Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.298 din 28 august 2012  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 3.298 din 28 august 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 20 septembrie 2012

    În baza prevederilor art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 pct. IV subpct. 30 şi 31 din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,
    în temeiul art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012,

    ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direcţia generală Autoritatea pentru inundaţii şi managementul apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor prin Direcţia amenajarea bazinelor hidrografice şi Administraţia Naţională "Apele Române" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Pentru analiza dosarelor şi emiterea certificatelor de atestare se percep tarife aprobate prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor care se virează în contul deschis de Ministerul Mediului şi Pădurilor la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 5 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Ministrul mediului şi pădurilor,
                                  Rovana Plumb

    Bucureşti, 28 august 2012.
    Nr. 3.298.


    ANEXĂ

                                   REGULAMENT
                 privind organizarea activităţii de atestare a
                 instituţiilor publice sau private specializate
               în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea
               solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a
                      autorizaţiei de gospodărire a apelor

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte procedura de atestare de către Ministerul Mediului şi Pădurilor a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi asigură cadrul organizatoric şi regulile unitare pentru atestarea capacităţii tehnico-profesionale a solicitanţilor.
    ART. 2
    Atestarea instituţiilor publice sau private are drept scop verificarea capacităţii tehnico-economice a acestora de a îndeplini cerinţele tehnice şi de calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 3
    Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se realizează de către Comisia de atestare, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

    CAP. II
    Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei de atestare

    ART. 4
    (1) Comisia de atestare se organizează şi funcţionează în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor.
    (2) Componenţa Comisiei de atestare este următoarea:
    a) secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor;
    b) directorul general al Direcţiei generale Autoritatea pentru inundaţii şi managementul apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor;
    c) directorul Direcţiei amenajarea bazinelor hidrografice din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor;
    d) directorul Direcţiei managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor;
    e) directorul Direcţiei managementul riscului la inundaţii din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor;
    f) directorul general al Administraţiei Naţionale "Apele Române";
    g) directorul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor;
    h) un cadru didactic universitar de specialitate;
    i) şeful inspecţiei teritoriale a apelor din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române".
    (3) Componenţa nominală a Comisiei de atestare se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor.
    ART. 5
    Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare este format din 2 membri, specialişti din cadrul Direcţiei amenajarea bazinelor hidrografice, desemnaţi de directorul direcţiei.
    ART. 6
    (1) Preşedintele Comisiei de atestare este secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor.
    (2) Vicepreşedintele Comisiei de atestare este directorul Direcţiei amenajarea bazinelor hidrografice din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor.
    ART. 7
    Atribuţiile Comisiei de atestare sunt următoarele:
    1. Preşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:
    a) aprobă graficele cu programarea şedinţelor Comisiei de atestare;
    b) conduce lucrările şedinţelor Comisiei de atestare;
    c) semnează, în conformitate cu hotărârile Comisiei de atestare, certificatele de atestare sau, după caz, comunicările de respingere motivată a cererilor de atestare.
    2. Vicepreşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:
    a) urmăreşte şi coordonează desfăşurarea activităţilor secretariatului Comisiei de atestare;
    b) urmăreşte prezenţa membrilor Comisiei de atestare la şedinţele acesteia;
    c) conduce, în lipsa preşedintelui, şedinţele Comisiei de atestare.
    3. Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:
    a) evaluează documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private, în prezenţa reprezentantului legal ori a persoanei împuternicite de acesta, în conformitate cu cerinţele prezentului regulament;
    b) înregistrează numai documentaţiile complete întocmite de instituţiile publice sau private, în conformitate cu cerinţele prezentului regulament;
    c) programează, la propunerea preşedintelui Comisiei de atestare, şedinţele acesteia;
    d) convoacă reprezentantul legal al instituţiei publice sau private pentru interviu;
    e) convoacă membrii Comisiei de atestare la şedinţe;
    f) întocmeşte un referat în care se va specifica dacă instituţia publică sau privată solicitantă a elaborat lucrări de bună calitate în domeniul gospodăririi apelor, pe baza recomandărilor primite din partea beneficiarilor pentru fiecare lucrare;
    g) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de atestare;
    h) redactează certificatele de atestare obţinute în urma interviului de către instituţiile publice sau private;
    i) păstrează documentele Comisiei de atestare şi asigură arhivarea acestora.
    ART. 8
    (1) Comisia de atestare funcţionează legal în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Şedinţele Comisiei de atestare sunt conduse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de vicepreşedinte.
    (2) Hotărârile Comisiei de atestare se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. Voturile se consemnează nominal în procesul-verbal al şedinţei.
    ART. 9
    Comisia de atestare răspunde în solidar de desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor, având următoarele responsabilităţi:
    a) examinează cererile şi documentaţiile prezentate pentru atestare de către instituţiile publice sau private;
    b) hotărăşte eliberarea certificatelor de atestare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;
    c) hotărăşte respingerea cererilor de atestare care nu întrunesc condiţiile de atestare prevăzute în prezentul regulament.
    ART. 10
    Membrii Comisiei de atestare au următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) să participe la şedinţele Comisiei de atestare, cu drept de vot direct;
    b) să semneze procesele-verbale întocmite la fiecare şedinţă;
    c) să solicite consemnarea în procesele-verbale ale şedinţelor a opiniilor şi punctelor de vedere separat faţă de hotărârile adoptate;
    d) să nu divulge date şi informaţii de care iau cunoştinţă în cadrul procesului de atestare;
    e) să nu fie soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre solicitanţii atestării;
    f) în cazul în care unul dintre membrii Comisiei de atestare se va afla în situaţie de incompatibilitate, va fi înlocuit cu o altă persoană din cadrul aceleiaşi instituţii, care să îndeplinească condiţiile cerute.

    CAP. III
    Domeniile de atestare

    ART. 11
    Domeniile pentru care Comisia de atestare este abilitată să ateste instituţii publice sau private sunt următoarele:
    a) întocmirea studiilor hidrologice;
    b) întocmirea studiilor hidrogeologice;
    c) întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;
    d) elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor.

    CAP. IV
    Condiţii de atestare a instituţiilor publice sau private

    ART. 12
    Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se solicită şi se acordă cu respectarea domeniilor cuprinse în prezentul regulament.
    ART. 13
    În vederea atestării, instituţiile publice sau private interesate vor depune la Direcţia generală Autoritatea pentru inundaţii şi managementul apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor un dosar de atestare care va cuprinde, în copie legalizată ori cu prezentarea originalului şi copiilor în vederea confruntării şi verificării concordanţelor, următoarele documente:
    a) cerere-tip pentru obţinerea atestării, prevăzută în anexa nr. 1, cu specificarea domeniilor în care se solicită atestarea. Activităţile pentru care se solicită atestarea trebuie să fie conforme cu cele prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională;
    b) copia actului de identitate al reprezentantului legal al instituţiei publice sau private;
    c) documente care atestă personalitatea juridică a solicitantului:
    - statutul ori hotărârea de înfiinţare a instituţiei publice sau private;
    - certificatul de înregistrare fiscală emis de organul fiscal teritorial;
    d) memoriu de activitate al instituţiei publice sau private în domeniile solicitate, în care lucrările menţionate sunt însoţite de recomandări din partea beneficiarilor;
    e) documente care să ateste calificările profesionale şi instruirea relevantă ale personalului de specialitate angajat al instituţiei, prevăzute în anexa nr. 2:
    - curriculum vitae - elocvent pentru domeniul solicitat;
    - copie de pe diploma de studii universitare;
    f) documente care să certifice faptul că specialiştii au încheiat una dintre următoarele forme de colaborare cu instituţia publică sau privată:
    1. contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată ori pe perioadă determinată de cel puţin 3 ani, vizat la inspectoratul teritorial de muncă; sau
    2. contract de colaborare cu persoană fizică sau persoană fizică autorizată, înregistrat la organele fiscale teritoriale, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată de cel puţin 3 ani;
    g) situaţia privind dotarea cu echipamente, instalaţii şi utilaje specifice deţinute în proprietate sau închiriate în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită atestarea, prevăzută în anexa nr. 4;
    h) apartenenţa la organismele ştiinţifice de specialitate/ organizaţii tehnice profesionale a angajaţilor, prevăzută în anexa nr. 3;
    i) dovada achitării tarifului pentru evaluarea dosarului de atestare.
    ART. 14
    (1) În cazul în care Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare constată că documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private sunt complete, acestea vor fi înregistrate în vederea programării pentru susţinerea interviului în faţa Comisiei de atestare.
    (2) În urma susţinerii interviului, Comisia de atestare hotărăşte emiterea certificatului de atestare sau, după caz, respingerea cererii.
    (3) Eliberarea certificatelor de atestare se face numai după achitarea tarifului pentru emiterea certificatului.
    (4) Dacă în urma susţinerii interviului în faţa Comisiei de atestare instituţiilor publice sau private solicitante nu li se acordă certificatul de atestare, documentaţiile prezentate pentru atestare vor fi arhivate.
    (5) Hotărârea Comisiei de atestare de a respinge cererea de atestare se poate contesta în condiţiile legii.
    ART. 15
    În cazul în care instituţia publică sau privată nu a mai elaborat lucrări în domeniile în care solicită atestarea, aceasta va prezenta dovada efectuării a cel puţin două lucrări sub coordonarea unor instituţii publice ori private ce deţin certificate de atestare în domeniu. Pentru fiecare dintre cele două lucrări se vor prezenta recomandări din partea beneficiarilor, raport din partea coordonatorului lucrării şi copie de pe atestatul acestuia.

    CAP. V
    Preschimbarea certificatelor de atestare

    ART. 16
    Durata valabilităţii certificatului de atestare este de 3 ani, cu posibilitatea extinderii/reducerii numărului domeniilor de atestare acordate, în cazul în care instituţia publică sau privată îndeplineşte ori nu condiţiile de atestare stabilite.
    ART. 17
    Procedura de preschimbare a certificatului de atestare presupune depunerea şi analizarea unei noi documentaţii, în conformitate cu prevederile cap. IV, ca pentru o nouă atestare.

    CAP. VI
    Retragerea certificatului de atestare

    ART. 18
    Certificatul de atestare eliberat unei instituţii publice sau private poate fi retras în situaţia în care nu mai sunt întrunite condiţiile şi criteriile cuprinse în prezentul regulament, precum şi în cazul neîndeplinirii obligaţiei de a elabora documentaţii pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 19
    (1) Constatarea faptei de refuz sau de neîndeplinire a obligaţiei de a elabora documentaţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare se face de către personalul împuternicit de ministrul mediului şi pădurilor, din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul gospodăririi apelor, prin referat înaintat preşedintelui Comisiei de atestare.
    (2) În cazul aprobării referatului de retragere a atestării, Comisia de atestare va emite o hotărâre de retragere a certificatului de atestare.
    (3) În cazul încadrării în prevederile alin. (2), instituţia publică sau privată va fi obligată să returneze certificatul de atestare în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii hotărârii de retragere din partea Comisiei de atestare, fără a putea solicita returnarea tarifelor achitate.
    ART. 20
    Tarifele pentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi sunt prevăzute în anexa nr. 6, în funcţie de activităţile pe care solicitanţii doresc să le desfăşoare.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 21
    Studiile hidrologice şi studiile hidrogeologice care stau la baza elaborării documentaţiei pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, întocmite de alte unităţi în afara celor atestate de Ministerul Mediului şi Pădurilor, vor fi expertizate de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor din structura funcţională a Administraţiei Naţionale "Apele Române".
    ART. 22
    (1) Ministerul Mediului şi Pădurilor va deschide un cont pentru venituri extrabugetare provenite din încasarea tarifelor, la filiala teritorială a Trezoreriei Statului.
    (2) Sumele provenite din încasarea tarifelor pentru parcurgerea procedurilor legale în vederea emiterii certificatului de atestare se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 23
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

    ...........................................................
    (date de identificare pentru instituţia publică sau privată)
    Nr. ..... din ............

                                     CERERE
                           pentru obţinerea atestării

    Instituţia publică/privată ........., cu sediul în ......, str. ...... nr. ..., judeţul ......, telefon ......, fax ......, e-mail ......, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului ....... cu nr. J .../.../..., având C.U.I. ......, reprezentată de ....., în calitate de ......, solicit, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.298/2012 (regulament), participarea la şedinţa Comisiei de atestare în vederea eliberării certificatului de atestare privind capacitatea de a efectua următoarele activităţi:
    a) întocmirea studiilor hidrologice;
    b) întocmirea studiilor hidrogeologice;
    c) întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;
    d) elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor.
    Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 13 din regulament.

    Data .......

                                 ......................................
                               (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 2
    la regulament

                           CALIFICĂRILE PROFESIONALE
                    şi instruirea relevantă ale personalului
                           de specialitate angajat la

    INSTITUŢIA PUBLICĂ/PRIVATĂ: .........

┌───────────────────┬───────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│Numele şi prenumele│Studiile absolvite │ Anul │Instituţia│Principala │
│ personalului de │ şi calificarea │absolvirii,│ de │ atribuţie │
│ specialitate │obţinută (diplomă, │ durata │învăţământ│ în cadrul │
│ │masterat, doctorat)│ │ │instituţiei│
├───────────────────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────────────────┴───────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┘


    (Se ataşează copiile de pe diplomele/certificatele pentru calificarea de cel mai înalt grad şi pentru cursurile de instruire pentru persoanele menţionate mai sus, precum şi curriculum vitae - elocvent pentru domeniul solicitat.)

    Data .................

    ......................
    (semnătura autorizată)


    ANEXA 3
    la regulament

                                  APARTENENŢA
                          la organisme ştiinţifice de
                        specialitate/organizaţii tehnice
                           profesionale a angajaţilor

    INSTITUŢIA PUBLICĂ/PRIVATĂ: .....................

┌───────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────────┐
│Numele şi prenumele│ Organismul │Data intrării│Nivelul/Calificarea│ Tipul │
│ │ profesional │ │ apartenenţei │ │
├───────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┴─────────┘


    (Se anexează copiile de pe certificatele sau documentele care atestă această apartenenţă.)

    Data .................

    ......................
    (semnătura autorizată)


    ANEXA 4
    la regulament

                                    SITUAŢIA
                   privind dotarea cu echipamente, instalaţii
              şi utilaje specifice pentru desfăşurarea activităţii

    INSTITUŢIA PUBLICĂ/PRIVATĂ: .......................

┌────┬──────────────────┬───────────┬──────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea şi marca│ Anul │Starea tehnică│Modul de deţinere│
│crt.│ instalaţiilor şi │fabricaţiei│ (gradul de │ (proprietate/ │
│ │ utilajelor │ │ uzură)*) │ închiriere) │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────┴───────────┴──────────────┴─────────────────┘

--------
    *) Se pot înscrie şi performanţele tehnice ale utilajelor.

    Data completării ........

    .........................
    (semnătura autorizată)


    ANEXA 5
    la regulament


                                    ROMÂNIA
                        MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
                              COMISIA DE ATESTARE

    În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.298/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, emite prezentul

                       CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. ......
                                     pentru

    Instituţia publică/privată ........ înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Judeţului ....... cu nr. J/..../....., având C.U.I. ......., cu sediul în judeţul/localitatea/str./nr. ......, ce îndeplineşte condiţiile prevăzute în Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.298/2012 (regulament), şi are competenţa tehnică şi profesională de a efectua lucrări în următoarele domenii:

    .....................

    Prezentul certificat a fost emis la data de ......., având valabilitatea de 3 (trei) ani până la data de ...... .
    Acesta poate fi retras în condiţiile prevăzute la art. 18 şi 19 din regulament.

                       Preşedintele Comisiei de atestare,
                        ................................
                             (numele şi prenumele)
                        ................................
                          (semnătura SS indescifrabil)

    ANEXA 6
    la regulament

                                     TARIFE
                  pentru obţinerea certificatului de atestare,
                            pe tipuri de activităţi

┌────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │ Scopul lucrării sau al serviciului │ Tipul serviciilor │Cuantumul│
│crt.│ prestat │ care se prestează pentru │tarifului│
│ │ │ domeniile de atestare │ care se │
│ │ │ │încasează│
│ │ │ │ fără TVA│
│ │ │ │ (lei) │
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ 1.│Parcurgerea procedurilor legale │1.1. analiza documentaţiei│ 800 │
│ │pentru emiterea certificatului de ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │atestare pentru întocmirea studiilor│1.2. emiterea │ 300 │
│ │hidrologice │certificatului de atestare│ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ 2.│Parcurgerea procedurilor legale pen-│2.1. analiza documentaţiei│ 800 │
│ │tru emiterea certificatului de ates-├──────────────────────────┼─────────┤
│ │tare pentru întocmirea studiilor │2.2. emiterea certifica- │ 300 │
│ │hidrogeologice │tului de atestare │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ 3.│Parcurgerea procedurilor legale pen-│3.1. analiza documentaţiei│ 800 │
│ │tru emiterea certificatului de ates-├──────────────────────────┼─────────┤
│ │tare pentru elaborarea studiilor pen│3.2. emiterea │ 300 │
│ │tru obţinerea avizului/autorizaţiei │certificatului de atestare│ │
│ │de gospodărire a apelor │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ 4.│Parcurgerea procedurilor legale │4.1. analiza documentaţiei│ 800 │
│ │pentru emiterea certificatului de ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │atestare pentru elaborarea │4.2. emiterea │ 300 │
│ │proiectelor pentru obţinerea │certificatului de atestare│ │
│ │avizului/autorizaţiei de gospodărire│ │ │
│ │a apelor │ │ │
└────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────┘


                              --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice