Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.567 din 13 decembrie 2017  privind aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea  din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei  de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.567 din 13 decembrie 2017 privind aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1008 din 20 decembrie 2017
    Având în vedere dispoziţiile art. 137, art. 152,art. 155, art. 175 şi art. 178 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 745.834 din 12.12.2017,
    în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1), alin. (4) şi alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
    a) „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice“, precum şi anexele nr. 1a „Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale“ şi nr. 1b „Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin;
    b) „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice“, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. 2
    Formularele prevăzute la art. 1 se utilizează pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, începând cu anul fiscal 2016.

    ART. 3
    Formularele prevăzute la art. 1 se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi păstrare a formularelor de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

    ART. 5
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 6
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.

    ART. 7
     Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 8
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu


    Bucureşti, 13 decembrie 2017.
    Nr. 3.567.
    ANEXA 1

 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ANEXA 1a

    la Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice

┌─────────────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐
│CNP/NIF ││││││││││││││
└─────────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘


    Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale în cazul veniturilor
    de la pct. ... din Decizia nr. ......... pe anul ........

┌────┬──────────┬──────┬───────────────┐
│Nr. │ │Bază │Contribuţia de │
│crt.│Luna │de │asigurări │
│ │ │calcul│sociale │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│1. │Ianuarie │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│2. │Februarie │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│3. │Martie │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│4. │Aprilie │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│5. │Mai │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│6. │Iunie │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│7. │Iulie │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│8. │August │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│9. │Septembrie│ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│10. │Octombrie │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│11. │Noiembrie │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│12. │Decembrie │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│13. │Total │ │ │
└────┴──────────┴──────┴───────────────┘


    Prezenta anexă face parte integrantă din formularul „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice“.

    ANEXA 1b

    la Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice

┌─────────────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐
│CNP/NIF ││││││││││││││
└─────────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘


    Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor
    de la pct. ... din Decizia nr. .......... pe anul ..........

┌────┬──────────┬──────┬───────────────┐
│ │ │Bază │Contribuţia de │
│Nr. │Luna │de │asigurări │
│crt.│ │calcul│sociale de │
│ │ │ │sănătate │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│1. │Ianuarie │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│2. │Februarie │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│3. │Martie │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│4. │Aprilie │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│5. │Mai │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│6. │Iunie │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│7. │Iulie │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│8. │August │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│9. │Septembrie│ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│10. │Octombrie │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│11. │Noiembrie │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│12. │Decembrie │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────────┤
│13. │Total │ │ │
└────┴──────────┴──────┴───────────────┘


    Prezenta anexă face parte integrantă din formularul „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice“.

    ANEXA 2

    [Sigla DGRFP]
    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 660
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ……………………….
    Unitatea fiscală*) ………………..
──────────
    *) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────

    Nr. înregistrare ...........................
    Data ....../......./............................
    DECIZIE DE ANULARE
    a Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale
     şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice pe anul ....
    Către:
    Nume: …………………………….............................
    Prenume: ……………..............................................
    Domiciliul fiscal: localitate: …………………............,
    str. ……………….....................................................
    nr. ……, bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……,
    judeţ/sector: …………..

    Cod de identificare fiscală:
    ..........................................................................

    Având în vedere dispoziţiile art. 94 alin. (2) şi ale art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice nr. .................../...................... a fost anulată ca urmare a depunerii declaraţiei privind venitul realizat, potrivit legii/documentelor care atestă faptul că nu aveaţi obligativitatea achitării contribuţiei de asigurări sociale/contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
    Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării la organul fiscal competent. Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.
    Aprobat:
    Funcţie ..............…………....
    Nume, prenume ......…….....
    Data ……………..................

    Verificat:
    Funcţie ..............…………....
    Nume, prenume ......…….....
    Data ……………..................

    Întocmit:
    Funcţie ..............…………....
    Nume, prenume ......…….....
    Data ……………..................
    Am primit un exemplar.
    Semnătură contribuabil ……
    Data ......../......./.....................
    sau Nr. şi data confirmării de primire ...................................
    Număr de operator de date cu caracter personal ..........


    ANEXA 3

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor
    A. Denumire: „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice“
    1. Format: A4/t1
    2. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe o singură faţă;
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

    3. Se difuzează gratuit.
    4. Se utilizează la emiterea din oficiu a deciziei pentru contribuabilii persoane fizice, în cazul în care organul fiscal competent constată neîndeplinirea obligaţiei depunerii declaraţiei privind venitul realizat, conform legii.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
    6. Circulă:
    - un exemplar la organul fiscal competent;
    – un exemplar la contribuabil.

    7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

    B. Denumire: Anexa nr. 1a „Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale“
    1. Format: A4/t1
    2. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe o singură faţă;
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

    3. Se difuzează gratuit.
    4. Se utilizează la stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele fizice.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
    6. Circulă:
    - un exemplar la organul fiscal competent;
    – un exemplar la contribuabil.

    7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

    C. Denumire: Anexa nr. 1b „Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“
    1. Format: A4/t1
    2. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe o singură faţă;
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

    3. Se difuzează gratuit.
    4. Se utilizează la stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
    6. Circulă:
    - un exemplar la organul fiscal competent;
    – un exemplar la contribuabil.

    7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

    D. Denumire: „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice“
    1. Format: A4/t1
    2. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe o singură faţă;
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

    3. Se difuzează gratuit.
    4. Se utilizează la anularea Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice, în cazul în care organul fiscal competent constată depunerea de către contribuabil a declaraţiei privind venitul realizat, conform legii, sau a unor documente care atestă faptul că nu datora contribuţia de asigurări sociale şi/sau contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
    6. Circulă:
    - un exemplar la organul fiscal competent;
    – un exemplar la contribuabil.

    7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice