Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.743 din 19 decembrie 2014  pentru aprobarea formularului tipizat Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.743 din 19 decembrie 2014 pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 30 decembrie 2014

    În temeiul prevederilor:
    - art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;
    - art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă formularul tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod 14.13.22.99, utilizat de personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prevăzut în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod 14.13.22.99, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 843/2009 pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de către personalul cu atribuţii de control, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 7 mai 2009.
    ART. 5
    Formularele tipizate, emise în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 843/2009, vor fi utilizate până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2015.
    ART. 6
    Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, inclusiv administraţiile judeţene ale finanţelor publice, administraţiile sectoarelor finanţelor publice ale municipiului Bucureşti, Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii din Municipiul Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                              Gelu-Ştefan Diaconu

    Bucureşti, 9 decembrie 2014.
    Nr. 3.743.


    ANEXA 1

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

                                                 Seria ...... nr. .......
   Direcţia .........................


                                 PROCES-VERBAL
                 de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

          Încheiat astăzi ...., luna ..........., anul ....., ora ....
       în localitatea ................, judeţul/sectorul ...............

    Agent(ţi) constatator(i): numele şi prenumele .................................................................................................., având funcţia(ile) de ................................................................... la ................................................., în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, în baza legitimaţiilor de inspecţie fiscală nr. ............... şi a Ordinului de serviciu nr. ..............., în urma inspecţiei fiscale/controlului efectuate/efectuat în ziua ...., luna .........., anul ......, ora ....., la ......................................................... din localitatea ................................, bd./str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............................., cod de identificare fiscală ................................................., am constatat:
    I. La data(ele), ora(ele) şi locul(rile) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte:
    1. ...........................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................
    2. ...........................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................
    3. ...........................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................
    Fapta(ele) de mai sus constituie contravenţie(ii) prevăzută(e) la:
    1. art. ..... alin. ..... lit. ..... din .................................;
    2. art. ..... alin. ..... lit. ..... din .................................;
    3. art. ..... alin. ..... lit. ..... din .................................
    De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:
    a) Persoana juridică ......../(denumire)................, cod identificare fiscală ..................................., înmatriculată la oficiul registrului comerţului/autorizat ............................ cu nr. ........................, cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea ....................................., bd./str. ............................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........................., reprezentat de ...................................... în calitate de .........................................., cu CNP ........................................, cu domiciliul în localitatea ...................................., bd./str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ...................., născut(ă) la data de ............., în localitatea .........................., judeţul/sectorul ....................., legitimat(ă) cu BI/CI/paşaport seria ...... nr. ...................., emis(ă) de .......................... la data de ...............
    b) Persoana fizică: ........../(numele şi prenumele)..........., născut(ă) la data de ................................. în localitatea .................................., judeţul/sectorul ..........................., fiul/fiica lui ........................... şi a ..........................., CNP ......................................, domiciliat(ă) în oraşul (comuna).................................., bd./str. ................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........., legitimat(ă) cu BI/CI/paşaport seria ..... nr. .........., emis(ă) de ................... la data de ........................., ocupaţia ..........................................................., locul de muncă ...............................
    Fapta(ele) prevăzută(e) în actul(ele) normativ(e) menţionat(e) se sancţionează conform:
    1. art. ..... alin. ..... lit. ...... din ...................., cu amendă de la .................... lei la ................... lei;
    2. art. ..... alin. ..... lit. ...... din ...................., cu amendă de la .................... lei la ................... lei;
    3. art. ..... alin. ..... lit. ...... din ...................., cu amendă de la .................... lei la ................... lei;
    stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta(ele) de la pct.:
    1. în sumă de ............... (.....................................) lei;
    2. în sumă de ............... (.....................................) lei;
    3. în sumă de ............... (.....................................) lei,
    suma totală fiind de ............ (.....................................) lei.

 Agent constatator, Contravenient, Martor(i),
................... ....................... .....................                  PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII*)

    Astăzi, ...................., agentul constatator .......................................... din cadrul ............................................, având de înmânat Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ................... nr. .....................şi Înştiinţarea de plată nr. ............................., m-am deplasat la domiciliul fiscal al contribuabilului persoană juridică/persoană fizică ................................................................ din localitatea ..............................., bd./str. .......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ........., ap. ..., judeţul/sectorul ..................., găsind pe contravenient sau pe ........................................................................................... (persoana care locuieşte la această adresă)/administrator/împuternicitul contravenientului**), care, primind actul, a semnat în faţa noastră.
    Semnătura primitorului şi actul de identitate
    .............................................

    Amenda/Amenzile se va/vor achita la Trezoreria Finanţelor Publice ............................ în contul nr. ...................................
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor jumătate din minimul prevăzut în actul normativ de la punctul (1, 2 sau 3) ........................, respectiv suma de .............................. (.............................................) lei, iar o copie de pe foaia de vărsământ/chitanţă se va depune de contravenient sau se va transmite prin poştă, recomandat, în termenul de 48 de ore, la sediul agentului constatator din ....................................................
    În caz de neachitare a amenzii/lor în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.
    II. Sancţiuni complementare:
    a) În conformitate cu prevederile art. ...... alin. ...... lit. ......... din ......................................... se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea faptei(lor) prezentate la punctul(ele):
    1. ...........................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................
    2. ...........................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................
    3. ...........................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................
    b) Măsuri asigurătorii, de conservare sau valorificare:
    ...................................................................
    ...................................................................
    c) Bunurile/Sumele confiscate aparţin:
    ..............................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................
    d) Alte sancţiuni complementare:
    ..............................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................
    III. Alte menţiuni
    La cererea contravenientului s-au formulat următoarele obiecţiuni:
    ..............................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.
    Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia şi va fi însoţită de o copie a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi de alte acte doveditoare în susţinerea plângerii.
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care al doilea exemplar s-a înmânat contravenientului, astăzi, ....................................., sau se va comunica acestuia în cel mult o lună de la data încheierii.

   Agent constatator, Contravenient, Martor(i),
   .................. .............. ................

   Martor(i) (date complete privind identitatea)
   ....................................................................
   ....................................................................
   ....................................................................


    NOTĂ:
    În cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în 3 exemplare semnate de toate părţile, aceasta constituind anexa, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    În cazul în care contravenientul refuză semnarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, acest lucru se atestă de martor(i).
    Refuzând primirea (negăsind nicio persoană) s-a afişat procesul-verbal pe uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

 Martor (date complete privind identitatea acestuia) Agent constatator,
 ................................................... ................
 ................................................... ................


    Formular aprobat prin Op. ANAF nr. 3.743/2014
    COD 14.13.22.99

──────────
    *) Se detaşează de prezentul proces-verbal şi se anexează exemplarului transmis organelor fiscale spre executare.
    **) Se anulează cuvintele care nu sunt necesare. În caz de afişare, actul se va lipi numai la colţuri şi, după caz, cu înştiinţarea de plată în faţă.
──────────


    ANEXA 2

                     Caracteristicile de tipărire, modul de
              difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului
        "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor",
                                cod 14.13.22.99

    1. Denumirea: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    2. Codul: 14.13.22.99
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe ambele feţe, în 3 exemplare (negru, roşu şi verde);
    - este înseriat şi numerotat;
    - se broşează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi).
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul şi la stabilirea sancţiunilor prevăzute de lege.
    7. Se întocmeşte în 3 exemplare de agentul constatator.
    8. Circulă şi se arhivează:
    - exemplarul 1 la organul fiscal cu atribuţii de evidenţă şi colectare a creanţelor statului, în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contravenientului, persoană juridică sau fizică;
    - exemplarul 2 la contravenient;
    - exemplarul 3 la agentul constatator care a efectuat constatarea faptei.

                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016