Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.357 din 23 noiembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.357 din 23 noiembrie 2017  pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare  a creanţelor fiscale    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.357 din 23 noiembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 931 din 27 noiembrie 2017
    În temeiul dispoziţiilor art. 28, 167, 168 şi art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 735.770 din 17.11.2017,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Se aprobă Procedura privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale, prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Pentru aplicarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale prevăzute la alin. (1) se aprobă formularul: „Notificare privind cesionarea dreptului de restituire/rambursare“, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 2
    Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi celelalte organe fiscale centrale din subordinea direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.308/2009 privind unele măsuri pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, precum şi pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentând taxă pe valoarea adăugată aprobată prin decizia de rambursare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 10 iulie 2009.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 23 noiembrie 2017.
    Nr. 3.357.
    ANEXA 1

    PROCEDURĂ
    privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale
    1. În conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, creanţele fiscale privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabililor/plătitorilor pot fi cesionate numai după stabilirea lor prin decizii de restituire.
    2. Cesiunea produce efecte faţă de organul fiscal central competent în administrarea cedentului numai de la data de la care aceasta i-a fost notificată de către cesionar, potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
    3. Notificarea privind cesionarea dreptului de restituire/ rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, se depune de către cesionar la organul fiscal central competent în administrarea cedentului, însoţită de o copie, conform cu originalul, a contractului de cesiune.
    4. Notificarea privind cesionarea dreptului de restituire/ rambursare, însoţită de o copie, conform cu originalul, a contractului de cesiune, se poate depune la registratura organului fiscal central competent sau se poate transmite prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.
    5.1. În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, termenul de soluţionare a cererilor depuse de către contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal central competent, acesta putând fi prelungit în situaţiile prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol.
    5.2. Dacă organul fiscal central competent consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante în soluţionarea cererii, solicită contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.
    5.3. Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererilor de restituire se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informaţii suplimentare relevante în soluţionarea acesteia şi data înregistrării primirii acestor informaţii la organul fiscal central competent.
    6. După notificare, organul fiscal central competent în administrarea cedentului devine debitorul cesionarului, cedentul nemaiavând un drept de creanţă asupra bugetului pentru sumele înscrise în decizia de restituire/decizia de rambursare şi care au făcut obiectul cesiunii.
    7. Potrivit dispoziţiilor art. 168 din Codul procedură fiscală, restituirea creanţelor fiscale ale cedentului se realizează numai după compensarea eventualelor obligaţii fiscale restante înregistrate de acesta, astfel că obiect al cesiunii pot reprezenta numai sumele efectiv de restituit contribuabilului cedent.
    8. După efectuarea eventualelor compensări, organul fiscal central competent în administrarea cedentului solicită în scris organului fiscal central competent în administrarea cesionarului situaţia obligaţiilor fiscale restante înregistrate de către cesionar şi întocmeşte Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale. Data stingerii prin compensare a obligaţiilor fiscale restante ale cesionarului este data notificării cesiunii.
    9.1. În situaţia în care notificarea cesiunii a fost efectuată după data emiterii Deciziei de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, după caz, data stingerii prin compensare a obligaţiilor fiscale restante înregistrate de cesionar este cea reglementată de dispoziţiile art. 167 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, respectiv data notificării cesiunii.
    9.2. În situaţia în care cesiunea a fost notificată înaintea emiterii Deciziei de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, data stingerii prin compensare a obligaţiilor fiscale restante înregistrate de cesionar este data comunicării deciziei de rambursare/restituire.
    10. Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale se întocmeşte în format hârtie, în 4 exemplare, din care unul se transmite unităţii de Trezorerie a Statului care deserveşte organul fiscal central competent în administrarea cedentului, în vederea efectuării compensării.
    11.1. Dacă atât cedentul, cât şi cesionarul sunt administraţi de către acelaşi organ fiscal central competent, respectiv sunt arondaţi aceleiaşi unităţi de Trezorerie a Statului, aceasta, ca urmare a primirii Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale, întocmeşte nota contabilă şi înregistrează operaţiunea de compensare, urmând să înştiinţeze organul fiscal central competent în administrarea cedentului cu privire la aceasta.
    11.2. Dacă cedentul şi cesionarul sunt arondaţi la unităţi de Trezorerie a Statului diferite, unitatea de Trezorerie a Statului care deserveşte organul fiscal central competent în administrarea cedentului, ca urmare a primirii Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale, întocmeşte ordinele de plată în care înscrie la rubrica „cod fiscal plătitor“ codul fiscal al cedentului şi la rubrica „cod fiscal beneficiar“ codul fiscal al cesionarului, cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare, iar în rubrica „data plăţii“ înscrie data la care se sting obligaţiile bugetare ale cesionarului, prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    12. După efectuarea compensării, unitatea de Trezorerie a Statului la care este arondat cedentul înştiinţează despre aceasta organul fiscal central competent în administrarea cedentului. Organul fiscal central competent în administrarea cedentului comunică cesionarului un exemplar al Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale, un exemplar îl arhivează la dosarul fiscal al cedentului, iar cel de-al 3-lea exemplar îl arhivează la dosarul fiscal al cesionarului sau îl comunică organului fiscal central competent în administrarea cesionarului în vederea arhivării la dosarul fiscal al acestuia, după caz.
    13. Compensarea efectuată în condiţiile prezentei proceduri, în cazul în care contribuabilii în cauză sunt administraţi de organe fiscale centrale competente diferite, se va realiza prin schimb de informaţii între organe fiscale centrale competente, potrivit prevederilor art. 57 din Codul de procedură fiscală.
    14. În situaţia în care cesionarul nu înregistrează obligaţii fiscale restante, organul fiscal central competent în administrarea cedentului procedează la efectuarea cesiunii, prin restituirea către cesionar a sumei aprobate, în contul indicat de acesta în notificarea depusă.

    ANEXA 2

    Nr. ............... din ..........................
    Către ..................................................
    (organul fiscal central competent)
    NOTIFICARE
    privind cesionarea dreptului de restituire/rambursare
    Subsemnatul/Subscrisa, ....................................^1, cu domiciliul/sediul în localitatea ......................., str. ................. nr. ...., bl. ....., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., având C.I.F. .......................^2, în baza prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă notificăm cesiunea creanţelor fiscale în sumă de ….............. lei, reprezentând dreptul de restituire/rambursare cesionat de către:

┌────┬─────────┬────────────┬──────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Denumire │ │
│ │ │ │Domiciliul fiscal │obligaţie│ │
│ │Denumirea│ │ │fiscală │Cuantumul│
│Nr. │/Numele │Codul de │ │de │sumei │
│crt.│şi │identificare├───────┬───────────┬──────┤restituit│cesionate│
│ │prenumele│fiscală │ │ │ │/ │(lei) │
│ │ │ │Judeţul│Localitatea│Adresa│rambursat│ │
│ │ │ │ │ │ │^3 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
├────┼─────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
├────┼─────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
├────┼─────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
└────┴─────────┴────────────┴───────┴───────────┴──────┴─────────┴─────────┘    Menţionez că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal central eventualele obligaţii fiscale/bugetare restante existente în evidenţa fiscală la data restituirii.
    Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul bancar nr. ........., cod IBAN …..............deschis la ......................... .
    Anexez prezentei notificări, în copie, conform cu originalul, Contractul de cesiune nr. ….............. .
    Contribuabilul cesionar/Reprezentantul legal al contribuabilului cesionar,
    ......................................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura .....................
    Data ..........................
──────────
    ^1 Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea contribuabilului.
    ^2 Se vor menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    ^3 Se va preciza denumirea obligaţiei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială sau alte sume datoare bugetului general consolidat.
──────────

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016