Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.152 din 15 octombrie 2013  pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta energetica a cladirilor si inspectia sistemelor de incalzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 3.152 din 15 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta energetica a cladirilor si inspectia sistemelor de incalzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013

    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
    potrivit dispoziţiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,
    luând în considerare prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată,
    în temeiul art. 30 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, republicată, al art. 12 alin. (7) şi al art. 14 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Procedura de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică a clădirilor şi inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
                      regionale şi administraţiei publice,
                                Iulian Matache,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 15 octombrie 2013.
    Nr. 3.152.


    ANEXĂ

                                   PROCEDURĂ
                 de control al statului cu privire la aplicarea
                unitară a prevederilor legale privind performanţa
                     energetică a clădirilor şi inspecţia
          sistemelor de încălzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013

    CAP. I
    Scopul procedurii

    ART. 1
    Prezenta procedură are drept scop crearea sistemului unic de control al certificatelor de performanţă energetică, al rapoartelor de audit energetic, precum şi al rapoartelor de inspecţie a sistemelor tehnice ale clădirilor, pentru respectarea şi aplicarea de către toţi factorii responsabili a legislaţiei specifice privind creşterea performanţei energetice a clădirilor, proiectarea noilor clădiri cu consumuri reduse de energie, reabilitarea termică a clădirilor existente, informarea corectă a proprietarilor/administratorilor clădirilor prin certificatul de performanţă energetică, ca acţiune de interes public major şi general pentru realizarea şi menţinerea cerinţei esenţiale de "economie de energie şi izolare termică", precum şi a celorlalte cerinţe esenţiale prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

    CAP. II
    Domeniul de aplicare

    ART. 2
    (1) Prezenta procedură stabileşte regulile generale de exercitare a controlului de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică a clădirilor, în scopul verificării respectării cerinţelor prevăzute de Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, a cerinţelor de performanţă energetică ale clădirilor noi, respectiv ale clădirilor existente la care s-au executat lucrări de creştere a performanţei energetice, al elaborării certificatelor de performanţă energetică, denumite în continuare certificate, precum şi pentru realizarea programelor de inspecţie a sistemelor de încălzire şi a sistemelor de climatizare.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile prezentei proceduri categoriile de clădiri prevăzute la art. 7 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată.

    CAP. III
    Cadrul legal

    ART. 3
    Cadrul legal de aplicare a prezentei proceduri:
    - Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;
    - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;
    - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.;
    - Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994;
    - Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995;
    - Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
    - Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", cu modificările şi completările ulterioare;
    - Reglementări tehnice în vigoare, normative, regulamente, specificaţii tehnice, instrucţiuni tehnice, ghiduri, metodologii, manuale privind calitatea lucrărilor de construcţii la clădiri noi şi de reabilitare termică a clădirilor existente.

    CAP. IV
    Termeni utilizaţi şi abrevieri

    ART. 4
    (1) În contextul prezentei proceduri, termenii şi expresiile utilizate cu referire la performanţa energetică a clădirilor au înţelesul prevăzut la art. 3 din Legea nr. 372/2005, republicată, denumită în continuare Lege.
    (2) În tot cuprinsul procedurii se utilizează următoarele abrevieri:
    MDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
    ISC - Inspectoratul de Stat în Construcţii;
    IRC - Inspectoratul Regional în Construcţii;
    IJC - Inspectoratul Judeţean în Construcţii;
    ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
    PVRTL - procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
    SMQ - Sistemul de Management al Calităţii.

    CAP. V
    Descrierea procedurii

    ART. 5
    (1) ISC exercită controlul statului cu privire la performanţa energetică a clădirilor şi la inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare.
    (2) Activităţile de control şi inspecţie curente, prin sondaj, tematice şi ca urmare a sesizărilor adresate ISC se efectuează pe baza programelor de control şi inspecţie aprobate de către conducerea ISC, respectiv din dispoziţia conducerilor IRC şi IJC, de către inspectori de specialitate, care pot fi însoţiţi de specialiştii nominalizaţi la art. 31 din Lege.
    (3) Activităţile de control şi inspecţie vizează:
    a) verificarea certificatelor şi a rapoartelor de audit energetic privind:
      (i) încadrarea în rezistenţele termice corectate, pentru clădiri noi;
      (ii) aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică la clădirile existente;
      (iii) completitudinea şi corectitudinea informaţiilor conţinute în acestea;
    b) verificarea rapoartelor de inspecţie a sistemelor de încălzire şi climatizare privind:
      (i) inspecţia periodică a cazanelor;
      (ii) inspecţia periodică a sistemelor de încălzire;
      (iii) inspecţia periodică a instalaţiilor de climatizare;
    c) verificarea şi dispunerea de măsuri privind respectarea obligaţiei proprietarilor/administratorilor de afişare a certificatului, conform prevederilor art. 22 din Lege, la clădirile:
      (i) aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice;
      (ii) instituţiilor care prestează servicii publice de interes sau utilitate publică;
    d) sancţionarea contravenţională a factorilor responsabili, potrivit art. 26 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia constatării emiterii certificatului de urbanism de către autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea emiterii autorizaţiei de construire, cu încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Lege.
    ART. 6
    (1) Activitatea de control şi inspecţie privind verificarea existenţei certificatelor şi a rapoartelor de audit energetic, precum şi a documentaţiei tehnice care a stat la baza elaborării acestora va avea în vedere următoarele:
    a) competenţele de elaborare (specialitate, grad profesional), semnare şi ştampilare a certificatelor şi/sau rapoartelor de audit energetic ale auditorului energetic pentru clădiri, conform prevederilor legale în vigoare;
    b) termenul de valabilitate al atestatului auditorului energetic;
    c) înscrierea în registrul propriu de evidenţă a activităţii al auditorului energetic pentru clădiri a documentelor prevăzute la art. 28 alin. (1) din Lege;
    d) transmiterea, în format electronic, sau transmiterea incompletă de către auditorul energetic pentru clădiri, în termen de maximum 30 de zile de la data întocmirii acestora, a conţinutului documentelor prevăzute la art. 28 alin. (2) din Lege;
    e) încadrarea indicatorilor de performanţă energetică a clădirii în cerinţele minime stabilite prin Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007, cu modificările şi completările ulterioare, acolo unde aceasta este cerută prin reglementările tehnice în vigoare;
    f) forma şi conţinutul certificatului de performanţă energetică, conform conţinutului-cadru prevăzut de Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv anexa la acesta, precum şi datele de identificare ale clădirii sau a părţii de clădire, valorile calculate, încadrarea construcţiei în categoriile de clădiri, valabilitatea certificatului şi recomandările de reducere a consumurilor de energie ale clădirii, potrivit prevederilor art. 18 din Lege;
    g) aplicarea măsurilor şi sancţiunilor contravenţionale, după caz, potrivit legislaţiei aplicabile, în vigoare.
    (2) Pentru clădirile existente, activitatea de control şi inspecţie va avea în vedere, suplimentar faţă de prevederile de la alin. (1):
    a) existenţa rapoartelor de expertiză tehnică a clădirii la cerinţele "rezistenţă mecanică şi stabilitate", respectiv "economie de energie şi izolare termică" şi a concluziilor clare cu recomandarea lucrărilor de izolare termică a anvelopei clădirilor;
    b) existenţa raportului de audit energetic şi a certificatului de performanţă energetică corespunzătoare consumurilor iniţiale de energie ale clădirilor;
    c) existenţa certificatului de performanţă energetică corespunzătoare consumurilor finale de energie ale clădirilor cuprinse în programele naţionale de creştere a performanţei energetice.
    ART. 7
    Activitatea de control şi inspecţie privind verificarea rapoartelor de inspecţie a sistemelor de încălzire şi climatizare va avea în vedere următoarele:
    a) competenţele de elaborare, semnare şi ştampilare a rapoartelor de inspecţie de către expertul tehnic atestat, conform prevederilor legale în vigoare;
    b) înscrierea în registrul propriu de evidenţă a activităţii expertului tehnic atestat, a rapoartelor de inspecţie a sistemelor de încălzire/climatizare;
    c) transmiterea, în format electronic, sau transmiterea incompletă de către expertul tehnic atestat, în termen de maximum 30 de zile de la data întocmirii acestora, a rapoartelor de inspecţie a sistemelor de încălzire şi climatizare;
    d) încadrarea indicatorilor de performanţă energetică a sistemelor de încălzire în cerinţele minime stabilite prin Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) forma şi conţinutul raportului de inspecţie, corectitudinea valorilor calculate, încadrarea construcţiei în categoriile de clădiri, valabilitatea inspecţiei, potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) şi art. 25 din Lege, precum şi respectarea reglementărilor tehnice relevante în vigoare la data efectuării inspecţiei;
    f) aplicarea măsurilor şi sancţiunilor contravenţionale, după caz, potrivit legislaţiei aplicabile, în vigoare.
    ART. 8
    (1) Activitatea de control şi inspecţie privind respectarea obligaţiei proprietarilor/administratorilor de afişare a certificatului de performanţă energetică va avea în vedere respectarea obligaţiei afişării certificatului, în valabilitate, la loc accesibil şi vizibil publicului, pentru clădirile cu o suprafaţă utilă de peste 500 m2, aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice, precum şi pentru clădirile în care funcţionează instituţii care prestează servicii publice, prin grija proprietarului/ administratorului clădirii.
    (2) Începând cu 9 iulie 2015, prevederile alin. (1) se aplică şi clădirilor cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 m2, aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau în care funcţionează instituţii care prestează servicii publice.
    (3) Verificarea respectării prevederilor de la alin. (1) şi (2) se va aplica în mod corespunzător şi celorlalţi proprietari sau administratori ai clădirilor definite ca fiind de interes ori de utilitate publică în sensul Legii.
    ART. 9
    (1) Constatările şi măsurile aplicabile ca urmare a verificărilor efectuate de inspectorii de specialitate din cadrul ISC se consemnează în procesul-verbal de control încheiat.
    (2) Schema logică a modului de exercitare a controlului privind aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică a clădirilor şi inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare şi de dispunere a măsurilor, recomandărilor şi sancţiunilor prevăzute de Lege este prevăzută în anexa nr. 1.
    (3) Structura-cadru a procesului-verbal de control este prevăzută în anexa nr. 2.

    CAP. VI
    Măsuri şi sancţiuni aplicabile

    ART. 10
    (1) Nerespectarea obligaţiilor ce revin factorilor implicaţi în realizarea lucrărilor de creştere a performanţei energetice a clădirilor se constată şi se consemnează în cap. I "Constatări" şi cap. II "Neconformităţi constatate" din structura-cadru a procesului-verbal de control.
    (2) Măsurile şi termenele dispuse factorilor responsabili pentru ducerea la îndeplinire a acestora se consemnează la cap. III "Măsuri dispuse pentru neconformităţile constatate" din structura-cadru a procesului-verbal de control.
    ART. 11
    (1) În urma constatărilor înscrise în actul de control încheiat, inspectorul de specialitate va dispune şi asupra măsurilor de sancţionare contravenţională aplicabile, prevăzute de lege.
    (2) Procesele-verbale de control urmează a fi arhivate la cartea tehnică a construcţiei, prin grija proprietarului/ beneficiarului/administratorului construcţiei.
    ART. 12
    (1) În toate situaţiile în care inspectorul de specialitate constată faptul că încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor s-a făcut fără a avea certificatul de performanţă energetică, în actul de control încheiat se va face menţiunea încadrării faptei în situaţia prevăzută de art. 20 alin. (2) din Lege.
    (2) Actul de control încheiat urmează a fi comunicat administraţiei publice locale, respectiv ANCPI, pentru conformare.
    (3) Modelul de comunicare este prevăzut în anexa nr. 3.
    ART. 13
    În cazul în care se constată încălcări ale Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, ale reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010, cu modificările ulterioare, inspectorii de specialitate vor înainta conducerii ISC raportul de constatare însoţit de procesul-verbal de control, precum şi copii ale documentelor care au stat la baza întocmirii acestuia, cu propunerile de aplicare a măsurilor prevăzute de lege.
    ART. 14
    Pentru fapte constatate care, potrivit legii, constituie infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 15
    (1) IJC, prin IRC, vor prezenta periodic rapoarte cu privire la activitatea de control desfăşurată în domeniul performanţei energetice a clădirilor, cu măsurile dispuse.
    (2) Pe baza acestor rapoarte, ISC va elabora şi va înainta MDRAP raportul anual sau ori de câte ori i se solicită, cu privire la activitatea de control desfăşurată, precum şi la măsurile dispuse.
    (3) Modelul de raport al ISC către MDRAP este prevăzut în anexa nr. 4.
    ART. 16
    Participarea specialiştilor desemnaţi din cadrul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în construcţii şi al asociaţiilor profesionale de profil reprezentative, respectiv a inginerilor constructori şi a inginerilor de instalaţii în construcţii, a auditorilor energetici pentru clădiri, a arhitecţilor, precum şi a producătorilor de materiale de construcţii, atestaţi ca auditori energetici pentru clădiri şi/sau experţi tehnici atestaţi pentru specialitatea încălzire/climatizare, se va face în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu ISC.
    ART. 17
    Prezenta procedură se va revizui ori de câte ori se justifică din punct de vedere tehnic, dar cel puţin la 5 ani, şi se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
    ART. 18
    ISC scanează procesele-verbale şi, după caz, documentele anexate acestora în vederea arhivării electronice.
    ART. 19
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.


    Anexa 1
    la procedură


              Schema logică a modului de exercitare a controlului
           privind aplicarea unitară a prevederilor legale privind
                performanţa energetică a clădirilor şi inspecţia
       sistemelor de încălzire/climatizare şi de dispunere a măsurilor,
        recomandărilor şi sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 372/2005
            privind performanţa energetică a clădirilor, republicată

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Activităţile de control exercitate în scopul realizării cerinţei │
│ esenţiale de "economie de energie şi izolaţie termică", precum │
│ şi a celorlalte cerinţe esenţiale prevăzute de Legea nr. 10/1995 │
│ privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, │
│ presupun: │
└──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                               ▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Verificarea competenţelor de semnare şi ştampilare a: │
│ ● rapoartelor de audit energetic; │
│ ● rapoartelor de inspecţie a sistemelor de încălzire/climatizare;│
│ ● certificatelor energetice. │
└──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                               │ ┌───────────────────────────────────┐
                               ▼ │ Măsuri: │
                            ┌──┴──┐ Nu │ ● refacere rapoarte; │
                            │ ├────►│ ● anulare şi refacere certificate.├─┐
                            └──┬──┘ └───────────────────────────────────┘ │
                            Da │ │
                               ▼ │
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ Verificarea înregistrărilor privind: │ │
│ ● înscrierea rapoartelor în registrul activităţilor desfăşurate │◄────────┘
│ de către auditori; │
│ ● transmiterea rapoartelor, în format electronic, către MDRAP. │
└──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                               │ ┌───────────────────────────────────┐
                               ▼ │ Măsuri: │
                            ┌──┴──┐ Nu │ ● corectarea înregistrărilor şi │
                            │ ├────►│ aplicarea SMO; │
                            └──┬──┘ │ ● transmiterea documentelor în ├─┐
                            Da │ │ formatul impus. │ │
                               │ └───────────────────────────────────┘ │
                               ▼ │
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ Verificarea încadrării clădirii în indicatorii de performanţă: │ │
│ ● clasa energetică; │◄────────┘
│ ● consum total specific de energie; │
│ ● indici de emisie echivalent CO(2). │
└──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                               │ ┌───────────────────────────────────┐
                               ▼ │ Măsuri: │
                            ┌──┴──┐ Nu │ ● corectarea erorilor; │
                            │ ├────►│ ● comunicarea acestora beneficia- ├─┐
                            └──┬──┘ │ arului lucrării. │ │
                            Da │ └───────────────────────────────────┘ │
                               ▼ │
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ Verificarea existenţei certificatului de performanţă energetică │ │
│ la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor şi ataşarea │◄────────┘
│ acestuia, în copie, la PVRTL │
└──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                               │ ┌───────────────────────────────────┐
                               ▼ │ Măsuri: │
                            ┌──┴──┐ Nu │ ● comunicare către ANCPI/autori- │
                            │ ├────►│ tatea administraţiei publice │
                            └──┬──┘ │ locale/investitor/proprietar/ ├──┐
                            Da │ │ administrator │ │
                               │ └───────────────────────────────────┘ │
                               ▼ │
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ Verificarea conţinutului-cadru al certificatului şi anexei acestuia: │ │
│ ● valori calculate; │ │
│ ● încadrarea construcţiei în categoria de clădiri; │ │
│ ● valabilitatea certificatului; │ │
│ ● recomandări de reducere a consumului energetic. │ │
└──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘ │
                               │ ┌───────────────────────────────────┐ │
                               ▼ │ Măsuri: │ │
                            ┌──┴──┐ Nu │ ● retragerea şi anularea certifi- │ │
                            │ ├────►│ catului; │ │
                            └──┬──┘ │ ● refacerea certificatului; │ │
                            Da │ │ ● comunicarea constatării benefi- ├─┐│
                               │ │ ciarului lucrării. │ ││
                               │ └───────────────────────────────────┘ ││
                               ▼ ││
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││
│ Verificarea existenţei rapoartelor şi certificatelor iniţiale │ ││
│ pentru construcţii existente: │◄────────┘│
│ ● rapoarte/certificate energetice; │ │
│ ● raport de expertiză pentru cerinţa A; │ │
│ ● raport de expertiză pentru cerinţa E. │ │
│ ● indici de emisie echivalent CO(2). │ │
└──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ │
                               │ ┌───────────────────────────────────┐ │
                               ▼ │ Măsuri: │ │
                            ┌──┴──┐ Nu │ ● elaborarea de expertize tehnice;│ │
                            │ ├────►│ ● evaluarea şi expertizarea │ │
                            └──┬──┘ │ rapoartelor şi proiectelor. ├─┐│
                            Da │ └───────────────────────────────────┘ ││
                               │ ┌───────────────────────────────────────┼┘
                               ▼ ▼ │
                      ┌─────────────────┐ │
                      │ Evaluare finală │◄────────────────────────────────────┘
                      └─────────────────┘


    În toate situaţiile în care se constată încălcări ale reglementărilor tehnice în construcţii, care pot afecta cerinţele esenţiale ale clădirii, se vor dispune măsuri de evaluare şi expertizare a lucrărilor de către specialiştii reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale, cu care ISC a încheiat protocoale de colaborare.


    Anexa 2
    la procedură


┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│ INSPECTORATUL DE STAT │ INSPECTORATUL REGIONAL ÎN CONSTRUCŢII ............ │
│ ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C. │ │
│ │ Inspectoratul judeţean în Construcţii ......... │
└─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ Nr. înregistrare ISC: │ Nr. înregistrare unitate controlată: ........ │
└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


                            PROCES-VERBAL DE CONTROL
                       încheiat astăzi .....................

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Controlul se efectuează în baza Procedurii de control al statului cu privire │
│la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică a │
│clădirilor şi inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare - indicativ │
│PCC 001-2013, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltă- │
│rii regionale şi administraţiei publice, nr. 3.152/2013. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Inspectorii de specialitate............ din cadrul Inspectoratului Regional │
│în Construcţii ............. Inspectoratului Judeţean în Construcţii ........,│
│având legitimaţiile nr. ..............................., │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│În prezenţa: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│proprietarului/beneficiarului/administratorului: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│auditorului energetic: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│expertului tehnic atestat: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│reprezentanţilor asociaţiilor profesionale: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│În temeiul: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│- Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;│
│- legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările │
│ulterioare; │
│- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, │
│republicată, cu modificările şi completările ulterioare; │
│- Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de │
│Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, │
│cu modificările şi completările ulterioare; │
│- Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,│
│aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 180/2002, cu modificările │
│şi completările ulterioare; │
│- Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi │
│specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum│
│şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului │
│de Stat în Construcţii - I.S.C.; │
│- Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, │
│aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994; │
│- Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii │
│aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modifi- │
│cările şi completările ulterioare; │
│- Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiecte- │
│lor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea │
│Guvernului nr. 925/1995; │
│- Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind │
│calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; │
│- Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul │
│de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele │
│de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare; │
│- Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. │
│157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al │
│performanţei energetice a clădirilor", cu modificările şi completările │
│ulterioare; │
│Reglementărilor tehnice în vigoare, normativelor, regulamentelor, specifica- │
│ţiilor tehnice, instrucţiunilor tehnice, ghidurilor, metodologiilor, manuale- │
│lor privind calitatea lucrărilor de construcţii la clădiri noi şi de reabili- │
│tare termică a clădirilor existente. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Am efectuat, în perioada ............., controlul statului la obiectivul .....│
│............... cu privire la performanţa energetică a clădirilor şi inspecţia│
│sistemelor de încălzire/climatizare. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Situat în: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Categoria de clădire (conform art. 6 din Legea nr. 372/2005, republicată): │
├────────────────────────────────────────────┬──────────┬──┬────────────────┬──┤
│Clădire: │Nouă │ │Existentă │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────┼──┼────────────────┼──┤
│Suprafaţă utilă: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┴──────────┴──┴────────────────┴──┤
│Factori implicaţi în realizarea lucrărilor de reabilitare termică: │
├──────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────┤
│PROPRIETAR/BENEFICIAR/ │Denumirea: │Adresa: │
│ADMINISTRATOR ├────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │Reprezentat prin: │În calitate de: │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│AUDITOR ENERGETIC │Numele: │Atestat nr. ......... │
│ ├────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │Specialitatea: │Grad profesional: │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┬─────────┤
│EXPERT TEHNIC │Numele: │Atestat nr. ... │Cerinţa: │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼───────┬────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Specia- │
│ │ │ │ │litatea: │
├──────────────────────────────┴────────────────────┴───────┴────────┴─────────┤
│I. CONSTATĂRI │
├──────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──┬────────┬──┤
│Afişare certificat energetic: │ DA │ │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──┴────────┴──┤
│I.1. Pentru construcţii noi │
├─────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┤
│ Cerinţa verificată │Raport de│ Raport de │Certificat│
│ │ audit │ inspecţie │energetic │
│ │energetic│ a sisteme-│ ***) │
│ │ *) │ lor de │ │
│ │ │încălzire/ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│a) Competenţe de elaborare, semnare şi │ │ │ │
│ştampilare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│- Atestat nr. │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│- Specialitate: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│- Grad profesional: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│- Valabilitate atestat: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│b) Înscrierea în registrul propriu al │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│c) Transmitere în format electronic la │ │ │ │
│Ministerul Dezvoltării Regionale şi │ │ │ │
│Administraţiei Publice │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│d) Încadrarea în indicatorii de performanţă: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│- Clasa energetică │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│- Consum total specific de energie │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│- Indice de emisii echivalent CO(2) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│e) Conţinutul-cadru al certificatului şi │ │ │ │
│anexei acestuia │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│f) Valorile calculate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│g) Încadrarea construcţiei în categorii de │ │ │ │
│clădiri │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│h) Valabilitatea certificatului │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│i) Recomandările de reducere consumuri │ │ │ │
│energetice │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┤
│I.2. Pentru construcţii existente │
├─────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┤
│a) Rapoarte/Certificate iniţiale energetice │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┤
│b) Raport de expertiză tehnică pentru cerinţa A1: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│c) Raport de expertiză tehnică pentru cerinţa E: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Alte constatări: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ *) Rezistenţele termice corectate sunt cele prevăzute în Normativul privind │
│calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ │
│C 107. │
│ **) Conform prevederilor Ghidului privind inspecţia sistemelor de climatizare│
│în clădiri - indicativ Gex 009 şi a Ghidului privind inspecţia energetică a │
│cazanelor şi a sistemelor de încălzire din clădiri - indicativ Gex 010. │
│ ***) Aplicarea cerinţelor minime trebuie să fie în acord cu prevederile │
│reglementării tehnice "Metodologia de calcul al performanţei energetice a │
│clădirilor", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor│
│şi turismului nr. 157/2007, cu modificările şi completările ulterioare. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II. NECONFORMITĂŢI CONSTATATE │
├────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Nr. │ │ Abateri faţă de Legea │
│crt.│ Neconformitatea │nr. 372/2005, republicată│
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1. │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 2. │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 3. │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│III. MĂSURI DISPUSE PENTRU NECONFORMITĂŢILE CONSTATATE │
├────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ │ │Termen: │
│ 1. │ ├─────────────────────────┤
│ │ │Răspunde: │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Termen: │
│ 2. │ ├─────────────────────────┤
│ │ │Răspunde: │
├────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│Ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse se va comunica Inspectoratului │
│Regional în Construcţii ....................., Inspectoratului Judeţean în │
│Construcţii .............. din localitatea ..............., str. ........... │
│nr. ........, până la data de ..................... . │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│IV. RECOMANDĂRI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│- În scopul reducerii consumului de energie şi al limitării emisiei de CO(2), │
│potrivit art. 24 şi 26 din Legea nr. 372/2005, republicată, proprietarul/ │
│administratorul are obligaţia de a efectua inspecţia periodică din punct de │
│vedere energetic a sistemelor de încălzire ale clădirilor sau unităţilor de │
│clădire, prin experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa E, respectiv inspecţia │
│din punct de vedere energetic a sistemelor de climatizare. │
│- Raportul de inspecţie urmează a se arhiva la cartea tehnică a construcţiei. │
│- Neîntocmirea raportului de inspecţie se sancţionează potrivit legii. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│V. SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE DISPUSE │
├────┬───────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤
│Nr. │Persoana fizică/juridică │Valoarea sancţiunii│ Baza legală │
│crt.│sancţionată contravenţional│ - mii lei - │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
└────┴───────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Factorii responsabili semnatari declară că datele prezentate sunt reale, că │
│toate documentele sau documentaţiile relevante pentru efectuarea controlului │
│au fost puse la dispoziţia inspectorului/inspectorilor de specialitate, că nu │
│sunt pe rolul instanţelor cauze de judecată privind legalitatea şi calitatea │
│lucrărilor verificate. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neîndeplinirea măsurilor dispuse prin prezentul proces-verbal de control │
│atrage răspunderea materială, civilă şi penală, după caz, a factorilor │
│responsabili. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Prezentul proces-verbal de control conţine ...... pagini şi a fost întocmit │
│în ....... exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                        FACTORI RESPONSABILI SEMNATARI:


  Proprietar/Beneficiar/Administrator Inspectoratul Regional în Construcţii/
                                         Inspectoratul Judeţean în
                                         Construcţii ..........................
  Numele şi prenumele ............... Inspectori de specialitate
  Funcţia ...........................
  Semnătura ......................... Numele şi prenumele
                                         ...............................
  Auditor energetic Semnătura
                                         ...............................
  Numele şi prenumele ...............
  Funcţia ........................... Numele şi prenumele
  Semnătura ......................... ...............................
                                         Semnătura
  Expert tehnic ...............................

  Numele şi prenumele ...............
  Funcţia ...........................
  Semnătura .........................

  Reprezentant asociaţii profesionale

  Numele şi prenumele ...............
  Funcţia ...........................
  Semnătura .........................    Anexa 3
    la procedură

                                   - Model -


    Către ..................... *1)

                    Comunicarea nr. .......... din ................

    În temeiul art. 30 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) din aceeaşi lege, Inspectoratul Judeţean în Construcţii ....................... a constatat faptul că la data efectuării controlului, Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. ....... din .........., pentru obiectivul .......................... situat în ..........................., aflat în proprietatea/administrarea ......................., având destinaţia ........................., a fost încheiat fără a fi însoţit de copia certificatului de eficienţă energetică, fapt pentru care procesul-verbal de recepţie se încadrează în prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 372/2005, republicată.
    Vă comunicăm Procesul-verbal de control nr. ............... din ................., pentru a dispune pe cale de consecinţă, în conformitate cu prevederile legii.

                         Inspector general,
                         ..................

-----------
    *1) Comunicarea se face către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.


    Anexa 4
    la procedură

                                    - Model -

    Către: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

                     Raport nr. ......... din ..............

    În temeiul art. 30 alin. (3) din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, Inspectoratul de Stat în Construcţii, prin inspectoratele regionale şi judeţene în construcţii, a efectuat, în perioada ....................., controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică a clădirilor şi inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare, după cum urmează:
    a) verificarea afişării certificatului de performanţă energetică la un nr. de ................ clădiri;
    b) verificarea, prin sondaj, a certificatelor de performanţă energetică elaborate: ...............;
    c) verificarea îndeplinirii măsurilor dispuse la controlul anterior: .................;
    d) verificarea, prin sondaj, a competenţelor auditorilor energetici pentru clădiri/experţilor tehnici pentru rapoartele întocmite;
    e) alte controale/verificări.
    La controlul realizat au fost încheiate ............. procese-verbale de control şi au fost aplicate sancţiuni în cuantum total de .................. lei.

                              Inspector general,
                              ..................

                                    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016