Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.396 din 18 noiembrie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Adeverinţă de venit" şi "Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit" pentru persoane fizice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.396 din 18 noiembrie 2016  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.396 din 18 noiembrie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Adeverinţă de venit" şi "Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit" pentru persoane fizice

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 954 din 25 noiembrie 2016
    Având în vedere dispoziţiile:
    - art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002,

    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 1:
    1. „Adeverinţă de venit“, cod 14.13.21.13;
    2. „Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit“, cod 14.13.25.13.


    ART. 2
    Procedura de completare a formularului menţionat la art. 1 pct. 1 este prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 193/2009 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Adeverinţă de venit“ şi „Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit“ pentru persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 24 februarie 2009.

    ART. 6
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Eugen-Dragoş Doroş

    Bucureşti, 18 noiembrie 2016.
    Nr. 3.396.
    ANEXA 1

    SIGLĂ*)
     *) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│Ministerul Finanţelor Publice │Nr. înregistrare │
│ │........................│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Agenţia Naţională de Admnistrare Fiscală │Data emiterii ...... │
│ │/....../............. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice │ │
│............................ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│Unitatea fiscală**) │ │
│............................................................................│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

    **) Se completează denumirea organului fiscal emitent.
    ADEVERINŢĂ DE VENIT
    pe anul ..........................
    Ca urmare a Cererii nr. .................. din data de .................., se atestă faptul că dl/dna ............................................................., cu domiciliul fiscal în ..............................., str. .................................... nr. ......., bl. ......., sc. ..., et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul .............................., CNP/NIF ....................................., figurează în evidenţa fiscală cu următoarele venituri/nu figurează în evidenţa fiscală cu venituri:

┌────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────────┬───────┐
│ │Documentul│ │Tip venit│Venit│Venit │ │
│Nr. │care │Categoria│(realizat│brut │impozabil│Impozit│
│crt.│atestă │de venit │/estimat)│- lei│- lei - │- lei -│
│ │venitul │ │ │- │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────────┴───────┘


    S-a eliberat prezenta adeverinţă spre a-i servi la ........................................................... şi este valabilă 90 de zile de la data emiterii.
    Conducătorul unităţii,
    Numele şi prenumele ....................
    Semnătura .......................
    L.S.
    cod 14.13.21.13
    Număr de operator de date cu caracter personal ................

    Nr. înregistrare ...................../Data .....................
    CERERE DE ELIBERARE A UNEI ADEVERINŢE DE VENIT
    Subsemnatul/Subsemnata ............................., CNP/NIF ..........................., cu domiciliul fiscal în ........................................., str. ................... nr. ...., bl. ......, sc. ...., ap. ....., et. ......, judeţul ....................., cod poştal ..................., telefon ...................., fax ..........................,
    reprezentat/reprezentată prin dl/dna ..........................................................., CNP/NIF ........................................, cu domiciliul fiscal în ................................................, str. ........................ nr. ....., bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ......., judeţul/sectorul .................., cod poştal ....................., posesorul/posesoarea documentului de identitate seria ........... nr. ......................., eliberat de .......................,
    solicit eliberarea unei adeverinţe privind situaţia veniturilor impozabile pe anul ............, pentru a servi la ........................................... .

┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele │Semnătura │
│....................................│............................. │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │Data │
│ │......................................│
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

    cod 14.13.25.13
    Număr de operator de date cu caracter personal ..................................

    ANEXA 2

    Procedura de completare a formularului „Adeverinţă de venit“, cod 14.13.21.13
    1. Formularul „Adeverinţă de venit“ reprezintă documentul prin care se atestă veniturile realizate de persoanele fizice, în cursul unui an fiscal, existente în evidenţa fiscală, constituită pe baza declaraţiilor depuse de acestea şi/sau de terţi (plătitori de venituri, intermediari etc.), care au obligaţii declarative, potrivit legii.
    Se au în vedere tipurile de venituri din categoriile prevăzute la art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    2. Adeverinţa de venit se eliberează de organul fiscal central competent, potrivit legii, la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formularului „Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit“, cod 14.13.25.13.
    3. Prin organ fiscal central competent se înţelege:
    a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal central, potrivit legii, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

    4. Adeverinţa de venit se completează cu date privind veniturile realizate, în cursul unui an fiscal, existente în evidenţa fiscală, la data solicitării.
    În situaţia în care, la data solicitării, în evidenţa fiscală nu există informaţii privind venitul realizat pentru perioada solicitată, adeverinţa de venit se completează cu venitul estimat, luat în calcul pentru stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit.

    Completarea tabelului din formular se face după cum urmează:
    - col. 1 „Documentul care atestă venitul“ - se înscriu denumirea, numărul şi data documentului din care rezultă venitul realizat/estimat;
    – col. 2 „Categoria de venit“ - se înscrie natura venitului realizat/estimat (de exemplu venituri din salarii, venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, venituri din profesii liberale, venituri din drepturi de proprietate intelectuală etc.);
    – col. 3 „Tip venit (realizat/estimat)“ - se înscrie sintagma „venit realizat“ sau „venit estimat“, după caz, pe rândul corespunzător categoriei de venit;
    – col. 4 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând venitul brut corespunzător categoriei de venit, declarat de persoana fizică sau de plătitorul de venit, potrivit legii. În situaţia în care nu există date referitoare la venitul brut, coloana nu se completează;
    – col. 5 „Venit impozabil“ - se va înscrie, în funcţie de categoria de venit şi datele existente în evidenţa fiscală, venitul net sau venitul bază de calcul, după caz;
    – col. 6 „Impozit“ - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit datorat, stabilit de organul fiscal, de plătitorii de venit sau de terţi, potrivit legii, corespunzător venitului impozabil.


    ANEXA

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularelor
    a) Adeverinţă de venit
    1. Denumirea: Adeverinţă de venit
    2. Codul: 14.13.21.13
    3. Formatul: A4/t1
    4. Caracteristicile de tipărire: se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează la atestarea veniturilor declarate de contribuabil sau plătitorii de venituri, aflate în evidenţa fiscală pentru persoanele fizice.
    7. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal central competent, potrivit legii.
    8. Circulă:
    - copia la organul fiscal emitent;
    – originalul la contribuabil.

    9. Se arhivează la organul fiscal emitent.

    b) Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit
    1. Denumirea: Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit
    2. Codul: 14.13.25.13
    3. Formatul: A4/t1
    4. U/M: seturi
    5. Caracteristicile de tipărire: pe o singură faţă.
    6. Se difuzează gratuit
    7. Se utilizează la solicitarea eliberării unei adeverinţe de venit pentru persoanele fizice.
    8. Se întocmeşte în două exemplare.
    9. Circulă:
    - originalul la organul fiscal central competent, potrivit legii;
    – copia la contribuabil.

    10. Se arhivează la organul fiscal central competent.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016