Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 300 din 10 decembrie 2009  privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor in Ministerul Administratiei si Internelor    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 300 din 10 decembrie 2009 privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor in Ministerul Administratiei si Internelor

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 16 decembrie 2009

În vederea eficientizãrii activitãţii de achiziţii publice de bunuri şi servicii, desfãşuratã de structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi pentru aplicarea unitarã a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, emite urmãtorul ordin:

ART. 1
În Ministerul Administraţiei şi Internelor achiziţiile publice de bunuri şi servicii se realizeazã la nivel centralizat, teritorial şi local, astfel:
a) la nivel centralizat, de cãtre Baza de Aprovizionare şi Depozitare Armament, Geniu, Chimic Codlea, Direcţia economico-administrativã, Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, fiecare pe domeniul sãu de competenţã, pentru toate unitãţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi Direcţia medicalã, pentru unitãţile sanitare ale ministerului;
b) la nivel teritorial, de cãtre instituţiile ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori secundari de credite sau ordonatori terţiari din finanţarea directã a ordonatorului principal, pentru nevoile proprii, pentru unitãţile din structurã şi pentru cele cãrora le asigurã suportul logistic;
c) la nivel local, de cãtre structurile ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori de credite, pentru nevoile proprii şi pentru unitãţile cãrora le asigurã suportul logistic.
ART. 2
(1) Produsele şi serviciile a cãror achiziţie se realizeazã la nivel centralizat sunt cuprinse în lista prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Specificaţiile tehnice ale produselor şi serviciilor prevãzute la lit. A din anexa nr. 1 se elaboreazã de cãtre specialiştii Direcţiei logistice, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unitãţi beneficiare, şi se aprobã de cãtre directorul Direcţiei logistice.
(3) Specificaţiile tehnice ale produselor prevãzute la lit. B din anexa nr. 1 se elaboreazã de cãtre specialiştii Direcţiei generale management operaţional, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unitãţi beneficiare, şi se aprobã de cãtre directorul general al Direcţiei generale management operaţional.
(4) Produsele de competenţa Direcţiei medicale, nominalizate la lit. C din anexa nr. 1, achiziţionate la nivel centralizat, atât pentru aceasta, cât şi pentru unitãţile sanitare ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, se stabilesc prin dispoziţii ale directorului acestei direcţii.
(5) Specificaţiile tehnice ale produselor prevãzute la lit. D din anexa nr. 1 se elaboreazã de cãtre specialiştii Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unitãţi beneficiare, dupã caz, şi se aprobã de cãtre directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.
ART. 3
(1) Produsele şi serviciile a cãror achiziţie se realizeazã la nivel teritorial şi/sau local şi ale cãror specificaţii tehnice se avizeazã de cãtre directorii generali/directorii direcţiilor generale/direcţiilor centrale de specialitate, respectiv Direcţia logisticã, Direcţia medicalã şi Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, fiecare pe domeniul sãu de competenţã, şi se aprobã de cãtre ordonatorul de credite care realizeazã achiziţia sunt cuprinse în listele prevãzute în anexele nr. 2 şi 3.
(2) Specificaţiile tehnice ale produselor de competenţa Direcţiei logistice şi Direcţiei medicale, prevãzute la alin. (1), sunt elaborate, dupã caz, la nivelul ordonatorilor secundari de credite pentru aparatul propriu şi pentru ordonatorii terţiari din subordine şi la nivelul ordonatorilor terţiari de credite din finanţarea directã a ordonatorului principal de credite, fiind întocmite în douã exemplare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5.
ART. 4
(1) Specificaţiile tehnice ale produselor de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, prevãzute la lit. E din anexa nr. 3, se elaboreazã la nivelul ordonatorilor secundari sau terţiari de credite, conform modelului prevãzut în anexa nr. 6, şi se avizeazã de cãtre directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, prin aplicarea ştampilei "AVIZAT TEHNIC".
(2) Specificaţiile tehnice ale produselor de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, elaborate de cãtre ordonatorii terţiari de credite aflaţi în subordinea ordonatorului secundar de credite, se avizeazã din punct de vedere tehnic de cãtre directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, dupã avizarea acestora de cãtre organele de specialitate din structura ordonatorului secundar.
(3) Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei este abilitatã sã emitã semestrial cataloage de specificaţii tehnice pentru produse şi servicii din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, denumite în continuare TIC. Specificaţiile tehnice trimise spre avizare Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei trebuie sã îndeplineascã minimum cerinţele consemnate în cataloagele semestriale.
ART. 5
Specificaţiile tehnice ale produselor cuprinse în listele prevãzute în anexele nr. 2, 3 şi 4 se aprobã de cãtre ordonatorul de credite al structurii achizitoare.
ART. 6
Avizul pentru specificaţiile tehnice ale produselor şi serviciilor prevãzute în anexa nr. 4 se acordã de cãtre ordonatorii secundari de credite sau de cãtre ordonatorii terţiari de credite din finanţarea directã a ordonatorului principal, dupã caz.
ART. 7
Directorul Direcţiei logistice este abilitat sã emitã dispoziţii, vizate pentru control financiar preventiv propriu de cãtre directorul general al Direcţiei generale financiare, cu privire la modificarea listelor produselor şi serviciilor care fac obiectul achiziţiilor la nivel centralizat şi teritorial, ale cãror specificaţii tehnice sunt în competenţa de avizare a acestuia.
ART. 8
(1) Bunurile şi serviciile care nu se regãsesc în listele prevãzute în anexele nr. 1-4 se achiziţioneazã la nivel local.
(2) Ordonatorii secundari de credite pot stabili competenţe structurilor din subordine pe linia realizãrii achiziţiilor de bunuri şi servicii, la nivel local, cu respectarea prevederilor prezentului ordin referitoare la elaborarea şi avizarea specificaţiilor tehnice.
ART. 9
(1) Direcţia generalã de informaţii şi protecţie internã şi Direcţia generalã anticorupţie achiziţioneazã produsele şi serviciile destinate obţinerii, verificãrii, prelucrãrii, stocãrii, protecţiei şi valorificãrii informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, iar specificaţiile tehnice ale acestora se avizeazã de cãtre directorii generali ai acestor structuri.
(2) Specificaţiile tehnice ale produselor destinate obţinerii, verificãrii, prelucrãrii, stocãrii, protecţiei şi valorificãrii informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice ale unor structuri stabilite la nivelul conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontierã se avizeazã de cãtre inspectorii generali, fiecare pe domeniul sãu de competenţã.
(3) Specificaţiile tehnice ale echipamentelor de domeniul TIC, care nu sunt destinate obţinerii, verificãrii, prelucrãrii, stocãrii, protecţiei şi valorificãrii informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, achiziţionate de structurile prevãzute la alin. (1) şi (2), se avizeazã de cãtre directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.
ART. 10
Tehnica şi bunurile materiale necesare structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, care constituie rezerve proprii, precum stocuri de siguranţã, rezerve de înlocuire, rezerve de mobilizare şi rezerve operative, se achiziţioneazã la nivel centralizat, teritorial şi local, conform prevederilor prezentului ordin.
ART. 11
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 12
(1) Prezentul ordin intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.
(2) La aceeaşi datã se abrogã <>Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 681/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 decembrie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 13
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei
şi internelor, interimar,
Dan Valentin Fãtuloiu,
secretar de stat

Bucureşti, 10 decembrie 2009.
Nr. 300.

ANEXA 1

LISTA
produselor şi serviciilor a cãror achiziţie se realizeazã la nivel centralizat

A. Baza de Aprovizionare şi Depozitare Armament, Geniu, Chimic Codlea

I. Servicii:
1. analize fizico-chimice şi verificãri prin trageri în poligon pentru muniţii, mijloace explozive, chimice şi de dare a focului.
II. Armament:
1. pistoale;
2. pistoale de semnalizare;
3. revolvere;
4. pistoale automate;
5. pistoale mitralierã;
6. puşti mitralierã;
7. mitraliere;
8. puşti de diferite calibre, cu sau fãrã lunetã;
9. arme de 12;
10. arme-lansator (toate tipurile);
11. aruncãtoare de grenade;
12. aruncãtoare de grenade antitanc.
III. Muniţii:
1. cartuşe cu glonţ;
2. cartuşe de iluminare-semnalizare;
3. grenade de mânã;
4. grenade pentru aruncãtor;
5. lovituri pentru aruncãtor;
6. muniţii cu efecte speciale (cartuşe de 12 diferite tipuri; cartuşe cu efect fumigen-iritant-lacrimogen, altele decât cele pentru pistol, revolver şi arme de 12; grenade iritantlacrimogene; grenade cu efect acustic şi luminos; muniţie cu efect cinetic; muniţie cu proiectil pentru penetrarea obstacolelor rigide etc.).

B. Direcţia economico-administrativã
I. Produse de natura echipamentului:
1. sigilii metalice cu stema României.

C. Direcţia medicalã
I. Produse pentru activitatea medicalã:
1. medicamente, substanţe dezinfectante, seruri şi vaccinuri, materiale sanitare pentru asigurarea stocurilor de rezerve proprii la mobilizare şi uz curent, pentru asigurarea situaţiilor de urgenţã şi pentru asigurarea prevenţiei;
2. dispozitive medicale/aparaturã medicalã.
II. Servicii de susţinere a activitãţii medicale

D. Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
1. radiorelee, staţii complexe de radio;
2. aparaturã, mijloace, echipamente de comunicaţii şi prelucrare a datelor destinate apãrãrii ţãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
3. aparaturã de multiplexare, comutare şi terminalã pentru transmisii voce, date, fax cu posibilitate de protecţie, criptare, secretizare a comunicaţiilor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente;
4. echipamente pentru criptarea şi decriptarea semnalelor analogice şi digitale;
5. echipamente, aparaturã şi materiale din categoria cifrului de stat;
6. aparaturã complexã de mãsurã, control şi aparaturã specificã pentru mãsurarea şi analiza semnalelor secundare emise de aparatura de prelucrare a datelor şi informaţiilor de telecomunicaţii, inclusiv aparatura criptograficã;
7. staţii radio de bazã, digitale în banda Ultra High Frequency UHF TETRA, staţii radio repetoare analogice convenţionale în banda Very High Frequency - VHF, inclusiv sistemele de antene aferente;
8. terminale radio digitale TETRA şi TETRAPOL fixe, mobile şi portabile;
9. elemente de reţea aferente sistemelor de comunicaţii digitale mobile TETRA;
10. dispecerate complexe de comunicaţii;
11. radiorelee, staţii în unde scurte, echipamente pentru transmisii de date, terminale de satelit pentru interconectarea şi extensia localã a punctelor de radiocomunicaţii şi a nodurilor de transmisii cu posibilitãţi de criptare a semnalelor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente;
12. mijloace de determinare a poziţiei autospecialelor aflate în deplasare;
13. receptoare de trafic, panoramice, de bandã largã pentru analiza complexã şi criptograficã a semnalelor analogice digitale;
14. echipamente protejate la emisii secundare destinate prelucrãrii datelor în procese criptografice;
15. instalaţii, mijloace tehnice şi materiale folosite pentru protecţia semnalelor secundare provenind de la echipamente de prelucrare a datelor şi informaţiilor specifice;
16. echipamente de calcul de mare putere destinate stocãrii, analizei şi prelucrãrii datelor în formã criptatã;
17. echipamente destinate protejãrii informaţiilor electronice în stare de stocare, transport şi prelucrare;
18. echipamente omologate prin structurile din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã;
19. aparaturã pentru mãsurãtori geodezice şi topografice: teodolite, staţii totale (tahimetre electronice), receptoare Global Positioning System - GPS cu o frecvenţã (L1), receptoare GPS cu douã frecvenţe (L1, L2), receptoare GPS de navigaţie, nivele, soft de specialitate pentru prelucrarea datelor topogeodezice culese în teren;
20. servicii de consultanţã pentru proiectarea, realizarea şi implementarea sistemelor informatice şi/sau de comunicaţii integrate;
21. sisteme informatice şi/sau de comunicaţii integrate sisteme care au fie acoperire naţionalã, fie se realizeazã la nivel regional. Sunt incluse în aceastã categorie doar în contextul naţional sau regional (minimum douã judeţe) extinderile existente în oricare dintre situaţiile:
a) se foloseşte infrastructura de comunicaţii realizatã prin eforturile unitãţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor;
b) se foloseşte infrastructura de comunicaţii ori se beneficiazã de servicii de comunicaţii asigurate de instituţii ale statului;
c) se foloseşte/folosesc infrastructurã ori servicii de comunicaţii prin prestaţia unor operatori comerciali. Nu intrã în aceastã categorie achiziţia de echipamente destinatã reţelelor locale de calculatoare;
22. servicii de tip Virtual Private Network - VPN asigurate de la operatorii de telecomunicaţii autorizaţi;
23. servicii de telefonie mobilã;
24. servicii de telefonie fixã.

ANEXA 2

LISTA
cu produsele şi serviciile care se achiziţioneazã la nivel teritorial şi ale cãror specificaţii tehnice se avizeazã de cãtre directorul Direcţiei logistice

A. Produse şi servicii de resortul armament şi tehnicã specialã

I. Armament:
1. arme pentru antrenament cu muniţie cu vopsea;
2. pistoale şi revolvere pentru muniţie neletalã;
3. dispozitiv de tragere cu minidisplay şi camerã video (shoot-corner);
4. arbalete;
II. Muniţii:
1. muniţii de manevrã, marcare a focului, inerte şi de exerciţiu;
2. muniţii cu vopsea pentru antrenament;
3. muniţii cu efecte speciale pentru pistol şi revolver (cu bile din cauciuc, iritant-lacrimogene);
4. muniţie pentru arbalete.
III. Mijloace specifice de ordine publicã:
1. instalaţie automatã de lansare a muniţiei cu efect iritantlacrimogen;
2. pulverizatoare de capacitate mãritã cu substanţã iritantlacrimogenã;
3. scuturi şi cãşti antiglonţ;
4. veste antiglonţ;
5. scuturi şi cãşti de protecţie.
IV. Aparaturã opticã de observare şi ochire:
1. aparaturã electronoopticã de observare şi ochire pe timp de zi şi pe timp de noapte;
2. telemetre;
3. goniometre;
4. telescoape;
5. aparaturã de conducere a focului.
V. Materiale explozive:
1. trotil;
2. explozivi plastici;
3. capse detonante;
4. aprinzãtori;
5. fitil de amorsare;
6. fitil detonant.
VI. Tehnicã de geniu şi protecţie civilã:
1. detectoare de mine şi metale;
2. detectoare de substanţe explozive;
3. mijloace de detecţie a persoanelor surprinse sub dãrâmãturi;
4. tehnicã şi echipamente de protecţie antischijã;
5. aparate cu raze X pentru controlul nedistructiv al bagajelor şi trimiterilor poştale;
6. disruptoare;
7. muniţie pentru disruptoare;
8. rezervoare de apã;
9. costume de scafandru autonom;
10. costume de lucru în apã;
11. costume de înot modernizat;
12. tehnicã şi utilaje de geniu;
13. costume, complete şi plase de mascare;
14. mijloace individuale de protecţie.
VII. Tehnicã şi materiale de control şi protecţie nuclearã, bacteriologicã şi chimicã - N.B.C.:
1. semnalizatoare de radiaţii;
2. indicatoare de radioactivitate;
3. radiometre-roentgenometre;
4. complete dozimetrice;
5. detectoare de substanţe toxice de luptã;
6. avertizoare automate de substanţe toxice de luptã;
7. laboratoare chimice de campanie;
8. laborator chimic mobil pentru analiza fizico-chimicã a gradului de poluare a apelor;
9. contaminometru alfa, beta, gamma;
10. complete individuale de protecţie a omului şi animalelor de serviciu;
11. complete de decontaminare chimicã, biologicã şi radioactivã;
12. grenade şi lumânãri fumigene;
13. mijloace chimice de marcare a focului;
14. grenade incendiare;
15. detector de gaze.
VIII. Tehnicã destinatã supravegherii şi controlului frontierei:
1. echipament de fotografiat şi filmat folosind aparatura de vedere pe timp de noapte;
2. echipamente portabile/fixe de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii.
IX. Tehnicã şi materiale pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale:
1. aparaturã de examinare şi expertizare documente;
2. aparaturã şi echipament de iluminat;
3. aparaturã de microfilmat;
4. aparaturã pentru reproduceri fotografice;
5. microscoape şi stereomicroscoape;
6. truse criminalistice şi pentru testarea stupefiantelor, testere pentru determinarea consumului de droguri;
7. aparaturã şi sisteme pentru supravegherea traficului rutier şi aparaturã pentru determinarea vitezei de deplasare a autovehiculelor;
8. etilometre şi alcoolteste.

B. Produse de resortul intendenţei
I. Produse de resortul echipamentului:
1. materii prime - stofe, tercoturi, ţesãturi impermeabile sau imperrespirante;
2. insigne de identificare şi insigne pentru legitimaţii;
3. corturi militare, foi de cort, raniţe, saci pentru merinde.
II. Produse de resortul hrãnirii:
1. bucãtãrii auto rulante;
2. bucãtãrii portative în lãzi izoterme.

ANEXA 3

LISTA
cu produsele ale cãror specificaţii tehnice se avizeazã de cãtre directorii generali/directorii direcţiilor generale/direcţiilor centrale de specialitate, indiferent de nivelul de competenţã pentru achiziţie

A. Produse de resortul autovehicule, nave şi aeronave:

1. autovehicule şi remorci (toate categoriile);
2. nave şi mijloace plutitoare;
3. aeronave şi mijloace de aerodrom.

B. Produse de resortul echipamentului:
1. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu a poliţiştilor (coifurã, îmbrãcãminte, lenjerie, încãlţãminte, echipament divers şi accesorii);
2. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu a cadrelor militare (coifurã, îmbrãcãminte, lenjerie, încãlţãminte, echipament divers, epoleţi şi accesorii);
3. articole de echipament din compunerea uniformei de oraş, de clasã şi de instruire a studenţilor şi elevilor din instituţiile de învãţãmânt (coifurã, îmbrãcãminte, lenjerie, încãlţãminte, echipament divers şi accesorii);
4. articole de echipament din compunerea uniformei de oraş şi de instrucţie a soldaţilor şi gradaţilor voluntari (coifurã, îmbrãcãminte, lenjerie, încãlţãminte, echipament divers şi accesorii);
5. sigilii metalice fãrã stema României.

C. Produse de resortul hrãnirii:
1. utilaje frigorifice (dulapuri, camere frigorifice, congelatoare etc.);
2. marmite izoterme;
3. bidoane de un litru pentru apã;
4. gamele;
5. plite sau maşini aragaz cu butelie şi accesorii;
6. trusã de tacâmuri individualã.

D. Produse de resort medical:
1. dispozitive medicale de natura mijloacelor fixe.

E. Produsele de resortul comunicaţiilor şi informaticii:
I. Echipamente pentru reţele WAN (Wide Area Network) şi LAN (Local Area Network):
1. cabinete metalice (dulapuri de tip rack pentru echipamente TIC);
2. routere;
3. switchuri cu management centralizat;
4. modemuri tehnologie x DSL (Digital Subscriber Line);
5. surse de tensiune neîntreruptibilã montabile în cabinete metalice (rack-mountable).
II. Echipamente de lucru şi subansamble de resortul IT:
1. servere;
2. staţii grafice;
3. staţii de lucru;
4. staţii de lucru portabile;
5. PDA;
6. echipamente de capturã imagine şi sunet;
7. echipamente pentru stocarea datelor;
8. imprimante (mijloace fixe);
9. echipamente multifuncţionale.
III. Software:
1. sisteme de operare;
2. software de bazã (sisteme de programe utilitare);
3. software de aplicaţie;
4. soluţii software de management sisteme informatice;
5. soluţii software pentru securitatea sistemelor informatice.
IV. Produse de resortul comunicaţiilor:
1. centrale telefonice digitale sub 100 linii;
2. aparate telefonice de tip digitale, Integrated Services
Digital Network - ISDN, Digital Enhanced Cordless
Telecommunications - DECT, Internet Protocol - IP folosite în reţelele de telefonie fixã;
3. modemuri tehnologie x Digital Subscriber Line - XDSL cu interfeţe G 703;
4. soluţii de contorizare a convorbirilor telefonice;
5. echipamente de mãsurã şi control pentru comunicaţii telefonice (cupru, F.O.);
6. terminale radio analogice convenţionale în banda VHF fixe, mobile şi portabile;
7. centrale de sesizare şi alarmare contra efracţiei.
V. Servicii:
1. consultanţã pentru achiziţii de echipamente sau lucrãri în domeniul TIC;

ANEXA 4

LISTA
cu produsele şi serviciile a cãror achiziţie se realizeazã la nivel teritorial şi ale cãror specificaţii tehnice se aprobã de cãtre structura achizitoare

A. Produse şi servicii de resortul armament şi tehnicã specialã

I. Armament:
1. arme albe;
2. piese de schimb pentru armament;
3. armament tir cu diabolouri;
4. armament tir cu aer comprimat;
5. armament tir cu glonţ.
II. Muniţii:
1. toate categoriile de muniţii pentru armamentul de tir.
III. Mijloace specifice de ordine publicã:
1. complete de reîncãrcare a pulverizatoarelor de capacitate mãritã cu substanţã iritant-lacrimogenã.
IV. Aparaturã opticã de observare şi ochire:
1. raportoare artileristice;
2. piese de schimb pentru aparaturã opticã de observare şi ochire.
V. Tehnicã de geniu şi protecţie civilã:
1. endoscoape şi stetoscoape;
2. instalaţii de filtroventilaţie;
3. lopatã micã de infanterie;
4. piese de schimb pentru tehnica de geniu;
5. sirenã de alarmã;
6. set de oglinzi pentru inspecţia autovehiculelor.
VI. Tehnicã şi materiale de control şi protecţie N.B.C.:
1. complete de materiale consumabile pentru aparatura de control nuclear şi chimic;
2. complete meteorologice de campanie;
3. mãşti contra gazelor, filtrante şi izolante pentru om şi animale de serviciu;
4. complet containerizat de decontaminare a personalului;
5. complet containerizat de decontaminare a terenului şi tehnicii;
6. complet containerizat de decontaminare a echipamentului;
7. pachete de decontaminare individualã a personalului;
8. complete de materiale consumabile pentru tehnica de decontaminare;
9. complete pentru reparat tehnica şi materialele chimice şi mijloace de protecţie a omului şi animalelor de serviciu;
10. piese de schimb pentru tehnica şi materialele de control şi protecţie N.B.C.;
11. trusã de instruire cu substanţe toxice;
12. trusã pentru verificarea plenitudinii decontaminãrii;
13. trusã pentru determinarea clorului activ.
VII. Tehnicã şi materiale pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale:
1. aparaturã foto de natura mijloacelor fixe;
2. aparaturã foto de laborator;
3. lãmpi electronice blitz;
4. lãmpi cu raze ultraviolete - U.V.;
5. aparaturã de proiecţie filme, diapozitive şi înscrisuri;
6. sisteme de implementare şi comparare automatã a amprentelor;
7. aparaturã pentru realizarea portretului robot;
8. aparaturã pentru determinarea comportamentului simulat al persoanelor cercetate;
9. aparaturã pentru analize fizico-chimice şi de biologie judiciarã destinatã laboratoarelor criminalistice (gazcromatograf, spectrofotometru, sistem de determinare a amprentei genetice, echipamente pentru analiza şi detectarea drogurilor etc.);
10. aparaturã pentru relevarea urmelor în câmpul infracţional (aparat electrostatic pentru ridicarea urmelor de pe covoare, aparaturã pentru ridicarea microurmelor, polilight, aparat pentru evidenţierea urmelor scrisului în baza energiei statice etc.);
11. piese de schimb pentru tehnica şi materialele pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale;
12. consumabile pentru tehnica şi materialele pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale;
13. mijloace audiovideo şi receptoare radio-tv de natura mijloacelor fixe.
VIII. Materiale de pregãtire pentru luptã, de întreţinere şi reparaţii:
1. truse de instrucţie;
2. lucrãri de reparaţii armament şi aparaturã de detecţie şi semnalizare N.B.C. la operatorii economici din afara Ministerului Administraţiei şi Internelor.
IX. Tehnicã destinatã supravegherii şi controlului frontierei:
1. servicii de reparaţie şi întreţinere a echipamentelor portabile de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii.

B. Tehnicã şi materiale pentru nave şi mijloace plutitoare:
1. radare de navigaţie şi sisteme integrate de navigaţie;
2. hãrţi electronice de navigaţie;
3. GPS-uri şi Diferential Global Positioning System - DGPS-uri navalizate;
4. girocompasuri şi compasuri electromagnetice;
5. lochuri;
6. sonde ultrason;
7. transponder pentru cãutare şi salvare SART (Society for Assisted Reproductive Technology) şi AIS (Automatic Identification System);
8. radiogoniometre;
9. pilot automat de navigaţie;
10. mijloace de salvare colective şi individuale;
11. motoare inboard şi outboard;
12. sisteme integrate de comunicaţii navalizate - GMDSS (Global Maritime Distress Safety System);
13. sisteme navalizate de observare pe timp de noapte;
14. staţii de comunicaţii navalizate;
15. echipament specific pentru echipele de abordaj şi control al navelor;
16. receptoare NAVTEX (Navigational Telex);
17. staţie meteo navalizatã;
18. simulatoare de navigaţie, radiocomunicaţii navale şi managementul propulsiei navelor;
19. instalaţii şi kituri pentru întreţinerea navelor şi mijloacelor plutitoare;
20. radiobalizã EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacons);
21. binoclu navalizat;
22. instalaţii de avertizare optico-acusticã pentru mijloacele de mobilitate navalã;
23. compresor pentru încãrcarea buteliilor de scufundare;
24. sisteme mobile/fixe de lansare/scoatere a ambarcaţiunilor la/de la apã;
25. software pentru simulatoarele de navigaţie, radiocomunicaţii navale şi managementul propulsiei navelor.

C. Materiale specifice activitãţii de arhivã:
1. aparaturã şi materiale pentru restaurare-conservare documente;
2. aparaturã şi materiale pentru legãtorie;
3. aparaturã specificã de urmãrire şi asigurare a microclimatului în depozitele de arhivã;
4. aparaturã şi materiale necesare facsimilãrii documentelor de arhivã;
5. aparaturã şi materiale specifice activitãţii de microfilmare şi de asigurare/conservare microfilme;
6. materiale pentru transportul documentelor de arhivã/al microfilmelor.

ANEXA 5


Model
Specificaţie tehnicã


ANTET

Avizat


Directorul direcţiei de specialitate*2) Specificaţia tehnicã nr. ............
...../(grad, nume, prenume)............ Exemplar nr. ........*1)


Aprob
Şeful structurii achizitoare,
...../(grad, nume, prenume)......

De acord, rog a aviza
---------------------
Adjunct pentru logisticã,
(similar)
..../(grad, nume, prenume).....

Denumirea produsului definit prin specificaţia tehnicã
- conţinutul specificaţiei tehnice -

Întocmit
--------

Funcţia, Şeful unitãţii beneficiare*3) (dupã caz),
..../(grad, nume, prenume)..... ...../(grad, nume, prenume)....

Verificat
Şeful serviciului de resort
din cadrul direcţiei de specialitate*4),
..../(grad, nume, prenume)......

----------

*1) Exemplarul nr. 1 se returneazã autoritãţii achizitoare, iar exemplarul nr. 2 se pãstreazã de cãtre direcţia care a acordat avizul.
*2) Se acordã de cãtre Direcţia logisticã şi Direcţia medicalã.
*3) Semneazã pe exemplarul nr. 1.
*4) Semneazã pe exemplarul nr. 2.

ANEXA 6ANTET Aprob


Ordonator de credite,
..../(grad, nume).......

Rog aprobaţi
------------
Şeful structurii de comunicaţii
şi tehnologia informaţiei*1),
...../(grad, nume).........
------
*1) Se completeazã denumirea exactã a structurii de comunicaţii şi
tehnologia informaţiei.


SPECIFICAŢIE TEHNICĂ
Denumirea produsului definit prin specificaţie tehnicã


┌───────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ CARACTERISTICA TEHNICĂ │ PARAMETRI │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
└───────────────────────────────┴───────────────────────────┘

Întocmit


...../(funcţia, gradul şi numele).........


--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice