Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2011  pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila    Twitter Facebook

ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011

    Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale <>art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, cu modificãrile ulterioare, ale art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (1) lit. k), art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b) şi ale <>art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilã, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi ale <>art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul <>art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul administraţiei şi internelor emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilã, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã, prin inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti, va lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.
    ART. 3
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, <>Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 15 mai 2009, cu modificãrile ulterioare, se abrogã.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                Ministrul administraţiei şi internelor,
                      Constantin-Traian Igaş

    Bucureşti, 6 ianuarie 2011.
    Nr. 3.

    ANEXĂ
    ------

                     NORME METODOLOGICE
               de avizare şi autorizare privind
          securitatea la incendiu şi protecţia civilã

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de cãtre inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţã, denumite în continuare inspectorate, dupã verificarea de conformitate cu prevederile reglementãrilor tehnice în vigoare a mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrãrilor de construcţii, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - a construcţiilor, instalaţiilor şi a altor amenajãri.
    (2) Avizele de protecţie civilã sunt actele emise, în baza legii, de cãtre inspectorate, dupã verificarea de conformitate cu prevederile reglementãrilor tehnice în vigoare a mãsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrãrilor de construcţii pentru realizarea adãposturilor de protecţie civilã sau punctelor de comandã.
    ART. 2
    (1) Autorizaţiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise, în baza legii, de cãtre inspectorate, prin care se certificã, în urma verificãrilor în teren şi a documentelor privind realizarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" la construcţii, instalaţii şi alte amenajãri.
    (2) Autorizaţiile de protecţie civilã sunt actele emise, în baza legii, de cãtre inspectorate, prin care se certificã, în urma verificãrii documentelor şi în teren, realizarea adãposturilor de protecţie civilã sau punctelor de comandã, conform reglementãrilor specifice.
    ART. 3
    (1) Avizele de securitate la incendiu se emit în urmãtoarele situaţii:
    a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii şi amenajãri aprobate, potrivit legii, prin hotãrâre a Guvernului;
    b) pentru lucrãrile de schimbare a destinaţiei şi/sau de modernizare la construcţii şi amenajãri existente, care nu necesitã autorizaţii de construire, atunci când, în urma executãrii lucrãrilor, construcţiile şi amenajãrile respective se încadreazã în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotãrâre a Guvernului prevãzutã la lit. a), pentru care este necesarã avizarea privind securitatea la incendiu;
    c) pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilitãţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general şi ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigurã îndeplinirea cerinţelor prevãzute de reglementãrile specifice.
    (2) Avizele de protecţie civilã se emit când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii aprobate, potrivit legii, prin hotãrâre a Guvernului.
    ART. 4
    (1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilã se solicitã în scris de cãtre persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor în a cãror zonã de competenţã urmeazã sã fie realizate ori sunt amplasate construcţiile sau amenajãrile respective.
    (2) Modelele de cereri sunt prezentate în anexa nr. 1, pentru avizele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), în anexa nr. 2, pentru avizele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. c), în anexa nr. 3, pentru avizele prevãzute la art. 3 alin. (2), în anexa nr. 4, pentru autorizaţiile prevãzute la art. 2 alin. (1), şi în anexa nr. 5, pentru autorizaţiile prevãzute la art. 2 alin. (2).
    (3) Pentru construcţiile care se supun avizãrii privind securitatea la incendiu şi protecţia civilã, cererile şi documentaţiile tehnice se depun simultan.
    ART. 5
    (1) Cererile, precum şi avizele şi autorizaţiile, însoţite de documentele prevãzute la art. 9, 12, 13, 18 şi 21, se înregistreazã într-un registru special, în ordinea primirii, respectiv emiterii lor, asigurându-se evidenţa şi confidenţialitatea conţinutului acestora.
    (2) Dacã documentele prezentate sunt incomplete sau nu conţin toate datele prevãzute în prezentele norme metodologice, lipsurile constatate se comunicã solicitantului cu adresã scrisã semnatã de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei unitãţii, în cel mult 5 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii.
    (3) În situaţia în care documentaţia se restituie solicitantului spre completare pe loc, se vor specifica data, numele şi prenumele acestuia şi semnãtura de ridicare, conform modelului din anexa nr. 6.
    (4) Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete.
    (5) Termenul de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete.
    ART. 6
    (1) Documentele depuse pentru avizare sau autorizare se repartizeazã pentru soluţionare specialiştilor desemnaţi din inspecţia de prevenire - structura de avizare-autorizare din cadrul inspectoratului - care, în urma verificãrii conţinutului acestora şi a condiţiilor din teren - numai pentru emiterea autorizaţiilor - întocmesc pentru fiecare situaţie un referat cu concluziile rezultate şi cu propunerile privind emiterea ori respingerea motivatã a emiterii avizului sau autorizaţiei.
    (2) Referatele se verificã de cãtre şeful structurii de avizare-autorizare, se vizeazã de cãtre adjunctul inspectorului-şef şi se aprobã de cãtre inspectorul-şef.
    (3) Avizele şi autorizaţiile emise de inspectorate se semneazã de cãtre inspectorul-şef şi se ştampileazã cu ştampila inspectoratului.
    ART. 7
    La emiterea avizelor şi/sau a autorizaţiilor de securitate la incendiu şi de protecţie civilã nu se percep taxe.
    ART. 8
    (1) Nu se emit avize sau autorizaţii de cãtre inspectorate în urmãtoarele situaţii:
    a) atunci când se constatã, la verificarea documentelor depuse, precum şi în teren, neîndeplinirea cerinţelor prevãzute de reglementãrile tehnice în vigoare şi de prezentele norme metodologice;
    b) dacã obiectivele respective nu se încadreazã în categoriile celor stabilite prin lege, hotãrâri ale Guvernului sau acte ale organelor de specialitate ale organelor administraţiei publice centrale;
    c) în cazul lucrãrilor pentru noi capacitãţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, inclusiv construcţiile nucleare şi cele aferente pãrţii clasice a centralei nucleare, precum şi la reabilitarea şi retehnologizarea celor existente.
    (2) Soluţia privind respingerea cererii pentru emiterea avizelor sau autorizaţiilor se comunicã solicitanţilor, împreunã cu motivele respingerii, în termen de maximum 15 zile pentru avize, respectiv maximum 30 de zile pentru autorizaţii, de la înregistrarea documentaţiei complete, cu adresã scrisã, semnatã de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei inspectoratului.
    (3) În cazul respingerii documentaţiilor, la nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã se reţine câte o copie a documentelor ce stau la baza elaborãrii adresei de respingere şi al doilea exemplar al acesteia.
    (4) Pentru categoriile de construcţii şi amenajãri care nu intrã sub incidenţa <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajãri care se supun avizãrii şi/sau autorizãrii privind securitatea la incendiu se reţine numai al doilea exemplar al adresei de respingere.
    (5) Documentele reţinute de emitent se arhiveazã potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (6) Dacã solicitanţii nu se prezintã pentru ridicarea avizelor sau autorizaţiilor, precum şi a documentaţiilor depuse care au stat la baza emiterii acestora în termen de 6 luni de la data emiterii, documentele respective sunt clasate şi îndosariate potrivit reglementãrilor în vigoare.

    CAP. II
    Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu

    ART. 9
    (1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire se elibereazã pe baza urmãtoarelor documente:
    a) cerere-tip - douã exemplare;
    b) certificatul de urbanism - douã exemplare în copie;
    c) documentaţia tehnicã la faza de proiectare pentru autorizaţia de construire, denumitã în continuare DTAC, cuprinzând memoriul tehnic pe specialitãţi în care sunt incluse mãsurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate - douã exemplare;
    d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii la faza de proiectare DTAC - douã exemplare;
    e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajãrilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţã de vecinãtãţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţã de cãile de acces la drumurile publice, menţionându-se lãţimea şi lungimea lor - douã exemplare;
    f) opisul cu documentele depuse - douã exemplare.
    (2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbãrile de destinaţie şi modernizãrile la construcţiile şi amenajãrile existente care, potrivit legii, nu necesitã autorizaţii de construire se emit pe baza urmãtoarelor documente:
    a) cerere-tip - douã exemplare;
    b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului şi/sau construcţiilor - douã exemplare în copie;
    c) raportul de expertizã tehnicã pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu" şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu" privind schimbarea destinaţiei/modernizãrii sau avizul proiectantului iniţial al construcţiei şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii - douã exemplare;
    d) scenariul de securitate la incendiu - douã exemplare;
    e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajãrilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţã de vecinãtãţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţã de cãile de acces la drumurile publice, menţionându-se lãţimea şi lungimea lor - douã exemplare;
    f) documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentã şi planuri cu situaţia propusã pentru fiecare nivel, faţadã şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 şi, dupã caz, scheme ale instalaţiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încãlzire, de apã, de ventilare, de climatizare şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor - douã exemplare;
    g) opisul cu documentele depuse - douã exemplare.
    (3) Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilitãţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism, se emit pe baza urmãtoarelor documente:
    a) cerere-tip - douã exemplare;
    b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului - douã exemplare în copie;
    c) planul de situaţie - amplasare în zonã, cu precizarea distanţelor faţã de vecinãtãţi şi menţionarea lungimii şi lãţimii cãilor de acces la drumurile publice - douã exemplare;
    d) opisul cu documentele depuse - douã exemplare.
    (4) În cazul sistemelor, lucrãrilor şi reţelelor de alimentare cu apã pentru stingerea incendiilor în localitãţi, platforme şi parcuri industriale, se emit avize de securitate la incendiu pe baza urmãtoarelor documente:
    a) cerere-tip - douã exemplare;
    b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţã de vecinãtãţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi marcarea cãilor de acces la drumurile publice, menţionându-se lãţimea şi lungimea lor - douã exemplare;
    c) documentaţia tehnicã, cuprinzând memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul şi schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodãriei de apã de incendiu, dupã caz, la faza de proiectare DTAC - douã exemplare;
    d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu", la faza de proiectare DTAC - minimum atestat la specialitatea instalaţii sanitare - douã exemplare;
    e) opis cu documentele depuse - douã exemplare.
    (5) În cazul lucrãrilor noi, modificãrilor şi modernizãrilor instalaţiilor de stingere cu apã, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clãdiri existente ce intrã sub incidenţa <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.739/2006, se emit avize de securitate la incendiu pe baza urmãtoarelor documente, dupã caz:
    a) cerere-tip - douã exemplare;
    b) plan de situaţie al reţelei de hidranţi exteriori la scara 1:100 sau 1:200 - douã exemplare;
    c) memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodãriei de apã de incendiu, dupã caz, la faza de proiectare DTAC, pentru instalaţiile de stingere cu hidranţi exteriori - douã exemplare;
    d) documentaţia tehnicã, cuprinzând memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul şi piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometricã, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema coloanelor, gospodãriei de apã de incendiu, staţiei de hidrofor etc., pentru instalaţiile interioare de stingere cu apã, la faza de proiectare DTAC - douã exemplare;
    e) documentaţia tehnicã, cuprinzând memoriul tehnic cu descrierea instalaţiei şi piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: schema bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei, pentru instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, la faza de proiectare DTAC - douã exemplare;
    f) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu" - în specialitatea respectivã, la faza de proiectare DTAC - douã exemplare;
    g) opis cu documentele depuse - douã exemplare.
    ART. 10
    (1) La emiterea avizelor prevãzute la art. 9 se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din acestea.
    (2) La documentele reţinute de cãtre emitentul avizului se anexeazã şi referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).
    (3) Avizele de securitate la incendiu emise de inspectorate se redacteazã în douã exemplare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 7, emitentul reţinând un exemplar.
    ART. 11
    (1) Documentele reţinute de emitent, prevãzute la art. 10, se pãstreazã de cãtre acesta pânã la emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu, dupã care se arhiveazã potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (2) În cazul pierderii formularului care atestã existenţa avizului, solicitantul poate obţine o copie, pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului; pe fotocopie, specialistul din cadrul structurii de avizare responsabil de lucrare consemneazã data, semnãtura şi face menţiunea "conform cu originalul".
    ART. 12
    (1) Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit dupã efectuarea recepţiei la terminarea lucrãrilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajãrilor noi, pe baza urmãtoarelor documente:
    a) cerere-tip - douã exemplare;
    b) autorizaţia de construire - douã exemplare în copie;
    c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizatã spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; în cazul pierderii avizului se depune fotocopia eliberatã potrivit art. 11 alin. (2);
    d) scenariu de securitate la incendiu, piesele scrise şi desenate pe specialitãţi din documentaţia tehnicã la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie, precum şi agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrãri ascunse etc., în care sã fie incluse mãsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" - douã exemplare;
    e) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie - douã exemplare;
    f) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor - douã exemplare;
    g) opisul cu documentele depuse - douã exemplare.
    (2) Pentru schimbãrile de destinaţie şi modernizãri la construcţii şi amenajãri care nu necesitã autorizaţie de construire, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajãrilor, pe baza urmãtoarelor documente:
    a) cerere-tip - douã exemplare;
    b) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizatã spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original, atunci când s-a emis, sau documentaţia prevãzutã la art. 9 alin. (2) lit. c)-f) - douã exemplare; în cazul pierderii formularului care atestã existenţa avizului se depune fotocopia eliberatã potrivit art. 11 alin. (2);
    c) opisul cu documentele depuse - douã exemplare;
    d) piesele scrise şi desenate din documentaţia tehnicã, cum sunt: detalii de execuţie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu şi, dupã caz, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor, procese-verbale de lucrãri ascunse etc., în care sã fie incluse mãsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" - douã exemplare.
    ART. 13
    (1) În situaţiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, deşi construcţiile sau amenajãrile respective se încadreazã în categoriile aprobate prin hotãrâre a Guvernului privind avizare-utorizarea, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza urmãtoarelor documente, dupã caz:
    a) certificatul de urbanism - douã exemplare în copie;
    b) autorizaţia de construire - douã exemplare în copie;
    c) raportul de expertizã tehnicã pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu" - douã exemplare;
    d) scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialitãţi şi piesele desenate la faza de proiect tehnic şi detalii de execuţie sau scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialitãţi şi relevee de arhitecturã şi instalaţii utilitare, precum şi la instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor, în care sunt incluse mãsurile de securitate la incendiu, ştampilate de cãtre expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii, în cazul care prin raportul de expertizã tehnicã se constatã cã este îndeplinit nivelul minim de performanţã la foc pentru construcţia în cauzã - douã exemplare;
    e) scenariul de securitate la incendiu, proiect cu piese scrise şi desenate întocmit în baza raportului de expertizã, în care sunt incluse mãsurile de securitate la incendiu, ştampilate de cãtre expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu", când prin raportul de expertizã tehnicã se constatã cã nu este îndeplinit nivelul minim de performanţã la foc pentru construcţia în cauzã - douã exemplare;
    f) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajãrilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu menţionarea distanţelor faţã de vecinãtãţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţã de cãile de acces la drumurile publice, menţionându-se lãţimea şi lungimea lor - douã exemplare;
    g) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor - douã exemplare;
    h) agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, proceseverbale de lucrãri ascunse etc., în care sã fie incluse mãsurile, realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" - douã exemplare;
    i) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic şi detalii de execuţie, relevee şi, dupã caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertizã - douã exemplare;
    j) cerere-tip - douã exemplare;
    k) opisul cu documentele depuse - douã exemplare.
    (2) Când solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, avizele de securitate la incendiu şi documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza documentelor prevãzute la alin. (1), cu excepţia certificatului de urbanism.
    (3) La construcţiile şi amenajãrile, precum şi la dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente, puse în funcţiune fãrã obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, solicitantul trebuie sã obţinã aceastã autorizaţie în condiţiile alin. (2); prin excepţie, construcţiile şi amenajãrile puse în funcţiune fãrã obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu care au aviz de securitate la incendiu şi îndeplinesc nivelele de performanţã specifice securitãţii la incendiu prevãzute în proiect pot dobândi autorizaţia pe baza documentelor prevãzute la art. 12 alin. (1) în termen de maximum 6 luni de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor de construcţii.
    (4) În cazul amenajãrilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egalã cu 200 de locuri ori având destinaţie comercialã, cu suprafaţa mai mare sau egalã cu 2.500 mý, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza urmãtoarelor documente:
    a) cerere-tip - douã exemplare;
    b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajãrilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu menţionarea distanţelor faţã de vecinãtãţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţã de cãile de acces la drumurile publice, menţionându-se lãţimea şi lungimea lor - douã exemplare;
    c) scenariu de securitate la incendiu - douã exemplare;
    d) opis cu documentele depuse - douã exemplare;
    e) plan al amenajãrii la scara 1:100 - douã exemplare;
    f) plan de evacuare a persoanelor - douã exemplare;
    g) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii.
    (5) Pentru punctele de livrare cãtre populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza urmãtoarelor documente:
    a) cerere-tip - douã exemplare;
    b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajãrilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţã de vecinãtãţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţã de cãile de acces la drumurile publice, menţionându-se lãţimea şi lungimea lor - douã exemplare;
    c) scenariu de securitate la incendiu - douã exemplare, ambele în original;
    d) opis cu documentele depuse - douã exemplare.
    (6) În cazul sistemelor, lucrãrilor şi reţelelor de alimentare cu apã pentru stingerea incendiilor în localitãţi, platforme şi parcuri industriale, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza urmãtoarelor documente:
    a) cerere-tip - douã exemplare;
    b) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizatã spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; în cazul pierderii formularului care atestã existenţa avizului se depune fotocopia eliberatã potrivit art. 11 alin. (2);
    c) documentaţia tehnicã menţionatã la art. 9 alin. (4) lit. c) şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu" - minimum specialitatea instalaţii sanitare la fazele de proiectare: proiect tehnic şi detalii de execuţie - douã exemplare;
    d) agremente tehnice şi/sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor, proces-verbal de verificare-constatare a calitãţii lucrãrilor, proces-verbal pentru verificarea calitãţii lucrãrilor ce devin ascunse, dupã caz, etc. - douã exemplare;
    e) opis cu documentele depuse - douã exemplare.
    (7) În cazul lucrãrilor noi, modificãrilor şi modernizãrilor instalaţiilor de stingere cu apã, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clãdiri existente ce intrã sub incidenţa <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.739/2006, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza urmãtoarelor documente, dupã caz:
    a) cerere-tip - douã exemplare;
    b) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizatã spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; în cazul pierderii formularului care atestã existenţa avizului se depune fotocopia eliberatã potrivit art. 11 alin. (2);
    c) documentaţia tehnicã menţionatã la art. 9 alin. (5) lit. c), d) şi e), precum şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu" - specialitatea respectivã la fazele de proiectare: proiect tehnic şi detalii de execuţie - douã exemplare;
    d) agremente tehnice şi/sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procesverbal de recepţie la terminarea lucrãrilor, detalii de execuţie pentru instalaţia de hidranţi exteriori, proces-verbal de verificare-constatare a calitãţii lucrãrilor, proces-verbal pentru verificarea calitãţii lucrãrilor ce devin ascunse, dupã caz, etc. - douã exemplare;
    e) opis cu documentele depuse - douã exemplare.
    (8) Când solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, autorizaţiile de securitate la incendiu şi/sau documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza urmãtoarelor documente:
    a) cerere-tip - douã exemplare;
    b) documentele prevãzute la alin. (2);
    c) declaraţie pe propria rãspundere a persoanei fizice şi copie a actului de identitate, respectiv a persoanei juridice, semnatã de reprezentantul legal privind pierderea, distrugerea sau furtul;
    d) opis cu documentele depuse - douã exemplare.
    ART. 14
    În cazul schimbãrii proprietarului pe parcursul duratei de viaţã a construcţiei, valabilitatea autorizaţiei de securitate la incendiu se menţine.
    ART. 15
    (1) Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate se redacteazã în douã exemplare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 8, emitentul reţinând un exemplar.
    (2) La emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru situaţiile prevãzute la art. 12 şi 13 se restituie solicitanţilor un exemplar din documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar, cu excepţia avizului de securitate la incendiu şi documentaţiei vizate spre neschimbare care a stat la baza eliberãrii acestuia.
    (3) La documentele reţinute de cãtre emitentul autorizaţiei se anexeazã şi referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).
    ART. 16
    (1) În cazul în care, în urma verificãrilor efectuate, se constatã neconformitatea construcţiilor sau amenajãrilor cu condiţiile pentru care au fost autorizate, din diverse motive, cum sunt: schimbare de destinaţie, modificãri, completãri, reamenajãri, modernizãri, autorizaţiile de securitate la incendiu devin nule de drept, proprietarul având obligaţia reluãrii procesului de avizare şi autorizare, conform prezentelor norme metodologice.
    (2) Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate pot fi anulate de unitãţile emitente, dacã pe durata exploatãrii construcţiilor sau amenajãrilor se constatã nerespectarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, ori încãlcarea gravã a reglementãrilor specifice, în ceea ce priveşte: limitarea propagãrii incendiilor la vecinãtãţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu, protecţia şi evacuarea sigurã a utilizatorilor, siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor ori în alte situaţii de risc, inclusiv asigurarea posibilitãţilor eficiente de alimentare cu apã în caz de incendiu şi, dupã caz, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevãzute.
    ART. 17
    Anularea autorizaţiilor de securitate la incendiu se face de personalul anume desemnat din cadrul inspectoratelor, prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, comunicând despre aceasta altor autoritãţi competente, conform procedurii elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã.

    CAP. III
    Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de protecţie civilã

    ART. 18
    (1) Avizele de protecţie civilã solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire se emit pe baza urmãtoarelor documente:
    a) cerere-tip - douã exemplare;
    b) certificat de urbanism - douã exemplare în copie;
    c) plan de situaţie şi de încadrare în zonã - douã exemplare în copie;
    d) plan de arhitecturã al celui mai de jos nivel al construcţiei şi schema instalaţiilor de filtroventilaţie, pentru adãposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, şi a instalaţiilor electrice din adãpost - douã exemplare în copie;
    e) planul secţiunii verticale a clãdirii cu instalaţiile de filtroventilaţie din adãpost, pentru adãposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane - douã exemplare în copie;
    f) memoriu tehnic de specialitate - douã exemplare în copie;
    g) opis cu documentele depuse - douã exemplare.
    (2) Avizele de protecţie civilã emise de inspectorate se redacteazã în douã exemplare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 9, emitentul reţinând un exemplar.
    ART. 19
    Memoriul tehnic de specialitate cuprinde urmãtoarele:
    a) date generale despre adãpost: necesarul de personal de adãpostit; echiparea cu instalaţii speciale, utilaje şi tâmplãrie, grupuri sanitare; descrierea acceselor, grosimilor pereţilor şi planşeelor, sistemul de armare, pardoselile, finisajele, racordurile; instalaţiile de filtroventilaţie, electrice, sanitare, de încãlzire şi altele asemenea;
    b) date privind echiparea cu instalaţii de filtroventilaţie, pentru adãposturile de protecţie civilã cu capacitate de adãpostire de peste 50 de persoane.
    ART. 20
    (1) La emiterea avizelor de protecţie civilã se restituie solicitantului un exemplar din documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar.
    (2) La documentele reţinute de cãtre emitentul avizului se anexeazã şi referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).
    (3) Documentele prevãzute la alin. (1) se pãstreazã pânã la emiterea autorizaţiei de protecţie civilã.
    ART. 21
    (1) Autorizaţiile de protecţie civilã se emit dupã efectuarea recepţiei la terminarea lucrãrilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajãrilor noi, pe baza urmãtoarelor documente:
    a) cerere-tip - douã exemplare;
    b) autorizaţia de construire - douã exemplare în copie;
    c) documentaţia tehnicã pe baza cãreia s-a emis avizul de protecţie civilã şi eventualele modificãri realizate prin dispoziţii de şantier, conform legii - douã exemplare;
    d) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor - douã exemplare în copie;
    e) opisul cu documentele depuse - douã exemplare.
    (2) Autorizaţiile de protecţie civilã emise de inspectorate se redacteazã în douã exemplare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 10, emitentul reţinând un exemplar.
    (3) La emiterea autorizaţiei de protecţie civilã se restituie solicitantului un exemplar din documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din documentele depuse.
    (4) La documentele reţinute de cãtre emitentul autorizaţiei se anexeazã şi referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).
    ART. 22
    (1) Un exemplar în copie al avizelor şi autorizaţiilor emise de inspectorate pentru adãposturile în care sunt amenajate puncte de comandã se transmite spre ştiinţã Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã.
    (2) Un exemplar în copie al avizelor şi autorizaţiilor emise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã "Dealu Spirii" al Municipiului Bucureşti pentru adãposturile la obiectivele de investiţii amplasate în zonele cuprinse în perimetrele Lac Floreasca, Bd. Aviatorilor, Calea Dorobanţilor, calea Floreasca, şos. Bucureşti-Ploieşti, Bd. Poligrafiei, Str. Tipografilor, str. C.A. Rosetti, str. N. Bãlcescu, str. Ion Câmpineanu şi Calea Victoriei se transmite spre ştiinţã Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 23
    Inspectoratele, prin inspecţiile de prevenire, pe timpul execuţiei obiectivului de investiţii pânã la emiterea autorizaţiilor, verificã prin controale periodice, prin sondaj, respectarea executãrii lucrãrilor din documentaţiile avizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu", respectiv realizarea adãposturilor de protecţie civilã sau a punctelor de comandã.
    ART. 24
    Avizele emise potrivit prezentelor norme metodologice îşi pierd valabilitatea odatã cu încetarea valabilitãţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire, intervenitã în condiţiile <>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, aprobate prin <>Ordinul ministrului dezvoltãrii regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 25
    (1) Avizele şi autorizaţiile sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.
    (2) Deţinãtorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le pãstra în bune condiţii, împreunã cu documentele vizate spre neschimbare prevãzute în prezentele norme metodologice, şi de a le prezenta, la cerere, organelor împuternicite cu exercitarea controlului, în condiţiile legii.
    ART. 26
    (1) Inspectoratele trebuie sã asigure condiţiile şi mãsurile corespunzãtoare lucrului cu publicul, necesare pentru desfãşurarea în bune condiţii a activitãţii de primire a cererilor şi de asigurare a reglementãrilor tehnice şi standardelor în vigoare necesare verificãrii documentaţiilor anexate acestora şi de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilã.
    (2) Specialistul din cadrul structurii de avizare-autorizare care efectueazã analiza documentaţiei tehnice va aplica ştampila vizat spre neschimbare pe fiecare paginã sub care va consemna data efectuãrii verificãrii şi va semna.
    ART. 27
    (1) Ştampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentaţiilor depuse de solicitanţi se vor confecţiona prin grija inspectoratelor.
    (2) Modelul ştampilei cu numãr de identificare este prevãzut în anexa nr. 11.
    (3) Numerele de identificare ale ştampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat în funcţie de necesitãţi.
    ART. 28
    Modelul opisului cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilã este prevãzut în anexa nr. 12.
    ART. 29
    (1) Documentaţiile tehnice prevãzute de prezentele norme metodologice se elaboreazã de proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, în condiţiile <>Legii nr. 50/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, aprobatã prin <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 130/2007.
    (2) Pentru cazurile în care se solicitã referatele verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii, potrivit prezentelor norme metodologice, piesele scrise şi desenate se semneazã, dateazã şi ştampileazã de cãtre respectivii specialişti, potrivit domeniului şi specialitãţii pentru care sunt atestaţi, pe fiecare paginã şi planşã.
    ART. 30
    Pentru clãdirile cu destinaţia de teatre dramatice şi muzicale ce sunt clasate în grupele A şi B de monumente istorice, muzee cu exponate combustibile din categoria sãlilor aglomerate de tip S1, biblioteci, spitale şi clãdiri administrative încadrate în grupa A de monumente istorice potrivit reglementãrilor specifice ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, avizele de securitate la incendiu se emit de inspectorate dupã obţinerea de cãtre solicitant a punctului de vedere al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã asupra mãsurilor de securitate la incendiu propuse în documentaţia tehnicã, pe baza documentelor prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. b)-e) sau art. 9 alin. (2) lit. b)-f).
    ART. 31
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                           - model -
                             Cãtre
          Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã
         al Judeţului......../Municipiului Bucureşti
                      Domnului inspector-şef

                            CERERE
        pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu
                 nr. ...... din .......... 20 ...

    Subsemnatul/Subsemnata, .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul în judeţul ................, municipiul/oraşul/comuna ............., sectorul/satul .........., str. ............. nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal .........., telefon ........., fax ........., e-mail .........., în calitate de ........... la ................, în conformitate cu prevederile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, cu modificãrile ulterioare, şi ale Hotãrârii Guvernului nr. ............, solicit:
    1. verificarea mãsurilor de securitate la incendiu prevãzute în documentaţia anexatã;
    2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru construcţia/amenajarea ............, având destinaţia .............., amplasatã în judeţul ................, municipiul/oraşul/comuna .............., sectorul/satul .........., str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............., telefon/fax ............., e-mail ............. .
    Date referitoare la construcţie/amenajare:
    a) destinaţia şi tipul ....................................;
    b) categoria şi clasa de importanţã .......................;
    c) aria construitã şi desfãşuratã .........................;
    d) volumul şi regimul de înãlţime .........................;
    e) numãrul maxim de utilizatori ...........................;
    f) stabilitatea la foc (gradul de rezistenţã la foc) ......;
    g) riscul de incendiu .....................................;
    h) distanţele de siguranţã faţã de vecinãtãţi ............ .
    Datele referitoare la construcţie/amenajare se completeazã de cãtre proiectant.
    Anexez documentele prevãzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilã, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 3/2011, conform opisului.
    Declar pe propria rãspundere cã documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

    Data ............... Semnãtura ................

    ANEXA 2
    --------
la normele metodologice
-----------------------

                            - model -

                              Cãtre
               Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã
            al Judeţului ........./Municipiului Bucureşti
                     Domnului inspector-şef

                             CERERE
           pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu
                   nr. ..... din ......... 20...

    Subsemnatul/Subsemnata, ....................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul în judeţul .........., municipiul/oraşul/comuna ........, sectorul/satul ........, str. ......., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal .................., telefon ......., fax ........, e-mail ............., în calitate de ............ la ..........., în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicatã, cu modificãrile ulterioare, solicit emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea în interiorul parcelei ........... şi asigurarea posibilitãţilor de acces la drumurile publice pentru ............., având destinaţia ............., amplasat/amplasatã în judeţul ..........., municipiul/oraşul/comuna ........., sectorul/satul .............., str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..........., telefon/fax............., e-mail............ .
    Anexez documentele prevãzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilã, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 3/2011, conform opisului.
    Declar pe propria rãspundere cã documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

    Data ............... Semnãtura ................

    ANEXA 3
    --------
la normele metodologice
------------------------

                            - model -

                              Cãtre
                Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã
               al Judeţului ......../Municipiului Bucureşti
                        Domnului inspector-şef

                              CERERE
               pentru emiterea Avizului de protecţie civilã
                       nr. .... din ..... 20...

    Subsemnatul/Subsemnata, ................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul în judeţul ..........., municipiul/oraşul/comuna ..........., sectorul/satul ..........., str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..........., telefon/fax ............, e-mail ........., în calitate de ................... la .............., în conformitate cu prevederile <>art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilã, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi ale Hotãrârii Guvernului nr. ......../......, solicit emiterea avizului de protecţie civilã pentru adãpostul/punctul de comandã din construcţia ............., amplasatã în judeţul ..........., municipiul/oraşul/comuna ............., sectorul/satul ............., str. ........... nr. .........., codul poştal ............. .
    Anexez documentele prevãzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilã, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 3/2011, conform opisului.
    Declar pe propria rãspundere cã documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

    Data ............... Semnãtura ................

    ANEXA 4
    --------
la normele metodologice
-----------------------

                             - model -

                               Cãtre
                 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã
                al Judeţului ......../Municipiului Bucureşti
                          Domnului inspector-şef

                               CERERE
            pentru emiterea Autorizaţiei de securitate la incendiu
                      nr. ....... din ........... 20...

    Subsemnatul/Subsemnata, ................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul în judeţul .........., municipiul/oraşul/comuna .........., sectorul/satul ..........., str. ............ nr. ..., bl. ..., sc...., et. ..., ap. ..., codul poştal ........., telefon .........., fax ..........., e-mail ............, în calitate de ............ la ........, în conformitate cu prevederile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, cu modificãrile ulterioare, şi ale Hotãrârii Guvernului nr. ........./......., solicit:
    1. certificarea realizãrii mãsurilor de securitate la incendiu, prevãzute în documentaţia tehnicã anexatã, pentru construcţia/amenajarea cu destinaţia ........, amplasatã în judeţul ......, municipiul/oraşul/comuna ........., sectorul/satul ........, str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ........, telefon/fax ..........., e-mail ...............;
    2. emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru construcţia/amenajarea specificatã la pct. 1.
    Anexez documentele prevãzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilã, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 3/2011, conform opisului.
    Declar pe propria rãspundere cã documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

    Data ............... Semnãtura ................

    ANEXA 5
    --------
la normele metodologice
------------------------

                               - model -

                                 Cãtre
                   Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã
                 al Judeţului ........./Municipiului Bucureşti
                          Domnului inspector-şef

                                CERERE
              pentru emiterea Autorizaţiei de protecţie civilã
                      nr. ...... din. ......... 20...

    Subsemnatul/Subsemnata, ....................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul în judeţul ........, municipiul/oraşul/comuna ........., sectorul/satul .........., str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..........., telefon/fax ..............., în calitate de ..................... la .................., în conformitate cu prevederile <>art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilã, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi ale Hotãrârii Guvernului nr. ......../....., solicit emiterea autorizaţiei de protecţie civilã pentru adãpostul/punctul de comandã din construcţia ................, amplasatã în judeţul ............, municipiul/oraşul/comuna .............., sectorul/satul ........., str. .......... nr. ....., codul poştal ................. .
    Anexez documentele prevãzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilã, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 3/2011, conform opisului.
    Declar pe propria rãspundere cã documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

    Data ........................ Semnãtura ................

    ANEXA 6
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                               - model -

                         DOCUMENTELE NECESARE
              pentru completarea dosarului de avizare/autorizare┌────┬────────────┬───────────┬──────────────┬───────────┬────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Data │ Semnãtura │ Data │Semnãtura de primire│
│crt.│documentului│comunicãrii│solicitantului│redepunerii│ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴────────────────────┘

  Data ....... Semnãtura personalului nominalizat Semnãtura solicitantului
                        de inspectorat .........................
                    ........................
    ANEXA 7
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                                   - model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã ".............." al Judeţului ................./Municipiului Bucureşti

                                      AVIZ
                           de securitate la incendiu
                          nr. ..... din ....... 20...

    Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ................ din ........... 20..., adresatã de ......................., cu domiciliul/sediul în judeţul ..................., municipiul/oraşul/comuna ........................., sectorul/satul ......................, str. ................................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ...................., telefon ................., fax ...................., e-mail ................,
    în baza prevederilor <>art. 11 lit. e) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţã profesioniste, ale <>Legii nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, cu modificãrile ulterioare, şi ale Hotãrârii Guvernului nr. ................/..................,
    se avizeazã din punctul de vedere al securitãţii la incendiu construcţia/amenajarea ..............................., amplasatã în judeţul ............................, municipiul/oraşul/comuna ..........................................., sectorul/satul ........................., str. ............................ nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ..., ap. ...., codul poştal .............., telefon .........................., fax ...................... .
    Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantã din prezentul aviz de securitate la incendiu.
    Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.
    Deţinãtorul*) avizului are obligaţia sã solicite autorizaţia de securitate la incendiu dupã efectuarea recepţiei la terminarea lucrãrilor sau înainte de punerea în funcţiune a construcţiilor ori amenajãrilor pentru care s-a obţinut prezentul aviz.
-----
    *) Nu se aplicã pentru avizele emise potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilã, aprobate prin Ordinul ministrul administraţiei şi internelor nr. 3/2011, conform opisului.


                                 Inspector-şef,
                            .......................
                        (numele, prenumele şi semnãtura)
                                      L.S.    ANEXA 8
    --------
la normele metodologice
-----------------------
                                   - model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã "............." al Judeţului ........./Municipiului Bucureşti

                                  AUTORIZAŢIE
                           de securitate la incendiu
                       nr. ....... din .......... 20 ...

    Ca urmare a Cererii înregistrate la nr. ............ din ......... 20 ..., adresatã de ........................., cu domiciliul/sediul în judeţul ................................., municipiul/oraşul/comuna ............................., sectorul/satul ................., str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., codul poştal ............, telefon .................., fax ........................, e-mail ....................,
    în baza prevederilor <>art. 11 lit. e) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţã profesioniste, ale <>Legii nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, cu modificãrile ulterioare, şi ale Hotãrârii Guvernului nr. ............./.............., se certificã realizarea mãsurilor de securitate la incendiu la construcţia/amenajarea .............................................., amplasatã în judeţul ................................, municipiul/oraşul/comuna ........................, sectorul/satul .............., str. .......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............., telefon ........................, fax ............................. .
    Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizatã.
    Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantã din prezenta autorizaţie de securitate la incendiu.
    Autorizaţia este valabilã numai însoţitã de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

                                 Inspector-şef,
                          ...........................
                        (numele, prenumele şi semnãtura)
                                      L.S.    ANEXA 9
    -------
la normele metodologice
-----------------------
                                   - model -

    ROMÂNIA
    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã ".........." al Judeţului ........../Municipiului Bucureşti

                                      AVIZ
                              de protecţie civilã
                         nr. ...... din ........ 20 ...

    Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. .................... din .................., adresatã de ................, cu domiciliul/sediul în judeţul .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................., sectorul/satul .................., str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............................., telefon .........................,
    în baza prevederilor <>art. 11 lit. e) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţã profesioniste, ale <>Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilã, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi ale Hotãrârii Guvernului nr. ............/...................., se avizeazã din punctul de vedere al protecţiei civile adãpostul/punctul de comandã din construcţia ..............................., amplasatã în judeţul ..................................., municipiul/oraşul/comuna ..................................., sectorul/satul ..........................., str. .......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..............................., telefon ................., fax ........................ .
    Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantã din prezentul aviz de protecţie civilã.
    Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.
    Deţinãtorul avizului are obligaţia sã solicite autorizaţia de protecţie civilã dupã efectuarea recepţiei la terminarea lucrãrilor a construcţiei prevãzute cu adãpost de protecţie civilã pentru care s-a obţinut prezentul aviz.

                                 Inspector-şef,
                              ....................
                        (numele, prenumele şi semnãtura)
                                      L.S.


    ANEXA 10
    --------
la normele metodologice
-----------------------
                                   - model -

    ROMÂNIA
    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã "................" al Judeţului ............/Municipiului Bucureşti

                                  AUTORIZAŢIE
                              de protecţie civilã
                         nr. ... din .......... 20 ...

    Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ................ din ......................., adresatã de.................., cu domiciliul/sediul în judeţul ............................, municipiul/oraşul/comuna ........................., sectorul/satul ......................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ................., telefon ...............................,
    în baza prevederilor <>art. 11 lit. e) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţã profesioniste, ale <>Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilã, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi ale Hotãrârii Guvernului nr. ........../........, se autorizeazã din punctul de vedere al protecţiei civile adãpostul/punctul de comandã din construcţia ..........................................., amplasatã în judeţul ............................., municipiul/oraşul/comuna ........................., sectorul/satul ............................, str. .......................... nr. ..., codul poştal ............................... .
    Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizatã.
    Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantã din prezenta autorizaţie de protecţie civilã.
    Autorizaţia este valabilã numai însoţitã de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.
                                 Inspector-şef,
                                ...............
                        (numele, prenumele şi semnãtura)
                                      L.S.


    ANEXA 11
    ----------
la normele metodologice
------------------------

                                    MODELUL
                       ştampilei cu numãr de identificare

    ----------
    NOTĂ(CTCE)
    Imaginea reprezentand "Modelul stampilei cu numar de identificare" se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 36 din 14 ianuarie 2011, la pagina 26 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 12
    --------
la normele metodologice
------------------------

                                   - model -

                                      OPIS
                        cu documentele prezentate pentru
                 eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate
                        la incendiu/de protecţie civilã


 ┌────┬────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬─────────────┐
 │Nr. │ Denumirea documentului │ Seria, codul, nr. │ Numãrul │ Formatul │
 │crt.│ │ de înregistrare etc. │ de file │ │
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 └────┴────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴─────────────┘


      Data ........... Semnãtura ................


                         ---------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Administratiei si Internelor, ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2011

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice