Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.077 din 27 octombrie 2017 pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de personalul din activitatea de informaţii fiscale, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.077 din 27 octombrie 2017  pentru aprobarea formularului tipizat Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.077 din 27 octombrie 2017 pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de personalul din activitatea de informaţii fiscale, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 901 din 16 noiembrie 2017
    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 736.074 din 24.10.2017,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă formularul tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“ sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    Direcţia generală de informaţii fiscale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 27 octombrie 2017.
    Nr. 3.077.
    ANEXA 1

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Seria ……….... nr. ........
    Direcţia ......................................
    Administraţia ...............................
    PROCES-VERBAL
    de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    Încheiat astăzi, .............. luna .................. anul ................, în localitatea ......................., judeţul/sectorul ........................
    Agent (agenţi) constatator(i): numele şi prenumele...................................., având funcţia (funcţiile) de ................................. la ........................, în temeiul prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în baza legitimaţiilor de serviciu nr. ……………......................... şi a Ordinului de serviciu nr. ……………..............., în urma*):
    a. constatării la faţa locului efectuate în ziua ............... luna ............... anul ............, ora ..............., la ..................... din localitatea ....................., bd./str. .................. nr. ....................., bl. ....................., sc. ............., et. .............., ap. ............., judeţul/sectorul ....................., cod de identificare fiscală ..........................,
    b. cererii de furnizare a informaţiilor/înscrisurilor din data de ......................................,

    am constatat săvârşirea următoarelor fapte:
    1. ............................................................
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................

    2. .............................................................
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................

    3. .............................................................
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................


    Fapta (faptele) de mai sus constituie contravenţie (contravenţii) prevăzută (prevăzute) la:
    1. art. ..... alin. ..... lit. ..... din .................................................................. ;
    2. art. ..... alin. ..... lit. ..... din .................................................................. ;
    3. art. ..... alin. ..... lit. ..... din ................................................................... .

    De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:
    a) Persoana juridică, ........(denumirea)......, cod de identificare fiscală .........................., înmatriculată la oficiul comerţului/autorizat ..................... cu nr. ................., cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea ................., bd./str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ……....., judeţul/sectorul ….................., reprezentată de ................. în calitate de .................., cu CNP ................., cu domiciliul în localitatea …..............., bd./str. .............. nr. ……...., bl. …....., sc. …....., et. ……...., ap. ……...., judeţul/sectorul ................, născut(ă) la data de ............. în localitatea ............................, judeţul/sectorul ............., legitimat(ă) cu CI/paşaport seria .......... nr. …......., emis(ă) de ............. la data de .....................
    b) Persoana fizică: .........(numele şi prenumele)......., născut(ă) la data de …................. în localitatea ................, judeţul/sectorul ............., fiul/fiica lui ............. şi al/a ............, CNP ................ domiciliat(ă) în oraşul (comuna) ................, bd./str. ............... nr. ..., bl. …....., sc. ……..., et. …....., ap. ……...., judeţul/sectorul ........., legitimat(ă) cu CI/paşaport seria ……..... nr. …..........., emis(ă) de …….............. la data de ……..........., ocupaţia ............, locul de muncă ……...............

    Fapta (faptele) prevăzută (prevăzute) în actul (actele) normativ(e) menţionat(e) se sancţionează, conform:
    1. art. ..... alin. ..... lit. ..... din ............., cu amendă de la .......... lei la ……......... lei;
    2. art. ..... alin. ..... lit. ..... din ............., cu amendă de la .......... lei la ……......... lei;
    3. art. ..... alin. ..... lit. ..... din ............., cu amendă de la .......... lei la ……......... lei,

    stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta (faptele) de la pct.:
    1. în sumă de ............... (................) lei;
    2. în sumă de ............... (................) lei;
    3. în sumă de ............... (................) lei,
    suma totală fiind de ...... (...............) lei.

    Agent constatator, Contravenient, Martor(i),
    .................... .................... ....................
    PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII**)
    Astăzi, .................., agentul constatator .................. din cadrul ......................., având de înmânat Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ......... nr. .......... şi Înştiinţarea de plată nr. ................, m-am deplasat la domiciliul fiscal al contribuabilului persoană juridică/persoană fizică ......................, din localitatea .............., bd./str. .............. nr. ………..., bl. ………………..., sc. …………..., et. ....., ap. ………..., judeţul/sectorul ................, găsind pe contravenient sau pe ............(persoana care locuieşte la această adresă)......../administrator/împuternicitul contravenientului***), care, primind actul, a semnat în faţa noastră.
    Semnătura primitorului şi actul de identitate
    .....................................................................
    Amenda/Amenzile se va/vor achita la Trezoreria Finanţelor Publice ............. în contul nr. …………….......................... .
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate, prin care este/sunt sancţionată/sancţionate contravenţia/contravenţiile de la punctul/punctele ..........(1 , 2 sau 3)……, respectiv suma de ................. (..................) lei, iar o copie a documentului de plată se va depune sau se va transmite prin poştă, recomandat, la sediul agentului constatator din ....................... .
    În caz de neachitare a amenzii/amenzilor în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.
    La cererea contravenientului s-au formulat următoarele obiecţiuni:
    ..........................................................
    ..........................................................
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.
    Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia şi va fi însoţită de o copie a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi de alte acte doveditoare în susţinerea plângerii.
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului, astăzi, ................., sau se va comunica acestuia în termen de cel mult două luni de la data încheierii.
    Agent constatator, Contravenient, Martor(i),
    .................... .................... ....................
    Martor(i) (date complete privind identitatea)
    .....................................................................
    .....................................................................
    .....................................................................
    NOTE:
    În cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părţile, aceasta constituind anexa, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    În cazul în care contravenientul refuză semnarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, acest lucru se atestă de martor(i).

    Refuzând primirea (negăsind nicio persoană) s-a afişat procesul-verbal pe uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.
    Agent constatator, Martor,
    ........................... ...........................
    Martor (date complete privind identitatea acestuia)
    .....................................................
    .....................................................
──────────
    *) Se anulează punctul a, b sau niciunul, după caz.
     **) Se detaşează de prezentul proces-verbal şi se anexează exemplarului transmis organelor fiscale spre executare.
    ***) Se anulează cuvintele care nu sunt necesare. În caz de afişare, actul se va lipi numai la colţuri şi, după caz, cu înştiinţarea de plată în faţă.
──────────
    Formular aprobat prin OPANAF nr. 3.077/2017.

    ANEXA 2

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
    de utilizare şi de păstrare a formularului
    „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“
    1. Denumire: „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“
    2. Format: A4/t2
    3. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe ambele feţe, în 3 exemplare (negru, roşu şi verde);
    – este înseriat şi numerotat;
    – se broşează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi).

    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul şi la stabilirea sancţiunilor prevăzute de lege.
    6. Se întocmeşte în 3 exemplare de agentul constatator.
    7. Circulă şi se arhivează:
    - exemplarul 1, la organul fiscal de administrare competent;
    – exemplarul 2, la contravenient;
    – exemplarul 3, la agentul constatator care a efectuat constatarea faptei.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016