Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 3.457 din 4 decembrie 2013 pentru aplicabilitatea unor acte normative cu caracter tehnic elaborate in aplicarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.457 din 4 decembrie 2013  pentru aplicabilitatea unor acte normative cu caracter tehnic elaborate in aplicarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 3.457 din 4 decembrie 2013 pentru aplicabilitatea unor acte normative cu caracter tehnic elaborate in aplicarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 17 decembrie 2013

    Având în vedere prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, prin care se transpun în legislaţia naţională prevederile Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor (reformare), precum şi prevederile ultimului paragraf al art. 28 alin. (1) din Directiva 2010/31/UE ,
    în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

    ARTICOL UNIC
    (1) Actele normative cu caracter tehnic elaborate în aplicarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.144 din 19 decembrie 2005, care transpune în legislaţia naţională Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind performanţa energetică a clădirilor, se interpretează ca fiind acte normative cu caracter tehnic elaborate în aplicarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 23 iulie 2013, care transpune Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 153 din 18 iunie 2010, astfel cum rezultă din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


             p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
                           şi administraţiei publice,
                                Shhaideh Sevil,
                               secretar de stat

    Bucureşti, 4 decembrie 2013.
    Nr. 3.457.


    ANEXĂ

Font 7*
 ┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Directiva 2010/31/UE │ Prevederi din Legea nr. 372/2005, │ Act normativ subsecvent de aplicare │
 │crt.│ │ republicată │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1.│ARTICOLUL 3 │Art. 4. - (1) În termen de 12 luni de │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │Adoptarea unei metodologii de calcul al│la data publicării în Monitorul Oficial│construcţiilor şi turismului nr. 157/ │
 │ │performanţei energetice a clădirilor │al României, Partea I, a prezentei │2007 pentru aprobarea reglementării │
 │ │Statele membre aplică o metodologie de │legi, Ministerul Dezvoltării Regionale │tehnice "Metodologie de calcul al per- │
 │ │calcul al performanţei energetice a │şi Administraţiei Publice elaborează şi│formanţei energetice a clădirilor", │
 │ │clădirilor în conformitate cu cadrul │aprobă, prin ordin al ministrului, │publicat în Monitorul Oficial al │
 │ │comun general prevăzut în anexa I. │reglementarea tehnică privind metodo- │României, Partea I, nr. 126 şi 126 bis │
 │ │Această metodologie este adoptată la │logia de calcul al performanţei ener- │din 21 februarie 2007, cu modificările │
 │ │nivel naţional sau regional. │getice a clădirilor, denumită în │şi completările ulterioare: │
 │ │ │continuare metodologie. │- Partea I - Anvelopa clădirii │
 │ │ │ │- Partea a II-a - Performanţa energe- │
 │ │ │ │tică a instalaţiilor din clădiri │
 │ │ │ │- Partea a III-a - Auditul şi certifi- │
 │ │ │ │catul de performanţă a clădirii │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │● Ordinul ministrului dezvoltării │
 │ │ │ │regionale şi locuinţei nr. 1.071/2009 │
 │ │ │ │privind modificarea şi completarea │
 │ │ │ │Ordinului ministrului transporturilor, │
 │ │ │ │construcţiilor şi turismului nr. 157/ │
 │ │ │ │2007 pentru aprobarea reglementării │
 │ │ │ │tehnice "Metodologie de calcul al per- │
 │ │ │ │formanţei energetice a clădirilor", │
 │ │ │ │publicat în Monitorul Oficial al │
 │ │ │ │României, Partea I, nr. 41 şi 41 bis │
 │ │ │ │din 19 ianuarie 2010: │
 │ │ │ │- Partea a IV-a - Breviar de calcul al │
 │ │ │ │performanţei energetice a clădirilor şi│
 │ │ │ │apartamentelor │
 │ │ │ │- Partea a V-a - Model certificat de │
 │ │ │ │performanţă energetică al apartamentu- │
 │ │ │ │lui │
 │ │ │ │● Ordinul ministrului dezvoltării │
 │ │ │ │regionale şi turismului nr. 1.217/2010 │
 │ │ │ │privind completarea anexei nr. 4 │
 │ │ │ │"Partea a IV-a - Breviar de calcul al │
 │ │ │ │performanţei energetice a clădirilor şi│
 │ │ │ │apartamentelor, indicativ Mc 001/ │
 │ │ │ │4-2009" la Ordinul ministrului trans- │
 │ │ │ │porturilor, construcţiilor şi turis- │
 │ │ │ │mului nr. 157/2007 pentru aprobarea │
 │ │ │ │reglementării tehnice "Metodologie de │
 │ │ │ │calcul al performanţei energetice a │
 │ │ │ │clădirilor", publicat în Monitorul │
 │ │ │ │Oficial al României, Partea I, nr. 243 │
 │ │ │ │şi 243 bis din 16 aprilie 2010 │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │● Ordinul viceprim-ministrului, minis- │
 │ │ │ │trul dezvoltării regionale şi adminis- │
 │ │ │ │traţiei publice, nr. 2.210/2013 privind│
 │ │ │ │modificarea şi completarea Ordinului │
 │ │ │ │ministrului transporturilor, construc- │
 │ │ │ │ţiilor şi turismului nr. 157/2007 │
 │ │ │ │pentru aprobarea reglementării tehnice │
 │ │ │ │"Metodologie de calcul al performanţei │
 │ │ │ │energetice a clădirilor", publicat în │
 │ │ │ │Monitorul Oficial al României, Partea │
 │ │ │ │I, nr. 561 şi 561 bis din 4 septembrie │
 │ │ │ │2013 │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 2 │Anexa I │Art. 3. - Termenii şi expresiile utili-│● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │1. Performanţa energetică a unei clă- │zate în cuprinsul prezentei legi au │construcţiilor şi turismului nr. 157/ │
 │ │diri se determină pe baza energiei │următorul înţeles: ....................│2007 pentru aprobarea reglementării │
 │ │calculate sau reale consumată anual │2. performanţa energetică a clădirii - │tehnice "Metodologie de calcul al per- │
 │ │pentru a răspunde diferitelor necesi- │energia efectiv consumată sau estimată │formanţei energetice a clădirilor", cu │
 │ │tăţi legate de utilizarea normală a │pentru a răspunde necesităţilor legate │modificările şi completările │
 │ │acesteia şi reflectă necesarul de │de utilizarea normală a clădirii, │ulterioare: │
 │ │energie pentru încălzire şi pentru │necesităţi care includ în principal: │- Partea I - Anvelopa clădirii │
 │ │răcire (energia necesară pentru a se │încălzirea, prepararea apei calde de │- Partea a II-a - Performanţa energe- │
 │ │evita supraîncălzirea) în vederea men- │consum, răcirea, ventilarea şi ilumi- │tică a instalaţiilor din clădiri │
 │ │ţinerii condiţiilor dorite de tempera- │natul. Performanţa energetică a clă- │- Partea a III-a - Auditul şi certi- │
 │ │tură a clădirii şi a necesarului │dirii se determină conform unei metodo-│ficatul de performanţă a clădirii │
 │ │domestic de apă caldă. │logii de calcul şi se exprimă prin unul│- Partea a IV-a - Breviar de calcul al │
 │ │2. Performanţa energetică a unei │sau mai mulţi indicatori numerici care │performanţei energetice a clădirilor şi│
 │ │clădiri este exprimată clar şi include │se calculează luându-se în considerare │apartamentelor │
 │ │un indicator de performanţă energetică │izolaţia termică, caracteristicile │ │
 │ │şi un indicator numeric al consumului │tehnice ale clădirii şi instalaţiilor, │Metodologie de calcul al performanţei │
 │ │de energie primară, pe baza factorilor │proiectarea şi amplasarea clădirii în │energetice a clădirilor: │
 │ │de energie primară pentru fiecare │raport cu factorii climatici exteriori,│- Partea a III-a - cap. III.3 │
 │ │vector energetic, care se poate baza │expunerea la soare şi influenţa clădi- │- Partea a IV-a - cap. III │
 │ │pe mediile ponderate anuale la nivel │rilor învecinate, sursele proprii de │- Partea a II-a - cap. II.1.10.1 │
 │ │naţional sau regional sau pe o valoare │producere a energiei şi alţi factori, │- Bibliografie partea I - partea a IV-a│
 │ │specifică a producţiei de la faţa │inclusiv climatul interior al clădirii,│ │
 │ │locului. Metodologia de calcul al │care influenţează necesarul de energie;│ │
 │ │performanţei energetice a clădirilor │Art. 5. - Performanţa energetică a │ │
 │ │ar trebui să ţină seama de standardele │clădirii/unităţii de clădire este │ │
 │ │europene şi trebuie să fie consecventă │exprimată, în principal, prin următorii│ │
 │ │cu legislaţia relevantă a Uniunii, │indicatori de performanţă: │ │
 │ │inclusiv cu Directiva 2009/28/CE. │a) clasa energetică; │ │
 │ │3. Metodologia se stabileşte ţinându-se│b) consumul total specific de energie; │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │seama cel puţin de următoarele │c) indicele de emisii echivalent CO(2).│construcţiilor şi turismului nr. 157/ │
 │ │elemente: │Art. 4. - (2) Metodologia cuprinde, în │2007 pentru aprobarea reglementării │
 │ │(a) următoarele caracteristici termice │principal, următoarele elemente: │tehnice "Metodologie de calcul al │
 │ │reale ale clădirii, inclusiv comparti- │a) caracteristicile termotehnice ale │performanţei energetice a clădirilor", │
 │ │mentarea interioară a acesteia: │elementelor ce alcătuiesc anvelopa │cu modificările şi completările │
 │ │(i) capacitatea termică; │clădirii, compartimentarea interioară, │ulterioare: │
 │ │(ii) izolaţia termică; │inclusiv etanşeitatea la aer; │- Partea I - Anvelopa clădirii │
 │ │(iii) încălzirea pasivă; │b) instalaţiile de încălzire şi de │- Partea a II-a - Performanţa energe- │
 │ │(iv) elementele de răcire; şi │alimentare cu apă caldă de consum, │tică a instalaţiilor din clădiri │
 │ │(v) punţile termice; │inclusiv caracteristicile în ceea ce │- Partea a III-a - Auditul şi certifi- │
 │ │(b) instalaţiile de încălzire şi de │priveşte izolarea acestora; │catul de performanţă a clădirii │
 │ │alimentare cu apă caldă, inclusiv │c) instalaţia de climatizare/ │- Partea a IV-a - Breviar de calcul al │
 │ │caracteristicile de izolare termică ale│condiţionare a aerului; │performanţei energetice a clădirilor şi│
 │ │acestora; │d) instalaţia de ventilare mecanică; │apartamentelor │
 │ │(c) instalaţiile de climatizare; │e) instalaţia de iluminat integrată a │ │
 │ │(d) ventilarea naturală şi mecanică şi,│clădirii, în principal sectorul │ │
 │ │eventual, etanşeitatea la aer; │nerezidenţial; │ │
 │ │(e) instalaţia de iluminat integrată │f) poziţia şi orientarea clădirilor, │ │
 │ │(în special în sectorul nerezidenţial);│inclusiv parametrii climatici │ │
 │ │(f) proiectarea, poziţionarea şi │exteriori; │ │
 │ │orientarea clădirii, inclusiv climatul │g) sistemele solare pasive şi de │ │
 │ │exterior; │protecţie solară; │ │
 │ │(g) sistemele solare pasive şi de │h) ventilarea naturală; │ │
 │ │protecţie solară; │i) condiţiile de climat interior, │ │
 │ │(h) condiţiile de climat interior, │inclusiv cele prevăzute prin proiect; │ │
 │ │inclusiv climatul interior prevăzut │j) aporturile interne de căldură. │ │
 │ │prin proiect; │(3) Metodologia cuprinde, după caz, şi │ │
 │ │(i) aporturile interne. │alte elemente, în situaţia în care │ │
 │ │4. Se ia în considerare influenţa pozi-│influenţa acestora asupra performanţei │ │
 │ │tivă a următoarelor elemente, acolo │energetice a clădirilor este relevantă,│ │
 │ │unde este relevantă pentru prezentul │precum: │ │
 │ │calcul: │a) sisteme solare active şi alte │ │
 │ │(a) condiţiile locale de expunere la │sisteme de încălzire, inclusiv │ │
 │ │radiaţia solară, sistemele solare │electrice, bazate pe surse de energie │ │
 │ │active şi alte sisteme electrice şi de │regenerabilă; │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │încălzire bazate pe energie din surse │b) electricitate produsă prin │construcţiilor şi turismului nr. 157/ │
 │ │regenerabile; │cogenerare; │2007 pentru aprobarea reglementării │
 │ │(b) electricitatea produsă prin │c) centrale de încălzire şi de răcire │tehnice "Metodologie de calcul al │
 │ │cogenerare; │de cartier sau de bloc; │performanţei energetice a clădirilor", │
 │ │(c) sistemele de încălzire şi de răcire│d) utilizarea luminii naturale. │cu modificările şi completările │
 │ │centralizate sau de bloc; │ │ulterioare: │
 │ │(d) iluminatul natural. │Art. 6. - (1) Prin metodologie se │- Partea I - Anvelopa clădirii │
 │ │5. În sensul prezentului calcul, │stabilesc cerinţele minime de perfor- │- Partea a II-a - Performanţa energe- │
 │ │clădirile ar trebui să fie clasificate │manţă energetică a clădirilor, denu- │tică a instalaţiilor din clădiri │
 │ │corespunzător în categoriile următoare:│mite în continuare cerinţe, şi se │- Partea a IV-a - Breviar de calcul al │
 │ │(a) clădiri unifamiliale de diferite │aplică diferenţiat pentru diferite │performanţei energetice a clădirilor │
 │ │tipuri; │categorii de clădiri, atât pentru │şi apartamentelor │
 │ │(b) blocuri de apartamente; │clădirile noi, cât şi pentru clădirile │ │
 │ │(c) birouri; │existente, după cum urmează: │ │
 │ │(d) clădiri de învăţământ; │a) locuinţe unifamiliale; │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │(e) spitale; │b) blocuri de locuinţe; │construcţiilor şi turismului nr. 157/ │
 │ │(f) hoteluri şi restaurante; │c) birouri; │2007 pentru aprobarea reglementării │
 │ │(g) construcţii sportive; │d) clădiri de învăţământ; │tehnice "Metodologie de calcul al │
 │ │(h) clădiri pentru servicii de comerţ │e) spitale; │performanţei energetice a clădirilor", │
 │ │en gros şi cu amănuntul; │f) hoteluri şi restaurante; │cu modificările şi completările │
 │ │(i) alte tipuri de clădiri cu consum │g) construcţii destinate activităţilor │ulterioare: │
 │ │energetic. │sportive; │- Partea I - Anvelopa clădirii, cap. │
 │ │ │h) clădiri pentru servicii de comerţ; │I.2 │
 │ │ │i) alte tipuri de clădiri consumatoare │ │
 │ │ │de energie. │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 3.│ARTICOLUL 4 │Art. 4. - (4) În aplicarea cadrului │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │Stabilirea cerinţelor minime de │metodologic comparativ de calcul al │construcţiilor şi turismului │
 │ │performanţă energetică │nivelurilor optime, din punct de vedere│nr. 157/2007 pentru aprobarea │
 │ │(1) Statele membre iau măsurile │al costurilor, ale cerinţelor minime de│reglementării tehnice "Metodologie de │
 │ │necesare pentru a garanta că cerinţele │performanţă energetică pentru clădiri, │calcul al performanţei energetice a │
 │ │minime de performanţă energetică pentru│elaborat de către Comisia Europeană, │clădirilor", cu modificările şi │
 │ │clădiri sau unităţile clădirilor sunt │prin metodologie se stabilesc │completările ulterioare: │
 │ │stabilite în vederea atingerii unor │condiţiile generale, exprimate în │- Partea I - Anvelopa clădirii │
 │ │al costurilor. Performanţa energetică │(5) Datele şi ipotezele utilizate │- Partea a II-a - Performanţa │
 │ │niveluri optime din punctul de vedere │parametrii naţionali. │energetică a instalaţiilor din clădiri │
 │ │se calculează în conformitate cu │pentru calculul nivelurilor optime, din│- Partea a III-a - cap. III.2.4.1 │
 │ │metodologia prevăzută la articolul 3. │punctul de vedere al costurilor, ale │ │
 │ │Nivelurile optime din punctul de │cerinţelor minime de performanţă │ │
 │ │vedere al costurilor sunt calculate în │energetică, precum şi rezultatele │ │
 │ │conformitate cu cadrul metodologic │acestora, se includ în planurile │ │
 │ │comparativ prevăzut la articolul 5, │naţionale de eficienţă energetică şi │ │
 │ │de îndată ce acest cadru este stabilit.│se transmit Comisiei Europene de │ │
 │ │Statele membre trebuie să ia măsurile │către Ministerul Dezvoltării Regionale │ │
 │ │necesare pentru a garanta că, pentru a │şi Administraţiei Publice, la │ │
 │ │atinge nivelurile optime din punctul │intervale care nu depăşesc 5 ani. │ │
 │ │de vedere al costurilor, se stabilesc │Primul raport se transmite până la │ │
 │ │cerinţe minime de performanţă │30 iunie 2014. │ │
 │ │energetică pentru elementele │ │ │
 │ │clădirilor care fac parte din anvelopa │Art. 6. - (1) Prin metodologie se │ │
 │ │clădirilor şi care au un impact │stabilesc cerinţele minime de │ │
 │ │semnificativ asupra performanţei │performanţă energetică a clădirilor, │ │
 │ │energetice a anvelopei clădirii │denumite în continuare cerinţe, şi se │ │
 │ │atunci când sunt înlocuite sau │aplică diferenţiat pentru diferite │ │
 │ │modernizate. │categorii de clădiri, atât pentru │ │
 │ │La stabilirea acestor cerinţe, statele │clădirile noi, cât şi pentru clădirile │ │
 │ │membre pot să facă o distincţie între │existente (...). │ │
 │ │clădirile noi şi cele deja existente, │(2) Cerinţele stabilite în metodologie │ │
 │ │precum şi între diverse categorii de │ţin seama de condiţiile generale de │ │
 │ │clădiri. │climat interior pentru a preveni │ │
 │ │Aceste cerinţe ţin seama de condiţiile │eventualele efecte negative, cum sunt │ │
 │ │generale care caracterizează climatul │ventilarea necorespunzătoare, │ │
 │ │interior, cu scopul de a evita posibile│condiţiile locale, destinaţia dată în │ │
 │ │efecte negative, cum ar fi o ventilare │proiect şi vechimea clădirii. │ │
 │ │necorespunzătoare, precum şi de │(3) Cerinţele se revizuiesc la inter- │ │
 │ │condiţiile locale, destinaţia clădirii │vale regulate, nu mai mari de 5 ani, şi│ │
 │ │şi vechimea acesteia. │se actualizează ori de câte ori este │ │
 │ │Statele membre nu trebuie să │necesar pentru a reflecta progresul │ │
 │ │stabilească cerinţe minime de │tehnic în sectorul construcţiilor. │ │
 │ │performanţă energetică care nu sunt │ │ │
 │ │rentabile pe durata normată de │Art. 10. - (1) La clădirile existente │ │
 │ │funcţionare. Cerinţele minime de │la care se execută lucrări de renovare │ │
 │ │performanţă energetică sunt revizuite │majoră, performanţa energetică a │ │
 │ │la intervale regulate care nu trebuie │acestora sau a unităţilor de clădire ce│ │
 │ │să depăşească cinci ani şi, dacă este │fac obiectul renovării trebuie │ │
 │ │necesar, sunt actualizate pentru a │îmbunătăţită, pentru a satisface │ │
 │ │reflecta progresul tehnic din sectorul │cerinţele stabilite în metodologie, în │ │
 │ │construcţiilor. │măsura în care acest lucru este posibil│ │
 │ │ │din punct de vedere tehnic, funcţional │ │
 │ │ │şi economic. │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 4.│ARTICOLUL 6 │Art. 8. - La clădirile noi se respectă │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │Clădiri noi │cerinţele stabilite în metodologie. │construcţiilor şi turismului │
 │ │(1) Statele membre iau măsurile │Art. 9. - (1) Pentru clădirile noi/ │nr. 2.055/2005 pentru aprobarea │
 │ │necesare pentru a asigura că noile │ansamblurile de clădiri prevăzute la │Reglementării tehnice "Normativ privind│
 │ │clădiri îndeplinesc cerinţele minime │art. 14 alin. (2), prin certificatul de│calculul termotehnic al elementelor de │
 │ │de performanţă energetică stabilite în │urbanism emis de autorităţile │construcţie ale clădirilor", indicativ │
 │ │conformitate cu articolul 4. │administraţiei publice locale/judeţene │C 107-2005, publicat în Monitorul │
 │ │Pentru clădirile noi, statele membre │competente, în vederea obţinerii, în │Oficial al României, Partea I, │
 │ │se asigură că, înainte de începerea │condiţiile legii, a autorizaţiei de │nr. 1.124 şi 1.124 bis din │
 │ │lucrărilor de construcţie, se studiază │construire pentru clădiri, pe lângă │13 decembrie 2005, cu modificările şi │
 │ │şi se ia în considerare fezabilitatea, │obligativitatea respectării cerinţelor │completările ulterioare │
 │ │din punct de vedere tehnic, economic │minime de performanţă energetică, se va│ │
 │ │şi al mediului înconjurător, a │solicita întocmirea unui studiu privind│● Ordinul ministrului dezvoltării │
 │ │sistemelor alternative de eficienţă │posibilitatea utilizării unor sisteme │regionale şi turismului │
 │ │ridicată de tipul celor menţionate în │alternative de eficienţă ridicată, în │nr. 2.513/2010 pentru modificarea │
 │ │continuare, dacă acestea sunt │funcţie de fezabilitatea acestora din │Reglementării tehnice "Normativ │
 │ │disponibile: │punct de vedere tehnic, economic şi al │privind calculul termotehnic al │
 │ │(a) sisteme descentralizate de │mediului înconjurător. │elementelor de construcţie ale │
 │ │alimentare cu energie bazate pe energie│(2) Aceste sisteme alternative pot fi: │clădirilor", indicativ C 107-2005, │
 │ │din surse regenerabile; │a) descentralizate de alimentare cu │aprobată prin Ordinul ministrului │
 │ │(b) cogenerare; │energie, bazate pe surse regenerabile │transporturilor, construcţiilor şi │
 │ │(c) sisteme de încălzire sau de răcire │de energie; │turismului nr. 2.055/2005, publicat în │
 │ │centralizate sau de bloc, în special │b) de cogenerare/trigenerare; │Monitorul Oficial al României, Partea I│
 │ │atunci când acestea se bazează, │c) centralizate de încălzire sau de │nr. 820 din 8 decembrie 2010 │
 │ │integral sau parţial, pe energie din │răcire ori de bloc; │ │
 │ │surse regenerabile; │d) pompe de căldură; │● Ordinul ministrului dezvoltării │
 │ │(d) pompe de căldură. │e) schimbătoare de căldură sol-aer; │regionale şi turismului │
 │ │(2) Statele membre se asigură că │f) recuperatoare de căldură. │nr. 1.590/2012 pentru modificarea şi │
 │ │analiza sistemelor alternative │(3) Studiul prevăzut la alin. (1) se │completarea Părţii a 3-a - Normativ │
 │ │menţionate la alineatul (1) este │elaborează de proiectant şi este parte │privind calculul performanţelor │
 │ │dovedită prin documente şi este pusă │componentă a studiului de fezabilitate.│termotehnice ale elementelor de │
 │ │la dispoziţie în scopul verificării. │(4) Studiul cu privire la posibilitatea│construcţie ale clădirilor, indicativ │
 │ │(3) Analiza respectivă a sistemelor │utilizării sistemelor alternative │C 107/3, din cadrul Reglementării │
 │ │alternative poate fi efectuată în mod │prevăzute la alin. (2) poate fi │tehnice "Normativ privind calculul │
 │ │individual, pentru o clădire, sau │efectuat pentru o clădire sau │termotehnic al elementelor de │
 │ │pentru grupuri de clădiri similare sau │pentru grupuri de clădiri similare din │construcţie ale clădirilor", indicativ │
 │ │tipologii comune de clădiri din │aceeaşi localitate. Pentru sistemele │C 107-2005, aprobată prin Ordinul │
 │ │aceeaşi zonă. În ceea ce priveşte │centralizate de încălzire şi răcire, │ministrului transporturilor, │
 │ │sistemele colective de încălzire şi │studiul poate fi efectuat pentru toate │construcţiilor şi turismului │
 │ │răcire, analiza poate fi efectuată │clădirile racordate la acelaşi sistem. │nr. 2.055/2005, publicat în Monitorul │
 │ │pentru toate clădirile racordate la │ │Oficial al României, Partea I, nr. 650 │
 │ │sistem din aceeaşi zonă. │ │şi 650 bis din 12 septembrie 2012 │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 5.│ARTICOLUL 7 │Art. 10. - (1) La clădirile existente │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │Clădiri existente │la care se execută lucrări de renovare │construcţiilor şi turismului │
 │ │Statele membre iau măsurile necesare │majoră, performanţa energetică a │nr. 157/2007 pentru aprobarea │
 │ │pentru a asigura că, atunci când │acestora sau a unităţilor de clădire ce│reglementării tehnice "Metodologie de │
 │ │clădirile sunt supuse unor renovări │fac obiectul renovării trebuie │calcul al performanţei energetice a │
 │ │majore, performanţa energetică a │îmbunătăţită, pentru a satisface │clădirilor", cu modificările şi │
 │ │clădirii sau a părţii clădirii care a │cerinţele stabilite în metodologie, în │completările ulterioare: │
 │ │făcut obiectul renovării este │măsura în care acest lucru este posibil│- Partea a III-a - Auditul şi │
 │ │îmbunătăţită pentru a satisface │din punct de vedere tehnic, funcţional │certificatul de performanţă a clădirii │
 │ │cerinţele minime de performanţă │şi economic. │- Partea a IV-a - Breviar de calcul al │
 │ │energetică stabilite în conformitate cu│(2) Documentaţia tehnică elaborată │performanţei energetice a clădirilor │
 │ │articolul 4, în măsura în care acest │pentru autorizarea lucrărilor de │şi apartamentelor │
 │ │lucru este posibil din punct de vedere │intervenţie pentru renovarea majoră │ │
 │ │tehnic, funcţional şi economic. │dezvoltă măsurile prevăzute în raportul│● Ordinul viceprim-ministrului, │
 │ │Cerinţele respective se aplică clădirii│de audit energetic. │ministrul dezvoltării regionale şi │
 │ │renovate sau unităţii renovate a │(3) În cazul renovării majore a │administraţiei publice, nr. 2.211/2013 │
 │ │clădirii în ansamblu. Se pot aplica │clădirilor, proprietarii/ │pentru aprobarea reglementării tehnice │
 │ │cerinţe suplimentare sau alternative │administratorii acestora pot monta │"Ghid privind proiectarea şi executarea│
 │ │elementelor renovate ale clădirilor. │sisteme alternative de producere a │lucrărilor de reabilitare termică a │
 │ │De asemenea, statele membre iau │energiei prevăzute la art. 9 │blocurilor de locuinţe", indicativ │
 │ │măsurile necesare pentru a garanta │alin. (2), în măsura în care prin │GP 123-2013, publicat în Monitorul │
 │ │faptul că, atunci când un element al │auditul energetic al clădirii se │Oficial al României, Partea I, nr. 538 │
 │ │unei clădiri care face parte din │stabileşte că acest lucru este posibil │şi 538 bis din 26 august 2013 │
 │ │anvelopa clădirii şi care are un │din punct de vedere tehnic, funcţional │ │
 │ │impact semnificativ asupra │şi economic. │● Ordinul viceprim-ministrului, │
 │ │performanţei energetice a anvelopei │Art. 11. - Cerinţele se aplică │ministrul dezvoltării regionale şi │
 │ │clădirii este modernizat sau înlocuit, │clădirii sau unităţii de clădire │administraţiei publice, nr. 2.280/2013 │
 │ │performanţa energetică a elementului │renovate, în scopul creşterii │pentru aprobarea reglementării tehnice │
 │ │clădirii respectiv îndeplineşte │performanţei energetice globale a │"Soluţii-cadru privind reabilitarea │
 │ │cerinţele minime de performanţă │clădirii. │termo-higro-energetică a anvelopei │
 │ │energetică, în măsura în care acest │ │clădirilor de locuit existente, │
 │ │lucru este posibil din punct de │ │indicativ SC 007-2013", publicat în │
 │ │vedere tehnic, funcţional şi economic. │ │Monitorul Oficial al României, │
 │ │Statele membre determină aceste │ │Partea I, nr. 540 şi 540 bis din │
 │ │cerinţe minime de performanţă │ │27 august 2013 │
 │ │energetică în conformitate cu │ │ │
 │ │articolul 4. Statele membre │ │● Art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a │
 │ │încurajează, în ceea ce priveşte │ │Guvernului nr. 18/2009 privind │
 │ │clădirile care fac obiectul unei │ │creşterea performanţei energetice a │
 │ │renovări majore, luarea în │ │blocurilor de locuinţe, aprobată cu │
 │ │considerare a unor sisteme alternative │ │modificări şi completări prin Legea │
 │ │de eficienţă ridicată, după cum se │ │nr. 158/2011, cu modificările şi │
 │ │menţionează la articolul 6 alineatul │ │completările ulterioare │
 │ │(1), în măsura în care acest lucru │ │ │
 │ │este posibil din punct de vedere │ │● Art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a │
 │ │tehnic, funcţional şi economic. │ │Guvernului nr. 69/2010 privind │
 │ │ │ │reabilitarea termică a clădirilor de │
 │ │ │ │locuit cu finanţare prin credite │
 │ │ │ │bancare cu garanţie guvernamentală, │
 │ │ │ │aprobată cu modificări şi completări │
 │ │ │ │prin Legea nr. 76/2011 │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 6.│ARTICOLUL 11 │Art. 18. - (5) Certificatul cuprinde │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │Certificatele de performanţă energetică│valori calculate, în conformitate cu │construcţiilor şi turismului │
 │ │(1) Statele membre stabilesc măsurile │reglementările tehnice în vigoare, cu │nr. 157/2007 pentru aprobarea │
 │ │necesare pentru instituirea unui sistem│privire la consumurile de energie şi │reglementării tehnice "Metodologie de │
 │ │de certificare a performanţei │emisiile de CO2, care permit │calcul al performanţei energetice a │
 │ │energetice a clădirilor. Certificatul │investitorului/proprietarului/ │clădirilor", cu modificările şi │
 │ │de performanţă energetică include │administratorului clădirii/unităţii de │completările ulterioare: │
 │ │performanţa energetică a unei clădiri │clădire să compare şi să evalueze │- Partea a III-a - Auditul şi │
 │ │şi valori de referinţă, cum ar fi │performanţa energetică a clădirii/ │certificatul de performanţă a clădirii,│
 │ │cerinţele minime de performanţă │unităţii de clădire. │anexele 2-8 │
 │ │energetică, pentru a da posibilitatea │(6) Certificatul cuprinde, anexat, │- Partea a V-a - Model certificat de │
 │ │proprietarilor sau locatarilor clădirii│recomandări de reducere a consumurilor │performanţă energetică al │
 │ │sau ai unităţii clădirii să compare şi │de energie ale clădirii, cu excepţia │apartamentului │
 │ │să evalueze performanţa energetică a │cazurilor în care nu există potenţial │ │
 │ │clădirii. │de reducere semnificativă al acestora │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │Certificatul de performanţă energetică │comparativ cu cerinţele minime de │construcţiilor şi turismului │
 │ │poate include informaţii suplimentare, │performanţă energetică în vigoare la │nr. 157/2007 pentru aprobarea │
 │ │precum consumul anual de energie pentru│data elaborării certificatului, precum │reglementării tehnice "Metodologie de │
 │ │clădirile nerezidenţiale şi procentul │şi estimarea economiei de energie prin │calcul al performanţei energetice a │
 │ │de energie din surse regenerabile în │realizarea lucrărilor de creştere a │clădirilor", cu modificările şi │
 │ │consumul total de energie. │performanţei energetice a clădirii. │completările ulterioare: │
 │ │(2) Certificatul de performanţă │ │- Partea a III-a - Auditul şi │
 │ │energetică cuprinde recomandări pentru │ │certificatul de performanţă a clădirii │
 │ │îmbunătăţirea nivelului optim din │ │- cap. III.2.3, anexa 7, anexa 8 şi │
 │ │punctul de vedere al costurilor sau a │ │Informaţii privind clădirea │
 │ │rentabilităţii performanţei energetice │ │certificată (anexa la certificatul de │
 │ │a unei clădiri sau a unei unităţi de │ │performanţă energetică nr. ...) │
 │ │clădire, cu excepţia cazului în care │ │ │
 │ │nu există un potenţial rezonabil pentru│ │ │
 │ │o astfel de îmbunătăţire comparativ cu │ │ │
 │ │cerinţele de performanţă energetică în │ │ │
 │ │vigoare. Recomandările cuprinse în │ │ │
 │ │certificatul de performanţă energetică │ │ │
 │ │vizează: │ │ │
 │ │(a) măsurile luate în legătură cu o │ │ │
 │ │renovare majoră a anvelopei clădirii │ │ │
 │ │sau a sistemului tehnic ori a sisteme- │ │ │
 │ │lor tehnice ale clădirii; şi │ │ │
 │ │(b) măsurile pentru elementele distinc-│ │ │
 │ │te ale unei clădiri, independente de │ │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │renovarea majoră a anvelopei clădirii │ │construcţiilor şi turismului │
 │ │sau a sistemului tehnic ori a sisteme- │ │nr. 157/2007 pentru aprobarea │
 │ │lor tehnice ale clădirii │ │reglementării tehnice "Metodologie de │
 │ │(3) Recomandările cuprinse în │ │calcul al performanţei energetice a │
 │ │certificatul de performanţă energetică │ │clădirilor", cu modificările şi │
 │ │sunt fezabile, din punct de vedere │ │completările ulterioare: │
 │ │tehnic, pentru clădirea respectivă şi │ │- Partea a III-a - Auditul şi │
 │ │pot furniza o estimare în ceea ce │ │certificatul de performanţă a clădirii │
 │ │priveşte durata perioadelor de │ │- cap. 2.4.3 şi anexa 8 şi Informaţii │
 │ │amortizare sau raportul │ │privind clădirea certificată (anexa la │
 │ │costuri-beneficii pe durata normată de │ │certificatul de performanţă energetică │
 │ │funcţionare. │ │nr. ...) │
 │ │(4) Certificatul de performanţă │ │ │
 │ │energetică precizează de unde poate │ │ │
 │ │obţine proprietarul sau locatarul │ │ │
 │ │informaţii mai detaliate inclusiv în │ │ │
 │ │ceea ce priveşte rentabilitatea │ │ │
 │ │recomandărilor formulate în │ │ │
 │ │certificatul de performanţă │ │ │
 │ │energetică. Evaluarea rentabilităţii │ │ │
 │ │se bazează pe o serie de ipoteze │ │ │
 │ │standard, precum estimarea cantităţii │ │ │
 │ │de energie economisite, a preţurilor │ │ │
 │ │energiei vizate şi estimarea │ │ │
 │ │preliminară a costurilor. În plus, │ │ │
 │ │acesta conţine informaţii privind │ │ │
 │ │paşii care trebuie urmaţi pentru a │ │ │
 │ │pune în practică aceste recomandări. │ │ │
 │ │Alte informaţii cu privire la │ │ │
 │ │subiecte conexe, precum auditurile în │ │ │
 │ │domeniul energiei sau stimulentele │ │ │
 │ │financiare sau de altă natură şi │ │ │
 │ │posibilităţile de finanţare, pot fi │ │ │
 │ │de asemenea furnizate proprietarului │ │ │
 │ │sau locatarului. │ │ │
 │ │(5) Sub rezerva normelor naţionale, │ │● Hotărârea Guvernului nr. 765/2010 │
 │ │statele membre încurajează │ │privind aprobarea şi finanţarea │
 │ │autorităţile publice să ţină seama de │ │Programului-pilot de reabilitare │
 │ │rolul de lider pe care ar trebui să îl │ │termică a unor clădiri, proprietate │
 │ │joace în domeniul performanţei │ │publică, din domeniul asistenţei │
 │ │energetice a clădirilor, între altele │ │sociale şi ocrotirii sănătăţii, │
 │ │prin punerea în aplicare a │ │aflate în administrarea autorităţilor │
 │ │recomandărilor incluse în │ │administraţiei publice locale, │
 │ │certificatele de performanţă │ │publicată în Monitorul Oficial al │
 │ │energetică eliberate pentru clădirile │ │României, Partea I, nr. 516 din │
 │ │pe care le deţin, în perioada de │ │23 iulie 2010 │
 │ │valabilitate a certificatului. │ │ │
 └────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘


                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016