Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.446.  din 18 martie 2022  privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională Educaţie ecologică  şi pentru protecţia mediului, clasele a V-a-a VII-a (nivel gimnazial)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.446. din 18 martie 2022 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională Educaţie ecologică şi pentru protecţia mediului, clasele a V-a-a VII-a (nivel gimnazial)

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 343 din 7 aprilie 2022
    În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 4 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie,
    în baza Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare,
    în baza Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.239/2021 privind aprobarea documentului de politici educaţionale Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea Curriculumului naţional. Cadrul de referinţă al Curriculumului naţional,
    în baza Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.238/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii,
    în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă programa şcolară pentru disciplina opţională Educaţie ecologică şi pentru protecţia mediului, clasele a V-a-a VII-a (nivel gimnazial), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Programa şcolară prevăzută la art. 1 se aplică începând cu anul şcolar 2022-2023.

    ART. 3
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 18 martie 2022.
    Nr. 3.446.
    ANEXA 1

    PROGRAMA ŞCOLARĂ
    pentru disciplina opţională Educaţie ecologică şi pentru protecţia mediului, clasele a V-a-a VII-a (nivel gimnazial)

    NOTĂ DE PREZENTARE
    În contextul societăţii cunoaşterii, şcoala orientată spre viitor se construieşte din transformări progresive ce permit adaptarea individului şi a societăţii la schimbare. Reuşita adaptării la societatea viitorului are la bază formarea de competenţe-cheie, fiind esenţială astfel contribuţia pe care o aduc disciplinele opţionale, mai ales cele care asigură un caracter integrat conţinuturilor multidimensionale.
    Curriculumul la decizia şcolii reprezintă un pas esenţial în direcţia descentralizării învăţământului, ca sistem şi ca proces, prin oportunitatea conferită unităţii şcolare de a decide asupra unui segment al curriculumului naţional.
    Libertatea de decizie la nivelul şcolii reprezintă şansa de adecvare la un sistem deschis, cu opţiuni multiple, flexibile, în funcţie de aşteptările elevilor şi priorităţile sistemului educaţional şi permite crearea unui etos propriu.
    Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 susţine dezvoltarea ţării noastre pe trei piloni principali, dintre care unul este cel dedicat mediului. Această strategie este orientată către cetăţean, iar „statul serveşte nevoile fiecărui cetăţean, într-un mod echitabil, eficient şi într-un mediu curat, în mod echilibrat şi integrat“. Formarea viitorilor cetăţeni în acest sens începe încă de pe băncile şcolii.
    Prin raportare de la obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, precum „Oraşe şi comunităţi durabile; Consum şi producţie responsabilă; Acţiune în domeniul schimbărilor climatice; Viaţă acvatică; Viaţa terestră“, disciplina de tip opţional integrat cu titlul „Educaţie ecologică şi pentru protecţia mediului“ urmăreşte formarea şi consolidarea unor competenţe de viaţă, utile în devenirea copiilor şi tinerilor ca cetăţeni activi, responsabili, cu valori comune europene.
    Opţional îşi propune să evidenţieze, să sensibilizeze şi, prin învăţare, să determine la elevi atitudini reflexive faţă de acţiunea factorilor poluanţi asupra tuturor organismelor dintr-un mediu de viaţă, subliniind efectele acestor factori, importanţa protejării şi conservării mediului în condiţiile globalizării, precum şi acţionarea în acest sens la nivel individual, de grup şi/sau la nivelul comunităţii.
    Integrat tendinţei actuale, de responsabilizare a tuturor actorilor domeniului educativ faţă de problemele de mediu, opţionalul „Educaţie ecologică şi pentru protecţia mediului“ are un caracter interdisciplinar, adresându-se elevilor din ciclul gimnazial, cu un buget de timp de o oră/săptămână, pe parcursul a trei ani şcolari corespunzând claselor a V-a-a VII-a, cadrul didactic având posibilitatea selectării, adaptării şi
    organizării conţinuturilor în unităţi de învăţare, în concordanţă cu specificul local şi cu particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. Dacă pentru clasa a V-a s-a urmărit o abordare a unor noţiuni generale de ecologie şi de protecţie a mediului, în clasele a VI-a şi a VII-a se doreşte o particularizare la nivelul specificului din orizontul local.
    Întregul demers al instruirii este generat de ansamblul: competenţe generale - competenţe specifice - activităţi de învăţare - conţinuturi - prin care se urmăreşte schimbarea atitudinală şi acţională cu privire la problematica ecologiei şi a protecţiei mediului.
    Prin strategii interactive, elevii sunt puşi în situaţia de a observa, de a analiza, de a investiga fenomene şi procese din mediu, exersând deprinderi de muncă intelectuală, concomitent cu formarea unui comportament individual, de grup şi comunitar responsabil, dezirabil în relaţia cu mediul înconjurător.
    Conţinuturile diverse, cu înalt grad de aplicabilitate şi utilitate, răspund intereselor de cunoaştere ale elevilor, prin modalităţile de abordare a acestora, prin utilizarea unor strategii didactice interactive şi promovarea unor valori care ţin de şcoala comunitară cerută de societate.
    Disciplina opţională „Educaţie ecologică şi pentru protecţia mediului“ constituie un element valoros al curriculumului la decizia şcolii, un punct de întâlnire cu direcţii promovate de alte sisteme educative europene.
    Aceasta se focalizează pe inducerea unor modificări de comportament în rândul elevilor şi stimularea participării lor la acţiuni care vizează mediul şi protecţia lui, devenind o chestiune de „cap, inimă şi mâini“.
    Pledoaria pentru „bune practici“, în acord cu realitatea înconjurătoare, creşte gradul de aplicabilitate al conţinuturilor propuse şi oferă elevilor posibilitatea implicării efective în efortul de protecţie a mediului, pornind de la cunoaşterea particularităţilor comunităţii locale.
    Prin activităţile sugerate se oferă posibilitatea observării directe, realizării de activităţi practice în orizontul local, conştientizarea efectelor pozitive/negative ale impactului antropic care să contribuie la formarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător.
    Activităţile de învăţare valorizează creativitatea, imaginaţia, spiritul de echipă, competiţia, oferind elevilor oportunitatea de a-şi asuma roluri şi responsabilităţi în comunitate, de a oferi soluţii viabile pentru păstrarea unui mediu de viaţă optim.
    Pentru atingerea finalităţilor propuse, axate pe producerea schimbărilor comportamentale ca urmare a asumării rolului participativ de către elev în procesul de predare-învăţare- evaluare, autorii propun un set de materiale de tip resursă educaţională deschisă, reunite sub titlul „Manualul şi caietul elevului pentru clasele V-VII“, în format electronic cu acces nerestricţionat, ce oferă posibilitatea construirii unor situaţii de învăţare bazate pe abordări personalizate, selective, în funcţie de experienţa cadrului didactic, de receptivitatea elevilor, de baza materială, de oportunităţile unităţii de învăţământ, precum şi de problematica de mediu specifică la nivel local.
    Sugestiile metodologice ghidează profesorul şi asigură un caracter orientativ, iar prezentarea unor posibile unităţi de învăţare şi a unor metode/tehnici/instrumente de evaluare facilitează adecvarea la realităţile concrete ale clasei şi ale unităţii de învăţământ.
    Educaţia ecologică este o educaţie prin şi pentru valori, care poate dobândi forme concrete de realizare, livrând conţinuturi informaţionale în modalitate inter- şi transdisciplinară, în context formal sau nonformal.
    Rolul educaţiei ecologice şi pentru protecţia mediului înconjurător este evident, fiind axat pe modelarea viitorului cetăţean capabil de a-şi forma un punct de vedere obiectiv asupra realităţii înconjurătoare, de a-l incita la participare, devenind astfel conştient de viitor şi de faptul că viaţa generaţiilor de mâine depinde într-o mare măsură de opţiunile sale, precum şi de faptul că acţiunile sale trebuie privite din perspectiva multiplelor consecinţe pe care le antrenează, inclusiv a acelora care au impact asupra mediului.

    COMPETENŢE GENERALE

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Investigarea inter- şi │
│transdisciplinară a realităţii │
│înconjurătoare │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Formarea unui comportament │
│responsabil faţă de mediul │
│înconjurător │
└──────────────────────────────────────┘┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Competenţa │Competenţe specifice │
│generală ├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│ │Clasa a V-a │Clasa a VI-a │Clasa a VII-a │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │1.1. │
│ │1.1. Observarea │ │Interpretarea │
│ │directă a unor │1.1. Ordonarea │rezultatelor │
│1. Investigarea │elemente, │unor date │obţinute în urma │
│inter- şi │fenomene şi │referitoare la │unui demers │
│transdisciplinară│procese ecologice│elemente, │investigativ, │
│a realităţii │prin metode │fenomene şi │utilizând │
│înconjurătoare │inter- şi │procese │elemente │
│ │transdisciplinare│ecologice, după │specifice │
│ │simple de │un algoritm dat │ştiinţelor, │
│ │investigare │ │matematicii şi │
│ │ │ │TIC │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │1.2. Descrierea │ │1.2. Formularea │
│ │elementelor, │1.2. Analiza unor│de concluzii │
│ │fenomenelor şi │situaţii-problemă│referitoare la │
│ │proceselor │care implică │situaţii-problemă│
│ │ecologice prin │mediul │care implică │
│ │abordare inter- │înconjurător, │mediul │
│ │şi │identificate în │înconjurător, pe │
│ │transdisciplinară│orizontul local │baza unui demers │
│ │ │ │investigativ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │2.1. │ │
│2. Formarea unui │2.1. │Recunoaşterea │ │
│comportament │Identificarea │consecinţelor │2.1. Promovarea │
│responsabil faţă │dezechilibrelor │generate de │unui comportament│
│de mediul │provocate de om │impactul antropic│ecologic │
│înconjurător │în mediul │asupra mediului │ │
│ │înconjurător │din orizontul │ │
│ │ │local │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │2.2. Formularea │2.2. Analizarea │2.2. Aplicarea │
│ │unor soluţii │consecinţelor │unor soluţii de │
│ │pentru diminuarea│propriului │conservare şi │
│ │dezechilibrelor │comportament │protecţie a │
│ │din mediul │asupra mediului │mediului din │
│ │înconjurător │înconjurător │orizontul local │
└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘    COMPETENŢE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
    Clasa a V-a
    1. Investigarea inter- şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare

┌───────────────────────────────────────┐
│Clasa a V-a │
├───────────────────────────────────────┤
│1.1. Observarea directă a unor │
│elemente, fenomene şi procese ecologice│
│prin metode inter- şi transdisciplinare│
│simple de investigare │
│• recunoaşterea unor elemente/fenomene │
│şi procese ecologice (factori de mediu)│
│• prezentarea elementelor şi │
│fenomenelor ecologice observate direct │
│sau indirect │
│• compararea unor componente ale │
│mediului înconjurător pornind de la │
│vizionarea unor filme documentare │
│• stabilirea unor corelaţii între │
│fenomenele naturale observate şi │
│evenimente din viaţa cotidiană, pe baza│
│unui algoritm dat │
├───────────────────────────────────────┤
│1.2. Descrierea elementelor, │
│fenomenelor şi proceselor ecologice │
│prin abordare inter- şi │
│transdisciplinară │
│• explicarea caracteristicilor │
│fenomenelor ecologice, utilizând │
│materiale intuitive │
│• relaţionarea inter- şi │
│transdisciplinară a unor elemente │
│ecologice în vederea rezolvării unor │
│situaţii-problemă privind calitatea │
│mediului │
│• realizarea unor microproiecte │
│utilizând aplicaţii digitale care să │
│evidenţieze caracteristicile │
│fenomenelor ecologice analizate │
└───────────────────────────────────────┘    2. Formarea unui comportament responsabil faţă de mediul înconjurător

┌───────────────────────────────────────┐
│Clasa a V-a │
├───────────────────────────────────────┤
│2.1. Identificarea dezechilibrelor │
│provocate de om în mediul înconjurător │
│• investigarea componentelor mediului │
│pe baza unor materiale intuitive │
│• analizarea unor dezechilibre │
│rezultate în urma intervenţiei │
│antropice │
│• prezentarea corelaţiei dintre │
│dezechilibrele identificate şi │
│activităţile cotidiene/personale, cu │
│ajutorul unor instrumente digitale │
├───────────────────────────────────────┤
│2.2. Formularea unor soluţii pentru │
│diminuarea dezechilibrelor din mediul │
│înconjurător │
│• elaborarea unui cod de conduită │
│pentru prevenirea dezechilibrelor din │
│mediul înconjurător │
│• participarea la campanii de │
│conştientizare a comunităţii privind │
│dezechilibrele din mediul înconjurător │
│• jocuri de rol care să exerseze │
│deprinderi de ocrotire a mediului │
│înconjurător │
│• prezentarea, prin intermediul unor │
│pliante, colaje, desene, afişe etc., a │
│rolului determinant al omului în │
│păstrarea echilibrului ecologic │
└───────────────────────────────────────┘
    CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII
    Clasa a V-a

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Domenii de │Conţinuturi │
│conţinut │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Delimitări conceptuale: │
│ │Ecologia - definiţie, │
│ │istoric, evoluţie │
│ │Geografia mediului │
│1. Mediul │Factorii de mediu: │
│înconjurător │abiotici şi biotici │
│ │Apă, aer, sol │
│ │Microorganisme, plante, │
│ │animale, om │
│ │Relaţiile organismelor │
│ │cu factorii de mediu │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Tipuri de mediu │
│ │• Natural │
│ │• Antropizat │
│ │• Antropic │
│ │• Ambiental │
│ │Intervenţia antropică │
│ │asupra mediului - │
│ │generalităţi │
│2. Relaţia │• Acţiuni antropice cu │
│om-mediu │impact pozitiv │
│ │• Acţiuni antropice cu │
│ │impact negativ │
│ │Poluarea - o problemă a │
│ │secolului XXI │
│ │• Surse de poluare │
│ │• Tipuri de poluare │
│ │• Poluarea aerului, a │
│ │apei şi a solului │
│ │• Efecte ale poluării │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Echilibru şi │
│ │dezechilibru în mediul │
│ │înconjurător - noţiuni │
│ │introductive │
│3. │Dezechilibre ecologice │
│Conservarea │• Suprapopularea │
│şi protejarea│• Degradarea solului │
│mediului │• Diminuarea rezervelor │
│ │de hrană │
│ │• Diminuarea resurselor │
│ │de apă │
│ │Conservarea │
│ │biodiversităţii │
└─────────────┴────────────────────────┘    COMPETENŢE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
    Clasa a VI-a
    1. Investigarea inter- şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare

┌───────────────────────────────────────┐
│Clasa a VI-a │
├───────────────────────────────────────┤
│1.1. Ordonarea unor date referitoare la│
│elemente, fenomene şi procese ecologice│
│după un algoritm dat │
│• precizarea corectă a timpului de │
│desfăşurare a unor fenomene/procese │
│ecologice, prin raportare la exemple şi│
│realităţi observabile │
│• ordonarea fenomenelor/proceselor după│
│repartiţia lor spaţială │
│• selectarea, după criterii │
│predefinite, a caracteristicilor unor │
│elemente ecologice prin observare │
│directă/indirectă │
├───────────────────────────────────────┤
│1.2. Analizarea unor situaţii-problemă │
│care implică mediul înconjurător, │
│identificate în orizontul local │
│• interpretarea datelor rezultate din │
│observare directă sau mediată pentru │
│explicarea unei probleme de mediu │
│• enunţarea unei ipoteze pentru │
│rezolvarea unor probleme de mediu │
│• compararea unor situaţii-problemă │
│care implică mediul înconjurător, │
│identificate în orizontul local sau │
│îndepărtat în timpul unor excursii/ │
│vizite de documentare sau prin │
│vizionarea de filme educaţionale │
│• prezentarea de soluţii identificate │
│la situaţiile-problemă care implică │
│mediul înconjurător, sub formă de │
│poster/pliant/desen/ afiş/expoziţie/ │
│alte forme de comunicare a mesajului │
└───────────────────────────────────────┘    2. Formarea unui comportament responsabil faţă de mediul înconjurător

┌───────────────────────────────────────┐
│Clasa a VI-a │
├───────────────────────────────────────┤
│2.1. Recunoaşterea consecinţelor │
│generate de impactul antropic asupra │
│mediului din orizontul local │
│• evidenţierea legăturii dintre mediul │
│geografic şi evoluţia societăţii │
│omeneşti pe baza informaţiilor obţinute│
│din diferite surse │
│• explicarea deosebirilor dintre spaţii│
│geografice diferite (de exemplu: spaţiu│
│rural, spaţiu urban) din perspectiva │
│impactului antropic asupra mediului │
│• analizarea şi dezbaterea unor │
│situaţii-problemă din realitatea │
│înconjurătoare, prin studiu de caz │
├───────────────────────────────────────┤
│2.2. Analizarea consecinţelor │
│propriului comportament asupra mediului│
│înconjurător │
│• analizarea unor tipuri de │
│comportament ale oamenilor în relaţia │
│cu mediul, pe baza observaţiei directe │
│din proximitatea şcolii │
│• raportarea critică a propriului │
│comportament la o situaţie-problemă │
│dată/identificată care implică mediul │
│înconjurător │
│• evaluarea consecinţelor propriului │
│comportament asupra echilibrului │
│mediului │
│• prezentarea de soluţii pentru │
│optimizarea propriului comportament în │
│relaţia cu mediul înconjurător │
└───────────────────────────────────────┘
    CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII
    Clasa a VI-a

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Domenii de │Conţinuturi │
│conţinut │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Ecologie şi protecţie a│
│ │mediului în spaţiul │
│1. Mediul │românesc │
│înconjurător │• Istoric şi evoluţie │
│ │Particularităţi ale │
│ │factorilor de mediu din│
│ │orizontul local │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Orizontul local şi │
│ │tipurile de medii │
│ │specifice │
│ │Intervenţia antropică │
│2. Relaţia │asupra mediului din │
│om-mediu │orizontul local │
│ │• Acţiuni antropice cu │
│ │impact pozitiv │
│ │• Acţiuni antropice cu │
│ │impact negativ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Echilibru şi │
│3. Conservarea│dezechilibru ecologic │
│şi protejarea │în orizontul local │
│mediului │Acţiuni de păstrare a │
│ │echilibrului ecologic │
│ │în orizontul local │
└──────────────┴───────────────────────┘    COMPETENŢE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
    Clasa a VII-a
    1. Investigarea inter- şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare

┌───────────────────────────────────────┐
│Clasa a VII-a │
├───────────────────────────────────────┤
│1.1. Interpretarea rezultatelor │
│obţinute în urma unui demers │
│investigativ, utilizând elemente din │
│domeniul ştiinţelor, matematicii şi TIC│
│• accesarea, din surse diverse, a │
│informaţiilor privind fenomene şi │
│procese ecologice cu impact în viaţa │
│cotidiană │
│• întocmirea unei baze de date cu │
│informaţii/materiale selectate, privind│
│sursele de poluare din orizontul local │
│• prezentarea fenomenelor şi proceselor│
│observate direct/indirect cu ajutorul │
│diferitelor aplicaţii digitale │
│• realizarea unui text/referat/lucrare │
│pe baza datelor şi informaţiilor │
│accesate pe internet │
│• evidenţierea, cu ajutorul unor │
│instrumente TIC, a impactului omului │
│asupra mediului natural │
├───────────────────────────────────────┤
│1.2. Formularea de concluzii │
│referitoare la situaţii-problemă care │
│implică mediul înconjurător pe baza │
│unui demers investigativ │
│• corelarea achiziţiilor, deprinderilor│
│dobândite la alte discipline, prin │
│analizarea şi interpretarea unor studii│
│de caz pentru stabilirea concluziilor │
│• realizarea unui portofoliu personal │
│care să cuprindă soluţii concrete la │
│problema identificată, investigată, │
│analizată │
│• prezentarea concluziilor prin │
│realizarea unui videoclip/film/ppt etc.│
└───────────────────────────────────────┘    2. Formarea unui comportament responsabil faţă de mediul înconjurător

┌───────────────────────────────────────┐
│Clasa a VII-a │
├───────────────────────────────────────┤
│2.1. Promovarea unui comportament │
│ecologic │
│• colectarea de date şi informaţii │
│referitoare la surse de poluare, prin │
│aplicaţii practice │
│• popularizarea unui comportament │
│ecologic prin intermediul unor pliante,│
│afişe, panouri sau instrumente TIC │
│• iniţierea unor campanii de │
│conştientizare şi sensibilizare a │
│comunităţii privind problemele de mediu│
├───────────────────────────────────────┤
│2.2. Aplicarea unor soluţii de │
│conservare şi protecţie a mediului din │
│orizontul local │
│• formularea unor soluţii pentru │
│rezolvarea unor probleme de mediu │
│• argumentarea soluţiilor de rezolvare │
│a unor probleme specifice mediului │
│înconjurător │
│• realizarea unor proiecte pe tema │
│conservării şi protecţiei diversităţii │
│naturale din orizontul local │
│• elaborarea unui model de amenajare/ │
│organizare a spaţiului unei zone/ │
│localităţi sau a unei rezervaţii │
│naturale/parc natural (de exemplu: │
│machetă, aplicaţii practice etc.) │
└───────────────────────────────────────┘
    CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII
    Clasa a VII-a

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Domenii de │Conţinuturi │
│conţinut │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│1. Mediul │Mediul înconjurător - │
│înconjurător│abordare inter- şi │
│ │transdisciplinară │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Surse de poluare din │
│ │orizontul local │
│ │Tehnici de investigare a │
│ │surselor de poluare în │
│ │mediile specifice │
│ │orizontului local │
│2. Relaţia │Studiul inter- şi │
│om-mediu │transdisciplinar al unei │
│ │probleme de mediu din │
│ │orizontul local │
│ │• Areale „adoptate“: parc│
│ │/livadă; lac/baltă/râu │
│ │Efectele poluării asupra │
│ │calităţii vieţii din │
│ │orizontul local │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Bune practici în │
│3. │prevenirea degradării │
│Protejarea │mediului │
│şi │Protecţia mediului din │
│conservarea │orizontul local din │
│mediului │perspectiva dezvoltării │
│ │durabile │
└────────────┴─────────────────────────┘    SUGESTII METODOLOGICE
    Asigurarea succesului demersului instructiv-formativ-educativ, din perspectiva standardelor educaţionale, raportat la statutul de disciplină opţională, depinde de calitatea motivaţiilor învăţării şi disponibilitatea cadrului didactic pentru promovarea unui învăţământ centrat pe elev, realizat prin metode predominant interactive şi evaluat prin tehnici complementare.
    Profesorul va proiecta activităţi de învăţare care să faciliteze elevilor:
    • dezvoltarea gândirii proactive, a creativităţii, a capacităţii de a oferi mai multe soluţii aceleiaşi probleme;
    • formarea unor atitudini care determină modificări comportamentale, având ca sursă efortul propriu;
    • emiterea unor opinii, pe baza cunoştinţelor anterioare, compararea informaţiilor, argumentarea;
    • dezvoltarea capacităţii de examinare critică a strategiilor de soluţionare, de anticipare a evenimentelor, de organizare, de conducere, de cooperare în echipă, de luare a unor decizii;
    • realizarea unor proiecte referitoare la conservarea şi protejarea diversităţii naturale, elaborarea unor modele de amenajare a spaţiului unei zone din orizontul local, din perspectiva dezvoltării durabile.

    Activităţile de învăţare exemplificate pentru structurarea competenţelor specifice sunt orientative. În clasa a V-a conţinuturile au caracter general, iar în clasele a VI-a şi a VII-a acestea au o componentă aplicativă la orizontul local. Profesorul va face apel la creativitatea sa, astfel încât activităţile de învăţare să conducă la formarea competenţelor specifice şi a competenţelor generale.
    În clasa a V-a, activităţile de învăţare care presupun organizarea unor excursii/drumeţii/vizite vor facilita înţelegerea conţinuturilor din domeniul Relaţia om-mediu. Astfel, elevii vor observa şi vor caracteriza tipurile de mediu, vor observa şi vor descrie acţiunile antropice cu impact pozitiv (împăduriri, îndiguiri, construire de canale etc.) şi cu impact negativ (defrişări, eliberarea în aer şi în apă a poluanţilor, arderea/depozitarea ilegală a deşeurilor, utilizarea necorespunzătoare a îngrăşămintelor agricole, amplasarea necorespunzătoare a fântânilor/latrinelor etc.) asupra elementelor din mediul înconjurător, atingându-se astfel competenţa generală Investigarea inter- şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare.
    Raportându-se la cele observate, elevii vor extrapola la nivel global şi vor stabili relaţii între activităţile umane şi echilibrul/dezechilibrul din mediul înconjurător. Jocurile de rol vor determina elevii să formuleze soluţii pentru diminuarea dezechilibrelor din mediul înconjurător, iar realizarea unor proiecte în echipe facilitează Formarea unui comportament responsabil faţă de mediul înconjurător.
    În clasele a VI-a şi a VII-a sunt reluate, aprofundate, sistematizate conţinuturile din clasa a V-a şi analizate în funcţie de specificul orizontului local. Activităţile de învăţare propuse de cadrul didactic vor pune accent pe munca în echipă, pe dezvoltarea capacităţii de comunicare a elevilor, pe implicarea responsabilă a acestora în acţiunile de protecţie a mediului promovate de comunităţii locale.
    Domeniul de conţinut Relaţia om-mediu răspunde nevoii de Investigare inter- şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare. În vizitele/drumeţiile/excursiile realizate în lungul râului care traversează localitatea, la pădure, pe ţărmul mării, la o carieră de piatră, la o fabrică de îngrăşăminte chimice, termocentrală sau hidrocentrală etc., elevii vor observa direct realitatea înconjurătoare, vor analiza impactul antropic pozitiv sau negativ asupra mediului din orizontul local, vor identifica principalele surse de poluare şi efectele lor pentru calitatea mediului din spaţiul observat. Activităţile de învăţare propuse vor determina exersarea competenţelor digitale, elevul selectând şi ordonând diferite date referitoare la elemente, procese, fenomene ecologice în diferite surse de pe internet (cu referire la orizontul local). Elevii vor face apel la cunoştinţele din aria curriculară
    Matematică şi ştiinţe pentru a interpreta rezultatele obţinute în urma unui demers investigativ, realizat într-un areal „adoptat“.
    Crearea unui portofoliu personal va permite implicarea activă a elevilor în acţiunile comunităţii locale cu privire la protecţia şi conservarea biodiversităţii şi implicit la formarea unui comportament responsabil faţă de natură. Echipe de lucru mixte, formate din elevi şi membri ai comunităţii locale, pot elabora modele de amenajare a unui spaţiu din localitate în vederea conservării biodiversităţii.
    Se recomandă ca profesorul să valorifice facilităţile puse la dispoziţie de unităţile de învăţământ în domeniul tehnologiei informatice: accesul la internet, utilizarea platformelor educaţionale şi a aplicaţiilor cu caracter educativ (Wordwall, Google Earth, Google Maps, MozaBook/MozaWeb etc.), precum şi accesarea resurselor educaţionale deschise de pe site-uri cu caracter didactic. Totodată, elevii vor fi stimulaţi şi coordonaţi în realizarea propriilor resurse (afişe, proiecte Power-Point, filme etc.) de mediatizare a dezechilibrelor sistemice din orizontul local şi de prezentare a unor soluţii. Activitatea de învăţare antrenează creativitatea şi contribuie la formarea unui comportament responsabil faţă de mediu.
    Problematizarea, brainstormingul, conversaţia euristică, descoperirea (inductivă, deductivă, analogică, transductivă), experimentul, studiul de caz sunt câteva dintre metodele didactice recomandate pentru realizarea activităţilor de învăţare propuse de către profesor în vederea formării competenţelor specifice şi generale.
    Evaluarea va avea un caracter predominant formativ, facilitând motivarea învăţării, evidenţiind progresul unui elev sau diagnosticând lacunele şi obstacolele sale în învăţare. Aceasta are ca scop principal furnizarea feedbackului, necesar în vederea unei învăţări profunde, iar cadrul didactic va obţine informaţii clare despre gradul de formare a competenţelor specifice şi generale corespunzătoare nivelului de educaţie.
    Evaluarea autentică se referă la evaluarea performanţelor elevilor prin sarcini de lucru complexe, rezolvate atât în clasă, cât şi acasă, iar perioada de timp este flexibilă: de la câteva ore/zile, până la câteva luni sau chiar un an şcolar (portofoliul). Evaluarea autentică are în vedere atât aprecierea procesului care conduce la realizarea sarcinii, cât şi evaluarea produsului final. Metodele complementare sugerate sunt investigaţia, proiectul şi portofoliul.
    Profesorul îi va îndruma pe elevi să-şi dezvolte capacităţile de autoevaluare, să compare nivelul la care au ajuns în raport cu obiectivele şi standardele educaţionale şi să îşi impună un program propriu de învăţare. Aceasta le va da încredere în sine şi îi va motiva pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.
    Exemplele de mai sus sunt orientative şi nu epuizează multitudinea activităţilor de învăţare şi a metodelor de instruire interactive şi de evaluare care ajută la formarea competenţelor generale. Fiecare cadru didactic are posibilitatea unei abordări personalizate a curriculumului, atât ca strategii cât şi ca evaluare, raportându-se însă la standardele educaţionale.

    BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
    1. Agenţia Europeană de Mediu, Centru European - Catalogul Surselor de Date
    2. Balint, György, (1981) Gűmölcsöskert, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
    3. Barbu, I., Badea, O., (1997) Rolul pădurii în diseminarea efectului de seră, Revista Pădurilor şi Protecţia Mediului, Universitatea Transilvania, Braşov
    4. Barnea C., Papadopol C., (1975) - Poluarea şi protecţia mediului, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti
    5. Barzea, Cezar, (2001), Politicile şi instituţiile Uniunii Europene, Editura Corint, Bucureşti
    6. Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea: Manifest, Traducere din limba franceză de Horia Mihail Vasilescu, Editura Junimea, Iaşi, 2007, p. 53.
    7. Borza, Al., (1984), Dicţionar etnobotanic, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti
    8. Botnariuc, N., Vladimirescu, A., (1983) Ecologie
    9. Brown, L., (1990-2004) Probleme globale ale omenirii, Editura Tehnică, Bucureşti
    10. Ciarnău R. ş.a. (2001), Manual de ecologie şi protecţia mediului, clasa a X-a
    11. Ciplea, L.I., Ciplea Al. (1978), Poluarea mediului ambiant, Editura Tehnică, Bucureşti
    12. Cojocaru, I., (1995), Surse, procese şi produse de poluare, Editura Junimea, Iaşi
    13. Costică, N., (2008) Metodica predării biologiei, Editura Graphys, Iaşi
    14. Darie, Nicolae, (2001), Uniunea Europeană. Construcţie. Instituţii. Legislaţie. Politici comune. Dezvoltare, Editura Matrix Rom, Bucureşti
    15. Deaconu, F., Preda, M., (2000), Hazarde naturale, Editura MJM, Craiova; 156
    16. Donisă, I., (1997), Bazele teoretice şi metodologice ale geografiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
    17. Dulamă, Eliza, Maria, (2004), Modelul învăţării depline a geografiei, Editura Clusium, Cluj-Napoca
    18. Dutu, Mircea, (1995), Drept internaţional şi comunitar al mediului, Editura Economică, Bucureşti
    19. Gâştenu, P., (1998), Ecologia aşezărilor umane, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti
    20. Găldean, N., Staicu, G., (2001), Manual de ecologie şi protecţia mediului, clasa a XI-a, Editura Economică Preuniversitaria, Bucureşti
    21. Georgescu, G., coord, (1995), Reforma economică şi dezvoltarea durabilă, Editura Economică, Bucureşti
    22. Gherman, I., Pospai, D., (1985), Omul şi sănătatea în societatea modernă, Editura Ares, Bucureşti
    23. Grădinaru, Ilie, (2000), Protecţia mediului, Editura Economică, Bucureşti
    24. Helen, Wallace; William Wallace, (2004), Procesul politic în Uniunea Europeană, Editura ARC, Chişinău
    25. Iancu, Gheorghe, (1998), Drepturile fundamentale ale cetăţeanului în contextul protecţiei mediului înconjurător, Editura Star-Tipp, Slobozia
    26. Ielenicz, M. ş.a., (1999) Dicţionar de geografie fizică, Editura Corint, Bucureşti
    27. Ilinca, Nicolae, Mândruţ, Octavian, (2006), Elemente de didactică aplicată a geografiei, Editura CD Press, Bucureşti
    28. Integrare Europeană - Documentaţie online asupra Politicii de Mediu, www.ecsanet.org/Euinfo.htm
    29. Ionescu, A., (1982), Fenomenul de poluare şi măsuri antipoluante în agricultură, Editura Ceres, Bucureşti
    30. Ionescu, Miron, Radu, Ion, (1995), Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca
    31. Jusztin Katalin, Orosz Andrásné, Zsoltné Kapuvári Jolán, (1994) A levegő és az ember környezete, Editura Integra- Projekt Kft., Budapest
    32. Kékedy Ladislau, (1982), Chimie analitică calitativă, Editura Scrisul românesc, Craiova
    33. Lexique de l’environnement francais et arabe, (2002), Editions La Croisée Des Chemins, Casablanca (Maroc)
    34. Liteanu, Candin, Hopîrtean, Elena, (1972), Chimie analitică cantitativă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
    35. Lupan, Ernest, (1997), Dicţionar de protecţia mediului, Editura Lumina Lex, Bucureşti
    36. Lupan, Ernest, Minea, Ştefan, Mircea, Marga, Amalia, (1997), Dreptul mediului. Partea specială. Tratat elementar, Editura Lumina Lex, Bucureşti
    37. Marinescu, Daniela, (1996), Dreptul mediului înconjurător, Casa de Editură şi Presă „Şansa“ - S.R.L., Bucureşti
    38. Marinescu, Daniela, (2003), Tratat de dreptul mediului, Editura ALL Beck, Bucureşti
    39. Mihail, A., Mohan, Gh., (2001), Biologie. Manual pentru clasa a VIII-a, Editura All, Bucureşti
    40. Mohan, Gh., Ardelean, A., Mihail, A., (2000), Biologie. Manual pentru clasa a V-a, Editura All, Bucureşti
    41. Nedelcu, Gabriela, Nedelcu, Mădălina, (2003) Educaţia ecologică şi voluntariatul în protecţia mediului, Fundaţia pentru Cultură şi Educaţie Ecologistă ECOTOP, Centrul Naţional de Voluntariat, Pro Vobis, Cluj-Napoca, Oradea, Editura Treira
    42. Negulescu, Mircea, coordonator, (1995), Protecţia mediului înconjurător, Editura Tehnică, Bucureşti
    43. Olaru, C., (1975), Lucrări practice de biologie şi agricultură, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
    44. Paál, Tamásné, (1996), Természet és környezet védelem - manual, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
    45. Parausanu, Victor, Poronar, Ileana, (1997), Economia mediului, Editura Sylvi, Bucureşti
    46. Partin, Z., Rădulescu, C.M., (1995) Dicţionar ecologic, Editura Garamond, Bucureşti
    47. Pîrvu, Constantin, (1981), Îndrumar pentru cunoaşterea naturii, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti
    48. Pârvu, C., (1990), Ecosistemele din România, Editura Ceres, Bucureşti
    49. Popescu, V., Popescu, A., (2003), Cultura legumelor în câmp şi în solarii, Bucureşti
    50. Qi, Jiaguo, Evered, Kyle T. (Eds.) „Probleme de mediu din Asia Centrală şi impactul lor economic, social şi de securitate“. Springer, 2008, ISBN 978-1-4020-8958-9
    51. Reseigh, Barbara, La science, Paris, Larousse/VUEF 2003; Hungarian translation: Bárdós Miklós, Kossuth Kiadó, 2004
    52. Richard Spurgeon, traducere Ajkai Adrienne, (1990), Usborne science & experiments ecology, Budapest
    53. Rojanschi, Vladimir, Bran, Florina, Diaconu, Gheorghita, (1997), Protecţia şi ingineria mediului, Editura Economică, Bucureşti
    54. Roşu, Al., Ungureanu, Irina, (1977), Geografia mediului înconjurător, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
    55. Sima, C., ş.a., (2000), Ecologie şi protecţia mediului înconjurător, Editura Independenţa Economică, Piteşti
    56. Stoica, Ana - Creativitatea elevilor, E.D.P., Bucureşti
    57. Stugren, B., Ecologie teoretică, (1994), Casa de editură Sarmis, Cluj-Napoca
    58. Tufercu, V., Tufercu, M., (1981), Ecologie şi activitate umană, Editura Albatros, Bucureşti
    59. Ungureanu, Irina, (2005), Geografia Mediului, Editura Universităţii „Al. I. Cuza“ Iaşi
    60. Visan, Sanda, Angelescu, Anca, Alpopi, Cristina, (2000), Mediul înconjurător. Poluare şi protecţie, Editura Economică, Bucureşti
    61. Zaharia, C., Ilie, (1999), Studii de ecologie, Editura Economică, Bucureşti
    62. Zamfir, Gh., (1974), Poluarea mediului ambiant, Editura Junimea, Iaşi

    GRUP DE LUCRU

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Dan Steluţa │Ministerul Educaţiei │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Naghi │Ministerul Educaţiei │
│Elisabeta Ana│ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Roşu │Inspectoratul Şcolar │
│Elisaveta │Judeţean Bihor │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Citrea │Inspectoratul Şcolar │
│Luminiţa │Judeţean Bihor │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Biriş Mihaela│Inspectoratul Şcolar │
│Simona │Judeţean Bihor │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Bocoi Liliana│Şcoala Gimnazială „Oltea│
│Florina │Doamna“ Oradea │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Bîdiliţă │Şcoala Gimnazială nr. 16│
│Florina │Oradea │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Zbârcea │Şcoala Gimnazială „Oltea│
│Claudia Sanda│Doamna“ Oradea │
└─────────────┴────────────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016