Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.174 din 25 ianuarie 2021  privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.174 din 25 ianuarie 2021 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 94 din 28 ianuarie 2021
    Având în vedere:
    - prevederile art. 4 alin. (1) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
    – prevederile art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Referatul nr. 569/DGIP/25.01.2021 de aprobare a Ordinului privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014;
    – prevederile art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 23 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 15^1 se introduce un nou articol, articolul 15^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 15^2
    Prin derogare de la dispoziţiile art. 15, în sesiunea februarie din anul şcolar 2020-2021, componenţa comisiilor de examinare din centrele de examen, constituite în fiecare unitate/instituţie de învăţământ acreditată, este următoarea:
    a) preşedinte - directorul/directorul adjunct al unităţii/instituţiei de învăţământ desemnate centru de examen, de regulă cadru didactic de specialitate;
    b) vicepreşedinte - reprezentantul operatorului economic pentru una dintre calificările profesionale certificate sau, în lipsa acestuia, un reprezentant al CLDPS sau un reprezentant al AJOFM/ANOFM, după caz; în cazul în care nu este posibilă prezenţa persoanelor amintite, poziţia de vicepreşedinte va fi ocupată de directorul adjunct/responsabilul ariei curriculare «Tehnologii»;
    c) membrii: un cadru didactic de specialitate care a îndrumat realizarea proiectului pentru examenul de certificare şi un evaluator extern, reprezentant al unui operator economic cu care unitatea/instituţia de învăţământ are încheiate contracte sau un cadru didactic reprezentant al unei alte unităţi de învăţământ care a şcolarizat elevi în calificarea respectivă, pentru fiecare calificare; în cazul în care nu poate fi asigurată prezenţa în comisie a unui evaluator extern, acesta va fi înlocuit cu un cadru didactic de specialitate din unitatea/instituţia de învăţământ care a şcolarizat elevi în calificarea respectivă, pentru fiecare calificare;
    d) secretar: secretarul unităţii/instituţiei de învăţământ în care se organizează centrul de examen sau un cadru didactic de specialitate cu competenţe digitale din respectiva unitate/ instituţie de învăţământ."

    2. După articolul 22^1 se introduce un nou articol, articolul 22^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 22^2
    Prin derogare de la prevederile art. 22, pentru sesiunea februarie din anul şcolar 2020-2021, examenul de certificare a absolvenţilor învăţământului postliceal constă în realizarea şi susţinerea unui proiect. Proba practică şi proba scrisă se echivalează."

    3. După articolul 23^1 se introduce un nou articol, articolul 23^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 23^2
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 23, pentru sesiunea februarie din anul şcolar 2020-2021, proba practică a examenului de certificare a calificării profesionale se echivalează prin calculul mediei aritmetice a mediilor modulelor care conţin instruire practică şi pregătire practică din planurile de învăţământ pentru anii I şi II (calificări profesionale cu durata studiilor de 1,5 ani) după formula:
    M_pp = (M_pI + M_pII)/2
    unde:
    M_pp - media probei practice;
    M_pI, M_pII - media aritmetică a modulelor care conţin instruire practică şi pregătire practică din anii I şi II.
    (2) Pe baza situaţiei şcolare a candidaţilor, pusă la dispoziţie de către secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ care organizează examenul sau secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ arondate, transmisă on-line, în format pdf (copie după foaia matricolă sau o adeverinţă ce conţine mediile modulelor studiate), comisia de examinare realizează calculul mediei pentru echivalarea probei practice, care se consemnează în Fişa de echivalare a probei practice, conform anexei nr. 9.
    (3) Dacă media calculată conform formulei prevăzute la alin. (1) este minimum 6 (şase) candidatul este declarat «admis» pentru proba practică şi are dreptul să participe la următoarea etapă a examenului de certificare.
    (4) Dacă media este strict mai mică decât 6 (şase) candidatul este declarat «respins"

    4. După articolul 24^1 se introduce un nou articol, articolul 24^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 24^2
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 24, pentru sesiunea februarie din anul şcolar 2020-2021, proba scrisă a examenului de certificare a calificării profesionale se echivalează prin calculul mediei aritmetice a mediilor tuturor modulelor din planurile de învăţământ pentru anii I şi II (calificări profesionale cu durata studiilor de 1,5 ani) după formula:
    M_ps = (M_tI + M_tII)/2
    unde:
    M_ps - media probei scrise;
    M_tI, M_tII - media aritmetică a tuturor modulelor din anii I şi II.
    (2) Pe baza situaţiei şcolare a candidaţilor, pusă la dispoziţie de către secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ care organizează examenul sau secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ arondate, transmisă on-line, în format pdf (copie după foaia matricolă sau o adeverinţă ce conţine mediile modulelor studiate), comisia de examinare realizează calculul mediei pentru echivalarea probei scrise, care se consemnează în Fişa de echivalare a probei scrise, conform anexei nr. 10.
    (3) Dacă media calculată la alin. (1) este minimum 5 (cinci) candidatul este declarat «admis» pentru proba scrisă şi are dreptul să participe la următoarea probă a examenului de certificare."

    5. La articolul 25, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:
    "(13) Pentru sesiunea februarie 2021 modelul Fişei de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale este prevăzut în anexa nr. 11."

    6. La articolul 26, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Prin derogare de la prevederile alin. (5), pentru sesiunea februarie din anul şcolar 2020-2021 depunerea proiectului în vederea susţinerii examenului de certificare, în format pdf, se realizează on-line, pe adresa de e-mail a unităţii/instituţiei de învăţământ, urmând a fi arhivat în format digital şi păstrat 3 (trei) ani. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii proiectului în format pdf pe adresa de e-mail a unităţii/instituţiei de învăţământ, acesta va fi depus fizic la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ."

    7. La articolul 27, după alineatul (1^4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^5)-(1^9), cu următorulcuprins:
    "(1^5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru sesiunea februarie din anul şcolar 2020-2021, susţinerea proiectului în cadrul examenului de certificare a calificării profesionale se face on-line. În situaţiile în care elevii nu deţin calculatoare, laptopuri, tablete, telefoane şi/sau nu au conexiune la internet şi nu este posibilă organizarea susţinerii on-line a proiectului, unitatea/instituţia de învăţământ centru de examen va asigura condiţiile necesare desfăşurării probei, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii. Fiecare comisie de examinare va realiza o programare orară riguroasă a candidaţilor care nu pot susţine examenul de certificare on-line. Candidaţii vor intra în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se ora prevăzută.
(1^6) Pentru sesiunea februarie din anul şcolar 2020-2021, pentru fiecare candidat se completează Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale de către fiecare evaluator din comisia de examinare. Aprecierea se face prin acordarea unui punctaj pentru fiecare indicator.
(1^7) Pentru sesiunea februarie din anul şcolar 2020-2021, preşedintele comisiei de examinare mediază situaţiile în care apar diferenţe mai mari de 3 puncte la unul sau la ambele criterii de evaluare din Fişa de evaluare. Hotărârea preşedintelui este definitivă.
(1^8) Pentru sesiunea februarie din anul şcolar 2020-2021, punctajul final, pentru fiecare candidat, se calculează de către comisia de examinare ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor totale acordate de către cei doi membri evaluatori ai comisiei de examinare şi se consemnează în Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, iar apoi se stabileşte calificativul obţinut, conform anexei nr. 11.
(1^9) Punctajul final obţinut la realizarea şi susţinerea proiectului se împarte la 10 şi reprezintă nota finală, care se consemnează în catalogul de examen."

    8. La articolul 49, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Pentru sesiunea februarie din anul şcolar 2020-2021, un candidat se consideră «neprezentat» dacă nu a depus proiectul."

    9. La articolul 52, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^2) Pentru sesiunea februarie din anul şcolar 2020-2021 prevederile alin. (1) nu se aplică în ceea ce priveşte arhivarea lucrărilor scrise."

    10. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 58
    Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta metodologie."

    11. După anexa nr. 8 se introduc 3 noi anexe, anexele nr. 9, 10 şi 11, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Pentru sesiunea februarie din anul şcolar 2020-2021 se suspendă aplicarea prevederilor art. 13 lit. s), ş), t) şi v), art. 16 lit. e), f), g), r) şi s), art. 28, art. 30-40, art. 44, 45, 46, 47 şi ale art. 57 pct. 2 lit. b), c), d) şi e) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. III
    Pentru sesiunea februarie din anul şcolar 2020-2021, directorul unităţii de învăţământ, cu avizul consiliului de administraţie, stabileşte, prin decizie, o comisie formată din cadre didactice de specialitate din aria curriculară „Tehnologii“, cu următoarele atribuţii:
    - avizează lista temelor proiectelor pentru fiecare calificare profesională şi le propune spre aprobare consiliului de administraţie al unităţii/instituţiei de învăţământ;
    – validează, cu acceptul îndrumătorului proiectului, opţiunile candidaţilor pentru temele de proiect;
    – prezintă îndrumătorilor de proiect Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, conform anexei nr. 11;
    – monitorizează proiectele şi temele proiectelor elaborate în anii anteriori, pentru a propune teme care să permită candidaţilor realizarea unor proiecte originale.


    ART. IV
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. V
      Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu


    Bucureşti, 25 ianuarie 2021.
    Nr. 3.174.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 9 la metodologie)
    MINISTERUL EDUCAŢIEI
    Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal
    Sesiunea: februarie 2021
    FIŞA DE ECHIVALARE A PROBEI PRACTICE
    Numele şi prenumele candidatului: .................................................
    Centrul de examen: ..................................................................
    Unitatea/Instituţia de învăţământ absolvită: ...................................
    Calificarea profesională: .............................................................
    Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de 1,5 ani:

┌─────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│Media │Media │Medie │Rezultatul│
│modulelor│modulelor│proba │probei │
│anul I │anul II │practică│practice │
│(M_pI) │(M_pII) │(M_pp) │(admis/ │
│ │ │ │respins) │
├─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴────────┴──────────┘    M_pp = (M_pI + M_pII)/2
    unde:
    Mpp - media probei practice;
    MpI, MpII - media aritmetică a modulelor care conţin instruire practică şi pregătire practică din anii I şi II.

    Profesori evaluatori (numele, prenumele şi semnătura):
    Evaluator 1: ..........................
    Evaluator 2: ...........................
    Preşedinte de comisie (numele, prenumele şi semnătura):
    Data:

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 10 la metodologie)
    MINISTERUL EDUCAŢIEI
    Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal
    Sesiunea: februarie 2021
    FIŞA DE ECHIVALARE A PROBEI SCRISE
    Numele şi prenumele candidatului: .................................................
    Centrul de examen: ....................................................................
    Unitatea/Instituţia de învăţământ absolvită: ...................................
    Calificarea profesională: ..............................................................
    Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de 1,5 ani:

┌─────────┬─────────┬──────┬───────────┐
│Media │Media │Medie │Rezultatul │
│modulelor│modulelor│proba │probei │
│anul I │anul II │scrisă│scrise │
│(M_tI) │(M_tII) │(M_ps)│(admis/ │
│ │ │ │respins) │
├─────────┼─────────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴──────┴───────────┘    M_ps = (M_tI + M_tII)/2
    unde:
    Mps - media probei scrise;
    MtI, MtII - media aritmetică a tuturor modulelor din anii I şi II.

    Profesori evaluatori (numele, prenumele şi semnătura):
    Evaluator 1: ……………………………
    Evaluator 2: ...........................................
    Preşedinte de comisie (numele, prenumele şi semnătura):
    Data:

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 11 la metodologie)
    MINISTERUL EDUCAŢIEI
    Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal
    Sesiunea: februarie 2021
    FIŞA DE EVALUARE A PROIECTULUI ŞI A SUSŢINERII ORALE
    Numele şi prenumele candidatului: .................................................
    Centrul de examen: ...................................................................
    Unitatea/instituţia de învăţământ absolvită: ...................................
    Calificarea profesională: ..............................................................
    Competenţe vizate a fi atinse (conform SPP):
    1. ........................
    2. ........................
    3. ............................
    Tema proiectului:
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    Numele, prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect: ..............................................................
    ..............................................................................................


┌────┬────────────┬──────────┬─────────┬───────────────────┐
│ │A. Criterii │ │ │Punctaj acordat │
│ │de evaluare^│Indicatori│Punctaj │ │
│Nr. │1 a │de │maxim pe ├─────────┬─────────┤
│crt.│proiectului │realizare^│indicator│Evaluator│Evaluator│
│ │realizat de │2 │ │1 │2 │
│ │candidat │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Indicator │.. p │ │ │
│ │Planificarea│1 │ │ │ │
│ │elaborării ├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │proiectului │Indicator │.. p │ │ │
│ │(20 p) │2 │ │ │ │
│ │ ├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │....... │.. p │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Indicator │.. p │ │ │
│ │Realizarea │1 │ │ │ │
│ │părţii ├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2. │scrise a │Indicator │.. p │ │ │
│ │proiectului │2 │ │ │ │
│ │(50 p) ├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │.... │.. p │ │ │
├────┴────────────┴──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL MAXIM REALIZARE │70 p │ │ │
│PROIECT^3 │ │ │ │
├────┬────────────┬──────────┼─────────┼─────────┴─────────┤
│ │B. Criterii │ │ │ │
│ │de apreciere│ │ │Punctaj acordat │
│ │a │ │ │ │
│ │performanţei│Indicatori│Punctaj │ │
│Nr. │candidatului│de │maxim pe ├─────────┬─────────┤
│crt.│la proba │realizare │indicator│ │ │
│ │orală de │ │ │Evaluator│Evaluator│
│ │susţinere a │ │ │1 │2 │
│ │proiectului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Indicator │.. p │ │ │
│ │Prezentarea │1 │ │ │ │
│ │şi ├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1. │promovarea │Indicator │.. p │ │ │
│ │proiectului │2 │ │ │ │
│ │(30 p) ├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │....... │.. p │ │ │
├────┴────────────┴──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL MAXIM SUSŢINERE │30 p │ │ │
│PROIECT^4 │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│PUNCTAJ TOTAL^5 │100 p │ │ │
├────────────────────────────┴─────────┼─────────┼─────────┤
│PUNCTAJ FINAL^6 │ │ │
└──────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘


    Întrebările Comisiei^7

┌─────────┬────────────────────────────┐
│ │Observaţii referitoare la │
│ÎNTREBARE│răspunsurile la întrebări │
│ │ale candidatului │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
└─────────┴────────────────────────────┘    ^1 Criteriile de evaluare sunt enunţuri asociate competenţelor/rezultatelor învăţării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenţei. Fiecărui criteriu i se alocă un punctaj maxim.
    ^2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiţi în relaţie cu competenţele/rezultatele învăţării. Fiecărui indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului.
    ^3 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total obţinut de candidat pentru toate criteriile.
    ^4 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total obţinut de candidat pentru toate criteriile.
    ^5 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total acordat pentru candidat.
    ^6 Se calculează punctajul final ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre cei doi evaluatori.
    ^7 Se completează de un membru al comisiei de examinare. Răspunsurile la întrebări vor fi luate în considerare la acordarea punctajului la proba orală.
    Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării probei de realizare a proiectului şi a susţinerii orale:
    Admis

┌┬─────────────┬────────┬──────┬─────┬────────────┐
││ │100 p-95│94,99 │84,99│ │
││Cu punctajul │p │p-85 p│p-75 │74,99 p-60 p│
││final │ │ │p │ │
││ ├────────┼──────┼─────┼────────────┤
││ │ │ │ │ │
│├─────────────┼────────┼──────┼─────┼────────────┤
││Cu │Excelent│Foarte│Bine │Satisfăcător│
││calificativul│ │bine │ │ │
│├─────────────┼────────┼──────┼─────┼────────────┤
││ │ │ │ │ │
└┴─────────────┴────────┴──────┴─────┴────────────┘    Respins [ ] Cu punctajul final [ ]
    Profesori evaluatori (numele, prenumele şi semnătura):
    Evaluator 1: ................................
    Evaluator 2: ................................
    Preşedinte de comisie (numele, prenumele şi semnătura):
    Data:
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016