenţi ai │
│ │acestuia (Ordinul │
│ │Preşedintelui ANSVSA │
│ │nr. 61/2006: │
│ │c) s-a efectuat o ancheta │
│ │epidemiologica cu rezultate │
│ │negative şi toate efectivele │
│ │legate epidemiologic cu │
│ │efectivul infectat au fost │
│ │supuse mãsurilor stabilite │
│ │la pct. 10, subpunct b) │
│ │(Ordinul Preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 61/2006; │
│ │12. Examenele şi precizarea │
│ │diagnosticului histopatologic │
│ │se efectueazã prin metode │
│ │omologate de comitetul tehnic │
│ │de specialitate şi aprobate │
│ │de ANSVSA. Confirmarea │
│ │diagnosticului histopatologic │
│ │se efectueazã la IDSA. │
│ │13. Destinaţia carnii şi │
│ │subproduselor comestibile │
│ │de la animalele sacrificate │
│ │diagnosticate cu leucoza │
│ │enzootica bovina se │
│ │stabileşte prin examen │
│ │hematologic pe probe │
│ │recoltate de la animalele │
│ │tãiate în abator şi dupã caz │
│ │examene histopatologice în │
│ │conformitate cu prevederile │
│ │legislaţiei în vigoare │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │14. Notificarea bolii se │
│ │face în conformitate cu │
│ │prevederile Ordinului │
│ │MAA nr. 156/27.12.1999, │
│ │pentru aprobarea normei │
│ │sanitare veterinare privind │
│ │anunţarea, declararea şi │
│ │notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 77/2005 │
│ │şi 107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea bolilor │
│ │animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
I.Suprave- │2. Supravegherea histologica │ │
ghere │a efectivelor de bovine de │ │
pasiva │reproducţie din gospodãriile │ │
│populaţiei, fermele şi │ │
│teritoriile indemne de │ │
│Leucoza Enzootica Bovina, │ │
│prin investigatia oricãrei │ │
│tumori observate la examenul │ │
│clinic în cursul inspecţiei │ │
│carnurilor în abator sau în │ │
│cazul necropsiilor efectuate │ │
│în întreprinderile de │ │
│ecarisaj şi în laboratoarele │ │
│oficiale, în cazul în care │ │
│animalele nu au fost testate │ │
│serologic şi la care au fost │ │
│observate modificãri │ │
│anatomopatologice. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│B. FORMA SPORADICA │ │
│Examenul histologice │ │
│efectuate la bovinele moarte │ │
│în perioada de carantina │ │
│profilactica dupã import, cu │ │
│precizarea tipului celular │ │
│de proliferare. │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

59. ONCOPATII LA PĂSĂRI - LEUCEMII ŞI LIMFOAME
(inclusiv BOALA MAREK), ALTE TUMORI
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I.Suprave- │1.Supraveghere anatomoclinica│1.Raport trimestrial transmis │1.Medicul veterinar de libera
ghere │de laborator (în cursul │de DSVSA judeţean şi a mun. │practica împuternicit din
pasiva │inspecţiei carcaselor) şi de │Bucureşti la ANSVSA │circumscripţia sanitarã
│laborator a efectivelor de │2. Probele prelevate de singe,│veterinara de asistenta
│pãsãri de carne şi de │alte lichide biologice, │concesionata şi/sau medic
│reproducţie. │tesuturi se trimit la │veterinar ofical recolteaza
│ │laboratorul de histopatologie │probele, DSVSA judeţene şi
│ │însoţite de fişa │a mun. Bucureşti
│ │oncologica tip cu precizarea │2. Examenele anatomopatologice
│ │datelor anatomoclinice, │şi precizarea diagnosticului
│ │evolutive şi epidemiologice │citohistopatologic se
│ │privind interrelatia posibila │efectueazã la LSVSJ şi
│ │"animal-om"-"om-animal" în │IDSA
│ │boala canceroasa. │
│ │3. Tumorile se înregistreazã │
│ │în condicile de diagnostic │
│ │histopatologic la fiecare │
│ │LSVSJ şi al num. Bucureşti │
│ │şi se comunica la IDSA pentru │
│ │centralizare în "Registrul │
│ │naţional de cancer la │
│ │animale". │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. Tumorile diagnosticate │ │
│anatomoclinic, necropsie şi │ │
│cu ocazia inspecţiei │ │
│carcaselor se vor investiga │ │
│citologic şi/sau histopato- │ │
│logic în proporţie de 100%, │ │
│la animalele care nu au fost │ │
│testate serologic şi la care │ │
│au fost observate modificãri │ │
│anatomopatologice. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. 0 atentie deosebita se va │ │
│acorda urmãtoarelor boli │ │
│turaorale induse viral: │ │
│- boala Marek │ │
│- leucoze aviara │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

II ACŢIUNI DE SUPRAVEGHERE SANITARĂ VETERINARA OBLIGATORIE
ÎN FUNCŢIE DE ANTECEDENTELE EPIZOOTICE

60. ANTRAX (B 051)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.anatomopatologic; bovinele,│1.Pentru exportul cabalinelor │1.Medicul veterinar oficial
pasiva │ovinele, caprinele, ecvinele,│cu destinaţia macelarie │recolteaza probele DSVSA
(în condiţii│porcinele şi speciilor │direct din abator se face │judeţene şi a mun. Bucureşti
de liniste │receptive din mediul silvatic│vaccinare contra antraxului │
epidemio- │ │la animalele în virsta de │
logica │ │peste 6 luni; │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. În caz de suspiciune se │2. Pentru exportul cabalinelor│1. Medicul veterinar oficial
│preleveaza: │cu destinaţia macelarie │recolteaza probele, DSVSA
│a) de la animale vii: probe │printr-o piata sau printr-un │judeţene şi a mun. Bucureşti
│de sânge, frotiuri de sânge │centru de colectare se face │2. Examenele se efectueazã la
│sau secretii sangvinolente; │vaccinare contra antraxului la│LSVSJ şi a mun. Bucureşti
│b) de la cadavre nedeschise: │animalele în varsta de │
│probe de sânge, frotiuri de │peste 6 luni; │
│sânge sau secretii │3. Pentru exportul cabalinelor│
│sangvinolente; │cu destinaţia producţie │
│c) de la cadavre deschise │creştere) şi reproducţie se │
│accidental sau animale │face vaccinare contra │
│sacrificate: probe splina, │antraxului la animalele în │
│os lung nedeschis, │varsta de peste 6 luni, │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. în cazurile de antrax │4. Plata vaccinarilor se │
│localizat se preleveaza: │suporta de cãtre deţinãtorul │
│a) limofonduri glosofarin- │de animale pentru ecvinele │
│giene, tonsile, tesut │destinate exportului. │
│adiacent: │ │
│b) lichid de punctie din │ │
│edemele subcutanate. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│INSPECŢIA ANIMALELOR │ │
│ABATORIZATE │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII (bovinele, │1. Medic veterinar oficial din
│- bovinele, ovinele, │ovinele, cabalinele, │abator
│cabalinele şi porcinele │porcinele) │
│se supun inspecţiei ante şi │- supraveghere anatomopatolo- │
│post mortem. │gica şi de laborator pentru │
│ │speciile receptive │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│II. CARNE Sl ORGANE │II. ORGANE │
│ │- în forma localizata la porci│
│- Examinarea carcaselor se │glosantrax) se recolteaza │
│efectueazã în unitãţi de │porţiuni de splina, │
│tãiere autorizate/aprobate │ganglioni limfatici, │
│sanitar veterinar, de cãtre │os lung nedeschis de la │
│medici veterinari oficiali │animalele izolate sub │
│sau alt personal veterinar, │restrictii; │
│desemnat de cãtre autoritatea│ │
│sanitarã veterinara ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│competenta. │III. MĂSURI şi SANCŢIUNI: │
│ │- animalele clinic sanatoase, │
│ │provenind din loturi în care │
│ │au existat cazuri de antrax, │
│ │se dirijeaza la abatorul │
│ │sanitar sau se taie în sala │
│ │normalã, în partida separatã, │
│ │la sfârşitul zilei de lucru: │
│ │- în toate situaţiile în care │
│ │se suspicioneaza sau se │
│ │confirma o forma de antrax, │
│ │se iau mãsuri de prevenire a │
│ │transmiterii la om şi a │
│ │contaminarii mediului de │
│ │lucru: carcasele, organele şi │
│ │subprodusele de la animale │
│ │bolnave şi cele care au venit │
│ │în contact cu acestea, se │
│ │confisca şi se distrug. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │Notificarea bolii se face în │
│ │conformitate cu prevederile │
│ │Ordinului MAA nr.156/27.12.99 │
│ │pentru aprobarea normei │
│ │sanitare veterinare privind │
│ │anunţarea, declararea şi │
│ │notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea bolilor │
│ │animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

61. ECHINOCOCOZA (B 053)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Suprave- │1.Supravegherea prin examen │ │1.Medicul veterinar de libera
ghere pasiva│serologic ELISA coproantigen │ │practica împuternicit din
│a tuturor cainilor din ferme │ │circumscripţia sanitarã
│şi/sau stani, de doua ori │ │veterinara de asistenta
│pe an. │ │concesionata şi/sau medic
│ │ │veterinar oficial recolteaza
│ │ │probele, DSVSA judeţene şi
│ │ │a mun. Bucureşti
│ │ │2. Examenele se efectueazã
│ │ │la LSVS judeţene cu personal
│ │ │instruit sau la IDSA dupã caz.
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

62. LEPTOSPIROZA (B 056)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│I. La bovine-în totalitate: │1.Examenele se efectueazã pe │1. Medicul veterinar de libera
pasiva │1. Inspecţie vizuala şi │probele recoltate pentru │practica împuternicit din
(în con- │anatomopatologica în zonele │bruceloza │circumscripţia sanitarã
ditii de │în care: │ │veterinara de asistenta
liniste │a) exista antecedente │ │concesionata şi/sau
epidemio- │epizootice de boala: │ │medic veteriniar oficial
logica) │b) s-a diagnosticat recent │ │recolteaza probele,
│boala: │ │DSVSA judeţene şi a
│ │ │mun. Bucureşti
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. Supraveghere serologica │2. Setul de 7 serotipuri de │2. Examenele se efectueazã la
│prin RMA cu setul de 7 │Leptospira interrogans: │LSVSJ şi a num. Bucureşti dupã
│serotipuri la: │- pomona, │caz la IDSA.
│a) taurii şi bivolii de │- icterohaemorrhagiae, │
│reproducţie, la autorizare şi│- canicola │
│ulterior o data pe an în │- Wolffi │
│trimestrul IV │- hardjo, │
│b) 10 % numãrul de animale/ │- grippotyphosa, │
│localitãţile unde au fost │- australis │
│daclarate focare de boala în │- autumnalis, │
│ultimii 5 ani. │- bataviae │
│c) în cazurile de vanzara- │3. Setul de 11 serotipuri │
│cumpãrare: - la furnizor cu │de Leptospira interrogans │
│cel mult 30 zile înainte de │pentru bovine din import: │
│livrare; │- pomona: │
│d) animalele care prezintã │- ichterohaemorrhagiae; │
│semne clinice ce conduc la │- canicola │
│suspiciunea de infectie │- wolffi: │
│laptospirica; │- hardjo; │
│ │- ballum; │
│ │- sejroe: │
│ │- bataviae │
│ │- australis; │
│ │- gnppotyphosa │
│ │- autumnalis │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. Examinarea histologica a │ │
│avortonilor, │ │
│Examene histologice în cazul │ │
│înregistrãrii de pierderi │ │
│prin mortalitate la viţei │ │
│când se suspicioneaza boala. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│II. La cabaline: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│1. Inspecţie vizuala şi │ │1.Medicul veterinar de libera
│anatomopatologica a cabali- │ │practica împuternicit din
│nelor în zonele în care: │ │circumscripţia sanitarã
│- exista antecedente de │ │veterinara de asistenta
│boala; │ │concesionata şi/sau
│- s-a diagnosticat recent │ │medic veterinar oficial
│boala. │ │recolteaza probele, DSVSA
│ │ │judeţene şi a num.
│ │ │Bucureşti
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. Supraveghere serologica │1.Setul de 6 serotipuri │2.Examenele se efectueazã la
│prin RMA cu serul ce │Leplospira interrogan: │LSVSJ şi a mun. Bucureşti
│conţine 6 serotipuri a; │ - pomona. │dupã caz la IDSA.
│a) armasarilor reproducatori │ - icterohaemorrhagiae, │
│din: staţiunile temporare şi │ - canicola │
│permanente de monta, a celor │ - hardjo. │
│din herghelii, depozite, │ - grippotyphosa, │
│hipodroame, asociaţii hipice,│ - australis │
│circuri, alte unitãţi │ │
│specializate, gospodãriile │ │
│populaţiei; │ │
│b) 10 % din numãrul de │ │
│animale/localitãţile unde au │ │
│fost declarate focare de │ │
│boala în ultimii 5 ani. │ │
│c) cabalinelor care prezintã │ │
│semne clinice ce conduc la │ │
│suspiciunea de infectie │ │
│leptospirica: │ │
│d) la furnizor cu cel mult │ │
│30 zile înainte de livrare, │ │
│în cazurile de vânzare- │ │
│cumpãrare: │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│III. La porcine: │ │1. Medicul veterinar de libera
│1. Inspecţia vizuala în │ │practica împuternicit din
│zonele în care: │ │circumscripţia sanitarã
│a) exista antecedente │ │veterinara de asistenta
│epizootice de boala; │ │concesionata şi/sau
│b) s-a diagnosticat recent │ │medic veterinar oficial
│boala: │ │recolteaza probele, DSVSA
│ │ │judeţene şi a mun. Bucureşti
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
Supraveghere│Întregul efectiv de porcine │ │
pasiva (în │din ţara sa fie supus │ │
condiţii de │controlului sanitar veterinar│ │
liniste │oficial prin: │ │
epidemiolo- ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
gica) │2. Supraveghere serologica │1.Setul de 6 serotipuri │2. Examenele se efectueazã la
│prin RMA cu setul de 6 │Leptospira interrogans: │LSVSJ şi a mun. Bucureşti şi
│serotipuri la: │- pomona, │dupã caz la IDSA.
│a) 20 % vierii (vierusii) │- icterohaemorrhagiae, │
│nevaccinati antileptospiric │- canicola │
│sau 10% din cei vaccinati de │- hardjo │
│doua ori pe an, în │- grippotyphosa, │
│trimestrele II şi IV în │- australis │
│efectivele mai mari de 100 │ │
│de animale, sub 100 de │2. Pentru cabalinele din │
│animale se creste procentul │import se folosesc aceleaşi │
│astfel: încât sa se │serotipuri ca pentru bovine │
│examineze minimum 10 probe: │din ioiport; │
│b) 10 % din scroafele şi │ │
│scrofitele existente în │ │
│efectivele mai mari de 100 │ │
│de animale, sub 100 de │ │
│animale se creste procentul │ │
│astfel încât sa se │ │
│examineze minimum 10 probe; │ │
│c) 10 % din porcinele de │ │
│reproducţie în cazurile de │ │
│vânzare - cumpãrare, la │ │
│furnizor cu cel mult 30 zile │ │
│înainte de livrare: │ │
│d) la autorizarea vierilor │ │
│şi vierusilor pentru │ │
│insamantari artificiale sau │ │
│pentru monta naturala; │ │
│e) porcinele destinate │ │
│exportului - cu cel mult │ │
│30 zile înainte de livrare: │ │
│f) animalele care prezintã │ │
│semne clinice ce conduc la │ │
│suspiciunea de infectie │ │
│leptospirica; │ │
│g) la solicitare, pentru │ │
│determinarea statusului │ │
│imunitar postvaccinal. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│3. Supraveghere histologica: │ │
│a) Supraveghere histologica │ │
│a avortonilor: │ │
│b) Examenele histologice în │ │
│cazul înregistrãrii de │ │
│mortalitati la purceii sugari│ │
│şi tineret când se │ │
│suspicioneaza boala. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│IV. La canide │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │Examenele serologice se │Examenele se efectueazã la
│Supraveghere clinica, │efectueazã cu setul de 4 │LSVSJ şi dupã caz la IDSA.
│anatomopatologica, serologica│serotipuri: pomona, │
│hematologica şi histologica, │ichterohaemorrhagiae, │
│ │canicola, sejroe │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│INSPECŢIA ANIMALELOR │ │
│ABATORIZATE │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII (bovinele, │1. Medic veterinar oficial din
│- bovinele, cabalinele şi │cabalinele, porcinele) │abator
│porcinele se supun inspecţiei│În caz de suspiciune se │
│ante şi post mortem │recolteaza: │
│ │- sânge şi urina de la │
│ │animalele în viata: │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│II. CARNE ŞI ORGANE │II. CARNE ŞI ORGANE │
│Examinarea carcaselor se │- se preleveaza porţiuni de │
│efectueazã în unitãţi de │rinichi şi ficat de la │
│tãiere autorizate/aprobate │animalele tãiate; │
│sanitar veterinar, de cãtre │ │
│medici veterinari oficiali │ │
│sau alt personal veterinar, │ │
│desemnat de cãtre autoritatea│ │
│sanitarã veterinara │ │
│competenta. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │III. MĂSURI şi SANCŢIUNI │
│ │Carnea şi organele se supun │
│ │urmãtoarelor sancţiuni: │
│ │- se confisca în totalitate │
│ │carcasele icterice marasmatice│
│ │sau cu modificãri importante │
│ │ale musculaturii; │
│ │- se sterilizeaza prin │
│ │fierbere sau autoclavare în │
│ │cazul prezentei leziunilor │
│ │degenerative numai în ficat şi│
│ │a examenului bacteriologic │
│ │pozitiv; │
│ │- grasimea se da în consum, │
│ │dupã topire iar glandele │
│ │endocrine şi sangele se │
│ │confisca; │
│ │- pieile se prelucreaza prin │
│ │sarare uscata şi se livreaza │
│ │dupã 14 zile. │
│ │Notifiarea bolii se face în │
│ │conformitate cu prevederile │
│ │Ordinului MAA nr.156/12.1999 │
│ │pentru aprobarea norme │
│ │sanitare veterinare privind │
│ │anunţarea, declararea şi │
│ │notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr.77/2005 şi 107/2005 │
│ │pentru aprobarea Normei │
│ │sanitare veterinare privind │
│ │notificarea bolilor │
│ │animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

63. FEBRA Q (B-057)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Suprave- │Supravegherea prin RFC sau │ │1. Medicul veterinar de libera
ghere pasiva│ELISA a bovinelor, ovinelor │ │practica împuternicit din
│şi caprinelor: │ │circumscripţia sanitarã
│a. 5% din efectivul de │ │veterinara de asistenta
│reproducţie (dar nu mai puţin│ │concesionata şi/sau
│de 10 probe) din unitãţile │ │medic veterinar oficial
│în care sau diagnosticat │ │recolteaza probele,
│cazuri de febra Q la persoane│ │DSVSA judeţene şi a
│ce au acces în ferma sau │ │mun. Bucureşti
│legãturi cu aceasta; │ │2. Examenele se efectueazã
│b) în cazurile de avort la │ │LSVSA şi dupã caz IDSA.
│speciile receptive cu │ │
│diagnostic neprecizat, │ │
│pe probe de sânge recoltate │ │
│dupã 14-21 zile; │ │
│c. 0,2% din efectivul │ │
│fermelor de producţie. │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────
64. ANAPLASMOZA (B 101); BABESIOZA (B 102),inclusiv NUTALIOZA cabalinelor
THEILERIOZA bovinelor şi ovinelor (B 111),
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│I.La taurine şi bubaline: │Supraveghere în zonele în │1. Medicul veterinar de
pasiva │Supravegherea hematologica │care: │libera practica
│prin efectuarea şi examinarea│a. exista antecedente │împuternicit din
│frotiurilor de sânge la 10% │epizootice de boala: │circumseriptia sanitarã
│din bovinele cu semne clinice│b. a diagnosticat recent │veterinara de asistenta
│în varsta de peste 6 luni, │boala; │concesionata şi/sau
│în perioadele de activitate │c. a celor în tranzit (în │medic veterinar oficial
│maxima a capuselor (mai-iunie│special în transhumanta); │recolteaza probele,
│şi septembrie- octombrie), │ │DSVSA judeţene şi a
│în funcţie de zona geograficã│ │mun. Bucureşti
│şi condiţiile climaterice ale│ │2.Examenele se
│anului respective │ │efectueazã LSVSA
│ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│II. La ovine şi caprine: │I. Supravegherea în zonele │
│Supravegherea hematologica │ în care: │
│prin efectuarea şi examniarea│a. exista antecedente │
│frotiurilor din sânge la 5% │epizootice de boala; │
│din ovinele cu semne clinice │b. s-a diagnosticat recent │
│în varsta de peste 3 │boala │
│sãptãmâni, în perioadele de │c. a animalelor în │
│activitate maxmia a capuselor│transhumanta: │
│(mai-iunie şi septembrie- │d. a celor aflate în perioada │
│octombrie), în funcţie de │de carantina profilactica │
│zona geogratica şi │dupã import. │
│condiţiile climaterice ale │2. La ovine pentru babesioza │
│anului respectiv. │şi anaplasmoza se procedeazã │
│ │ca în cazul bovinelor. │
│ │3. Pentru theilerioza, atât │
│ │la bovine, cat şi la ovine, │
│ │în cazul examenelor │
│ │hematologice negative, │
│ │la animalele la care se │
│ │suspicioneaza boala se │
│ │efectueazã în completare │
│ │frotiuri din materialul │
│ │rezultat în urma punctiei │
│ │limfonodurilor abdominali. │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│III. Le cabaline: │1. Supravegherea clinica a ca-│În toate cazurile
│Supravegherea hematologica │balinelor din zonele în care: │examenele se efectueza
│prin efectuarea şi examinarea│a. exista antecedente │la LSVSJ, cu confirmare
│frotiurilor de sânge la 10% │epizootice de boala; │la IDSA.
│din cabalinele cu semne │b. s-a diagnosticat recent │
│clinice în varsta de peste │boala ; │
│6 luni, în perioadele de │c. animalelor în tranzit │
│activitate maxima a capuselor│prelungit (peste 45 zile); │
│(mai-iunie şi septembrie'ad │d. a celor aflate în perioada │
│octombrie), în funcţie de │de carantina profilactica │
│zona geograficã şi condiţiile│de import. │
│climaterice ale anului │2. La cabaline pentru │
│respectiv. │babesioza şi anaplasmoza │
│ │se procedeazã ca în cazul │
│ │bovinelor. │
│ │3. Pentru babesioza şi │
│ │anaplasmoza la celelalte │
│ │specii de animale se │
│ │procedeazã ca în cazul │
│ │bovinelor. │
│ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│IV. La canide │ │Examenele se efectueazã
│Supraveghere clinica, │ │LSVSA
│serologica şi hematologica în│ │
│colectivitatile de animale │ │
│cunoscute cu antecedente, │ │
│inclusiv în cazurile │ │
│particulare. │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

65. AVORTUL SALMONELIC AL OILOR B-156
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│Supraveghere bacteriologica a│ │1. Medicul veterinar de
pasiva │cazurilor de avort al oilor │ │libera practica
│ │ │împuternicit din
│ │ │circumscripţia sanitarã
│ │ │veterinara de asistenta
│ │ │concesionata şi/sau
│ │ │medic veterinar oficial
│ │ │recolteaza probele, DSVSA
│ │ │judeţene şi a mun. Bucureşti
│ │ │2. Examenele se efectueazã
│ │ │la LSVSAJ şi/sau la IDSA
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

66. INFLUENTA ECVINA (B-206)

────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.În caz de suspiciune se │1. Examenele virusologice se │1. Medicul veterinar de
pasiva │efectueazã examene serologice│efectueazã pe probe de │libera practica împuternicit
(în con- │pe probe perechi de sânge, │tampoane nazale, organe sau │din circumscripţia sanitarã
ditii de │la interval de 21 zile, şi │sânge, dupã caz. │veterinara de asistenta
liniste │virusologice, │ │concesionata şi/sau medic
epidemio- │ │ │veterinar oficial recolteaza
logica) │ │ │probele, DSVSA. judeţene
│ │ │şi a mun. Bucureşti
│ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. Supravegherea serologica │2. Notificarea bolii se face │2. Supravegherea
│prin testul IHA o data pe an │în conformitate cu prevederile│serologica se efectueazã la
│la 10% din cabalinele din │Ordinului MAA nr. 156/ │IDSA
│herghelii, hipodroame cluburi│27.12.1999 pentru aprobarea │
│sportive, depozite de │normei sanitare veterinare │
│armasari, pe probe prelevate │privind anunţarea, declararea │
│de la animale nevaccinate. │şi notifiearea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr 77/2005 şi 107/2005 │
│ │pentru aprobarea Normei │
│ │sanitare veterinare privind │
│ │notificarea bolilor animalelor│
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

67. RINOPNEUMONIA ECVINA (B-208)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.În caz de suspiciune se │ │1. Medicul veterinar de
pasiva │efectueazã examene serologice│ │libera practica împuternicit
│(ELISA) pe probe perechi │ │din circumscripţia sanitarã
│la interval de 21 zile, │ │veterinara de asistenta
│virusologice şi histologice │ │concesionata şi/sau medic
│ │ │veterinar oficial recolteaza
│ │ │probele, DSVSA. judeţene
│ │ │şi a mun. Bucureşti
│ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. Avortonii se examineazã │Notificarea bolii se face │2.Examenele virusologice şi
│prin examen virusologic │în conformitate cu prevederile│serologice se efectueazã la
│şi histologic. │Ordinului MAA nr. 156/ │IDSA
│ │27.12.1999, pentru aprobarea │3. Examenele histologice se
│ │normei sanitare veterinare │efectueazã la LSVSJ abilitate
│ │privind anunţarea, declararea │şi dupã caz la IDSA pentru
│ │şi notificarea unor boli │judeţele a cãror LSVSJ
│ │transmisibile ale animalelor │nu sunt abilitate.
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr.77/2005 şi 107/2005 │
│ │pentru aprobarea Normei │
│ │sanitare veterinare privind │
│ │notificarea bolilor │
│ │animalelor │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

68. ARTERITA VIRALA ECVINA (B- 211)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1. Supravegbere serologiea │1. În caz de suspiciune se │1.Medicul veterinar de
pasiva │prin ELISA sau │efectueazã examene serologice │libera practica împuternicit
│seroneutralizare: │pe probe perechi, la interval │din circumscripţia sanitarã
│a) armasarilor de reproducţie│de 21 zile, şi virusologice. │veterinara de asistenta
│din herghelii şi depozite, │2. Probele de sânge se │concesionata şi/sau medic
│o data pe an: │recolteaza de la animale │veterinar oficial
│b) la 20% din iepele mame │nevaccinate contra │recolteaza probele,
│din herghelii şi din unitãţi │arteritei virale ecvine. │DSVSA. judeţene şi a mun.
│specializate (o data pe an); │ │Bucureşti
│ │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────
│2. Pentru exportul de │3. Notificarea bolii se face │2. Examenele se
│cabaline cu destinaţia sport │în conformitate cu prevederile│efectueazã la IDSA.
│sa rezulte ca animalele au │Ordinului MAA nr. 156/ │
│fost testate pentru arterita │27.12. 1999, pentru aprobarea │
│virala cu 28 de zile înainte │normei sanitare veterinare │
│de export, prin reactia de │privind anunţarea, declararea │
│seroneutralizare. │şi notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 77/2005 şi │
│ │107/2005 pentru aprobarea │
│ │Normei sanitare veterinare │
│ │privind notificarea bolilor │
│ │animalelor. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────
│ │ │3. România nu importa
│ │ │ecvine cu arterita virala
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

69. AVORTUL SALMONELIC AL IEPELOR (B- 214)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│Supraveghere bacteriologica │ │1. Medicul veterinar de
pasiva │a cazurilor de avort al │ │libera practica împuternicit
│iepelor. │ │din circumscripţia sanitarã
│ │ │veterinara de asistenta
│ │ │concesionata şi/sau medic
│ │ │veterinar oficial recolteaza
│ │ │probele, DSVSA. judeţene
│ │ │şi a mun. Bucureşti
│ │ │2.Examenele se efectueazã
│ │ │la IDSA
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

70. TULAREMIA (B-352)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│I. La iepurii domestici │1. Raport trimestrial transmis│1.Medicul veterinar de
pasiva │1.Supravegherea morfopato- │de DSVSA judeţean şi a mun. │libera practica împuternicit
│logica şi bacteorologica pe │Bucureşti la ANSVSA │din circumscripţia sanitarã
│toate animalele moarte. │2. În unitãţile în care se │veterinara de asistenta
│2. Supravegherea serologica │practica vaccinarea, nu se │concesionata şi/sau medic
│prin RSAR la constituirea │efectueazã examene serologice│oficial recolteaza
│crescatoriei; │sau alte examene de laborator.│probele. DSVSA. judeţene
│II. La iepurii salbatici prin│3. Notificarea bolii se face │şi a num. Bucureşti
│examene morfopatologice şi │în conformitate cu prevederile│2. Examenele se efectueazã
│bacteriologice pe cei gasiti │Ordinului MAA nr. 156/ │la IDSA, pe aceleaşi probe
│morţi. │27.12.1999, pentru aprobarea │pe care se executa şi
│ │normei sanitare veterinar │examinarile serologice
│ │veterinare privind anunţarea, │pentru bruceloza şi boala
│ ┤declararea şi notificarea unor│virala hemoragica.
│ │boli transmisibile ale │
│ │animalelor şi Ordinele │
│ │preşedintelui ANSVSA nr. │
│ │77/2005 şi 107/2005 pentru │
│ │aprobarea Normei sanitare │
│ │veterinare privind notificarea│
│ │bolilor animalelor. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

71. BRUCELOZA LA CANIDE
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.clinic, anatomopatologica │Probele cu rezultate pozitive,│1.Medicul veterinar de libera
pasiva │şi bacteriologica a │dubioase sau neconcludente vor│practica împuternicit din
│efectivelor din canise de │fi reexaminate prin │circumscripţia sanitarã
│reproducţie şi a tuturor │hemoculturi la IDSA │veterinara de asistenta
│masculilor folosiţi la │ │concesionata şi/sau medic
│reproducţie │ │veterinar ofical recolteaza
│ │ │probele
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. serologica prin RSAR cu │De la femelele avortate şi de │2.Examinare la LSVA
│antigen Brucella canis │la masculii seropozitivi care │judeţean şi/sau dupã caz
│colorat cu Roz- Bengal şi │au fost castrati în urma │la IDSA
│prin RFC/ELISA: │diagnosticului serologic │
│a) canidele de reproducţie │pozitiv se trimit probe de │
│o data pe an, cu ocazia │avortoni cu învelitori fetale │
│acţiunilor imunoprofi- │şi respectiv testicule, │
│lactice; │în vederea efectuãrii │
│b) canidele care prezintã │examenului complex de │
│manifestãri clinice care │laborator. │
│conduc la suspiciunea de │ │
│infectie brucelica inclusiv │ │
│la cainii comunitari. │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

72. BRUCELOZA LA IEPURI
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1. serologica la 5% din │1. De la animalele seropozi- │1. Medicul veterinar de
pasiva │iepurii din crescatorii, │tive se preleveaza probe de │libeia practica împuternicit
│prin reactia de seroagluti- │testicule, limfonoduiri şi │din circumscripţia sanitarã
│nare (RSAR cu antigen │uter în vederea efectuãrii │veterinara de asistenta
│colorat cu Roz - Bengal). │examenului complex de │concesionata şi/sau medic
│ │laborator. │veterinar oficial recolteaza
│ │2. Probele pozitive prin RSAR │probele
│ │se examineazã prin RFC. │2. Examinare la LSVA
│ │ │judeţean şi/sau dupã caz
│ │ │la IDSA
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. în abator │MĂSURI şi SANCŢIUNI │Medic veterinar oficial din
│a) animalele vii; se │De la iepurii din efectivele │abator
│examineazã ante mortem şi │cu bruceloza: │
│post mortem; │- carnea şi subprodusele │
│b) carne şi organe: se │comestibile la care nu s-au │
│examineazã în unitãţi de │constatat leziuni │
│tãiere autorizate/aprobate │se dau în consum fãrã │
│sanitar veterinar │restrictii; │
│ │- organele cu leziuni se │
│ │confisca │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

73. Furunculoza salmonidelor cu Aeromonas salmonicida
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.Supraveghere clinica şi │1.Anunţarea obligatorie a │1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤ │veterinara de asistenta
│2.Supraveghere prin │2.Prelevarea probelor se │concesionata şi/sau medic
│diagnostic de laborator a │realizeazã din exemplarele │veterinar ofical recolteaza
│populatiilor de peşti în caz │muribunde de peste şi/sau │probele, DSVSA judeţene şi
│de suspiciune de boala şi/sau│cu modificãri anatomo- │a mun. Bucureşti şi /sau
│mortalitate crescutã │patologice │IDSA
│ │3. Raport trimestral transmis │2. Examenele se efectueazã
│ │de DSVSA judeţean şi a mun. │la LSVSJ şi a mun.
│ │Bucureşti la ANSVSA │Bucureşti, şi/sau IDSA
│ │ │3. Confirmarea bolii la
│ │ │IDSA
│ │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

74. Yersinioza (Boala gura roşie) la salmonide)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.Supraveghere clinica şi │1.Anunţarea obligatorie a │1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
│ │ │veterinara de asistenta
│ │2.Prelevarea probelor se │concesionata şi/sau medic
│ │realizeazã din exemplarele │veterinar ofical recolteaza
│ │muribunde de peste şi/sau │probele, DSVSA judeţene şi
│ │cu modificãri anatomo- │a mun. Bucureşti şi /sau
│ │patologice │IDSA
│ │3. Raport trimestral de │2. Examenele se efectueazã
│ │DSVSA judeţean şi a mun. │la LSVSJ şi a mun.
│ │Bucureşti la ANSVSA │Bucureşti, şi/sau IDSA
│ │ │3. Confirmarea bolii la
│ │ │IDSA
│ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. Supraveghere prin │ │
│diagnostic de laborator a │ │
│populatiilor de peşti în caz │ │
│de suspiciune de boala şi/sau│ │
│mortalitate crescutã. │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

75. Anemia infectioasa a somonului
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.Supraveghere clinica şi │1.Anunţarea obligatorie a │1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤ │veterinara de asistenta
│2.Supraveghere prin │2.Prelevarea probelor şi │concesionata şi/sau medic
│diagnostic de laborator a │examenul de laborator se │veterinar ofical recolteaza
│populatiilor de peşti │efectueazã în conformitate │probele, DSVSA judeţene şi
│clinic sanatosi, iar în │cu Ord. MAAP │a mun. Bucureşti şi /sau
│caz de necesitate │nr.471/2002, Ord. Prese- │IDSA
│diagnostic complet de │dintelui ANSVSA │2. Examenele se efectueazã
│laborator în toate │nr. 247/2006. Ord. │la LSVSJ şi a mun.
│exploatatiile piscicole │Preşedintelui ANSVSA │Bucureşti, şi/sau IDSA
│şi mediul natural │nr.75/2006 şi Ord. │3. Confirmarea bolii la
│ │Preşedintelui ANSVSA │IDSA
│ │nr. 82 2006 │
│ │3. Notificarea bolii se face │
│ │în conformitate cu │
│ │prevederile Ordinului MAA │
│ │nr. 156/27.12.1999, pentru │
│ │aprobarea normei sanitare │
│ │veterinare privind anunţarea, │
│ │declararea şi notificarea │
│ │unor boli transmisibile ale │
│ │animalelor şi Ordinele │
│ │preşedintelui ANSVSA │
│ │nr. 77/2005 şi 107/2005 │
│ │pentru aprobarea Normei │
│ │sanitare veterinare privind │
│ │notificarea bolilor │
│ │animalelor. │
│ │4. Raport trimestrial │
│ │transmis de DSVSA judeţean │
│ │şi a mun. Bucureşti la ANSVSA │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

76. Mixosomiaza
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.Supraveghere clinica şi │1.Anunţarea obligatorie a │1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤ │veterinara de asistenta
│2.Supraveghere prin │2.Prelevarea probelor se │concesionata şi/sau medic
│diagnostic de laborator a │relizeaza din exemplarele │veterinar ofical recolteaza
│populatiilor de peşti │muribunde de peşti │probele, DSVSA judeţene şi
│în caz de suspiciune │şi/sau cu modificãri │a mun. Bucureşti
│de boala şi/sau │clinice şi anatomo- │
│mortalitate crescutã │patologice. │2. Examenele se efectueazã
│ │3. Raport trimestrial │la LSVSJ şi a mun.
│ │transmis de DSVSA judeţean │Bucureşti, şi/sau IDSA
│ │şi a mun. Bucureşti la ANSVSA │3. Confirmarea bolii la
│ │ │IDSA
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

77. Boala Columnaris la salmonide
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.Supraveghere clinica şi │1.Anunţarea obligatorie a │1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤ │veterinara de asistenta
│2.Supraveghere prin │2.Prelevarea probelor se │concesionata şi/sau medic
│diagnostic de laborator a │relizeaza din exemplarele │veterinar ofical recolteaza
│populatiilor de peşti │muribunde de peşti │probele, DSVSA judeţene şi
│în caz de suspiciune │şi/sau cu modificãri │a mun. Bucureşti şi/sau
│de boala şi/sau │clinice şi anatomo- │IDSA
│mortalitate crescutã │patologice. │2. Examenele se efectueazã
│ │3. Raport trimestrial │la LSVSJ şi a mun.
│ │transmis de DSVSA judeţean │Bucureşti, şi/sau IDSA
│ │şi a mun. Bucureşti la ANSVSA │3. Confirmarea bolii la
│ │ │IDSA
│ │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────
78. Eritrodermatita la ciprinide
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.Supraveghere clinica şi │1.Anunţarea obligatorie a │1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤ │veterinara de asistenta
│2.Supraveghere prin │2.Prelevarea probelor se │concesionata şi/sau medic
│diagnostic de laborator a │relizeaza din exemplarele │veterinar ofical recolteaza
│populatiilor de peşti │muribunde de peşti │probele, DSVSA judeţene şi
│în caz de suspiciune │şi/sau cu modificãri │a mun. Bucureşti şi/sau
│de boala şi/sau │clinice şi anatomo- │IDSA
│mortalitate crescutã │patologice. │2. Examenele se efectueazã
│ │3. Raport trimestrial │la LSVSJ şi a mun.
│ │transmis de DSVSA judeţean │Bucureşti, şi/sau IDSA
│ │şi a mun. Bucureşti la ANSVSA │3. Confirmarea bolii la
│ │ │IDSA
│ │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

79. Ihtioftiriaza
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.Supraveghere clinica şi │1.Anunţarea obligatorie a │1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤ │veterinara de asistenta
│2.Supraveghere prin │2.Prelevarea probelor se │concesionata şi/sau medic
│diagnostic de laborator a │relizeaza din exemplarele │veterinar ofical recolteaza
│populatiilor de peşti │muribunde de peşti │probele, DSVSA judeţene şi
│în caz de suspiciune │şi/sau cu modificãri │a mun. Bucureşti şi/sau
│de boala şi/sau │clinice şi anatomo- │IDSA
│mortalitate crescutã │patologice. │2. Examenele se efectueazã
│ │3. Raport trimestrial │la LSVSJ şi a mun.
│ │transmis de DSVSA judeţean │Bucureşti, şi/sau IDSA
│ │şi a mun. Bucureşti la ANSVSA │3. Confirmarea bolii la
│ │ │IDSA
│ │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

80. Criptobiaza
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.Supraveghere clinica şi │1.Anunţarea obligatorie a │1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤ │veterinara de asistenta
│2.Supraveghere prin │2.Prelevarea probelor se │concesionata şi/sau medic
│diagnostic de laborator a │relizeaza din exemplarele │veterinar ofical recolteaza
│populatiilor de peşti │muribunde de peşti │probele, DSVSA judeţene şi
│în caz de suspiciune │şi/sau cu modificãri │a mun. Bucureşti şi/sau
│de boala şi/sau │clinice şi anatomo- │IDSA
│mortalitate crescutã │patologice. │2. Examenele se efectueazã
│ │3. Raport trimestrial │la LSVSJ şi a mun.
│ │transmis de DSVSA judeţean │Bucureşti, şi/sau IDSA
│ │şi a mun. Bucureşti la ANSVSA │3. Confirmarea bolii la
│ │ │IDSA
│ │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

81. Coccidioza molustelor bivalve
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.Supraveghere clinica şi │1.Anunţarea obligatorie a │1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤ │veterinara de asistenta
│2.Supraveghere prin │2.Prelevarea probelor se │concesionata şi/sau medic
│diagnostic de laborator a │relizeaza din exemplarele │veterinar ofical recolteaza
│populatiilor de moluste │muribunde de moluste bivalve │probele, DSVSA judeţene şi
│bivalve în caz de │şi/sau cu modificãri │a mun. Bucureşti şi/sau
│suspiciune de boala şi/sau │anatomopatologice. │IDSA
│mortalitate crescutã │ │2. Examenele se efectueazã
│ │3. Raport trimestrial │la LSVSJ şi a mun.
│ │transmis de DSVSA judeţean │Bucureşti, şi/sau IDSA
│ │şi a mun. Bucureşti la ANSVSA │3. Confirmarea bolii la
│ │ │IDSA
│ │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

82. Nematodoze ale molustelor bivalve
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.Supraveghere clinica şi │1.Anunţarea obligatorie a │1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤ │veterinara de asistenta
│2.Supraveghere prin │2.Prelevarea probelor se │concesionata şi/sau medic
│diagnostic de laborator a │relizeaza din exemplarele │veterinar ofical recolteaza
│populatiilor de moluste │muribunde de moluste bivalve │probele, DSVSA judeţene şi
│bivalve în caz de │şi/sau cu modificãri │a mun. Bucureşti şi/sau
│suspiciune de boala şi/sau │anatomopatologice. │IDSA
│mortalitate crescutã │ │2. Examenele se efectueazã
│ │3. Raport trimestrial │la LSVSJ şi a mun.
│ │transmis de DSVSA judeţean │Bucureşti, şi/sau IDSA
│ │şi a mun. Bucureşti la ANSVSA │3. Confirmarea bolii la
│ │ │IDSA
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

83. Ricketiozii molustelor bivalve
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.Supraveghere clinica şi │1.Anunţarea obligatorie a │1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤ │veterinara de asistenta
│2.Supraveghere prin │2.Prelevarea probelor se │concesionata şi/sau medic
│diagnostic de laborator a │relizeaza din exemplarele │veterinar ofical recolteaza
│populatiilor de moluste │muribunde de moluste bivalve │probele, DSVSA judeţene şi
│bivalve în caz de │şi/sau cu modificãri │a mun. Bucureşti şi/sau
│suspiciune de boala şi/sau │anatomopatologice. │IDSA
│mortalitate crescutã │ │2. Examenele se efectueazã
│ │3. Raport trimestrial │la LSVSJ şi a mun.
│ │transmis de DSVSA judeţean │Bucureşti, şi/sau IDSA
│ │şi a mun. Bucureşti la ANSVSA │3. Confirmarea bolii la
│ │ │IDSA
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

84. Vibrioza molustelor bivalve
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.Supraveghere clinica şi │1.Anunţarea obligatorie a │1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
│ │ │veterinara de asistenta
│ │2.Prelevarea probelor se │concesionata şi/sau medic
│ │relizeaza din exemplarele │veterinar ofical recolteaza
│ │muribunde de moluste bivalve │probele, DSVSA judeţene şi
│ │şi/sau cu modificãri │a mun. Bucureşti şi/sau
│ │anatomopatologice. │IDSA
│ │ │2. Examenele se efectueazã
│ │3. Raport trimestrial │la LSVSJ şi a mun.
│ │transmis de DSVSA judeţean │Bucureşti, şi/sau IDSA
│ │şi a mun. Bucureşti la ANSVSA │3. Confirmarea bolii la
│ │ │IDSA
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

85. Moluste gasteropode
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.Supraveghere clinica şi │1.Anunţarea obligatorie a │1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤ │veterinara de asistenta
│2.Supraveghere prin │2.Prelevarea probelor se │concesionata şi/sau medic
│diagnostic de laborator a │relizeaza din exemplarele │veterinar ofical recolteaza
│populatiilor de moluste │muribunde de moluste bivalve │probele, DSVSA judeţene şi
│în caz de suspiciune │şi/sau cu modificãri │a mun. Bucureşti
│de boala şi/sau │anatomopatologice. │
│mortalitate crescutã │ │2. Examenele se efectueazã
│ │3. Raport trimestrial │la LSVSJ şi a mun.
│ │transmis de DSVSA judeţean │Bucureşti, şi/sau IDSA
│ │şi a mun. Bucureşti la ANSVSA │
│ │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

86. Batracieni
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.Supraveghere clinica şi │1.Anunţarea obligatorie a │1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │practica împuternicit din
│ │creşterii mortalitatii │circumscripţia sanitarã
────────────┼─────────────────────────────┤ │veterinara de asistenta
│2.Supraveghere prin │2.Prelevarea probelor se │concesionata şi/sau medic
│diagnostic de laborator a │relizeaza din exemplarele │veterinar ofical recolteaza
│populatiilor de batracieni │muribunde de batracieni │probele, DSVSA
│în caz de suspiciune de boala│şi/sau cu modificãri │2. Examenele se efectueazã
│şi/sau mortalitate crescutã │anatomopatologice. │la LSVSJ şi a mun.
│ │3. Raport trimestrial │Bucureşti, şi/sau IDSA
│ │transmis de DSVSA judeţean │
│ │şi a mun. Bucureşti la ANSVSA │
│ │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

87. Pesta racilor
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1.Supraveghere clinica şi │1. Anunţarea obligatorie a │ 1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │suspiciunii de boala şi a │ practica împuternicit din
│2. Supraveghere prin │creşterii mortalitatii │ circumscripţia sanitarã
│diagnostic de laborator a │2. În caz de mortalitate │ veterinara de asistenta
│populatiilor de crustacee │prelevarea probelor se │ concesionata şi/sau medic
│în caz de suspiciune de │realizeazã din exemplarele │ veterinar ofical recolteaza
│boala şi/sau mortalitate │muribunde de crustacee şi/sau │ probele, DSVSA judeţene
│crescutã. │cu modificãri │ şi a mun.Bucureşti
│ │anatomopatologice │ 2. Examenele se efectueazã
│ │3. Notificarea bolii se face │ la LSVSJ şi a mun.
│ │în conformitate cu prevederile│ Bucureşti, şi/sau IDSA
│ │Ordinului MAA nr. 156/ │ 3. Confirmarea bolii la IDSA
│ │27.12.1999, pentru aprobarea │
│ │normei sanitare veterinare │
│ │privind anunţarea, declararea │
│ │şi notificarea unor boli │
│ │transmisibile ale animalelor │
│ │şi Ordinele preşedintelui │
│ │ANSVSA nr.77/2005 şi 107/2005 │
│ │pentru aprobarea Normei │
│ │sanitare veterinare privind │
│ │notificarea bolilor │
│ │animalelor │
│ │4. Raport trimestrial │
│ │transmis de DSVSA judeţean şi │
│ │a mun. Bucureşti la ANSVSA │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

88. AMOEBIOZA
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supravegere │1.Supravegherea clinica şi │1. Raport trimestrial de │ 1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │DSVSA judeţean şi a mun. │ practica împuternicit din
│2. Supravegherea prin │Bucureşti la ANSVSA │ circumscripţia sanitarã
│diagnostic de laborator, │2. Examenele de laborator se │ veterinara de asistenta
│iar în caz de necesitate │efectueazã pe probe recoltate │ concesionata şi/sau medic
│diagnostic complet de │pentru nosemoza albinelor │ veterinar ofical recolteaza
│laborator │ │ probele, DSVSA judeţene
│ │ │ şi a mun.Bucureşti şi/sau
│ │ │ IDSA
│ │ │ 2. Examenele se efectueazã
│ │ │ la LSVSA şi/sau IDSA
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

89. BRAULOZA
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supravegere │1.Supravegherea clinica şi │1. Raport trimestrial de │ 1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │DSVSA judeţean şi a mun. │ practica împuternicit din
│2. Supravegherea prin │Bucureşti la ANSVSA │ circumscripţia sanitarã
│diagnostic de laborator, │2. Examenele de laborator se │ veterinara de asistenta
│iar în caz de necesitate │efectueazã pe probe recoltate │ concesionata şi/sau medic
│diagnostic complet de │pentru varrooza albinelor │ veterinar ofical recolteaza
│laborator │ │ probele, DSVSA judeţene
│ │ │ şi a mun.Bucureşti şi/sau
│ │ │ IDSA
│ │ │ 2. Examenele se efectueazã
│ │ │ la LSVSA şi/sau IDSA
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

90. ASCOSFEROZA ŞI ASPERGILOZA ALBINELOR
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supravegere │1.Supravegherea clinica şi │1. Raport trim. transmis de │ 1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │DSVSA judeţean şi a mun. │ practica împuternicit din
│2. Supravegherea prin │Bucureşti la ANSVSA │ circumscripţia sanitarã
│diagnostic de laborator, │2. Examenele de laborator se │ veterinara de asistenta
│iar în caz de necesitate │efectueazã din 10 g/proba │ concesionata şi/sau medic
│diagnostic complet de │albine moarte şi porţiuni de │ veterinar ofical recolteaza
│laborator │min. 10/15 cm/proba fagure │ probele, DSVSA judeţene
│ │cu puiet în diferite stadii │ şi a mun.Bucureşti şi/sau
│ │de dezvoltare │ IDSA
│ │ │ 2. Examenele se efectueazã
│ │ │ la LSVSA şi/sau IDSA
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

91. PUIETUL ÎN SAC ŞI BOALA BOTCILOR NEGRE
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supravegere │1.Supravegherea clinica şi │1. Raport trim. transmis de │ 1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │DSVSA judeţean şi a mun. │ practica împuternicit din
│2. Supravegherea prin │Bucureşti la ANSVSA │ circumscripţia sanitarã
│diagnostic de laborator, │2. Examenele de laborator se │ veterinara de asistenta
│iar în caz de necesitate │efectueazã pe probe recoltate │ concesionata şi/sau medic
│diagnostic complet de │pentru loca americana şi/sau │ veterinar ofical recolteaza
│laborator │10-15 botci. │ probele, DSVSA judeţene
│ │ │ şi a mun.Bucureşti şi/sau
│ │ │ IDSA
│ │ │ 2. Examenele se efectueazã
│ │ │ la LSVSA şi/sau IDSA
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

92. BOLILE VIRALE PARALIZANTE ALE ALBINELOR ADULTE
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supravegere │1.Supravegherea clinica şi │ 1. Raport trim. transmis de │ 1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │DSVSA judeţean şi a mun. │ practica împuternicit din
│2. Supravegherea prin │Bucureşti la ANSVSA │ circumscripţia sanitarã
│diagnostic de laborator, │2. Examenele de laborator se │ veterinara de asistenta
│iar în caz de necesitate │efectueazã pe probe de albine │ concesionata şi/sau medic
│diagnostic complet de │vii min. 25g/proba │ veterinar ofical recolteaza
│laborator │ │ probele, DSVSA judeţene
│ │ │ şi a mun.Bucureşti şi/sau
│ │ │ IDSA
│ │ │ 2. Examenele se efectueazã
│ │ │ la LSVSA şi/sau IDSA
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

93. ASPERGILOZA VIERMILOR DE MĂTASE
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supravegere │1.Supravegherea clinica şi │ 1. Raport trimestrial de │ 1.Medicul veterinar de libera
pasiva │anatomopatologica │DSVSA judeţean şi a mun. │ practica împuternicit din
│2. Supravegherea prin │Bucureşti la ANSVSA │ circumscripţia sanitarã
│diagnostic de laborator, │2. Examenele de laborator se │ veterinara de asistenta
│iar în caz de necesitate │efectueazã pe probe recoltate │ concesionata şi/sau medic
│diagnostic complet de │pentru poliedrie │ veterinar ofical recolteaza
│laborator │ │ probele, DSVSA judeţene
│ │ │ şi a mun.Bucureşti şi/sau
│ │ │ IDSA
│ │ │ 2. Examenele se efectueazã
│ │ │ la IDSA
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

94. ONCOPATII LA ANIMALE DE COMPANIE
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supravegere │1.Supraveghere prin examene │ 1. Raport trim. transmis de │1.Medicul veterinar de libera
pasiva │hematologice şi citomorfolo- │DSVSA judeţean şi a mun. │practica împuternicit din
│gice pentru anialele în │Bucureşti la ANSVSA │circumscripţia sanitarã
│varsta de peste 6 luni, │2. Examenele hematologice şi │veterinara de asistenta
│având în vedere posibila │cito-histopatologice pentru │concesionata şi/sau medic
│interrelatie om- animal, │precizarea diagnosticului se │veterinar ofical recolteaza
│animal-om în apariţia bolilor│efectueazã la cerere, │probele, DSVSA judeţene
│leucemice │contra cost, de personal │şi a mun. Bucureşti
│2. Tumorile diagnosticate │instruit │
│anatomoclinice şi necropsic │3. Tumorile se înregistreazã │2. Examenele se efectueazã
│vor fi investigate cito- │în condicile de diagnostic │la LSVSJ şi a mun.Bucureşti
│histopatologic │histopatologic la fiecare │şi IDSA, dupã caz
│ │LSVSJ judeţean şi IDSA │
│ │Centralizarea tumorilor în │
│ │Registrul Naţional de cancer │
│ │la animale se face pe baza │
│ │confirmãrii diagnosticului │
│ │la IDSA, secţia de │
│ │morfopatologie │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

95. LISTERIOZA (C-611)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supravegere │Examene de laborator pe │ │1.Medicul veterinar de libera
pasiva │probe de la animale moarte │ │practica împuternicit din
│ │ │circumscripţia sanitarã
│ │ │veterinara de asistenta
│ │ │concesionata şi/sau medic
│ │ │veterinar ofical recolteaza
│ │ │probele, DSVSA judeţene
│ │ │şi a mun. Bucureşti
│ │ │2. Examenele se efectueazã
│ │ │la LSVSA
│ │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│INSPECŢIA ANIMALELOR │ │
│ABATORIZATE │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII (bovin, │1. Medic veterinar oficial din
│Inspecţia ante şi post mortem│ovine, porcine) │abator
│se efectueazã în unitãţi de │Supraveghere prin examene │
│tãiere autorizate/aprobate │de laborator │
│sanitar veterinar, de cãtre │ │
│medici veterinari oficiali │ │
│sau alţi medici veterinari, │ │
│desemnaţi de cãtre autori- │ │
│tatea sanitarã veterinara │ │
│competenta │ │
│ │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│II. CARNE, PRODUSE DIN CARNE │II. CARNE ŞI ORGANE │1. Medic veterinar oficial
│PRODUSE LACTATE, PESTE şi │- în caz de suspiciune se │din abator
│PRODUSE DIN PESCUIT │recolteaza probe: capul întreg│
│Examinarea probelor se │sau creierul, os lung şi │
│efectueazã în IISVP şi │porţiuni de ficat; probele se │
│laboratoarele sanitare │examineazã prin inoculari pe │
│veterinare de stat │medii uzuale în ziua primirii │
│ │iar creierul se examineazã │
│ │dupã pãstrarea la frigider │
│ │(4-8°C) timp de o saptamana │
│ │II. PRODUSE DIN CARNE, │
│ │PRODUSE LACTATE, PESTE şi │
│ │PRODUSE DIN PESCUIT │
│ │În caz de suspiciune se │
│ │recolteaza probe │
│ │III. MĂSURI şi SANCŢIUNI: │
│ │În cazul confirmãrii bolii, │
│ │carnea, organele şi grasimea, │
│ │care nu prezintã modificãri │
│ │organoleptice se dirijeaza │
│ │pentru prelucrare în produse │
│ │supuse tratamentului termic. │
│ │În cazul confirmãrii prezentei│
│ │L. monocytogenes în produse │
│ │din carne, produse lactate, │
│ │peste şi produse din pescuit, │
│ │acestea se retrag din consum │
│ │se confisca şi se distrug. │
│ │Tulpinile de L. monocytogenes │
│ │izolate din produsele │
│ │alimentare de origine animala,│
│ │se trimit la IISPV pentru │
│ │confirmare │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

96. TOXOPLASMOZA (C 612)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supravegere │A. La ovine │Examenele serologice se │1.Medicul veterinar de libera
activa │Supravegherea serologica │efectueazã cu personal │practica împuternicit din
│prin ELISA la: │instruit, pe probele care se │circumscripţia sanitarã
│- 10% berbecii de repro- │recolteaza pentru bruceloza │veterinara de asistenta
│ductie din efectivele cu │ │concesionata şi/sau medic
│avorturi, înainte cu 2 │ │veterinar ofical recolteaza
│sãptãmâni de perioada de │ │probele, DSVSA judeţene
│monta sau recoltarea │ │şi a mun. Bucureşti
│spermei pentru insamantari │ │2. Examenele se efectueazã
│artificiale; │ │la IDSA şi la LSVSJ, dupã
│- 5% de la oile cu avorturi │ │caz
│la 7-14 zile dupã avort. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────
│A. La porcine │Examenele serologice se │1.Medicul veterinar de libera
│Supravegherea serologica │efectueazã cu personal │practica împuternicit din
│prin ELISA la: │instruit, pe probele care se │circumscripţia sanitarã
│- vierii pentru reproducţie │recolteaza pentru bruceloza │veterinara de asistenta
│din efectivele cu avorturi; │Numãrul probelor recoltate │concesionata şi/sau medic
│- scroafele de reproducţie │vor fi: │veterinar ofical recolteaza
│cu avorturi la 7-14 zile │- 10% la vieri; │probele, DSVSA judeţene
│dupã avort. │- 5% la scroafe │şi a mun. Bucureşti
│ │ │2. Examenele se efectueazã
│ │ │la IDSA şi la LSVSJ, dupã
│ │ │caz
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
│C. la carnasiere (pisici) │ │Examenele ELISA se efectueazã
│Supraveghere sorologica la │ │la IDSA sau LSVSJ, cu personal
│cerere │ │instruit la cerere, contra
│ │ │cost.
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│INSPECŢIA ANIMALELOR │ │
│ABATORIZATE │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII (bovine, │1. Medic veterinar oficial
│Toate speciile de interes │cabaline, porcine) │din abator
│economic se supun inspecţiei │Supraveghere clinica, anatomo-│
│post-mortem şi se vor face │patologica şi de laborator │
│analize de laborator când │pentru speciile receptive │
│leziunile anatomo-patologice │ │
│conduc la suspicionarea bolii│ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│II. CARNE ŞI ORGANE │II. MĂSURI ŞI SANCŢIUNI: │
│Examinarea carcaselor şi │Carnea, organele şi grasimea, │
│organelor se efectueazã în │fãrã modificãri organoleptice,│
│unitãţi de tãiere autorizate/│se dirijeaza pentru prelucrare│
│aprobate sanitar veterinar, │în produse supuse │
│de cãtre medici veterinari │tratamentului termic. │
│oficiali sau alt personal │ │
│veterinar, desemnat de cãtre │ │
│autoritatea sanitarã │ │
│veterinara competenta. │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────


97. BOTULISM (C-615)

────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│Supraveghere serologica pe │Determinarea prezentei toxinei│1. Medicul veterinar de libera
pasiva │probe provenite de la animale│botulinice în probe se face │practica împuternicit din
│din speciile receptive. │prin bioproba pe soareci şi │circumscripţia sanitarã
│ │testele imunologice (ELISA, │veterinara de asistenta
│ │RIA s.a.) │concesionata şi/sau medic
│ │ │veterinar oficial recolteaza
│ │ │probele, DSVSA judeţene şi a
│ │ │mun. Bucureşti.
│ │ │2. Examenele se efectueza la
│ │ │LSVSA, şi/sau IDSA
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│INSPECŢIA ANIMALELOR │ │
│ABATORIZATE │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII (bovine, ovine,│1. Medic veterinar oficial
│Inspecţia ante şi post mortem│porcine) │din abator
│se efectueazã în unitãţi de │În caz de suspiciune se │
│tãiere autorizate/aprobate │recolteaza probe de sânge. │
│sanitar veterinar, de cãtre ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│medici veterinari oficiali │II. CARNE ŞI ORGANE │
│sau alţi medici veterinari │În caz de suspiciune se │
│desemnaţi de cãtre │recolteaza probe din loturile │
│autoritatea sanitarã │de produse de origine animala.│
│veterinara competenta. │Determinarea prezentei toxinei│
│ │botulinice în probe se face │
│ │prin bioproba pe soareci şi │
│ │testele imunologice (ELISA, │
│ │RIA s.a.) │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │III. MĂSURI ŞI SANCŢIUNI: │
│ │În cazul în care este │
│ │diagnosticata boala, carnea se│
│ │declara improprie consumului │
│ │uman, se confisca şi se │
│ │denatureaza. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

98. SALMONELOZA (C - 620)

────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│1. Supraveghere anatomo- │1.Toate cazurile clinice de la│1. Medicul veterinar de libera
activa │patologica şi prin examene │toate speciile care prezintã │practica împuternicit din
│bacteriologice a animalelor │semne clinice şi pot fi │circumscripţia sanitarã
│din speciile receptive │atribuite salmonelozei trebuie│veterinara de asistenta
│ │sa fie testate. │concesionata şi/sau medic
│ │ │veterinar oficial recolteaza
│ │ │probele, DSVSA judeţene şi a
│ │ │mun. Bucureşti.
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│2. Tineretul bovin şi │2. Probele recoltate (os lung,│2. Examenele se efectueazã la
│porcinele se supun inspecţiei│splina, porţiuni de ficat) │LSVSJ şi a mun. Bucureşti iar
│ante şi post mortem dupã cum │ │tipizarea tulpinilor la IDSA
│urmeazã: │ │şi/sau IJSPV
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│I - La bovine │ │
│- lunar câte o proba de │ │
│fecale din adapostul pentru │ │
│tineret; │ │
│- 10% din bovinele tãiate vor│ │
│fi examinate pe probe de │ │
│limfonoduri. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│II - La porcine │ │
│- lunar câte o proba de │ │
│fecale din halele pentru │ │
│purcei 2-6 luni şi din │ │
│maternitate; │ │
│- 10% din porcii taiati vor │ │
│fi examinati pe probe de │ │
│limfonoduri. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│INSPECŢIA ANIMALELOR │ │
│ABATORIZATE │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII (bovine, ovine,│1. Examinarea animalelor vii
│(bovine, ovine, caprine, │porcine) │şi recoltarea de probe se
│porcine, cabaline, pãsãri) │Programul de control pentru │efectueazã în ferme şi
│Bovinele, ovinele, caprinele,│Salmonella la animalele vii se│abatoare autorizate/aprobate
│porcinele, cabalinele şi │efectueazã conform normelor │sanitar veterinar, de cãtre
│pasarile se supun inspecţiei │sanitare veterinare în vigoare│medici veterinari oficiali
│ante şi post mortem. │(<>Ordinul ANSVSA nr. 23/2006 ). │sau personal veterinar
│ │ │desemnat de cãtre autoritatea
│ │ │sanitarã veterinara
│ │ │competenta.
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│II. CARNE şi ORGANE (bovine, │II. CARNE ŞI ORGANE │
│ovine, caprine, porcine, │Programul de control, pentru │
│cabaline, pãsãri) │Salmonella cuprinde recoltarea│
│1. Examinarea carcaselor şi │de probe şi analize, în │
│organelor se efectueazã în │condiţiile legii: │
│unitãţi de tãiere autorizate/│1. Carcasele de bovine, ovine,│
│aprobate sanitar veterinar, │caprine, porcine şi cabaline: │
│de cãtre medici veterinari │- se recolteaza probe de tesut│
│oficiali sau personal │(metoda distructiva) sau probe│
│veterinar desemnat de cãtre │tampon (metoda nedistructiva) │
│autoritatea sanitarã │de pe suprafata carcasei, de │
│veterinara competenta. │la fiecare lot, randomizat; │
│2. Inspecţia include şi │- noduli limfatici ileo-cecali│
│sãlile de transare sau │de la bovine, ovine şi porcine│
│unitãţile de transare a │recoltati randomizat la │
│carnii proaspete şi a carnii │fiecare lot; │
│de pasare, precum şi │- os lung nedeschis şi tesut │
│depozitele destinate pentru │muscular (în cazul taierilor │
│aceste carnuri. │în abatorul sanitar). │
│ │2. Carcase de pãsãri: │
│ │- se recolteaza carcase │
│ │întregi. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│III. OUA │ III. MĂSURI ŞI SANCŢIUNI │Medici veterinari oficiali
│Inspecţia şi recoltarea de │ │sau personal veterinar
│probe se efectueazã în ferme,│ │desemnat de cãtre
│centre de colectare, depozite│ │autoritatea sanitarã
│şi unitãţi de procesare oua, │ │veterinara competenta
│unitãţi de desfacere, │ │
│autorizate/aprobate sanitar │ │
│veterinar │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│IV. ALIMENTE DE ORIGINE │A.1. În cazul carnii roşii şi │
│ANIMALA │a carnii de vanat se declara │
│Alimentele de origine animala│improprie consumului uman │
│sunt supuse analizelor de │carnea de la animalele la care│
│laborator pentru Salmonella │a fost diagnosticata │
│conform legislaţiei în │salmoneloza acuta; │
│vigoare │În cazul identificarii în │
│ │carnea roşie şi carnea de va- │
│ │nat a prezentei S.enteritidis │
│ │şi/sau S.typhimurium, aceasta │
│ │se confisca şi se distruge. │
│ │În situaţia identificarii, │
│ │altor serotipuri de Salmonella│
│ │la carnea roşie şi carnea de │
│ │vanat, aceasta se poate admite│
│ │în consum uman în mod │
│ │condiţionat, dupã procesare şi│
│ │tratament termic sub │
│ │supraveghere sanitarã │
│ │veterinara şi consecutiv, │
│ │executãrii unui control │
│ │microbiologic pentru fiecare │
│ │sarja de fabricaţie care sa │
│ │ateste ca aceasta este │
│ │corespunzãtoare microbiologic.│
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

99. SALMONELOZA (C - 620)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│V. HRANA ANIMALA (Furaje) │2. În cazul produselor din │
pasiva │ │carne roşie şi carne de vanat │
│ │la care s-a decelat prezenta │
│ │S. enteritidis şi/sau │
│ │S. typhimurium, acestea se │
│ │confisca şi se distrug. │
│ │În situaţia identificarii │
│ │altor serotipuri de Salmonella│
│ │la produsele din carne roşie │
│ │şi carne de vanat, pot fi │
│ │puse în consum, uman numai │
│ │acele produse care mai pot │
│ │suporta un alt tratament │
│ │termic efectuat sub │
│ │supraveghere sanitarã │
│ │veterinara şi consecutiv, │
│ │efectuãrii unui control │
│ │microbiologic pentru fiecare │
│ │sarja de fabricaţie care sa │
│ │ateste ca acestea sunt │
│ │corespunzãtoare microbiologic.│
│ │B.1.a) Taierea în partida │
│ │separatã a loturilor de pãsãri│
│ │la care în ferma s-a decelat │
│ │prezenta în mod sporadic │
│ │(neinvaziv) Salmonella spp., │
│ │(serotipurile S, gallinarum, │
│ │S. pullorum, S, ifantis, │
│ │S. berta, S. thompson şi │
│ │altele) şi luarea mãsurilor ce│
│ │se impun, atât la ferme cat şi│
│ │la abator. │
│ │b). În cazul abatorizarii unor│
│ │loturi de pãsãri, la care a │
│ │fost decelata în mod sporadic │
│ │(neinvaziv) Salmonella spp., │
│ │(serotipurile S. gallinarum, │
│ │S. pullorum, S. ifantis, │
│ │S. berta S. thompson şi │
│ │altele), tãiate în partida │
│ │separatã, carnea de pasare se │
│ │poate admite în consum uman în│
│ │mod condiţionat, dupã │
│ │procesare şi tratament termic │
│ │sub supraveghere sanitarã │
│ │veterinara şi consecutiv, │
│ │efectuãrii unui control │
│ │microbiologic pentru fiecare │
│ │sarja de fabricaţie care sa │
│ │ateste ca aceasta este │
│ │corespunzãtoare microbiologic;│
│ │Decizia admiterii în consum │
│ │se ia de cãtre medicul │
│ │veterinar oficial având în │
│ │vedere situaţia epidemiologica│
│ │a efectivelor. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │În toate cazurile în care s-a │
│ │izolat S. enteritidis şi/sau │
│ │S.typhimurium, carnea se │
│ │confisca şi se distruge. │
│ │DSVSA judeţene şi a │
│ │Municipiului Bucureşti │
│ │organizeazã şi monitorizeazã │
│ │programul pentru recoltarea │
│ │probelor în vederea efectuãrii│
│ │analizelor pentru Salmonella │
│ │şi au obligaţia de a notifica │
│ │la ANSVSA orice situaţie în │
│ │care se depisteaza Salmonella │
│ │la animale vii, produsele │
│ │acestora, alimente de origine │
│ │animala sau furaje, în vederea│
│ │luãrii mãsurilor preventive de│
│ │difuzare a bacteriei, precum │
│ │şi de a efectua investigaţiile│
│ │epidemiologice pentru a │
│ │elimina sursa de infectie sau │
│ │contaminare. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │2. În cazul decelarii │
│ │serotipurilor S. gallinarum, │
│ │S. pullorum, S. ifantis, │
│ │S. berta, S. thompson şi │
│ │altele în produsele din carne,│
│ │se adopta urmãtoarea │
│ │procedura: │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │a). produsele din carne care │
│ │nu mai pot fi supuse unui alt │
│ │tratament termic se confisca │
│ │şi se distrug: │
│ │b). produsele din carne care │
│ │mai pot fi supuse unui alt │
│ │tratament termic se trateazã │
│ │termic sub supraveghere │
│ │sanitarã veterinara şi se │
│ │supun unui control │
│ │microbiologic pentru fiecare │
│ │sarja de fabricaţie care sa │
│ │ateste ca acestea sunt │
│ │corespunzãtoare microbiologic;│
│ │c). semipreparatele culinare │
│ │din carne de pasare care nu │
│ │pot fi supuse unui alt │
│ │tratament termic se confisca │
│ │şi se distrug; │
│ │d). în toate cazurile la care │
│ │la examenul microbiologic s-a │
│ │decelat S. enteritidis │
│ │şi/sau S. typhimurium, se │
│ │comunica la DSVSA judeteana şi│
│ │a mun. Bucureşti de cãtre │
│ │medicii veterinari care au │
│ │efectuat examinarea carnii, în│
│ │al cãrui teritoriu au fost │
│ │acestea diagnosticate, precum │
│ │şi la DSVSA din judeţele de │
│ │provenienta a animalelor, prin│
│ │sistemul rapid, de alerta │
│ │pentru înregistrarea grafica a│
│ │temperaturii şi a duratei │
│ │tratamentului termic sub │
│ │supraveghere sanitarã │
│ │veterinara şi se supun unui │
│ │control microbiologic pentru │
│ │fiecare sarja de fabricaţie │
│ │care sa ateste ca acestea sunt│
│ │corespunzãtoare microbiologic.│
│ │Loturile de carne de pasare │
│ │dezosata mecanic la care s-a │
│ │decelat S. enteritidis şi/sau │
│ │S. typhimurium, se confisca şi│
│ │se distrug. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │3. Loturile din carne de │
│ │pasare dezosata mecanic la │
│ │care s-a decelat Salmonella │
│ │spp., (serotipurile │
│ │S. gallinarum, S. pullorum, │
│ │S. ifantis, S. berta, │
│ │S. thompson şi altele), se │
│ │prelucreaza în produse din │
│ │carne tratate termic în │
│ │unitãţi autorizate sanitar │
│ │veterinar, care dispun de │
│ │echipamente tehnice dotate cu │
│ │aparatura pentru înregistrarea│
│ │grafica a temperaturii şi │
│ │duratei tratamentului termic │
│ │(Ord. MAAP nr. 655/2002) sub │
│ │supraveghere sanitarã │
│ │veterinara şi se supun unui │
│ │control microbiologic pentru │
│ │fiecare sarja de fabricaţie │
│ │care sa ateste ca aceasta │
│ │este corespunzãtoare │
│ │microbiologic. │
│ │Loturile din carne de pasare │
│ │dezosata mecanic la care s-a │
│ │decelat S. enteritidis şi/sau │
│ │S. typhimurium, se confisca │
│ │şi se distrug. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
│ │4 Ouale provenite din ferme în│
│ │care s-au depistat cazuri │
│ │sporadice (neinvaziv) │
│ │Salmonella spp., (serotipurile│
│ │S. gallinarum, S. pullorum, │
│ │S. ifantis, S. berta, │
│ │S. thomson şi altele) se pot │
│ │admite în consum uman numai │
│ │dupã procesare în produse din │
│ │oua tratate termic. │
│ │Ouale provenite din ferme în │
│ │care contaminarea cu │
│ │Salmonella spp (serotipurile │
│ │S. gallinarum, S. pullorum, │
│ │S. ifantis, S. berta, │
│ │S. thompsan şi altele) a fost │
│ │invaziva, se confisca şi se │
│ │distrug. │
│ │În toate cazurile în care a │
│ │fost depistata prezenta │
│ │Salmonella spp. în carnea │
│ │proaspãta, carnea de pasare, │
│ │alimentele de origine animala │
│ │sau hrana pentru animale │
│ │(furaje), tulpina izolata se │
│ │trimite la Institutul de │
│ │Igiena şi Sãnãtate publica │
│ │Veterinara, pentru confirmare │
│ │şi tipizare. │
│ │Mãsurile anterior precizate │
│ │care se iau în cazul carnii, │
│ │carnii de pasare şi oualor se │
│ │notifica autoritãţii │
│ │veterinare competente. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────

III. ACŢIUNI DE SUPRAVEGHERE SANITARĂ VETERINARA A BOLILOR TRANSMISIBILE DE LA
ANIMALE VII LA OM (zoonoze)
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
BOALA SUPRA-│ CONDUITA DE EXECUŢIE │ PRECIZĂRI TEHNICE │ NIVELUL EXECUŢIEI
VEGHEATA │ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
I.BACTERIOZE│ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
ANTRAXUL │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
B-051 │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
LEPTOSPIROZA│Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
B-056 │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
FEBRA QB-057│Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
│gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
BRUCELOZA │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
E-001 │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
TUBERCULOZA │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
BOVINA B-105│gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
MORVA B-209 │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
│gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
TULAREMIA │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
B-352 │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
LISTERIOZA │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
C-611 │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
PASTEURELOZA│Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
C-617 │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
SALMONELOZA │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
E-002 │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
RUJETUL │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
C-801 │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
STREPTOCOCIA│Supraveghere anatomopatolo- │Raportare la autoritãţile │DSVSA judeţene, a mun.
R-015 │gica şi de laborator la │competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
STAFILOCOCIA│Supraveghere anatomopatolo- │Raportare la autoritãţile │DSVSA judeţene, a mun.
│gica şi de laborator la │competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
YERSINIOZA │Supraveghere anatomopatolo- │Raportare la autoritãţile │DSVSA judeţene, a mun.
│gica şi de laborator la │competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
CAMPILO- │Supraveghere anatomopatolo- │Raportare la autoritãţile │DSVSA judeţene, a mun.
BACTERIOZA │gica şi de laborator la │competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
CLOSTRIDIOZE│Supraveghere anatomopatolo- │Raportare la autoritãţile │DSVSA judeţene, a mun.
│gica şi de laborator la │competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
CHLAMYDIOZA │Supraveghere anatomopatolo- │Raportare la autoritãţile │DSVSA judeţene, a mun.
AVIARA B-312│gica şi de laborator la │competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
COLIBACILOZA│Supraveghere anatomopatolo- │Raportare la autoritãţile │DSVSA judeţene, a mun.
(O 157 H7) │gica şi de laborator la │competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
II. MICOZE │ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
ASPERGILOZA │Supraveghere anatomopatolo- │Raportare la autoritãţile │DSVSA judeţene, a mun.
│gica şi de laborator la │competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
CANDIDOZA │Supraveghere anatomopatolo- │Raportare la autoritãţile │DSVSA judeţene, a mun.
│gica şi de laborator la │competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
DERMATO- │Supraveghere anatomopatolo- │Raportare la autoritãţile │DSVSA judeţene, a mun.
MICOZA │gica şi de laborator la │competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
MICOTOXICOZA│Supraveghere anatomopatolo- │Raportare la autoritãţile │DSVSA judeţene, a mun.
│gica şi de laborator la │competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
III. VIROZE │ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
FEBRA │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │ IDSA
AFTOASA │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │
A-010 │speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
FEBRA VAII │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │ IDSA
DE RIFT │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │
A-080 │speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
BOALA DE │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │ IDSA
NEWCASTLE │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │
A-160 │speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
RABIA B-058│Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
│gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
GRIPA │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
(Influenta) │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
BOALA CARRE │Supraveghere anatomopatolo- │Raportare la autoritãţile │DSVSA judeţene, a mun.
C-921 │gica şi prin exemene hemato- │competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│logice pentru punerea în │ │
│evidenta a incluziunilor │ │
│virale intracitoplasmatice │ │
│specifice la speciile │ │
│receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
BOALA LYME │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
│gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
BOALA DE │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
CRIMEEA- │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
CONGO │speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
ENCEFALITA │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
WEST NILE │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
ENCEFALITA │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
JAPONEZA │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
B-212 │speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
GASTROENTE- │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
RITA TRANS- │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
MISIBILA │speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
ENCEFALO- │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
MIELITA │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
ECVINA │speciile receptive. │ │
VENEZUELEANA│ │ │
B-216 │ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
ENCEFALITA │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
DE CAPUSI │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
GASTRO- │Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
ENTERITA CU │gica şi de laborator la │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
ROTAVIRUS │speciile receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
ONCOPATII LA│Supraveghere anatomopatolo- │Notificare şi raportare la │DSVSA judeţene, a mun.
ANIMALELE DE│gica şi prin examene hemato- │autoritãţile competente │Bucureşti şi LSVSA judeţene
PRODUCŢIE ÎN│logice periodice la speciile │ │
LIBERTATE ŞI│receptive. │ │
EXOTICE │ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
IV. │ │ │
PARAZITOZE │ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
COCHLIOMYIA │Supraveghere clinica la │Specii receptive: toate │Identificarea agentului pato-
HOMINIVORAX │speciile receptive; │mamiferele cu rani, inclusiv │gen (adulti şi larve) se
B-060 │ │omul. │efectueazã la LSVSJ şi/sau
│ │Femela depune pana la 400 de │IDSA
│ │oua pe ranile deschise şi în │
│ │24 de ore apar larvele care se│
│ │afunda în tesaturile lezate, │
│ │unde se transforma în stadiul │
│ │II şi III, în 10 zile. │
│ │În nomenclatorul OIE se │
│ │intituleaza "Viermele spiralat│
│ │din Lumea Noua" (America de │
│ │Nord). │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
CHRYSOMYA │Supraveghere clinica la │Specii receptive: de regula │Identificarea agentului pato-
BEZZIANA │speciile receptive. │ouale sunt depuse pe cadavre │gen (adulti şi larve) se
B-061 │ │şi ocazional pe corpul │efectueazã la LSVSJ şi/sau
│ │animalelor vii. Larvele sunt │IDSA
│ │obligatoriu miazigene. │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
ECHINOCOCOZA│Supravegherea gazdelor │Denumirea bolii include atât │Examenele se efectueazã la
/HIDATIDOZA │intermediare şi definitive │parazitoza determinate de │LSVSJ şi/sau IDSA.
B-053 │prin examene anatomopatolo- │Echinococcus granulosus, cat │
│gice şi de laborator la │şi Echinococcus multilocularis│
│speciile receptive, şi │Animale receptive pentru │
│examen serologic (ELISA - │ambele specii: │
│coproantigen), pentru gazdele│- gazde definitive: caine, │
│definitive. │lup, vulpe, pisica; │
│ │- gazde intermediare: copitate│
│ │domestice şi sãlbatice (pentru│
│ │E. granulosus); rozatoare, │
│ │copitate (pentru │
│ │E. multilocularis). Omul este │
│ │receptiv la ambele specii de │
│ │parazit │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
CISTICERCOZA│Supraveghere anatomopatolo- │- gazde definitive: omul │DSVSA judeţene, a mun.
BOVINA B-106│gica şi de laborator la │- gazde intermediare: bovinele│Bucureşti şi LSVSA judeţene
│animalele receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
CISTICERCOZA│Supraveghere anatomopatolo- │- gazde definitive: omul │DSVSA judeţene, a mun.
PORCINA │gica şi de laborator la │- gazde intermediare: porcine │Bucureşti şi LSVSA judeţene
B-252 │animalele receptive. │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
TRICHINELOZA│Supraveghere anatomopatolo- │Specii receptive importante: │DSVSA judeţene, a mun.
B-062 │gica şi de laborator la │porcul, mistretul, ursul, │Bucureşti şi LSVSA judeţene
│animalele receptive. │nutria, calul. │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
LEISHMANIOZA│Supraveghere clinica, anato- │Agentul etiologic este │Identificarea agentului pato-
B-501 │mopatologica şi de laborator │Leishmania spp. Transmiterea │gen cat şi a vectorilor se
│la animalele receptive. │parazitului la animale şi om │efectueazã la LSVSJ şi/sau
│ │este asigurata de vectori. │IDSA
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
TOXOPLASMOZA│Supraveghere anatomopatolo- │Supravegherea se efectueazã │Identificarea agentului pato-
C-612 │gica şi de laborator la │conform precizãrilor de la │gen cat şi a vectorilor se
│animalele receptive. │poziţia 94. │efectueazã la LSVSJ şi/sau
│ │ │IDSA
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
FASCIOLOZA │Supraveghere prin examene │Supravegherea gazdelor │Examenele se efectueazã la
C-621 │anatomopatologice şi de │definitive (bovine, ovine), │LSVSJ şi/sau IDSA.
│laborator la speciile │prin examene anatomopatologice│
│receptive. │şi serologic - ELISA. │
│ │Examenele serologice se │
│ │efectueazã de doua ori pe an │
│ │(toamna şi primavara) pe un │
│ │procent de 1-2% din animalele │
│ │în varsta de peste 6 luni. │
│ │Examenele pentru supravegherea│
│ │gazdelor intermediare prin │
│ │examene de laborator. │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
FILARIOZE │Supraveghere prin examene │Examene anatomopatologice şi │Identificarea vectorilor şi a
C-622 │anatomopatologice şi hemato- │de laborator pentru gazde │agenţilor etiologici se
│logice periodice la speciile │definitive şi examene de │efectueazã la LSVSJ şi/sau
│receptive. │laborator pentru vectori. │IDSA.
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
ANCILOSTO- │Supraveghere prin examene │Specii receptive: cainii şi │Identificarea vectorilor şi a
MOZA │anatomopatologice şi hemato- │rar pisica şi vulpea. La om, │agenţilor etiologici se
CARNIVORELOR│logice periodice la speciile │parazitii de la caine produc │efectueazã la LSVSJ şi/sau
│receptive. │boala denumita "Larva migrans"│IDSA.
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
BALANTIDIOZA│Supraveghere prin examene │ │Identificarea vectorilor şi a
│anatomopatologice şi hemato- │ │agenţilor etiologici se
│logice periodice la speciile │ │efectueazã la LSVSJ şi/sau
│receptive. │ │IDSA.
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
HEMO- │Supraveghere prin examene │Examene anatomopatologice şi │Identificarea vectorilor şi a
SPORIDIOZE │anatomopatologice şi hemato- │de laborator pentru gazdele │agenţilor etiologici se
│logice periodice la speciile │definitive şi examene de │efectueazã la LSVSJ şi/sau
│receptive. │laborator pentru vectori. │IDSA.
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
HIMENOLEPI- │Supraveghere prin examene │ │Identificarea vectorilor şi a
DOZA │anatomopatologice şi hemato- │ │agenţilor etiologici se
│logice periodice la speciile │ │efectueazã la LSVSJ şi/sau
│receptive. │ │IDSA.
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
PNEUMOCISTO-│Supraveghere prin examene │Specii receptive: oaia, capra,│Examenele de laborator
ZA │anatomopatologice şi hemato- │cainele, pisica, iepurele, │se efectueazã la LSVSJ şi/sau
│logice periodice la speciile │cobaiul, soarecele, vulpea, │IDSA.
│receptive. │calul, taurinele, porcul, │
│ │omul şi maimuta (cu │
│ │predilectie tineretul) │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
SARCOCISTOZA│Supraveghere prin examene │Speciile receptive: bovinele, │Examenele de laborator
│anatomopatologice şi de │ovinele, caprinele, suinele, │se efectueazã la LSVSJ şi/sau
│laborator, la speciile │cabalinele, iepurele de casa, │IDSA.
│receptive. │gaina şi omul. │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
TENIAZE │ │Omul este gazda definitiva │Examenele de laborator
│ │pentru Taenia saginata şi │se efectueazã la LSVSJ şi/sau
│ │Taenia solium │IDSA.
│ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
THELAZIOZA │Supraveghere prin examene │Specii receptive: bovinele, │Identificarea gazdei interme-
│clinice şi de laborator la │cabalinele şi omul │diare şi a agentului etiolo-
│speciile receptive. │ │gic se efectueazã la
│ │ │LSVSJ şi/sau IDSA.
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
DERMATOZE │Supraveghere prin examene │Specii receptive: toate mami- │Examenele pentru identificarea
PRODUSE DE │clinice şi prin teste de │ferele şi toate pasarile. │agenţilor patogeni se
ACARIENII │imunitare mediata celular, │Omul se contamineaza prin │efectueazã la LSVSJ şi/sau
PARAZITI LA │teste alergologice la │contact cu animalele parazite,│IDSA.
ANIMALE │speciile receptive. │adaposturi, ustensile, etc. │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────

IV. ACŢIUNILE STRATEGICE DE SUPRAVEGHERE SANITARĂ VETERINARA A REPRODUCTIEI,
ŞI TULBURARILOR GENETICE LA ANIMALE.

A. SUPRAVEGHEREA TULBURARILOR PREPUBERALE ŞI DE REPRODUCŢIE (ANTEPARTUM, PARTURITIE, POSTPARTUM)
LA SPECIILE DE ANIMALE DE INTERES ECONOMIC

1. AVORTURI
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
STRATEGIA DE│ CONDUITA DE EXECUŢIE │ PRECIZĂRI TEHNICE │ NIVELUL EXECUŢIEI
SUPRAVEGHERE│ │ │
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────
Supraveghere│Supravegherea tuturor │1. Monitorizarea avorturilor │1. Medicul veterinar de libera
pasiva │cazurilor de avort prin: │de cãtre DVSA judeţene şi mun.│practica împuternicit din
│- ancheta ginecologica; │Bucureşti, cu transmiterea │circumscripţia sanitarã
│- examen clinic şi de │lunarã a raportului la IDSA │veterinara de asistenta
│laborator la femelele care │şi ANSVSA. │concesionata şi/sau medic
│au avortat (probe de sânge, │2. Toţi avortonii, placenta, │veterinar oficial recolteaza
│avortoni şi secretii); │lichide placentare, probe de │probele, DSVSA judeţene şi a
│- examen de laborator │sânge, la momentul avortului │mun. Bucureşti
│(bacteriologic, micologic) │şi dupã 21 de zile, de la │2. Examenele se efectueazã
│al materialului seminal │producerea acestuia, se vor │la LSVSJ, mun. Bucureşti
│utilizat în exploatatiile │trimite la laborator pentru │şi/sau la IDSA, dupã caz.
│de reproducţie în care │diagnostic, de cãtre │
│s-au înregistrat avorturi. │proprietar, cu respectarea │
│ │prevederilor legale. │
│ │ │
────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────

2. DEFECTE GENETICE
────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────
Supraveghere│Supravegherea defectelor │1. Monitorizarea defectelor │Medicul veterinar de libera<