Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.227 din 3 august 2022  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.227 din 3 august 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 787 din 9 august 2022
    În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul culturii emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 3 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a proiectelor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor"

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a proiectelor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."

    3. Titlulanexei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "NORME METODOLOGICE
    privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a proiectelor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor"

    4. În anexă, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Finanţările nerambursabile pentru proiecte culturale se acordă din bugetul Fondului Cultural Naţional şi din bugetul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa, şi cu prevederile prezentelor norme metodologice."

    5. În anexă, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Finanţările nerambursabile se acordă de către Administraţia Fondului Cultural Naţional exclusiv pe bază de selecţie publică de cereri de finanţare, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 1^1 şi 2 din Ordonanţă.
    (2) Sursele complementare de finanţare a proiectului cultural pot proveni inclusiv, dar fără a se limita la acestea, din:
    a) contracte încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ;
    b) realizarea de activităţi generatoare de venituri pentru acoperirea unei fracţiuni din costurile reale ale proiectului cultural, precum: vânzarea biletelor de intrare, perceperea unei taxe de participare, vânzarea cărţilor, publicaţiilor şi/sau a altor produse culturale;
    c) venituri din activităţi cu caracter economic sau excedentul rezultat din activitatea curentă a beneficiarului, după caz;
    d) venituri din activităţi de voluntariat, cuantificabile prin raportare la valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru fiecare contract de voluntariat.
    (3) Beneficiarul are obligaţia de a identifica şi atrage, în etapa de pregătire a proiectului cultural sau, după caz, în cea de executare a contractului de finanţare, surse complementare de finanţare
    (4) Beneficiarul are obligaţia depunerii documentelor justificative privind atragerea surselor complementare de finanţare la termenele, în forma şi în limita prevăzute în contractul de finanţare nerambursabilă, constatarea de către Administraţia Fondului Cultural Naţional a nerespectării obligaţiei fiind motiv de reziliere a contractului şi titlu executoriu pentru recuperarea sumelor acordate."

    6. În anexă, la articolul 3, alineatul (1) se abrogă.
    7. În anexă, la articolul 4 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) Ghidul solicitantului, aprobat prin decizie a directorului Administraţiei Fondului Cultural Naţional, cu avizul Consiliului Administraţiei."

    8. În anexă, la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Ariile tematice ale proiectelor culturale pentru fiecare sesiune sunt stabilite de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în acord cu strategia şi priorităţile de finanţare."

    9. În anexă, la articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Selecţia cererilor de finanţare a proiectelor culturale se desfăşoară în două etape:
    a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie;
    b) evaluarea şi selecţia cererilor de finanţare.
    (2) Pentru a participa la selecţia de proiecte, solicitanţii trebuie să depună documentaţia de solicitare a finanţării. Acelaşi solicitant poate depune maximum două proiecte culturale în cadrul unei sesiuni de finanţare."

    10. În anexă, la articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Solicitantul are obligaţia de a menţiona în cererea de finanţare toate sursele publice de finanţare, existente la momentul depunerii acesteia, precizând următoarele:
    a) cheltuielile eligibile cuprinse în contractele de finanţare nerambursabilă încheiate;
    b) cererile de finanţare depuse la alte autorităţi finanţatoare.
(2^2) Solicitantul are obligaţia de a menţiona în cererea de finanţare datele de identificare ale fiecărui proiect cultural pentru care a depus cereri de finanţare în cadrul unei sesiuni sau, după caz, unui program de finanţare, la aceeaşi autoritate finanţatoare, evidenţiind diferenţele specifice privind scopul, obiectivele, perioada de derulare ale fiecăruia."

    11. În anexă, la articolul 6 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
    "m) declaraţie pe propria răspundere care să conţină datele solicitate la art. 5 alin. (2), (2^1) şi (2^2), conform modelului publicat pe pagina de internet a Administraţiei Fondului Cultural Naţional."

    12. În anexă, la articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-m) se scanează, se ataşează şi se salvează, conform paşilor operaţionali ai aplicaţiei online, prezentaţi în Ghidul solicitantului, aprobat prin decizie a directorului Administraţiei Fondului Cultural Naţional."

    13. În anexă, la articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Selecţia proiectelor culturale se face de comisii de selecţie, special constituite pe lângă Administraţia Fondului Cultural Naţional, alcătuite din experţi independenţi."

    14. În anexă, la articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pot depune candidaturi, pentru a fi înregistrate conform alin. (1), experţi independenţi cu o experienţă de cel puţin 3 ani sau, după caz, cel puţin 2 ani în managementul şi/sau evaluarea de proiecte culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecţie. Profilul candidatului trebuie să conţină datele complete solicitate în cadrul formularului online, un curriculum vitae, bifarea opţiunilor privind declaraţia de interese, precum şi selectarea opţiunii de participare la sesiunea în curs."

    15. În anexă, la articolul 11, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor de selecţie, membrii acestora primesc o indemnizaţie, în baza unor contracte civile încheiate, în condiţiile legii.
(3) Indemnizaţia prevăzută la alin. (2) se suportă din bugetul Fondului Cultural Naţional, iar cuantumul acesteia se stabileşte prin ordin al ministrului culturii, în limita a cel puţin 5% şi cel mult 10% din salariul ordonatorului principal de credite."

    16. În anexă, la articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Lista proiectelor culturale respinse pentru neeligibilitate administrativă, precum şi lista proiectelor culturale reţinute spre evaluare, cuprinzând şi sumele declarate eligibile, conform art. 4 din Ordonanţă, se publică pe adresa http://www.afcn.ro/, la termenul prevăzut în calendarul selecţiei din cuprinsul anunţului public."

    17. În anexă, la articolul 13, alineatele (1)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Fiecare proiect cultural va fi analizat de 3 membri ai comisiei de selecţie şi notat potrivit dispoziţiilor art. 8.
    (2) Pentru fiecare proiect vor fi întocmite rapoarte, care vor fi structurate pe baza grilei de evaluare prevăzute la art. 8 şi vor include observaţiile şi justificările experţilor pentru punctajul acordat, argumentate în minimum 3 rânduri, pentru fiecare subcriteriu, obligatoriu acolo unde nu se acordă punctajul maxim.
    (3) Membrii comisiilor de selecţie au obligaţia de a comunica grilele şi rapoartele de evaluare întocmite, în format digital, secretariatului Administraţiei Fondului Cultural Naţional, cu cel puţin două zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei, care are loc la finalul perioadei de evaluare, la sediul Administraţiei Fondului Cultural Naţional sau online, prin intermediul unei platforme digitale, în cadrul căreia se stabilesc ierarhia proiectelor culturale, precum şi cuantumul finanţării acordate pentru fiecare dintre acestea.
    (4) După comunicarea documentelor de evaluare este interzisă modificarea punctajelor acordate proiectelor culturale, cu excepţia celor care fac obiectul reuniunii de reevaluare comună.
    (5) În situaţia în care se constată diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele totale acordate pentru acelaşi proiect, în cadrul şedinţei prevăzute la alin. (3) se convoacă o reuniune de reevaluare comună a punctajului acordat proiectului, la care participă evaluatorii implicaţi."

    18. În anexă, la articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Lista cuprinzând proiectele culturale selectate pentru acordarea finanţărilor, punctajul obţinut, cuantumul finanţării acordate, precum şi lista celor care nu au fost selectate spre finanţare, punctajul obţinut şi sumele solicitate de acestea vor fi publicate pe site-ul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în termen de două zile lucrătoare de la data primirii acestor liste de către conducătorul acesteia."

    19. În anexă, la articolul 15 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) documente din care să rezulte existenţa altor surse de finanţare complementare, cu detalierea alocării sumelor pe tipuri de cheltuieli în cadrul bugetului proiectului, cum sunt:
    1. contracte încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ, după caz, însoţite de bugetul detaliat;
    2. declaraţii pe propria răspundere ale solicitantului privind contribuţia proprie sau atrasă, semnate în original, însoţite de extrase de cont bancar, după caz;
    3. contracte de sponsorizare, în copie;
    4. scrisori de intenţie, în copie, după caz;
    5. alte forme de sprijin financiar din partea unor terţi;
    6. dovezi ale activităţii generatoare de venituri pentru acoperirea unei fracţiuni din costurile reale ale proiectului cultural, precum: vânzarea biletelor de intrare, perceperea unei taxe de participare, vânzarea cărţilor, publicaţiilor şi/sau a altor produse culturale;
    7. dovezi ale veniturilor din activităţi cu caracter economic sau excedentul rezultat din activitatea curentă a beneficiarului, după caz;
    8. dovezi ale veniturilor din activităţi de voluntariat, cuantificabile prin raportare la valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru fiecare contract de voluntariat."

    20. În anexă, la articolul 15 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) documente referitoare la toate sursele publice de finanţare, existente la momentul depunerii acesteia, precizând următoarele:
    (i) cheltuielile eligibile cuprinse în contractele de finanţare nerambursabilă încheiate;
    (ii) cererile de finanţare depuse la alte autorităţi finanţatoare."

    21. În anexă, la articolul 18, alineatele (2), (3), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea elaborării contestaţiei pot fi solicitate de către reprezentantul legal al entităţii sau managerul de proiect rapoartele şi grilele de evaluare corespunzătoare proiectului cultural, întocmite conform prevederilor art. 13, care vor fi puse la dispoziţie de către secretariatul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, cu respectarea confidenţialităţii identităţii evaluatorilor, prin poştă electronică.
(3) Contestaţiile vor fi soluţionate de comisii special constituite în acest scop, formate din experţi independenţi, în conformitate cu prevederile art. 10, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
    ...............................................
(8) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora primesc o indemnizaţie, în baza unor contracte civile, în condiţiile legii. Indemnizaţia se suportă din bugetul Fondului Cultural Naţional şi se stabileşte prin ordin al ministrului culturii în limita a cel puţin 5% şi cel mult 10% din salariul ordonatorului principal de credite.
(9) Rezultatele finale ale selecţiei de proiecte, după soluţionarea contestaţiilor depuse, cuprinzând lista proiectelor culturale selectate pentru acordarea finanţărilor, punctajul obţinut, cuantumul finanţării acordate şi rezumatul proiectului cultural, precum şi lista celor care nu au fost selectate spre finanţare, punctajul obţinut şi sumele solicitate de acestea, vor fi făcute publice, prin publicarea pe adresa http://www.afcn.ro/."

    22. În cuprinsul anexei, sintagma „oferte culturale“ se înlocuieşte cu sintagma „proiecte culturale“, iar termenul „oferte“ se înlocuieşte cu termenul „proiecte“.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul culturii,
                    Camelia Veronica Marcu,
                    secretar general

    Bucureşti, 3 august 2022.
    Nr. 3.227.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016