Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.654 din 15 decembrie 2015  privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.654 din 15 decembrie 2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 954 din 23 decembrie 2015
    În baza prevederilor art. 158 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    CAP. I
    Certificatul de atestare fiscală
    ART. 1
    (1) Organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de contribuabili/plătitori are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii bugetare individualizate în titluri executorii, emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal central competent, în vederea recuperării, denumit în continuare certificat de atestare fiscală, în următoarele situaţii:
    a) la solicitarea contribuabililor/plătitorilor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
    b) la solicitarea instituţiilor/autorităţilor publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
    c) din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege;
    d) la solicitarea deţinătorilor de titluri de participare la o societate, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
    e) la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, alta decât cea prevăzută la art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, numai cu acordul scris al contribuabilului în cauză, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
    f) la solicitarea notarilor publici, pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) şi e), solicitanţii depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal central competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabil/plătitor pentru care se emite certificatul de atestare fiscală.
    (3) Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune la registratura organului fiscal central competent sau se comunică prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau prin intermediul serviciului "Spaţiu privat virtual". Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală poate fi transmisă şi prin mijloace de transmitere la distanţă, însoţită de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractantă, după caz. În situaţia în care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost depusă/transmisă la un alt organ fiscal decât cel competent în eliberarea certificatului, acesta comunică de îndată solicitantului eroarea şi indică organul fiscal central competent la care trebuie să depună cererea/adresa.
    (4) În situaţia în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile contractante definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală depune, în original, şi documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea. În situaţia în care contribuabilul depune cererea prin mijloace de transmitere la distanţă, documentul eliberat de autorităţile contractante se depune în original la instituţia care solicită certificatul de atestare fiscală. Informaţiile astfel înscrise în certificatul de atestare fiscală sunt valabile numai în cazul în care coincid cu datele înscrise în documentele eliberate de autorităţile contractante. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală.
    (5) Documentul emis de autoritatea contractantă cuprinde, obligatoriu, următoarele elemente:
    a) denumirea autorităţii contractante;
    b) data emiterii documentului;
    c) numărul şi data încheierii contractului dintre contribuabil şi autoritatea contractantă;
    d) sumele certe, lichide şi exigibile datorate până la data emiterii documentului de către autoritatea contractantă, defalcate pe fiecare contract în parte;
    e) precizarea că documentul este emis în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală;
    f) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanelor împuternicite ale autorităţii contractante;
    g) ştampila autorităţii contractante.

    (6) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f), solicitanţii depun cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale datorate de persoana fizică decedată, însoţită de o copie certificată conform cu originalul a dovezii deschiderii procedurii succesorale notariale.
    (7) Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală trebuie să conţină următoarele elemente:
    a) datele de identificare ale autorităţii publice solicitante;
    b) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului; în acest caz este obligatorie menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui, precum şi a codului de identificare fiscală al contribuabilului/plătitorului;
    c) temeiul legal al solicitării;
    d) scopul solicitării.

    (8) Prin organ fiscal central competent se înţelege organul fiscal prevăzut la art. 30, art. 33, art. 35 sau art. 40 din Codul de procedură fiscală.
    (9) În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cererea se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală. În cerere, contribuabilul/plătitorul menţionează şi sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz. În scopul eliberării certificatului de atestare fiscală, organele fiscale centrale competente colaborează în vederea stabilirii situaţiei fiscale reale. În acest scop, organele fiscale centrale în a căror rază teritorială se află sediul activităţii/locul de desfăşurare a activităţii principale comunică organului fiscal central competent pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală informaţiile solicitate cel mai târziu în ziua următoare primirii solicitării.
    (10) Certificatul de atestare fiscală se semnează de către conducătorul organului fiscal central emitent.

    ART. 2
    Potrivit prevederilor art. 344 din Codul de procedură fiscală eliberarea certificatului de atestare fiscală nu este supusă taxelor extrajudiciare de timbru.

    ART. 3
    (1) În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală, organul fiscal central competent verifică:
    a) dosarul fiscal al contribuabilului, cu excepţia declaraţiilor informative şi a bilanţurilor contabile;
    b) fişa pentru evidenţa analitică pe plătitori a contribuabilului;
    c) existenţa sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare până la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
    d) existenţa deciziilor de rambursare sau, după caz, a documentaţiei aprobate pentru soluţionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise şi înregistrate în evidenţa fiscală decizii de compensare/restituire;
    e) existenţa documentului eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul/plătitorul le are de încasat de la acestea;
    f) existenţa acordului scris al contribuabilului pentru situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. e), conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    g) existenţa documentului care dovedeşte deschiderea procedurii succesorale notariale pentru situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. f).

    (2) În situaţia în care cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală este depusă de către deţinătorul de titluri de participare organul fiscal central competent verifică dacă solicitantul are calitatea de deţinător de titluri de participare.

    ART. 4
    (1) Dacă organul fiscal central competent constată că nu au fost depuse de către contribuabil declaraţiile de impunere, acesta înştiinţează contribuabilul privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei de impunere, potrivit prevederilor art. 103 şi 107 din Codul de procedură fiscală. În acest caz, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscală se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data transmiterii înştiinţării şi data depunerii declaraţiilor de impunere sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu, după caz.
    (2) În situaţia în care organul fiscal central competent constată că, anterior depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, contribuabilul/plătitorul a fost înştiinţat cu privire la depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei de impunere, acesta emite şi comunică decizia de impunere din oficiu până la emiterea certificatului de atestare fiscală, dacă s-a împlinit termenul de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului. Dacă termenul de 15 zile se împlineşte după data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, termenul de eliberare a certificatului se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data depunerii declaraţiilor de impunere sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu, după caz.
    (3) Organul fiscal central competent emite şi înregistrează în evidenţa fiscală, potrivit procedurilor legale, deciziile de compensare în toate cazurile în care există decizii de rambursare aprobate sau, după caz, documentaţia aprobată pentru soluţionarea cererii de restituire, cu încadrarea în termenul prevăzut de lege pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală.
    (4) Ori de câte ori consideră necesar, organul fiscal central competent poate solicita informaţii de la autorităţile contractante în legătură cu datele înscrise în documentele emise de acestea.

    ART. 5
    (1) Certificatul de atestare fiscală se emite în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii/adresei de eliberare a acestuia.
    (2) Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală în scopul radierii din registrele în care a fost înregistrat, contribuabilul/plătitorul bifează în mod corespunzător căsuţa special creată în acest sens.
    (3) În situaţia contribuabilului/plătitorului supus unei inspecţii fiscale şi care solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală în scopul radierii din registrele în care a fost înregistrat, certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, după caz.

    ART. 6
    (1) Certificatul de atestare fiscală cuprinde 4 secţiuni, respectiv:
    a) secţiunea A "Obligaţii fiscale şi alte obligaţii bugetare";
    b) secţiunea B "Sume de rambursat/restituit";
    c) secţiunea C "Informaţii pentru verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile";
    d) secţiunea D "Alte menţiuni".

    (2) La secţiunea A se înscriu:
    a) totalul obligaţiilor fiscale principale şi al obligaţiilor fiscale accesorii restante, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
    b) totalul obligaţiilor bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal central competent în vederea recuperării, inclusiv amenzi datorate bugetului de stat, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

    (3) La secţiunea A nu se cuprind:
    a) obligaţiile fiscale eşalonate la plată, cu excepţia ratelor neachitate la termenele stabilite în graficul de eşalonare la plată;
    b) sumele reprezentând creanţe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale, a căror executare este suspendată în condiţiile art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi accesoriile aferente acestora, individualizate în decizii comunicate anterior suspendării executării actului administrativ fiscal;
    c) sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) sumele cu termene de plată viitoare datorate în contul ratelor din programele de plăţi ale obligaţiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară confirmat.

    (4) La secţiunea B se înscriu:
    a) totalul sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA cu sumă negativă şi opţiune de rambursare, în curs de soluţionare şi pentru care nu a fost emisă decizie de rambursare;
    b) totalul sumelor solicitate a fi restituite prin cereri de restituire, în curs de soluţionare.

    (5) Sumele înscrise la secţiunile A şi B pot fi detaliate pe tipuri de obligaţii/deconturi de TVA cu sumă negativă şi opţiune de rambursare în curs de soluţionare/cereri de restituire în curs de soluţionare, la solicitarea contribuabilului/plătitorului. În acest caz, informaţiile se înscriu la secţiunea D.
    (6) La secţiunea C se înscriu:
    a) diferenţa dintre obligaţiile de plată cuprinse la secţiunea A şi sumele menţionate la secţiunea B;
    b) totalul obligaţiilor bugetare de plată în ultimele 12 luni.

    (7) Informaţiile din secţiunea C se completează numai dacă solicitantul certificatului de atestare fiscală menţionează expres acest lucru în cererea/adresa sa.
    (8) La secţiunea D se înscriu:
    a) la pct. I şi II - informaţiile prevăzute la alin. (5);
    b) la pct. III - menţiuni relevante pentru situaţia fiscală a contribuabilului, cum ar fi eşalonare/plan de reorganizare confirmat, în curs de derulare; menţiuni referitoare la starea obligaţiilor fiscale astfel cum au fost solicitate prin cerere, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită în condiţiile legii, menţiuni cu privire la situaţia prevăzută la art. 157 alin. (3) din Codul de procedură fiscală;
    c) la pct. IV - sumele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la autorităţile contractante, inclusiv numărul şi data documentului emis de autoritatea contractantă.

    (9) Pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, certificatul de atestare fiscală se emite la cererea contribuabilului şi cuprinde atât obligaţiile fiscale ale contribuabilului, cât şi obligaţiile fiscale ale sediilor secundare.

    ART. 7
    În sensul art. 158 din Codul de procedură fiscală, definiţia obligaţiilor fiscale restante este cea prevăzută la art. 157 din Codul de procedură fiscală.

    ART. 8
    În certificatul de atestare fiscală se înscriu, obligatoriu, numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare, numele şi prenumele conducătorului organului fiscal central emitent.

    ART. 9
    (1) Certificatul de atestare fiscală se întocmeşte în două exemplare originale, din care:
    a) un exemplar se comunică solicitantului sau, după caz, noului organ fiscal central competent, în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. c);
    b) un exemplar se păstrează la organul fiscal central emitent şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), în situaţia în care contribuabilul doreşte să obţină mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscală, în cererea sa menţionează numărul de exemplare solicitate.

    ART. 10
    Se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare:
    a) "Certificat de atestare fiscală", prevăzut în anexa nr. 2;
    b) "Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală", prevăzut în anexa nr. 3.


    ART. 11
    (1) În cazul contribuabililor mari şi mijlocii, definiţi potrivit legii, care solicită eliberarea certificatului de atestare fiscală prin mijloace de transmitere la distanţă, organul fiscal central competent emite certificatul de atestare fiscală şi îl comunică contribuabilului în aceeaşi modalitate. În acest caz, contribuabilul imprimă, pe suport hârtie, certificatul de atestare fiscală şi îl prezintă organului fiscal central în a cărei rază teritorială acesta îşi are domiciliul fiscal, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul. Certificarea se efectuează prin semnarea de către conducătorul organului fiscal central şi aplicarea ştampilei.
    (2) Organul fiscal prevăzut la alin. (1) îndeplineşte procedura de certificare după vizualizarea, în baza de date centrală, a formei electronice a certificatului de atestare fiscală.
    (3) Pentru contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) care solicită înscrierea în certificatul de atestare fiscală a sumelor certe, lichide şi exigibile pe care le au de încasat de la autorităţile contractante, documentele eliberate de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul acestor sume se depun, în original, la organul fiscal central în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul. Acest organ fiscal, după vizualizarea certificatului de atestare fiscală, verifică dacă informaţiile cuprinse la secţiunea D pct. IV concordă cu cele din documentul eliberat de autoritatea contractantă, prezentat de contribuabil în original. Certificatul de atestare fiscală, imprimat pe suport hârtie de către contribuabil, se certifică prin semnarea de către conducătorul organului fiscal central şi aplicarea ştampilei.
    (4) Certificatul de atestare fiscală eliberat conform art. 1 alin. (1) lit. b) poate fi emis şi transmis în formă electronică în baza unui protocol încheiat între instituţia/autoritatea publică şi organul fiscal emitent al acestuia. În acest caz, certificatul este valabil şi fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central competent, potrivit legii, şi ştampila organului emitent.

    CAP. II
    Certificatul de obligaţii bugetare. Procedura de eliberare a certificatului de obligaţii bugetar
    ART. 12
    Organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor bugetare ale contribuabililor persoane juridice, conform legii, la solicitarea instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor creanţe bugetare, denumit în continuare certificat de obligaţii bugetare, în următoarele situaţii:
    a) pentru completarea documentaţiei necesare procesului de privatizare, conform reglementărilor legale în vigoare;
    b) pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, conform reglementărilor legale în vigoare;
    c) pentru alte situaţii prevăzute de lege.


    ART. 13
    Certificatul de obligaţii bugetare se eliberează de organul fiscal central competent şi va fi semnat de către conducătorul acestuia.

    ART. 14
    Eliberarea certificatului de obligaţii bugetare nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

    ART. 15
    Certificatele de obligaţii bugetare se vor elibera pe baza raportului de inspecţie fiscală, efectuat de organele fiscale centrale competente cu atribuţii de control.

    ART. 16
    (1) Certificatul de obligaţii bugetare va cuprinde 3 secţiuni, respectiv:
    a) secţiunea A "Obligaţii de plată restante care vor face obiectul înlesnirilor la plată sau obligaţii de plată restante la data eliberării certificatului de obligaţii bugetare, după caz";
    b) secţiunea B "Obligaţii de plată restante care constituie condiţie de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată ce urmează a se acorda, după caz";
    c) secţiunea C "Alte menţiuni".

    (2) La secţiunea A se vor menţiona:
    a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte creanţe bugetare;
    b) dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate pentru neplata la termenele stabilite de lege a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor creanţe bugetare;
    c) majorări de întârziere calculate şi datorate după 1 ianuarie 2006;
    d) orice alte obligaţii datorate conform reglementărilor legale specifice (de exemplu, penalităţi de nedeclarare).

    (3) Nu se înscriu la secţiunea A obligaţiile de plată care au făcut deja obiectul unor înlesniri la plată şi pentru care contribuabilii îşi respectă condiţiile de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată ce s-au aprobat, conform legii.
    (4) La secţiunea B se vor menţiona:
    a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte creanţe bugetare;
    b) obligaţii fiscale accesorii.

    (5) La secţiunea C se vor face alte menţiuni, după caz, astfel:
    a) actul prin care s-au acordat înlesnirile la plată, după caz, şi modul de respectare al acestora;
    b) totalul sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA cu sumă negativă şi opţiune de rambursare, în curs de soluţionare şi pentru care nu a fost emisă decizie de rambursare;
    c) totalul sumelor solicitate a fi restituite prin cereri de restituire, în curs de soluţionare;
    d) cuantumul obligaţiilor de plată la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, administrate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, comunicate organului fiscal central competent de către aceasta. Răspunderea privind cuantumul acestor obligaţii revine Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.


    ART. 17
    Certificatele de obligaţii bugetare se vor elibera în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării instituţiei publice implicate în procesul de privatizare.

    ART. 18
    Certificatul de obligaţii bugetare va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, scopul eliberării, precum şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.

    ART. 19
    Certificatul de obligaţii bugetare se întocmeşte în 3 exemplare, după cum urmează:
    a) un exemplar original se va transmite instituţiei publice implicate în procesul de privatizare;
    b) un exemplar original se va transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv direcţiei cu atribuţii în domeniul reglementării înlesnirilor la plată;
    c) un exemplar original se va păstra la dosarul fiscal al contribuabilului.


    ART. 20
    Se aprobă modelul formularului "Certificat de obligaţii bugetare", precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale acestuia, prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 21
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 22
    (1) Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.
    (2) Cererile de eliberare a certificatului de atestare fiscală, în curs de soluţionare la data de 1 ianuarie 2016, se soluţionează conform prevederilor prezentului ordin.

    ART. 23
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale
                    de Administrare Fiscală,
                    Gelu-Ştefan Diaconu

    Bucureşti, 15 decembrie 2015.
    Nr. 3.654.
    ANEXA 1

    ACORD
    Subsemnatul, ..........., domiciliat în*) ......., identificat cu C.I. seria ..... nr. ....., în calitate de**) ....... al Societăţii ......., sunt de acord ca dl/dna ....., identificat(ă) cu C.I. .... seria ..... nr. ....., domiciliat(ă) în*) ........, să solicite certificatul de atestare fiscală pentru dl/dna ......./Societatea ........., cu condiţia respectării prevederilor art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    *) Se completează cu adresa de domiciliu conform actului de identitate.
    **) Se completează numai în situaţia solicitării unui certificat de atestare fiscală pentru contribuabili persoane juridice, conform calităţii de a angaja în mod legal societatea.

    Numele şi prenumele: ..................
    Funcţia: ..............................
    Semnătura
    Data

    ANEXA 2

    ANTET*)
    CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
    Nr. ........ Data eliberării .........

┌──────────────────────────────────────┐
│Denumire/Nume şi prenume: │
│................................ │
│Cod de identificare fiscală:**) │
│.......................... │
│Domiciliul fiscal: judeţul ......, │
│localitatea ....., sectorul ......., │
│str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. │
│...., et. ..., ap. ...., codul poştal │
│................... │
└──────────────────────────────────────┘

    A. OBLIGAŢII FISCALE ŞI ALTE OBLIGAŢII BUGETARE***)
    Sus-numitul contribuabil figurează în evidenţele fiscale cu următoarele obligaţii fiscale şi obligaţii bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal central în vederea recuperării, restante la data de ..................:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├──┬──────────────────────────────┬────┤
│0.│Denumirea obligaţiei fiscale/ │Suma│
│ │bugetare │ │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│1.│Obligaţii fiscale/bugetare │ │
│ │principale │ │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│2.│Obligaţii fiscale/bugetare │ │
│ │accesorii │ │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│3.│TOTAL (3 = 1 + 2) │ │
└──┴──────────────────────────────┴────┘


    B. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT***):
    Sus-numitul contribuabil figurează în evidenţele fiscale cu următoarele sume de rambursat/restituit:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├──┬──────────────────────────────┬────┤
│0.│Sume solicitate │Suma│
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│1.│Sume negative de TVA │ │
│ │solicitate la rambursare │ │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│2.│Sume solicitate a fi │ │
│ │restituite │ │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│3.│TOTAL (3 = 1 + 2) │ │
└──┴──────────────────────────────┴────┘    C. INFORMAŢII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CONTRIBUABILILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE
    a) Diferenţa dintre obligaţiile fiscale/bugetare cuprinse la secţiunea A şi sumele menţionate la secţiunea B:

┌──────────────────────────────────────┐
├──────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────┘


    b) Totalul obligaţiilor fiscale/bugetare în ultimele 12 luni

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘    D. ALTE MENŢIUNI:
    I. OBLIGAŢII FISCALE/BUGETARE****)

┌────┬──────────┬───────────────────────────┐
│ │ │Obligaţii fiscale/bugetare │
│ │Denumirea ├──────┬──────────┬─────────┤
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţii │Obligaţii│
│crt.│fiscale/ │din │fiscale/ │fiscale/ │
│ │bugetare │care: │bugetare │bugetare │
│ │ │ │principale│accesorii│
├────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│0. │1 │2=3+4 │3 │4 │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│... │TOTAL │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴──────────┴─────────┘


    II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT****)

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬────────────────────┬────────────┤
│Nr. │Denumirea actului/ │Cuantumul │
│crt.│nr. şi data │sumelor │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│1. │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│2. │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│3. │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│... │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │TOTAL │ │
└────┴────────────────────┴────────────┘


    III. MENŢIUNI RELEVANTE PENTRU SITUAŢIA FISCALĂ A CONTRIBUABILULUI
    .....................................................................\

    IV. SUME CERTE, LICHIDE ŞI EXIGIBILE DE ÎNCASAT DE LA AUTORITĂŢILE CONTRACTANTE

┌─────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐
│Denumirea autorităţii│Nr. şi data documentului │Suma │
│contractante │emis de autoritatea contractantă│(lei) │
│.....................│................................│...........│
│.....................│................................│...........│
│.....................│................................│...........│
└─────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┘
┌────────────────────────────────────────┐
│Conducătorul organului fiscal central, │
│Numele şi prenumele: │
│........................................│
│Semnătura şi ştampila organului fiscal │
│central: ............. │
└────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Organ fiscal central ........ prin │
│....... (numele şi prenumele │
│conducătorului organului fiscal │
│central *****) ............. │
│Semnătura şi ştampila unităţii │
└──────────────────────────────────────┘

    *) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.
    **) În cazul persoanelor fizice se vor înscrie CNP, precum şi CIF.
    ***) În situaţia în care suma obligaţiilor fiscale înscrise la secţiunea A este mai mică sau egală cu totalul sumelor de rambursat/restituit înscrise la secţiunea B, la secţiunea D pct. III se va face menţiunea cu privire la situaţia prevăzută la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    ****) Pct. I şi II se completează, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea sumelor înscrise la secţiunile A şi B.
    *****) Se completează numai în cazul în care contribuabilul solicită certificarea pentru conformitate cu originalul a unui certificat emis prin mijloace de transmitere la distanţă.
    Certificatul de atestare fiscală se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării, de către persoanele juridice, sau 90 de zile, de către persoanele fizice.
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare
    1. Denumire: Certificat de atestare fiscală
    2. Format: A4/t1
    3. Se tipăreşte faţă-verso.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează la atestarea situaţiei fiscale a contribuabililor.
    6. Se întocmeşte în: două exemplare. La cererea contribuabilului pot fi emise mai multe exemplare;
    de: organul fiscal central.

    7. Circulă: - un exemplar (sau mai multe) la contribuabil;
    - un exemplar la organul fiscal central emitent.

    8. Se păstrează un exemplar la dosarul fiscal al contribuabilului.

    ANEXA 3


┌──────────────────────────────────────┐
│CERERE │
│de eliberare a certificatului de │
│atestare fiscală │
└──────────────────────────────────────┘

                                      [] Scopul eliberării este pentru radiere
                                         din registrul în care am fost înregistrat.

┌──┬────────────────────────────────────────────┐
│A.│DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │
├──┼────────────────────────────────────────────┤
│ │1. Denumire/Nume şi prenume │
│ │2. Cod de identificare fiscală │
│ │3. Număr de ordine în registrul comerţului │
│ │4. Date privind domiciliul fiscal │
│ │Judeţul ........., sectorul ......., │
│ │localitatea ....., str. .........., nr. │
│ │...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. │
│ │...., codul poştal ......., fax ........, │
│ │telefon ................, e-mail │
│ │......................... │
├──┼────────────────────────────────────────────┤
│ │DATE DE IDENTIFICARE A DEŢINĂTORULUI DE │
│B.│TITLURI DE PARTICIPARE LA O SOCIETATE │
│ │COMERCIALĂ │
├──┼────────────────────────────────────────────┤
│ │1. Denumire/Nume şi prenume │
│ │2. Cod de identificare fiscală │
│ │3. Număr de ordine în registrul comerţului │
│ │4. Date privind domiciliul fiscal/Adresa │
│ │Judeţul ....., sectorul ....., localitatea │
│ │........., str. .........., nr. ...., bl. │
│ │...., sc. ...., et. ...., ap. ...., codul │
│ │poştal ......, fax ........., telefon │
│ │............., e-mail │
│ │........................ │
├──┼────────────────────────────────────────────┤
│C.│DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI │
├──┼────────────────────────────────────────────┤
│ │1. Reprezentare prin împuternicit |_| │
│ │Nr. act de împuternicire ................ │
│ │Data................... │
│ │2. Date de identificare a împuternicitului │
│ │Nume, prenume/Denumire │
│ │................................. │
│ │Adresa: judeţul ......., sectorul ....., │
│ │localitatea ....., str. ......, nr. ...., │
│ │bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ...., │
│ │codul poştal ......., fax ........, telefon │
│ │................., e-mail │
│ │........................ │
│ │Cod de identificare fiscală │
│ │............................................│
├──┼────────────────────────────────────────────┤
│D.│DATE DE IDENTIFICARE ALE NOTARULUI │
├──┼────────────────────────────────────────────┤
│ │Date de identificare ale notarului │
│ │Nume, prenume/Denumire │
│ │................................. │
│ │Adresa: judeţul ......., sectorul ....., │
│ │localitatea ....., str. ......, nr. ...., │
│ │bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., codul│
│ │poştal ........., fax ........., telefon │
│ │............., e-mail │
│ │........................... │
│ │Cod de identificare fiscală │
│ │................................. │
├──┼────────────────────────────────────────────┤
│ │Menţiuni privind obligaţiile fiscale │
│ │neachitate până în ultima zi a lunii │
│ │anterioare depunerii cererii, potrivit │
│ │evidenţei pe care o deţin*): │
│ ├────┬───────────┬──────────┬────────────────┤
│ │ │Denumirea │Obligaţii │Obligaţii │
│ │Nr. │obligaţiei │fiscale │fiscale │
│ │crt.│fiscale de │principale│accesorii │
│E.│ │plată │ │ │
│ ├────┼───────────┼──────────┼────────────────┤
│ │1. │ │ │ │
│ ├────┼───────────┼──────────┼────────────────┤
│ │2. │ │ │ │
│ ├────┼───────────┼──────────┼────────────────┤
│ │3. │ │ │ │
│ ├────┼───────────┼──────────┼────────────────┤
│ │... │ │ │ │
└──┴────┴───────────┴──────────┴────────────────┘

        SOLICIT*):
    a) eliberarea certificatului de atestare fiscală în ........ exemplare.
    b) completarea secţiunii C din certificatul de atestare fiscală "Informaţii pentru verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile":
    DA NU

    c) completarea secţiunii D din certificatul de atestare fiscală "Alte menţiuni", cu detalierea informaţiilor de la secţiunile A şi B şi din certificat:
    DA NU

    d) completarea secţiunii D din certificatul de atestare fiscală "Alte menţiuni", cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care le am de încasat de la autorităţi contractante:
    DA NU
        Autorităţile contractante şi cuantumul sumelor de încasat sunt următoarele:

┌─────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐
│Denumirea autorităţii│Nr. şi data documentului │Suma │
│contractante │emis de autoritatea contractantă│(lei) │
│.....................│................................│...........│
│.....................│................................│...........│
│.....................│................................│...........│
└─────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┘    e) completarea secţiunii D din certificatul de atestare fiscală "Alte menţiuni" cu precizări referitoare la ..........................**)

    Numele şi prenumele ...............................................
        Funcţia ................................................................
    Semnătura .........................................................
        Data ............./................../..............
                   Se completează de către organul fiscal.
        Denumirea organului fiscal ..........................................
        Nr. de înregistrare ............ Data ........./.........../.........
        Numele şi prenumele persoanei care a verificat ......................
        Numărul legitimaţiei ................................................
    *) Nu se completează în cazul depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală de către deţinătorii de titluri de participare sociale.
    **) Se fac menţiuni cu privire la starea obligaţiilor fiscale, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită în condiţiile legii, obligaţii fiscale aflate în situaţia prevăzută la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare etc.
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare
    1. Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală
    2. Format: A4/t1
    3. Se tipăreşte în: un exemplar. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează la eliberarea certificatului de atestare fiscală.
    6. Se întocmeşte în: un exemplar;
    de: contribuabil/împuternicit/altă persoană decât contribuabilul, potrivit legii/notar.

    7. Circulă la organul fiscal central.
    8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    ANEXA 4

    ANTET*)
    Nr. ...... Data eliberării ...............
    CERTIFICAT DE OBLIGAŢII BUGETARE
    Ca urmare a Cererii nr. ..... din data de ...... a ..... se certifică situaţia fiscală pentru persoana juridică:
    Denumirea: ..................................................
    Domiciliul fiscal: judeţul ........, localitatea ....., sectorul ......, str. ....., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., codul poştal ...., telefon ........, fax ........, e-mail ........
    Înregistrat la registrul comerţului cu nr. ..............
    Cod de identificare fiscală: ..................
    *) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.
    A. Obligaţii de plată restante care vor face obiectul înlesnirilor la plată sau obligaţii de plată restante la data eliberării prezentului certificat, după caz.
    Sus-numitul figurează în evidenţe cu următoarele obligaţii de plată la data de .............., cu accesoriile calculate până la data de ...............

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │Obligaţia de plată │
│Nr. │obligaţiei├──────┬────────┬───────┬──────────┬────────┬──────────┤
│crt.│de │Total,│ │ │Penalităţi│ │ │
│ │plată**) │din │Restanţă│Dobânzi│de │Majorări│Penalităţi│
│ │ │care: │ │ │întârziere│ │ │
├────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │2= │ │ │ │ │ │
│0 │1 │3+4+5+│3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │6+7 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴────────┴───────┴──────────┴────────┴──────────┘

    **) Inclusiv amenzi.

    B. Obligaţii de plată restante care constituie condiţie de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plata ce urmează a se acorda, după caz
    Sus-numitul figurează în evidenţe cu următoarele obligaţii de plată la data de .............

┌─────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────┬─────────────────────────┤
│ │Denumirea │Obligaţia de plată │
│Nr. │obligaţiei├──────┬────────┬─────────┤
│crt.│de │Total,│ │Obligaţii│
│ │plată**) │din │Restanţă│fiscale │
│ │ │care: │ │accesorii│
├────┼──────────┼──────┼────────┼─────────┤
│0 │1 │2 = │3 │4 │
│ │ │3+4 │ │ │
├────┼──────────┼──────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴────────┴─────────┘

    **) Inclusiv amenzi.

    C. Alte menţiuni: ................................................... .
    S-a eliberat prezentul certificat de obligaţii bugetare pentru a-i servi:
    [] pentru completarea documentaţiei necesare procesului de privatizare, conform prevederilor ...........................;
    [] pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, conform prevederilor .........................;
    [] pentru alte situaţii prevăzute de lege.


┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Conducătorul organului fiscal central, │
│Numele şi prenumele │
│.........................................................│
│Semnătura şi ştampila organului fiscal central │
│............................. │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘


    Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare
    1. Denumire: Certificat de obligaţii bugetare
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: file
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează la atestarea obligaţiilor bugetare de plată.
    6. Se întocmeşte în 3 exemplare de către organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor bugetare ale contribuabililor persoane juridice, conform legii.
    7. Circulă: - un exemplar original la instituţia publică implicată în procesul de privatizare;
    - un exemplar original la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    – un exemplar original la organul fiscal central emitent, conform legii.

    8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016