Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.199 din 3 noiembrie 2017 pentru aprobarea procedurii de restituire a impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 3.199 din 3 noiembrie 2017  pentru aprobarea procedurii de restituire a impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.199 din 3 noiembrie 2017 pentru aprobarea procedurii de restituire a impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 884 din 9 noiembrie 2017
    În temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.239/2014 privind restituirea unor impozite, taxe vamale şi a altor taxe Guvernului Statelor Unite ale Americii, personalului său, contractorilor şi personalului contractorilor, art. 168 şi art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 715.302 din 3.11.2017,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Procedura de restituire a impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
    a) Cererea de restituire a impozitelor şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor, prevăzută în anexa nr. 2;
    b) Referat pentru analiză documentară, prevăzut în anexa nr. 3;
    c) Decizie privind stabilirea sumei de restituit reprezentând impozite şi alte taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor, prevăzută în anexa nr. 4.


    ART. 3
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi celelalte organe fiscale centrale din subordinea direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 3 noiembrie 2017.
    Nr. 3.199.
    ANEXA 1

    PROCEDURĂ

    ANEXA 2

    Nr. ............... din ..........................
    Către ............................................
    (organul fiscal competent)
    CERERE
    de restituire a impozitelor şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii,
    personalul său, contractori şi personalul contractorilor
    Subsemnatul/Subscrisa, .....................^1, cu domiciliul/sediul în localitatea .............., str. ............... nr. ...., bl. ....., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., având C.I.F. ........^2, solicit restituirea sumei de …............... lei^3, plătite pentru echipamente, provizii, materiale, tehnologie, pregătire sau servicii necesare implementării Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/1999, aprobată prin Legea nr. 100/1999, astfel cum a fost amendat şi prelungit prin Protocolul semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012, aprobată prin Legea nr. 201/2012.
    Menţionez că am luat cunoştinţă că din sumele aprobate la restituire vor fi compensate de către organul fiscal central eventualele obligaţii de plată neachitate.
    Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite să se efectueze în contul bancar nr. ........., deschis la .......................... .
    Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
    ….....................................................
    ….....................................................
    ….....................................................
    ….....................................................
    Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
    ......................................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura .....................
    Data ..........................
──────────
    ^1 Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea contribuabilului.
    ^2 Se vor menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    ^3 Se va menţiona denumirea impozitului sau taxei pentru care se solicită restituirea.
──────────

    ANEXA 3

    ANTET^1
    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
                                                                              Aprobat,
                                                                           Conducătorul organului fiscal
                                                                           Numele şi prenumele .........................
                                                                           Semnătura şi ştampila unităţii ..............
    REFERAT
    pentru analiză documentară
    Prin Cererea de restituire înregistrată cu nr. ......../..........., contribuabilul ......................, cod de identificare fiscală ..............., solicită, potrivit prevederilor art. X pct. 4 şi art. XI pct. 3 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/1999, aprobată prin Legea nr. 100/1999, astfel cum a fost amendat şi prelungit prin Protocolul semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012, aprobată prin Legea nr. 201/2012, restituirea sumei de ..................... lei, reprezentând: …..................^2.
    Pentru acordarea restituirii au fost verificate următoarele documente: ............................
    ….....................................................
    ….....................................................
    …......................................................
    În urma verificării documentaţiei depuse în vederea restituirii s-au constatat următoarele: ..............
    ….....................................................
    ….....................................................
    Ca urmare a celor prezentate situaţia sumelor achitate pentru care contribuabilul este îndreptăţit să solicite restituirea este următoarea:
    a) suma solicitată la restituire: .......................................... lei;
    b) suma aprobată la restituire: .......................................... lei;
    c) suma respinsă la restituire: ........................................... lei.

    Avizat,
    Şeful compartimentului/serviciului rambursarea TVA/
    Şeful compartimentului/serviciului de evidenţă pe plătitori
    Numele şi prenumele .........................
    Semnătura …....................
    Întocmit
    Numele şi prenumele ................................
    Funcţia .................................................
──────────
    ^1 Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    ^2 Se va specifica impozitul sau taxa pentru care se solicită restituirea.
──────────

    ANEXA 4

    ANTET^1
    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............

┌────────────────────────────────────────┐
│Către │
│..................................... │
├────────────────────────────────────────┤
│CIF │
│........................................│
├────────────────────────────────────────┤
│Str. ................. nr. ..., bl. ...,│
│sc. ..., et. ...., ap. ...., sector │
│....., localitatea .................., │
│judeţul .......... cod poştal │
│.................... │
└────────────────────────────────────────┘


    DECIZIE
    privind stabilirea sumei de restituit reprezentând impozite
    şi alte taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii,
    personalul său, contractori şi personalul contractorilor
    În conformitate cu prevederile art. 98 lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza cererii de restituire depuse de dumneavoastră, înregistrată cu nr. ....... din data de ............., se stabileşte suma de restituit, reprezentând …...................^2, astfel:
    a) suma solicitată la restituire: ................ lei;
    b) suma aprobată la restituire: ................ lei;
    c) suma respinsă la restituire ................ lei.

    Motivaţia respingerii ................................................... .
    Suma aprobată la restituire va fi compensată cu eventualele obligaţii de plată neachitate conform art. 167 şi 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul organului fiscal
    Numele şi prenumele ....................
    Semnătura ..............................
    L.S.
    Număr de operator de date cu caracter personal - 759
──────────
    ^1 Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    ^2 Se va specifica impozitul sau taxa pentru care se solicită restituirea în conformitate cu dispoziţiile art. X pct. 4 şi art. XI pct. 3 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/1999, aprobată prin Legea nr. 100/1999, astfel cum a fost amendat şi prelungit prin Protocolul semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012, aprobată prin Legea nr. 201/2012.
──────────

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016