Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.879 din 2 mai 2012  privind infiintarea Consiliului de Etica si Management Universitar si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 3.879 din 2 mai 2012 privind infiintarea Consiliului de Etica si Management Universitar si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 21 mai 2012

    În temeiul prevederilor art. 125 şi 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Hotãrârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se înfiinţeazã Consiliul de Eticã şi Management Universitar, organism consultativ al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, fãrã personalitate juridicã.
    ART. 2
    Se aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Eticã şi Management Universitar, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi dus la îndeplinire de Direcţia generalã învãţãmânt superior şi de Unitatea Executivã pentru Finanţarea Învãţãmântului Superior, a Cercetãrii, Dezvoltãrii şi Inovãrii.
    ART. 4
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii nr. 3.404/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului central de onoare de la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de onoare de la nivelul instituţiilor de învãţãmânt superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 11 iunie 2009, şi orice altã prevedere contrarã.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.           Ministrul educaţiei, cercetãrii,
              tineretului şi sportului,
                 Cãtãlin Ovidiu Baba


    Bucureşti, 2 mai 2012.
    Nr. 3.879.


    ANEXĂ

                               REGULAMENT
             de organizare şi funcţionare a Consiliului de Eticã
                        şi Management Universitar

    CAP. I
    Misiunea, rolul şi atribuţiile

    ART. 1
    Consiliul de Eticã şi Management Universitar, denumit în continuare CEMU, este un organism consultativ al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului (denumit în continuare MECTS), de nivel naţional, fãrã personalitate juridicã, care îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 2
    CEMU are urmãtoarele atribuţii:
    a) monitorizeazã punerea în aplicare a politicilor de eticã universitarã la nivelul sistemului de învãţãmânt superior, conform art. 218 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) auditeazã comisiile de eticã din universitãţi, conform art. 218 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) prezintã un raport anual, public, privind etica universitarã, conform art. 218 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    d) constatã încãlcarea de cãtre orice instituţie de învãţãmânt superior, de stat sau particularã, din sistemul naţional de învãţãmânt a obligaţiilor prevãzute la art. 124 din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ce impun acestora sã respecte legislaţia în vigoare, carta proprie şi politicile naţionale şi europene în domeniul învãţãmântului superior, sã aplice şi sã se supunã reglementãrilor în vigoare referitoare la asigurarea şi evaluarea calitãţii în învãţãmântul superior, sã respecte politicile de echitate şi eticã universitarã, sã asigure eficienţa managerialã şi eficienţa utilizãrii resurselor, în cazul universitãţilor de stat, şi a cheltuirii fondurilor din surse publice, conform contractului instituţional, sã asigure transparenţa tuturor deciziilor şi activitãţilor sale, sã respecte libertatea academicã a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, precum şi drepturile şi libertãţile studenţilor;
    e) analizeazã şi propune, la solicitarea MECTS, revocarea din funcţie a rectorului şi reducerea sau eliminarea temporarã ori definitivã a accesului la finanţãrile din surse publice pentru universitãţi, în condiţiile prevãzute la art. 125 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    f) investigheazã aspectele sesizate şi rãspunde sesizãrii transmise de orice persoanã fizicã sau juridicã în legãturã cu nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 124 din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a altor obligaţii legale aferente rãspunderii publice, precum şi a prevederilor Codului de referinţã al eticii şi deontologiei universitare, conform art. 125 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    g) se pronunţã asupra litigiilor de eticã universitarã, potrivit art. 218 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    h) elaboreazã şi publicã Codul de referinţã al eticii şi deontologiei universitare, potrivit art. 218 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    i) întocmeşte, la cererea MECTS, rapoarte externe de evaluare a respectãrii standardelor de eticã profesionalã în ceea ce priveşte activitatea doctoralã, în conformitate cu prevederile art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    j) întocmeşte, la cererea MECTS, rapoarte în cazul constatãrii nerespectãrii prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 299 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    k) colaboreazã, în cadrul activitãţii de asigurare a calitãţii învãţãmântului superior, cu MECTS, conform art. 192 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 3
    (1) CEMU elaboreazã Codul de referinţã al eticii şi deontologiei universitare şi îl supune spre aprobare MECTS, în termen de 3 luni de la data numirii tuturor membrilor consiliului.
    (2) Codul de referinţã al eticii şi deontologiei universitare cuprinde principii şi proceduri pentru arbitrarea de cãtre CEMU a litigiilor de eticã universitarã.

    CAP. II
    Organizarea şi funcţionarea

    ART. 4
    CEMU este format din 11 membri.
    ART. 5
    Membrii CEMU sunt cadre didactice şi cercetãtori, având cel puţin titlul de conferenţiar sau de cercetãtor ştiinţific II ori titluri echivalente obţinute în strãinãtate, membri ai Academiei Române şi un membru student, reprezentant al federaţiilor naţionale ale studenţilor.
    ART. 6
    Structura CEMU este urmãtoarea:
    a) 3 reprezentanţi numiţi de cãtre Consiliul Naţional al Rectorilor;
    b) 3 reprezentanţi ai MECTS, numiţi de ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului;
    c) un reprezentant numit de cãtre Agenţia Românã de Asigurare a Calitãţii în Învãţãmântul Superior (ARACIS);
    d) un reprezentant numit de cãtre Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învãţãmântului Superior (CNFIS);
    e) un reprezentant numit de cãtre Consiliul Naţional al Cercetãrii Ştiinţifice (CNCS);
    f) un reprezentant numit de cãtre Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU);
    g) un reprezentant al federaţiilor naţionale ale studenţilor.
    ART. 7
    (1) Instituţiile şi organismele prevãzute la art. 6 transmit MECTS nominalizãrile proprii pentru reprezentanţii lor în CEMU.
    (2) Reprezentanţii MECTS în CEMU sunt nominalizaţi de cãtre ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    (3) Nominalizarea reprezentantului federaţiilor naţionale ale studenţilor se face în comun de aceste federaţii.
    (4) Persoanele nominalizate de cãtre instituţiile reprezentate sunt numite membri ai CEMU prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, în termen de 5 zile de la transmiterea nominalizãrii lor cãtre MECTS.
    ART. 8
    (1) Mandatul fiecãrui membru al CEMU este de 4 ani.
    (2) O persoanã nu poate fi membru al CEMU pentru o perioadã cumulatã mai mare de 4 ani, indiferent de perioada în care a fost membru şi de eventualele întreruperi.
    (3) La împlinirea perioadei prevãzute la alin. (1), persoana îşi pierde de drept calitatea de membru al CEMU.
    ART. 9
    Un membru al CEMU poate fi revocat din funcţie dacã se demonstreazã cã a încãlcat criterii şi standarde ale eticii şi integritãţii academice sau normele de eticã şi deontologie profesionalã, pe baza votului a cel puţin douã treimi din membrii CEMU.
    ART. 10
    (1) CEMU are un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar general, aleşi dintre membrii CEMU.
    (2) Preşedintele şi vicepreşedintele CEMU sunt aleşi prin vot secret, cu majoritate simplã, de cãtre membrii CEMU, pe baza propunerilor fãcute de oricare dintre membrii CEMU, inclusiv a autopropunerilor. Secretarul general este numit de cãtre preşedintele ales dintre membrii CEMU. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general constituie Biroul operativ al CEMU, care rezolvã problemele administrative ale CEMU.
    (3) Preşedintele şi vicepreşedintele pot fi revocaţi din respectivele funcţii de conducere prin votul secret a cel puţin douã treimi din membrii CEMU.
    (4) Dupã înfiinţare, în prima şedinţã, CEMU va proceda la alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui. Prima şedinţã va fi condusã de cãtre decanul de vârstã al CEMU.
    ART. 11
    Preşedintele CEMU are urmãtoarele atribuţii:
    a) aplicã prevederile prezentului regulament şi îndeplineşte mandatul atribuit prin hotãrâre a membrilor CEMU;
    b) conduce şedinţele de lucru ale CEMU;
    c) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale CEMU, pe baza propunerilor membrilor; ordinea de zi poate fi modificatã prin votul membrilor CEMU, la propunerea oricãrui membru al CEMU;
    d) asigurã legãtura operativã a CEMU cu ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, în vederea informãrii acestuia despre activitatea CEMU;
    e) reprezintã CEMU în relaţia cu terţii.
    ART. 12
    În cazul indisponibilitãţii preşedintelui, atribuţiile sale sunt preluate de vicepreşedinte.
    ART. 13
    (1) Pentru desfãşurarea activitãţii, membrii CEMU se pot constitui în comisii sau grupuri de lucru, temporare ori permanente.
    (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale şi în anumite situaţii, CEMU poate consulta experţi în domeniul legislaţiei educaţiei, economic-financiar, managementului, ştiinţelor educaţiei, care îşi vor desfãşura activitatea pe baza unui mandat acordat de cãtre CEMU.
    (3) Experţii consultaţi sunt nominalizaţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 14
    (1) Cvorumul şedinţelor CEMU este de minimum 7 membri.
    (2) CEMU adoptã hotãrâri prin vot secret, cu majoritatea simplã a membrilor prezenţi.
    (3) Acei membri care se aflã în conflict de interese nu vor participa la dezbateri şi se vor abţine de la vot.
    (4) În caz de paritate a voturilor exprimate, votul se poate relua de cel mult douã ori într-o şedinţã. Dacã paritatea persistã şi dupã a doua reluare a votului, votul se amânã pentru viitoarea şedinţã a CEMU.
    ART. 15
    CEMU adoptã un regulament cu proceduri de lucru.
    ART. 16
    Şedinţele CEMU se convoacã de cãtre preşedintele CEMU, de cãtre ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului sau la cererea a cel puţin o treime din membrii CEMU.
    ART. 17
    Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului sau un reprezentant al acestuia pot participa la şedinţele CEMU, în calitate de observatori.
    ART. 18
    CEMU poate decide sã invite în cadrul şedinţelor proprii cadre didactice şi cercetãtori, persoane externe consiliului, în calitate de observatori şi/sau de consultanţi.
    ART. 19
    (1) Secretariatul tehnic al CEMU este asigurat de cãtre Unitatea Executivã pentru Finanţarea Învãţãmântului Superior, a Cercetãrii, Dezvoltãrii şi Inovãrii, denumitã în continuare UEFISCDI.
    (2) Secretariatul tehnic înregistreazã toate sesizãrile sau solicitãrile primite şi le transmite, în format electronic, cãtre toţi membrii CEMU, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data primirii.
    (3) Secretariatul tehnic pune la dispoziţia membrilor şi a Direcţiei generale învãţãmânt superior din MECTS, în termen de 48 de ore de la fiecare şedinţã, o minutã a şedinţei, în format electronic.
    (4) Minuta consemneazã lista tuturor participanţilor, subiectele discutate şi hotãrârile adoptate. Minuta va consemna numãrul de voturi pentru, împotrivã şi de abţineri.
    (5) Secretariatul tehnic asigurã transmiterea invitaţiilor şi a documentelor aferente subiectelor în discuţie din ordinea de zi, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înaintea fiecãrei şedinţe.
    ART. 20
    CEMU colaboreazã cu comisiile de eticã ale universitãţilor, mai ales in vederea compatibilizãrii prevederilor Codului de referinţã al eticii şi deontologiei universitare cu cele ale codurilor instituţionale de eticã şi deontologie.

    CAP. III
    Analiza sesizãrilor şi solicitãrilor

    ART. 21
    CEMU se pronunţa asupra litigiilor de eticã universitarã şi analizeazã cazurile referitoare la abateri de la normele de eticã şi management universitar, în urma sesizãrilor sau prin autosesizare, conform legii.
    ART. 22
    (1) Orice persoanã fizicã sau juridicã poate sesiza CEMU în legãturã cu nerespectarea de cãtre o instituţie de învãţãmânt superior sau de cãtre un membru al comunitãţii universitare a obligaţiilor prevãzute la art. 124, 128, 129, 130, 170 şi 299 din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi a prevederilor Codului de referinţã al eticii şi deontologiei universitare.
    (2) CEMU are obligaţia de a investiga aspectele sesizate, în termen de 3 luni de la data primirii sesizãrii.
    (3) În situaţia în care constatã încãlcarea obligaţiilor prevãzute la art. 124 din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, CEMU transmite hotãrârea sa MECTS în termen de 5 zile de la data adoptãrii acesteia.
    ART. 23
    CEMU rãspunde MECTS, pe baza unei hotãrâri, în termen de o lunã de la data sesizãrii, în cazul în care i se solicitã:
    a) sã întocmeascã un raport de evaluare a respectãrii standardelor de eticã profesionalã în ceea ce priveşte activitatea doctoralã, în conformitate cu prevederile art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) sã întocmeascã un raport în cazul nerespectãrii prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 299 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 24
    (1) Secretariatul tehnic primeşte şi înregistreazã sesizãrile sau solicitãrile într-un registru special de intrãri-ieşiri, întocmeşte un dosar pentru fiecare sesizare sau solicitare şi elaboreazã referatul cauzei. Referatul cauzei cuprinde detalii despre "iniţiator", "obiectul cauzei", "acte de la dosar".
    (2) CEMU informeazã permanent MECTS despre sesizãrile primite şi despre hotãrârile adoptate.
    ART. 25
    (1) În cadrul analizei sale, CEMU audiazã persoanele implicate direct ori indirect în faptele sesizate, expeditorul/expeditorii sesizãrii, persoane din conducerea instituţiilor implicate în faptele sesizate sau experţi independenţi, cu pãstrarea confidenţialitãţii asupra identitãţii expeditorului/expeditorilor.
    (2) CEMU constatã încãlcarea obligaţiilor legale de cãtre o instituţie de învãţãmânt superior sau de cãtre un membru al comunitãţii universitare pe baza probelor evidenţiate de sesizare, a informaţiilor disponibile din surse publice sau furnizate de instituţii abilitate şi pe baza probelor obţinute în mod direct.
    ART. 26
    Dezbaterile din şedinţele CEMU se consemneazã într-un proces-verbal de şedinţã, semnat de membrii CEMU.
    ART. 27
    (1) Membrii CEMU hotãrãsc motivat asupra sesizãrilor sau solicitãrilor, pe baza probelor administrate şi a susţinerilor pãrţilor.
    (2) Hotãrârile CEMU se motiveazã, atât în fapt, cât şi în drept, şi se semneazã de cãtre preşedinte.
    (3) Hotãrârea include, dupã caz, opinia experţilor consultaţi.
    (4) Hotãrârile CEMU prin care se rãspunde sesizãrilor persoanelor fizice sau juridice, în baza art. 125 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt documente publice şi se publicã pe propriul site şi pe site-ul web al MECTS.
    ART. 28
    (1) CEMU colaboreazã cu Consiliul Naţional de Eticã a Cercetãrii Ştiinţifice, Dezvoltãrii Tehnologice şi Inovãrii (CNECSDTI) în vederea analizãrii cazurilor ce implicã încãlcarea regulilor de bunã conduitã în cercetare-dezvoltare.
    (2) CEMU sesizeazã CNECSDTI pentru analiza şi sancţionarea eventualelor abateri comise de personalul universitãţii în cadrul activitãţilor de cercetare-dezvoltare, potrivit prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduitã în cercetarea ştiinţificã, dezvoltarea tehnologicã şi inovare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 306-310 şi 318-326 din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    CAP. IV
    Norme de eticã şi deontologie profesionalã

    ART. 29
    Membrii CEMU au obligaţia sã respecte reglementãrile aplicabile şi normele de eticã şi deontologie profesionalã, conform prevederilor legale.
    ART. 30
    Membrii CEMU au obligaţia sã raporteze preşedintelui CEMU orice situaţie în care considerã cã se aflã într-un conflict de interese, imediat dupã ce constatã existenţa conflictului de interese, şi sã se abţinã de la adoptarea hotãrârilor supuse direct conflictului de interese.
    ART. 31
    CEMU se asigurã cã experţii consultaţi respectã normele de eticã şi deontologie profesionalã şi nu se aflã în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate cu membrii CEMU ori cu obiectul cauzei în legãturã cu care sunt consultaţi.
    ART. 32
    Membrii CEMU, persoanele care participã la şedinţe şi evaluãri, precum şi personalul secretariatului CEMU au obligaţia pãstrãrii confidenţialitãţii asupra identitãţii expeditorilor sesizãrilor, asupra documentelor supuse dezbaterii şi poziţiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepţia acelor documente care sunt fãcute publice.
    ART. 33
    Constituie conflict de interese situaţiile prevãzute de legislaţia în vigoare, precum şi situaţia în care membrii CEMU sau experţii consultaţi analizeazã o sesizare ce implicã persoane care se aflã în una dintre urmãtoarele relaţii cu membrul CEMU:
    1. sunt soţi, afini sau rude pânã la gradul al treilea inclusiv;
    2. sunt angajate în aceeaşi unitate sau instituţie;
    3. au colaborat în ultimii 5 ani, având publicaţii sau proiecte de cercetare-dezvoltare dezvoltate în comun;
    4. furnizeazã sau au furnizat membrului CEMU, în ultimii 5 ani anteriori analizei, servicii ori foloase de orice naturã.
    ART. 34
    Funcţia de membru al CEMU este incompatibilã cu funcţia de rector.
    ART. 35
    Întreaga activitate a CEMU se va baza pe corectitudine, principialitate şi responsabilitate.

    CAP. V
    Finanţarea CEMU

    ART. 36
    Secretariatul tehnic şi bugetul CEMU sunt gestionate prin UEFISCDI.
    ART. 37
    (1) Membrii CEMU pot fi remuneraţi, în afara activitãţii de bazã, în funcţie de numãrul orelor efectiv lucrate, la nivelul minim al salariului de încadrare pentru un profesor universitar, în categoria tranşei de vechime în învãţãmânt peste 40 de ani.
    (2) Membrilor CEMU şi experţilor consultaţi le sunt decontate cheltuielile de transport şi cazare necesare îndeplinirii atribuţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

                     _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016