Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013  privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Justitiei, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 120/C/2011    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Justitiei, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 120/C/2011

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013

    Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 13 şi art. 23 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul justiţiei emite următorul ordin:

    ART. I
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Ministrul justiţiei este ajutat în activitatea de conducere şi reprezentare a ministerului de 3 secretari de stat, de secretarul general şi secretarul general adjunct."

    2. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Ministrul justiţiei poate delega prin ordin oricare dintre atribuţiile de conducere, reprezentare şi angajare a ministerului în primul rând secretarilor de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct."

    3. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) Secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct emit dispoziţii şi rezoluţii scrise.
    (2) În baza şi în executarea ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministru, secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct emit dispoziţii în domeniul de competenţă, obligatorii pentru toate compartimentele ministerului şi instituţiile subordonate acestuia, cu respectarea prevederilor legale şi cu avizul secretarului de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct care coordonează structurile vizate.
    (3) Organizarea evidenţei dispoziţiilor emise de secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct se asigură de secretarul general."

    4. La articolul 14, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Data convocării şi agenda Colegiului ministerului sunt stabilite de ministrul justiţiei. Lucrările Colegiului sunt conduse de ministrul justiţiei sau de un secretar de stat desemnat în acest scop."

    5. Denumirea titlului III se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Titlul III
    Corpul de consilieri al ministrului, cabinetele demnitarilor şi Consiliul consultativ ştiinţific"

    6. La titlul III, denumirea capitolului I se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "CAPITOLUL I
    Corpul de consilieri al ministrului"

    7. La titlul III, după capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul III "Consiliul consultativ ştiinţific", cu următorul cuprins:
    "CAPITOLUL III
    Consiliul consultativ ştiinţific
    Art. 19^1. - (1) Pe lângă ministrul justiţiei poate funcţiona, cu rol consultativ, Consiliul consultativ ştiinţific, constituit din experţi recunoscuţi din domeniul dreptului, cu o activitate academică de excepţie şi cu o amplă experienţă practică.
    (2) Membrii Consiliului consultativ ştiinţific sunt nominalizaţi de către ministrul justiţiei, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1). Aceştia îşi desfăşoară activitatea voluntar şi neremunerat.
    (3) Consiliul consultativ ştiinţific se întruneşte ori de câte ori este necesar, la solicitarea ministrului justiţiei."

    8. La articolul 22, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) analizează introducerea de noi tehnologii şi alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării deficienţelor de funcţionare a acestora;"

    9. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 41. - În cadrul ministerului funcţionează Consiliul tehnico-economic, cu rolul de a analiza şi de a aviza documentaţiile tehnico-economice elaborate de proiectanţi de specialitate, finanţate din fonduri publice sau din credite externe contractate ori garantate de stat, aparţinând aparatului propriu al ministerului, unităţilor subordonate acestuia, precum şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei finanţate de la bugetul de stat pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite."

    10. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 42. - Componenţa şi atribuţiile Consiliului tehnico-economic se stabilesc prin ordin al ministrului."

    11. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 45. - (1) Toate compartimentele din cadrul ministerului au obligaţia de a comunica datele şi informaţiile de interes public, în domeniul de activitate propriu şi în limitele competenţelor acestora, solicitate de Structura de informare publică, în termenele precizate de aceasta, astfel încât răspunsul final al ministerului să poată fi comunicat petenţilor în termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În acest scop, Structura de informare publică va identifica imediat după primirea solicitării, în urma analizării obiectului acesteia, compartimentele cu competenţe în furnizarea informaţiilor necesare comunicării răspunsului către petent şi se va adresa prompt acestora pentru transmiterea datelor deţinute.
    (3) În situaţia în care compartimentul căruia Structura de informare publică i-a adresat cererea de comunicare a informaţiilor de interes public constată, în raport cu complexitatea obiectului solicitării şi cu natura datelor şi informaţiilor solicitate, că nu este posibilă încadrarea în termenul precizat de Structura de informare publică, comunică imediat acesteia termenul probabil de întocmire şi transmitere a răspunsului.
    (4) Răspunsurile întocmite de compartimentele din cadrul ministerului în condiţiile prezentului articol vor sta la baza formulării de către Structura de informare publică a răspunsului ministerului, care va fi supus aprobării demnitarului ori înaltului funcţionar public în a cărui subordine funcţionează Structura de informare publică."

    12. La titlul IV capitolul IV, după secţiune a a 9-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 10-a "Comisia pentru analizarea sesizărilor formulate în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor", cu următorul cuprins:
    "SECŢIUNEA a 10-a
    Comisia pentru analizarea sesizărilor formulate în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor
    Art. 47^1. - În vederea exercitării atribuţiilor ce revin ministrului justiţiei în calitate de titular al acţiunii disciplinare în cazul abaterilor disciplinare săvârşite de judecători şi procurori, în cadrul ministerului funcţionează Comisia pentru analizarea sesizărilor formulate în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor, denumită în continuare Comisia.
    Art. 47^2. - (1) Membrii Comisiei sunt desemnaţi de ministrul justiţiei.
    (2) Comisia este constituită din 3 membri, judecători sau procurori detaşaţi în cadrul ministerului.
    (3) Din Comisie fac parte şi 3 membri supleanţi, numiţi după aceleaşi reguli şi criterii ca şi membrii Comisiei, precum şi un secretar, propus de Direcţia resurse umane din rândul personalului care exercită atribuţii de secretariat în cadrul ministerului.
    Art. 47^3. - (1) În cazul în care un membru al Comisiei este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu persoana care a formulat sesizarea, cu magistratul în privinţa căruia s-a formulat sesizarea disciplinară ori în cazul în care are un interes cu privire la aceştia ori cu privire la sesizarea cercetată, acesta nu participă la soluţionarea lucrării respective, urmând a fi înlocuit cu unul din membrii supleanţi.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazurile în care membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la şedinţe (concediu de odihnă, concediu medical etc.).
    Art. 47^4. - (1) Sesizările formulate în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor trebuie să cuprindă următoarele menţiuni:
    a) numele, prenumele şi domiciliul persoanei care formulează sesizarea;
    b) numele, prenumele, funcţia deţinută şi instituţia în care îşi desfăşoară activitatea persoana împotriva căreia este formulată sesizarea;
    c) descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară;
    d) indicarea, cel puţin cu aproximaţie, a datei la care fapta a fost săvârşită;
    e) arătarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;
    f) semnătura persoanei care formulează sesizarea.
    (2) Sesizarea se formulează în scris şi va fi însoţită, în măsura în care este posibil, de înscrisurile care o susţin.
    (3) Dacă sesizarea nu conţine elementele prevăzute la alin. (1) sau, după caz, din conţinutul acesteia nu rezultă indicii temeinice privind săvârşirea unei abateri disciplinare, lucrarea se clasează, Comisia urmând a informa, după caz, persoana care a formulat sesizarea în termen de 30 de zile de la înregistrare.
    (4) În situaţia în care din sesizare rezultă că, pentru faptele la care aceasta se referă, s-a împlinit termenul de prescripţie a aplicării unei sancţiuni disciplinare, sesizarea va fi clasată, Comisia urmând a informa persoana care a formulat sesizarea în termen de 30 de zile de la înregistrare.
    (5) Dacă în cuprinsul sesizării nu sunt relevate aspecte din domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor, aceasta va fi soluţionată ca o petiţie în cadrul Serviciul comunicare şi relaţii publice, în baza atribuţiilor acestui compartiment.
    Art. 47^5. - Comisia îndeplineşte următoarele atribuţii:
    I. La momentul repartizării sesizării adresate ministrului justiţiei în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor:
    a) analizarea sesizării formulate şi a înscrisurilor care o însoţesc;
    b) formularea unei propuneri către ministrul justiţiei având ca obiect sesizarea Inspecţiei Judiciare cu efectuarea unor verificări prealabile ori clasarea sesizării, în condiţiile art. 47^4 alin. (3) sau (4);
    c) formularea şi transmiterea solicitării de efectuare a verificării prealabile către Inspecţia Judiciară, din dispoziţia ministrului justiţiei;
    d) formularea şi transmiterea răspunsului către persoana care a formulat sesizarea; în funcţie de volumul de activitate, Comisia poate decide ca răspunsurile să fie formulate şi transmise de Serviciul comunicare şi relaţii publice, sub semnătura şefului acestui compartiment.
    II. La momentul primirii rezultatului verificării prealabile comunicat ministrului justiţiei de Inspecţia Judiciară:
    a) analizarea rezultatului verificării prealabile;
    b) formularea şi transmiterea propunerii către ministrul justiţiei de începere a cercetării disciplinare prealabile, de completare a verificării prealabile ori de clasare a sesizării;
    c) formularea şi transmiterea solicitării de completare a verificării prealabile ori de începere a cercetării disciplinare prealabile către Inspecţia Judiciară, din dispoziţia ministrului justiţiei;
    d) formularea şi transmiterea răspunsului persoanei care a formulat sesizarea; în funcţie de volumul de activitate, Comisia poate decide ca răspunsurile să fie formulate şi transmise de Serviciul comunicare şi relaţii publice, sub semnătura şefului acestui compartiment.
    III. La momentul primirii rezultatului cercetării prealabile comunicat ministrului justiţiei de Inspecţia Judiciară:
    a) analizarea rezultatului cercetării prealabile;
    b) formularea şi transmiterea propunerii către ministrul justiţiei de exercitare sau nu a acţiunii disciplinare ori de completare a cercetării disciplinare prealabile;
    c) formularea şi transmiterea solicitării de completare a cercetării disciplinare prealabile către Inspecţia Judiciară ori a acţiunii disciplinare către secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din dispoziţia ministrului justiţiei;
    d) formularea şi transmiterea răspunsului persoanei care a formulat sesizarea; în funcţie de volumul de activitate, Comisia poate decide ca răspunsurile să fie formulate şi transmise de Serviciul comunicare şi relaţii publice, sub semnătura şefului acestui compartiment.
    IV. La momentul primirii comunicării hotărârii secţiei Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară:
    a) analizarea conţinutului hotărârii;
    b) formularea şi transmiterea propunerii către ministrul justiţiei privind exercitarea sau neexercitarea căii de atac a recursului. În situaţia în care se dispune formularea recursului, Comisia înaintează Direcţiei contencios întreaga documentaţie, în vedere efectuării demersurilor necesare exercitării căii de atac;
    c) formularea şi transmiterea răspunsului persoanei care a formulat sesizarea; în funcţie de volumul de activitate, Comisia poate decide ca răspunsurile să fie formulate şi transmise de Serviciul comunicare şi relaţii publice, sub semnătura şefului acestui compartiment.
    Art. 47^6. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 47^5 pct. III lit. a)-c), Comisia va asigura respectarea termenului prevăzut la art. 46 alin. (7) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare.
    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 47^5 pct. IV lit. a) şi b), Comisia va asigura respectarea termenului prevăzut la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare.
    (3) În situaţia în care Comisia decide ca răspunsurile către persoanele ce au formulat sesizările să fie formulate şi transmise de către Serviciul comunicare şi relaţii publice, secretarul Comisiei va remite acestui compartiment documentaţia necesară în termen de 5 zile de la comunicarea deciziei ministrului justiţiei cu privire la modul de soluţionare a sesizării respective.
    (4) Serviciul comunicare şi relaţii publice va comunica răspunsurile către persoanele ce au formulat sesizările în termen de 10 zile de la primirea documentaţiei de la Comisie.
    Art. 47^7. - Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii:
    a) înregistrează şi ţine evidenţa lucrărilor Comisiei;
    b) asigură redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei;
    c) transmite către Serviciul comunicare si relaţii publice documentaţia necesară pentru comunicarea răspunsurilor către persoanele ce au formulat sesizările;
    d) efectuează orice alte lucrări necesare desfăşurării activităţii Comisiei.
    Art. 47^8. - (1) Comisia se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar.
    (2) Şedinţele Comisiei nu sunt publice.
    (3) Lucrările Comisiei se consemnează într-un proces-verbal care va fi semnat de toţi membrii acesteia.
    Art. 47^9. - La nivelul Comisiei sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);
    b) condica de predare-primire a lucrărilor;
    c) condica de predare a corespondenţei."

    13. La articolul 76, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, cercetarea prealabilă a faptelor sesizate Comisiei de disciplină, potrivit regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, din cadrul ministerului, precum şi cercetarea disciplinară prealabilă în cazul asistenţilor judiciari;"

    14. La articolul 76, după litera g) se introduc două noi litere, literele g^1) şi g^2), cu următorul cuprins:
    "g^1) efectuează, la cererea ministrului justiţiei, cercetarea prealabilă a faptelor ce constituie abateri disciplinare, în vederea exercitării acţiunii disciplinare împotriva notarilor publici, în condiţiile legii;
    g^2) efectuează, din oficiu sau la solicitarea ministrului justiţiei, verificarea sesizărilor referitoare la buna reputaţie a notarilor publici, în condiţiile legii;"

    15. La articolul 76, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) analizează concluziile inspecţiilor efectuate în unităţile din sistemul administraţiei penitenciare de către Serviciul inspecţie penitenciară din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, inclusiv cu privire la petiţiile, cererile şi sesizările adresate ministerului de către persoanele private de libertate, de către membrii de familie ai acestora sau de către alte persoane fizice ori juridice, referitoare la regimul de executare a pedepselor privative de libertate, a unor măsuri educative aplicate minorilor şi la respectarea drepturilor omului ori la activitatea personalului sistemului administraţiei penitenciare, şi prezintă, după caz, propuneri ministrului justiţiei privind oportunitatea fundamentării unei acţiuni de control;"

    16. La articolul 76, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j^1), cu următorul cuprins:
    "j^1) îndeplineşte, potrivit legii, atribuţiile de verificare cu privire la realitatea situaţiei materiale a beneficiarului de asistenţă extrajudiciară;"

    17. La articolul 76, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "o) formulează puncte de vedere la proiectele de acte normative şi la iniţiativele legislative parlamentare ce vizează activitatea notarilor publici, a executorilor judecătoreşti, activitatea de înfăptuire a justiţiei, activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;"

    18. La articolul 79, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) organizează şi asigură, în condiţiile legii, exercitarea activităţilor de audit public intern la nivelul ministerului;
    ......................................................................
    c) avizează numirea sau destituirea conducătorilor compartimentelor de audit intern din cadrul instituţiilor publice pentru care ministrul justiţiei este ordonator principal de credite, a auditorilor interni (la structurile de audit intern în situaţia în care nu există şef de compartiment), precum şi normele metodologice proprii specifice elaborate de către unităţile subordonate ministerului şi instanţele judecătoreşti, care au creat cadru organizatoric şi funcţional de audit public intern, şi le propune spre aprobare ministrului justiţiei;"

    19. La articolul 79, litera d) se abrogă.

    20. La articolul 79, literele f) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) efectuează activităţi de audit asupra activităţii de organizare şi coordonare a activităţii de acordare a ajutorului public judiciar la nivelul ministerului şi al instanţelor judecătoreşti pentru care ministrul justiţiei este ordonator principal de credite;
    ........................................................................
    p) monitorizează implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, încheiate în urma misiunilor de audit ce au fost cuprinse în planul anual de audit, şi analizează raportul de monitorizare al fiecărei unităţi subordonate ministerului, precum şi cel al instanţelor judecătoreşti pentru care ministrul justiţiei este ordonator principal de credite;".

    21. La articolul 79, după litera t) se introduc şase noi litere, literele ţ)-z), cu următorul cuprins:
    "ţ) asigură activitatea de supervizare a misiunilor de audit public intern desfăşurate la nivelul unităţilor subordonate şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, care au instituit compartiment de audit format dintr-un singur auditor intern;
    u) coordonează, îndrumă şi evaluează din punct de vedere profesional activitatea de audit intern desfăşurată în cadrul unităţilor subordonate, precum şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, prin evaluări efectuate în condiţiile legii atât asupra activităţii de audit desfăşurate, cât şi a performanţelor profesionale ale auditorilor interni. Raportul de evaluare va fi întocmit de către şeful serviciului audit public intern din minister, pentru auditorii interni din cadrul compartimentelor de audit care nu au şef de compartiment. Rapoartele de evaluare vor fi contrasemnate de către preşedinţii curţilor de apel;
    v) coordonează, îndrumă şi evaluează din punct de vedere tehnic şi metodologic activitatea de audit public intern a unităţilor subordonate şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;
    x) asigură exercitarea activităţii de audit la unităţile subordonate ministerului şi instituţiile publice din sistemul justiţiei, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, care nu au instituit compartiment de audit public intern;
    y) asigură elaborarea lucrărilor, informarea şi raportarea cu privire la activitatea de audit, conform prevederilor legale în domeniul auditului public intern;
    z) asigură participarea şi reprezentarea în comisii de examen organizate pentru încadrarea auditorilor interni, comisii de atestare a auditorilor interni, alte comisii sau în cadrul altor organisme/structuri/instituţii publice în domeniul auditului intern."

    22. La articolul 80, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Serviciul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
    b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) administrarea patrimoniului, precum şi închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
    d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
    e) alocarea creditelor bugetare;
    f) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    g) sistemul de luare a deciziilor;
    h) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    i) sistemele informatice;
    j) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale."

    23. La titlul VII, capitolul IV se abrogă.

    24. Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 84. - Direcţia elaborare acte normative este compartimentul prin care se asigură îndeplinirea atribuţiilor şi funcţiilor ministerului privind elaborarea şi susţinerea proiectelor de acte normative din domeniul său de activitate, constituirea şi coordonarea lucrărilor necesare alcătuirii de coduri, participarea, exclusiv în limitele competenţelor acestuia, la solicitarea Guvernului, la elaborarea actelor normative înaintate de alte autorităţi publice, precum şi organizarea documentării juridice."

    25. La articolul 85, literele a), e) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri sau de modificare substanţială a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenţă al ministerului şi propune luarea măsurilor necesare pentru editarea şi publicarea ediţiilor oficiale ale acestora;
    ..........................................................................
    e) participă, exclusiv în limitele competenţelor sale, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorităţi;
    ..........................................................................
    k) editează buletine informative, culegeri de acte normative şi de practică judiciară şi alte materiale din domeniul său de activitate şi asigură pregătirea materialelor pentru editarea şi publicarea ediţiilor oficiale ale Codului penal, Codului de procedură penală, Codului civil, Codului de procedură civilă;"

    26. La articolul 85, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
    "l) efectuează formalităţile necesare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei referitoare la sistemul administraţiei naţionale a penitenciarelor."

    27. La articolul 87, literele c) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) întocmeşte şi susţine, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al ministerului, parcurgând în acest sens toate etapele necesare: studii de documentare, dezbatere publică sau politică publică, consultare interinstituţională, susţinere în vederea adoptării în Guvern şi aprobării în Parlament a acestora; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bi- sau multilaterale la care România este parte, susţinerea acestora se realizează împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului şi, respectiv, ai Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară;
    ........................................................................
    h) întocmeşte, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, potrivit competenţelor acestora, puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor, în domeniul de competenţă al direcţiei, în vederea formulării şi prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;"

    28. La articolul 88, literele c), d ), e ), f ), h) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) întocmeşte şi susţine, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al ministerului, parcurgând în acest sens toate etapele necesare: studii de impact, dezbatere publică sau politică publică, consultare interinstituţională, susţinerea în vederea adoptării în Guvern şi aprobării în Parlament a acestora; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bi- sau multilaterale la care România este parte, susţinerea acestora se realizează împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului şi, respectiv, ai Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară;
    d) participă, exclusiv în limitele competenţelor sale, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorităţi;
    e) pregăteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE în domeniul de competenţă al direcţiei, îndeosebi drept civil şi drept procesual civil, şi asigură, după caz, participarea la acestea;
    f) întocmeşte sau contribuie la întocmirea elementelor de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, în domeniul de competenţă al direcţiei, îndeosebi drept civil şi drept procesual civil, şi asigură, după caz, susţinerea lor în cadrul acestor reuniuni;
    ........................................................................
    h) întocmeşte, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, potrivit competenţelor acestora, puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor, în domeniul de competenţă al direcţiei, în vederea formulării şi prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;
    ........................................................................
    l) asigură participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, în ţară şi în străinătate, în domeniile de interes pentru activitatea de elaborare a actelor normative de competenţa ministerului;"

    29. La articolul 89 punctul 2, litera d) se abrogă.

    30. La articolul 89 punctul 3, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) asigură, împreună cu specialiştii din cadrul ministerului, pregătirea materialelor pentru editarea şi publicarea ediţiilor oficiale ale Codului penal, Codului de procedură penală, Codului civil şi Codului de procedură civilă;"

    31. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 97. - Direcţia contencios este compartimentul de specialitate care asigură reprezentarea ministerului, apără drepturile şi interesele legitime ale acestuia în raporturile cu autorităţile publice, respectiv cu alte persoane fizice sau juridice, avizează din perspectiva legalităţii actele cu caracter juridic încheiate de minister şi acordă asistenţă juridică compartimentelor ministerului."

    32. La articolul 98, literele o) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "o) îndeplineşte orice alte sarcini în domeniul de competenţă al direcţiei dispuse de conducerea ministerului în legătură cu activitatea unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea ministerului;
    p) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului în domeniul de competenţă al direcţiei."

    33. La articolul 98, literele q)- z) se abrogă.

    34. După articolul 98 se introduce un nou articol, articolul 98^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 98^1. - Direcţia contencios îndeplineşte, prin Biroul avizare, care funcţionează în cadrul acestei direcţii, şi următoarele atribuţii:
    a) asigură secretariatul Comisiei de soluţionare a reclamaţiilor formulate în temeiul reglementărilor privind liberul acces la informaţiile de interes public;
    b) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, clauzele contractelor şi actelor adiţionale încheiate de minister, atribuite în urma aplicării unor proceduri de achiziţie publică;
    c) verifică şi avizează notele justificative elaborate în materia achiziţiilor publice, în situaţiile în care legea prevede expres avizul compartimentului juridic;
    d) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, ordinele emise de ministrul justiţiei, de înlocuitorul de drept al acestuia sau de persoana căreia i s-a delegat dreptul de semnătură privind personalul încadrat în minister;
    e) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, ordinele emise de ministrul justiţiei privind personalul încadrat în unităţile aflate în subordonarea şi coordonarea ministerului;
    f) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, toate celelalte ordine ale ministrului justiţiei, altele decât cele prevăzute la literele anterioare, transmise Direcţiei contencios pentru aviz de legalitate;
    g) colaborează cu Serviciul achiziţii publice în vederea aplicării procedurilor de achiziţie publică ori de câte ori procedura de achiziţie necesită asistenţă juridică de specialitate şi formulează observaţii sau propuneri cu privire la aspectele juridice ale documentaţiei de atribuire întocmite de Serviciul achiziţii publice odată cu elaborarea proiectelor de contract de achiziţie publică;
    h) participă în comisiile constituite în temeiul legislaţiei privind achiziţiile publice ori de câte ori procedura de achiziţie necesită asistenţă juridică de specialitate;
    i) participă la comisiile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative de stabilire a drepturilor salariale;
    j) avizează, sub aspectul legalităţii, măsurile dispuse de minister, în calitate de autoritate contractantă, în situaţia în care sunt formulate contestaţii în materia achiziţiilor publice;
    k) avizează, sub aspectul legalităţii, punctul de vedere transmis de minister, în calitate de autoritate contractantă, Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în situaţia în care sunt formulate contestaţii, în conformitate cu reglementările din materia achiziţiilor publice;
    l) acordă asistenţă juridică de specialitate, întocmind puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare şi aplicare a actelor normative, la solicitarea compartimentelor ministerului; solicitarea, cu excepţia celor formulate de conducerea ministerului, va cuprinde obligatoriu opinia compartimentului solicitant asupra problemei de drept ce face obiectul acesteia;
    m) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului şi a direcţiei în domeniul de competenţă al direcţiei."

    35. La articolul 103, literele m) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "m) ţine evidenţa cererilor de asistenţă judiciară internaţională formulate sau soluţionate de instanţele române, având ca obiect notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare, precum şi obţinerea de probe prin comisie rogatorie, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 189/2003, republicată, şi colaborează cu structura de specialitate din cadrul ministerului la întocmirea datelor statistice în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale în materie civilă;
    n) efectuează lucrările privind supralegalizarea actelor judiciare destinate a fi folosite în străinătate;"

    36. La articolul 108 punctul 1, literele d), e), f), l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) coordonează, exclusiv la nivel tehnic, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, derularea activităţilor necesare pentru îndeplinirea funcţiei prevăzute la art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) coordonează şi monitorizează transpunerea şi implementarea actelor normative ale UE din domeniul justiţiei; asigură transmiterea către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe a informaţiilor privind măsurile luate de minister pentru transpunerea actelor normative ale UE;
    f) asigură coordonarea în domeniul afacerilor europene atât în interiorul ministerului, cât şi în relaţia cu alte instituţii naţionale, pe sectorul justiţie, prin:
    - colaborarea, împreună cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu Parlamentul României şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu;
    - colaborarea cu Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe;
    - notificarea participării la grupurile de lucru ale Consiliului şi Comisiei Uniunii Europene şi transmiterea mandatelor şi rapoartelor reuniunilor către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;
    - reprezentarea ministerului la reuniunea de coordonare săptămânală în domeniul afacerilor europene, organizată de Ministerul Afacerilor Externe;
    .......................................................................
    l) emite puncte de vedere, în scopul avizării de către minister a proiectelor de acte normative, al căror obiect de reglementare îl constituie transpunerea actelor normative ale UE în legislaţia naţională, exclusiv în cazul în care acestea vizează aspecte din domeniul justiţiei;
    m) sprijină structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în pregătirea reprezentării statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi contribuie la formularea poziţiilor României în faţa instituţiilor europene în procedurile precontencioase şi contencioase în domeniul justiţiei;"

    37. La articolul 108 punctul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) este punct naţional de contact al României cu OSCE pe problematica infracţiunilor motivate de ură;"

    38. La articolul 108 punctul 4, literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) monitorizează îndeplinirea angajamentelor specifice asumate de minister şi colaborează cu Ministerul Afacerilor Interne în vederea atingerii obiectivelor ce trebuie îndeplinite în vederea aderării la spaţiul Schengen;
    b) reprezintă ministerul, la nivel de expert, în Comisia Naţională de Autoevaluare Schengen;
    c) participă la dezvoltarea dimensiunii civile a contribuţiei României în gestionarea crizelor din cadrul Politicii de securitate şi apărare comune (PSAC);"

    39. La articolul 111, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) poate consulta direct Sistemul informaţional Europol, în condiţiile Legii nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol);"

    40. La articolul 111, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:
    "g^1) îndeplineşte atribuţiile ce decurg din calitatea de membru al Sistemului naţional de coordonare Eurojust, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008, cu modificările şi completările ulterioare;"

    41. La articolul 111, după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:
    "m^1) îndeplineşte atribuţiile Secretariatului tehnic interinstituţional al Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015;"

    42. La articolul 115, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) face recomandări cu privire la modul de întocmire a fişelor de post, verifică, din punct de vedere formal, corectitudinea întocmirii şi ţine evidenţa acestora;"

    43. La articolul 120 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) aprobă, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, prin ordin al ministrului justiţiei, statele de funcţii şi de personal ale parchetelor, precum şi orice modificare a acestora (transformări/transferuri de posturi);"

    44. La articolul 120, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În vederea aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor prevăzute la alin. (4), Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează proiectul de regulament privind modalităţile de dobândire a calităţii de expert criminalist autorizat, precum şi procedura de retragere a acestei calităţi şi proiectul de ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea acestui regulament;
    b) organizează, în condiţiile legii, examenul pentru dobândirea calităţii de expert criminalist autorizat;
    c) ţine evidenţa experţilor criminalişti autorizaţi;
    d) întocmeşte şi revizuieşte periodic tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi;
    e) eliberează şi vizează legitimaţiile de expert criminalist;
    f) eliberează adeverinţa de exercitare, cu caracter temporar sau ocazional, pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege, a profesiei de expert criminalist;
    g) constată pierderea calităţii de expert criminalist autorizat;
    h) întocmeşte lucrările necesare îndeplinirii procedurii de retragere a calităţii de expert criminalist;
    i) realizează verificările documentelor depuse în vederea autorizării prin Sistemul de informare în cadrul pieţei interne, în condiţiile legii;
    j) îndeplineşte atribuţiile specifice asumate de minister prin Protocolul de colaborare încheiat cu Centrul Naţional «România Digitală» pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, prin utilizarea platformei PCU electronic;
    k) îndeplineşte atribuţiile specifice direcţiei referitoare la recunoaşterea profesiei de expert criminalist în cadrul Reţelei autorităţilor competente cu atribuţii în recunoaşterea calificărilor profesionale - prin intermediul platformei electronice online IMI PQ NET România."

    45. La articolul 122, literele a), b), d), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) operatorii Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, denumită în continuare AEGRM, şi birourile teritoriale ale operatorilor, în calitatea pe care acesta o are de autoritate de supraveghere a arhivei, astfel cum acestea sunt stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;
    b) executorii judecătoreşti, astfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 188/2000, republicată, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;
    .......................................................................
    d) notarii publici, astfel cum sunt stabilite prin Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;
    e) interpreţii şi traducătorii, astfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;
    f) recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic, astfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.813/C/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România, precum şi prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 606/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;"

    46. La articolul 123, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) emite acordul privind începerea activităţii de înscriere în AEGRM de către birourile teritoriale ale operatorilor;"

    47. La articolul 123, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) constată săvârşirea abaterilor disciplinare de către operatorii AEGRM sau birourile teritoriale ale acestora şi aplică sancţiunile corespunzătoare;"

    48. La articolul 123 litera f), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. verifică, trimestrial, rapoartele plăţii taxelor de înscriere şi cooperează cu direcţiile cu atribuţii în acest sens din cadrul ministerului, respectiv din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pentru constatarea respectării modului de încasare şi plată a taxelor de înscriere în AEGRM de către operatorii autorizaţi, precum şi a taxelor de autorizare/reautorizare;"

    49. La articolul 123 litera f), după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:
    "8. ia măsurile care se impun în cazul în care modalităţile tehnice de a accesa arhiva, folosite de public, de operatori sau de birourile teritoriale ale acestora, ar conduce la perturbarea funcţionării arhivei şi la îngreunarea substanţială a realizării scopului pentru care aceasta a fost creată;"

    50. La articolul 124, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 124. - Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind executorii judecătoreşti:"

    51. La articolul 124, litera l) se abrogă.

    52. La articolul 124, litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "p) analizează petiţiile, memoriile şi sesizările privind activitatea executorilor judecătoreşti."

    53. La articolul 124, literele q ), r) şi s) se abrogă.

    54. La articolul 125, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 125. - În cadrul Serviciului profesii juridice conexe funcţionează compartimentul Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, care îndeplineşte următoarele atribuţii privind experţii tehnici judiciari:"

    55. La articolul 125, după litera k) se introduc trei noi litere, literele l)-n), cu următorul cuprins:
    "l) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, de modificare a legislaţiei incidente în domeniu;
    m) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa experţilor tehnici judiciari/specialiştilor;
    n) analizează petiţiile, memoriile şi sesizările privind activitatea experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor."

    56. La articolul 126, literele a), c), f ), h) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea numirii în funcţia de notar public şi încetarea calităţii de notar public;
    .....................................................................
    c) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea asocierii şi încetării asocierii notarilor publici sau a schimbării sediului profesional al notarului public;
    .....................................................................
    f) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea prelungirii termenului de înregistrare a biroului notarial;
    .....................................................................
    h) analizează propunerile de actualizare a onorariilor notarilor publici, înaintate de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, şi le prezintă ministrului justiţiei pentru aprobare prin ordin;
    .....................................................................
    n) ia, în condiţiile legii, orice alte măsuri necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii notarilor publici;"

    57. La articolul 126, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
    "o) analizează petiţiile, memoriile şi sesizările privind activitatea notarilor publici."

    58. La articolul 129, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) dosarele de autorizare ale operatorilor AEGRM şi ale birourilor teritoriale ale operatorilor;"

    59. La titlul VII capitolul VII, după secţiunea a 3-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 4-a "Biroul de statistică judiciară", cu următorul cuprins:
    "SECŢIUNEA a 4-a
    Biroul de statistică judiciară
    Art. 132^1. - Biroul de statistică judiciară este compartimentul de specialitate care coordonează şi îndrumă activitatea de statistică judiciară a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor şi furnizează date statistice în scopul fundamentării politicilor publice şi/sau deciziilor specifice domeniului de activitate al ministerului.
    Art. 132^2. - Biroul de statistică judiciară îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) coordonează activitatea de statistică judiciară a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor;
    b) în colaborare cu instituţiile din sistemul judiciar şi cu celelalte compartimente din minister, analizează, defineşte şi actualizează indicatorii statistici referitori la fenomenul judiciar, datele necesare pentru calcularea acestor indicatori şi stabileşte modul de colectare a acestor date;
    c) elaborează instrumentele primare de culegere a datelor, precum şi centralizatoarele statistice ale tuturor instanţelor judecătoreşti şi colaborează cu Ministerul Public la elaborarea instrumentelor primare de culegere a datelor, precum şi a centralizatoarelor statistice ale tuturor parchetelor;
    d) propune spre aprobare conducerii ministerului formularele cuprinzând indicatorii statistici referitori la activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti şi de parchete, precum şi ghidul de completare a formularelor sau interfeţelor statistice;
    e) centralizează, sintetizează, sistematizează şi interpretează datele statistice încărcate de toate instanţele judecătoreşti în baza de date a ministerului şi datele primite de la compartimentele de statistică ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    f) cooperează cu Institutul Naţional de Statistică în vederea asigurării conformităţii cadrului metodologic pentru statistică judiciară la standardele de statistică existente la nivel naţional şi internaţional;
    g) cooperează cu toate instanţele din România pentru colectarea datelor statistice de la nivelul acestora;
    h) cooperează cu Ministerul Public pentru colectarea datelor statistice relevante pentru fazele premergătoare declanşării acţiunii în instanţă;
    i) cooperează cu Consiliul de Mediere pentru colectarea datelor statistice incidente în procedura de mediere judiciară sau extrajudiciară;
    j) cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale pentru efectuarea cercetărilor statistice prevăzute în programul statistic naţional anual şi/sau multianual;
    k) propune Direcţiei tehnologia informaţiei actualizarea aplicaţiilor informatice aferente procesului de statistică judiciară;
    l) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea actualizării şi verificării datelor statistice introduse la nivelul instanţelor judecătoreşti;
    m) colaborează cu toate instanţele, parchetele de pe lângă acestea şi Consiliul Superior al Magistraturii în vederea bunei administrări şi a îmbunătăţirii permanente a modulului de statistică judiciară cuprins în aplicaţia ECRIS;
    n) participă la realizarea unor studii privind funcţionalitatea sistemului judiciar şi evoluţia fenomenelor judiciare;
    o) participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor;
    p) furnizează date statistice existente în bazele de date gestionate compartimentelor din minister, precum şi altor instituţii şi/sau organisme naţionale şi/ori internaţionale, la solicitarea acestora;
    q) contribuie la promovarea şi dezvoltarea sistemului informatic statistic, inclusiv prin transmiterea fişierelor de date statistice, în cadrul Sistemului statistic naţional;
    r) realizează activitatea de statistică ce revine ministerului, cu privire la sistemul de ajutor public judiciar, şi colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în condiţii optime a bazei de date privind ajutorul public judiciar;
    s) asigură participarea la comisiile/grupurile de lucru de la nivel naţional şi/sau internaţional din aria de competenţă;
    t) răspunde solicitărilor adresate în domeniu de către terţi.
    Art. 132^3. - La nivelul Biroului de statistică judiciară sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);
    b) condica de corespondenţă către compartimentele din minister şi către cabinetele ministrului şi secretarilor de stat, Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;
    c) condica de prezenţă."

    60. La articolul 133, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) La nivelul Direcţiei investiţii se derulează, în cooperare cu Direcţia financiar contabilă şi Direcţia programe europene, operaţiuni necesare funcţionării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, conform cadrului normativ aferent acestei finanţări nerambursabile."

    61. La articolul 136 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) iniţiază activitatea referitoare la toate operaţiunile juridice cu privire la imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea ministerului şi a instanţelor judecătoreşti, către ordonatorii secundari şi terţiari de credite, către unităţile aflate în subordinea ministerului şi către alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi/sau locale, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, Direcţia avizare acte normative, Direcţia financiar-contabilă şi Direcţia contencios;"

    62. După articolul 138 se introduce un nou articol, articolul 138^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 138^1. - La nivelul Serviciului achiziţii publice se derulează următoarele operaţiuni necesare funcţionării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, conform cadrului normativ aferent acestei finanţări nerambursabile, cu asigurarea autonomiei acestora faţă de acţiunile care privesc activitatea ministerului ca beneficiar al proiectelor finanţate prin acest mecanism, în baza procedurilor operaţionale privind gestionarea programelor pentru care ministerul are calitatea de Operator de program, aprobate la nivelul instituţiei:
    a) organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice ale Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014;
    b) se asigură, împreună cu Operatorul de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, atât ex ante, cât şi ex post, că legislaţia aplicabilă locală, naţională şi a Uniunii Europene inclusiv, dar nu limitat la legislaţia privind mediul, achiziţiile publice şi ajutorul de stat, este respectată în ceea ce priveşte achiziţiile derulate de promotorii de proiecte din afara ministerului, chiar dacă pentru activitatea de verificare ex ante şi ex post a acestor achiziţii se apelează la expertiză contractată, specializată în acest domeniu;
    c) îndeplineşte orice alte atribuţii necesare derulării operaţiunilor impuse Operatorului de program, conform competenţelor specifice şi cu respectarea cadrului normativ aferent Mecanismului financiar norvegian 2009-2014."

    63. La articolul 143, după litera i) se introduc două noi litere, literele j) şi k), cu următorul cuprins:
    "j) sprijină Direcţia elaborare acte normative şi celelalte compartimente din minister în întocmirea instrumentelor de prezentare a proiectelor de acte normative care au impact asupra bugetului general consolidat;
    k) la nivelul Direcţiei financiar-contabile se derulează, în cooperare cu Direcţia investiţii şi Direcţia programe europene, operaţiuni necesare funcţionării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, conform cadrului normativ aferent acestei finanţări nerambursabile."

    64. La articolul 145, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) realizează controlul financiar preventiv pentru toate tranzacţiile efectuate în cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 pentru care ministerul este desemnat Operator de program."

    65. La articolul 147 punctul 1, literele a), e) şi i)-k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) fundamentează şi elaborează proiectul de buget pentru instanţele judecătoreşti, aparatul propriu al ministerului, Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi unităţile aflate în subordinea ministerului, în baza fundamentărilor transmise de acestea, conform Scrisorii-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget atât în limitele de cheltuieli impuse de Ministerul Finanţelor Publice, cât şi în conformitate cu necesarul de fonduri în vederea desfăşurării în condiţii normale a activităţii ministerului;
    .......................................................................
    e) transmite Ministerului Finanţelor Publice proiectul bugetului centralizat al instanţelor judecătoreşti, aparatului propriu al ministerului, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi al unităţilor aflate în subordinea ministerului atât în limitele impuse prin Scrisoarea-cadru, cât şi în conformitate cu necesarul de fonduri în vederea desfăşurării în condiţii normale a activităţii ministerului;
    .......................................................................
    i) centralizează propunerile privind fondurile necesare suplimentar cu ocazia rectificării bugetare transmise de aparatul propriu al ministerului şi ordonatorii secundari/terţiari de credite din subordinea ministerului, ori de câte ori se impune rectificarea bugetului. După aprobarea actului normativ de rectificare bugetară, în funcţie de gradul de utilizare al creditelor bugetare aprobate prin bugetul iniţial, de finanţare a obiectivelor ce urmează a se derula până la închiderea exerciţiului bugetar, face propuneri de alocare a creditelor bugetare şi modifică filele de buget corespunzător;
    j) în scopul eficientizării execuţiei bugetare, efectuează virările de credite solicitate de ordonatorii secundari/terţiari, în limita fondurilor bugetare aprobate, în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 sau, după caz, cu prevederile legii anuale a bugetului de stat, după care întocmeşte filele de buget corespunzător modificărilor efectuate prin virările de credite pentru aparatul propriu al ministerului şi ordonatorii secundari/terţiari de credite din subordinea ministerului;
    k) efectuează redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii secundari/terţiari de credite;"

    66. La articolul 147 punctul 1, după litera k) se introduc patru noi litere, literele l)-o), cu următorul cuprins:
    "l) întocmeşte modificările repartizării pe trimestre, în funcţie de execuţia bugetară, ori de câte ori se impune, pentru aparatul propriu al ministerului şi ordonatorii secundari/terţiari de credite din subordinea ministerului;
    m) colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul ministerului în vederea întocmirii Strategiei fiscal-bugetare pentru Ministerul Justiţiei;
    n) analizează indicatorii bugetari şi realizează prognoze anuale şi multianuale privind bugetele instanţelor judecătoreşti, aparatului propriu al ministerului şi unităţilor aflate în subordinea acestuia;
    o) centralizează lunar sau ori de câte ori este nevoie situaţii/raportări privind execuţia/evoluţia anumitor tipuri de cheltuieli solicitate atât de către conducerea instituţiei, cât şi de alte instituţii ale statului (Ministerul Finanţelor Publice, Guvernul României, Parlament, Consiliul Superior al Magistraturii etc.);"

    67. La articolul 147 punctul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) întocmeşte lunar deschiderile de credite pentru cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, transferuri pentru instituţiile aflate în subordinea ministerului, cotizaţii şi contribuţii la organisme internaţionale, cheltuieli de investiţii, asistenţă socială, cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, sumele reprezentând cofinanţarea programelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă, în limita bugetului aprobat, cu încadrare în repartizarea pe trimestre;"

    68. La articolul 147, punctele 4, 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "4. atribuţii referitoare la întocmirea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale:
    a) întocmeşte trimestrial şi anual situaţiile financiare la nivelul ministerului pentru ordonatorii secundari/terţiari de credite, în vederea transmiterii la Ministerul Finanţelor Publice;
    b) întocmeşte raportarea lunară privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a instituţiilor publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii şi o înaintează Ministerului Finanţelor Publice;
    c) întocmeşte raportarea lunară privind creanţele, datoriile şi plăţile restante pentru ordonatorii secundari/terţiari de credite şi o înaintează Ministerului Finanţelor Publice;
    d) întocmeşte raportarea financiară lunară privind execuţia pe titluri de cheltuială şi pe alineate aferentă proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare pentru ordonatorii secundari/terţiari de credite şi o transmite Ministerului Finanţelor Publice;
    e) întocmeşte programarea pe decade a deschiderilor de credite detaliată la nivel de titlu de cheltuială pentru ordonatorii secundari/terţiari de credite şi o transmite Ministerului Finanţelor Publice;
    f) întocmeşte situaţia trimestrială şi anuală cu privire la activitatea de control financiar preventiv pentru ordonatorii secundari/terţiari de credite şi o transmite Ministerului Finanţelor Publice;
    g) întocmeşte documentaţia privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, scoaterea din funcţiune a activelor fixe/declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar şi o înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite;
    h) verifică documentaţiile transmise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor privind diverse proiecte de ordin pentru elaborarea unor norme proprii specifice sistemului penitenciar şi le înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite;
    i) întocmeşte sau actualizează norme interne, monografii contabile şi proceduri operaţionale specifice Direcţiei financiar-contabile;
    j) îndrumă şi coordonează organizarea evidenţei contabile pentru ordonatorii secundari şi terţiari de credite;
    5. atribuţii în domeniul salarizării şi al altor drepturi de personal:
    a) întocmeşte situaţia centralizată cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal pentru instanţele judecătoreşti, Serviciul financiar-contabilitate şi instituţiile aflate în subordinea ministerului, indiferent de sursa de finanţare, şi o predă, în termenele stabilite, Ministerului Finanţelor Publice;
    b) verifică pentru instanţele judecătoreşti şi unităţile aflate în subordinea ministerului încadrarea în numărul de posturi finanţate şi cheltuielile de personal aprobate prin legea bugetului de stat;
    c) întocmeşte, în colaborare cu Direcţia resurse umane, anexa la bugetul de stat privind detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţate, precum şi salariul mediu de bază;
    d) verifică, din punctul de vedere al drepturilor de personal, statele de funcţii şi de personal, în vederea aprobării acestora în conformitate cu prevederile art. 135 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) emite puncte de vedere în probleme de drepturi de personal;
    6. alte atribuţii specifice:
    a) centralizează situaţiile privind serviciile de prezentare, prelucrare şi distribuire acte de procedură transmise de departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul fiecărei curţi de apel, prin verificarea existenţei concordanţei dintre aceste situaţii şi valoarea facturată de Compania Naţională «Poşta Română» - S.A.;
    b) elaborează, la cerere, puncte de vedere în scopul soluţionării cererilor, sesizărilor şi memoriilor în domeniul specific de activitate;
    c) colaborează cu compartimentele de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative, în domeniul său de competenţă, întocmeşte impactul financiar ori de câte ori se impune;"

    69. La articolul 147, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
    "7. alte atribuţii: asigură organelor de control condiţiile necesare desfăşurării activităţii, punându-le la dispoziţie documentele necesare pentru îndeplinirea misiunilor."

    70. La articolul 148 punctul 1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) asigură, în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasările în străinătate, pentru personalul aparatului propriu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; ţine evidenţa operativă a acestora, verifică deconturile şi urmăreşte încadrarea în creditele bugetare aprobate prin buget;"

    71. La articolul 148 punctul 4, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "l) asigură evidenţa contabilă a fondurilor externe nerambursabile de preaderare şi postaderare, ale altor donatori şi din alte facilităţi şi instrumente postaderare;"

    72. După articolul 148 se introduce un nou articol, articolul 148^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 148^1. - La nivelul Serviciului financiar contabilitate se derulează următoarele operaţiuni necesare funcţionării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, conform cadrului normativ aferent acestei finanţări nerambursabile, cu asigurarea autonomiei acestora faţă de acţiunile care privesc activitatea ministerului ca beneficiar al proiectelor finanţate prin acest mecanism, în baza procedurilor operaţionale privind gestionarea programelor pentru care ministerul are calitatea de Operator de program, aprobate la nivelul instituţiei:
    a) asigură existenţa unui sistem informatic pentru înregistrarea şi stocarea înregistrărilor contabile pentru fiecare proiect din cadrul programului şi colectarea informaţiilor aferente implementării necesare pentru managementul financiar, raportări, monitorizări, verificări, audituri şi evaluări;
    b) se asigură, împreună cu Operatorul de program, că promotorii de proiecte menţin fie un sistem contabil separat, fie o evidenţă contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile aferente proiectelor, fără a aduce atingere reglementărilor contabile naţionale, în situaţiile în care pentru monitorizarea promotorilor de proiecte nu se apelează la expertiză subcontractată, specializată în acest domeniu;
    c) sub rezerva dispoziţiilor contrare ale legislaţiei naţionale, deschide şi menţine conturi bancare, inclusiv purtătoare de dobândă, dedicate derulării de către Operatorul de program şi de promotorii de proiecte din cadrul ministerului a operaţiunilor în cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, şi întocmeşte documentele de încasări şi de plăţi aferente operaţiunilor derulate prin aceste conturi;
    d) întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor, în baza propunerilor compartimentului de specialitate, în limita şi pe structura bugetului repartizat, cu aprobarea ordonatorului de credite şi numai pentru efectuarea acelor cheltuieli permise de actele normative în vigoare;
    e) realizează plăţile aferente programelor în limita şi pe structura bugetului aprobat după ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate de ordonatorul de credite al Operatorului de program;
    f) asigură transparenţa şi disponibilitatea operaţiunilor şi documentelor a căror obligaţie de prezentare este menţionată în cuprinsul regulamentului de implementare aferent Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;
    g) pune la dispoziţia Direcţiei programe europene informaţiile necesare în vederea întocmirii şi transmiterii rapoartelor financiare intermediare, a raportului anual al programului, a raportului final al programului şi a rapoartelor privind dobânzile acumulate în conformitate cu prevederile regulamentului de implementare aferent Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;
    h) transferă Autorităţii de certificare, în euro, dobânda bonificată în conturile gestionate aferente Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;
    i) transferă Autorităţii de certificare, în euro, din conturile aferente Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, eventualele sume recuperate de la promotorii de proiecte, reprezentând grantul şi dobânda generată de acesta;
    j) întocmeşte şi transmite spre aprobare Serviciului buget din cadrul Direcţiei financiar-contabile solicitările Direcţiei programe europene privind deschiderile de credite pentru sumele aferente cofinanţării publice naţionale la nivel de program de la bugetul de stat;
    k) asigură, conform prevederilor legale, programarea la Trezoreria Statului a plăţilor efectuate de minister în calitate de Operator de program şi de Promotor de proiect;
    l) îndeplineşte orice alte atribuţii necesare derulării operaţiunilor impuse Operatorului de program, conform competenţelor specifice şi cu respectarea cadrului normativ aferent Mecanismului financiar norvegian 2009-2014."

    73. La articolul 152, după litera t) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:
    "u) întocmeşte raportul anual privind transparenţa decizională, prevăzut la art. 12 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, după consultarea celorlalte compartimente din minister."

    74. Articolul 152^1 se abrogă.

    75. La articolul 155 punctul 7, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) acordă suport tehnic pentru realizarea, actualizarea şi întreţinerea sistemului statistic cu privire la ajutorul public judiciar;"

    76. La articolul 158 punctul 4, literele a), c), f) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) întocmeşte balanţa de verificare lunară pe care o înaintează Direcţiei financiar-contabile pentru a fi integrată în situaţiile financiare încheiate la nivelul aparatului propriu al ministerului;
    .........................................................................
    c) elaborează bugetul de cheltuieli final, după comunicarea sumelor aprobate şi a trimestrializării acestora, aprobate de ordonatorul principal de credite, administrează şi gestionează acest buget;
    .........................................................................
    f) gestionează conturile contabile şi ţine evidenţa financiar-contabilă;
    .........................................................................
    i) realizează monitorizarea cheltuielilor şi efectuează raportările, contabilizarea şi asigură auditarea proiectelor."

    77. La titlul VII capitolul VIII, secţiunea a 6-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "SECŢIUNEA a 6-a
    Direcţia programe europene
    Art. 161. - (1) Direcţia programe europene este compartimentul de specialitate din cadrul ministerului, responsabil pentru coordonarea, programarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei financiare nerambursabile de care beneficiază România în domeniul de activitate al ministerului şi sistemului judiciar, în conformitate cu principiile şi rigorile managementului de proiect.
    (2) În structura Direcţiei programe europene funcţionează Serviciul programe europene.
    Art. 162. - Direcţia programe europene gestionează următoarele instrumente aferente asistenţei financiare nerambursabile:
    a) programele finanţate de UE din fonduri pre- şi postaderare, precum şi din alte fonduri de care România beneficiază în calitate de stat membru al UE, precum PHARE, Facilitatea de tranziţie, fondurile structurale, programele comunitare specifice «Drepturi fundamentale şi justiţie», «Justiţie civilă» şi altele asemenea;
    b) programele dezvoltate pe linie bilaterală cu guvernele altor state care acordă asistenţă tehnică sau financiară pentru domeniul sistemului judiciar;
    c) programele de asistenţă dezvoltate în cadrul cooperării cu organizaţii neguvernamentale în diferite domenii de drept sau de consolidare instituţională pentru sistemul judiciar;
    d) programele de finanţare aferente domeniilor de intervenţie «Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex», «Cooperarea şi întărirea capacităţii judiciare» şi «Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate» din cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, în calitate de Operator de program;
    e) orice alte programe finanţate din fonduri nerambursabile, având ca autoritate de implementare, beneficiar sau partener ministerul.
    Art. 163. - (1) Direcţia programe europene îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) identifică, împreună cu direcţiile de specialitate din minister şi potenţialii beneficiari finali, domeniile de intervenţie în care este necesară acordarea de asistenţă tehnică şi propune/identifică sursele din care se poate asigura asistenţă financiară nerambursabilă pentru aceştia;
    b) participă, în limita atribuţiilor ministerului, la elaborarea, negocierea şi încheierea memorandumurilor/acordurilor ce urmează a fi semnate cu diferite state/organisme/instituţii ce acţionează în calitate de donatori de asistenţă financiară nerambursabilă, denumiţi în continuare finanţatori, în vederea aprobării/derulării unor programe/proiecte/contracte de asistenţă finanţate prin instrumente financiare nerambursabile;
    c) negociază şi semnează, împreună cu beneficiarii finali ai programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile şi autoritatea contractantă/partenerii/ finanţatorul/alte instituţii competente, acorduri/protocoale de implementare a programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile;
    d) coordonează implementarea contractelor de asistenţă tehnică, achiziţii de bunuri, servicii şi grant pentru care s-a obţinut finanţare;
    e) supervizează şi asigură luarea măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor şi a rezultatelor proiectelor/programelor/ contractelor;
    f) monitorizează şi raportează finanţatorului stadiul derulării fiecărui proiect/program/contract;
    g) contribuie la întocmirea planurilor de acţiune şi a strategiilor de dezvoltare a sistemului judiciar, în limita competenţelor ministerului;
    h) pregăteşte şi susţine punctul de vedere al ministerului şi reprezintă ministerul la grupurile de lucru constituite la nivelul UE pentru gestionarea şi implementarea programelor sau iniţiativelor comunitare specifice prin care se finanţează proiecte dezvoltate de statele membre în domeniul justiţiei, libertăţilor fundamentale şi securităţii.
    (2) Serviciul programe europene îndeplineşte următoarele atribuţii în legătură cu instrumentele de asistenţă financiară nerambursabilă:
    a) întreprinde toate demersurile pe care le presupune exerciţiul de programare a fondurilor de asistenţă financiară nerambursabilă în vederea asigurării eligibilităţii programelor/ proiectelor propuse; în acest scop elaborează, în colaborare cu beneficiarii şi/sau partenerii şi în conformitate cu legislaţia şi procedurile aplicabile, documentele de solicitare a asistenţei financiare nerambursabile;
    b) întocmeşte, în colaborare cu beneficiarii, documentele subsecvente aprobării finanţării, în vederea contractării fondurilor nerambursabile;
    c) întreprinde măsuri în vederea constituirii comisiilor de evaluare a ofertelor depuse în vederea contractării fondurilor care intră în domeniul său de responsabilitate;
    d) elaborează sau, după caz, verifică, în limitele de competenţă ale ministerului, contractele de finanţare încheiate pentru implementarea programelor/proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile, în vederea semnării lor de către autorităţile sau persoanele competente;
    e) contribuie la elaborare şi verifică acordurile/protocoalele de implementare a programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile;
    f) coordonează şi participă, alături de beneficiarii finali, la implementarea contractelor de asistenţă tehnică, achiziţii de bunuri şi de grant pentru care s-a obţinut finanţare, asigurânduse de atingerea de către contractori a obiectivelor şi a rezultatelor preconizate şi de efectuarea în bune condiţii a tuturor acţiunilor şi activităţilor; în acest scop întocmeşte, verifică şi/sau aprobă, după caz, documentele sau efectuează demersurile necesare în conformitate cu prevederile normative şi procedurale aplicabile în funcţie de sursa de finanţare relevantă şi de specificul programului/proiectului/contractului derulat;
    g) estimează sumele necesare pentru derularea programelor/proiectelor/contractelor şi întreprinde demersurile necesare pe lângă compartimentele competente din cadrul ministerului în vederea prevederii în bugetul naţional a fondurilor nerambursabile şi a contribuţiei naţionale aferente programelor/proiectelor/contractelor gestionate;
    h) întreprinde demersurile necesare pentru asigurarea şi gestionarea sumelor aferente contribuţiei naţionale la derularea programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile;
    i) verifică şi aprobă cu «Citit şi aprobat» facturile care sunt trimise de către contractori, în vederea efectuării plăţii, în baza documentelor justificative întocmite de către contractori şi a cadrului normativ şi procedural aplicabil în funcţie de tipul de finanţare relevant;
    j) iniţiază demersurile în vederea includerii în patrimoniul instituţiei, în calitate de instituţie care asigură implementarea programelor/proiectelor/contractelor, a bunurilor achiziţionate în cadrul programelor/proiectelor/contractelor derulate şi participă, alături de celelalte direcţii responsabile, la transmiterea acestora în patrimoniul beneficiarilor finali;
    k) monitorizează, din punctul de vedere al respectării procedurilor impuse de finanţator, implementarea programelor/ proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile, conform cadrului normativ şi procedural aplicabil în funcţie de tipul de finanţare relevant, verificând atingerea obiectivelor şi a rezultatelor preconizate şi efectuarea în bune condiţii a tuturor acţiunilor şi activităţilor; în acest scop: realizează misiuni de verificare «la faţa locului» la beneficiarii finali ai contractelor; elaborează, pe baza informaţiilor solicitate/primite de la beneficiarii finali, raportările sau orice alte documente necesare privind stadiul implementării programelor/proiectelor/contractelor gestionate, în conformitate cu cadrul normativ şi procedural aplicabil, şi le transmite instituţiilor competente să le solicite şi să le obţină;
    l) identifică şi raportează instituţiilor competente neregulile survenite pe parcursul implementării proiectelor/contractelor ce au ca autoritate de implementare ministerul;
    m) participă la elaborarea documentelor strategice şi programatice la nivelul ministerului, prin asigurarea contribuţiei necesare, raportat la competenţele sale;
    n) participă la organizarea vizitelor experţilor străini şi/sau ale reprezentanţilor finanţatorilor la minister, instanţe, parchete, precum şi la unităţile subordonate ministerului;
    o) participă şi, după caz, reprezintă ministerul la reuniunile de lucru organizate la nivelul ministerului, al finanţatorului sau la nivel interinstituţional pentru discutarea unor chestiuni legate de: derularea programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile, atingerea rezultatelor şi obiectivelor specifice, evitarea suprapunerilor de finanţare, iniţierea sau monitorizarea programelor;
    p) colaborează, în cadrul derulării programelor/proiectelor/ contractelor gestionate, cu compartimentele de specialitate din minister şi instituţiile subordonate acestuia, cu Consiliul Superior al Magistraturii şi instituţiile aflate în coordonarea acestuia, cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetele aflate în subordinea acestuia, precum şi cu celelalte instituţii din cadrul sistemului judiciar, în vederea îndeplinirii obiectivelor programelor/proiectelor/contractelor finanţate prin instrumente de asistenţă financiară nerambursabilă şi a alegerii soluţiilor optime de management al proiectului raportat la sistemul judiciar în ansamblul său;
    q) colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul administraţiei publice din România, cu reprezentanţii, instituţiile, organizaţiile desemnate în acest sens de către finanţatori, precum şi cu alte organisme sau instituţii cu atribuţii în domeniu, în conformitate cu legislaţia şi procedurile naţionale aplicabile şi/sau legislaţia şi procedurile agreate cu finanţatorul, în vederea îndeplinirii obiectivelor programelor/proiectelor/contractelor finanţate prin instrumente de asistenţă financiară nerambursabilă, a implementării în bune condiţii a acestora şi derulării tuturor activităţilor specifice, precum şi a monitorizării specifice;
    r) elaborează materiale de sinteză privind programele implementate la nivelul direcţiei în vederea dezvoltării sistemului judiciar;
    s) răspunde în faţa instituţiilor abilitate, conform legii, să exercite un drept de control sau audit.
    Art. 164. - (1) La nivelul Direcţiei programe europene funcţionează Operatorul de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014. Operatorul de program este responsabil pentru pregătirea şi implementarea programelor de finanţare aferente domeniilor de intervenţie «Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex», «Cooperarea şi întărirea capacităţii judiciare» şi «Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate», în conformitate cu principiile economiei, eficienţei şi eficacităţii. Activitatea Operatorului de program se desfăşoară în baza procedurilor operaţionale privind gestionarea programelor pentru care ministerul are calitatea de Operator de program, aprobate la nivelul instituţiei.
    (2) Operatorul de program îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) se asigură că proiectele contribuie la obiectivele globale ale Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, la rezultatele şi obiectivele specifice ale programului şi că respectă regulamentul de implementare aferent Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, acordul de program, acordurile de implementare a programului şi legislaţia aplicabilă la nivel naţional, precum şi cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare;
    b) elaborează programele de finanţare şi documentele aferente implementării acestora (cereri de proiecte, ghiduri de implementare a proiectelor; contracte de finanţare, modificări ale programelor de finanţare);
    c) primeşte aplicaţii, selectează proiecte pentru a fi finanţate şi încheie contractele de finanţare pentru fiecare proiect în parte;
    d) verifică atingerea rezultatelor pentru fiecare proiect în parte şi dacă cheltuielile declarate de către promotorii de proiecte au fost efectiv efectuate şi realizate în conformitate cu regulamentul pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, cu acordul de program, cu acordurile de implementare a programului, cu legislaţia aplicabilă la nivel naţional şi cea a Uniunii Europene aplicabilă;
    e) ia toate măsurile de care este responsabil în vederea asigurării calităţii implementării programului pe care îl are în gestiune şi verifică progresul proiectelor raportat la rezultatele aşteptate, efectuând, printre altele, controale şi/sau verificări la faţa locului ale proiectelor în baza unui eşantion reprezentativ sau prin verificarea tuturor proiectelor, după caz, potrivit prevederilor acordurilor de implementare;
    f) efectuează monitorizări anuale utilizând un eşantion reprezentativ de proiecte, stabilit pe baza analizei de risc şi a metodei de selecţie aleatorii, sau monitorizări anuale ale tuturor proiectelor, după caz, potrivit prevederilor acordurilor de implementare;
    g) se asigură de faptul că toată contribuţia financiară este utilizată exclusiv pentru scopul programului şi proiectelor subsecvente, că respectă prevederile stipulate în acordul de program şi în acordurile de implementare a programului şi că toate activele aferente programului sunt folosite numai pentru scopurile prevăzute în acordul de program;
    h) se asigură că promotorii de proiecte menţin fie un sistem contabil separat, fie o evidenţă contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile aferente proiectelor, fără a aduce atingere reglementărilor contabile naţionale, prin apelarea la expertiză subcontractată, specializată în acest domeniu;
    i) asigură transparenţa şi disponibilitatea documentelor a căror obligaţie de prezentare este menţionată în cuprinsul regulamentului de implementare aferent Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;
    j) se asigură că Autoritatea de certificare primeşte toate informaţiile necesare aferente procedurilor şi verificărilor efectuate referitoare la cheltuielile supuse certificării;
    k) întocmeşte şi transmite Autorităţii de certificare rapoartele financiare intermediare, raportul anual al programului, raportul final al programului şi rapoartele privind dobânzile acumulate în conformitate cu prevederile regulamentului de implementare aferent Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, cu sprijinul Direcţiei financiar-contabile;
    l) transmite către Autoritatea de certificare estimările aplicaţiilor de plată, pe baza informaţiilor provenite de la promotorii de proiecte, necesare îndeplinirii de către Autoritatea de certificare a obligaţiilor prevăzute în regulamentul de implementare aferent Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;
    m) asigură furnizarea datelor referitoare la proiecte, atunci când acestea sunt solicitate, şi introducerea datelor statistice referitoare la proiecte în vederea menţinerii bazei de date de raportare în conformitate cu manualul operatorului de program;
    n) răspunde la solicitările Ministerului Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 şi ale punctului naţional de contact în termenele fixate sau, în cazul în care acestea nu au fost fixate, într-un termen rezonabil de natură a nu prejudicia programul sau proiectele din cadrul programului, furnizând toate documentele şi informaţiile aferente implementării programului şi a proiectelor sale;
    o) se asigură, pe baza datelor, informaţiilor şi stării de fapt prezentate şi asumate de promotorii de proiecte, de faptul că aceştia sunt pe deplin angajaţi şi capabili să implementeze proiectele;
    p) se asigură că se iau toate măsurile necesare şi adecvate pentru prevenirea apariţiei neregulilor, investigarea cu promptitudine şi eficienţă a cazurilor de suspiciune de neregulă şi constatarea neregulilor, pe care le raportează corect şi le recuperează, inclusiv prin aplicarea corecţiilor financiare care se impun, potrivit prevederilor legale în vigoare incidente în materie;
    q) se asigură că legislaţia aplicabilă locală, naţională şi a Uniunii Europene inclusiv, dar nu limitat la legislaţia privind mediul, achiziţiile publice şi ajutorul de stat, este respectată, chiar dacă pentru verificarea ex ante şi ex post a achiziţiilor se apelează la expertiză contractată, specializată în acest domeniu;
    r) se conformează cu orice alte obligaţii care cad în sarcina sa stipulate în acordul de program şi în acordurile de implementare a programului;
    s) raportează entităţii responsabile cu pregătirea şi transmiterea rapoartelor de nereguli toate suspiciunile de nereguli, neregulile constatate şi măsurile întreprinse pentru recuperarea sumelor afectate de nereguli, precum şi recuperarea acestora, conform reglementărilor legale în acest sens;
    t) verifică cheltuielile efectuate pe durata implementării proiectelor finanţate prin Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 pentru care ministerul este desemnat Operator de program;
    u) asigură existenţa şi evidenţa tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentă implementării Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;
    v) asigură accesul autorităţilor naţionale şi internaţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, serviciilor Oficiului Mecanismului Financiar, serviciilor Consiliului de Auditori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, Biroului Auditorului General al Norvegiei, în limitele competenţelor care le revin, la toate înregistrările contabile aferente operaţiunilor şi datelor privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;
    w) îndeplineşte orice alte atribuţii necesare derulării operaţiunilor impuse Operatorului de program, conform competenţelor specifice şi cu respectarea cadrului normativ aferent Mecanismului financiar norvegian 2009-2014.
    (3) Operatorul de program se conformează cerinţelor privind informarea şi publicitatea programului de care este responsabil, aşa cum aceste activităţi sunt stipulate în Regulamentul de implementare al Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 şi în celelalte documente care reglementează implementarea acestui tip de finanţare nerambursabilă.
    (4) Operatorul de program se asigură că promotorii de proiecte îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin referitoare la informare şi publicitate, în conformitate cu prevederile regulamentului de implementare aferent Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014.
    (5) Operatorul de program îndeplineşte cerinţele impuse de către Oficiul Mecanismului Financiar referitor la transmiterea informaţiilor în format electronic.
    (6) În vederea derulării tuturor operaţiunilor impuse Operatorului de program, conform cadrului normativ aferent Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, Direcţia programe europene colaborează cu Direcţia financiar-contabilă, Direcţia investiţii, Serviciul audit public intern, precum şi cu alte compartimente ale ministerului, după caz, care îndeplinesc funcţii necesare funcţionării Operatorului de program, conform competenţelor specifice acestora şi în baza procedurilor operaţionale privind gestionarea programelor pentru care ministerul are calitatea de Operator de program, aprobate la nivelul instituţiei.
    Art. 165. - (1) La nivelul Direcţiei programe europene funcţionează Unitatea de implementare a programelor, care are drept scop principal coordonarea, programarea, implementarea şi monitorizarea programelor/proiectelor/contractelor finanţate de UE din fonduri PHARE, ca instrument de preaderare, şi din fonduri Facilitatea de tranziţie, ca instrument postaderare destinat României şi Bulgariei.
    (2) Componenţa Unităţii de implementare a programelor se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, ţinându-se cont de exigenţele impuse de către sistemul de management EDIS (Extended Decentralised Implementation System) al programelor PHARE şi Facilitatea de tranziţie. Unitatea de implementare a programelor este condusă de către SPO (Senior Programme Officer - responsabil de program) şi DSPO (Deputy Senior Programme Officer - responsabil de program adjunct).
    (3) Unitatea de implementare a programelor îşi derulează activitatea în conformitate cu prevederile manualului de proceduri elaborat conform cerinţelor de management EDIS, ale acordurilor de implementare semnate în acest sens, ale instrucţiunilor emise de Ministerul Finanţelor Publice prin Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE pentru implementarea proiectelor, precum şi în conformitate cu orice alte prevederi normative şi procedurale aplicabile în funcţie de sursa de finanţare relevantă şi de specificul programului/proiectului/ contractului derulat.
    (4) Unitatea de implementare a programelor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează în subordinea Unităţii de implementare a programelor din cadrul ministerului, în ceea ce priveşte programele/proiectele/ contractele pentru care ministerul este autoritate de implementare.
    Art. 166. - La nivelul Direcţiei programe europene sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);
    b) condica de corespondenţă către compartimentele din minister şi către cabinetele ministrului şi ale secretarilor de stat;
    c) condica de corespondenţă prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;
    d) condica de corespondenţă cu alte instituţii;
    e) registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhivă;
    f) documentele aferente derulării programelor în toate etapele de management de proiect, ce se constituie în fişiere auditabile, conform procedurilor aplicabile după natura programului;
    g) manualul de proceduri;
    h) registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de compartiment."

    78. La articolul 168 punctul 5, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) eliberează, la cerere, copii de pe înregistrările efectuate în Registrul naţional al asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor şi de pe înscrisurile doveditoare, cu privire la persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial;"

    79. Articolul 173 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 173. - (1) Dispoziţiile cu caracter general pentru compartimentele din minister pot fi date cu respectarea legii numai de ministrul justiţiei, secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct, în limitele competenţelor ce le sunt stabilite.
    (2) Ministrul justiţiei, secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct transmit în scris rezoluţii pe lucrările repartizate spre soluţionare compartimentelor ministerului.
    (3) În îndeplinirea atribuţiilor, conducătorii compartimentelor din minister sau personalul din cadrul acestora, cu acordul conducătorilor compartimentelor, pot lua legătura direct cu unităţile subordonate ministerului, cu instanţele judecătoreşti, cu celelalte unităţi din sistemul justiţiei, precum şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi/sau locale.
    (4) Compartimentele din minister sprijină Direcţia elaborare acte normative şi Direcţia avizare acte normative în activităţile specifice acestor direcţii, de elaborare, respectiv de avizare a actelor normative."

    80. Articolul 182 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 182. - (1) Ordinele emise de ministrul justiţiei se întocmesc în cel puţin două exemplare şi se înregistrează la Cabinetul ministrului justiţiei, într-un registru special constituit în acest sens. În cuprinsul ordinului se menţionează numărul de exemplare în care acesta se întocmeşte.
    (2) Un exemplar al ordinului se păstrează în original la Cabinetul ministrului justiţiei. În acest scop, fiecare compartiment din minister, precum şi unităţile subordonate acestuia sunt obligate să transmită un exemplar original al ordinului la Cabinetul ministrului justiţiei.
    (3) Un exemplar al ordinului va cuprinde şi avizele compartimentelor de specialitate. Acest exemplar, precum şi lucrările care au stat la baza elaborării acestuia se păstrează la compartimentul din minister sau, după caz, la unitatea subordonată acestuia care l-a întocmit.
    (4) Celelalte exemplare originale ale ordinului se comunică persoanelor interesate, conform legii."

    81. La articolul 185, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) păstrează evidenţa învoirilor, precum şi a orelor prestate peste durata normală a programului de lucru;"

    82. Articolul 188 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 188. - (1) Programul de lucru în minister este stabilit prin ordin al ministrului justiţiei.
    (2) Personalul din minister este obligat să respecte programul de lucru.
    (3) În situaţia personalului care desfăşoară activitate didactică, conform legii, precum şi în alte situaţii temeinic justificate se pot stabili, prin ordin al ministrului justiţiei, programe individualizate de lucru, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză. Programele individualizate se avizează de conducătorul compartimentului în care personalul îşi desfăşoară activitatea şi de Direcţia resurse umane şi se aprobă de către conducerea ministerului. După aprobare, ordinul se trimite în copie la Direcţia resurse umane şi la Direcţia financiar-contabilă.
    (4) Învoirile de la programul de lucru stabilit conform alin. (1) se formulează în scris şi se aprobă de şeful ierarhic superior.
    (5) Munca prestată, în condiţiile legii, peste durata normală a programului de lucru de către personalul ministerului se compensează cu timp liber corespunzător, în următoarele 60 de zile calendaristice, după efectuarea acesteia."

    ART. II
    (1) Referirile la subsecretarul de stat, precum şi la Compartimentul mass-media din cuprinsul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se elimină.
    (2) În cuprinsul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea "Direcţia afaceri europene" se înlocuieşte cu denumirea "Direcţia afaceri europene şi drepturile omului", denumirea "Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale UE" se înlocuieşte cu denumirea "Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni", denumirea "Biroul resurse umane" se înlocuieşte cu denumirea "Serviciul resurse umane" şi denumirea "Unitatea de management public şi planificare strategică" se înlocuieşte cu denumirea "Unitatea de management public".

    ART. III
    Compartimentele din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi unităţile subordonate acestuia vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                Ministrul justiţiei,
              Robert Marius Cazanciuc


    Bucureşti, 15 octombrie 2013.
    Nr. 3.058/C.

                  ________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016