Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.189 din 8 decembrie 2017  privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.189 din 8 decembrie 2017 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1001 din 18 decembrie 2017
    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. I
    Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După alineatul (2) al punctului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) răspund inclusiv pentru estimările efectuate, care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, şi pentru stabilirea naturii operaţiunilor economico-financiare, în funcţie de realitatea economică a acestora."

    2. După punctul 106 se introduc cinci noi puncte, punctele 106^1-106^5, cu următorul cuprins:
    "106^1. (1) Atunci când la evaluarea preţului tranzacţiei se estimează că suma cuvenită nu va fi încasată în totalitate, venitul aferent contractului se recunoaşte la suma brută şi, concomitent, se recunoaşte o pierdere la nivelul sumei estimate a nu se recupera (articol contabil 6815 «Cheltuieli de exploatare privind ajustările aferente creanţelor estimate a nu se recupera integral» = 4915 «Ajustări aferente creanţelor estimate a nu se recupera integral»).
    (2) Cu ocazia întocmirii situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile, cheltuiala prevăzută la alin. (1) corectează valoarea venitului aferent.
106^2. (1) Cheltuielile reprezentând costuri marginale ale obţinerii unui contract, respectiv costuri de îndeplinire a unui contract, şi care, potrivit IFRS 15, îndeplinesc criteriile de recunoaştere ca active, se înregistrează după natura lor, cu reflectarea concomitentă a activului aferent (articol contabil 474 «Sume amânate aferente obţinerii şi îndeplinirii unui contract» = 713 «Venituri aferente costului obţinerii şi îndeplinirii unui contract»).
    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) urmează a se eşalona, potrivit prevederilor contractuale, fiind recunoscute drept cheltuieli ale perioadei (contul 6588 „Alte cheltuieli de exploatare“/analitic distinct).
106^3. (1) În cazul vânzărilor cu drept de retur entitatea înregistrează veniturile la valoarea brută a acestora, cu înregistrarea concomitentă a sumei estimate reprezentând datoria de rambursare, pentru veniturile aferente produselor care se preconizează că vor fi returnate (articol contabil 70x Cifra de afaceri netă^1 = 4761 «Datorii de rambursare aferente vânzărilor cu drept de retur») şi a activului corespunzător dreptului de a recupera produsul de la clienţi, la valoarea aferentă costului estimat al activului care va fi recuperat de la aceştia (articol contabil 4762 «Creanţe aferente dreptului de a recupera produse de la clienţi» = 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse» sau 60x Cheltuieli privind stocurile, după caz).
    (2) Cu ocazia întocmirii situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile, entităţile prezintă datoria de rambursare distinct de creanţa reprezentând activul corespunzător dreptului de a recupera produsul de la clienţi.
    (3) În cazul vânzărilor cu drept de retur nu se aplică prevederile pct. 122.
106^4. - Pentru activele financiare evaluate la costul amortizat, atunci când entitatea nu are estimări rezonabile de recuperare a activului financiar parţial sau integral, recunoaşte suma care nu mai poate fi recuperată ca o ajustare pentru deprecierea sau pierderea de valoare a acestora, şi nu prin reducerea directă a valorii contabile brute a activului.
106^5. (1) La derecunoaşterea unui activ financiar, urmată de primirea în schimb a oricărui alt activ, entitatea înregistrează distinct, pe seama cheltuielilor, derecunoaşterea activului scos din evidenţă şi primirea activului obţinut în schimb.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) operaţiunile de vânzare de investiţii pe termen scurt, caz în care se înregistrează doar câştigul sau pierderea din cedare."

    3. După punctul 145 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 9.3^1 „Contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienţi şi a operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi“, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 9.3^1
    Contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienţi şi a operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi
──────────
    ^1 Contul corespunzător în care a fost înregistrat venitul.──────────
145^1. (1) Entităţile care primesc active de la clienţii lor, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinaţie achiziţia sau construirea de imobilizări corporale, pentru a-i conecta la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit legii, evidenţiază datoria corespunzătoare valorii activelor respective ca venit amânat în contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi».
    (2) Venitul amânat se înregistrează ca venit curent în contul de profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor respective.
145^2. (1) În cazul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică, contravaloarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea reprezintă imobilizări necorporale de natura drepturilor de utilizare şi se evidenţiază în contul 205 «Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare»/analitic distinct.
    (2) Amortizarea imobilizărilor necorporale prevăzute la alin. (1) se înregistrează pe perioada pentru care entitatea are dreptul de a utiliza reţelele respective, dacă această durată este specificată în contractele încheiate sau, dacă nu este stabilită o asemenea durată, pe durata de viaţă a instalaţiilor de utilizare de la locul de consum.
145^3. (1) Tratamentul contabil prevăzut la pct. 145^2 se aplică şi în cazul cheltuielilor efectuate de entităţi pentru racordarea la reţeaua de apă, gaze sau alte utilităţi, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la reţelele respective de distribuţie.
    (2) În toate cazurile se vor avea în vedere clauzele cuprinse în contractele încheiate între părţi."

    4. După alineatul (3) al punctului 146 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Activele financiare ce urmează a fi primite, pentru care se aplică contabilitatea la data decontării, prevăzută de IFRS 9, se înregistrează în contul 8039 «Alte valori în afara bilanţului»/analitic distinct."

    5. Punctele 168 şi 169 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "168. - În capitalurile proprii se evidenţiază distinct alte elemente de capitaluri proprii, respectiv:
    - diferenţele rezultate din modificarea valorii juste, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (contul 1035 «Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»);
    – diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [contul 1036 «Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»];
    – modificările de valoare justă ale instrumentelor de acoperire, aferente părţii eficiente a operaţiunii de acoperire, reprezentând diferenţele din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie [contul 1037 «Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)»];
    – alte elemente de capitaluri proprii.
169. (1) Diferenţele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global se înregistrează în contul 1035 «Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global».
    (2) Veniturile din dividende şi asimilate, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt înregistrate în contul 7623 «Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct.
    (3) La scoaterea din evidenţă a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, câştigurile sau pierderile reprezentând diferenţe favorabile sau nefavorabile din evaluare, evidenţiate anterior în contul 1035 «Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global», se înregistrează în contul 7623 «Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct, respectiv 6613 «Cheltuieli aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct."

    6. Punctul 181 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "181. (1) În conturile de cheltuieli se evidenţiază distinct cheltuielile rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (contul 662 «Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate şi pierderi privind contabilitatea de acoperire»), respectiv:
    - cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării;
    – pierderi privind contabilitatea de acoperire;
    – cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii.
    (2) În cazul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie, pierderile reprezentând diferenţele de valoare justă ale instrumentului de acoperire aferente părţii ineficiente a operaţiunii de acoperire sunt înregistrate în contul 6622 «Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)"

    7. După alineatul (2) al punctului 182 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prevederile alin. (2) se aplică, de asemenea, şi în cazul costurilor marginale ale obţinerii unui contract, respectiv al costurilor de îndeplinire a unui contract, prevăzute la pct. 106^2 alin. (1)."

    8. Punctul 185 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "185. (1) În conturile de venituri se evidenţiază distinct veniturile rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (contul 763 «Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate şi câştiguri privind contabilitatea de acoperire»), respectiv:
    - veniturile provenind din operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării;
    – câştigurile privind contabilitatea de acoperire;
    – venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii.
    (2) În cazul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie, câştigurile reprezentând diferenţele de valoare justă ale instrumentului de acoperire aferente părţii ineficiente a operaţiunii de acoperire sunt înregistrate în contul 7632 «Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)"

    9. După punctul 194 se introduce un nou punct, punctul 194^1, cu următorul cuprins:
    "194^1. - Pentru conturile aferente instrumentelor financiare entităţile dezvoltă analitice corespunzătoare naturii acestora, care să permită inclusiv identificarea modalităţii lor de evaluare."

    10. În planul de conturi cuprins la punctul 196 se introduc conturile 332 „Servicii în curs de execuţie (A)“, 474 „Sume amânate aferente obţinerii şi îndeplinirii unui contract (A)“, 476 „Decontări aferente vânzărilor cu drept de retur“, 4761 „Datorii de rambursare aferente vânzărilor cu drept de retur (P)“, 4762 „Creanţe aferente dreptului de a recupera produse de la clienţi (A)“, 4911 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor faţă de clienţi“ (P)^2, 4915 „Ajustări aferente creanţelor estimate a nu se recupera integral (P)“^3, 6615 „Pierderi aferente activelor financiare reclasificate“, 6624 „Pierderi privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste“, 6625 „Pierderi privind instrumentele de acoperire a valorii juste“, 6815 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările aferente creanţelor estimate a nu se recupera integral“^4, 712 „Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie“, 713 „Venituri aferente costului obţinerii şi îndeplinirii unui contract“, 7625 „Câştiguri aferente activelor financiare reclasificate“, 7634 „Câştiguri privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste“ şi 7635 „Câştiguri privind instrumentele de acoperire a valorii juste“.──────────
    ^2 Ajustările se constituie cu ocazia inventarierii creanţelor.
    ^3 Ajustările se determină şi se înregistrează atunci când la evaluarea preţului tranzacţiei se estimează că suma cuvenită nu va fi încasată în totalitate.
    ^4 Contul se utilizează pentru înregistrarea sumei estimate, la data tranzacţiei, a nu se recupera de la clienţi.
──────────

    11. În planul de conturi cuprins la punctul 196, denumirea conturilor 1035, 1036, 2613, 2623, 2633, 661, 6613, 662, 6622, 762, 7623, 763 şi 7632 se modifică astfel:
    "1035. Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A/P)
1036. Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A/P)
2613. Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)
2623. Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)
2633. Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)
661. Cheltuieli şi pierderi privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
6613. Cheltuieli aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
662. Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate şi pierderi privind contabilitatea de acoperire
6622. Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)
762. Venituri şi câştiguri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
7623. Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
763. Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate şi câştiguri privind contabilitatea de acoperire
7632. Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)."

    12. La capitolul 11 se introduce funcţiunea contului 476 «Decontări aferente vânzărilor cu drept de retur», cu următorul cuprins:
    "Contul 476
    Cu ajutorul contului 476 «Decontări aferente vânzărilor cu drept de retur» se ţine evidenţa datoriilor de rambursare aferente contractelor cu drept de retur, respectiv a creanţelor aferente dreptului de a recupera produse de la clienţi."

    13. Funcţiunea conturilor 1035, 1036, 1037, 1038, 261, 262, 263, 478, 661, 662, 665, 762, 763 şi 765, cuprinsă în capitolul 11, se modifică astfel:
    "Contul 1035
    În contul 1035 «Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global» se evidenţiază diferenţele rezultate din evaluarea ulterioară a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
    Contul 1036
    În contul 1036 «Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global» se evidenţiază diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
    Contul 1037
    În contul 1037 «Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)» se evidenţiază modificările de valoare justă ale instrumentelor de acoperire, aferente părţii eficiente a operaţiunii de acoperire, reprezentând diferenţele din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie.
    Contul 1038
    În contul 1038 «Alte elemente de capitaluri proprii» se evidenţiază: diferenţele dintre valoarea justă a activelor achiziţionate în cazul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni, contabilizată potrivit IFRS 2, şi valoarea contabilă a instrumentelor de capitaluri proprii; diferenţele din modificarea valorii juste, datorate riscului propriu de credit, aferente datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere; alte diferenţe privind contabilitatea de acoperire (diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de capitaluri proprii acoperite, care sunt evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global); alte elemente de capitaluri proprii.
    Contul 261
    Cu ajutorul contului 261 «Acţiuni deţinute la filiale» se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la filiale, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
    Contul 262
    Cu ajutorul contului 262 «Acţiuni deţinute la entităţi asociate» se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţi asociate, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
    Contul 263
    Cu ajutorul contului 263 «Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun» se ţine evidenţa titlurilor pe care entitatea le deţine în capitalul entităţilor controlate în comun, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
    Contul 478
    Cu ajutorul contului 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi» se ţine evidenţa datoriei corespunzătoare valorii activelor primite de entitate de la clienţii săi, sub formă de imobilizări corporale sau numerar, pentru a-i conecta, conform prevederilor legale, la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii.
    Contul 661
    Cu ajutorul contului 661 «Cheltuieli şi pierderi privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare» se ţine evidenţa pierderilor rezultate din evaluarea activelor şi datoriilor financiare prin contul de profit şi pierdere, precum şi a pierderilor rezultate din reclasificarea activelor financiare clasificate anterior ca fiind evaluate la costul amortizat, în categoria de evaluare a valorii juste prin profit sau pierdere, respectiv din reclasificarea activelor financiare clasificate anterior ca fiind evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, în categoria de evaluare a valorii juste prin profit sau pierdere.
    Contul 662
    Cu ajutorul contului 662 «Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate şi pierderi privind contabilitatea de acoperire» se ţine evidenţa pierderilor rezultate din evaluarea instrumentelor derivate prin contul de profit şi pierdere, a pierderilor şi a cheltuielilor cu dobânzile privind contabilitatea de acoperire.
    Contul 665
    Cu ajutorul contului 665 «Cheltuieli din diferenţe de curs valutar» se ţine evidenţa diferenţelor nefavorabile de curs valutar recunoscute în contul de profit şi pierdere, inclusiv a pierderilor aferente componentei valutare a instrumentelor de acoperire nederivate.
    Contul 762
    Cu ajutorul contului 762 «Venituri şi câştiguri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare» se ţine evidenţa câştigurilor rezultate din evaluarea activelor şi datoriilor financiare prin contul de profit şi pierdere, precum şi a câştigurilor rezultate din reclasificarea activelor financiare clasificate anterior ca fiind evaluate la costul amortizat, în categoria de evaluare a valorii juste prin profit sau pierdere, respectiv din reclasificarea activelor financiare clasificate anterior ca fiind evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, în categoria de evaluare a valorii juste prin profit sau pierdere.
    Contul 763
    Cu ajutorul contului 763 «Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate şi câştiguri privind contabilitatea de acoperire» se ţine evidenţa câştigurilor rezultate din evaluarea instrumentelor derivate prin contul de profit şi pierdere, a câştigurilor şi a veniturilor cu dobânzile privind contabilitatea de acoperire.
    Contul 765
    Cu ajutorul contului 765 «Venituri din diferenţe de curs valutar» se ţine evidenţa diferenţelor favorabile de curs valutar recunoscute în contul de profit şi pierdere, inclusiv a câştigurilor aferente componentei valutare a instrumentelor de acoperire nederivate."    ART. II
    (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
    (2) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului ordin de la începutul primului exerciţiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2018.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa

    Bucureşti, 8 decembrie 2017.
    Nr. 3.189.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice