Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.194/C din 8 octombrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.194/C din 8 octombrie 2015  pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.194/C din 8 octombrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 octombrie 2015

    Având în vedere dispoziţiile art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare Adresa nr. R/270.108/2015 a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului,
    în conformitate cu dispoziţiile art. 9 şi 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul justiţiei emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 4
    Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


                  Ministrul justiţiei,
                Robert Marius Cazanciuc


    Bucureşti, 8 octombrie 2015.
    Nr. 3.194/C.


    ANEXĂ

                                 REGULAMENT
          de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a
            personalului contractual din cadrul Oficiului Naţional
          al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului
                    comerţului de pe lângă tribunale

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezentul regulament reglementează promovarea salariaţilor în grade sau trepte profesionale şi promovarea salariaţilor într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.
    (2) Promovarea în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar în situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care salariatul este încadrat într-unul de nivel imediat superior.
    (3) Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-un post prevăzut cu studii superioare de scurtă sau de lungă durată, al cărui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării, ca urmare a obţinerii unei diplome de nivel superior şi a promovării examenului organizat în acest sens, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

    CAP. II
    Promovarea în grade sau trepte profesionale

    SECŢIUNEA 1
    Condiţii de participare la examenul pentru promovarea în grade/trepte profesionale

    ART. 2
    (1) Promovarea în grade sau trepte profesionale a salariaţilor se face prin examen.
    (2) Examenul se organizează anual, de regulă în ultimul trimestru.
    (3) La examenul de promovare pot participa şi persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant.
    ART. 3
    Pentru participarea la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, salariaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) au dobândit o vechime în specialitate de minimum 1 an pentru promovarea în gradul/treapta imediat superior/superioară celui/celei de debutant sau de minimum 3 ani pentru fiecare dintre gradele/treptele următoare;
    b) au obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale calificativele "foarte bine" cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate sau, după caz, calificativul "foarte bine" în anul de debut în profesie;
    c) au fost propuşi pentru promovare printr-un referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior şi aprobat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, denumit în continuare ORCT/directorul direcţiei de specialitate din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare ONRC.
    ART. 4
    Referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic va cuprinde următoarele elemente:
    a) descrierea activităţii desfăşurate de candidat;
    b) nivelul de însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate;
    c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuţiilor;
    d) conduita candidatului în timpul serviciului;
    e) propunerea de promovare.
    ART. 5
    (1) În vederea promovării, compartimentul de resurse umane va informa conducerea ONRC cu privire la numărul total al salariaţilor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi promovaţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară, centralizaţi în funcţie de domeniul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu privire la nivelul de încadrare, respectiv drepturile salariale de care urmează să beneficieze salariaţii în urma promovării.
    (2) După obţinerea aprobării directorului general pentru organizarea examenului, compartimentul de resurse umane din cadrul ONRC va informa directorii ORCT/direcţiile ONRC asupra organizării examenului de promovare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Organizarea examenului pentru promovarea în grade/trepte profesionale

    ART. 6
    (1) Anunţul privind examenul de promovare se afişează la sediul ORCT/ONRC şi pe pagina de internet a instituţiei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru organizarea acestuia.
    (2) Anunţul va conţine următoarele elemente, aprobate prin decizia directorului general al ONRC de organizare a examenului:
    a) data, ora şi locul desfăşurării examenului;
    b) bibliografia şi, după caz, tematica;
    c) modalitatea de desfăşurare a examenului.
    (3) Bibliografia şi tematica pentru fiecare categorie de funcţii vor fi stabilite de către direcţiile de specialitate ale ONRC.
    ART. 7
    (1) Înscrierea candidaţilor are loc la sediul fiecărui ORCT/sediul ONRC, unde aceştia îşi desfăşoară activitatea, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru susţinerea examenului de promovare.
    (2) Cererile de înscriere la examenul de promovare vor fi centralizate pe domenii de activitate şi vor fi transmise după expirarea termenului-limită de înscriere la ONRC - compartimentul de resurse umane, însoţite de referatele de evaluare cu propunerea de promovare.
    (3) Examenul de promovare se va desfăşura la sediul fiecărui/fiecărei ORCT/direcţii din cadrul ONRC la aceeaşi dată şi oră, comunicate prin anunţul de examen.
    (4) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării examenului, comisia de organizare a examenului are obligaţia de a afişa la sediul ORCT/ONRC şi pe pagina de internet a instituţiei modificările intervenite în desfăşurarea acestuia.
    ART. 8
    (1) Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului ONRC şi ORCT constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice.
    (2) Pot participa la examen salariaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3.
    (3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la examen se realizează în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen, de către comisia de organizare a examenului.
    (4) Rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la examen se comunică candidaţilor prin afişarea la sediul ORCT/ONRC şi publicarea pe pagina de internet.
    (5) Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile pentru participarea la examenul de promovare pot face contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor verificării.
    ART. 9
    (1) Comisia de organizare a examenului de promovare, comisiile de examinare pentru proba scrisă şi pentru soluţionarea contestaţiilor se stabilesc prin decizie a directorului general, emisă împreună cu decizia de organizare a examenului menţionată la art. 6 alin. (2).
    (2) Comisia de organizare a examenului este formată din 3 membri şi un secretar, salariaţi în cadrul compartimentului resurse umane din ONRC.
    (3) Comisia de examinare pentru proba scrisă este formată din 3 membri cu experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul postului în care se face promovarea, salariaţi în cadrul direcţiilor de specialitate din ONRC şi un secretar. Dacă sunt candidaţi din domenii de activitate diferite, se pot stabili comisii de examinare distincte.
    (4) Preşedinţii comisiilor se desemnează din rândul membrilor acestora prin decizia directorului general pentru constituirea comisiilor.
    (5) Calitatea de membru în comisia de examinare pentru proba scrisă este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (6) Nu pot fi membri în comisiile de examen persoanele care au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi.
    (7) Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, de conducătorul instituţiei sau de orice altă persoană interesată. În acest caz, directorul general al ONRC, potrivit prevederilor prezentului regulament, va constata situaţia de incompatibilitate şi va lua măsuri de înlocuire a membrului respectiv cu o altă persoană care îndeplineşte condiţiile cerute, în termen de două zile de la data sesizării.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Atribuţiile membrilor comisiilor şi ale secretarilor

    ART. 10
    Comisia de organizare a examenului are următoarele atribuţii principale:
    a) verifică existenţa cererii de înscriere la examen;
    b) verifică, după caz, îndeplinirea condiţiei referitoare la obţinerea calificativelor "foarte bine";
    c) verifică, după caz, îndeplinirea condiţiei privind vechimea în specialitate de minimum 1 an pentru persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant şi de minimum 3 ani pentru ceilalţi candidaţi;
    d) verifică, după caz, documentele care atestă absolvirea studiilor, depuse de candidaţii la examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior;
    e) întocmeşte listele cu rezultatele verificărilor şi le transmite spre afişare la sediile ORCT şi pe pagina de internet a instituţiei, în 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen.
    ART. 11
    (1) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la examen este formată din 3 membri şi un secretar, salariaţi în cadrul compartimentului resurse umane şi Direcţiei contencios din ONRC.
    (2) Comisia efectuează o nouă verificare a condiţiilor de participare la examen în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea contestaţiilor.
    (3) Rezultatele contestaţiilor se comunică candidaţilor prin afişarea la sediul ORCT/ONRC şi publicarea pe pagina de internet şi sunt definitive.
    ART. 12
    Comisia de examinare pentru proba scrisă are următoarele atribuţii principale:
    a) stabileşte subiectele;
    b) corectează lucrările;
    c) notează proba scrisă a fiecărui candidat participant;
    d) transmite rezultatele probei scrise la compartimentul de resurse umane din ONRC în vederea afişării la sediul ORCT/ONRC şi pe internet.
    ART. 13
    (1) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva rezultatelor obţinute la proba scrisă este formată din 3 membri şi un secretar, salariaţi în cadrul direcţiilor de specialitate din ONRC.
    (2) Comisia reevaluează lucrările contestatarilor, iar rezultatele finale sunt definitive şi se afişează la sediul ORCT/ONRC şi pe pagina de internet a instituţiei, în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
    ART. 14
    Secretarii comisiilor prevăzute la art. 10-13 au, după caz, următoarele atribuţii:
    a) întocmesc întreaga documentaţie privind activitatea specifică comisiei;
    b) asigură transmiterea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la examen, precum şi ale contestaţiilor împotriva acestora către compartimentul resurse umane;
    c) asigură afişarea rezultatelor examenului, precum şi ale contestaţiilor împotriva acestora la sediul ORCT/ONRC şi pe internet;
    d) îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a examenului.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Elaborarea subiectelor şi desfăşurarea probei scrise

    ART. 15
    (1) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare. Prin subiect de concurs se înţelege tipul de item (grilă şi sinteză).
    (2) La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite, conform alin. (1).
    (3) Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.
    (4) Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.
    (5) În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare ori a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de examen.
    (6) Ieşirea din sală pe durata desfăşurării examenului atrage eliminarea din examen, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în care candidaţii pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei locale de examen sau de secretarul comisiei.
    ART. 16
    (1) În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
    b) abilităţi de comunicare;
    c) capacitate de sinteză;
    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.
    (2) Comisia de examinare stabileşte ponderea din punctajul final a fiecărui criteriu prevăzut la alin. (1).
    (3) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.
    (4) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
    (5) Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul ORCT/ONRC şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
    ART. 17
    (1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
    (2) Contestaţiile se depun la directorul ORCT/direcţiei ONRC unde salariatul îşi desfăşoară activitatea şi sunt transmise imediat la compartimentul de resurse umane din cadrul ONRC.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Finalizarea examenului de promovare în grade/trepte profesionale

    ART. 18
    (1) Încadrarea salariaţilor admişi la examenul de promovare se face cu data de 1 a lunii următoare finalizării examenului, cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la alocările bugetare.
    (2) După afişarea rezultatelor definitive, compartimentul de resurse umane va înainta directorului general o situaţie cuprinzând numele şi prenumele salariaţilor promovaţi, funcţia, gradul/treapta profesională, clasa de salarizare în care se face încadrarea şi drepturile salariale aferente.
    ART. 19
    (1) Compartimentul resurse umane va lua măsuri pentru încheierea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă ale salariaţilor declaraţi admişi la examenul de promovare.
    (2) Cererile de înscriere, lucrările scrise şi procesele-verbale privind rezultatele examenului se anexează la dosarele personale ale candidaţilor.
    (3) Salariaţii care nu au fost declaraţi admişi vor putea participa la următorul examen de promovare cu respectarea cerinţelor de participare prevăzute de prezentul regulament.
    ART. 20
    (1) Salariaţii încadraţi în funcţii contractuale de debutant care au fost admişi la examenul de promovare vor fi încadraţi în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară celei de debutant.
    (2) Prevederile art. 19 se aplică în mod corespunzător.

    CAP. III
    Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior

    ART. 21
    (1) Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se poate face anual, la propunerea directorilor ORCT/direcţiilor ONRC, cu condiţia ca postul să necesite transformarea în raport cu atribuţiile specifice acestuia.
    (2) Propunerea de promovare se face la cererea salariatului, însoţită de copia legalizată a diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi trebuie să fie justificată de necesitatea modificării fişei de post.
    (3) Propunerea de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-o specialitate considerată ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii instituţiei se face de către şeful ierarhic superior prin referat avizat de directorii ORCT/direcţiilor ONRC şi transmis spre aprobare la conducerea ONRC.
    (4) Referatul cu propunerea de promovare trebuie să cuprindă cel puţin menţiunile prevăzute la art. 4 la care se adaugă şi următoarele elemente:
    a) plusul de eficienţă adus instituţiei ca urmare a promovării salariatului;
    b) atribuţiile suplimentare care vor fi repartizate salariatului în urma promovării.
    (5) Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face numai în măsura în care conducerea ONRC, după obţinerea punctului de vedere al compartimentelor de specialitate, decide ca atribuţiile din fişa postului să fie modificate în mod corespunzător.
    ART. 22
    (1) În vederea promovării, compartimentul de resurse umane va centraliza referatele aprobate şi va informa conducerea ONRC cu privire la numărul total al salariaţilor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi promovaţi în funcţii cu un nivel de studii superior, pe domenii de activitate, precum şi cu privire la nivelul de încadrare, respectiv drepturile salariale de care urmează să beneficieze salariaţii în urma promovării.
    (2) ONRC va informa Ministerul Justiţiei printr-o adresă în cuprinsul căreia va fi precizat numărul persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru a participa la examenul de promovare în funcţii cu un nivel de studii superior, natura posturilor, gradul/treapta şi clasa de salarizare pe care vor fi încadraţi salariaţii declaraţi admişi, precum şi influenţa financiară asupra fondului de salarii aprobat, necesară pentru plata drepturilor băneşti ale salariaţilor promovaţi.
    (3) După obţinerea aprobării Ministerului Justiţiei pentru organizarea examenului, compartimentul de resurse umane din cadrul ONRC va informa directorii ORCT/direcţiile ONRC asupra organizării examenului de promovare.
    (4) Dispoziţiile prevăzute la art. 6-17 se aplică în mod corespunzător.
    ART. 23
    (1) Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-un post prevăzut cu studii superioare de scurtă sau de lungă durată, al cărui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării, ca urmare a obţinerii unei diplome de nivel superior şi a promovării examenului organizat în acest sens.
    (2) Transformarea posturilor şi încadrarea salariaţilor pe noile funcţii, precum şi stabilirea drepturilor salariale se realizează prin întocmirea unui act adiţional la contractul individual de muncă şi a fişei de post corespunzătoare, începând cu data de 1 a lunii următoare emiterii ordinului ministrului justiţiei pentru aprobarea modificării statelor de funcţii şi asigurarea fondului de salarii.

                     ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016