Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.504/C din 4 septembrie 2020  privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.504/C din 4 septembrie 2020 privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 877 din 25 septembrie 2020
    Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 39 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, al art. 41 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul justiţiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 27 august 2013, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Cererile prevăzute la alin. (3), pentru sesiunile din anul şcolar 2019-2020, se depun de către elevi on-line la Şcoală, la adresa de e-mail: smaptgocna@anp.gov.ro, în perioada stabilită în graficul prevăzut la art. 3 alin. (4)."

    2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în sesiunea din anul şcolar 2019-2020, termenul de emitere a deciziei de numire a comisiilor de examen este de două zile înainte de începerea acestuia."

    3. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), în sesiunea din anul şcolar 2019-2020, comisia centrală îşi desfăşoară activitatea la sediul Şcolii şi are următoarea componenţă:
    a) preşedinte - un reprezentant al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau alt poliţist de penitenciare din corpul ofiţerilor;
    b) vicepreşedinte - directorul sau, după caz, directorul adjunct pentru învăţământ al Şcolii;
    c) membri - 3 ofiţeri de poliţie penitenciară din cadrul Şcolii;
    d) secretariat - minimum 3 membri din cadrul Şcolii, dintre care unul este numit secretar-şef;
    e) secretariatul tehnic - minimum 2 specialişti IT."

    4. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 7, examenul în sesiunea din anul şcolar 2019-2020 se desfăşoară în centre de examen, stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) Pentru fiecare centru de examen se constituie, prin decizie a directorului general, următoarele comisii, subordonate comisiei centrale:
    a) comisia de examinare pentru proba practică şi proba scrisă;
    b) comisia pentru soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă.
    (3) Comisiile de examinare pentru proba practică şi proba scrisă au următoarea componenţă:
    a) preşedinte - un poliţist de penitenciare din cadrul Şcolii, din Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau din unităţile subordonate;
    b) membri examinatori/evaluatori - minimum 3 poliţişti de penitenciare din cadrul unităţii desemnate ca centru de examen, respectiv: şef birou/ofiţer resurse umane şi formare profesională, ofiţer din cadrul structurii de siguranţa deţinerii şi regim penitenciar şi psiholog;
    c) secretar - minimum un poliţist de penitenciare din cadrul Şcolii/unităţii desemnate ca centru de examen sau din altă unitate subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (4) Comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă au următoarea componenţă:
    a) preşedinte - un poliţist de penitenciare din cadrul unităţii desemnate ca centru de examen;
    b) membri: minimum 2 ofiţeri - poliţişti de penitenciare din cadrul unităţii desemnate ca centru de examen.
    (5) Pentru proba practică, comisiile de examinare prevăzute la alin. (2) au în componenţă minimum 2 membri asistenţi, numiţi din cadrul personalului unităţii în care se desfăşoară proba, care vor îndeplini sarcini/roluri în cadrul desfăşurării scenariilor de simulare, conform subiectelor de examen, sub coordonarea preşedinţilor comisiilor de examinare.
    (6) O persoană nu poate fi numită decât într-o singură comisie dintre cele prevăzute la alin. (2)."

    5. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 10^1
    (1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 10, în sesiunea din anul şcolar 2019-2020, comisia centrală are următoarele atribuţii:
    a) asigură aplicarea prevederilor prezentei metodologii;
    b) stabileşte baza materială necesară desfăşurării examenului şi o comunică fiecărui centru de examen;
    c) verifică îndeplinirea de către elevi a condiţiilor de participare la examen, realizează repartizarea nominală a elevilor pe centre de examen şi comunică tabelele nominale de repartizare a acestora;
    d) concepe subiectele pentru proba practică şi proba scrisă şi baremele de notare/evaluare şi le comunică preşedinţilor comisiilor de examinare, în condiţiile prezentei metodologii;
    e) organizează elevii în grupe pentru desfăşurarea on-line a probei de susţinere a proiectului şi asigură instruirea acestora privind programul, condiţiile şi regulile de desfăşurare a probei;
    f) evaluează şi notează proiectele şi modul în care elevii susţin proiectele şi completează, pentru fiecare elev, câte un borderou individual de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale;
    g) completează partea a IV-a a fişelor de evaluare a proiectelor şi a susţinerii orale;
    h) completează procesele-verbale centralizatoare cu rezultatele probei de susţinere a proiectelor;
    i) întocmeşte documentele necesare organizării şi desfăşurării examenului, precum şi concluziile privind desfăşurarea acestuia;
    j) centralizează de la centrele de examen rezultatele obţinute de către elevi la proba practică şi la proba scrisă şi întocmeşte procesul-verbal centralizator cu rezultatele obţinute de către toţi elevii şcolii la cele două probe de examen în vederea completării procesului-verbal final;
    k) asigură efectuarea comunicărilor impuse de desfăşurarea examenului şi afişarea rezultatelor după fiecare probă;
    l) centralizează şi verifică documentele de examen transmise de către comisiile de examinare;
    m) transmite Direcţiei management resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor procesul-verbal centralizator final şi concluziile privind desfăşurarea examenului, în termen de 10 zile de la finalizarea examenului.
    (2) Secretariatul comisiei centrale are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte documentele necesare desfăşurării examenului;
    b) centralizează din toate centrele de examen stabilite documentele emise cu ocazia organizării şi desfăşurării examenului, sesiunea anului şcolar 2019-2020;
    c) răspunde de arhivarea lucrărilor scrise, proiectelor, fişelor de evaluare a proiectelor şi a susţinerii orale şi a tuturor documentelor întocmite pe parcursul desfăşurării examenului;
    d) îndeplineşte alte atribuţii stabilite în prezenta metodologie sau prin dispoziţia preşedintelui comisiei centrale.
    (3) Secretariatul tehnic al comisiei centrale are următoarele atribuţii:
    a) identifică mijloacele tehnice necesare desfăşurării examenului şi asigură instalarea şi funcţionarea infrastructurii tehnice necesare desfăşurării în bune condiţii a examenului;
    b) asigură asistenţă şi mentenanţă pe tot parcursul desfăşurării probei de susţinere a proiectelor, probă ce se va desfăşura on-line;
    c) îndeplineşte alte atribuţii prin dispoziţia preşedintelui comisiei centrale."

    6. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 11^1
    (1) Pentru examenul de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare din anul şcolar 2019-2020, prin excepţie de la prevederile art. 11, preşedintele comisiei centrale răspunde de întreaga activitate privind organizarea şi desfăşurarea examenului şi are următoarele atribuţii:
    a) stabileşte responsabilităţi şi atribuţii concrete pentru fiecare persoană implicată în organizarea şi desfăşurarea examenului;
    b) propune directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, dacă este cazul, schimbări în componenţa comisiilor;
    c) instruieşte personalul implicat în examen privind atribuţiile ce îi revin în cadrul examenului, în mod direct sau prin intermediul preşedinţilor comisiilor de examinare din centrele de examen;
    d) întocmeşte instructajul pentru elevi cu privire la modul de desfăşurare a examenului şi îl transmite preşedinţilor comisiilor de examinare din centrele de examen;
    e) aprobă, în baza unei cereri scrise a elevului, replanificarea susţinerii probei practice sau a probei de susţinere a proiectelor pentru elevii care din motive obiective nu pot susţine proba la data la care au fost planificaţi, cu condiţia ca aceştia să se încadreze în perioada stabilită prin graficul prevăzut la art. 3 alin. (4);
    f) stabileşte modul de lucru al comisiei centrale pentru întocmirea subiectelor pentru proba practică şi proba scrisă şi asigură transmiterea acestora către comisiile de examinare;
    g) stabileşte intervalele de timp alocate desfăşurării probei de susţinere a proiectelor, procedura de lucru a comisiei, precum şi dotările necesare;
    h) comunică directorilor unităţilor stabilite ca centre de examen condiţiile şi dotările minime pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de examen;
    i) răspunde de asigurarea confidenţialităţii subiectelor de examen şi de asigurarea condiţiilor de siguranţă pentru activitatea comisiilor, fiind obligat să ia toate măsurile care se impun pentru prevenirea divulgării subiectelor de examen sau a baremelor de corectare şi notare înainte de susţinerea probelor de către elevi;
    j) dispune utilizarea variantei de subiecte de rezervă pentru proba scrisă, în condiţiile prezentei metodologii;
    k) asigură comunicarea baremelor de corectare şi notare la expirarea timpului alocat probei scrise către centrele de examen;
    l) verifică modul de lucru al comisiei centrale şi asigură respectarea măsurilor stabilite pentru asigurarea corectitudinii, transparenţei şi legalităţii examenului;
    m) asigură afişarea rezultatelor examenului la sediul Şcolii, pe site-ul Şcolii la secţiunea «ABSOLVIRE 2020» şi transmiterea acestora către Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
    n) întocmeşte concluziile cu privire la desfăşurarea examenului.
    (2) Pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, prin excepţie de la prevederile art. 11, vicepreşedintele comisiei centrale se subordonează nemijlocit preşedintelui comisiei centrale şi are următoarele atribuţii:
    a) propune preşedintelui comisiei centrale măsurile care se impun pentru identificarea, amenajarea şi dotarea corespunzătoare a spaţiilor destinate organizării şi desfăşurării examenului;
    b) propune preşedintelui comisiei centrale măsurile care se impun pentru asigurarea pazei spaţiilor destinate comisiilor de examinare, pentru depozitarea şi păstrarea documentelor întocmite cu ocazia examenului şi pentru restricţionarea accesului în zonele de examen;
    c) sprijină activitatea preşedintelui comisiei centrale în ceea ce priveşte condiţiile de siguranţă şi securitate pentru desfăşurarea examenului şi pentru spaţiile destinate lucrărilor comisiilor (sigilarea/desigilarea încăperilor şi a fişetelor);
    d) sprijină activitatea preşedintelui comisiei centrale cu privire la buna desfăşurare a probelor de examen, instruirea personalului implicat în examen, precum şi cu privire la coordonarea, îndrumarea şi controlul modului de desfăşurare a probelor de examen;
    e) duce la îndeplinire alte sarcini stabilite de către preşedintele comisiei centrale, în limitele sale de competenţă şi în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    (3) Pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, prin excepţie de la prevederile art. 11, secretarul-şef al secretariatului comisiei centrale are următoarele atribuţii:
    a) răspunde de păstrarea ştampilei de examen şi de aplicarea acesteia pe documentele de examen elaborate de comisia centrală;
    b) primeşte de la preşedinţii comisiilor de examinare rezultatele de la probele de examen şi le centralizează;
    c) întocmeşte procesul-verbal referitor la alegerea şi desigilarea plicurilor cu variantele de subiecte pentru proba scrisă, precum şi la multiplicarea acestora;
    d) primeşte de la preşedintele comisiilor de examinare pentru proba scrisă borderourile individuale de notare, borderoul centralizator şi procesul-verbal cu rezultatele probei scrise din fiecare centru de examen;
    e) întocmeşte un proces-verbal centralizator cu rezultatele probei scrise în care înscrie notele finale obţinute de către elevi pe baza proceselor-verbale primite de la toate centrele de examen;
    f) predă preşedintelui comisiei centrale proiectele, fişele de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, borderourile individuale de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale;
    g) primeşte de la secretarul desemnat să participe la proba de susţinere a proiectelor, la sfârşitul fiecărei zile de examen, procesul-verbal centralizator cu rezultatele obţinute de către elevi;
    h) întocmeşte procesul-verbal centralizator final;
    i) gestionează documentele care conţin informaţii clasificate nivel «secret de serviciu» elaborate la nivelul comisiilor;
    j) răspunde de păstrarea şi arhivarea documentelor de examen;
    k) stabileşte sarcini pentru ceilalţi membri ai secretariatului comisiei centrale;
    l) primeşte pe bază de proces-verbal de la preşedinţii comisiilor de examinare din toate centrele de examen lucrările scrise ale elevilor şi toate documentele emise cu ocazia examenului de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare."

    7. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 12^1
    Pentru examenul de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare din anul şcolar 2019-2020, prin excepţie de la prevederile art. 12, membrii comisiilor de examinare, sub coordonarea preşedintelui comisiei, au următoarele atribuţii:
    a) primesc subiectele/biletele de examen şi fişele de evaluare pentru proba practică, precum şi subiectele şi baremele de notare pentru proba scrisă, transmise de comisia centrală;
    b) asigură confidenţialitatea subiectelor/biletelor de examen şi a baremelor de notare în timpul desfăşurării examenului;
    c) instruiesc elevii cu privire la modul de desfăşurare a examenului;
    d) evaluează şi notează modul în care elevii tratează/rezolvă activităţile/situaţiile de pe biletele de examen de la proba practică şi completează, pentru fiecare elev, câte o fişă de evaluare a probei practice;
    e) completează procesele-verbale centralizatoare cu rezultatele probei practice, le comunică comisiei centrale şi le afişează la sediul centrului de examen;
    f) asigură multiplicarea subiectelor pentru proba scrisă, în prezenţa tuturor membrilor comisiei şi a cel puţin 3 elevi, într-un număr de exemplare egal cu numărul elevilor care susţin proba în centrul de examen, şi urmăresc ca subiectele să fie introduse în plicuri, care se sigilează şi se înmânează responsabililor de săli;
    g) asigură afişarea baremelor de corectare şi notare la expirarea timpului alocat probei scrise, la avizierul centrului de examen;
    h) verifică şi notează lucrările scrise conform baremului de corectare şi notare transmis de către comisia centrală;
    i) la proba scrisă completează borderourile individuale de notare şi borderoul centralizator şi le transmit comisiei centrale;
    j) desigilează lucrările scrise în plenul comisiei, iar secretarul completează procesul-verbal cu rezultatele probei scrise obţinute de către elevii din centrul de examen şi îl transmite comisiei centrale."

    8. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 13^1
    Pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, prin excepţie de la prevederile art. 12, directorii centrelor de examinare asigură spaţii corespunzătoare pentru efectuarea instructajelor, spaţii şi dotări specifice pentru desfăşurarea probelor de examen, spaţii de lucru pentru comisie, spaţii pentru păstrarea documentelor de examen, spaţii pentru secretariatul comisiei de examen, precum şi mijloacele, rechizitele şi tehnica de calcul necesare."

    9. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 24^1
    (1) Pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, prin excepţie de la prevederile art. 24, cu 24 de ore înainte de începerea probei practice, preşedintele comisiei centrale stabileşte, în urma consultării cu membrii comisiei, structura şi conţinutul biletelor de examen, timpul maxim alocat tratării/rezolvării acestora, structura fişelor de evaluare, procedura de lucru a comisiilor de examinare.
    (2) Pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, prin excepţie de la prevederile art. 24, în intervalul prevăzut la alin. (1), comisia centrală elaborează biletele de examen şi fişele de evaluare a probei practice şi le transmite centrelor de examinare, iar preşedinţii comisiilor de examinare, împreună cu membrii acestora, instruiesc membrii asistenţi cu privire la îndeplinirea sarcinilor/rolurilor în cadrul desfăşurării scenariilor de simulare, conform subiectelor de examen stabilite.
    (3) Pentru examenul de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare din anul şcolar 2019-2020, prin excepţie de la prevederile art. 24, numărul de bilete de examen şi de fişe de evaluare a probei practice este cel puţin egal cu numărul elevilor care susţin proba practică în aceeaşi zi; biletele se numerotează, iar fişele de evaluare poartă acelaşi număr cu biletele corespunzătoare acestora."

    10. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 28^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 28, pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, în centrele de examen în care au fost repartizaţi mai mult de 25 de elevi, preşedinţii comisiilor de examinare realizează planificarea pe grupe, pe zile şi pe ore a elevilor pentru susţinerea probei practice, în ordine alfabetică, cu respectarea măsurilor stabilite în vederea prevenirii răspândirii COVID-19.
    (2) Înainte de începerea probei practice, preşedintele comisiei de examinare instruieşte elevii din fiecare grupă cu privire la modul de desfăşurare a probei şi cu privire la respectarea regulilor de securitate şi sănătate în muncă."

    11. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 31^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 31, pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, în timpul în care elevii se pregătesc pentru tratarea/rezolvarea activităţilor/situaţiilor prevăzute în biletele de examen, aceştia sunt supravegheaţi de către 2 membri ai personalului unităţii stabilite ca centru de examen, desemnaţi de către directorul acesteia prin decizie de zi pe unitate.
    (2) Fiecare dintre supraveghetori semnează documentul prevăzut la art. 8 alin. (2).
    (3) Supraveghetorii sunt instruiţi de către preşedintele comisiei de examinare de la centrul de examen şi semnează într-un proces-verbal de instruire.
    (4) Pe durata organizării şi desfăşurării probei practice, supraveghetorilor le este interzis să transmită elevilor informaţii sau indicaţii de orice fel şi în orice modalitate cu privire la soluţionarea subiectelor de examen pentru proba practică."

    12. La articolul 34, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (6), în sesiunea examenului din anul şcolar 2019-2020, după desfăşurarea probei practice de către elevii unei grupe, preşedintele comisiei de examinare transmite scanat secretarului-şef al comisiei centrale procesul-verbal centralizator cu rezultatele probei practice obţinute de către elevii care au susţinut proba în centrul de examen."

    13. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 36^1
    Prin excepţie de la prevederile art. 36, pentru examenul de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare din anul şcolar 2019-2020, subiectele şi baremele de corectare şi notare pentru proba scrisă sunt elaborate de către comisia centrală, cu respectarea următoarelor cerinţe:
    a) să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu standardul de pregătire profesională;
    b) să fie astfel formulate încât să permită evaluarea complexă a cunoştinţelor elevilor;
    c) să asigure cuprinderea echilibrată a tematicii pentru examen;
    d) să aibă un grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii pentru examen, astfel încât să fie posibilă tratarea acestora în timpul alocat;
    e) să asigure unitatea de evaluare."

    14. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 37^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 37 alin. (7), pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, varianta extrasă se transmite de către preşedintele comisiei centrale preşedinţilor comisiilor de examinare din centrele de examen, în condiţii de confidenţialitate, iar preşedinţii comisiilor de examinare asigură multiplicarea subiectelor şi introducerea acestora în plicuri care se semnează şi se stampilează cu ştampila de expediţie a unităţilor desemnate ca centre de examen.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 37 alin. (11), pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, pentru varianta extrasă, comisia centrală elaborează baremul de corectare şi notare în timpul desfăşurării probei scrise şi îl transmite tuturor centrelor de examen la finalizarea timpului destinat desfăşurării probei."

    15. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 38^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 38 alin. (3), pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, personalul necesar supravegherii elevilor în săli se stabileşte prin decizie de zi pe unitate emisă de către directorul unităţii desemnate ca centru de examen.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 38 alin. (4), pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, în ziua susţinerii probei scrise, preşedintele comisiei de examinare stabileşte minimum 2 supraveghetori pentru fiecare sală, dintre care unul este desemnat responsabil de sală.
    (3) Prin excepţie de la prevederile art. 38 alin. (8), pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, supraveghetorii sunt instruiţi de către preşedintele comisiei de examinare şi semnează într-un proces-verbal de instruire."

    16. La articolul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru examenul din sesiunea anului şcolar 2019-2020, la intrarea elevilor în sală, supraveghetorii verifică identitatea acestora pe baza cărţii de identitate/cărţii de identitate provizorie/ paşaportului valabil şi a tabelului nominal cu elevii repartizaţi în sala respectivă."

    17. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 41^1
    Prin excepţie de la prevederile art. 41, pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, colţul fiecărei foi tipizate de răspuns este lipit cu acelaşi tip de etichete pentru toţi elevii, se semnează de către preşedintele comisiei de examinare, iar secretarul aplică ştampila de expediţie a unităţii desemnate ca centru de examen."

    18. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 43^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 43^1
    Prin excepţie de la prevederile art. 43, pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, timpul destinat probei scrise este de maximum 3 ore din momentul primirii subiectelor de către toţi elevii din sală."

    19. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 44^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 44^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 44, pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, în timpul desfăşurării probei scrise, în sălile de examen din cadrul Şcolii au dreptul să intre numai preşedintele şi vicepreşedintele comisiei centrale, precum şi preşedintele şi secretarul comisiei de examinare, iar la centrele de examen stabilite, preşedintele şi secretarul comisiei de examinare.
    (2) Reprezentantul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi observatorii din partea organizaţiilor sindicale au acces în săli în timpul desfăşurării probei scrise numai însoţiţi de una din persoanele prevăzute la alin. (1), cu aprobarea preşedintelui comisiei centrale."

    20. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 50^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 50 alin. (1), pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, responsabilii de săli, în prezenţa preşedintelui comisiei de examinare, predau secretarului comisiei de examen lucrările, procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor, subiectele, lucrările anulate, foile tipizate de răspuns şi ciornele nefolosite.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 50 alin. (2), pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, secretarul comisiei de examinare verifică dacă numărul lucrărilor corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor.
    (3) Prin excepţie de la prevederile art. 50 alin. (3), pentru anul şcolar 2019-2020, secretarul comisiei de examinare amestecă şi numerotează cu cerneală roşie lucrările."

    21. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 51^1
    Prin excepţie de la prevederile art. 51, pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, lucrările numerotate sunt predate de către secretar preşedintelui comisiei de examinare în vederea corectării şi notării."

    22. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 52^1
    Prin excepţie de la prevederile art. 52 pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, corectarea şi notarea lucrărilor se realizează de către membrii comisiei de examinare prevăzuţi la art. 12^1 alin. (1) lit. h), în intervalul de timp stabilit în graficul prevăzut la art. 3 alin. (4)."

    23. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 53^1
    (1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 53 alin. (1), pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, lucrările se corectează de către fiecare membru al comisiei de examinare, se notează cu note de la 10 la 1, cu două zecimale fără rotunjire, iar notele se înscriu în borderouri individuale de notare, întocmite în conformitate cu anexa nr. 7, cu respectarea baremelor de corectare şi notare.
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 53 alin. (5), pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, în cazul în care preşedintele comisiei de examinare constată diferenţe de un punct sau mai mari între notele acordate de către membrii comisiei, solicită acestora recorectarea lucrării în cauză, stabileşte nota finală a lucrării şi o înscrie distinct în borderoul centralizator.
    (3) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 53 alin. (8), pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, prevederile alin. (8) nu se aplică.
    (4) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 53 alin. (9), pentru examenul de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare din anul şcolar 2019-2020, lucrările, borderourile individuale de notare, borderoul centralizator şi procesul-verbal cu rezultatele probei scrise obţinute de către elevii care au susţinut proba în centrul de examen rămân în păstrare la preşedintele comisiei de examinare şi vor fi predate pe bază de proces-verbal secretarului-şef al comisiei centrale în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea probei scrise."

    24. După articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 55^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1), pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, colţurile secretizate ale lucrărilor se deschid de către secretariat, în prezenţa comisiei de examinare, în plen.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 55 alin. (2), pentru examenul de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare din anul şcolar 2019-2020, secretarul comisiei de examinare înscrie notele finale în procesul-verbal cu rezultatele probei scrise obţinute de către elevii repartizaţi în centrul de examen, cuprins în anexa nr. 9, şi îl transmite comisiei centrale."

    25. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 56^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 56^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 56, pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, procesul-verbal cu rezultatele probei scrise se afişează, până la data stabilită în graficul prevăzut la art. 3 alin. (4), la sediul fiecărui centru de examen şi pe site-ul Şcolii la secţiunea «ABSOLVIRE 2020».
    (2) Nota minimă pentru a fi declarat «ADMIS» la proba scrisă este 5 (cinci).
    (3) Odată cu afişarea rezultatelor probei scrise, se afişează şi termenul de depunere şi de soluţionare a contestaţiilor, zilele de desfăşurare a probei de susţinere a proiectelor, precum şi tabelele cu planificarea elevilor pentru susţinerea acesteia.
    (4) Doar elevii declaraţi «ADMIS» la proba scrisă au dreptul să participe la proba de susţinere a proiectelor."

    26. După articolul 57 se introduce un nou articol, articolul 57^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 57^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 57 alin. (2), pentru examenul de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare din anul şcolar 2019-2020, contestaţiile se formulează în scris şi sunt adresate preşedintelui comisiei de examinare.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 57 alin. (3), pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, contestaţiile sunt predate personal de către elevi secretarului comisiei de examinare sau sunt transmise on-line la adresa de e-mail a unităţii desemnate ca centru de examen, în termen de 4 ore de la data şi ora afişării rezultatelor probei scrise la centrul de examen.
    (3) Prin excepţie de la prevederile art. 57 alin. (4), pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, contestaţiile depuse se înregistrează de către secretariatul comisiei de examinare, se transmit la comisia centrală, solicitându-se înregistrarea în Registrul unic de înregistrare a contestaţiilor, şi se comunică numărul primit."

    27. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 59^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 59^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 59 alin. (1), pentru examenul din anul şcolar 2019-2020, în vederea recorectării, secretarul comisiei de examinare resigilează lucrările prin lipirea colţului de secretizare, acoperă cu etichete notele acordate iniţial şi numerele de ordine şi renumerotează lucrările.
    (2) Preşedintele comisiei de examinare semnează colţul lipit al fiecărei lucrări, iar secretarul aplică ştampila de expediţie.
    (3) Preşedintele comisiei de examinare predă lucrările, însoţite de foaia cu subiecte şi de baremul de corectare şi notare, pe bază de proces-verbal, preşedintelui comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă."

    28. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 61^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 61^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 61 alin. (2), pentru examenul din sesiunea anului şcolar 2019-2020, notele înscrise pe lucrări sunt verificate de către preşedintele comisiei de examinare, care certifică acest fapt prin semnătură pe fiecare lucrare.
    (2) Lucrările recorectate, borderourile individuale de notare şi borderourile centralizatoare sunt predate de către preşedintele comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă secretarului comisiei de examinare, pe bază de proces-verbal."

    29. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 62^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 62^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 62 alin. (1), pentru examenul din sesiunea anului şcolar 2019-2020, colţurile secretizate ale lucrărilor se deschid de către secretariat, în prezenţa comisiei de examinare, în plen.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 62 alin. (2), pentru examenul din sesiunea anului şcolar 2019-2020, secretarul comisiei de examinare înscrie notele finale obţinute după recorectare în procesul-verbal cu rezultatele obţinute la contestaţii, prevăzut în anexa nr. 10."

    30. La articolul 63, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru examenul din sesiunea anului şcolar 2019-2020, în cazul în care după recorectarea lucrării se constată o diferenţă de cel puţin 0,5 puncte între nota obţinută şi nota iniţială, comisia de examinare admite contestaţia."

    31. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 64^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 64^1
    Prin excepţie de la prevederile art. 64, pentru examenul din sesiunea anului şcolar 2019-2020, procesul-verbal cu rezultatele obţinute la contestaţii se afişează la sediul fiecărui centru de examen şi pe site-ul Şcolii la secţiunea «ABSOLVIRE 2020"

    32. După articolul 72 se introduce un nou articol, articolul 72^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 72^1
    (1) În sesiunea examenului din anul şcolar 2019-2020, proba susţinerii proiectelor se desfăşoară exclusiv în sistem on-line, evaluarea proiectului şi a susţinerii orale a elevului se realizează de către comisia centrală, iar prevederile art. 76 alin. (1)-(5) nu se aplică.
    (2) Depunerea proiectului în vederea susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare, în format pdf, se realizează on-line, pe adresa de e-mail a Şcolii smaptgocna@anp.gov.ro. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii proiectului în format pdf pe adresa de email a instituţiei de învăţământ, acesta va fi depus fizic la secretariatul Şcolii.
    (3) Înainte de începerea probei de susţinere a proiectelor, preşedintele comisiei centrale stabileşte, în urma consultării cu membrii comisiei centrale, intervalele de timp alocate desfăşurării probei şi dotările necesare, iar prevederile art. 73 nu se aplică.
    (4) În situaţia în care un elev sau un grup de elevi care au realizat împreună un proiect nu poate participa la proba on-line de susţinere a proiectului, din motive tehnice sau alte motive obiective şi temeinic justificate, există posibilitatea reprogramării acestora, cu aprobarea preşedintelui comisiei de examen, în termenul stabilit pentru desfăşurarea probei prin graficul de desfăşurare a examenului.
    (5) În cazul proiectelor realizate de mai mulţi elevi, prezentarea on-line se va realiza cu participarea simultană a tuturor elevilor implicaţi în realizarea acestora, cu excepţia celor care din motive obiective nu pot participa la examen.
    (6) Reprogramarea susţinerii probei pentru elevii care au lipsit din motive obiective la prezentarea on-line se aprobă de către preşedintele comisiei centrale în limita perioadei de desfăşurare a probei, stabilită prin graficul de desfăşurare a examenului.
    (7) Nota minimă de promovare a probei este 6 (şase)."

    33. După articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 75^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 75^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 75, pentru examenul din sesiunea anului şcolar 2019-2020, cu 72 de ore înainte de susţinerea probei, comisia centrală realizează verificarea proiectelor şi a fişelor de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale.
    (2) Preşedintele şi membrii comisiei centrale completează partea I a borderoului individual de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, conform prevederilor anexei nr. 14, înscriu data completării şi semnează.
    (3) Un secretar din comisia centrală, desemnat de către preşedintele comisiei centrale, înscrie în partea a IV-a a fişei de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, conform prevederilor anexei nr. 11 - Acordarea notei finale de evaluare a proiectului, punctajele consemnate în partea I a borderourilor individuale de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale."

    34. După articolul 81 se introduce un nou articol, articolul 81^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 81^1
    Prin excepţie de la prevederile art. 81, pentru examenul de certificare din sesiunea anului şcolar 2019-2020, procesul-verbal centralizator final se afişează pe site-ul Şcolii la secţiunea «ABSOLVIRE 2020», la data stabilită în graficul prevăzut la art. 3 alin. (4)."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul justiţiei,
                    Marian Cătălin Predoiu

    Bucureşti, 4 septembrie 2020.
    Nr. 3.504/C.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016