Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.055 din 29 octombrie 2009  pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 10 noiembrie 2009
    În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) şi ale <>art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în baza prevederilor <>art. 4 alin. (1) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã,

    ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprobã Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, cuprinse în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
-----------
    *) Anexa se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 bis din 10 noiembrie 2009, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
    (2) Reglementãrile prevãzute la alin. (1) cuprind Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene şi Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitãţilor Economice Europene.
    ART. 2
    (1) Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene se aplicã de entitãţile prevãzute la pct. 1 alin. (3) din reglementãri.
    (2) Subunitãţile fãrã personalitate juridicã, cu sediul în strãinãtate, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, precum şi subunitãţile din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul ori domiciliul în strãinãtate au obligaţia sã organizeze şi sã conducã contabilitatea proprie, potrivit reglementãrilor menţionate la alin. (1).
    ART. 3
    (1) Persoanele juridice care la data bilanţului depãşesc limitele a douã dintre urmãtoarele 3 criterii, denumite în continuare criterii de mãrime:
    - total active: 3.650.000 euro;
    - cifra de afaceri netã: 7.300.000 euro;
    - numãr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50
    întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
    - bilanţ;
    - cont de profit şi pierdere;
    - situaţia modificãrilor capitalului propriu;
    - situaţia fluxurilor de numerar;
    - note explicative la situaţiile financiare anuale.
    (2) Persoanele juridice care la data bilanţului nu depãşesc limitele a douã dintre criteriile de mãrime prevãzute la alin. (1) întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:
    - bilanţ prescurtat;
    - cont de profit şi pierdere;
    - note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate. Opţional, ele pot întocmi situaţia modificãrilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar.
    (3) Potrivit legii contabilitãţii, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisã de asumare a rãspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene.
    (4) Persoanele juridice care au întocmit situaţii financiare anuale simplificate întocmesc situaţiile financiare anuale prevãzute la alin. (1) numai dacã în douã exerciţii financiare consecutive depãşesc limitele a douã dintre cele 3 criterii de mãrime prevãzute la alin. (1). Persoanele juridice care au întocmit situaţiile financiare anuale prevãzute la alin. (1) întocmesc situaţii financiare anuale simplificate numai dacã în douã exerciţii financiare consecutive nu depãşesc limitele a douã dintre cele 3 criterii de mãrime prevãzute la alin. (1).
    (5) În cazul entitãţilor nou-înfiinţate, acestea pot întocmi pentru primul exerciţiu de raportare situaţii financiare anuale simplificate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea an de raportare, aceste entitãţi analizeazã indicatorii determinaţi din situaţiile financiare ale anului precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent, întocmind situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mãrime înregistrate.
    ART. 4
    În cazul entitãţilor administrate în sistem dualist, potrivit legii, referirile din reglementãrile prevãzute la art. 1 la "administratori" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului".
    ART. 5
    (1) Situaţiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice prevãzute la art. 3 alin. (1) sunt auditate, potrivit legii.
    (2) Fac obiectul auditului statutar şi situaţiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice de interes public, astfel cum sunt definite potrivit legii.
    (3) Situaţiile financiare anuale simplificate sunt verificate potrivit legii.
    ART. 6
    Societãţile comerciale ale cãror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã, astfel cum este definitã de legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, întocmesc situaţii financiare anuale cu 5 componente, aşa cum acestea sunt prevãzute la art. 3 alin. (1), indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netã sau numãrul mediu de salariaţi.
    ART. 7
    (1) Subunitãţile fãrã personalitate juridicã, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, organizeazã şi conduc evidenţã contabilã proprie, astfel încât aceasta sã permitã determinarea informaţiilor şi a obligaţiilor prevãzute de lege, iar persoanele juridice cãrora le aparţin sã poatã întocmi situaţii financiare anuale.
    (2) Activitatea desfãşuratã în strãinãtate de subunitãţile fãrã personalitate juridicã, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi se raporteazã pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor Reglementãrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene.
    (3) În înţelesul prezentului ordin, prin subunitãţi fãrã personalitate juridicã, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se înţelege sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unitãţi fãrã personalitate juridicã, înfiinţate potrivit legii.
    (4) Persoanele desemnate ca reprezentant/împuternicit fiscal, potrivit Codului fiscal şi Codului de procedurã fiscalã, ţin contabilitatea proprie în funcţie de statutul lor de persoane fizice sau juridice, dupã caz. În cazul în care sunt persoane juridice, acestea întocmesc situaţii financiare anuale şi raportãri contabile, potrivit <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã.
    (5) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în strãinãtate reprezintã subunitãţi fãrã personalitate juridicã ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportãrilor contabile cerute de <>Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã.
    ART. 8
    (1) În cazul asocierilor în participaţie încheiate între o persoanã juridicã românã şi o persoanã juridicã strãinã, contabilitatea se ţine de cãtre persoana desemnatã de asociaţi, care rãspunde potrivit legii.
    (2) La organizarea şi conducerea contabilitãţii asocierii în participaţie trebuie avute în vedere atât Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene, cât şi cerinţele care rezultã din alte prevederi legale.
    (3) Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene se aplicã, de asemenea, asocierilor în participaţie între persoane juridice strãine (nerezidente), înregistrate în România. Pentru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere sã îndeplineascã obligaţiile fiscale organizeazã şi conduce evidenţa contabilã a asocierii, astfel încât sã se poatã determina informaţiile şi obligaţiile prevãzute de lege, fãrã a întocmi situaţii financiare anuale.
    ART. 9
    Ministerul Finanţelor Publice şi alte autoritãţi de reglementare pot solicita prezentarea în situaţiile financiare anuale a unor informaţii suplimentare faţã de cele care trebuie prezentate în concordanţã cu reglementãrile prevãzute la art. 1.
    ART. 10
    În aplicarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, entitãţile trebuie sã dezvolte politici contabile proprii care se aprobã de administratori, potrivit legii. În cazul entitãţilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobã de persoanele care au obligaţia gestionãrii entitãţii respective.
    ART. 11
    (1) Situaţiile financiare anuale consolidate sunt elaborate în conformitate cu Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitãţilor Economice Europene.
    (2) O societate-mamã trebuie sã întocmeascã situaţii financiare anuale consolidate dacã aceasta face parte dintr-un grup de societãţi şi îndeplineşte una dintre urmãtoarele condiţii:
    a) deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor într-o altã societate denumitã filialã;
    b) este acţionar sau asociat al unei societãţi şi majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere ale societãţii în cauzã (filialã), care au îndeplinit aceste funcţii în cursul exerciţiului financiar, în cursul exerciţiului financiar precedent şi pânã în momentul întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate, au fost numiţi doar ca rezultat al exercitãrii drepturilor lor de vot;
    c) este acţionar sau asociat al unei societãţi şi deţine singurã controlul asupra majoritãţii drepturilor de vot ale acţionarilor ori asociaţilor societãţii, ca urmare a unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi;
    d) este acţionar sau asociat şi are dreptul de a exercita o influenţã dominantã asupra filialei, în temeiul unui contract încheiat cu societatea comercialã în cauzã ori al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacã legislaţia aplicabilã filialei permite astfel de contracte ori clauze;
    e) societatea-mamã deţine puterea de a exercita sau exercitã efectiv o influenţã dominantã ori control asupra unei filiale;
    f) este acţionar sau asociat şi are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau de supraveghere ale filialei; sau
    g) societatea-mamã şi filiala sunt conduse pe o bazã unificatã de cãtre societatea-mamã.
    ART. 12
    (1) O societate-mamã este scutitã de la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate dacã, la data bilanţului consolidat, societãţile comerciale care urmeazã sã fie consolidate nu depãşesc împreunã, pe baza celor mai recente situaţii financiare anuale ale acestora, limitele a douã dintre urmãtoarele 3 criterii:
    - total active: 17.520.000 euro;
    - cifra de afaceri netã: 35.040.000 euro;
    - numãr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250.
    (2) Scutirea prevãzutã la alin. (1) nu se aplicã dacã una dintre filialele care urmeazã sã fie consolidate este o societate comercialã ale cãrei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind piaţa de capital.
    (3) Condiţiile în care o societate-mamã este scutitã de la obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate sunt prevãzute în Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitãţilor Economice Europene.
    (4) Criteriile de mãrime prevãzute la alin. (1) se stabilesc pe baza situaţiilor financiare anuale ale societãţii-mamã şi ale filialelor sale.
    ART. 13
    Sancţiunile aplicabile pentru încãlcarea prevederilor reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene sunt cele prevãzute de <>Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã.
    ART. 14
    (1) Entitãţile care fac parte din categoria persoanelor juridice de interes public, potrivit <>art. 34 alin. (2) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu excepţia societãţilor comerciale ale cãror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã, a instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementãrilor legale, înscrise în Registrul general, a societãţilor de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, a societãţilor de pensii, a societãţilor de servicii de investiţii financiare, societãţilor de administrare a investiţiilor şi organismelor de plasament colectiv, şi care au obligaţia sã întocmeascã situaţii financiare anuale consolidate pot întocmi aceste situaţii fie potrivit Reglementãrilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitãţilor Economice Europene, fie în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiarã.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplicã şi persoanelor juridice, altele decât cele de interes public, care au obligaţia, potrivit legii, sã întocmeascã situaţii financiare anuale consolidate.
    (3) Persoanele juridice care au optat, potrivit prevederilor de mai sus, pentru aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiarã la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate au obligaţia sã asigure continuitatea aplicãrii acestora.
    ART. 15
    Prezentul ordin intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.
    ART. 16
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 şi nr. 1.080 bis din 30 noiembrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 17
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        p. Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 29 octombrie 2009.
    Nr. 3.055


    ANEXÃ


                        REGLEMENTARI CONTABILE
        conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene
    CAP. I
    ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE

    1. - (1) Prezentele reglementãri prevãd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţã şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, şi publicare a situaţiilor financiare anuale, unele reguli privind contabilitatea de gestiune, Planul de conturi general, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.
    Acestea stabilesc, de asemenea, reguli privind organizarea şi conducerea contabilitãţii şi raportãrile efectuate în conformitate cu cerinţele instituţiilor statului, pentru uzul tuturor categoriilor de utilizatori.
    (2) Prezentele reglementãri transpun:
    a) Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene 78/660/CEE din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societãţi comerciale, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 222 din data de 14 august 1978, cu modificãrile şi completãrile ulterioare*1);
----------
    *1) Directiva a IV-a a fost modificatã şi completatã prin urmãtoarele directive:
    - Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/CEE din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din 18 iulie 1983;
    - Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/CEE din 21 decembrie 1989 privind cerinţele de prezentare referitoare la sucursalele deschise într-un Stat membru de cãtre anumite tipuri de societãţi comerciale care intrã sub incidenţa legislaţiei unui alt stat, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 395 din 30 decembrie 1989;
    - Directiva Consiliului 90/604/CEE din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale şi a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate în ceea ce priveşte excepţiile pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi publicarea conturilor în ecu, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;
    - Directiva Consiliului 90/605/CEE din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale şi a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate în ceea ce priveşte aria de aplicabilitate a acestor directive, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;
    - Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE , Directivei 83/349/CEE şi a Directivei 86/635/CEE privind regulile de evaluare pentru conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societãţi comerciale, precum şi ale bãncilor şi ale altor instituţii financiare, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 283 din 27 octombrie 2001;
    - Directiva Consiliului 2003/38/CE din 13 mai 2003 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale în ceea ce priveşte sumele exprimate în euro, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 120 din 15 mai 2003;
    - Directiva 2003/51/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/CEE , 83/349/CEE , 86/635/CEE şi 91/674/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societãţi comerciale, bãncilor şi altor instituţii financiare şi ale societãţilor de asigurare privind modernizarea şi actualizarea regulilor contabile, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 178 din 17 iulie 2003.

    b) art. 10 alin. 2 din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de achiziţie, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 aprilie 2004;
    c) prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE ;
    d) prevederile Directivei 2006/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 224 din 16 august 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE ;
    e) prevederile Directivei 2009/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 164 din 26 iunie 2009, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE .
    (3) Prezentele reglementãri se aplicã de cãtre urmãtoarele categorii de persoane (denumite în continuare entitãţi):
    a) societãţile comerciale:
    - societãţile în nume colectiv;
    - societãţile în comanditã simplã;
    - societãţile pe acţiuni;
    - societãţile în comanditã pe acţiuni; şi
    - societãţile cu rãspundere limitatã.
    b) societãţile/companiile naţionale;
    c) regiile autonome;
    d) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
    e) societãţile cooperative şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţioneazã pe principiile societãţilor comerciale;
    f) subunitãţile fãrã personalitate juridicã, cu sediul în România, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, în condiţiile prevãzute de prezentele reglementãri;
    g) subunitãţile fãrã personalitate juridicã, cu sediul în strãinãtate, care aparţin persoanelor prevãzute la lit. a) - e), cu sediul sau domiciliul în România, în condiţiile prevãzute de prezentele reglementãri;
    h) subunitãţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în strãinãtate, în condiţiile prevãzute de prezentele reglementãri.
    (4) Societãţile comerciale care au subunitãţi organizeazã şi conduc contabilitatea astfel încât sã fie disponibile informaţiile necesare privind activitatea desfãşuratã de aceste subunitãţi.
    (5) În înţelesul prezentelor reglementãri, prin subunitãţi fãrã personalitate juridicã, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se înţelege sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unitãţi fãrã personalitate juridicã, înfiinţate potrivit legii.
    2. - (1) Contabilitatea se ţine în limba românã şi în moneda naţionalã. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valutã se ţine atât în moneda naţionalã, cât şi în valutã.
    (2) Prin valutã se înţelege altã monedã decât leul.

    CAP. II
    FORMATUL ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

    SECŢIUNEA 1
    DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

    3. - (1) Persoanele juridice care la data bilanţului depãşesc limitele a douã dintre urmãtoarele trei criterii (denumite în continuare criterii de mãrime):
    - total active: 3.650.000 euro,
    - cifrã de afaceri netã: 7.300.000 euro,
    - numãr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50 întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
    - bilanţ,
    - cont de profit şi pierdere,
    - situaţia modificãrilor capitalului propriu,
    - situaţia fluxurilor de numerar,
    - notele explicative la situaţiile financiare anuale.
    (2) Persoanele juridice care la data bilanţului nu depãşesc limitele a douã dintre criteriile de mãrime prevãzute la alin. (1) întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:
    - bilanţ prescurtat,
    - cont de profit şi pierdere,
    - note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.
    Opţional, ele pot întocmi situaţia modificãrilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar.
    (3) Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar.
    (4) Potrivit legii contabilitãţii, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisã de asumare a rãspunderii conducerii entitãţii pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale potrivit Reglementãrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene. Informaţiile cuprinse în aceastã declaraţie sunt cele prevãzute de legea contabilitãţii.
    4. - Prevederile pct. 3 referitoare la componentele situaţiilor financiare anuale, se aplicã şi de entitãţile prevãzute la pct. 1 alin. (3) lit. h) din prezentele reglementãri.
    5. - (1) Situaţiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice prevãzute la pct. 3 alin. (1) sunt auditate potrivit legii. Sunt auditate, de asemenea, situaţiile financiare anuale întocmite de entitãţile prevãzute la pct. 1 alin. (3) lit. h), în cazul depãşirii limitelor criteriilor de mãrime prevãzute la pct. 3 alin. (1).
    (2) Fac obiectul auditului statutar şi situaţiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice de interes public, aşa cum sunt definite potrivit legii.
    (3) Situaţiile financiare anuale simplificate sunt verificate, potrivit legii.
    6. - Pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementãri nu se aplicã de cãtre entitãţile ale cãror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã, aşa cum aceasta este definitã de legislaţia în vigoare privind piaţa de capital.
    7. - (1) Atunci când, la data bilanţului, o entitate depãşeşte sau înceteazã sã mai depãşeascã limitele a douã dintre cele trei criterii prevãzute la pct. 3 alin. (1), acest fapt afecteazã aplicarea derogãrii prevãzute la acel punct, numai dacã acest lucru are loc în douã exerciţii financiare consecutive. În acest scop se reanalizeazã numãrul de componente ale situaţiilor financiare anuale, astfel:
    a) o entitate care a întocmit situaţii financiare anuale simplificate va întocmi situaţiile financiare anuale prevãzute la pct. 3 alin. (1) numai dacã, în douã exerciţii financiare consecutive, depãşeşte limitele a douã dintre cele trei criterii prevãzute la pct. 3 alin. (1);
    b) o entitate care a întocmit situaţiile financiare anuale prevãzute la pct. 3 alin. (1) va întocmi situaţii financiare anuale simplificate, numai dacã, în douã exerciţii financiare consecutive, nu depãşeşte limitele a douã dintre cele trei criterii prevãzute la pct. 3 alin. (1).
    (2) Prin douã exerciţii financiare consecutive se înţelege exerciţiul financiar precedent celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale şi exerciţiul financiar curent, pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale.
    Ca urmare, pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, încadrarea în criteriile de mãrime prevãzute de prezentele reglementãri se efectueazã la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent celui de raportare şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.
    (3) Totalul activelor prevãzut la pct. 3 alin. (1) cuprinde activele de la lit. A - C înscrise la "Active" din formatul bilanţului prevãzut la pct. 24 alin. (1) sau din formatul prevãzut la pct. 24 alin. (2).
    8. - Situaţiile financiare anuale se întocmesc în mod clar şi în concordanţã cu prevederile prezentelor reglementãri.
    9. - Situaţiile financiare anuale trebuie sã ofere o imagine fidelã a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, profitului sau pierderii entitãţii.
    10. - Dacã aplicarea prevederilor prezentelor reglementãri nu este suficientã pentru a oferi o imagine fidelã în înţelesul pct. 9, entitatea trebuie sã prezinte informaţii suplimentare în notele explicative.
    11. - Dacã, în cazuri excepţionale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementãri se dovedeşte contrarã obligaţiei prevãzute la pct. 9, entitatea trebuie sã facã abatere de la acea prevedere, în vederea oferirii unei imagini fidele, în înţelesul pct. 9. Orice astfel de abatere trebuie prezentatã în notele explicative, împreunã cu o explicaţie a motivelor acesteia şi o prezentare a efectelor abaterii asupra valorii activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.
    12. - (1) Subunitãţile fãrã personalitate juridicã, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, organizeazã şi conduc evidenţã contabilã proprie, astfel încât aceasta sã permitã determinarea informaţiilor şi a obligaţiilor prevãzute de lege, iar persoanele juridice cãrora le aparţin sã poatã întocmi situaţii financiare anuale.
    (2) Activitatea desfãşuratã în strãinãtate de subunitãţile fãrã personalitate juridicã, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi se raporteazã pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor pct. 2 şi pct. 185 din prezentele reglementãri.
    (3) Persoanele desemnate ca reprezentant/împuternicit fiscal, potrivit Codului fiscal şi Codului de procedurã fiscalã, ţin contabilitatea proprie în funcţie de statutul lor de persoane fizice sau juridice, dupã caz. În cazul în care sunt persoane juridice, acestea întocmesc situaţii financiare anuale şi raportãri contabile, potrivit <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã.
    (4) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în strãinãtate reprezintã subunitãţi fãrã personalitate juridicã ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportãrilor contabile cerute de <>Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã.
    13. - (1) În cazul asocierilor în participaţie încheiate între o persoanã juridicã românã şi o persoanã juridicã strãinã, contabilitatea se ţine de cãtre persoana desemnatã de asociaţi, care rãspunde potrivit legii.
    (2) La organizarea şi conducerea contabilitãţii asocierii în participaţie trebuie avute în vedere atât prezentele reglementãri, cât şi cerinţele care rezultã din alte prevederi legale.
    (3) Prezentele reglementãri se aplicã, de asemenea, asocierilor în participaţie între persoane juridice strãine (nerezidente), înregistrate în România. Pentru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere sã îndeplineascã obligaţiile fiscale organizeazã şi conduce evidenţa contabilã a asocierii, astfel încât sã se poatã determina informaţiile şi obligaţiile prevãzute de lege, fãrã a întocmi situaţii financiare anuale.
    14. - Ministerul Finanţelor Publice şi alte autoritãţi de reglementare pot solicita prezentarea în situaţiile financiare anuale a unor informaţii suplimentare faţã de cele care trebuie prezentate în concordanţã cu prezentele reglementãri.
    15. - Formatul bilanţului şi al contului de profit şi pierdere, în special în ceea ce priveşte forma adoptatã pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul. În cazuri excepţionale, sunt permise abateri de la acest principiu. Orice astfel de abatere trebuie menţionatã în notele explicative, împreunã cu o explicaţie a motivelor care au determinat-o.
    16. - În bilanţ şi în contul de profit şi pierdere, elementele prevãzute la pct. 24 alin. (1), 24 alin. (2) şi 32 alin. (1) trebuie prezentate separat, în ordinea indicatã. O subclasificare mai detaliatã a elementelor se poate face numai în notele explicative.
    17. - Formatul, succesiunea şi terminologia elementelor din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate, în cazul în care natura specificã a unei entitãţi impune acest lucru. Astfel de adaptãri trebuie efectuate atunci când sunt cerute prin reglementãri speciale emise de Ministerul Finanţelor Publice şi alte autoritãţi de reglementare.
    18. - (1) Pentru fiecare element de bilanţ, de cont de profit şi pierdere şi, dupã caz, din situaţia modificãrilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar trebuie prezentatã valoarea aferentã elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.
    (2) Dacã valorile prevãzute la alin. (1) nu sunt comparabile, absenţa comparabilitãţii trebuie prezentatã în notele explicative, însoţitã de comentarii relevante.
    19. Un element de bilanţ, din contul de profit şi pierdere şi, dupã caz, din situaţia modificãrilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar pentru care nu existã valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care existã un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent, în înţelesul pct. 18 alin. (1).
    20. - (1) Bilanţul este documentul contabil de sintezã prin care se prezintã elementele de activ, datorii şi capital propriu ale entitãţii la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi în celelalte situaţii prevãzute de lege.
    (2) În bilanţ elementele de activ şi datorii sunt grupate dupã naturã şi lichiditate, respectiv naturã şi exigibilitate.
    (3) În înţelesul prezentelor reglementãri:
    a) un activ reprezintã o resursã controlatã de cãtre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptã sã genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ este recunoscut în contabilitate şi prezentat în bilanţ atunci când este probabilã realizarea unui beneficiu economic viitor de cãtre entitate şi activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(ã) în mod credibil;
    b) o datorie reprezintã o obligaţie actualã a entitãţii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea cãreia se aşteaptã sã rezulte o ieşire de resurse care încorporeazã beneficii economice. O datorie este recunoscutã în contabilitate şi prezentatã în bilanţ atunci când este probabil cã o ieşire de resurse încorporând beneficii economice va rezulta din decontarea unei obligaţii prezente şi când valoarea la care se va realiza aceastã decontare poate fi evaluatã în mod credibil;
    c) capitalurile proprii reprezintã interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activele unei entitãţi dupã deducerea tuturor datoriilor sale.
    (4) Beneficiile economice reprezintã potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau echivalente de numerar cãtre entitate. Aceastã contribuţie se reflectã fie sub forma creşterii intrãrilor de numerar, fie sub forma reducerii ieşirilor de numerar, de exemplu, prin reducerea costurilor de producţie.
    Astfel, potenţialul poate fi unul productiv, atunci când activul este utilizat separat sau împreunã cu alte active pentru prestarea de servicii sau producerea de bunuri destinate vânzãrii de cãtre entitate. De asemenea, potenţialul poate îmbrãca forma convertibilitãţii în numerar sau echivalente de numerar.

    SECŢIUNEA 2
    UTILIZATORII ŞI CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

    2.1. UTILIZATORII SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

    21. - Utilizatorii situaţiilor financiare întocmite potrivit prezentelor reglementãri includ investitorii actuali şi potenţiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clienţii, instituţiile statului şi alte autoritãţi, precum şi publicul. Aceştia utilizeazã situaţiile financiare pentru a-şi satisface o parte din necesitãţile lor de informaţii. În funcţie de pãrţile interesate, necesitãţile de informaţii pot include urmãtoarele:
    a) Investitorii. Ofertanţii de capital purtãtor de risc şi consultanţii lor sunt preocupaţi de riscul inerent tranzacţiilor şi de rentabilitatea investiţiilor lor. Ei au nevoie de informaţii pentru a decide dacã ar trebui sã cumpere, sã pãstreze sau sã vândã instrumente de capital. Acţionarii sunt interesaţi şi de informaţii care le permit sã evalueze capacitatea entitãţii de a plãti dividende.
    b) Angajaţii. Personalul angajat şi grupurile sale reprezentative sunt interesaţi de informaţii privind stabilitatea şi profitabilitatea angajatorilor lor. Aceştia sunt interesaţi şi de informaţii care le permit sã evalueze capacitatea entitãţii de a oferi remuneraţii, pensii şi alte beneficii de pensionare, precum şi oportunitãţi profesionale.
    c) Creditorii. Creditorii sunt interesaţi de informaţii care le permit sã determine dacã împrumuturile acordate şi dobânzile aferente vor fi rambursate la scadenţã.
    d) Furnizorii şi alţi creditori. Furnizorii şi alţi creditori sunt interesaţi de informaţii care le permit sã determine dacã sumele care le sunt datorate vor fi plãtite la scadenţã. Furnizorii şi alţi creditori sunt, în general, interesaţi de entitate pe o perioadã mai scurtã decât creditorii, cu excepţia cazului în care ei sunt dependenţi de continuitatea activitãţii entitãţii, atunci când aceasta este un client major.
    e) Clienţii. Clienţii sunt interesaţi de informaţii despre continuitatea activitãţii unei entitãţi, în special atunci când au o colaborare pe termen lung cu entitatea respectivã sau sunt dependenţi de ea.
    f) Instituţiile statului şi alte autoritãţi. Instituţiile statului şi alte autoritãţi sunt interesate de alocarea resurselor şi implicit de activitatea entitãţilor. Acestea solicitã informaţii pentru a reglementa activitatea entitãţilor, pentru a determina politica fiscalã şi ca bazã pentru calculul venitului naţional şi al altor indicatori statistici similari.
    g) Publicul. Entitãţile pot afecta publicul în diferite moduri. De exemplu, entitãţile pot avea o contribuţie substanţialã la economia localã în multe moduri, mai ales prin numãrul de angajaţi şi colaborarea cu furnizorii locali. Situaţiile financiare pot ajuta publicul furnizând informaţii referitoare la evoluţiile recente şi tendinţele legate de prosperitatea entitãţii şi a sferei de activitate a acesteia.
    22. - Deşi nu toate necesitãţile de informaţie ale utilizatorilor pot fi satisfãcute de situaţiile financiare cu scop general, existã informaţii care pot interesa toţi utilizatorii.

    2.2. CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

    23. - (1) Caracteristicile calitative sunt atributele care determinã utilitatea informaţiei oferite de situaţiile financiare. Cele patru caracteristici calitative principale sunt inteligibilitatea, relevanţa, credibilitatea şi comparabilitatea.
    (2) Inteligibilitatea. O calitate esenţialã a informaţiilor furnizate de situaţiile financiare este aceea cã ele trebuie sã fie uşor înţelese de utilizatori. În acest scop, se presupune cã utilizatorii dispun de cunoştinţe suficiente privind desfãşurarea afacerilor şi a activitãţilor economice, de noţiuni de contabilitate şi au dorinţa de a studia informaţiile prezentate, cu atenţia cuvenitã. Totuşi, informaţiile asupra unor probleme complexe, care ar trebui incluse în situaţiile financiare datoritã relevanţei lor în luarea deciziilor economice, nu ar trebui excluse doar pe motivul cã ar putea fi prea dificil de înţeles pentru anumiţi utilizatori.
    (3) Relevanţa. Pentru a fi utile, informaţiile trebuie sã fie relevante pentru luarea deciziilor de cãtre utilizatori. Informaţiile sunt relevante atunci când influenţeazã deciziile economice ale utilizatorilor, ajutându-i pe aceştia sã evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare, sã confirme sau sã corecteze evaluãrile lor anterioare.
    Relevanţa informaţiei este influenţatã de natura sa şi de pragul de semnificaţie. În anumite cazuri, natura informaţiei este suficientã, prin ea însãşi, pentru a determina relevanţa sa. În alte cazuri, atât natura, cât şi pragul de semnificaţie sunt importante.
    În înţelesul prezentelor reglementãri, se considerã cã o informaţie este semnificativã dacã omisiunea sau prezentarea sa eronatã poate influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare anuale. În analiza semnificaţiei unui element sunt luate în considerare mãrimea şi/sau natura omisiunii sau a declaraţiei eronate judecate în contextul dat.
    (4) Credibilitatea. Pentru a fi utilã, informaţia trebuie sã fie şi credibilã. Informaţia este credibilã atunci când nu conţine erori semnificative, nu este pãrtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere cã reprezintã corect ceea ce şi-a propus sã reprezinte sau ceea ce se aşteaptã, în mod rezonabil, sã reprezinte.
    Pentru a fi credibilã, informaţia trebuie sã reprezinte cu fidelitate tranzacţiile şi alte evenimente pe care aceasta fie şi-a propus sã le reprezinte, fie este de aşteptat, în mod rezonabil, sã le reprezinte.
    Pentru ca informaţia sã prezinte credibil evenimentele şi tranzacţiile pe care îşi propune sã le reprezinte, este necesar ca acestea sã fie contabilizate şi prezentate în concordanţã cu fondul şi realitatea lor economicã, şi nu doar cu forma lor juridicã, potrivit pct. 46 din prezentele reglementãri.
    De asemenea, pentru a fi credibilã, informaţia cuprinsã în situaţiile financiare trebuie sã fie neutrã, adicã lipsitã de influenţe. Situaţiile financiare nu sunt neutre dacã, prin selectarea şi prezentarea informaţiei, influenţeazã luarea unei decizii sau formularea unui raţionament pentru a realiza un rezultat sau un obiectiv predeterminat.
    În exercitarea raţionamentelor necesare pentru a face estimãrile cerute în condiţii de incertitudine, este necesarã includerea unui grad de precauţie, astfel încât activele şi veniturile sã nu fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile sã nu fie subevaluate.
    Pentru a fi credibilã, informaţia din situaţiile financiare trebuie sã fie completã. O omisiune poate face ca informaţia sã fie falsã sau sã inducã în eroare şi astfel sã nu mai aibã caracter credibil şi sã devinã defectuoasã din punct de vedere al relevanţei.
    (5) Comparabilitatea. Utilizatorii trebuie sã poatã compara situaţiile financiare ale unei entitãţi în timp, pentru a identifica tendinţele în poziţia financiarã şi performanţele sale. Utilizatorii trebuie sã poatã compara situaţiile financiare ale diverselor entitãţi, pentru a le evalua poziţia financiarã şi performanţa. Astfel, mãsurarea şi prezentarea efectului financiar al aceloraşi tranzacţii şi evenimente trebuie efectuate într-o manierã consecventã în cadrul unei entitãţi şi de-a lungul timpului pentru acea entitate şi într-o manierã consecventã pentru diferite entitãţi.
    O consecinţã importantã a calitãţii informaţiei de a fi comparabilã este ca utilizatorii sã fie informaţi despre politicile contabile utilizate în elaborarea situaţiilor financiare şi despre orice modificare a acestor politici, precum şi despre efectele unor astfel de modificãri. Utilizatorii trebuie sã fie în mãsurã sã identifice diferenţele între politicile contabile pentru tranzacţii şi alte evenimente asemãnãtoare utilizate de aceeaşi entitate de la o perioadã la alta, cât şi de diferite entitãţi. Conformitatea cu prezentele reglementãri, inclusiv prezentarea politicilor contabile utilizate de entitate, ajutã la obţinerea comparabilitãţii.
    Nevoia de comparabilitate nu trebuie confundatã cu simpla uniformitate şi nu trebuie sã devinã un impediment în introducerea de politici contabile îmbunãtãţite. Nu este indicat pentru o entitate sã continue sã evidenţieze în contabilitate, în aceeaşi manierã, o tranzacţie sau un alt eveniment dacã politica adoptatã nu menţine caracteristicile calitative de relevanţã şi credibilitate. Nu este indicat pentru o entitate sã-şi lase politicile contabile nemodificate atunci când existã alternative mai relevante şi mai credibile.
    Este, de asemenea, important ca situaţiile financiare sã prezinte informaţii corespunzãtoare pentru perioadele precedente.
    (6) Pentru ca informaţia sã fie relevantã şi credibilã, sunt necesare urmãtoarele:
    - informaţia sã fie oportunã pentru luarea deciziilor de cãtre utilizatori;
    - beneficiile de pe urma informaţiei sã depãşeascã costul acesteia;
    - sã se stabileascã un echilibru între caracteristicile calitative ale informaţiei financiare.

    SECŢIUNEA 3
    FORMATUL BILANŢULUI

    24. - (1) Formatul bilanţului este urmãtorul:

    A. Active imobilizate

    I. Imobilizãri necorporale
    1. Cheltuieli de constituire
    2. Cheltuieli de dezvoltare
    3. Concesiuni, brevete, licenţe, mãrci comerciale, drepturi şi active similare, dacã acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros
    4. Fondul comercial, în mãsura în care acesta a fost achiziţionat cu titlu oneros
    5. Avansuri şi imobilizãri necorporale în curs de execuţie

    II. Imobilizãri corporale
    1. Terenuri şi construcţii
    2. Instalaţii tehnice şi maşini
    3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
    4. Avansuri şi imobilizãri corporale în curs de execuţie

    III. Imobilizãri financiare
    1. Acţiuni deţinute la entitãţile afiliate
    2. Împrumuturi acordate entitãţilor afiliate
    3. Interese de participare
    4. Împrumuturi acordate entitãţilor de care compania este legatã în virtutea intereselor de participare
    5. Investiţii deţinute ca imobilizãri
    6. Alte împrumuturi

    B. Active circulante

    I. Stocuri
    1. Materii prime şi materiale consumabile
    2. Producţia în curs de execuţie
    3. Produse finite şi mãrfuri
    4. Avansuri pentru cumpãrãri de stocuri

    II. Creanţe
    (Sumele care urmeazã sã fie încasate dupã o perioadã mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
    1. Creanţe comerciale
    2. Sume de încasat de la entitãţile afiliate
    3. Sume de încasat de la entitãţile de care compania este legatã în virtutea intereselor de participare
    4. Alte creanţe
    5. Capital subscris şi nevãrsat

    III. Investiţii pe termen scurt
    1. Acţiuni deţinute la entitãţile afiliate
    2. Alte investiţii pe termen scurt

    IV. Casa şi conturi la bãnci

    C. Cheltuieli în avans

    D. Datorii: sumele care trebuie plãtite într-o perioadã de pânã la un an
    1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile
    2. Sume datorate instituţiilor de credit
    3. Avansuri încasate în contul comenzilor
    4. Datorii comerciale - furnizori
    5. Efecte de comerţ de plãtit
    6. Sume datorate entitãţilor afiliate
    7. Sume datorate entitãţilor de care compania este legatã în virtutea intereselor de participare
    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurãrile sociale

    E. Active circulante nete/datorii curente nete
    F. Total active minus datorii curente

    G. Datorii: sumele care trebuie plãtite într-o perioadã mai mare de un an
    1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile
    2. Sume datorate instituţiilor de credit
    3. Avansuri încasate în contul comenzilor
    4. Datorii comerciale - furnizori
    5. Efecte de comerţ de plãtit
    6. Sume datorate entitãţilor afiliate
    7. Sume datorate entitãţilor de care compania este legatã în virtutea intereselor de participare
    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurãrile sociale

    H. Provizioane
    1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
    2. Provizioane pentru impozite
    3. Alte provizioane

    I. Venituri în avans

    J. Capital şi rezerve
    I. Capital subscris
    1. Capital subscris vãrsat
    2. Capital subscris nevãrsat

    II. Prime de capital
    III. Rezerve din reevaluare

    IV. Rezerve
    1. Rezerve legale
    2. Rezerve statutare sau contractuale
    3. Alte rezerve

    V. Profitul sau pierderea reportat(ã)
    VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar

    (2) Formatul bilanţului prescurtat este urmãtorul:

    A. Active imobilizate
    I. Imobilizãri necorporale
    II. Imobilizãri corporale
    III. Imobilizãri financiare

    B. Active circulante
    I. Stocuri
    II. Creanţe
    (Sumele care urmeazã sã fie încasate dupã o perioadã mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
    III. Investiţii pe termen scurt
    IV. Casa şi conturi la bãnci

    C. Cheltuieli în avans
    D. Datorii: sumele care trebuie plãtite într-o perioadã de pânã la un an
    E. Active circulante nete/datorii curente nete
    F. Total active minus datorii curente
    G. Datorii: sumele care trebuie plãtite într-o perioadã mai mare de un an
    H. Provizioane
    I. Venituri în avans

    J. Capital şi rezerve
    I. Capital subscris (prezentându-se separat capitalul vãrsat şi capitalul nevãrsat)
    II. Prime de capital
    III. Rezerve din reevaluare
    IV. Rezerve
    V. Profitul sau pierderea reportat(ã)
    VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar

    25. - Dacã un activ sau o datorie are legãturã cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentatã în notele explicative, dacã o asemenea prezentare este esenţialã pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale. De exemplu: o imobilizare corporalã finanţatã parţial din subvenţii, parţial din surse proprii; o imobilizare corporalã reevaluatã, pentru care transferul la rezerve al surplusului din reevaluare se face pe mãsura amortizãrii imobilizãrii; un împrumut obligatar pentru care s-a prevãzut o primã de rambursare a obligaţiunilor; o majorare de capital subscrisã de acţionari la o valoare mai mare decât valoarea nominalã a acţiunilor corespunzãtoare (subscriere cu primã de capital) etc.
    26. - (1) Acţiunile deţinute la entitãţile afiliate trebuie prezentate numai în cadrul elementelor prevãzute în acest scop.
    (2) Entitãţile afiliate au semnificaţia prevãzutã la pct. 6 din Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitãţilor Economice Europene.
    27. - Toate angajamentele sub forma garanţiilor de orice fel acordate trebuie, în cazul în care nu existã obligaţia de a le prezenta ca datorii, sã fie în mod clar prezentate în notele explicative, şi trebuie fãcutã distincţie între diferitele tipuri de garanţii recunoscute de legislaţia naţionalã. De asemenea, trebuie fãcutã o prezentare separatã a oricãrei garanţii valorice care a fost acordatã. Angajamentele acordate, care existã în relaţia cu entitãţile afiliate, trebuie prezentate distinct în notele explicative.

    SECŢIUNEA 4
    PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ

    28. - Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul cãruia îi sunt destinate, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori sau persoanele care au obligaţia gestionãrii entitãţii.
    29. - (1) Cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care sunt aferente unui exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Cheltuieli în avans".
    (2) Veniturile care, deşi se referã la exerciţiul financiar curent, nu sunt exigibile decât dupã închiderea acestuia, trebuie prezentate la "Creanţe". În cazul în care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie prezentate în notele explicative.
    30. - (1) Veniturile încasate înainte de data bilanţului aferent exerciţiului financiar curent, dar care sunt aferente unui exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Venituri în avans".
    (2) Cheltuielile care, deşi se referã la exerciţiul financiar curent, se vor plãti numai în cursul unui exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate la "Datorii". În cazul în care astfel de cheltuieli sunt semnificative, ele trebuie prezentate în notele explicative.
    (3) În cadrul veniturilor în avans reflectate în bilanţ, sumele care urmeazã a fi trecute pe venituri curente într-o perioadã de pânã la un an se prezintã distinct de cele care urmeazã a fi trecute pe venituri curente într-o perioadã mai mare de un an.
    31. - (1) Ajustãrile de valoare cuprind toate corecţiile destinate sã ţinã seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent dacã acea reducere este sau nu definitivã.
    (2) Ajustãrile de valoare pot fi: ajustãri permanente, denumite în continuare amortizãri, şi/sau ajustãrile provizorii, denumite în continuare ajustãri pentru depreciere sau pierdere de valoare, în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustãrii activelor.

    SECŢIUNEA 5
    FORMATUL CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE

    32. - (1) Formatul contului de profit şi pierdere este urmãtorul:
    1. Cifra de afaceri netã
    2. Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie
    3. Producţia realizatã de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizatã
    4. Alte venituri din exploatare
    5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile
    b) Alte cheltuieli externe
    6. Cheltuieli cu personalul:
    a) Salarii şi indemnizaţii
    b) Cheltuieli cu asigurãrile sociale, cu indicarea distinctã a celor referitoare la pensii
    7. a) Ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi imobilizãrile necorporale
    b) Ajustãri de valoare privind activele circulante, în cazul în care acestea depãşesc suma ajustãrilor de valoare care sunt normale în entitatea în cauzã
    8. Alte cheltuieli de exploatare
    9. Venituri din interese de participare, cu indicarea distinctã a celor obţinute de la entitãţile afiliate
    10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu indicarea distinctã a celor obţinute de la entitãţile afiliate
    11. Alte dobânzi de încasat şi venituri similare, cu indicarea distinctã a celor obţinute de la entitãţile afiliate
    12. Ajustãri de valoare privind imobilizãrile financiare şi investiţiile deţinute ca active circulante
    13. Dobânzi de plãtit şi cheltuieli similare, cu indicarea distinctã a celor privind entitãţile afiliate
    14. Profitul sau pierderea din activitatea curentã
    15. Venituri extraordinare
    16. Cheltuieli extraordinare
    17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinarã
    18. Impozitul pe profit
    19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
    20. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar.
    (2) Elementul "Producţia realizatã de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizatã" evidenţiazã veniturile din producţia de imobilizãri.

    SECŢIUNEA 6
    PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

    33. - (1) Cifra de afaceri netã cuprinde sumele rezultate din vânzarea de produse şi furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curentã a entitãţii, dupã deducerea reducerilor comerciale şi a taxei pe valoarea adãugatã, precum şi a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.
    (2) În cazul entitãţilor care au realizat operaţiuni de leasing financiar, radiate din Registrul general şi care, la data intrãrii în vigoare a prezentelor reglementãri, mai au în derulare contracte de leasing, în cifra de afaceri netã se include şi dobânda cuvenitã acestor contracte, aferentã perioadei de raportare.
    34. - (1) În înţelesul prezentelor reglementãri, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formã de intrãri sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizeazã în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor;
    b) cheltuielile constituie diminuãri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formã de ieşiri sau scãderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizeazã în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora cãtre acţionari.
    (2) Veniturile şi cheltuielile care apar altfel decât în cursul activitãţilor curente ale entitãţii trebuie prezentate la "Venituri extraordinare" şi "Cheltuieli extraordinare".
    (3) Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacţii ce sunt clar diferite de activitãţile curente ale entitãţii şi care, prin urmare, nu se aşteaptã sã se repete într-un mod frecvent sau regulat.
    (4) Activitãţile curente reprezintã orice activitãţi desfãşurate de o entitate, ca parte integrantã a afacerilor sale, precum şi activitãţile conexe în care aceasta se angajeazã şi care sunt o continuare a primelor activitãţi menţionate, incidente acestora sau care rezultã din acestea.
    (5) Pentru a stabili dacã un eveniment sau o tranzacţie se delimiteazã clar de activitãţile curente ale entitãţii, se are în vedere, mai degrabã, natura elementului sau a tranzacţiei aferente activitãţii desfãşurate în mod curent de entitate, decât frecvenţa cu care se aşteaptã ca aceste evenimente sã aibã loc. Prin urmare, un eveniment sau o tranzacţie poate fi extraordinarã pentru o entitate, dar nu şi pentru o alta, datoritã diferenţelor dintre activitãţile curente ale acelor entitãţi.
    De exemplu, pierderile rezultate în urma unui cutremur sau unui alt dezastru natural pot fi calificate de cãtre majoritatea entitãţilor ca elemente extraordinare. De asemenea, exproprierea activelor este un eveniment extraordinar.
    (6) Cu excepţia cazului în care veniturile şi cheltuielile prevãzute la alin. (2) sunt nesemnificative pentru evaluarea rezultatelor, în notele explicative trebuie prezentate explicaţii despre valoarea şi natura acestora. Aceeaşi prevedere se aplicã veniturilor şi cheltuielilor legate de un alt exerciţiu financiar.
    35. - Entitãţile trebuie sã prezinte în notele explicative proporţia în care impozitul pe profit afecteazã "Profitul sau pierderea din activitatea curentã" şi "Profitul sau pierderea din activitatea extraordinarã".

    SECŢIUNEA 7
    PRINCIPII CONTABILE GENERALE

    36. - (1) Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evalueazã în conformitate cu principiile contabile generale prevãzute în prezenta secţiune, conform contabilitãţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe mãsurã ce numerarul sau echivalentul sãu este încasat sau plãtit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.
    (2) Veniturile şi cheltuielile care rezultã direct şi concomitent din aceeaşi tranzacţie sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directã între cheltuielile şi veniturile aferente, cu evidenţierea distinctã a acestor venituri şi cheltuieli.
    (3) Principiul contabilitãţii de angajamente se aplicã inclusiv la recunoaşterea dobânzii aferente perioadei, indiferent de scadenţa acesteia.
    37. - Evaluarea reprezintã procesul prin care se determinã valoarea la care elementele situaţiilor financiare sunt recunoscute în contabilitate şi prezentate în bilanţ şi contul de profit şi pierdere.
    38. - (1) Principiul continuitãţii activitãţii. Trebuie sã se prezume cã entitatea îşi desfãşoarã activitatea pe baza principiului continuitãţii activitãţii.
    Acest principiu presupune cã entitatea îşi continuã în mod normal funcţionarea, fãrã a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativã a activitãţii.
    (2) O entitate nu va întocmi situaţiile financiare anuale pe baza continuitãţii activitãţii dacã organele de conducere stabilesc dupã data bilanţului fie cã intenţioneazã sã lichideze entitatea sau sã înceteze activitatea acesteia, fie cã nu existã nicio altã variantã realistã în afara acestora.
    Deteriorarea rezultatelor din exploatare şi a poziţiei financiare, ulterior datei bilanţului, indicã nevoia de a analiza dacã presupunerea privind continuitatea activitãţii este încã adecvatã.
    (3) Dacã administratorii unei entitãţi au luat cunoştinţã de unele elemente de nesiguranţã legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuitãţii, aceastã informaţie trebuie prezentatã, împreunã cu explicaţii privind modul de întocmire a acestora şi motivele care au stat la baza deciziei conform cãreia entitatea nu îşi mai poate continua activitatea. Evenimentele sau condiţiile ce necesitã prezentãri de informaţii pot apãrea şi ulterior datei bilanţului.
    39. - Principiul permanenţei metodelor. Metodele de evaluare şi politicile contabile, în general, trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.
    40. - (1) Modificãrile de politici contabile pot fi determinate de:
    a) iniţiativa entitãţii, caz în care modificarea trebuie justificatã în notele explicative la situaţiile financiare anuale;
    b) o decizie a unei autoritãţi competente şi care se impune entitãţii (modificare de reglementare), caz în care modificarea nu trebuie justificatã în notele explicative, ci doar menţionatã în acestea.
    (2) Modificarea de politicã contabilã la iniţiativa entitãţii poate fi determinatã de:
    - o modificare excepţionalã intervenitã în situaţia entitãţii sau în contextul economico-financiar în care aceasta îşi desfãşoarã activitatea;
    - obţinerea unor informaţii credibile şi mai relevante.
    Exemple de situaţii care justificã modificarea de politici contabile pot fi:
    - admiterea la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã a valorilor mobiliare pe termen scurt ale entitãţii sau retragerea lor de la tranzacţionare;
    - schimbarea acţionariatului, datoratã intrãrii într-un grup, dacã noile metode asigurã furnizarea unor informaţii mai fidele;
    - fuziuni şi operaţiuni asimilate efectuate la valori contabile, caz în care se impune armonizarea politicilor contabile ale societãţii absorbite cu cele ale societãţii absorbante etc.
    (3) Schimbarea conducãtorilor entitãţii nu justificã modificarea politicilor contabile.
    (4) Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfãşurarea activitãţilor, unele elemente ale situaţiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimãri ale: clienţilor incerţi; uzurii morale a stocurilor; duratei de viaţã utile, precum şi a modului preconizat de consumare a beneficilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile etc.
    (5) Procesul de estimare implicã raţionamente bazate pe cele mai recente informaţii credibile avute la dispoziţie. O estimare poate necesita revizuirea dacã au loc schimbãri privind circumstanţele pe care s-a bazat aceastã estimare sau ca urmare a unor noi informaţii sau a unei mai bune experienţe.
    (6) O modificare în baza de evaluare aplicatã reprezintã o modificare în politica contabilã şi nu reprezintã o modificare în estimãrile contabile. Dacã entitatea are dificultãţi în a face distincţie între o modificare de politicã contabilã şi o modificare de estimare, aceasta se trateazã ca o modificare a estimãrii.
    (7) Efectul modificãrii unei estimãri contabile se va recunoaşte prospectiv prin includerea sa în rezultatul:
    - perioadei în care are loc modificarea, dacã aceasta afecteazã numai perioada respectivã (de exemplu, ajustarea pentru clienţi incerţi); sau
    - perioadei în care are loc modificarea şi al perioadelor viitoare, dacã modificarea are efect şi asupra acestora (de exemplu, durata de viaţã utilã a imobilizãrilor corporale).
    41. - Principiul prudenţei. La întocmirea situaţiilor financiare anuale, evaluarea trebuie fãcutã pe o bazã prudentã şi, în special:
    a) în contul de profit şi pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului;
    b) trebuie sã se ţinã cont de toate datoriile apãrute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacã acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;
    c) trebuie sã se ţinã cont de toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale apãrute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent, chiar dacã acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia. În acest scop sunt avute în vedere şi eventualele provizioane, precum şi datoriile rezultate din clauze contractuale;
    d) trebuie sã se ţinã cont de toate deprecierile, indiferent dacã rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustãrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueazã pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit şi pierdere.
    Ca urmare, activele şi veniturile nu trebuie sã fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate. Totuşi, exercitarea prudenţei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberatã a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberatã a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situaţiile financiare nu ar mai fi neutre şi nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.
    42. - Principiul independenţei exerciţiului. Trebuie sã se ţinã cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasãrii veniturilor sau data plãţii cheltuielilor.
    Astfel, se vor evidenţia în conturile de venituri şi creanţele pentru care nu a fost întocmitã încã factura (contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit"), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încã factura (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"). În toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectueazã pe baza documentelor care atestã livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoţire a mãrfii, situaţii de lucrãri etc.)
    43. - Principiul evaluãrii separate a elementelor de active şi de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de active şi de datorii trebuie evaluate separat.
    44. - (1) Principiul intangibilitãţii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie sã corespundã cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.
    (2) Modificarea politicilor contabile se efectueazã numai pentru perioadele viitoare, începând cu exerciţiul financiar urmãtor celui în care s-a luat decizia modificãrii politicii contabile. Modificarea politicilor contabile poate fi efectuatã numai de la începutul unui exerciţiu financiar. Nu sunt permise modificãri ale politicilor contabile pe parcursul unui exerciţiu financiar.
    (3) În cazul modificãrii politicilor contabile şi corectãrii unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilanţul perioadei anterioare celei de raportare.
    (4) Corectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente, nu se considerã încãlcare a principiului intangibilitãţii.
    45. - (1) Principiul necompensãrii. Orice compensare între elementele de active şi datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisã.
    (2) Toate creanţele şi datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bazã de documente justificative. Eventualele compensãri între creanţe şi datorii faţã de aceeaşi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai dupã contabilizarea veniturilor şi cheltuielilor corespunzãtoare.
    (3) În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidenţiazã distinct operaţiunea de vânzare/scoatere din evidenţã şi cea de cumpãrare/intrare în evidenţã, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operaţiunilor. Tratamentul contabil este similar şi în cazul prestãrilor reciproce de servicii.
    46. - (1) Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate, şi nu numai de forma juridicã a acestora.
    (2) Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate şi prezentarea fidelã a operaţiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economicã, punând în evidenţã drepturile şi obligaţiile, precum şi riscurile asociate acestor operaţiuni.
    Evenimentele şi operaţiunile economico-financiare trebuie evidenţiate în contabilitate aşa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele care stau la baza înregistrãrii în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare trebuie sã reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv sã fie în concordanţã cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între pãrţi trebuie sã prevadã modul de derulare a operaţiunilor şi sã respecte cadrul legal existent.
    În condiţii obişnuite, forma juridicã a unui document trebuie sã fie în concordanţã cu realitatea economicã. În cazuri rare, atunci când existã diferenţe între fondul sau natura economicã a unei operaţiuni sau tranzacţii şi forma sa juridicã, entitatea va înregistra în contabilitate aceste operaţiuni, cu respectarea fondului economic al acestora.
    (3) Exemple de situaţii când se aplicã principiul prevalenţei economicului asupra juridicului pot fi considerate: încadrarea, de cãtre utilizatori, a contractelor de leasing în leasing operaţional sau financiar; încadrarea operaţiunilor la vânzare în nume propriu sau comision, respectiv consignaţie; recunoaşterea veniturilor, respectiv a cheltuielilor în contul de profit şi pierdere sau ca venituri în avans, respectiv cheltuieli în avans; încadrarea participaţiilor ca fiind deţinute pe termen lung sau pe termen scurt; recunoaşterea participaţiilor deţinute ca fiind de natura acţiunilor deţinute la entitãţi afiliate, a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizãri financiare; încadrarea reducerilor acordate, respectiv primite, la reduceri comerciale sau financiare.
    (4) Entitãţile au obligaţia ca la contabilizarea operaţiunilor economico-financiare sã ţinã seama de toate informaţiile disponibile, astfel încât sã fie extrem de rare situaţiile în care natura operaţiunii, determinatã pe baza principiului prevalenţei economicului asupra juridicului, sã difere de cea care ar fi stabilitã în lipsa aplicãrii acestui principiu.
    47. - Principiul pragului de semnificaţie. Valoarea elementelor de bilanţ şi de cont de profit şi pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinatã dacã:
    (a) acestea reprezintã o sumã nesemnificativã, în înţelesul pct. 9; sau
    (b) o astfel de combinare oferã un nivel mai mare de claritate, cu condiţia ca elementele astfel combinate sã fie prezentate separat în notele explicative.
    48. - În cazuri excepţionale pot fi efectuate abateri de la principiile contabile generale prevãzute în prezenta secţiune. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum şi motivele care le-au determinat, împreunã cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.

    SECŢIUNEA 8
    REGULI DE EVALUARE

    8.1. REGULI GENERALE DE EVALUARE

    49. - (1) Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evalueazã, de regulã, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. Cazurile în care nu se foloseşte costul de achiziţie sau costul de producţie sunt cele prevãzute de prezentele reglementãri.
    (2) În situaţia în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizãrilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justã, se aplicã prevederile subsecţiunii 8.2.5. "Reguli de evaluare alternative" din prezentele reglementãri.

    8.1.1. Evaluarea la data intrãrii în entitate
    50. - (1) La data intrãrii în entitate, bunurile se evalueazã şi se înregistreazã în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel:
    a) la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
    b) la cost de producţie - pentru bunurile produse în entitate;
    c) la valoarea de aport, stabilitã în urma evaluãrii - pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;
    d) la valoarea justã - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.
    În cazurile menţionate la lit. c) şi d), valoarea de aport şi, respectiv, valoarea justã, se substituie costului de achiziţie.
    (2) Prin valoare justã se înţelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunãvoie între pãrţi aflate în cunoştinţã de cauzã în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.
    Valoarea justã a activelor se determinã, în general, dupã datele de evidenţã de pe piaţã, printr-o evaluare efectuatã, de regulã, de profesionişti calificaţi în evaluare.
    În situaţia în care nu existã date pe piaţã privind valoarea justã, din cauza naturii specializate a activelor şi a frecvenţei reduse a tranzacţiilor, valoarea justã se poate determina prin alte metode utilizate, de regulã, de cãtre profesionişti în evaluare.
    51. - (1) Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpãrare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridicã le poate recupera de la autoritãţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective.
    În costul de achiziţie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.
    (2) Cheltuielile de transport sunt incluse în costul de achiziţie şi atunci când funcţia de aprovizionare este externalizatã.
    (3) Reducerile comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie ajusteazã în sensul reducerii costul de achiziţie al bunurilor.
    (4) Reducerile comerciale primite ulterior facturãrii, respectiv acordate ulterior facturãrii, indiferent de perioada la care se referã, se evidenţiazã distinct în contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite", respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor de terţi.
    (5) Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:
    a) rabaturile - se primesc pentru defecte de calitate şi se practicã asupra preţului de vânzare;
    b) remizele - se primesc în cazul vânzãrilor superioare volumului convenit sau dacã cumpãrãtorul are un statut preferenţial; şi
    c) risturnele - sunt reduceri de preţ calculate asupra ansamblului tranzacţiilor efectuate cu acelaşi terţ, în decursul unei perioade determinate.
    (6) Reducerile financiare sunt sub formã de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate.
    Reducerile financiare primite de la furnizor reprezintã venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se referã (contul 767 "Venituri din sconturi obţinute"). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezintã cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se referã (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate").
    (7) În cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã, costul de achiziţie nu include costurile de tranzacţionare direct atribuibile achiziţiei lor, aceste costuri fiind înregistrate în conturile de cheltuieli corespunzãtoare.
    (8) În cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã, precum şi al valorilor mobiliare pe termen lung, costul de achiziţie include şi costurile de tranzacţionare direct atribuibile achiziţiei lor.
    52. - (1) Costul de producţie al unui bun cuprinde costul de achiziţie a materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului.
    (2) Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al imobilizãrilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumatã în scopuri tehnologice, manoperã directã şi alte cheltuieli directe de producţie, costul proiectãrii produselor, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocatã în mod raţional ca fiind legatã de fabricaţia acestora.
    În cazul producţiei de imobilizãri, exemple de cheltuieli încadrate la alte cheltuieli direct atribuibile sunt urmãtoarele:
    a) costurile de amenajare a amplasamentului;
    b) costurile iniţiale de livrare şi manipulare;
    c) costurile de instalare şi asamblare;
    d) costurile de testare a funcţionãrii corecte a activului;
    e) onorarii profesionale şi comisioane achitate în legãturã cu activul etc.
    (3) Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însãrcinat cu supravegherea, precum şi regiile corespunzãtoare.
    (4) În costul de producţie poate fi inclusã o proporţie rezonabilã din cheltuielile care sunt indirect atribuibile bunului, în mãsura în care acestea sunt legate de perioada de producţie.
    Includerea în costul stocurilor a regiilor generale poate fi adecvatã în mãsura în care reprezintã costuri suportate pentru a aduce stocurile în locul şi forma dorite.
    (5) Exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit, sunt urmãtoarele:
    - pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei;
    - cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producţie, anterior trecerii într-o nouã fazã de fabricaţie. Cheltuielile de depozitare se includ în costul de producţie atunci când sunt necesare pentru a aduce stocurile în locul şi în starea în care se gãsesc;
    - regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participã la aducerea stocurilor în forma şi locul final;
    - costurile de desfacere;
    - regia fixã nealocatã costului, care se recunoaşte drept cheltuialã în perioada în care a apãrut. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacitãţii normale de producţie (activitate).
    Regia fixã de producţie constã în acele costuri indirecte de producţie care rãmân relativ constante, indiferent de volumul producţiei, cum sunt: amortizarea, întreţinerea secţiilor şi utilajelor, precum şi costurile cu conducerea şi administrarea secţiilor.
    (6) Capacitatea normalã de producţie reprezintã producţia estimatã a fi obţinutã, în medie, de-a lungul unui anumit numãr de perioade, în condiţii normale, având în vedere şi pierderea de capacitate rezultatã din întreţinerea planificatã a echipamentului.
    53. - (1) Costurile îndatorãrii care sunt direct atribuibile achiziţiei, construcţiei sau producţiei unui activ cu ciclu lung de fabricaţie pot fi incluse în costul acelui activ. De exemplu, în costurile îndatorãrii pot fi incluse dobânda la capitalul împrumutat pentru finanţarea achiziţiei, construcţiei sau producţiei de active cu ciclu lung de fabricaţie, precum şi comisioanele aferente acestor împrumuturi contractate.
    (2) Costurile îndatorãrii pot fi incluse în costurile de producţie ale unui activ cu ciclu lung de fabricaţie, în mãsura în care sunt legate de perioada de producţie.
    (3) Costurile îndatorãrii suportate de entitate în legãturã cu împrumutul de fonduri pot fi incluse în costul bunurilor sau serviciilor cu ciclu lung de fabricaţie, cu respectarea prevederilor pct. 41 din prezentele reglementãri.
    (4) În sensul prezentelor reglementãri, prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicitã în mod necesar o perioadã substanţialã de timp pentru a fi gata în vederea utilizãrii sale prestabilite sau pentru vânzare.
    Activele financiare şi stocurile care sunt fabricate pe o bazã repetitivã de-a lungul unei perioade scurte de timp nu sunt considerate active cu ciclu lung de fabricaţie. Nu sunt active cu ciclu lung de fabricaţie nici activele care în momentul achiziţiei sunt gata pentru utilizarea lor prestabilitã sau pentru vânzare.
    (5) Capitalizarea costurilor îndatorãrii trebuie sã înceteze când se realizeazã cea mai mare parte a activitãţilor necesare pentru pregãtirea activului cu ciclu lung de fabricaţie, în vederea utilizãrii prestabilite sau a vânzãrii acestuia.
    (6) În cazul includerii costurilor îndatorãrii în valoarea activelor, acestea trebuie prezentate în notele explicative.

    8.1.2. Evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ
    54. - (1) În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, entitãţile trebuie sã procedeze la inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
    (2) În situaţiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se reflectã şi se evalueazã la valoarea contabilã, pusã de acord cu rezultatele inventarierii. Prezentele reglementãri se aplicã inclusiv în cazul bunurilor care au fost aduse drept aport la capital şi al activelor în curs de execuţie.
    În înţelesul prezentelor reglementãri, valoarea contabilã a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dupã ce se deduc amortizarea acumulatã, pentru activele amortizabile şi ajustãrile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
    55. - (1) Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se face potrivit prezentelor reglementãri şi normelor emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.
    (2) În scopul efectuãrii inventarierii, conducerea entitãţii trebuie sã stabileascã proceduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.
    În vederea desfãşurãrii în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere şi evaluare, în comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregãtire corespunzãtoare, tehnicã şi economicã, cunoscãtoare a domeniului de activitate.
    (3) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenţei, potrivit cãruia se va ţine seama de toate ajustãrile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
    Pentru elementele de natura activelor înregistrate la cost, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilã se evidenţiazã distinct în contabilitate, în conturi de ajustãri, aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare.
    56. - (1) Evaluarea imobilizãrilor corporale şi necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilitã în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei. Fac obiectul evaluãrii şi imobilizãrile în curs de execuţie.
    Corectarea valorii imobilizãrilor necorporale şi corporale şi aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueazã, în funcţie de tipul de depreciere existentã, fie prin înregistrarea unei amortizãri suplimentare, în cazul în care se constatã o depreciere ireversibilã, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustãrilor pentru depreciere, în cazul în care se constatã o depreciere reversibilã a acestora.
    În cazul imobilizãrilor corporale şi necorporale, la determinarea pierderilor din depreciere pot fi avute în vedere, de cãtre evaluatori independenţi sau personalul entitãţii, şi alte metode de evaluare (de exemplu: metode bazate pe fluxuri de numerar).
    Pentru a stabili dacã existã deprecieri ale imobilizãrilor corporale şi necorporale, în afara constatãrii faptice cu ocazia inventarierii, pot fi luate în considerare surse externe şi interne de informaţii.
    La sursele externe de informaţii se încadreazã aspecte precum:
    - pe parcursul perioadei, valoarea de piaţã a activului a scãzut semnificativ mai mult decât ar fi fost de aşteptat ca rezultat al trecerii timpului sau utilizãrii;
    - pe parcursul perioadei au avut loc modificãri semnificative, cu efect negativ asupra entitãţii, sau astfel de modificãri se vor produce în viitorul apropiat asupra mediului tehnologic, comercial, economic sau juridic în care entitatea îşi desfãşoarã activitatea sau pe piaţa cãreia îi este dedicat activul etc.
    Din sursele interne de informaţii se exemplificã urmãtoarele elemente:
    - existã indicii de uzurã fizicã sau moralã a imobilizãrii;
    - pe parcursul perioadei au avut loc modificãri semnificative, cu efect negativ asupra entitãţii, sau astfel de modificãri se vor produce în viitorul apropiat, în ceea ce priveşte gradul sau modul în care imobilizarea este utilizatã sau se aşteaptã sã fie utilizatã. Astfel de modificãri includ: situaţiile în care imobilizarea devine neproductivã, planurile de restructurare sau de întrerupere a activitãţii cãreia îi este dedicatã imobilizarea, precum şi planificarea cedãrii imobilizãrii înainte de data estimatã anterior;
    - raportãrile interne pun la dispoziţie indicii cu privire la faptul cã rezultatele economice ale unei imobilizãri sunt sau vor fi mai slabe decât cele scontate.
    Indiciile de depreciere a imobilizãrilor, puse la dispoziţie de raportãrile interne, includ:
    - fluxul de numerar necesar pentru achiziţionarea unei imobilizãri similare, pentru exploatarea sau întreţinerea imobilizãrii este semnificativ mai mare decât cel prevãzut iniţial în buget;
    - rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil inferior celui prevãzut în buget;
    - o scãdere semnificativã a profitului din exploatare prevãzut în buget, respectiv o creştere semnificativã a pierderilor prevãzute în buget, generate de imobilizare etc.
    Deciziile privind reluarea unor deprecieri înregistrate în conturile de ajustãri au la bazã constatãrile comisiei de inventariere. Pot exista şi unele indicii cã o pierdere din depreciere recunoscutã în perioadele anterioare pentru o imobilizare necorporalã sau corporalã nu mai existã sau s-a redus. La aceastã evaluare se ţine cont de surse externe şi interne de informaţii.
    În categoria surselor externe de informaţii se pot încadra urmãtoarele:
    - valoarea de piaţã a imobilizãrii a crescut semnificativ în cursul perioadei;
    - în cursul perioadei au avut loc modificãri semnificative cu efect favorabil asupra entitãţii sau se estimeazã cã astfel de modificãri se vor produce în viitorul apropiat, în mediul tehnologic, comercial, economic sau juridic în care entitatea îşi desfãşoarã activitatea sau pe piaţa cãreia îi este dedicat activul etc.
    Dintre sursele interne de informaţii se exemplificã urmãtoarele:
    - pe parcursul perioadei au avut loc modificãri semnificative, cu efect favorabil asupra entitãţii, sau astfel de modificãri se vor produce în viitorul apropiat în ceea ce priveşte gradul sau modul în care imobilizarea este utilizatã sau se aşteaptã sã fie utilizatã. Aceste modificãri includ costurile efectuate în timpul perioadei pentru a îmbunãtãţi şi a creşte performanţa imobilizãrii sau pentru a restructura activitatea cãreia îi aparţine imobilizarea;
    - raportãrile interne dovedesc faptul cã performanţa economicã a unei imobilizãri este sau va fi mai bunã decât s-a prevãzut iniţial etc.
    Evaluarea imobilizãrilor corporale la data bilanţului se efectueazã la cost, mai puţin amortizarea şi ajustãrile cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluatã, aceasta fiind valoarea justã la data reevaluãrii, mai puţin orice amortizare ulterioarã cumulatã şi orice pierderi din depreciere ulterioare cumulate.
    (2) Activele de natura stocurilor se evalueazã la valoarea contabilã, mai puţin ajustãrile pentru depreciere constatate. Ajustãri pentru depreciere se constatã inclusiv pentru stocurile fãrã mişcare. În cazul în care valoarea contabilã a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueazã pânã la valoarea realizabilã netã, prin constituirea unei ajustãri pentru depreciere.
    Fac obiectul evaluãrii şi stocurile în curs de execuţie.
    În înţelesul prezentelor reglementãri, prin valoare realizabilã netã a stocurilor se înţelege preţul de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfãşurãrii normale a activitãţii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, şi costurile estimate necesare vânzãrii.
    (3) Evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor probabilã de încasare sau de platã. Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilitã la inventariere şi valoarea contabilã a creanţelor se înregistreazã în contabilitate pe seama ajustãrilor pentru deprecierea creanţelor.
    Pentru creanţele incerte se constituie ajustãri pentru pierdere de valoare.
    Evaluarea la bilanţ a creanţelor şi a datoriilor exprimate în valutã şi a celor cu decontare în lei în funcţie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar. În scopul prezentãrii în bilanţ, valoarea creanţelor, astfel evaluate, se diminueazã cu ajustãrile pentru pierdere de valoare.
    (4) Disponibilitãţile bãneşti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanţie, acreditivele, ipotecile, precum şi alte valori aflate în casieria unitãţilor se prezintã în bilanţ în conformitate cu prevederile legale.
    Disponibilitãţile bãneşti şi alte valori similare în valutã se evalueazã în bilanţ la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.
    Înscrierea în listele de inventariere a mãrcilor poştale, a timbrelor fiscale, tichetelor de cãlãtorie, bonurilor cantitãţi fixe, a biletelor de spectacole, de intrare în muzee, expoziţii şi altele asemenea se face la valoarea lor nominalã.
    În cazul unor bunuri de aceastã naturã depreciate sau fãrã utilizare se constituie ajustãri pentru pierdere de valoare.
    (5) Titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare) admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã se evalueazã la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, iar cele netranzacţionate la costul istoric mai puţin eventualele ajustãri pentru pierdere de valoare.
    Titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare) se evalueazã la costul istoric mai puţin eventualele ajustãri pentru pierdere de valoare.
    57. - Pentru elementele de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea contabilã se înregistreazã în contabilitate, pe seama elementelor corespunzãtoare de datorii.
    58. - Capitalurile proprii rãmân evidenţiate la valorile din contabilitate.
    59. - (1) La fiecare datã a bilanţului:
    a) Elementele monetare exprimate în valutã (disponibilitãţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valutã) trebuie evaluate şi prezentate în situaţiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţionalã a României şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României de la data înregistrãrii creanţelor sau datoriilor în valutã, sau cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistreazã la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, dupã caz.
    b) Pentru creanţele şi datoriile, exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile, care rezultã din evaluarea acestora se înregistreazã la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, dupã caz. Determinarea diferenţelor de valoare se efectueazã similar prevederilor lit. a).
    c) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valutã şi înregistrate la cost istoric (imobilizãri, stocuri) trebuie prezentate în situaţiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar de la data efectuãrii tranzacţiei.
    d) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valutã şi înregistrate la valoarea justã (de exemplu, imobilizãrile corporale reevaluate) trebuie prezentate în situaţiile financiare anuale la aceastã valoare.
    (2) Prin elemente monetare se înţelege disponibilitãţile bãneşti şi activele/datoriile de primit/de plãtit în sume fixe sau determinabile. Caracteristica esenţialã a unui element monetar este dreptul de a primi sau obligaţia de a plãti un numãr fix sau determinabil de unitãţi monetare.
    60. - Evenimentele care apar dupã data bilanţului pot furniza informaţii suplimentare referitoare la perioada raportatã faţã de cele cunoscute la data bilanţului. Dacã situaţiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta şi informaţiile suplimentare, dacã informaţiile respective se referã la condiţii (evenimente, operaţiuni etc.) care au existat la data bilanţului.

    8.1.3. Evaluarea la data ieşirii din entitate
    61. - (1) La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evalueazã şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt înregistrate în contabilitate (de exemplu, valoarea reevaluatã pentru imobilizãrile corporale care au fost reevaluate sau valoarea justã pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã).
    (2) Activele constatate minus în gestiune se scot din evidenţã la data constatãrii lipsei acestora.
    (3) La scoaterea din evidenţã a activelor, se reiau la venituri ajustãrile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente acestora.

    Evenimente ulterioare datei bilanţului
    62. - (1) Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.
    În accepţiunea prezentelor reglementãri, prin autorizarea situaţiilor financiare anuale se înţelege aprobarea acestora de cãtre un consiliu director, administratori sau alte organe de conducere, potrivit organizãrii entitãţii, în vederea înaintãrii lor spre aprobare, conform legii.
    (2) Evenimentele ulterioare datei bilanţului includ toate evenimentele ce au loc pânã la data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere, chiar dacã acele evenimente au loc dupã declararea publicã a profitului sau a altor informaţii financiare selectate.
    (3) Pot fi identificate douã tipuri de evenimente ulterioare datei bilanţului:
    a) cele care fac dovada condiţiilor care au existat la data bilanţului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanţului conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale; şi
    b) cele care oferã indicaţii despre condiţii apãrute ulterior datei bilanţului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanţului nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale.
    (4) În cazul evenimentelor ulterioare datei bilanţului care conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale, entitatea ajusteazã valorile recunoscute în situaţiile sale financiare, pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilanţului.
    Exemple de evenimente ulterioare datei bilanţului care conduc la ajustarea situaţiilor financiare şi care impun ajustarea de cãtre entitate a valorilor recunoscute în situaţiile sale financiare sau recunoaşterea de elemente ce nu au fost anterior recunoscute sunt urmãtoarele:
    a) soluţionarea ulterioarã datei bilanţului a unui litigiu care confirmã cã o entitate are o obligaţie prezentã la data bilanţului. Entitatea ajusteazã orice provizion recunoscut anterior, legat de acest litigiu, sau recunoaşte un nou provizion. Ca urmare, entitatea nu prezintã o datorie contingentã;
    b) falimentul unui client, apãrut ulterior datei bilanţului, confirmã de obicei cã la data bilanţului exista o pierdere aferentã unei creanţe comerciale şi, în consecinţã, entitatea trebuie sã ajusteze valoarea contabilã a creanţei comerciale;
    c) descoperirea de fraude sau erori ce aratã cã situaţiile financiare anuale sunt incorecte.
    (5) În cazul evenimentelor ulterioare datei bilanţului care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale, entitatea nu îşi ajusteazã valorile recunoscute în situaţiile sale financiare pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilanţului.
    Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului care nu conduce la ajustarea situaţiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piaţã a valorilor mobiliare, în intervalul de timp dintre data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.
    (6) Dacã o entitate primeşte, ulterior datei bilanţului, informaţii despre condiţiile ce au existat la data bilanţului, entitatea trebuie sã actualizeze prezentãrile de informaţii ce se referã la aceste condiţii, în lumina noilor informaţii.
    (7) Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanţului care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale sunt semnificative, neprezentarea lor ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor. În consecinţã, o entitate trebuie sã prezinte urmãtoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativã de astfel de evenimente ulterioare datei bilanţului:
    a) natura evenimentului; şi
    b) o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform cãreia o astfel de estimare nu poate sã fie fãcutã.

    Corectarea erorilor contabile
    63. - (1) Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente.
    (2) Corectarea erorilor se efectueazã la data constatãrii lor.
    (3) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entitãţii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza sau de a nu utiliza informaţii credibile care:
    a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
    b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare anuale.
    Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorãrii sau interpretãrii greşite a evenimentelor şi fraudelor.
    (4) Corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent se efectueazã pe seama contului de profit şi pierdere.
    (5) Corectarea erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se efectueazã pe seama rezultatului reportat.
    (6) Erorile nesemnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se corecteazã, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totuşi, pot fi corectate pe seama contului de profit şi pierdere erorile nesemnificative.
    Erorile nesemnificative sunt cele de naturã sã nu influenţeze informaţiile financiar-contabile. Se considerã cã o eroare este semnificativã dacã aceasta ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare anuale. Analizarea dacã o eroare este semnificativã sau nu se efectueazã în context, având în vedere natura sau valoarea individualã sau cumulatã a elementelor.
    (7) În notele la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorile constatate.
    (8) Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determinã modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii.
    În cazul erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informaţiilor comparative prezentate în situaţiile financiare. Informaţii comparative referitoare la poziţia financiarã şi performanţa financiarã, respectiv modificarea poziţiei financiare, sunt prezentate în notele explicative.
    (9) Înregistrarea stornãrii unei operaţiuni contabile aferente exerciţiului financiar curent se efectueazã fie prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii iniţiale (stornare în roşu), fie prin înregistrarea inversã a acesteia (stornare în negru), în funcţie de politica contabilã şi programele informatice utilizate.

    8.2. ACTIVE IMOBILIZATE

    8.2.1. Reguli de evaluare de bazã
    64. - (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare şi deţinute pe o perioadã mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziţie sau la costul de producţie, cu respectarea prevederilor pct. 68 şi 70.
    (2) Beneficiile economice viitoare reprezintã potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau de echivalente de numerar cãtre entitate. Potenţialul poate fi unul productiv, fiind parte a activitãţilor de exploatare ale entitãţii.
    65. - Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizãrii pe o bazã continuã, pe o perioadã mai mare de un an, în scopul desfãşurãrii activitãţilor entitãţii.
    66. - Drepturile asupra proprietãţilor imobiliare şi alte drepturi similare, aşa cum sunt definite de legislaţia naţionalã, trebuie prezentate la "Terenuri şi construcţii".
    67. - (1) Mişcãrile diverselor elemente de imobilizãri se prezintã în notele explicative. În acest scop, se prezintã distinct, începând cu costul de achiziţie sau costul de producţie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, creşterile, cedãrile şi transferurile în cursul exerciţiului financiar, iar, pe de altã parte, ajustãrile cumulate de valoare la începutul exerciţiului financiar şi la data bilanţului, precum şi rectificãrile efectuate în cursul exerciţiului financiar asupra ajustãrilor de valoare din exerciţiile financiare precedente. Ajustãrile de valoare se prezintã în bilanţ ca deduceri clare din elementele corespunzãtoare.
    (2) Dacã, atunci când situaţiile financiare anuale se întocmesc conform prezentelor reglementãri pentru prima oarã, costul de achiziţie sau costul de producţie al unei imobilizãri nu poate fi determinat fãrã cheltuieli sau întârzieri exagerate, valoarea rezidualã de la începutul exerciţiului financiar poate fi tratatã drept cost de achiziţie sau cost de producţie. Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentatã în notele explicative.
    În acest context, valoarea rezidualã reprezintã valoarea justã a bunului respectiv.
    (3) Atunci când se efectueazã reevaluarea imobilizãrilor corporale, mişcãrile diverselor elemente de imobilizãri, prevãzute la alin. (1), se prezintã începând cu costul de achiziţie sau costul de producţie, modificat ca rezultat al reevaluãrii. În acest scop, valoarea reevaluatã se substituie valorii de intrare a imobilizãrilor corporale.
    68. - (1) Costul de achiziţie sau costul de producţie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economicã trebuie redus cu ajustãri calculate pentru a diminua valoarea unor astfel de active în mod sistematic de-a lungul duratelor lor de utilizare economicã (amortizare).
    (2) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economicã reprezintã alocarea sistematicã a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga duratã de utilizare economicã. Valoarea amortizabilã este reprezentatã de cost sau altã valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluatã).
    (3) În înţelesul prezentelor reglementãri, prin durata de utilizare economicã se înţelege durata de viaţã utilã, aceasta reprezentând:
    a) perioada în care un activ este prevãzut a fi disponibil pentru utilizare de cãtre o entitate; sau
    b) numãrul unitãţilor produse sau al unor unitãţi similare ce se estimeazã cã vor fi obţinute de entitate prin folosirea activului respectiv.
    69. - Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanţ la valoarea contabilã, aceasta fiind reprezentatã de costul de achiziţie, costul de producţie sau altã valoare care substituie costul, diminuatã cu amortizarea cumulatã pânã la acea datã, precum şi cu pierderile cumulate din depreciere.
    70. - (1) Atunci când se constatã pierderi de valoare pentru imobilizãrile financiare, trebuie fãcute ajustãri pentru pierdere de valoare, astfel încât acestea sã fie evaluate la cea mai micã valoare atribuitã acestora la data bilanţului.
    (2) Imobilizãrile trebuie sã facã obiectul ajustãrilor de valoare, indiferent dacã duratele lor de utilizare economicã sunt limitate sau nu, astfel încât acestea sã fie evaluate la cea mai micã valoare atribuibilã acestora la data bilanţului, dacã se estimeazã cã reducerea valorii acestora este permanentã.
    (3) Ajustãrile de valoare prevãzute la alin. (1) şi (2) trebuie înregistrate în contul de profit şi pierdere şi prezentate distinct în notele explicative, dacã acestea nu au fost prezentate separat în contul de profit şi pierdere.
    (4) Evaluarea la valorile minime, potrivit alin. (1) şi (2), nu poate fi continuatã dacã nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost fãcute ajustãrile respective.
    71. - Dacã activele imobilizate fac obiectul ajustãrilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, în notele explicative se prezintã valoarea ajustãrilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate.

    8.2.2. Imobilizãri necorporale

    Recunoaşterea imobilizãrilor necorporale
    72. - (1) O imobilizare necorporalã este un activ identificabil, nemonetar, fãrã suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative.
    (2) O imobilizare necorporalã îndeplineşte criteriul de a fi identificabilã când:
    a) este separabilã, adicã poate fi separatã sau divizatã de entitate şi vândutã, transferatã, autorizatã, închiriatã sau schimbatã, fie individual, fie împreunã cu un contract corespunzãtor, un activ identificabil sau o datorie identificabilã; sau
    b) decurge din drepturi contractuale sau de altã naturã legalã, indiferent dacã acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi şi obligaţii.
    (3) O entitate controleazã o imobilizare dacã entitatea are capacitatea de a obţine beneficii economice viitoare de pe urma resursei şi de a restricţiona accesul altora la acele beneficii. Beneficiile economice viitoare care decurg dintr-o imobilizare necorporalã pot include venitul din vânzarea produselor sau serviciilor, economisiri de costuri sau alte beneficii rezultate din utilizarea imobilizãrii de cãtre entitate.
    (4) Anumite imobilizãri necorporale pot fi pãstrate în sau pe un obiect fizic, cum ar fi un compact-disc (în cazul unui software), documentaţie legalã (în cazul unei licenţe sau al unui brevet) sau peliculã. Pentru a stabili dacã o imobilizare care încorporeazã atât elemente corporale, cât şi necorporale ar trebui tratatã ca imobilizare corporalã sau ca imobilizare necorporalã, o entitate evalueazã care element este mai semnificativ. De exemplu, software-ul pentru un utilaj computerizat care nu poate opera fãrã acel software specific se include în valoarea acelei imobilizãri corporale. Acelaşi lucru este valabil şi pentru sistemul de operare al unui computer. Atunci când software-ul nu este parte integrantã a hardware-ului respectiv, software-ul este tratat ca imobilizare necorporalã.
    (5) Listele de clienţi nu se recunosc ca imobilizãri necorporale.
    73. - (1) O imobilizare necorporalã trebuie recunoscutã în bilanţ dacã se estimeazã cã va genera beneficii economice pentru entitate şi costul sãu poate fi evaluat în mod credibil.
    (2) Pentru a stabili dacã o imobilizare necorporalã generatã intern îndeplineşte criteriile de recunoaştere, o entitate clasificã generarea imobilizãrii într-o fazã de cercetare şi o fazã de dezvoltare. Dacã o entitate nu poate face distincţia între faza de cercetare şi cea de dezvoltare ale unui proiect intern de creare a unei imobilizãri necorporale, entitatea trateazã cheltuielile cu acel proiect ca şi cum ar fi determinate doar de faza de cercetare.
    (3) Nicio imobilizare necorporalã care decurge din cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect intern) nu se recunoaşte. Cheltuielile cu cercetarea (sau cele din faza de cercetare a unui proiect intern) se recunosc drept cheltuialã atunci când sunt generate, deoarece, în faza de cercetare a unui proiect intern, o entitate nu poate demonstra cã o imobilizare necorporalã existã şi cã aceasta va genera beneficii economice viitoare.
    (4) Cercetarea este investigaţia originalã şi planificatã întreprinsã în scopul câştigãrii unor cunoştinţe sau înţelesuri ştiinţifice ori tehnice noi.
    (5) Exemple de activitãţi de cercetare sunt:
    a) activitãţile al cãror scop este acela de a obţine cunoştinţe noi;
    b) identificarea, evaluarea şi selecţia finalã a aplicaţiilor descoperirilor fãcute prin cercetare sau a altor cunoştinţe;
    c) cãutarea de alternative pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii; şi
    d) formularea, elaborarea, evaluarea şi selecţia finalã a alternativelor posibile pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau îmbunãtãţite.
    74. - În cadrul imobilizãrilor necorporale se cuprind:
    - cheltuielile de constituire;
    - cheltuielile de dezvoltare;
    - concesiunile, brevetele, licenţele, mãrcile comerciale, drepturile şi activele similare, cu excepţia celor create intern de entitate;
    - fondul comercial;
    - alte imobilizãri necorporale;
    - avansurile acordate furnizorilor de imobilizãri necorporale; şi
    - imobilizãrile necorporale în curs de execuţie.

    Active de natura cheltuielilor de constituire
    75. - Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei entitãţi (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi alte cheltuieli de aceastã naturã, legate de înfiinţarea şi extinderea activitãţii entitãţii).
    76. - (1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la "Active", caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire. În aceastã situaţie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani.
    (2) În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egalã cu cea a cheltuielilor neamortizate.
    77. - Sumele prezentate în bilanţ la elementul "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate în note.

    Active de natura cheltuielilor de dezvoltare
    78. - (1) Imobilizãrile de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetãrii sau a altor cunoştinţe într-un plan sau proiect ce vizeazã producţia de materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau îmbunãtãţite substanţial, înainte de începerea producţiei sau utilizãrii comerciale.
    (2) O imobilizare necorporalã generatã de dezvoltare (sau faza de dezvoltare a unui proiect intern) se recunoaşte dacã, şi numai dacã, o entitate poate demonstra toate elementele urmãtoare:
    a) fezabilitatea tehnicã pentru finalizarea imobilizãrii necorporale, astfel încât aceasta sã fie disponibilã pentru utilizare sau vânzare;
    b) intenţia sa de a finaliza imobilizarea necorporalã şi de a o utiliza sau vinde;
    c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporalã;
    d) modul în care imobilizarea necorporalã va genera beneficii economice viitoare probabile. Printre altele, entitatea poate demonstra existenţa unei pieţe pentru producţia generatã de imobilizarea necorporalã ori pentru imobilizarea necorporalã în sine sau, dacã se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea imobilizãrii necorporale;
    e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare şi de altã naturã adecvate pentru a completa dezvoltarea şi pentru a utiliza sau vinde imobilizarea necorporalã;
    f) capacitatea sa de a evalua credibil cheltuielile atribuibile imobilizãrii necorporale pe perioada dezvoltãrii sale.
    (3) Exemple de activitãţi de dezvoltare sunt:
    a) proiectarea, construcţia şi testarea producţiei intermediare sau folosirea intermediarã a prototipurilor şi modelelor;
    b) proiectarea uneltelor şi matriţelor care implicã tehnologie nouã;
    c) proiectarea, construcţia şi operarea unei uzine pilot care nu este fezabilã din punct de vedere economic pentru producţia pe scarã largã;
    d) proiectarea, construcţia şi testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau îmbunãtãţite.
    79. - (1) La cheltuielile de dezvoltare pot fi înscrise şi cheltuielile de explorare şi evaluare a resurselor minerale. Nu reprezintã imobilizãri necorporale de natura activelor de explorare şi de evaluare acele active care sunt în mod clar corporale (de exemplu, vehicule şi echipamente de forare).
    (2) Cheltuielile de explorare şi evaluare a resurselor minerale sunt cheltuieli generate de entitate în legãturã cu explorarea şi evaluarea resurselor minerale, înainte ca fezabilitatea tehnicã şi viabilitatea comercialã ale extracţiei resurselor minerale sã fie demonstrate. Pentru a determina dacã aceste cheltuieli se recunosc ca imobilizãri necorporale, o entitate ia în considerare gradul în care cheltuiala poate fi asociatã cu descoperirea resurselor minerale.
    Explorarea şi evaluarea resurselor minerale se referã la prospectarea resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaz natural şi resurse similare neregenerative, dupã ce entitatea a obţinut drepturile legale de a explora într-o anumitã zonã, precum şi determinarea fezabilitãţii tehnice şi a viabilitãţii comerciale ale extracţiei resurselor minerale.
    (3) Exemple de cheltuieli care pot fi incluse în evaluarea iniţialã a activelor de explorare şi exploatare pot fi urmãtoarele:
    a) cheltuieli cu achiziţia drepturilor de a explora;
    b) cheltuieli cu studii topografice, geologice, geochimice şi geofizice etc.
    (4) O entitate nu va înregistra la cheltuieli de dezvoltare de natura cheltuielilor de explorare şi evaluare a resurselor minerale cheltuielile angajate:
    a) înainte de explorarea şi evaluarea resurselor minerale, cum sunt cheltuielile ce au avut loc înainte de momentul în care entitatea a obţinut dreptul legal de a explora o anumitã zonã;
    b) dupã ce sunt demonstrabile fezabilitatea tehnicã şi viabilitatea comercialã ale extracţiei unei resurse minerale.
    (5) O imobilizare necorporalã de natura activelor de explorare şi evaluare nu va mai fi clasificatã ca atare atunci când fezabilitatea tehnicã şi viabilitatea comercialã ale extracţiei unei resurse minerale sunt demonstrabile.
    (6) Cheltuielile legate de valorificarea resurselor minerale nu vor fi recunoscute drept active de explorare şi evaluare.
    (7) Unul sau mai multe din urmãtoarele fapte şi împrejurãri indicã faptul cã o entitate ar trebui sã analizeze şi sã efectueze, dacã este cazul, o ajustare pentru deprecierea activelor de explorare şi evaluare:
    a) durata pentru care entitatea are dreptul de a explora o anumitã zonã a expirat în decursul perioadei sau va expira în viitorul apropiat şi nu se preconizeazã reînnoirea;
    b) nu sunt prevãzute în buget şi nici planificate cheltuieli substanţiale pentru explorarea în continuare şi pentru evaluarea resurselor minerale în acea zonã;
    c) explorarea şi evaluarea resurselor minerale dintr-o anumitã zonã nu au dus la descoperirea unor cantitãţi de resurse minerale viabile din punct de vedere comercial, iar entitatea a decis sã întrerupã acest gen de activitãţi în zona respectivã;
    d) existã suficiente date care sã indice cã, deşi este posibilã o dezvoltare în zona respectivã, este puţin probabil ca valoarea contabilã a activului de explorare şi evaluare sã fie complet recuperatã în urma valorificãrii sau vânzãrii etc.
    80. - (1) Cheltuielile de dezvoltare se amortizeazã pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupã caz.
    (2) În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depãşeşte cinci ani, aceasta trebuie prezentatã în notele explicative, împreunã cu motivele care au determinat-o.
    (3) În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egalã cu cea a cheltuielilor neamortizate.
    (4) - Sumele prezentate în bilanţ la elementul "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie explicate în notele explicative.

    Concesiunile, brevetele, licenţele, mãrcile comerciale, drepturile şi activele similare
    81. - (1) Concesiunile, brevetele, licenţele, mãrcile comerciale, drepturile şi activele similare reprezentând aport, achiziţionate sau dobândite pe alte cãi, se înregistreazã în conturile de imobilizãri necorporale la costul de achiziţie sau valoarea de aport, dupã caz. În aceastã situaţie valoarea de aport se asimileazã valorii juste.
    (2) Concesiunile primite se reflectã ca imobilizãri necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o duratã şi o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeazã a fi înregistratã pe durata de folosire a acesteia, stabilitã potrivit contractului. În cazul în care contractul prevede plata unei redevenţe/chirii, şi nu o valoare amortizabilã, în contabilitatea entitãţii care primeşte concesiunea, se reflectã cheltuiala reprezentând redevenţa/chiria, fãrã recunoaşterea unei imobilizãri necorporale.
    (3) Brevetele, licenţele, mãrcile comerciale, drepturile şi alte active similare se amortizeazã pe durata prevãzutã pentru utilizarea lor de cãtre entitatea care le deţine.
    82. - (1) În cazul unui acord de concesiune a serviciilor de tip public-privat, încheiat potrivit legislaţiei în vigoare, licenţa primitã de entitatea care are calitatea de operator, de a taxa utilizatorii unui serviciu public, se înregistreazã la imobilizãri necorporale, dacã sunt stabilite o duratã şi o valoare pentru aceastã licenţã.
    (2) În înţelesul prezentelor reglementãri, un acord de concesiune a serviciilor este de tip public-privat dacã:
    a) concedentul controleazã sau reglementeazã ce servicii trebuie sã presteze operatorul în cadrul infrastructurii, cui trebuie sã le presteze şi la ce preţ; şi
    b) concedentul controleazã - prin dreptul de proprietate, dreptul de beneficiu sau în alt mod - orice interes rezidual în infrastructurã la terminarea acordului.

    Fondul comercial
    83. - (1) Fondul comercial se recunoaşte, de regulã, la consolidare şi reprezintã diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea justã la data tranzacţiei, a pãrţii din activele nete achiziţionate de cãtre o entitate.
    (2) În situaţiile financiare anuale individuale, fondul comercial se poate recunoaşte numai în cazul transferului tuturor activelor sau al unei pãrţi a acestora şi, dupã caz, şi de datorii şi capitaluri proprii, indiferent dacã este realizat ca urmare a cumpãrãrii sau ca urmare a unor operaţiuni de fuziune. Transferul este în legãturã cu o afacere, reprezentatã de un ansamblu integrat de activitãţi şi active organizate şi administrate în scopul obţinerii de profituri, înregistrãrii de costuri mai mici sau alte beneficii.
    Pentru recunoaşterea în contabilitate a activelor şi datoriilor primite cu ocazia acestui transfer, entitãţile trebuie sã procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite, în scopul determinãrii valorii individuale a acestora. Aceasta se efectueazã, de regulã, de cãtre profesionişti calificaţi în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi internaţional.
    (3) Fondul comercial generat intern nu se recunoaşte ca activ deoarece nu este o resursã identificabilã (adicã nu este separabil şi nici nu decurge din drepturi legale contractuale sau de altã naturã) controlatã de entitate, care sã poatã fi evaluatã credibil la cost.
    (4) În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ, se au în vedere urmãtoarele prevederi:
    a) fondul comercial se amortizeazã, de regulã, în cadrul unei perioade de maximum cinci ani;
    b) totuşi, entitãţile pot sã amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioadã de peste cinci ani, cu condiţia ca aceastã perioadã sã nu depãşeascã durata de utilizare economicã a activului şi sã fie prezentatã şi justificatã în notele explicative.

    Avansuri şi alte imobilizãri necorporale
    84. - (1) În cadrul avansurilor şi altor imobilizãri necorporale se înregistreazã avansurile acordate furnizorilor de imobilizãri necorporale, programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi pentru necesitãţile proprii de utilizare, precum şi reţete, formule, modele, proiecte şi prototipuri.
    (2) Programele informatice, precum şi celelalte imobilizãri necorporale înregistrate la elementul "Alte imobilizãri necorporale" se amortizeazã pe durata prevãzutã pentru utilizarea lor de cãtre entitatea care le deţine.
    (3) În cazul programelor informatice achiziţionate împreunã cu licenţele de utilizare, dacã se poate efectua o separare între cele douã active, acestea sunt contabilizate şi amortizate separat.

    Imobilizãrile necorporale în curs de execuţie
    85. - Imobilizãrile necorporale în curs de execuţie reprezintã imobilizãrile necorporale neterminate pânã la sfârşitul perioadei, evaluate la costul de producţie sau costul de achiziţie, dupã caz.

    Evaluarea iniţialã a imobilizãrilor necorporale
    86. - O imobilizare necorporalã se înregistreazã iniţial la costul de achiziţie sau de producţie, aşa cum sunt definite în prezentele reglementãri.
    87. - Un element raportat drept cheltuialã într-o perioadã nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizãri necorporale.

    Cheltuieli ulterioare
    88. - (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporalã dupã cumpãrarea sau finalizarea acesteia se înregistreazã în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate.
    (2) Cheltuielile ulterioare vor majora costul imobilizãrii necorporale atunci când este probabil cã aceste cheltuieli vor permite activului sã genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevãzutã iniţial şi pot fi evaluate credibil.

    Evaluarea la data bilanţului
    89. - O imobilizare necorporalã trebuie prezentatã în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustãrile cumulate de valoare.

    Cedarea
    90. - O imobilizare necorporalã trebuie scoasã din evidenţã la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sau cedarea sa.
    91. - (1) În cazul scoaterii din evidenţã a unei imobilizãri necorporale, sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizatã a imobilizãrii şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
    (2) În scopul prezentãrii în contul de profit şi pierdere, câştigurile sau pierderile care apar odatã cu încetarea utilizãrii sau ieşirea unei imobilizãri necorporale se determinã ca diferenţã între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizatã, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca valoare netã, ca venituri sau cheltuieli, dupã caz, în contul de profit şi pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dupã caz.

    8.2.3. Imobilizãri corporale

    Recunoaşterea imobilizãrilor corporale
    92. - Imobilizãrile corporale reprezintã active care:
    a) sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; şi
    b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.
    93. - (1) Imobilizãrile corporale cuprind: terenuri şi construcţii; instalaţii tehnice şi maşini; alte instalaţii, utilaje şi mobilier; avansuri acordate furnizorilor de imobilizãri corporale şi imobilizãri corporale în curs de execuţie.
    (2) Terenurile şi clãdirile sunt active separabile şi sunt contabilizate separat, chiar atunci când sunt achiziţionate împreunã. O creştere a valorii terenului pe care se aflã o clãdire nu afecteazã determinarea valorii amortizabile a clãdirii.
    94. - (1) Contabilitatea terenurilor se ţine pe douã categorii: terenuri şi amenajãri de terenuri.
    (2) În contabilitatea analiticã, terenurile pot fi evidenţiate pe urmãtoarele grupe: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fãrã construcţii, terenuri cu zãcãminte, terenuri cu construcţii şi altele.
    95. - (1) Imobilizãrile corporale deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiazã în contabilitate în funcţie de prevederile contractelor încheiate între pãrţi, precum şi legislaţia în vigoare.
    Entitãţile ţin cont, de asemenea, şi de cerinţele principiului prevalenţei economicului asupra juridicului, prevãzut la pct. 46.
    (2) Clasificarea contractelor de leasing în leasing financiar sau leasing operaţional se efectueazã la începutul contractului.
    96. - (1) În înţelesul prezentelor reglementãri, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) contract de leasing este un acord prin care locatorul cedeazã locatarului, în schimbul unei plãţi sau serii de plãţi, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadã stabilitã;
    b) leasing financiar este operaţiunea de leasing care transferã cea mai mare parte din riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului;
    c) leasing operaţional este operaţiunea de leasing ce nu intrã în categoria leasingului financiar.
    (2) Un contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar dacã îndeplineşte cel puţin una dintre urmãtoarele condiţii:
    a) leasingul transferã locatarului titlul de proprietate asupra bunului pânã la sfârşitul duratei contractului de leasing;
    b) locatarul are opţiunea de a cumpãra bunul la un preţ estimat a fi suficient de mic în comparaţie cu valoarea justã la data la care opţiunea devine exercitabilã, astfel încât, la începutul contractului de leasing, existã în mod rezonabil certitudinea cã opţiunea va fi exercitatã;
    c) durata contractului de leasing acoperã, în cea mai mare parte, durata de viaţã economicã a bunului, chiar dacã titlul de proprietate nu este transferat;
    d) valoarea totalã a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egalã cu valoarea de intrare a bunului, reprezentatã de valoarea la care a fost achiziţionat bunul de cãtre finanţator, respectiv costul de achiziţie;
    e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de naturã specialã, astfel încât numai locatarul le poate utiliza fãrã modificãri majore.
    97. - (1) Înregistrarea în contabilitate a amortizãrii bunului ce face obiectul contractului se efectueazã în cazul leasingului financiar de cãtre locatar/utilizator, iar în cazul leasingului operaţional, de cãtre locator/finanţator.
    (2) În cazul leasingului financiar, achiziţiile de cãtre locatar de bunuri imobile şi mobile sunt tratate ca investiţii în imobilizãri, fiind supuse amortizãrii pe o bazã consecventã cu politica normalã de amortizare pentru bunuri similare ale locatarului.
    (3) În cazul leasingului operaţional, bunurile sunt supuse amortizãrii de cãtre locator, pe o bazã consecventã cu politica normalã de amortizare pentru bunuri similare ale acestuia.
    98. - (1) Reflectarea în contabilitatea locatarilor a activelor aferente operaţiunilor de leasing financiar se efectueazã cu ajutorul conturilor de imobilizãri necorporale şi imobilizãri corporale.
    (2) Dobânzile de plãtit corespunzãtoare datoriilor din operaţiuni de leasing financiar se înregistreazã în contabilitatea locatarilor periodic, conform contabilitãţii de angajamente, în contrapartida contului de cheltuieli. Dobânda de plãtit, aferentã perioadelor viitoare, se evidenţiazã în conturi în afara bilanţului (contul 8051 "Dobânzi de plãtit").
    99. - (1) Locatorul are recunoscute în contabilitate bunurile date în regim de leasing financiar drept creanţe imobilizate.
    (2) Dobânzile de primit corespunzãtoare creanţelor din operaţiuni de leasing financiar se înregistreazã în contabilitatea locatorului periodic, conform contabilitãţii de angajamente, în contrapartida contului de venituri.
    (3) La recunoaşterea în contabilitate a contractelor de leasing financiar trebuie avutã în vedere legislaţia care reglementeazã categoriile de entitãţi care pot derula asemenea operaţiuni.
    100. - (1) La contabilizarea operaţiunilor de leasing operaţional, locatorul trebuie sã prezinte bunurile date în regim de leasing operaţional în conturile de imobilizãri necorporale şi imobilizãri corporale, în conformitate cu natura acestora.
    (2) Sumele încasate sau de încasat se înregistreazã în contabilitatea locatorului ca un venit în contul de profit şi pierdere, conform contabilitãţii de angajamente
    101. - (1) În contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi de evidenţã din afara bilanţului.
    (2) Sumele plãtite sau de plãtit se înregistreazã în contabilitatea locatarului ca o cheltuialã în contul de profit şi pierdere, conform contabilitãţii de angajamente.
    102. - O tranzacţie de vânzare a unui activ pe termen lung şi de închiriere a aceluiaşi activ în regim de leasing (leaseback) se contabilizeazã în funcţie de clauzele contractului de leasing, astfel:
    a) dacã tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un leasing financiar, tranzacţia reprezintã un mijloc prin care locatorul acordã o finanţare locatarului, activul având rol de garanţie.
    Entitatea beneficiarã a finanţãrii (locatarul) nu va recunoaşte în contabilitate operaţiunea de vânzare a activului, nefiind îndeplinite condiţiile de recunoaştere a veniturilor. Activul rãmâne înregistrat în continuare la valoarea existentã anterior operaţiunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent.
    Operaţiunea de finanţare va fi evidenţiatã prin articolul contabil
    512 "Conturi curente la bãnci" = 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate", urmând ca dobânda şi alte costuri ale finanţãrii, potrivit contractelor încheiate, sã fie înregistrate conform prezentelor reglementãri.
    Din punctul de vedere al regimului taxei pe valoarea adãugatã, au loc douã operaţiuni distincte, respectiv livrarea bunului, efectuatã de locatar, şi operaţiunea de leasing, efectuatã de locator, pentru care taxa pe valoarea adãugatã se evidenţiazã potrivit legii;
    b) dacã tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un leasing operaţional, entitatea vânzãtoare contabilizeazã o tranzacţie de vânzare, cu înregistrarea scoaterii din evidenţã a activului şi a sumelor încasate sau de încasat şi a taxei pe valoarea adãugatã pentru operaţiunile taxabile, conform prevederilor legale.
    Operaţiunea de închiriere a activului în regim de leasing operaţional se contabilizeazã de utilizator conform prezentelor reglementãri. Ca urmare, operaţiunea se reflectã în contul de profit şi pierdere.
    103. - (1) În vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale, utilizatorii bunurilor luate în leasing financiar sau operaţional inventariazã şi transmit societãţii de leasing lista bunurilor deţinute în baza contractelor de leasing.
    (2) Entitãţile contractante care au efectuat operaţiuni de leasing şi leaseback trebuie sã prezinte în notele explicative la situaţiile financiare anuale informaţii referitoare la operaţiunile derulate.
    104. - (1) În cadrul imobilizãrilor corporale sunt evidenţiate în mod distinct imobilizãrile corporale în curs de execuţie.
    (2) Sunt reflectate, de asemenea, distinct în contabilitate, acele imobilizãri corporale cumpãrate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 22 "Imobilizãri corporale în curs de aprovizionare" din Planul de conturi general).

    Evaluarea iniţialã a imobilizãrilor corporale
    105. - (1) O imobilizare corporalã recunoscutã ca activ trebuie evaluatã iniţial la costul sãu determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementãri, în funcţie de modalitatea de intrare în entitate.
    (2) Exemple de costuri care se efectueazã în legãturã cu construcţia unei imobilizãri corporale, direct atribuibile acesteia, sunt:
    a) costurile reprezentând salariile angajaţilor, contribuţiile legale şi alte cheltuieli legate de acestea, care rezultã direct din construcţia imobilizãrii corporale;
    b) cheltuieli materiale;
    c) costurile de amenajare a amplasamentului;
    d) costurile iniţiale de livrare şi manipulare;
    e) costurile de instalare şi asamblare;
    f) cheltuieli de proiectare şi pentru obţinerea autorizaţiilor;
    g) costurile de testare a funcţionãrii corecte a activului, dupã deducerea încasãrilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul şi condiţia de funcţionare (cum ar fi eşantioanele produse la testarea echipamentului);
    h) onorariile profesionale plãtite avocaţilor şi experţilor etc.
    (3) În cazul în care o clãdire este demolatã pentru a fi construitã o alta, cheltuielile cu demolarea sunt recunoscute dupã natura lor, fãrã a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului. Acelaşi tratament contabil se aplicã şi cheltuielilor reprezentând valoarea neamortizatã a clãdirii demolate.
    (4) În costul unei imobilizãri corporale sunt incluse şi costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia la scoaterea din funcţiune, precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionatã imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil şi entitatea are o obligaţie legatã de demontare, mutare a imobilizãrii corporale şi de refacere a amplasamentului.
    (5) Costurile estimate cu demontarea şi mutarea imobilizãrii corporale, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc în valoarea acesteia, în corespondenţã cu un cont de provizioane (contul 1513 "Provizioane pentru dezafectare imobilizãri corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea").

    Cheltuieli ulterioare
    106. - (1) Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizãri corporale trebuie recunoscute, de regulã, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.
    (2) Cheltuielile efectuate în legãturã cu imobilizãrile corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune sau alte contracte similare se evidenţiazã în contabilitatea entitãţii care le-a efectuat, la imobilizãri corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcţie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legãturã cu imobilizãrile corporale proprii.
    107. - (1) Costul reparaţiilor efectuate la imobilizãrile corporale, în scopul asigurãrii utilizãrii continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuialã în perioada în care este efectuatã.
    (2) Sunt recunoscute ca o componentã a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investiţiile efectuate la imobilizãrile corporale. Acestea trebuie sã aibã ca efect îmbunãtãţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi sã conducã la obţinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare faţã de cele estimate iniţial.
    Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.
    108. - (1) Imobilizãrile corporale în curs de execuţie reprezintã investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antreprizã. Acestea se evalueazã la costul de producţie sau costul de achiziţie, dupã caz.
    (2) Imobilizãrile corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizãrilor finalizate dupã recepţia, darea în folosinţã sau punerea în funcţiune a acestora, dupã caz.
    (3) Costul unei imobilizãri corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat. Astfel, dacã entitatea produce active similare, în scopul comercializãrii, în cadrul unor tranzacţii normale, atunci costul activului este de obicei acelaşi cu costul de construire a acelui activ destinat vânzãrii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum şi pierderile care au apãrut în cursul construcţiei în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului.

    Evaluarea la data bilanţului
    109. - O imobilizare corporalã trebuie prezentatã în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustãrile cumulate de valoare.

    Amortizarea
    110. - (1) Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizãrilor.
    (2) Amortizarea imobilizãrilor corporale se calculeazã începând cu luna urmãtoare punerii în funcţiune şi pânã la recuperarea integralã a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizãrii imobilizãrilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economicã şi condiţiile de utilizare a acestora.
    (3) În cazul în care imobilizãrile corporale sunt trecute în conservare, în funcţie de politica contabilã adoptatã, entitatea înregistreazã în contabilitate o cheltuialã cu amortizarea sau o cheltuialã corespunzãtoare ajustãrii pentru deprecierea constatatã.
    (4) O modificare semnificativã a condiţiilor de utilizare sau învechirea unei imobilizãri corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, în cazul în care imobilizãrile corporale sunt trecute în conservare, folosirea lor fiind întreruptã pe o perioadã îndelungatã, poate fi justificatã revizuirea duratei de amortizare.
    (5) În cazuri excepţionale, inclusiv în situaţia prevãzutã la pct. 121 alin. (3) din prezentele reglementãri, durata de amortizare stabilitã iniţial se poate modifica, aceastã reestimare conducând la o nouã cheltuialã cu amortizarea pe perioada rãmasã de utilizare.
    111. - (1) Amortizarea imobilizãrilor corporale concesionate, închiriate sau în locaţie de gestiune se calculeazã şi se înregistreazã în contabilitate de cãtre entitatea care le are în proprietate.
    (2) Se supun, de asemenea, amortizãrii investiţiile efectuate la imobilizãrile corporale luate cu chirie, pe durata contractului de închiriere.
    La expirarea contractului de închiriere, valoarea investiţiilor efectuate şi a amortizãrii corespunzãtoare se cedeazã proprietarului imobilizãrii. În funcţie de clauzele cuprinse în contractul de închiriere, transferul poate reprezenta o vânzare de active sau o altã modalitate de cedare. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor se efectueazã conform prezentelor reglementãri.
    112. - (1) Entitãţile amortizeazã imobilizãrile corporale utilizând unul din urmãtoarele regimuri de amortizare:
    a) amortizarea liniarã realizatã prin includerea uniformã în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numãrul de ani ai duratei de utilizare economicã a acestora;
    b) amortizarea degresivã, care constã în multiplicarea cotelor de amortizare liniarã cu un anumit coeficient, caz în care poate fi avutã în vedere legislaţia în vigoare;
    c) amortizarea acceleratã, care constã în includerea, în primul an de funcţionare, în cheltuielile de exploatare a unei amortizãri de pânã la 50% din valoarea de intrare a imobilizãrii. Amortizãrile anuale pentru exerciţiile financiare urmãtoare sunt calculate la valoarea rãmasã de amortizat, dupã regimul liniar, prin raportare la numãrul de ani de utilizare rãmaşi. Deoarece amortizarea calculatã trebuie sã fie corelatã cu modul de utilizare a activului şi, întrucât în cazuri rare o imobilizare corporalã se consumã în primul an în procent de pânã la 50%, rezultã cã metoda de amortizare acceleratã este mai puţin utilizatã în scopuri contabile;
    d) amortizare calculatã pe unitate de produs sau serviciu, atunci când natura imobilizãrii justificã utilizarea unei asemenea metode de amortizare.
    (2) Metoda de amortizare folositã trebuie sã reflecte modul în care beneficiile economice viitoare ale unui activ se aşteaptã sã fie consumate de entitate.
    (3) Metoda de amortizare se aplicã de o manierã consecventã pentru toate activele de aceeaşi naturã şi având condiţii de utilizare identice, în funcţie de politica contabilã adoptatã.
    (4) Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci când aceasta este determinatã de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizãri corporale.
    (5) Amortizarea aferentã imobilizãrilor corporale se înregistreazã în contabilitate ca o cheltuialã.
    113. - (1) Terenurile nu se amortizeazã.
    (2) Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bãlţilor, iazurilor, terenurilor şi pentru alte lucrãri similare se recupereazã pe calea amortizãrii, prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadã determinatã de administratori sau persoanele care au obligaţia gestionãrii entitãţii, pe baza duratelor de viaţã utilã ale acestora.

    Cedarea şi casarea
    114. - (1) O imobilizare corporalã trebuie scoasã din evidenţã la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioarã.
    (2) Dacã o entitate recunoaşte în valoarea contabilã a unei imobilizãri corporale costul unei înlocuiri parţiale (înlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidenţã valoarea contabilã a pãrţii înlocuite, cu amortizarea aferentã, dacã dispune de informaţiile necesare.
    115. - (1) În cazul scoaterii din evidenţã a unei imobilizãri corporale, sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizatã a imobilizãrii şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
    (2) În scopul prezentãrii în contul de profit şi pierdere, câştigurile sau pierderile obţinute în urma casãrii sau cedãrii unei imobilizãri corporale trebuie determinate ca diferenţã între veniturile generate de scoaterea din evidenţã şi valoarea sa neamortizatã, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate ca valoare netã, ca venituri sau cheltuieli, dupã caz, în contul de profit şi pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dupã caz.

    Compensaţii de la terţi
    116. - (1) În cazul distrugerii totale sau parţiale a unor imobilizãri corporale, creanţele sau sumele compensatorii încasate de la terţi, legate de acestea, precum şi achiziţionarea sau construcţia ulterioarã de active noi sunt operaţiuni economice distincte şi trebuie înregistrate ca atare pe baza documentelor justificative.
    Astfel, deprecierea activelor se evidenţiazã la momentul constatãrii acesteia, iar dreptul de a încasa compensaţiile se evidenţiazã pe seama veniturilor conform contabilitãţii de angajamente, în momentul stabilirii acestuia.
    (2) Exemple de asemenea compensaţii pot fi înregistrate în urmãtoarele situaţii:
    a) sume plãtite/de plãtit de cãtre companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizãri corporale cauzatã, de exemplu, de dezastre naturale sau furt;
    b) sume acordate de guvern, în schimbul unor imobilizãri corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate.

    8.2.4. Imobilizãri financiare

    117. - (1) Imobilizãrile financiare cuprind acţiunile deţinute la entitãţile afiliate, împrumuturile acordate entitãţilor afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate entitãţilor de care compania este legatã în virtutea intereselor de participare, alte investiţii deţinute ca imobilizãri, alte împrumuturi.
    (2) În sensul prezentelor reglementãri, prin interese de participare se înţelege drepturile în capitalul altor entitãţi, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legãturi durabile cu aceste entitãţi, sunt destinate sã contribuie la activitãţile entitãţii. Deţinerea unei pãrţi din capitalul unei alte entitãţi se presupune cã reprezintã un interes de participare, atunci când depãşeşte un procentaj de 20%.
    (3) Contravaloarea acţiunilor şi a altor imobilizãri financiare primite cu titlu gratuit se înregistreazã în contrapartidã cu contul 1068 "Alte rezerve."
    118. - (1) La alte creanţe imobilizate se cuprind garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi.
    (2) În conturile de creanţe imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistreazã sumele acordate terţilor în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.
    (3) Entitãţile care au evidenţiate în contul de creanţe imobilizate creanţe imobilizate cu scadenţa mai mare de un an, vor prezenta în bilanţ, la imobilizãri financiare, numai partea cu scadenţa mai mare de 12 luni, diferenţa urmând a fi reflectatã la creanţe.

    Evaluarea iniţialã
    119. - Imobilizãrile financiare recunoscute ca activ se evalueazã la costul de achiziţie sau valoarea determinatã prin contractul de dobândire a acestora.

    Evaluarea la data bilanţului
    120. - Imobilizãrile financiare se prezintã în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustãrile cumulate pentru pierdere de valoare.

    8.2.5. Reguli de evaluare alternative

    8.2.5.1. Reevaluarea imobilizãrilor corporale
    121. - (1) Entitãţile pot proceda la reevaluarea imobilizãrilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, astfel încât acestea sã fie prezentate în contabilitate la valoarea justã, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluãri în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu.
    Amortizarea calculatã pentru imobilizãrile corporale astfel reevaluate se înregistreazã în contabilitate începând cu exerciţiul financiar urmãtor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.
    (2) Evaluãrile efectuate cu ocazia reorganizãrilor de întreprinderi (fuziuni, divizãri) nu constituie reevaluare în sensul prezentelor reglementãri contabile, aceste evaluãri efectuându-se în scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilanţ. Fac excepţie situaţiile în care data situaţiilor financiare care stau la baza reorganizãrii coincide cu data situaţiilor financiare anuale.
    (3) Dacã o imobilizare corporalã complet amortizatã mai poate fi folositã, cu ocazia reevaluãrii acesteia i se stabileşte o nouã valoare şi o nouã duratã de utilizare economicã, corespunzãtoare perioadei estimate a se folosi în continuare.
    (4) În cazul efectuãrii reevaluãrii imobilizãrilor corporale, acest lucru trebuie prezentat în notele explicative, împreunã cu elementele supuse reevaluãrii, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum şi elementul afectat din contul de profit şi pierdere.
    122. - (1) Reevaluarea imobilizãrilor corporale se face la valoarea justã de la data bilanţului. Valoarea justã se determinã pe baza unor evaluãri efectuate, de regulã, de profesionişti calificaţi în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi internaţional.
    (2) La reevaluarea unei imobilizãri corporale, amortizarea cumulatã la data reevaluãrii este tratatã în unul din urmãtoarele moduri:
    a) recalculatã proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilã a activului, dupã reevaluare, sã fie egalã cu valoarea sa reevaluatã. Aceastã metodã este folositã, deseori, în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau
    b) eliminatã din valoarea contabilã brutã a activului şi valoarea netã, determinatã în urma corectãrii cu ajustãrile de valoare, este recalculatã la valoarea reevaluatã a activului. Aceastã metodã este folositã, deseori, pentru clãdirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piaţã.
    123. - (1) În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinatã pe baza reevaluãrii activului respectiv, valoarea rezultatã din reevaluare va fi atribuitã activului, în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricãrei alte valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinatã în urma reevaluãrii.
    (2) Elementele dintr-o grupã de imobilizãri corporale se reevalueazã simultan pentru a se evita reevaluarea selectivã şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite.
    (3) Dacã un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate.
    (4) O grupã de imobilizãri corporale cuprinde active de aceeaşi naturã şi utilizãri similare, aflate în exploatarea unei entitãţi.
    (5) Exemple de grupe de imobilizãri corporale sunt: terenuri; clãdiri; maşini şi echipamente; nave; aeronave etc.
    (6) Reevaluãrile trebuie fãcute cu suficientã regularitate, astfel încât valoarea contabilã sã nu difere substanţial de cea care ar fi determinatã folosind valoarea justã de la data bilanţului. Valoarea justã a imobilizãrilor corporale este determinatã, în general, plecând de la valoarea lor de piaţã.
    (7) Dacã un activ dintr-o grupã de active nu poate fi reevaluat, de exemplu, din cauzã cã nu existã o piaţã activã pentru acel activ, activul trebuie prezentat în bilanţ la cost, minus ajustãrile cumulate de valoare.
    (8) O piaţã activã este o piaţã unde sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) elementele comercializate sunt omogene;
    b) pot fi gãsiţi în permanenţã cumpãrãtori şi vânzãtori interesaţi; şi
    c) preţurile sunt cunoscute de cei interesaţi.
    (9) Dacã valoarea justã a unei imobilizãri corporale nu mai poate fi determinatã, valoarea activului prezentatã în bilanţ trebuie sã fie valoarea sa reevaluatã la data ultimei reevaluãri, din care se scad ajustãrile cumulate de valoare.
    124. - (1) În cazul în care se efectueazã reevaluarea imobilizãrilor corporale, diferenţa dintre valoarea rezultatã în urma reevaluãrii şi valoarea la cost istoric trebuie prezentatã la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în "Capital şi rezerve" (contul 105 "Rezerve din reevaluare"). Tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat în notele explicative.
    (2) Indiferent dacã valoarea rezervei a fost modificatã sau nu în cursul exerciţiului financiar, entitãţile trebuie sã prezinte în notele explicative urmãtoarele informaţii:
    a) valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar;
    b) diferenţele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar;
    c) sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar, prezentându-se natura oricãrui astfel de transfer, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    d) valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar.
    (3) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezerve (contul 1065 "Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), atunci când acest surplus reprezintã un câştig realizat.
    În sensul prezentelor reglementãri câştigul se considerã realizat la scoaterea din evidenţã a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câştig poate fi realizat pe mãsurã ce activul este folosit de entitate. În acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculatã pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizãrii calculate pe baza costului iniţial al activului.
    (4) Dacã rezultatul reevaluãrii este o creştere faţã de valoarea contabilã netã, atunci aceasta se trateazã astfel:
    - ca o creştere a rezervei din reevaluare prezentatã în cadrul elementului "Capital şi rezerve", dacã nu a existat o descreştere anterioarã recunoscutã ca o cheltuialã aferentã acelui activ; sau
    - ca un venit care sã compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscutã anterior la acel activ.
    (5) Dacã rezultatul reevaluãrii este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se trateazã ca o cheltuialã cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistratã o sumã referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scãdere a rezervei din reevaluare prezentatã în cadrul elementului "Capital şi rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţã rãmasã neacoperitã se înregistreazã ca o cheltuialã.
    (6) Rezerva din reevaluare trebuie redusã în mãsura în care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei de evaluare utilizate şi pentru obţinerea scopului sãu.
    (7) Sumele reprezentând diferenţe de natura veniturilor şi cheltuielilor rezultate la reevaluare trebuie prezentate separat în contul de profit şi pierdere.
    (8) Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuitã, direct sau indirect, cu excepţia cazului în care activul reevaluat a fost valorificat, situaţie în care surplusul din reevaluare reprezintã câştig efectiv realizat.
    (9) Cu excepţia cazurilor prevãzute la alin. (3) şi (6), rezerva din reevaluare nu poate fi redusã.
    125. - Ajustãrile de valoare se calculeazã în fiecare exerciţiu financiar pe baza valorii atribuite imobilizãrii la încheierea acelui exerciţiu financiar.
    126. - În cazul în care se efectueazã reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare element din bilanţ de natura imobilizãrilor corporale reevaluate, urmãtoarele informaţii:
    a) valoarea la cost istoric a imobilizãrilor reevaluate şi suma ajustãrilor cumulate de valoare; sau
    b) valoarea la data bilanţului a diferenţei dintre valoarea rezultatã din reevaluare şi cea reprezentând costul istoric şi, atunci când este cazul, valoarea cumulatã a ajustãrilor suplimentare de valoare.

    8.2.5.2. Evaluarea la valoarea justã a instrumentelor financiare
    127. - Prin derogare de la regulile generale de evaluare prevãzute de prezentele reglementãri şi sub rezerva condiţiilor prevãzute la pct. 140 la 142, entitãţile pot evalua în situaţiile financiare anuale consolidate instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea justã.
    128. - Un instrument financiar reprezintã orice contract ce genereazã simultan un activ financiar pentru o entitate şi o datorie financiarã sau un instrument de capitaluri proprii pentru o altã entitate.
    129. - Un activ financiar este orice activ care reprezintã:
    a) numerar;
    b) un instrument de capitaluri proprii al unei alte entitãţi;
    c) un drept contractual:
    - de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o altã entitate; sau
    - de a schimba active sau datorii financiare cu altã entitate în condiţii care sunt potenţial favorabile entitãţii; sau
    d) un contract care va fi sau poate fi decontat în propriile instrumente de capitaluri proprii şi este:
    - un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligatã sã primeascã un numãr variabil al propriilor instrumente de capitaluri proprii; sau
    - un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat în alt fel decât prin schimbul unei sume fixe de numerar sau alt activ financiar pentru un numãr fix din instrumentele de capital ale entitãţii. În acest scop, instrumentele de capital ale entitãţii nu includ instrumente care sunt ele însele contracte pentru primirea sau livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entitãţii.
    130. - O datorie financiarã este orice datorie care reprezintã:
    a) o obligaţie contractualã:
    - de a ceda lichiditãţi sau alt activ financiar unei alte entitãţi; sau
    - de a schimba active sau datorii financiare cu altã entitate în condiţii care sunt potenţial nefavorabile pentru entitate;
    sau
    b) un contract care va fi sau poate fi decontat în propriile instrumente de capitaluri proprii ale entitãţii şi este:
    - un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligatã sã livreze un numãr variabil din propriile sale instrumente de capitaluri proprii; sau
    - un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat altfel decât prin schimbul unei sume fixe de numerar, sau alt activ financiar în schimbul unui numãr fix din propriile instrumente de capitaluri proprii ale entitãţii. În acest scop, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entitãţii nu includ instrumente care pot fi ele însele contracte pentru primirea sau livrarea viitoare a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entitãţii.
    131. - Un instrument derivat este un instrument financiar care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
    - valoarea sa se modificã ca urmare a variaţiilor unei anumite rate de dobândã, a preţului unui instrument financiar, a preţului unor mãrfuri, a unui curs de schimb valutar, a unui indice de preţuri sau rate, a unui rating de credit sau indice de credit sau a altei variabile, cu condiţia ca, în cazul unei variabile nefinanciare, aceasta sã nu fie specificã unei pãrţi contractuale (uneori denumitã "bazã" sau "element suport");
    - nu solicitã nicio investiţie iniţialã netã sau solicitã o investiţie iniţialã netã care este mai micã decât cea necesarã pentru alte tipuri de contracte de la care se aşteaptã reacţii similare la modificãrile condiţiilor de piaţã; şi
    - este decontat la o datã viitoare.
    132. - Exemple de tipuri de instrumente derivate sunt contractele ferme de schimb la termen (forward), contractele swap de valute, contractele futures şi instrumentele condiţionale (opţiunile cumpãrate sau vândute).
    133. - Una dintre caracteristicile definitorii ale unui instrument derivat este faptul cã necesitã o investiţie netã iniţialã a cãrei valoare este mai micã decât cea care ar fi necesarã în cazul altor contracte de la care se aşteaptã sã reacţioneze identic la factorii pieţei.
    134. - Opţiunile se încadreazã în definiţia instrumentelor derivate deoarece prima plãtitã, indiferent de exercitarea sau nu a opţiunii, este mai micã decât investiţia ce ar fi necesarã pentru obţinerea instrumentului financiar de bazã cu care este corelatã opţiunea.
    135. - În cazul contractelor cu instrumente derivate, angajamentele de cumpãrare sau vânzare aferente acestora se înregistreazã în conturi în afara bilanţului (cont 8039 "Alte valori în afara bilanţului", analitic distinct), în momentul încheierii contractelor.
    136. - În general, valoarea justã iniţialã a instrumentelor derivate este zero, cu excepţia opţiunilor pentru care valoarea justã iniţialã este datã de valoarea primei plãtite sau încasate, caz în care contravaloarea acestora se evidenţiazã în conturile bilanţiere corespunzãtoare de creanţe, respectiv datorii.
    137. - În înţelesul prezentelor reglementãri, operaţiunile de schimb la vedere sunt operaţiunile de cumpãrare şi de vânzare a valutelor, cu decontarea în termenul stabilit în general prin reglementãri sau convenţii ale pieţei respective, de regulã maxim de douã zile lucrãtoare de la data încheierii tranzacţiei, la cursul de schimb stabilit între pãrţi (curs SPOT).
    138. - Operaţiunile de schimb la termen (FORWARD) sunt considerate operaţiunile de cumpãrare şi de vânzare a valutelor, cu decontare dupã termenul stabilit în general prin reglementãri sau convenţii ale pieţei respective, de regulã mai mult de douã zile lucrãtoare de la data încheierii tranzacţiei, la cursul de schimb stabilit între pãrţi (curs FORWARD).
    139. - Operaţiunile SWAP sunt operaţiuni de cumpãrare şi vânzare simultanã a unei sume în valutã, cu decontarea la douã date, de valori diferite (de regulã SPOT şi FORWARD) la cursurile de schimb stabilite (SPOT şi FORWARD) la data tranzacţiei.
    140. - În înţelesul prezentelor reglementãri, contractele bazate pe marfã care dau oricãreia dintre pãrţile contractante dreptul de decontare în numerar sau prin alte instrumente financiare se considerã instrumente financiare derivate, cu excepţia cazurilor în care:
    a) acestea au fost încheiate şi continuã sã îndeplineascã cerinţele aşteptate ale entitãţii privind cumpãrarea, vânzarea sau utilizarea produsului de bazã;
    b) acestea au fost iniţial destinate unui astfel de scop; şi
    c) se aşteaptã ca acestea sã fie decontate prin livrarea mãrfii.
    141. - Evaluarea la valoarea justã se aplicã numai datoriilor care sunt:
    a) deţinute ca parte a unui portofoliu de tranzacţionare; sau
    b) instrumente financiare derivate.
    142. - Evaluarea la valoarea justã nu se aplicã:
    a) instrumentelor financiare nederivate deţinute pânã la scadenţã;
    b) împrumuturilor şi creanţelor generate de entitate şi nedeţinute în scopul tranzacţionãrii; şi
    c) intereselor în filiale, întreprinderi asociate şi asocieri în participaţie, instrumentelor de capital emise de entitate, contractelor cu plata contingentã într-o combinare de întreprinderi, precum şi altor instrumente financiare cu astfel de caracteristici speciale şi care, în concordanţã cu ceea ce este general acceptat, se contabilizeazã diferit faţã de alte instrumente financiare.
    În înţelesul prezentelor reglementãri, prin combinare de întreprinderi se înţelege gruparea unor entitãţi individuale într-o singurã entitate raportoare, determinatã de obţinerea controlului de cãtre o entitate asupra uneia sau mai multor întreprinderi.
    143. - (1) Valoarea justã prevãzutã la pct. 127 se determinã prin referire la:
    a) valoarea de piaţã, pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identifica cu uşurinţã o piaţã credibilã. Dacã valoarea de piaţã nu se poate identifica cu uşurinţã pentru un instrument, dar poate fi identificatã pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de piaţã poate fi derivatã din cea a componentelor sale sau a instrumentului similar; sau
    b) o valoare determinatã cu ajutorul unor modele şi tehnici de evaluare general acceptate, pentru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu uşurinţã o piaţã credibilã. Astfel de modele şi tehnici trebuie sã asigure o aproximare rezonabilã a valorii de piaţã şi trebuie testate periodic (şi revizuite, dacã este cazul) prin compararea valorilor furnizate cu preţurile tranzacţiilor efective observabile sau pe baza oricãror informaţii de piaţã disponibile.
    (2) În sensul prezentelor reglementãri piaţa credibilã are semnificaţia pieţei active, aşa cum apare prezentatã aceasta la pct. 123 alin. (8).
    (3) Instrumente financiare care nu pot fi evaluate credibil prin oricare dintre metodele menţionate la alin. (1) se evalueazã în conformitate cu regulile generale de evaluare prevãzute de prezentele reglementãri.
    144. - (1) Prin excepţie de la prevederile pct. 41, atunci când un instrument financiar se evalueazã în conformitate cu pct. 143, modificarea valorii se include în contul de profit şi pierdere. Totuşi, o astfel de modificare se include direct în capitalul propriu, într-o rezervã de valoare justã, dacã:
    a) instrumentul contabilizat este un instrument de acoperire împotriva riscurilor conform unui sistem de contabilizare a acoperirii riscului care permite ca unele sau toate modificãrile de valoare sã nu fie înregistrate în contul de profit şi pierdere; sau
    b) modificarea de valoare se referã la o diferenţã de schimb valutar apãrutã la un element monetar care face parte dintr-o investiţie netã a entitãţii într-o entitate strãinã. Astfel, în situaţiile financiare consolidate care includ o asemenea entitate strãinã, diferenţele de schimb valutar care în situaţiile financiare anuale individuale au fost recunoscute în contul de profit şi pierdere, se recunosc iniţial într-o componentã a capitalurilor proprii (contul 1067 "Rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netã într-o entitate strãinã"), urmând sã fie recunoscute în contul de profit şi pierdere la cedarea investiţiei nete.
    O entitate poate sã îşi cedeze interesul într-o entitate strãinã prin vânzare, lichidare, rambursarea capitalului social sau abandonarea întregii entitãţi sau a unei pãrţi din aceasta. O reducere a valorii contabile a unei entitãţi strãine, fie din cauza pierderilor sale, fie din cauza unei pierderi recunoscute de investitor, nu constituie o cedare parţialã. În consecinţã, nicio parte a câştigului sau pierderii din diferenţe de curs, amânate în capitalurile proprii, nu este recunoscutã în contul de profit şi pierdere la momentul reducerii valorii contabile.
    (2) În înţelesul prezentelor reglementãri, prin investiţie netã într-o entitate strãinã se înţelege valoarea interesului entitãţii raportoare din activele nete ale acelei entitãţi strãine.
    Un element monetar ce urmeazã a fi primit de la o entitate strãinã sau plãtit unei entitãţi strãine, pentru care decontarea nu este nici planificatã şi nici nu este probabil a fi fãcutã în viitorul apropiat, este, în esenţã, o parte a investiţiei nete a entitãţii în acea entitate strãinã. Astfel de elemente monetare pot include creanţe sau împrumuturi pe termen lung. Ele nu includ creanţele şi datoriile comerciale.
    Entitatea care deţine un element monetar de primit de la o entitate strãinã sau plãtit unei entitãţi strãine, poate fi orice filialã a grupului.
    145. - (1) Rezerva de valoare justã se ajusteazã atunci când sumele înregistrate în aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea evaluãrii la valoarea justã.
    (2) Rezerva de valoare justã va rãmâne evidenţiatã în contabilitate atât timp cât sunt evidenţiate în bilanţ instrumentele financiare cãrora le este aferentã.
    146. - Dacã a fost aplicatã evaluarea la valoarea justã a instrumentelor financiare, notele explicative prezintã:
    a) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor şi tehnicilor de evaluare, dacã valorile juste au fost determinate în conformitate cu pct. 143 alin.
    (1) lit. b);
    b) pentru fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justã, modificãrile de valoare incluse direct în contul de profit şi pierdere, precum şi modificãrile incluse în rezerva de valoare justã;
    c) pentru fiecare clasã de instrumente financiare derivate, informaţii privind aria şi natura instrumentelor, inclusiv termenii şi condiţiile semnificative care pot afecta valoarea, momentul şi certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; şi
    d) un tabel care sã prezinte modificãrile rezervei de valoare justã în cursul exerciţiului financiar.

    8.3. ACTIVE CIRCULANTE

    8.3.1. Generalitãţi

    Recunoaşterea activelor circulante
    147. - (1) Un activ se clasificã ca activ circulant atunci când:
    a) se aşteaptã sã fie realizat sau este deţinut cu intenţia de a fi vândut sau consumat în cursul normal al ciclului de exploatare al entitãţii;
    b) este deţinut, în principal, în scopul tranzacţionãrii;
    c) se aşteaptã a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului; sau
    d) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a cãror utilizare nu este restricţionatã.
    Toate celelalte active reprezintã active imobilizate.
    (2) Ciclul de exploatare al unei entitãţi reprezintã perioada de timp dintre achiziţionarea activelor care sunt destinate procesãrii şi finalizarea acestora în numerar sau echivalente de numerar.
    (3) Echivalentele de numerar reprezintã investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.
    148. - În categoria activelor circulante se cuprind:
    a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmitã facturã;
    b) creanţe;
    c) investiţii pe termen scurt;
    d) casa şi conturi la bãnci.
    Evaluarea activelor circulante
    149. - (1) Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziţie sau costul de producţie, dupã caz, cu respectarea prevederilor alin. (2) de mai jos.
    (2) Ajustãrile de valoare se fac pentru activele circulante în vederea prezentãrii acestora la cea mai micã valoare de piaţã sau, în circumstanţe speciale, la o altã valoare minimã atribuibilã acestora la data bilanţului.
    150. - Evaluarea efectuatã conform prevederilor de la pct. 149 alin. (2) nu poate fi continuatã dacã motivele pentru care au fost fãcute ajustãrile de valoare nu mai sunt aplicabile. Prin urmare, în situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fãrã obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat sã mai existe într-o anumitã mãsurã, atunci acea ajustare trebuie reluatã corespunzãtor la venituri.
    151. - Dacã activele circulante fac obiectul ajustãrilor de valoare cu caracter excepţional, exclusiv în scop fiscal, suma ajustãrilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.

    8.3.2. Stocuri

    152. - (1) Stocurile sunt active circulante:
    a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfãşurãrii normale a activitãţii;
    b) în curs de producţie în vederea vânzãrii în procesul desfãşurãrii normale a activitãţii; sau
    c) sub formã de materii prime, materiale şi alte consumabile care urmeazã sã fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.
    (2) În categoria stocurilor se cuprind şi activele cu ciclu lung de fabricaţie, destinate vânzãrii (de exemplu, ansambluri sau complexuri de locuinţe etc. realizate de entitãţile ce au ca activitate principalã obţinerea şi vânzarea de locuinţe). Dacã construcţiile sunt realizate în scopul exploatãrii pe termen lung, de cãtre entitatea care le-a realizat, ele reprezintã imobilizãri.
    (3) De asemenea, atunci când un teren este cumpãrat în scopul construirii pe acesta de construcţii destinate vânzãrii, acesta este înregistrat la stocuri.
    153. - (1) Atunci când existã o modificare a utilizãrii unei imobilizãri corporale, în sensul cã aceasta urmeazã a fi îmbunãtãţitã în perspectiva vânzãrii, la momentul luãrii deciziei privind modificarea destinaţiei, în contabilitate se înregistreazã transferul activului din categoria imobilizãri corporale în cea de stocuri. Transferul se înregistreazã la valoarea neamortizatã a imobilizãrii. Dacã imobilizarea corporalã a fost reevaluatã, concomitent cu reclasificarea activului se procedeazã la închiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.
    (2) În cazul în care un activ care a fost iniţial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru construirea de ansambluri de locuinţe destinate vânzãrii, în funcţie de modul de negociere a contractelor de vânzare a bunurilor ce fac obiectul construcţiei şi vânzãrii, valoarea terenului se include în valoarea activului construit sau se evidenţiazã distinct la stocuri de natura mãrfurilor, la valoarea de înregistrare în contabilitate.
    Dacã terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii activului se procedeazã la închiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.
    (3) În cazul activelor de natura ansamblurilor sau complexurilor de locuinţe care iniţial erau destinate vânzãrii şi care ulterior îşi schimbã destinaţia, urmând a fi folosite de entitate pe o perioadã îndelungatã sau sã fie închiriate unor terţi, în contabilitate se înregistreazã un transfer de la stocuri la imobilizãri corporale. Transferul se efectueazã la data schimbãrii destinaţiei, la valoarea la care activele erau înregistrate în contabilitate (reprezentatã de cost).
    154. - (1) În cadrul stocurilor se cuprind:
    a) mãrfurile, şi anume bunurile pe care entitatea le cumpãrã în vederea revânzãrii sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii;
    b) materiile prime, care participã direct la fabricarea produselor şi se regãsesc în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţialã, fie transformatã;
    c) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile), care participã sau ajutã la procesul de fabricaţie sau de exploatare fãrã a se regãsi, de regulã, în produsul finit;
    d) materialele de natura obiectelor de inventar;
    e) produsele, şi anume:
    - semifabricatele, prin care se înţelege produsele al cãror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie (fazã de fabricaţie) şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secţii (faze de fabricaţie) sau se livreazã terţilor;
    - produsele finite, adicã produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrãri ulterioare în cadrul entitãţii, putând fi depozitate în vederea livrãrii sau expediate direct clienţilor;
    - rebuturile, materialele recuperabile şi deşeurile;
    f) animalele şi pãsãrile, respectiv animalele nãscute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji şi altele) crescute şi folosite pentru reproducţie, animalele şi pãsãrile la îngrãşat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum şi animalele pentru producţie - lânã, lapte şi blanã;
    g) ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziţionate sau fabricate, destinate produselor vândute şi care în mod temporar pot fi pãstrate de terţi, cu obligaţia restituirii în condiţiile prevãzute în contracte;
    h) producţia în curs de execuţie, reprezentând producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevãzute în procesul tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime. În cadrul producţiei în curs de execuţie se cuprind, de asemenea, serviciile şi studiile în curs de execuţie sau neterminate.
    (2) În cadrul stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi, maşinile folosite numai ca material de demonstraţie pentru negociere în domeniul automobilelor, cu duratã de utilizare de sub un an. Acestea se înregistreazã distinct în contabilitate, pe categorii de stocuri. Dacã materialele de demonstraţie au duratã de utilizare mai mare de un an, ele reprezintã imobilizãri.
    (3) Sunt reflectate, de asemenea, distinct în contabilitate, acele stocuri cumpãrate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" din Planul de conturi general).
    155. - (1) Înregistrarea în contabilitate a intrãrii stocurilor se efectueazã la data transferului riscurilor şi beneficiilor.
    (2) În general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietãţii şi de livrare coincid. Totuşi, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:
    - bunuri vândute în consignaţie sau stocurile la dispoziţia clientului;
    - stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rãmân în evidenţa debitorului pânã la vânzarea lor;
    - bunuri recepţionate pentru care nu s-a primit încã factura, care trebuie înregistrate în activele cumpãrãtorului;
    - bunuri livrate şi nefacturate, care trebuie scoase din evidenţã, transferul de proprietate având loc;
    - bunuri vândute şi nelivrate încã, pentru care a avut loc transferul proprietãţii.
    De exemplu, la vânzãrile cu condiţia de livrare "ex-work", bunurile vândute ies din stocul vânzãtorului din momentul punerii lor la dispoziţia cumpãrãtorului etc.
    156. - (1) Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fãrã sã fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.
    (2) În aplicarea alin. (1) este necesar sã se asigure:
    a) recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate şi înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se recepţioneazã şi înregistreazã distinct ca intrãri în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistreazã în conturi în afara bilanţului;
    b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entitãţii, se procedeazã astfel:
    - bunurile sosite fãrã facturã se înregistreazã ca intrãri în gestiune atât la locul de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare;
    - bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistreazã distinct în contabilitate ca intrare în gestiune;
    c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistreazã ca ieşiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:
    - bunurile vândute şi nelivrate se înregistreazã distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanţului;
    - bunurile livrate, dar nefacturate, se înregistreazã ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirmã ieşirea din gestiune potrivit legii;
    d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistreazã la intrãri şi, respectiv, la ieşiri, atât în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.

    Costul stocurilor
    157. - (1) Costul stocurilor trebuie sã cuprindã toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrãrii, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se gãsesc.
    (2) Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însãrcinat cu supravegherea, precum şi regiile corespunzãtoare.
    158. - Materiile prime şi materialele consumabile care sunt în mod constant înlocuite şi a cãror valoare totalã este de o importanţã secundarã pentru entitate pot fi prezentate la "Active" la o valoare şi cantitate fixe, dacã valoarea, cantitatea şi structura acestora nu variazã în mod semnificativ.
    159. - (1) Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile şi al acelor bunuri sau servicii produse şi destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea specificã a costurilor individuale.
    (2) Bunurile fungibile sunt bunuri de orice naturã care nu se pot distinge în mod substanţial unele de altele.
    (3) Identificarea specificã a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. Acest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul unei comenzi distincte, indiferent dacã au fost cumpãrate sau produse.
    (4) Identificarea specificã nu poate fi folositã în cazurile în care stocurile cuprind un numãr mare de elemente, care sunt de regulã fungibile.
    160. - (1) În funcţie de specificul activitãţii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, în activitatea de producţie sau metoda preţului cu amãnuntul, în comerţul cu amãnuntul.
    (2) Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor şi consumabilelor, manoperei, eficienţei şi capacitãţii de producţie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic şi ajustate, dacã este necesar, în funcţie de condiţiile existente la un moment dat.
    (3) Diferenţele de preţ faţã de costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct în contabilitate, fiind recunoscute în costul activului.
    (4) Repartizarea diferenţelor de preţ asupra valorii bunurilor ieşite şi asupra stocurilor se efectueazã cu ajutorul unui coeficient care se calculeazã astfel:                    Soldul iniţial al Diferenţe de preţ aferente
                    diferenţelor de preţ + intrãrilor în cursul
                                            perioadei, cumulat de la
                                            începutul exerciţiului
                                            financiar pânã la finele
                                            perioadei de referinţã
 Coeficient de*2) = ──────────────────────────────────────────────────── x 100
 repartizare Soldul iniţial al Valoarea intrãrilor în
                    stocurilor la preţ + cursul perioadei la preţ
                    de înregistrare de înregistrare, cumulat
                                            de la începutul exerciţiului
                                            financiar pânã la finele
                                            perioadei de referinţã
--------
    *2)La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul iniţial
 al contului de mãrfuri şi valoarea intrãrilor de mãrfuri nu vor include
 TVA neexigibilã.    Acest coeficient se înmulţeşte cu valoarea bunurilor ieşite din gestiune la preţ de înregistrare, iar suma rezultatã se înregistreazã în conturile corespunzãtoare în care au fost înregistrate bunurile ieşite.
    (5) Coeficienţii de repartizare a diferenţelor de preţ pot fi calculaţi la nivelul conturilor sintetice de gradul I şi II, prevãzute în Planul de conturi general, pe grupe sau categorii de stocuri.
    (6) La sfârşitul perioadei, soldurile conturilor de diferenţe se cumuleazã cu soldurile conturilor de stocuri, la preţ de înregistrare, astfel încât aceste conturi sã reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziţie sau costul de producţie, dupã caz.
    (7) Diferenţele de preţ se înregistreazã proporţional atât asupra valorii bunurilor ieşite, cât şi asupra bunurilor rãmase în stoc.
    (8) În comerţul cu amãnuntul poate fi utilizatã metoda preţului cu amãnuntul, pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapidã, care au marje similare şi pentru care nu este practic sã se foloseascã altã metodã.
    În aceastã situaţie, costul bunurilor vândute se calculeazã prin deducerea valorii marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor. Orice modificare a preţului de vânzare presupune recalcularea marjei brute.
    161. - (1) La ieşirea din gestiune a stocurilor şi altor active fungibile, acestea se evalueazã şi înregistreazã în contabilitate prin aplicarea uneia din urmãtoarele metode:
    a) metoda primul intrat - primul ieşit - FIFO;
    b) metoda costului mediu ponderat - CMP;
    c) metoda ultimul intrat - primul ieşit - LIFO.
    (2) Dacã valoarea prezentatã în bilanţ, rezultatã dupã aplicarea metodelor specificate în alin. (1), diferã în mod semnificativ, la data bilanţului, de valoarea determinatã pe baza ultimei valori de piaţã cunoscute înainte de data bilanţului, valoarea acestei diferenţe trebuie prezentatã în notele explicative ca total pe categorie de active.
    (3) Potrivit metodei "primul intrat - primul ieşit" (FIFO), bunurile ieşite din gestiune se evalueazã la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrãri (lot). Pe mãsura epuizãrii lotului, bunurile ieşite din gestiune se evalueazã la costul de achiziţie sau de producţie al lotului urmãtor, în ordine cronologicã.
    (4) Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecãrui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpãrate în timpul perioadei.
    Media poate fi calculatã periodic sau dupã fiecare recepţie. Perioada de calcul nu trebuie sã depãşeascã durata medie de stocare.
    (5) Potrivit metodei "ultimul intrat - primul ieşit" (LIFO), bunurile ieşite din gestiune se evalueazã la costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrãri (lot). Pe mãsura epuizãrii lotului, bunurile ieşite din gestiune se evalueazã la costul de achiziţie sau de producţie al lotului anterior, în ordine cronologicã.
    În cazul în care aplicarea metodei LIFO conduce la solduri creditoare în conturile de stocuri, aceastã diferenţã se reia pe seama altor venituri din exploatare.
    162. - (1) Metoda aleasã trebuie aplicatã cu consecvenţã pentru elemente similare de natura stocurilor şi a activelor fungibile de la un exerciţiu financiar la altul. Dacã, în situaţii excepţionale, administratorii decid sã modifice metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, în notele explicative trebuie sã se prezinte urmãtoarele informaţii:
    - motivul modificãrii metodei, şi
    - efectele sale asupra rezultatului.
    (2) O entitate trebuie sã utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au naturã şi utilizare similare. Noţiunea de "utilizare similarã" este proprie fiecãrei entitãţi.
    Pentru stocurile cu naturã sau utilizare diferitã, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificatã.
    (3) O diferenţã în localizarea geograficã nu este suficientã pentru a justifica alegerea de metode diferite.
    163. - Valoarea produselor şi serviciilor în curs de execuţie se determinã prin inventarierea producţiei neterminate la sfârşitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operaţiilor tehnologice şi evaluarea acesteia la costurile de producţie.
    164. - (1) Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.
    (2) În condiţiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistreazã toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ, cât şi valoric.
    (3) Inventarul intermitent constã în stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei.
    (4) Entitãţile care utilizeazã metoda inventarului intermitent efectueazã inventarierea fapticã a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai târziu de finele perioadei de raportare pentru care au de determinat obligaţii fiscale.
    Aplicarea metodei inventarului intermitent presupune respectarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
    165. - (1) Metoda inventarului intermitent constã în faptul cã intrãrile de stocuri nu se înregistreazã prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli.
    (2) Stabilirea ieşirilor de stocuri în cursul perioadei are la bazã inventarierea fapticã a stocurilor la sfârşitul perioadei. Ieşirile de stocuri se determinã ca diferenţã între valoarea stocurilor iniţiale, la care se adaugã valoarea intrãrilor, şi valoarea stocurilor la sfârşitul perioadei stabilite pe baza inventarului.
    (3) Inventarul intermitent nu se utilizeazã în comerţul cu amãnuntul în situaţia în care se aplicã metoda global-valoricã.
    166. - Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminueazã pânã la valoarea realizabilã netã, prin reflectarea unei ajustãri pentru depreciere.

    8.3.3. Investiţii pe termen scurt

    167. - (1) Contabilitatea trezoreriei asigurã evidenţa existenţei şi mişcãrii acţiunilor deţinute la entitãţile afiliate, altor investiţii pe termen scurt, disponibilitãţilor în conturi la bãnci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt şi altor valori de trezorerie.
    (2) Contravaloarea acţiunilor pe termen scurt primite cu titlu gratuit se înregistreazã în contrapartidã cu contul 768 "Alte venituri financiare."
    168. - (1) Alte investiţii pe termen scurt reprezintã obligaţiunile emise şi rãscumpãrate, obligaţiunile achiziţionate şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizãrii unui profit într-un termen scurt.
    (2) În categoria altor investiţii pe termen scurt intrã şi depozitele bancare pe termen scurt.
    169. - (1) La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evalueazã la costul de achiziţie, prin care se înţelege preţul de cumpãrare, sau la valoarea stabilitã potrivit contractelor.
    Depozitele bancare pe termen scurt în valutã se înregistreazã la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, de la data operaţiunii de constituire.
    (2) La ieşirea din gestiune a investiţiilor pe termen scurt, cu excepţia depozitelor bancare pe termen scurt, se aplicã prevederile pct. 161.
    (3) Lichidarea depozitelor constituite în valutã se efectueazã la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, de la data operaţiunii de lichidare.
    Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Bãncii Naţionale a României de la data lichidãrii depozitelor bancare se înregistreazã la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, dupã caz.
    170. - (1) Pentru deprecierea investiţiilor deţinute ca active circulante, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu ocazia inventarierii, se reflectã ajustãri pentru pierdere de valoare, înregistrate pe seama cheltuielilor.
    (2) La sfârşitul fiecãrui exerciţiu financiar, ajustãrile pentru pierderile de valoare reflectate se suplimenteazã, diminueazã sau anuleazã, dupã caz. La ieşirea din entitate a investiţiilor pe termen scurt, eventualele ajustãri pentru pierdere de valoare se anuleazã.

    8.3.4. Casa şi conturi la bãnci

    171. - (1) Conturile la bãnci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bãnci, disponibilitãţile în lei şi valutã, cecurile entitãţii, creditele bancare pe termen scurt, precum şi dobânzile aferente disponibilitãţilor şi creditelor acordate de bãnci în conturile curente.
    (2) Sumele virate sau depuse la bãnci ori prin mandat poştal, pe bazã de documente prezentate entitãţii şi neapãrute încã în extrasele de cont, se înregistreazã într-un cont distinct.
    (3) Conturile curente la bãnci se dezvoltã în analitic pe fiecare bancã.
    (4) Dobânzile de încasat, aferente disponibilitãţilor aflate în conturi la bãnci, se înregistreazã distinct în contabilitate, faţã de cele de plãtit, aferente creditelor acordate de bãnci în conturile curente, precum şi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.
    (5) Dobânzile de plãtit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistreazã la cheltuieli financiare sau venituri financiare, dupã caz.
    172. - Contabilitatea disponibilitãţilor aflate în bãnci/casierie şi a mişcãrii acestora, ca urmare a încasãrilor şi plãţilor efectuate, se ţine distinct în lei şi în valutã.
    173. - (1) Operaţiunile privind încasãrile şi plãţile în valutã se înregistreazã în contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţionalã a României, de la data efectuãrii operaţiunii.
    (2) Operaţiunile de vânzare-cumpãrare de valutã, inclusiv cele derulate în cadrul contractelor cu decontare la termen, se înregistreazã în contabilitate la cursul utilizat de banca comercialã la care se efectueazã licitaţia cu valutã, fãrã ca acestea sã genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar.
    174. - La finele fiecãrei luni, disponibilitãţile în valutã şi alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valutã, acreditive şi depozite în valutã se evalueazã la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României din ultima zi bancarã a lunii în cauzã. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, dupã caz.
    175. - (1) În vederea achitãrii unor obligaţii faţã de furnizori, entitãţile pot solicita deschiderea de acreditive la bãnci, în lei sau în valutã, în favoarea acestora.
    (2) Lichidarea acreditivelor constituite în valutã se efectueazã la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionalã a României, de la data operaţiunii de lichidare.
    Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Bãncii Naţionale a României de la data lichidãrii acreditivelor se înregistreazã la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, dupã caz.
    176. - (1) Sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuãrii unor plãţi în favoarea entitãţii, se înregistreazã distinct în contabilitate (contul 542 "Avansuri de trezorerie").
    (2) În cazul plãţilor în valutã suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc în contabilitate la cursul din data efectuãrii operaţiunilor sau la cursul din data decontãrii avansului.
    (3) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate pânã la data bilanţului, se evidenţiazã în contul de debitori diverşi (461 "Debitori diverşi") sau creanţe în legãturã cu personalul (4282 "Alte creanţe în legãturã cu personalul"), în funcţie de natura creanţei.
    177. - În contul de viramente interne se înregistreazã transferurile de disponibilitãţi bãneşti între conturile la bãnci, precum şi între conturile la bãnci şi casieria entitãţii.
    178. - Operaţiunile financiare în lei sau în valutã se efectueazã cu respectarea regulamentelor emise de Banca Naţionalã a României şi a reglementãrilor emise în acest scop.

    8.4. TERŢI

    179. - Contabilitatea terţilor asigurã evidenţa datoriilor şi creanţelor entitãţii în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurãrile sociale, bugetul statului, entitãţile afiliate şi cele legate prin interese de participare, asociaţii/acţionarii, debitorii şi creditorii diverşi.
    180. - (1) În contabilitatea furnizorilor şi clienţilor se înregistreazã operaţiunile privind cumpãrãrile, respectiv livrãrile de mãrfuri şi produse, serviciile prestate, precum şi alte operaţiuni similare efectuate.
    Datoriile cãtre furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, pânã la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidenţiazã distinct în contabilitate (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"), pe baza documentelor care atestã primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.
    Creanţele faţã de clienţii pentru care, pânã la finele lunii, nu au fost întocmite facturile se evidenţiazã distinct în contabilitate (contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit"), pe baza documentelor care atestã livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.
    (2) În baza contabilitãţii de angajamente, entitãţile trebuie sã evidenţieze în contabilitate toate veniturile şi cheltuielile, respectiv creanţele şi datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.
    (3) În conturile de furnizori şi clienţi se evidenţiazã distinct datoriile, respectiv creanţele din penalitãţi stabilite conform clauzelor contractuale, despãgubiri datorate pentru contracte întrerupte înainte de termen şi alte elemente de naturã similarã.
    181. - (1) Avansurile acordate furnizorilor, precum şi cele primite de la clienţi se înregistreazã în contabilitate în conturi distincte.
    (2) Avansurile acordate furnizorilor de imobilizãri se reflectã distinct de avansurile acordate altor furnizori.
    182. - (1) În conturile de terţi se înregistreazã distinct operaţiunile de scontare, forfetare şi alte operaţiuni, efectuate cu instituţii de credit.
    (2) Scontul comercial - reprezintã operaţiunea prin care în schimbul unui efect de comerţ (cambie, bilet la ordin), instituţia de credit pune la dispoziţia posesorului creanţei, valoarea efectului, mai puţin agio (taxa de scont şi comisioanele aferente), fãrã a aştepta scadenţa efectului respectiv, iar instituţia are drept de recurs asupra beneficiarului fondurilor.
    (3) Forfetarea - reprezintã cumpãrarea, fãrã recurs asupra oricãrui deţinãtor anterior, a unor creanţe scadente la termen, ca rezultat al livrãrii de bunuri sau prestãrilor de servicii, contra unei taxe forfetare.
    183. - (1) Operaţiunile privind vânzãrile/cumpãrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistreazã în contabilitate în conturile corespunzãtoare de efecte de primit sau de plãtit, dupã caz.
    (2) Efectele comerciale trebuie sã îndeplineascã condiţiile de formã şi fond prevãzute de legislaţia în vigoare, fãrã de care validitatea lor poate fi contestatã sau anulatã.
    (3) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţã se înregistreazã într-un cont în afara bilanţului (contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenţã") şi se menţioneazã în notele explicative.
    184. - (1) Creanţele şi datoriile în valutã, rezultate ca efect al tranzacţiilor entitãţii, se înregistreazã în contabilitate atât în lei, cât şi în valutã, cu respectarea prevederilor pct. 185 din prezentele reglementãri.
    (2) În conformitate cu prevederile <>art. 6 alin. (1) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, orice operaţiune economico-financiarã efectuatã se consemneazã în momentul efectuãrii ei într-un document care stã la baza înregistrãrilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
    (3) Din punct de vedere contabil, efectuarea operaţiunii economico-financiare este probatã de orice document în care se consemneazã aceasta.
    (4) În cazul bunurilor achiziţionate însoţite de facturã sau de aviz de însoţire a mãrfii, urmând ca factura sã soseascã ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data recepţiei bunurilor.
    185. - (1) În înţelesul prezentelor reglementãri, o tranzacţie în valutã este o tranzacţie care este exprimatã sau necesitã decontarea într-o altã monedã decât moneda naţionalã (leu), inclusiv tranzacţiile rezultate atunci când o entitate:
    a) cumpãrã sau vinde bunuri sau servicii al cãror preţ este exprimat în valutã;
    b) împrumutã sau oferã spre împrumut fonduri, iar sumele ce urmeazã sã fie plãtite sau încasate sunt exprimate în valutã; sau
    c) achiziţioneazã sau cedeazã într-o altã manierã active, contracteazã sau achitã datorii exprimate în valutã.
    (2) Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre douã monede.
    (3) Diferenţa de curs valutar este diferenţa ce rezultã din conversia unui anumit numãr de unitãţi ale unei monede într-o altã monedã la cursuri de schimb diferite.
    (4) În vederea aplicãrii regulilor privind contabilizarea operaţiunilor în valutã, creanţele şi datoriile exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate în valutã.
    (5) O tranzacţie în valutã trebuie înregistratã iniţial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţionalã a României, de la data efectuãrii operaţiunii.
    (6) Înregistrarea contravalorii în lei a capitalului social subscris în valutã se face la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României, din data subscrierii.
    Diferenţele de curs valutar între cursul de la data subscrierii şi cursul de la data vãrsãrii capitalului social în valutã se înregistreazã la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, dupã caz.
    (7) În cazul datoriilor de leasing financiar în valutã, acestea se înregistreazã la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României la data acordãrii finanţãrii. În situaţia în care data acordãrii finanţãrii este zi nebancarã, la calculul diferenţelor de curs valutar aferente se va avea în vedere cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României în ultima zi bancarã anterioarã acesteia
    Prevederile prezentului alineat se aplicã şi în cazul datoriilor de leasing financiar în lei, cu decontare în funcţie de cursul unei valute
    (8) Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontãrii creanţelor şi datoriilor în valutã la cursuri diferite faţã de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul lunii sau faţã de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar.
    Atunci când creanţa sau datoria în valutã este decontatã în decursul aceleiaşi luni în care a survenit, întreaga diferenţã de curs valutar este recunoscutã în acea lunã. Atunci când creanţa sau datoria în valutã este decontatã într-o lunã ulterioarã, diferenţa de curs valutar recunoscutã în fiecare lunã, care intervine pânã în luna decontãrii, se determinã ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenitã în cursul fiecãrei luni.
    (9) Diferenţele de valoare care apar cu ocazia decontãrii creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul lunii sau faţã de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci când creanţa sau datoria este decontatã în decursul aceleiaşi luni în care a survenit, întreaga diferenţã rezultatã este recunoscutã în acea lunã.
    Atunci când creanţa sau datoria este decontatã într-o lunã ulterioarã, diferenţa recunoscutã în fiecare lunã, care intervine pânã în luna decontãrii, se determinã ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb, survenitã în cursul fiecãrei luni.
    (10) Prevederile prezentului punct se aplicã şi pentru activitatea desfãşuratã în strãinãtate de subunitãţile fãrã personalitate juridicã, şi care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, inclusã în situaţiile financiare ale persoanei juridice române.
    186. - La finele fiecãrei luni, creanţele şi datoriile în valutã se evalueazã la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României din ultima zi bancarã a lunii în cauzã. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, dupã caz.
    Prevederile de mai sus se aplicã şi creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. În acest caz, diferenţele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dupã caz.
    187. - La scãderea din evidenţã a creanţelor şi datoriilor ale cãror termene de încasare sau de platã sunt prescrise, entitãţile trebuie sã demonstreze cã au fost întreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora.
    188. - (1) Contabilitatea furnizorilor şi clienţilor, a celorlalte datorii şi creanţe se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoanã fizicã sau juridicã.
    În acest sens, în contabilitatea analiticã, furnizorii şi clienţii se grupeazã astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de platã, respectiv de încasare.
    (2) În cadrul conturilor de furnizori şi clienţi, se grupeazã distinct datoriile şi creanţele rezultate din tranzacţiile cu clauze de rezervã de proprietate.
    (3) În cazul mãrfurilor returnate de clienţi se corecteazã înregistrãrile contabile efectuate cu ocazia vânzãrii mãrfurilor. Ca urmare, se corecteazã conturile 411 "Clienţi", 707 "Venituri din vânzarea mãrfurilor", 607 "Cheltuieli privind mãrfurile" şi 371 "Mãrfuri". Tratamentul TVA în aceste situaţii este cel prevãzut de legislaţia în domeniu.
    189. - (1) Creanţele incerte se înregistreazã distinct în contabilitate (contul 4118 "Clienţi incerţi sau în litigiu" sau în conturi analitice ale conturilor de creanţe, pentru alte creanţe decât clienţii).
    (2) În scopul prezentãrii în situaţiile financiare anuale, creanţele se evalueazã la valoarea probabilã de încasat.
    Atunci când se estimeazã cã o creanţã nu se va încasa integral, în contabilitate se înregistreazã ajustãri pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.
    190. - În cazul cesionãrii unei creanţe, diferenţa dintre valoarea creanţei preluate prin cesionare şi suma de achitat cedentului reprezintã venit la data constatãrii drepturilor şi obligaţiilor, potrivit clauzelor contractuale.
    191. - (1) Contabilitatea decontãrilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnã, precum şi cele pentru incapacitate temporarã de muncã, plãtite din fondul de salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, şi alte drepturi în bani şi/sau în naturã datorate de entitate personalului pentru munca prestatã.
    (2) În vederea înregistrãrii primelor reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, o entitate recunoaşte ca provizion costul previzionat al acestora atunci şi numai atunci când:
    a) entitatea are o obligaţie legalã sau implicitã de a face astfel de plãţi ca rezultat al evenimentelor anterioare; şi
    b) poate fi fãcutã o estimare certã a obligaţiei.
    O obligaţie curentã existã atunci, şi numai atunci, când entitatea nu are o altã alternativã realistã decât sã efectueze aceste plãţi.
    (3) În situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se propun prime reprezentând participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se reflectã sub formã de provizion, cheltuiala rezultând din serviciul angajatului. Provizionul urmeazã a fi reluat în exerciţiul financiar în care se acordã aceste prime.
    192. - (1) În contabilitate se înregistreazã distinct alte drepturi şi avantaje care, potrivit legislaţiei în vigoare, nu se suportã din fondul de salarii (masa caldã, alimente antidot etc.), precum şi alte drepturi acordate potrivit legii.
    (2) Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistreazã într-un cont distinct, pe persoane.
    193. - Reţinerile din salariile personalului pentru cumpãrãri cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectueazã numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.
    194. - (1) Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihnã şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmeazã sã fie încasate de la acesta, aferente exerciţiului în curs, se înregistreazã ca alte datorii şi creanţe în legãturã cu personalul.
    (2) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipamente de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalitãţile stabilite în baza unor hotãrâri ale instanţelor judecãtoreşti, şi alte creanţe faţã de personalul entitãţii se înregistreazã ca alte creanţe în legãturã cu personalul.
    195. - (1) Beneficiile sub forma acţiunilor proprii ale entitãţii (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angajaţilor sunt înregistrate distinct (contul 644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii"), în contrapartida conturilor de capitaluri proprii (de exemplu, contul 1068 "Alte rezerve", analitic distinct), la valoarea justã a respectivelor instrumente de capitaluri proprii, de la data acordãrii acelor beneficii. Recunoaşterea cheltuielilor aferente muncii prestate de angajaţi are loc în momentul prestãrii acesteia.
    (2) Data acordãrii beneficiilor reprezintã data la care entitatea şi angajaţii beneficiari ai respectivelor instrumente înţeleg şi acceptã termenii şi condiţiile tranzacţiei, cu menţiunea cã, dacã respectivul acord face obiectul unui proces de aprobare ulterioarã (de exemplu, de cãtre acţionari), data acordãrii beneficiilor este data la care este obţinutã respectiva aprobare.
    (3) Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate care intrã în drepturi imediat, la data acordãrii beneficiilor, angajaţilor nu li se cere sã finalizeze o perioadã specificatã de servicii înainte de a avea dreptul necondiţionat asupra respectivelor instrumente de capitaluri proprii şi, în absenţa unei dovezi privind contrariul, entitatea va considera cã serviciile prestate în schimbul instrumentelor de capitaluri proprii au fost deja primite. În acest caz, cheltuielile aferente se înregistreazã integral, la momentul respectiv, în contrapartidã cu conturile de capitaluri proprii.
    (4) Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate, care intrã în drepturi numai dupã îndeplinirea de cãtre angajaţi a unei perioade specificate de servicii, cheltuielile aferente sunt înregistrate pe mãsura prestãrii serviciilor, pe parcursul perioadei pentru satisfacerea condiţiilor de intrare în drepturi, în contrapartidã cu conturile de capitaluri proprii. Suma înregistratã drept cheltuieli va avea în vedere estimarea numãrului de instrumente de capitaluri proprii care vor intra în drepturi, iar aceastã estimare trebuie revizuitã dacã informaţiile ulterioare indicã faptul cã numãrul de instrumente de capitaluri proprii preconizate a intra în drepturi este diferit faţã de estimãrile precedente, astfel încât, la data intrãrii în drepturi, estimarea respectivã sã fie egalã cu numãrul de instrumente de capitaluri proprii care intrã în drepturi.
    196. - (1) Contabilitatea decontãrilor privind contribuţiile sociale cuprinde obligaţiile pentru contribuţia la asigurãri sociale, contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate şi la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj.
    (2) Eventualele sume datorate sau care urmeazã sã fie încasate în perioadele urmãtoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistreazã ca alte datorii şi creanţe sociale. Aici se cuprinde şi contribuţia unitãţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntarã de sãnãtate.
    197. - În cadrul decontãrilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adãugatã, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile de primit, alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate.
    198. - (1) Impozitul pe profit/venit de platã trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplãtite.
    (2) Dacã suma plãtitã depãşeşte suma datoratã, surplusul trebuie recunoscut drept creanţã.
    (3) Plãţile anticipate în contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii, se reflectã distinct în contabilitate (contul 4411 "Impozitul pe profit").
    199. - Taxa pe valoarea adãugatã pentru achiziţiile din România şi pentru livrãrile de bunuri sau prestãrile de servicii efectuate în România se determinã şi se înregistreazã în contabilitate potrivit legii.
    200. - Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se înregistreazã în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.
    201. - (1) La alte impozite, taxe şi vãrsãminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clãdiri, impozitul pe terenuri, vãrsãmintele din profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se defalcã în contabilitatea analiticã pe feluri de impozite, taxe şi vãrsãminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
    (2) Reflectarea în contabilitate a accizelor şi fondurilor speciale incluse în preţuri sau tarife se face pe seama conturilor corespunzãtoare de datorii, fãrã a tranzita prin conturile de venituri şi cheltuieli.
    202. - (1) Subvenţiile primite sau de primit de cãtre entitate se înregistreazã în contabilitate în conturi distincte.
    (2) Atunci când datoriile în valutã aferente anumitor obiective sau lucrãri finanţate din subvenţii sunt achitate direct de cãtre autoritãţile care gestioneazã fondurile, din sumele reprezentând acele subvenţii, fãrã ca aceste sume sã tranziteze conturile entitãţii, în contabilitate se reflectã atât datoria în valutã, cât şi creanţa din subvenţii corespunzãtoare.
    Dacã la sfârşitul lunii sau perioadei de raportare, conturile de datorii faţã de furnizori şi creanţe din subvenţii în valutã prezintã sold, acestea se evalueazã, astfel încât veniturile şi cheltuielile financiare aferente sã nu influenţeze rezultatul acelei luni, respectiv perioade.
    În toate cazurile se va urmãri ca modul de contabilizare a operaţiunilor sã respecte clauzele cuprinse în contractele încheiate şi legislaţia în vigoare.
    (3) În cazul achiziţiilor în valutã, finanţate din sume nerambursabile, decontate de operatorii economici, în calitate de beneficiari ai acestor fonduri, diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se deconteazã cu instituţia finanţatoare dacã existã clauze în acest sens, cuprinse în contractele încheiate, sau prevederi în actele normative aplicabile. Diferenţele respective se înregistreazã în conturi de debitori diverşi sau creditori diverşi, în relaţie cu alte venituri financiare, respectiv alte cheltuieli financiare, dupã caz.
    (4) Prevederile de la alin. (2) şi (3) se aplicã şi în cazul datoriilor exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute.
    203. - Contabilitatea decontãrilor între entitãţile din cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii, cuprinde operaţiunile care se înregistreazã reciproc şi în aceeaşi perioadã de gestiune, atât în contabilitatea entitãţii debitoare, cât şi a celei creditoare, precum şi decontãrile între acţionari/asociaţi şi entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontãri cu acţionarii/asociaţii şi, de asemenea, conturile coparticipanţilor referitoare la operaţiunile efectuate în comun, în cazul asocierilor în participaţie.
    204. - (1) Dividendele repartizate deţinãtorilor de acţiuni, propuse sau declarate dupã data bilanţului, precum şi celelalte repartizãri similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanţului. În acest sens, sumele reprezentând dividende, respectiv, vãrsãminte la buget vor fi reflectate în conformitate cu prevederile pct. 248.
    (2) Cota-parte din profit ce se plãteşte, potrivit legii, fiecãrui asociat constituie dividend.
    205. - Sumele depuse sau lãsate temporar de cãtre acţionari/asociaţi la dispoziţia entitãţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistreazã în contabilitate în conturi distincte.
    206. - Creanţele/datoriile entitãţii faţã de alţi terţi, alţii decât personalul propriu, clienţii şi furnizorii, se înregistreazã în conturile de debitori/creditori diverşi.
    207. - (1) Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare urmãtoare, se înregistreazã distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, dupã caz.
    (2) În aceste conturi se înregistreazã, în principal, urmãtoarele cheltuieli şi venituri: chirii, abonamente, asigurãri şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente şi alte venituri aferente perioadelor sau exerciţiilor urmãtoare.
    (3) În contul 471 "Cheltuieli în avans" se înregistreazã, de asemenea, achiziţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de serã, efectuate în cursul perioadei curente, dar care sunt aferente unei perioade ulterioare, urmând a se recunoaşte drept cheltuieli ale perioadelor viitoare în care urmeazã a se utiliza.
    208. - Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzãtoare, pentru care sunt necesare clarificãri ulterioare, se înregistreazã, provizoriu, în contul 473 "Decontãri din operaţii în curs de clarificare". Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de cãtre entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatãrii.
    209. - Pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, decontãri în cadrul grupului şi debitori, cu ocazia inventarierii la sfârşitul exerciţiului financiar, se reflectã ajustãri pentru depreciere.

    Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere
    210. - (1) Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi datoriile entitãţii se înregistreazã în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţã.
    În aceastã categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii; imobilizãri corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în pãstrare sau custodie; debitori scoşi din activ, urmãriţi în continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţã; redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenţã; bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie de cãtre regii autonome, societãţi/companii naţionale, societãţi comerciale; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadenţã; certificate de emisii de gaze cu efect de serã primite, care nu au stabilitã o valoare şi, prin urmare, nu pot fi recunoscute în conturi bilanţiere, precum şi alte valori.
    (2) În notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie prezentate informaţii referitoare la elementele înregistrate în conturi în afara bilanţului.
    211. - (1) În cadrul elementelor extrabilanţiere sunt cuprinse şi activele contingente (contul 807 "Active contingente"), respectiv datoriile contingente (contul 808 "Datorii contingente").
    (2) Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului şi a cãror existenţã va fi confirmatã numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul entitãţii.
    Un exemplu în acest sens îl reprezintã un drept de creanţã ce poate rezulta dintr-un litigiu în instanţã (de ex. o despãgubire), în care este implicatã entitatea şi al cãrui rezultat este incert.
    Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neaşteptate, care pot sã genereze intrãri de beneficii economice în entitate.
    Activele contingente nu trebuie recunoscute în conturile bilanţiere. Acestea trebuie prezentate în notele explicative în cazul în care este probabilã apariţia unor intrãri de beneficii economice. Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare, deoarece ele nu sunt certe iar recunoaşterea lor ar putea determina un venit care sã nu se realizeze niciodatã.
    În cazul în care realizarea unui venit este sigurã, activul aferent nu este un activ contingent şi trebuie procedat la recunoaşterea lui în bilanţ.
    Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzãtoare în situaţiile financiare a modificãrilor survenite. Astfel, dacã intrarea de beneficii economice devine certã, activul şi venitul corespunzãtor vor fi recunoscute în situaţiile financiare aferente perioadei în care au survenit modificãrile. În schimb, dacã este doar probabilã o creştere a beneficiilor economice, entitatea va prezenta în notele explicative activul contingent.
    (3) O datorie contingentã este:
    a) o obligaţie potenţialã, apãrutã ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului şi a cãrei existenţã va fi confirmatã numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entitãţii; sau
    b) o obligaţie curentã apãrutã ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului, dar care nu este recunoscutã deoarece:
    - nu este sigur cã vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau
    - valoarea datoriei nu poate fi evaluatã suficient de credibil.
    O entitate nu va recunoaşte în bilanţ o datorie contingentã, aceasta fiind prezentatã în notele explicative.
    În situaţia în care o entitate are o obligaţie angajatã în comun cu alte pãrţi, partea asumatã de celelalte pãrţi este prezentatã ca o datorie contingentã.
    Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacã a devenit probabilã o ieşire de resurse care încorporeazã beneficiile economice. Dacã se considerã cã este necesarã ieşirea de resurse, generatã de un element considerat anterior datorie contingentã, se va recunoaşte, dupã caz, o datorie sau un provizion în situaţiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrãrii evenimentului, cu excepţia cazurilor în care nu poate fi efectuatã nicio estimare credibilã.
    (4) Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul cã:
    a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunând cã pot fi realizate estimãri corecte), deoarece constituie obligaţii curente la data bilanţului şi este probabil cã vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea obligaţiilor; şi
    b) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece sunt:
    - obligaţii posibile, dar pentru care trebuie sã se confirme dacã entitatea are o obligaţie curentã care poate genera o ieşire de resurse; sau
    - obligaţii curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere în bilanţ (deoarece fie nu este probabil sã fie necesarã o reducere a resurselor entitãţii pentru stingerea obligaţiei, fie nu poate fi realizatã o estimare suficient de credibilã a valorii obligaţiei).

    8.5. DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O PERIOADÃ DE PÂNÃ LA UN AN

    212. - (1) O datorie trebuie clasificatã ca datorie pe termen scurt, denumitã şi datorie curentã, atunci când:
    a) se aşteaptã sã fie decontatã în cursul normal al ciclului de exploatare al entitãţii; sau
    b) este exigibilã în termen de 12 luni de la data bilanţului.
    (2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

    8.6. DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O PERIOADÃ MAI MARE DE UN AN

    213. - Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe urmãtoarele categorii: împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung şi mediu, sumele datorate entitãţilor afiliate şi entitãţilor de care compania este legatã prin interese de participare, alte împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile aferente acestora.
    214. - Împrumuturile din emisiunile de obligaţiuni reprezintã contravaloarea obligaţiunilor emise potrivit legii. În cadrul acestora, trebuie evidenţiate distinct împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertibile.
    215. - (1) Datoriile privind concesiunile şi alte datorii similare sunt cele determinate de bunurile preluate cu acest titlu, potrivit contractelor încheiate de entitate.
    Bunurile luate în concesiune se reflectã în conturi în afara bilanţului (contul 8038 "Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie").
    (2) La sfârşitul duratei contractului de concesiune, bunurile se restituie proprietarului, situaţie în care are loc anularea datoriilor corespunzãtoare privind concesiunea.
    216. - Entitãţile trebuie sã menţinã clasificarea datoriilor pe termen lung purtãtoare de dobândã în aceastã categorie chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului, dacã:
    a) termenul iniţial a fost pentru o perioadã mai mare de 12 luni; şi
    b) existã un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plãţilor, care este încheiat înainte de data bilanţului.

    Prime privind rambursarea obligaţiunilor
    217. - (1) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primitã, diferenţa se înregistreazã într-un cont de activ (169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor"). Aceasta trebuie prezentatã în bilanţ, ca o corecţie a datoriei corespunzãtoare, evidenţiate în contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni", precum şi în notele explicative.

    (2) Valoarea acestei diferenţe trebuie amortizatã printr-o sumã rezonabilã în fiecare exerciţiu financiar, astfel încât sã se amortizeze complet, dar nu mai târziu de data de rambursare a datoriei (articol contabil 6868 "Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor" = 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor").

    8.7. PROVIZIOANE

    218. - (1) Provizioanele sunt destinate sã acopere datoriile a cãror naturã este clar definitã şi care la data bilanţului este probabil sã existe, sau este cert cã vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apãrea.
    (2) Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.
    219. - Provizioanele nu pot depãşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului.
    220. - Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertã.
    221. - (1) Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:
    - o entitate are o obligaţie curentã generatã de un eveniment anterior;
    - este probabil ca o ieşire de resurse sã fie necesarã pentru a onora obligaţia respectivã; şi
    - poate fi realizatã o estimare credibilã a valorii obligaţiei.
    Dacã aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.
    (2) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, dar neplãtite, datoritã factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea:
    a) datoriile din credite comerciale constituie obligaţii de platã a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la sau expediate de furnizori şi care au fost facturate, sau a cãror platã a fost convenitã în mod oficial cu furnizorii; şi
    b) cheltuielile angajate sunt obligaţiile de platã pentru bunuri şi servicii care au fost primite de la sau expediate de furnizori, dar care nu au fost încã plãtite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra plãţii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajaţilor (de exemplu, sumele aferente concediului plãtit). Deşi uneori este necesarã o estimare a valorii sau exigibilitãţii acestor datorii, elementul de incertitudine este - în general - mult mai redus decât în cazul provizioanelor.
    Angajamentele entitãţilor sunt prezentate, de regulã, ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activitãţi, în timp ce provizioanele sunt raportate separat.
    (3) O obligaţie curentã este o obligaţie legalã sau implicitã.
    În înţelesul prezentelor reglementãri:
    a) o obligaţie legalã este obligaţia care rezultã:
    - dintr-un contract (în mod explicit sau implicit);
    - din legislaţie; sau
    - din alt efect al legii;
    b) o obligaţie implicitã (de exemplu, obligaţia prin care o entitate se angajeazã sã efectueze plãţi compensatorii personalului disponibilizat) este obligaţia care rezultã din acţiunile unei entitãţi în cazul în care:
    - prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisã a firmei sau dintr-o declaraţie suficient de specificã, entitatea a indicat partenerilor sãi cã îşi asumã anumite responsabilitãţi; şi
    - ca rezultat, entitatea a indus partenerilor ideea cã îşi va onora acele responsabilitãţi.
    222. - (1) Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.
    (2) Se vor recunoaşte ca provizioane doar acele obligaţii generate de evenimente anterioare care sunt independente de acţiunile viitoare ale entitãţii (de exemplu, modul de desfãşurare a activitãţii în viitor). Exemple de astfel de obligaţii sunt amenzile sau costurile de eliminare a efectelor negative, produse mediului, pedepsite de lege, ambele generând ieşiri de resurse care încorporeazã beneficii economice, indiferent de acţiunile viitoare ale entitãţii. Similar, o entitate recunoaşte un provizion pentru costurile de închidere a unei instalaţii petroliere, cu condiţia ca respectiva entitate sã remedieze daunele produse deja. Spre deosebire de aceastã situaţie, o entitate poate intenţiona sau poate avea nevoie, datoritã presiunilor de ordin comercial sau a cerinţelor de ordin legal, sã efectueze cheltuieli pentru a putea acţiona într-un anumit mod (de exemplu, prin instalarea de filtre pentru fum într-un anumit tip de fabricã). Deoarece entitatea poate evita cheltuielile viitoare prin diverse acţiuni, de exemplu, prin modificarea procedeului de fabricaţie, ea nu are o obligaţie curentã aferentã acelei cheltuieli viitoare şi, deci, nu va recunoaşte niciun provizion.
    223. - (1) Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:
    a) litigii, amenzi şi penalitãţi, despãgubiri, daune şi alte datorii incerte;
    b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordatã clienţilor;
    c) acţiunile de restructurare;
    d) pensii şi obligaţii similare;
    e) dezafectare imobilizãri corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea
    f) impozite;
    g) prime ce urmeazã a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contractuale; şi
    h) alte provizioane.
    (2) Contabilitatea provizioanelor se ţine pe feluri, în funcţie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
    224. - (1) Provizioanele pentru restructurare se pot constitui în urmãtoarele situaţii:
    a) vânzarea sau încetarea activitãţii unei pãrţi a afacerii;
    b) închiderea unor sedii ale entitãţii;
    c) modificãri în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;
    d) reorganizãri fundamentale care au un efect semnificativ în natura şi scopul activitãţilor entitãţii.
    (2) În cazul în care restructurarea este la nivelul grupului, provizionul pentru restructurare se recunoaşte atât în situaţiile financiare anuale individuale ale entitãţii din grup afectate de restructurare , cât şi în cele consolidate.
    (3) Provizioanele de restructurare, în cazul unei obligaţii legale, se constituie cu respectarea condiţiilor generale de recunoaştere a provizioanelor şi a prevederilor legale.
    (4) O entitate are o obligaţie implicitã care determinã constituirea unui provizion pentru restructurare atunci când sunt îndeplinite condiţiile generale de recunoaştere a provizioanelor şi entitatea:
    a) dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare, care sã stipuleze cel puţin:
    - activitatea sau partea de activitate la care se referã;
    - principalele locaţii afectate de planul de restructurare;
    - numãrul aproximativ de angajaţi care vor primi compensaţii pentru încetarea activitãţii, distribuţia şi posturile acestora;
    - cheltuielile implicate; şi
    - data de la care se va implementa planul de restructurare; şi
    b) a provocat celor afectaţi o aşteptare cã va realiza restructurarea prin începerea implementãrii acelui plan sau prin anunţarea principalelor sale caracteristici celor afectaţi de acesta.
    În cazul în care o entitate începe un plan de restructurare sau anunţã principalele sale caracteristici celor afectaţi numai dupã data bilanţului, dacã restructurarea este semnificativã şi neprezentarea ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situaţiilor financiare, este necesarã prezentarea de informaţii în acest sens.
    (5) Un provizion aferent restructurãrii va include numai costurile directe generate de restructurare, şi anume cele care:
    - sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare; şi
    - nu sunt legate de desfãşurarea continuã a activitãţii entitãţii.
    Un provizion pentru restructurare nu trebuie sã includã costuri precum cele legate de:
    - recalificarea sau mutarea personalului permanent;
    - marketing; sau
    - investiţiile în noi sisteme şi reţele de distribuţie.
    Aceste cheltuieli referitoare la administrarea viitoare a activitãţii nu reprezintã datorii de restructurare la data bilanţului.
    225. - (1) Provizioanele pentru pensii se referã la sumele ce vor fi plãtite de entitate dupã ce angajaţii au pãrãsit entitatea. Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabileşte de cãtre specialişti în domeniu. La determinarea lor se ţine seama de vârsta, vechimea în muncã şi rotaţia personalului în cadrul entitãţii.
    (2) Provizioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul perioadei de muncã rãmase pânã la pensie, atunci când existã certitudinea achitãrii lor într-o perioadã previzibilã de timp.
    226. - (1) Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de platã datorate bugetului de stat, în condiţiile în care sumele respective nu sunt reflectate ca datorie în relaţia cu statul.
    (2) Aceste provizioane pot fi constituite, de exemplu, pentru: diferenţe de impozite rezultate din operaţiuni de control nefinalizate; impozite pentru care entitatea are deschise procese în instanţã; rezerve din facilitãţi fiscale sau alte rezerve pentru care în legislaţia fiscalã existã prevederi referitoare la impozitarea acestora, precum şi în alte situaţii care pot genera datorii sub forma impozitului pe profit.
    227. - (1) Provizioanele prezentate în bilanţ la "Alte provizioane" includ provizioane constituite pentru:
    - beneficiile plãtite angajaţilor pentru terminarea contractului de muncã, ca rezultat al deciziei unei entitãţi de a încheia contractul unui angajat înainte de data normalã de pensionare sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în şomaj, în schimbul acelor beneficii;
    - alte beneficii pe care entitatea urmeazã sã le plãteascã angajaţilor sau persoanelor dependente de aceştia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii;
    - cheltuielile legate de protecţia mediului înconjurãtor, pentru: protejarea aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deşeurilor, protejarea solului, a apelor subterane şi a apelor de suprafaţã; protejarea biodiversitãţii şi a peisajului; alte activitãţi de protejare a mediului înconjurãtor;
    - obligaţii asumate în comun cu o terţã parte etc.
    (2) Provizioanele incluse la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacã acestea sunt semnificative.
    228. - În cazul în care operatorul unui acord de concesiune a serviciilor are o obligaţie contractualã de a întreţine infrastructura la un anumit nivel de utilizare sau de a aduce infrastructura într-o anumitã stare înainte de a fi predatã concedentului la sfârşitul acordului de serviciu, drept obligaţii de îndeplinit ca o condiţie a licenţei primite, aceste obligaţii contractuale de a întreţine sau de a reabilita infrastructura se recunosc drept provizion şi se evalueazã la cea mai bunã estimare a cheltuielii care ar fi cerutã pentru a deconta obligaţia actualã la data bilanţului.
    229. - (1) Provizioanele trebuie sã fie strict corelate cu riscurile şi cheltuielile estimate.
    (2) Pentru stabilirea existenţei unei obligaţii curente la data bilanţului, trebuie luate în considerare toate informaţiile disponibile.
    230. - (1) Valoarea recunoscutã ca provizion trebuie sã constituie cea mai bunã estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.
    Cea mai bunã estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plãti-o, în mod raţional, pentru stingerea obligaţiei la data bilanţului sau pentru transferarea acesteia unei terţe pãrţi la acel moment.
    (2) Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezintã valoarea actualizatã a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligaţiei. În acest caz, actualizarea provizioanelor se face întrucât, datoritã valorii-timp a banilor, provizioanele aferente unor ieşiri de resurse care apar la scurt timp de la data bilanţului sunt mult mai oneroase decât cele aferente unor ieşiri de resurse de aceeaşi valoare, dar care apar mai târziu.
    (3) Actualizarea provizioanelor se efectueazã, de regulã, de cãtre persoane specializate. Rata de actualizare utilizatã reflectã evaluãrile curente pe piaţã ale valorii-timp a banilor şi ale riscurilor specifice datoriei
    231. - (1) Câştigurile rezultate din cedarea preconizatã a activelor nu trebuie luate în considerare în evaluarea unui provizion.
    (2) Dacã se estimeazã cã o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de cãtre o terţã parte, rambursarea trebuie recunoscutã numai în momentul în care este sigur cã va fi primitã. Rambursarea trebuie consideratã ca un activ separat.
    232. - (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecãrui bilanţ şi ajustate pentru a reflecta cea mai bunã estimare curentã. În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilã o ieşire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.
    (2) Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost iniţial recunoscute.
    (3) Provizioanele se evalueazã înaintea determinãrii impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevãzut de legislaţia fiscalã.

    8.8. SUBVENŢII

    233. - (1) În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenţii guvernamentale şi alte instituţii similare naţionale şi internaţionale.
    (2) În cadrul subvenţiilor se reflectã distinct:
    - subvenţii guvernamentale;
    - împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii;
    - alte sume primite cu caracter de subvenţii.
    234. - (1) Subvenţiile aferente activelor reprezintã subvenţii pentru acordarea cãrora principala condiţie este ca entitatea beneficiarã sã cumpere, sã construiascã sau achiziţioneze active imobilizate.
    (2) O subvenţie guvernamentalã poate îmbrãca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu, o imobilizare corporalã), caz în care subvenţia şi activul sunt contabilizate la valoarea justã.
    (3) În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizeazã şi donaţiile pentru investiţii, precum şi plusurile la inventar de natura imobilizãrilor corporale şi necorporale.
    235. - Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru active.
    236. - (1) Subvenţiile se recunosc, pe o bazã sistematicã, drept venituri ale perioadelor corespunzãtoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmeazã sã le compenseze.
    (2) În cazul în care într-o perioadã se încaseazã subvenţii aferente unor cheltuieli care nu au fost încã efectuate, subvenţiile primite nu reprezintã venituri ale acelei perioade curente.
    237. - (1) Subvenţiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital şi rezerve.
    (2) Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justã, se înregistreazã în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat (contul 475 "Subvenţii pentru investiţii"). Venitul amânat se înregistreazã în contul de profit şi pierdere pe mãsura înregistrãrii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.
    238. - (1) Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ se înregistreazã prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilã.
    (2) Restituirea unei subvenţii aferente veniturilor se efectueazã prin reducerea veniturilor amânate, dacã existã, sau, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.
    (3) În mãsura în care suma rambursatã depãşeşte venitul amânat sau dacã nu existã un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integralã restituitã, se recunoaşte imediat ca o cheltuialã.

    8.9. CAPITAL ŞI REZERVE

    239. - Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintã dreptul acţionarilor asupra activelor unei entitãţi, dupã deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar.
    240. - La elaborarea situaţiilor financiare, entitãţile adoptã conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entitãţii.

    8.9.1. Capital

    241. - (1) Capitalul este reprezentat de capitalul social, patrimoniul regiei etc., în funcţie de forma juridicã a entitãţii.
    242. - Bunurile de natura patrimoniului public, primite în administrare, nu se evidenţiazã în conturi bilanţiere. La cedarea bunurilor respective, entitãţile care au evidenţiate aceste bunuri în conturi de imobilizãri, în corespondenţã cu contul 1016 "Patrimoniul public", scot din evidenţã imobilizãrile prin diminuarea patrimoniului public, cu aprobarea organelor competente.
    243. - (1) Capitalul social subscris şi vãrsat se înregistreazã distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vãrsãmintele de capital.
    (2) Contabilitatea analiticã a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi, cuprinzând numãrul şi valoarea nominalã a acţiunilor sau a pãrţilor sociale subscrise şi vãrsate.
    (3) Principalele operaţiuni care se înregistreazã în contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni, încorporarea rezervelor şi alte operaţiuni, potrivit legii.
    (4) Operaţiunile care se înregistreazã în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului sunt, în principal, urmãtoarele: reducerea numãrului de acţiuni sau pãrţi sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acţionari sau asociaţi, rãscumpãrarea acţiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi sau alte operaţiuni, potrivit legii.
    (5) Scoaterea din evidenţã a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modificã capitalul social, cu excepţia situaţiilor prevãzute de legislaţia în vigoare. În toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectueazã în baza hotãrârii adunãrii generale a acţionarilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    244. - (1) Acţiunile proprii rãscumpãrate, potrivit legii, sunt prezentate în bilanţ ca o corecţie a capitalului propriu.
    (2) Câştigurile sau pierderile legate de emiterea, rãscumpãrarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitãţii (acţiuni, pãrţi sociale) nu vor fi recunoscute în contul de profit şi pierdere. Contravaloarea primitã sau plãtitã în urma unor astfel de operaţiuni este recunoscutã direct în capitalurile proprii şi se prezintã distinct în bilanţ, respectiv Situaţia modificãrilor capitalului propriu, astfel:
    - câştigurile sunt reflectate în contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii";
    - pierderile sunt reflectate în contul 149 "Pierderi legate de emiterea, rãscumpãrarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".
    (3) Nu reprezintã câştiguri sau pierderi legate de emiterea, rãscumpãrarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitãţii, diferenţele de curs valutar dintre momentul subscrierii acţiunilor şi momentul vãrsãrii contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, dupã caz.
    (4) Câştigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determinã ca diferenţã între preţul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii şi valoarea lor de rãscumpãrare, respectiv între valoarea nominalã a instrumentelor anulate şi valoarea lor de rãscumpãrare.
    (5) Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determinã ca diferenţã între valoarea de rãscumpãrare a instrumentelor de capitaluri proprii şi preţul lor de vânzare, respectiv între valoarea de rãscumpãrare a instrumentelor anulate şi valoarea lor nominalã.
    (6) Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în capitalurile proprii (cont 149 "Pierderi legate de emiterea, rãscumpãrarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii") atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizãri necorporale (cont 201 "Cheltuieli de constituire").
    (7) Soldul creditor al contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", respectiv soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, rãscumpãrarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", poate majora, respectiv diminua, suma altor rezerve (cont 1068 "Alte rezerve").
    (8) În notele explicative trebuie cuprinse informaţii referitoare la operaţiunile care au afectat instrumentele de capitaluri proprii ale entitãţii.
    245. - (1) Primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport şi de conversie.
    (2) Conturile corespunzãtoare primelor legate de capital pot avea numai sold creditor.
    (3) Prima de emisiune se determinã ca diferenţã între preţul de emisiune de noi acţiuni sau pãrţi sociale şi valoarea nominalã a acestora.
    (4) Prima de fuziune se determinã ca diferenţã între valoarea aportului rezultat din fuziune şi valoarea cu care a crescut capitalul social al societãţii absorbante.
    (5) Prima de aport se calculeazã ca diferenţã între valoarea bunurilor aportate şi valoarea nominalã a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi.
    (6) Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni se calculeazã ca diferenţã între valoarea nominalã a obligaţiunilor corespunzãtoare împrumuturilor obligatare şi valoarea acţiunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci când valoarea obligaţiunilor depãşeşte valoarea acţiunilor corespunzãtoare.

    8.9.2. Rezerve din reevaluare

    246. - (1) Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizãrilor corporale, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementãri, trebuie reflectat în debitul sau creditul contului 105 "Rezerve din reevaluare", dupã caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizãrilor corporale din prezentele reglementãri.
    Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuatã pe fiecare imobilizare corporalã în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc.
    (2) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuatã numai în limita soldului creditor existent, aferent imobilizãrii respective.
    (3) Rezervele din reevaluarea imobilizãrilor corporale au caracter nedistribuibil. Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subsecţiunii 8.2.5.1. "Reevaluarea imobilizãrilor corporale" din prezentele reglementãri.

    8.9.3. Alte rezerve

    247. - (1) Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve.
    (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entitãţii, în cotele şi limitele prevãzute de lege, şi din alte surse prevãzute de lege.
    (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevãzute de lege.
    (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entitãţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
    (5) Alte rezerve neprevãzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotãrârii adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.

    8.9.4. Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile

    248. - (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.
    (2) Rezultatul exerciţiului se determinã ca diferenţã între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.
    (3) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintã soldul final al contului de profit şi pierdere.
    (4) Repartizarea profitului se înregistreazã în contabilitate pe destinaţii, dupã aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueazã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (5) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistreazã prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil rãmas dupã aceastã repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar urmãtor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 "Rezultatul reportat", de unde urmeazã a fi repartizat pe celelalte destinaţii hotãrâte de adunarea generalã a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectueazã dupã adunarea generalã a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.
    (6) Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" şi 129 "Repartizarea profitului" se efectueazã la începutul exerciţiului financiar urmãtor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele douã conturi apar cu soldurile corespunzãtoare, în bilanţul întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referã situaţiile financiare anuale.
    (7) În contul 117 "Rezultatul reportat" se evidenţiazã distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exerciţiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit şi pierdere al exerciţiului financiar precedent, precum şi rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.
    249. - (1) Pierderea contabilã reportatã se acoperã din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotãrârii adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperã pierderea contabilã este la latitudinea adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, respectiv a consiliului de administraţie.
    (2) În cazul corectãrii de erori care genereazã pierdere contabilã reportatã, aceasta trebuie acoperitã înainte de efectuarea oricãrei repartizãri de profit.

    8.10. VENITURI ŞI CHELTUIELI

    250. - (1) Contul de profit şi pierdere cuprinde: cifra de afaceri netã, veniturile şi cheltuielile exerciţiului, grupate dupã natura lor, precum şi rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere).
    (2) Cifra de afaceri netã, în sensul prezentelor reglementãri, se calculeazã prin însumarea veniturilor rezultate din livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii şi alte venituri din exploatare, mai puţin reducerile comerciale acordate clienţilor.
    (3) Atunci când, în baza unor prevederi legale exprese, în conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite şi taxe reflectate concomitent în conturi de cheltuieli, cu ocazia întocmirii contului de profit şi pierdere, la cifra de afaceri netã se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menţionate, corectate cu cheltuielile corespunzãtoare acelor impozite.
    251. Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacţii care sunt clar diferite de activitãţile curente şi care, prin urmare, nu se aşteaptã sã se repete într-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale.

    8.10.1. Venituri

    252. - (1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activitãţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse.
    (2) Activitãţile curente sunt orice activitãţi desfãşurate de o entitate, ca parte integrantã a obiectului sãu de activitate, precum şi activitãţile conexe acestora.
    (3) Câştigurile reprezintã creşteri ale beneficiilor economice care pot apãrea sau nu ca rezultat din activitatea curentã, dar nu diferã ca naturã de veniturile din aceastã activitate. În contul de profit şi pierdere, câştigurile sunt prezentate, de regulã, la valoarea netã, exclusiv cheltuielile aferente, la elementul "Alte venituri din exploatare".
    253. - (1) Veniturile din activitãţi curente se pot regãsi sub diferite denumiri, cum ar fi: vânzãri, prestãri de servicii, comisioane, redevenţe, chirii, subvenţii, dobânzi, dividende.
    (2) Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe pãrţi, inclusiv în cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial încheiate potrivit legii, nu reprezintã venit din activitatea curentã, chiar dacã din punct de vedere al taxei pe valoarea adãugatã persoanele care acţioneazã în nume propriu sunt considerate cumpãrãtori revânzãtori. În aceastã situaţie, veniturile din activitatea curentã sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
    254. - Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacţie este determinatã, de obicei, printr-un acord între vânzãtorul şi cumpãrãtorul/utilizatorul activului, ţinând cont de suma oricãror reduceri comerciale.
    255. - Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, dupã natura lor, astfel:
    a) venituri din exploatare;
    b) venituri financiare;
    c) venituri extraordinare.
    256. - (1) Veniturile din exploatare cuprind:
    a) venituri din vânzarea de produse şi mãrfuri, precum şi prestãri de servicii.
    În aceastã categorie se includ şi veniturile realizate din vânzarea de locuinţe de cãtre entitãţile ce au ca activitate principalã obţinerea şi vânzarea de locuinţe.
    Veniturile se recunosc la valoarea integralã, inclusiv în cazul în care entitatea practicã programe de fidelizare a clienţilor. În acest caz, pentru contravaloarea punctelor cadou acordate clienţilor ca parte a unei tranzacţii de vânzare de bunuri, prestare de servicii sau a altor forme similare de stimulare, şi care pot fi folosite în viitor de client pentru a obţine bunuri sau servicii gratuite sau la preţ redus, sub rezerva îndeplinirii unor eventuale condiţii suplimentare, entitatea înregistreazã în contabilitate un provizion;
    b) venituri aferente costului producţiei, reprezentând variaţia în plus (creştere) sau în minus (reducere) dintre valoarea la cost de producţie efectiv a stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie de la sfârşitul perioadei şi valoarea stocurilor iniţiale ale produselor şi serviciilor în curs de execuţie, neluând în calcul ajustãrile pentru depreciere reflectate;
    c) venituri din producţia de imobilizãri, reprezentând costul lucrãrilor efectuate de entitate pentru ea însãşi, care se înregistreazã ca imobilizãri corporale şi necorporale;
    d) venituri din subvenţii de exploatare, reprezentând subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subvenţii de care beneficiazã entitatea;
    e) alte venituri din exploatarea curentã, cuprinzând veniturile din creanţe recuperate, penalitãţi contractuale, datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, precum şi alte venituri din exploatare.
    (2) Variaţia stocurilor de produse finite şi în curs de execuţie pe parcursul perioadei reprezintã o corecţie a cheltuielilor de producţie pentru a reflecta faptul cã fie producţia a majorat nivelul stocurilor, fie vânzãrile suplimentare au redus nivelul stocurilor.
    (3) Veniturile aferente costului producţiei în curs de execuţie se înscriu, alãturi de celelalte venituri, în contul de profit şi pierdere, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor).
    257. - Veniturile financiare cuprind:
    a) venituri din imobilizãri financiare;
    b) venituri din investiţii pe termen scurt;
    c) venituri din creanţe imobilizate;
    d) venituri din investiţii financiare cedate;
    e) venituri din diferenţe de curs valutar;
    f) venituri din dobânzi;
    g) venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare;
    h) alte venituri financiare.

    Venituri din vânzãri de bunuri
    258. - (1) În contabilitate, veniturile din vânzãri de bunuri se înregistreazã în momentul predãrii bunurilor cãtre cumpãrãtori, al livrãrii lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevãzute în contract, care atestã transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, cãtre clienţi.
    (2) Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
    a) entitatea a transferat cumpãrãtorului riscurile şi avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
    b) entitatea nu mai gestioneazã bunurile vândute la nivelul la care ar fi fãcuto, în mod normal, în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nici nu mai deţine controlul efectiv asupra lor;
    c) mãrimea veniturilor poate fi evaluatã în mod credibil;
    d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei sã fie generate cãtre entitate; şi
    e) costurile tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil.
    (3) O promisiune de vânzare nu genereazã contabilizarea de venituri.
    (4) Pentru bunurile livrate în baza unui contract de consignaţie, se considerã cã livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienţilor sãi.
    (5) Pentru bunurile transmise în vederea testãrii sau a verificãrii conformitãţii, se considerã cã transferul proprietãţii bunurilor a avut loc la data acceptãrii bunurilor de cãtre beneficiar. Bunurile transmise în vederea verificãrii conformitãţii sunt bunurile oferite de furnizor clienţilor, aceştia având dreptul fie sã le achiziţioneze fie, sã le returneze furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate în vederea testãrii este un contract provizoriu prin care vânzarea efectivã a bunurilor este condiţionatã de obţinerea de rezultate satisfãcãtoare în urma testãrii de cãtre clientul potenţial, testare ce are scopul de a stabili cã bunurile au caracteristicile solicitate de clientul respectiv.
    (6) Pentru stocurile la dispoziţia clientului, se considerã cã transferul proprietãţii bunurilor are loc la data la care clientul intrã în posesia bunurilor. Stocurile la dispoziţia clientului reprezintã o operaţiune potrivit cãreia furnizorul transferã regulat bunuri într-un depozit propriu sau într-un depozit al clientului, prin care transferul proprietãţii bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit, în principal pentru a le utiliza în procesul de producţie.
    Venituri din prestarea de servicii
    259. - (1) Veniturile din prestãri de servicii se înregistreazã în contabilitate pe mãsura efectuãrii acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrãri şi orice alte operaţiuni care nu pot fi considerate livrãri de bunuri.
    (2) Stadiul de execuţie al lucrãrii se determinã pe bazã de situaţii de lucrãri care însoţesc facturile, procese-verbale de recepţie sau alte documente care atestã stadiul realizãrii şi recepţia serviciilor prestate.
    (3) În cazul lucrãrilor de construcţii, recunoaşterea veniturilor se face pe baza actului de recepţie semnat de beneficiar, prin care se certificã faptul cã executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie.
    (4) Contravaloarea lucrãrilor nerecepţionate de beneficiar pânã la sfârşitul perioadei se evidenţiazã la cost, în contul 332 "Servicii în curs de execuţie", pe seama contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie".
    Venituri din redevenţe, chirii, dobânzi şi dividende
    260. - Veniturile din redevenţe, chirii, dobânzi şi dividende se recunosc astfel:
    a) dobânzile se recunosc periodic, în mod proporţional, pe mãsura generãrii venitului respectiv, pe baza contabilitãţii de angajamente;
    b) redevenţele şi chiriile se recunosc pe baza contabilitãţii de angajamente, conform contractului;
    c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le încasa.
    261. - (1) Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustãrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidenţiazã distinct, în funcţie de natura acestora.
    (2) Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustãrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectueazã prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justificã menţinerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibilã.

    8.10.2. Cheltuieli

    262. - (1) Cheltuielile entitãţii reprezintã valorile plãtite sau de plãtit pentru:
    - consumuri de stocuri şi servicii prestate, de care beneficiazã entitatea;
    - cheltuieli cu personalul;
    - executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc.
    (2) Cheltuielile efectuate de entitãţi pentru realizarea instalaţiilor în vederea asigurãrii utilitãţilor (apã, energie electricã, gaze) necesare funcţionãrii se înregistreazã în funcţie de natura acestora, pe cheltuieli ale perioadei, atunci când în contractele încheiate cu furnizorii de utilitãţi este prevãzut cã acestea urmeazã sã treacã în proprietatea prestatorului serviciului sau lucrãrii respective.
    În toate cazurile se vor avea în vedere clauzele cuprinse în contractele încheiate între pãrţi.
    (3) Pierderile reprezintã reduceri ale beneficiilor economice şi pot rezulta sau nu ca urmare a desfãşurãrii activitãţii curente a entitãţii. Acestea nu diferã ca naturã de alte tipuri de cheltuieli. În contul de profit şi pierdere, pierderile sunt prezentate, de regulã, la valoarea netã, exclusiv veniturile aferente, la elementul "Alte cheltuieli de exploatare".
    (4) În cadrul cheltuielilor exerciţiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizãrile şi ajustãrile pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.
    263. - (1) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, dupã natura lor, astfel:
    a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:
    - cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile; costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate; costul de achiziţie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei şi apei consumate; valoarea animalelor şi pãsãrilor; costul mãrfurilor vândute şi al ambalajelor;
    - cheltuieli cu serviciile executate de terţi, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii; prime de asigurare; studii şi cercetãri; cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori); comisioane şi onorarii; cheltuieli de protocol, reclamã şi publicitate; transportul de bunuri şi personal; deplasãri, detaşãri şi transferãri; cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele;
    - cheltuieli cu personalul (salariile, asigurãrile şi protecţia socialã şi alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate);
    - alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului înconjurãtor, aferente perioadei; pierderi din creanţe şi debitori diverşi; despãgubiri, amenzi şi penalitãţi; donaţii, sponsorizãri şi alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital; creanţe prescrise potrivit legii; certificatele de emisii de gaze cu efect de serã achiziţionate potrivit legislaţiei în vigoare şi ale cãror costuri pot fi determinate, aferente perioadei curente etc.);
    b) cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creanţe legate de participaţii; cheltuieli privind investiţiile financiare cedate; diferenţele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exerciţiul financiar în curs; sconturile acordate clienţilor; pierderi din creanţe de naturã financiarã şi altele;
    c) cheltuieli extraordinare (calamitãţi şi alte evenimente extraordinare).
    (2) Cheltuielile cu provizioanele, amortizãrile şi ajustãrile pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, calculate potrivit legii, se evidenţiazã distinct, în funcţie de natura lor.
    264. - Conturile sintetice de venituri şi de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, în funcţie de necesitãţile impuse de anumite reglementãri sau potrivit necesitãţilor proprii ale entitãţii.

    8.10.3. Contabilitatea operaţiunilor realizate în cadrul contractelor de asocieri în participaţie

    265. - (1) Evidenţa asocierii în participaţie se organizeazã atât la nivelul asocierii, cât şi în contabilitatea fiecãrui coparticipant cu ajutorul contului "Decontãri din operaţii în participaţie", analitic distinct pe fiecare coparticipant.
    Evidenţa decontãrilor din operaţiuni în asocieri în participaţie, respectiv a decontãrii cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în asocieri în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi, se realizeazã cu ajutorul contului "Decontãri din operaţii în participaţie".
    (2) Societatea comercialã care conduce evidenţa asocierii în participaţie ţine evidenţã şi întocmeşte balanţã de verificare distincte de cele corespunzãtoare activitãţii proprii.
    (3) În ceea ce priveşte imobilizãrile corporale şi necorporale puse la dispoziţia asocierii, acestea sunt cuprinse în evidenţa contabilã a celui care le deţine în proprietate.
    (4) Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participaţie se contabilizeazã distinct de cãtre unul din asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere, cu respectarea prevederilor pct. 13.
    La sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate pe naturi se transmit pe bazã de decont fiecãrui asociat, în vederea înregistrãrii acestora în contabilitatea proprie.
    (5) La data bilanţului, bunurile de natura stocurilor, creanţelor, disponibilitãţilor, precum şi a datoriilor asocierii în participaţie, se înscriu în situaţiile financiare anuale ale asociatului care conduce evidenţa asocierii.

    SECŢIUNEA 9
    CONŢINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

    266. - Notele explicative trebuie:
    a) sã prezinte informaţii despre reglementãrile contabile care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale şi despre politicile contabile folosite;
    b) sã ofere informaţii suplimentare care nu sunt prezentate în bilanţ, contul de profit şi pierdere şi, dupã caz, în situaţia modificãrilor capitalurilor proprii şi/sau situaţia fluxurilor de numerar, dar sunt relevante pentru înţelegerea oricãrora dintre acestea.

    9.1. POLITICI CONTABILE

    267. - (1) Politicile contabile reprezintã principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.
    Exemple de politici contabile sunt urmãtoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizãrilor, reevaluarea imobilizãrilor corporale sau pãstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoaşterea acesteia drept cheltuialã, alegerea metodei de evaluare a stocurilor, contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.
    (2) Administratorii entitãţii trebuie sã aprobe politici contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situaţiile prevãzute de legislaţie. În cazul entitãţilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobã de persoanele care au obligaţia gestionãrii entitãţii respective.
    Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activitãţii, de cãtre specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscãtori ai activitãţii desfãşurate şi ai strategiei adoptate de entitate.
    (3) La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale prevãzute de prezentele reglementãri.
    (4) Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât sã se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare anuale, a unor informaţii care trebuie sã fie:
    a) inteligibile;
    b) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor; şi
    b) credibile în sensul cã:
    - reprezintã fidel activele, datoriile, poziţia financiarã şi profitul sau pierderea entitãţii;
    - sunt neutre;
    - sunt prudente;
    - sunt complete sub toate aspectele semnificative;
    - evenimentele şi tranzacţiile sunt contabilizate şi prezentate conform principiului prevalenţei economicului asupra juridicului, atunci când a fost aplicat acest principiu.
    268. - (1) Modificarea politicilor contabile este permisã doar dacã este cerutã de lege sau are ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile entitãţii.
    (2) În cazul modificãrii unei politici contabile, entitatea trebuie sã menţioneze în notele explicative natura modificãrii politicii contabile, precum şi motivele pentru care aplicarea noii politici contabile oferã informaţii credibile şi mai relevante, pentru ca utilizatorii sã poatã aprecia dacã noua politicã contabilã a fost aleasã în mod adecvat, efectul modificãrii asupra rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinţa realã a rezultatelor activitãţii entitãţii.
    (3) Nu se considerã modificãri ale politicilor contabile:
    a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care diferã ca fond de evenimentele sau tranzacţiile produse anterior;
    b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.

    9.2. NOTE EXPLICATIVE

    9.2.1. Prevederi generale

    269. - (1) Pe lângã informaţiile cerute conform prevederilor din celelalte secţiuni ale prezentelor reglementãri, notele explicative trebuie sã cuprindã şi informaţii referitoare la aspectele prevãzute de prezenta secţiune.
    (2) Notele explicative se prezintã sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situaţiile financiare anuale trebuie sã existe informaţii aferente în notele explicative.
    270. - Notele explicative trebuie sã cuprindã informaţii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situaţiile financiare anuale şi metodele utilizate pentru calcularea ajustãrilor de valoare. Pentru elementele incluse în situaţiile financiare anuale care sunt sau au fost iniţial exprimate în monedã strãinã (valutã), trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima în moneda naţionalã.
    271. - (1) În notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, urmãtoarele informaţii:
    a) denumirea şi sediul social ale fiecãreia dintre entitãţile în care entitatea deţine fie direct, fie printr-o persoanã care acţioneazã în nume propriu, dar în contul entitãţii, interese de participare reprezentând un procent de capital de cel puţin 20%, prezentând: proporţia de capital deţinutã, valoarea capitalului şi rezervelor, profitul sau pierderea entitãţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost aprobate situaţiile financiare anuale. Informaţiile privind capitalul, rezervele şi profitul sau pierderea entitãţii în care se deţine interesul de participare pot fi omise dacã sunt doar de o importanţã neglijabilã în înţelesul pct. 9;
    b) denumirea, sediul principal sau sediul social şi forma juridicã ale fiecãreia dintre entitãţile la care entitatea este asociat cu rãspundere nelimitatã. Aceste informaţii pot fi omise dacã sunt doar de o importanţã neglijabilã în înţelesul pct. 9.
    (2) Notele explicative trebuie sã menţioneze:
    a) denumirea şi sediul social ale entitãţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entitãţi din care face parte entitatea în calitate de filialã;
    b) denumirea şi sediul social ale entitãţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entitãţi din care face parte entitatea în calitate de filialã şi care este, de asemenea, inclusã în grupul de entitãţi prevãzut la lit. a);
    c) locul de unde pot fi obţinute copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate prevãzute la lit. a) şi b), cu condiţia ca acestea sã fie disponibile.
    272. - Trebuie sã se menţioneze, totodatã, dacã situaţiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu <>Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, şi cu prevederile cuprinse în prezentele reglementãri.
    273. - Urmãtoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de cât ori este necesar, pentru buna lor înţelegere:
    a) denumirea entitãţii care face raportarea;
    b) faptul cã situaţiile financiare anuale sunt proprii acesteia şi nu grupului;
    c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referã situaţiile financiare anuale;
    d) moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare anuale;
    e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (de exemplu, lei).
    274. - (1) O entitate prezintã urmãtoarele date, în cazul în care ele nu au fost prezentate în situaţiile financiare anuale:
    a) locul principal unde îşi desfãşoarã activitatea, dacã este diferit de sediul oficial;
    b) o descriere a naturii activitãţii desfãşurate şi principalele domenii de activitate;
    c) denumirea societãţii-mamã şi cea a deţinãtorului final în cadrul grupului (dacã este cazul);
    d) orice altã informaţie care, în opinia directorilor şi administratorilor, ajutã la prezentarea unei imagini fidele asupra entitãţii.
    (2) Notele explicative prezintã natura şi scopul comercial ale angajamentelor entitãţii, care nu sunt incluse în bilanţ, şi impactul financiar al acelor angajamente asupra entitãţii, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative şi în mãsura în care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesarã pentru evaluarea poziţiei financiare a entitãţii.
    Relaţiile cu entitãţile afiliate
    275. - Dacã entitatea raportoare a avut tranzacţii cu entitãţi legate, ea trebuie sã prezinte tranzacţiile încheiate cu entitãţile legate, inclusiv suma acestor tranzacţii, natura relaţiei cu entitatea legatã şi alte informaţii referitoare la tranzacţii, necesare pentru o înţelegere a poziţiei financiare a entitãţii raportoare, dacã asemenea tranzacţii sunt semnificative şi nu au fost încheiate în condiţii normale de piaţã. Informaţiile referitoare la tranzacţii individuale pot fi agregate dupã natura lor, cu excepţia cazului când informaţia separatã este necesarã pentru o înţelegere a efectelor tranzacţiilor cu entitatea legatã, asupra poziţiei financiare a entitãţii raportoare.
    276. - Entitãţile legate au semnificaţia prevãzutã de Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitãţilor Economice Europene.

    9.2.2. Informaţii referitoare la elementele de bilanţ

    277. - Notele explicative trebuie sã cuprindã:
    a) duratele de viaţã utilã sau ratele de amortizare utilizate;
    b) metodele de amortizare utilizate;
    c) creşterile de valoare a imobilizãrilor, cu indicarea separatã a acelora apãrute din procesul de dezvoltare internã;
    d) valoarea imobilizãrilor necorporale în curs.
    278. - Atunci când imobilizãrile necorporale prezentate în bilanţ cuprind cheltuieli de dezvoltare, în notele explicative trebuie prezentate urmãtoarele informaţii:
    a) perioada pe parcursul cãreia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmeazã sã fie amortizatã; şi
    b) motivele care au determinat recunoaşterea acestora ca active (beneficii economice viitoare etc.).
    279. - În cazul în care fondul comercial achiziţionat de cãtre o entitate este prezentat în bilanţ la imobilizãri necorporale, atunci perioada aleasã pentru amortizarea acestuia şi motivele pentru care a fost aleasã acea perioadã trebuie sã fie prezentate în notele explicative.
    280. - (1) Notele explicative trebuie sã prezinte, pentru fiecare grupã de imobilizãri corporale, urmãtoarele informaţii:
    a) bazele de evaluare folosite în determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau valoare reevaluatã). Dacã s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentatã pentru fiecare grupã în parte valoarea contabilã brutã a respectivei grupe;
    b) metodele de amortizare folosite;
    c) valoarea imobilizãrilor corporale în curs.
    (2) În cazul în care elementele imobilizãrilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentate data şi condiţiile de efectuare a reevaluãrii.
    281. - (1) Se menţioneazã existenţa oricãror certificate de participare, obligaţiuni convertibile sau valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numãrului acestora şi a drepturilor pe care le conferã.
    (2) Prezentarea în notele explicative a informaţiilor de la alin. (1) la imobilizãri financiare sau investiţii pe termen scurt se face în funcţie de intenţia entitãţii cu privire la durata deţinerii titlurilor de valoare, de pânã la un an sau mai mult de un an.
    282. - O entitate prezintã informaţii care sã permitã utilizatorilor situaţiilor sale financiare sã evalueze importanţa instrumentelor financiare pentru poziţia şi performanţa sa financiarã.
    283. - (1) Se specificã toate situaţiile în care entitatea a depus garanţii sau a gajat, respectiv a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligaţii în favoarea unui terţ, menţionându-se, de asemenea şi valoarea acestora.
    (2) În cazul existenţei de garanţii, o entitate prezintã:
    - valoarea contabilã a activelor financiare pe care le-a gajat drept garanţii reale pentru datorii sau datorii contingente; şi
    - termenii şi condiţiile aferente gajãrii.
    (3) Când o entitate deţine garanţii reale şi are dreptul de a vinde sau regaja garanţia realã în lipsa imposibilitãţii de respectare a obligaţiilor de cãtre proprietarul garanţiei reale, aceasta prezintã:
    - valoarea justã a oricãror astfel de garanţii reale vândute sau regajate, şi dacã entitatea are sau nu obligaţia de a le returna; şi
    - termenii şi condiţiile asociate cu utilizarea garanţiilor reale.
    284. - Pentru împrumuturile de platã recunoscute la data de raportare, o entitate prezintã:
    - detaliile oricãror neexecutãri ale obligaţiilor privind durata principalului, dobânda, condiţiile de rambursare a acelor împrumuturi de platã;
    - încãlcãri ale condiţiilor aferente acordului de împrumut, care permit creditorului sã solicite rambursarea acceleratã. Informaţiile nu se solicitã dacã încãlcãrile au fost remediate sau condiţiile împrumutului au fost renegociate la data de raportare sau înainte de aceasta;
    - valoarea contabilã a împrumuturilor de platã, pentru care nu a fost onoratã obligaţia la data de raportare; şi
    - dacã obligaţia neexecutatã a fost remediatã sau dacã au fost renegociate condiţiile împrumuturilor de platã, înainte ca situaţiile financiare sã fie autorizate pentru emitere.
    285. - (1) Se prezintã în notele explicative costul de achiziţie sau costul de producţie al stocurilor evidenţiate în bilanţ şi metodele de evaluare a stocurilor.
    (2) Dacã, în situaţii excepţionale, administratorii decid sã modifice metoda de evaluare pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, trebuie prezentate urmãtoarele informaţii:
    a) motivul modificãrii metodei; şi
    b) efectul financiar asupra rezultatului exerciţiului financiar.
    286. - Trebuie prezentatã, de asemenea, valoarea stocurilor gajate în contul datoriilor.
    287. - O entitate trebuie sã prezinte în notele explicative subclasificãri ale creanţelor prezentate în bilanţ, clasificate într-o manierã corespunzãtoare activitãţii desfãşurate, iar sumele de încasat de la entitãţile afiliate şi întreprinderile asociate trebuie prezentate separat.
    288. - În notele explicative se menţioneazã sumele datorate de entitate care devin exigibile dupã o perioadã mai mare de cinci ani, precum şi valoarea totalã a datoriilor entitãţii acoperite cu garanţii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii şi formei garanţiilor. Aceste informaţii trebuie prezentate distinct pentru fiecare element bilanţier de natura datoriilor, potrivit formatului de bilanţ prevãzut de prezentele reglementãri.
    289. - (1) În cazul în care entitatea a emis pe parcursul exerciţiului financiar valori mobiliare, se prezintã urmãtoarele informaţii:
    a) tipul valorilor mobiliare emise;
    b) pentru fiecare categorie de valori mobiliare emise: valoarea de emisiune şi suma primitã.
    (2) În cazul în care obligaţiunile emise de o entitate sunt deţinute de o persoanã nominalizatã sau împuternicitã de cãtre acea entitate, în notele explicative se menţioneazã valoarea nominalã a obligaţiunilor respective şi valoarea contabilã a acestora.
    290. - În cazul obligaţiilor pentru care nu s-au constituit provizioane, se prezintã urmãtoarele informaţii:
    a) valoarea exactã sau estimatã a acelei obligaţii;
    b) natura juridicã a obligaţiei şi efectul acesteia;
    c) dacã entitatea a depus o garanţie semnificativã cu privire la acea obligaţie şi, în caz afirmativ, natura acelei garanţii.
    291. - (1) De asemenea, se prezintã informaţii referitoare la alte obligaţii financiare viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situaţia economicã a entitãţii.
    (2) Pentru orice garanţie semnificativã care a fost constituitã trebuie fãcutã o prezentare detaliatã. Valoarea totalã a oricãror angajamente financiare, în cazul în care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi recunoscute în bilanţ, trebuie sã fie prezentate în mod clar în notele explicative, în mãsura în care aceste informaţii sunt utile pentru evaluarea poziţiei financiare a entitãţii.
    (3) Orice angajamente privind pensiile şi entitãţile afiliate trebuie prezentate distinct.
    292. - Dacã în timpul exerciţiului financiar o sumã este transferatã la sau de la provizioane, urmãtoarele informaţii se prezintã în notele explicative:
    a) valoarea provizioanelor la începutul exerciţiului financiar;
    b) sumele cu care provizioanele au fost majorate sau diminuate în cursul exerciţiului financiar;
    c) natura, sursa sau destinaţia oricãror astfel de transferuri;
    d) valoarea provizioanelor la sfârşitul exerciţiului financiar.
    293. - Referitor la capitalul entitãţii se oferã urmãtoarele informaţii:
    a) dacã entitatea nu are capital autorizat, valoarea capitalului subscris;
    b) dacã, conform actului de înfiinţare, entitatea are capital autorizat, valoarea acestuia, precum şi valoarea capitalului subscris în momentul înfiinţãrii entitãţii sau în momentul autorizãrii entitãţii pentru începerea activitãţii şi în momentul oricãrei modificãri a capitalului autorizat;
    c) numãrul şi valoarea acţiunilor subscrise în cursul exerciţiului financiar în limitele unui capital autorizat.
    În înţelesul prezentelor reglementãri, prin capital autorizat se înţelege suma maximã a capitalului subscris potrivit statutului sau adunãrii generale;
    d) dacã existã mai multe clase de acţiuni sau pãrţi sociale, numãrul şi valoarea nominalã pentru fiecare clasã.
    În înţelesul prezentelor reglementãri, prin clasã de acţiuni sau pãrţi sociale se înţelege o grupare în funcţie de caracteristicile acestora, stabilite potrivit legii.
    294. - În cazul în care capitalul social cuprinde şi acţiuni rãscumpãrabile, se furnizeazã urmãtoarele informaţii:
    a) data cea mai apropiatã şi data limitã la care entitatea poate rãscumpãra respectivele acţiuni;
    b) dacã acele acţiuni trebuie rãscumpãrate obligatoriu sau dacã rãscumpãrarea este la alegerea entitãţii sau a acţionarilor;
    c) dacã trebuie plãtitã o primã de rãscumpãrare şi, în caz afirmativ, care este valoarea acesteia.
    295. - În ceea ce priveşte eventualele drepturi legate de distribuirea acţiunilor, se furnizeazã urmãtoarele informaţii:
    a) numãrul, descrierea şi valoarea acţiunilor care fac obiectul exercitãrii acestor drepturi;
    b) perioada pe parcursul cãreia drepturile pot fi exercitate;
    c) preţul care trebuie plãtit pentru acţiunile distribuite.
    296. - Pentru fiecare categorie de rezerve inclusã în capitalurile proprii, se descrie natura sa şi scopul pentru care a fost constituitã.

    9.2.3. Informaţii referitoare la elementele din contul de profit şi pierdere

    297. - (1) Notele explicative trebuie sã cuprindã informaţii privind cifra de afaceri netã, defalcatã pe segmente de activitãţi şi pe pieţe geografice, în mãsura în care aceste segmente şi pieţe diferã substanţial unele faţã de altele, ţinând seama de modul de organizare a vânzãrii de produse şi a furnizãrii de servicii rezultate din activitãţile curente ale entitãţii.
    (2) Entitãţile prevãzute la pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementãri pot sã nu prezinte informaţiile menţionate la alin. (1), cu respectarea îndeplinirii condiţiilor prevãzute la pct. 7 alin. (1).
    (3) Prin segment de activitate se înţelege o componentã distinctã a entitãţii care este angajatã în furnizarea unui produs individual sau a unui serviciu, sau a unui grup de produse sau servicii conexe şi care este subiectul riscurilor şi beneficiilor care sunt diferite de cele din alte segmente de activitate.
    Factorii care vor fi luaţi în considerare în determinarea caracterului conex al produselor sau serviciilor sunt:
    a) natura produselor şi serviciilor;
    b) natura proceselor de producţie;
    c) tipul sau clasa de clienţi pentru produse sau servicii;
    d) metodele utilizate pentru distribuirea produselor sau furnizarea serviciilor; şi
    e) dacã este posibil, caracterul mediului economic.
    (4) Un segment geografic este o componentã distinctã a unei entitãţi care este angajatã în furnizarea de produse şi servicii într-un mediu economic specific şi care este subiectul riscurilor şi beneficiilor care sunt diferite de acelea ale componentelor care opereazã în alte medii economice.
    Factorii care vor fi luaţi în considerare în identificarea segmentelor geografice includ:
    a) similaritatea condiţiilor economice şi politice;
    b) legãtura între operaţiile din diferite zone geografice;
    c) apropierea operaţiilor;
    d) riscuri speciale asociate operaţiilor dintr-un domeniu specific;
    e) reguli de control privind schimbul valutar; şi
    f) riscurile valutare aferente.
    Riscurile şi beneficiile unei entitãţi sunt influenţate atât de localizarea geograficã a operaţiilor desfãşurate (locul unde sunt produse bunurile), cât şi de localizarea pieţelor acesteia (locul unde sunt vândute produsele).
    (5) Un singur segment de activitate nu include produse şi servicii cu riscuri şi beneficii ce diferã în mod semnificativ. În mod similar, un segment geografic nu include operaţii în medii economice cu riscuri şi beneficii ce diferã în mod semnificativ.
    298. - Informaţiile pe segmente de raportare, respectiv segmente de activitate şi segmente geografice, sunt elaborate conform politicilor contabile adoptate pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.
    299. - Se prezintã în mod distinct totalul onorariilor percepute, aferente exerciţiului financiar, de auditorul statutar sau firma de audit pentru auditul statutar al situaţiilor financiare anuale, totalul onorariilor percepute pentru alte servicii de asigurare, totalul onorariilor percepute pentru servicii de consultanţã fiscalã şi totalul onorariilor percepute pentru orice alte servicii decât cele de audit statutar.
    300. - (1) În notele explicative trebuie incluse informaţii privind numãrul mediu de persoane angajate în cursul exerciţiului financiar, defalcat pe categorii şi, dacã acestea nu sunt prezentate distinct în contul de profit şi pierdere, cheltuielile cu personalul aferente exerciţiului financiar, defalcate conform pct. 32 alin. (1), rândul 6;
    (2) Se menţioneazã suma indemnizaţiilor acordate în exerciţiul financiar membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere în virtutea responsabilitãţilor acestora, precum şi orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foştii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totalã a angajamentelor pentru fiecare categorie.
    (3) Entitãţile prevãzute la pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementãri pot sã nu prezinte informaţiile de la alin. (2), dacã prezentarea lor face posibilã identificarea situaţiei unui anumit membru al organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere, cu respectarea condiţiilor prevãzute la pct. 7 alin. (1).
    301. - Se prezintã suma avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, principalelor condiţii şi a oricãror sume restituite, precum şi a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanţiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie.
    302. - Se prezintã mãsura în care calcularea profitului sau pierderii exerciţiului financiar a fost afectatã de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale şi regulile de evaluare prevãzute de prezentele reglementãri, a fost efectuatã în exerciţiul financiar curent sau într-un exerciţiu financiar precedent în vederea obţinerii de facilitãţi fiscale. Atunci când influenţa unei asemenea evaluãri asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul pe profit este semnificativã, trebuie prezentate detalii.
    303. - (1) Se prezintã diferenţa dintre cheltuiala cu impozitul pe profit/venit aferentã exerciţiului financiar curent şi exerciţiilor financiare precedente şi suma impozitelor rãmasã de platã pentru aceste exerciţii, cu condiţia cã aceastã diferenţã sã fie semnificativã pentru obligaţiile fiscale viitoare.
    (2) De asemenea, se include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exerciţiului financiar şi rezultatul fiscal, aşa cum este prezentat în declaraţia de impozit pe profit.
    304. - În notele explicative trebuie sã se prezinte separat propunerea de repartizare a profitului net pe destinaţii, astfel:
    a) sumele repartizate la rezerve;
    b) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;
    c) dividende;
    d) alte repartizãri.

    SECŢIUNEA 10
    CONŢINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR

    305. - (1) Consiliul de administraţie elaboreazã pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puţin o prezentare fidelã a dezvoltãrii şi performanţei activitãţilor entitãţii şi a poziţiei sale financiare, împreunã cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntã.
    (2) Prezentarea de mai sus este o analizã echilibratã şi cuprinzãtoare a dezvoltãrii şi performanţei activitãţilor entitãţii şi a poziţiei sale financiare, corelatã cu dimensiunea şi complexitatea activitãţilor.
    (3) Se vor face prezentãri de informaţii cu privire la respectarea condiţiilor de capital propriu, prevãzute de legislaţia în vigoare privind societãţile comerciale.
    (4) De asemenea, în raportul administratorilor trebuie cuprinse informaţii referitoare la controlul intern, aşa cum acesta este prezentat la Secţiunea 11 "Controlul intern" din prezentele reglementãri.
    (5) În mãsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea entitãţii, performanţa sau poziţia sa financiarã, analiza cuprinde indicatori financiari şi, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanţã, relevanţi pentru activitãţi specifice, inclusiv informaţii despre aspecte privind mediul înconjurãtor şi angajaţii.
    (6) În furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.
    306. - (1) Raportul administratorilor oferã, de asemenea, informaţii despre:
    a) evenimente importante apãrute dupã sfârşitul exerciţiului financiar;
    b) dezvoltarea previzibilã a entitãţii;
    c) activitãţile din domeniul cercetãrii şi dezvoltãrii;
    d) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume:
    - motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar;
    - numãrul şi valoarea acţiunilor achiziţionate şi înstrãinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintã;
    - în cazul achiziţiei şi înstrãinãrii cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;
    - numãrul şi valoarea nominalã a tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintã;
    e) existenţa de sucursale ale entitãţii;
    f) utilizarea de cãtre entitate a instrumentelor financiare, în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:
    - obiectivele şi politicile entitãţii în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacţie previzionatã pentru care se utilizeazã contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, şi
    - expunerea entitãţii la riscul de piaţã, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de numerar.
    (2) Scopul acestor prezentãri este de a furniza informaţii care sã ajute la înţelegerea mai bunã a semnificaţiei instrumentelor financiare bilanţiere sau extrabilanţiere asupra situaţiei financiare a unei entitãţi, rezultatelor activitãţii ei şi fluxurilor de numerar şi de a ajuta în evaluarea sumelor, momentului apariţiei şi gradului de siguranţã a fluxurilor de numerar viitoare asociate cu acele instrumente.
    Prezentãrile cerute oferã informaţii pentru a-i ajuta pe utilizatorii situaţiilor financiare în evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare, recunoscute sau nu în bilanţ.
    (3) Tranzacţiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru o entitate asumarea sau transferarea cãtre alte pãrţi a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos.
    a) Riscul de piaţã cuprinde trei tipuri de risc:
    - riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sã fluctueze din cauza variaţiilor cursului de schimb valutar;
    - riscul ratei dobânzii la valoarea justã - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sã fluctueze din cauza variaţiilor ratelor de piaţã ale dobânzii;
    - riscul de preţ - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sã fluctueze ca rezultat al schimbãrii preţurilor pieţei, chiar dacã aceste schimbãri sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteazã toate instrumentele tranzacţionate pe piaţã.
    Termenul "risc de piaţã" încorporeazã nu numai potenţialul de pierdere, dar şi cel de câştig.
    b) Riscul de credit - este riscul ca una dintre pãrţile instrumentului financiar sã nu execute obligaţia asumatã, cauzând celeilalte pãrţi o pierdere financiarã.
    c) Riscul de lichiditate - (numit şi riscul de finanţare), este riscul ca o entitate sã întâlneascã dificultãţi în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiatã de valoarea sa justã.
    d) Riscul ratei dobânzii la fluxul de numerar - este riscul ca fluxurile de numerar viitoare sã fluctueze din cauza variaţiilor ratelor de piaţã ale dobânzii. De exemplu, în cazul unui instrument de împrumut cu ratã variabilã, astfel de fluctuaţii constau în schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fãrã o schimbare corespondentã a valorii sale juste.
    O entitate trebuie sã prezinte obiectivele şi politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia.
    307. - (1) În cazul entitãţilor ale cãror valori mobiliare - în totalitate sau o parte din aceste titluri - sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã şi care fac obiectul unei oferte publice de achiziţie, astfel cum acestea sunt definite în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, raportul administratorilor trebuie sã cuprindã urmãtoarele informaţii detaliate despre:
    a) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã, cu indicarea claselor diferite de acţiuni şi, dacã este cazul, pentru fiecare clasã de acţiuni, drepturile şi obligaţiile ataşate clasei respective şi procentul din capitalul social total pe care îl reprezintã;
    b) orice restricţii legate de transferul de valori mobiliare, cum ar fi limitãrile privind deţinerea de titluri de valoare sau necesitatea de a obţine aprobarea entitãţii sau a altor deţinãtori de valori mobiliare;
    c) deţinerile semnificative directe şi indirecte de acţiuni (inclusiv deţinerile indirecte prin structuri piramidale şi deţineri încrucişate de acţiuni, aşa cum acestea sunt definite în reglementãrile în vigoare privind piaţa de capital);
    d) deţinãtorii oricãror valori mobiliare cu drepturi speciale de control şi o descriere a acestor drepturi;
    e) sistemul de control al oricãrei scheme de acordare de acţiuni salariaţilor, dacã drepturile de control nu se exercitã direct de cãtre salariaţi;
    f) orice restricţii privind drepturile de vot, cum ar fi limitãrile drepturilor de vot ale deţinãtorilor unui procent stabilit sau numãr de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperând cu entitatea, drepturile financiare ataşate valorilor mobiliare sunt separate de deţinerea de valori mobiliare;
    g) orice acorduri dintre acţionari care sunt cunoscute de cãtre entitate şi care pot avea ca rezultat restricţii referitoare la transferul valorilor mobiliare şi/sau la drepturile de vot;
    h) regulile care prevãd numirea sau înlocuirea membrilor consiliului de administraţie şi modificarea actelor constitutive ale entitãţii;
    i) puterile membrilor consiliului de administraţie şi, în special, cele referitoare la emiterea sau rãscumpãrarea de acţiuni;
    j) orice acorduri semnificative la care entitatea este parte şi care intrã în vigoare, se modificã sau înceteazã în funcţie de o modificare a controlului entitãţii ca urmare a unei oferte publice de achiziţie, şi efectele rezultate din aceasta, cu excepţia cazului în care prezentarea acestor informaţii ar prejudicia grav entitatea.
    Aceastã excepţie nu se aplicã în cazul în care entitatea este obligatã în mod special sã prezinte asemenea informaţii conform altor cerinţe legale;
    k) orice acorduri dintre entitate şi membrii consiliului sãu de administraţie sau salariaţi, prin care se oferã compensãri dacã aceştia demisioneazã sau sunt concediaţi fãrã un motiv rezonabil sau dacã relaţia de angajare înceteazã din cauza unei oferte publice de achiziţie.
    Informaţiile de mai sus vor fi prezentate într-o secţiune distinctã a raportului administratorilor, referitoare la guvernanţa corporativã.
    (2) De asemenea, o entitate ale cãrei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã, astfel cum aceasta este definitã în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, va include în cadrul aceleiaşi secţiuni referitoare la guvernanţa corporativã o declaraţie care va cuprinde cel puţin urmãtoarele informaţii:
    a) o trimitere la:
    - codul de guvernanţã corporativã care se aplicã entitãţii şi/sau codul de guvernanţã corporativã pe care entitatea a decis sã îl aplice voluntar. Entitatea va indica prevederile care sunt disponibile public; şi/sau
    - toate informaţiile relevante referitoare la practicile de guvernanţã corporativã aplicate în plus faţã de cerinţele legislaţiei naţionale. În acest caz, entitatea va face disponibile public practicile sale de guvernanţã corporativã;
    b) în mãsura în care, potrivit legislaţiei naţionale, entitatea se îndepãrteazã de la codul de guvernanţã corporativã care i se aplicã sau pe care a ales sã îl aplice, o explicaţie a acesteia privind pãrţile din cod pe care nu le aplicã şi motivele neaplicãrii;
    c) o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern şi a sistemelor de gestionare a riscurilor, în relaţie cu procesul de raportare financiarã;
    d) modul de desfãşurare a adunãrii generale a acţionarilor şi atribuţiile-cheie ale acesteia, precum şi o descriere a drepturilor acţionarilor şi a modului cum acestea pot fi exercitate;
    e) structura şi modul de operare ale organelor de administraţie, conducere şi supraveghere şi ale comitetelor acestora.
    (3) Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale entitãţii au obligaţia colectivã de a asigura ca situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor sã fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţionalã.
    308. - Raportul administratorilor se aprobã de consiliul de administraţie şi se semneazã în numele acestuia de preşedintele consiliului.

    SECŢIUNEA 11
    CONTROLUL INTERN

    309. - (1) În înţelesul prezentelor reglementãri, controlul intern al entitãţii vizeazã asigurarea:
    - conformitãţii cu legislaţia în vigoare;
    - aplicãrii deciziilor luate de conducerea entitãţii;
    - bunei funcţionãri a activitãţii interne a entitãţii;
    - fiabilitãţii informaţiilor financiare;
    - eficacitãţii operaţiunilor entitãţii;
    - utilizãrii eficiente a resurselor;
    - prevenirii şi controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc.
    Ca urmare, procedurile de control intern au ca obiectiv:
    - pe de o parte, urmãrirea înscrierii activitãţii entitãţii şi a comportamentului personalului în cadrul definit de legislaţia aplicabilã, valorile, normele şi regulile interne ale entitãţii;
    - pe de altã parte, verificarea dacã informaţiile contabile, financiare şi de gestiune comunicate reflectã corect activitatea şi situaţia entitãţii.
    (2) În contextul situaţiilor financiare anuale consolidate, aria controlului intern contabil şi financiar se referã la societãţile cuprinse în consolidare.
    (3) Controlul intern se aplicã pe tot parcursul operaţiunilor desfãşurate de entitate, astfel:
    a) anterior realizãrii operaţiunilor, cu ocazia elaborãrii bugetului, ceea ce va permite, ulterior realizãrii operaţiunilor, controlul bugetar;
    b) în timpul operaţiunilor, de exemplu, sub aspectul determinãrii procentului de realizare fizicã a producţiei în curs de execuţie sau a procentului de rebuturi înregistrate;
    c) dupã finalizarea operaţiunilor, caz în care verificarea este destinatã, de exemplu, sã analizeze rentabilitatea operaţiunilor şi sã constate existenţa conformitãţii sau a eventualelor anomalii, care trebuie corectate.
    310. - (1) Controlul intern cuprinde componente strâns legate, respectiv:
    - o definire clarã a responsabilitãţilor, resurse şi proceduri adecvate, modalitãţi şi sisteme de informare, instrumente şi practici corespunzãtoare;
    - difuzarea internã de informaţii pertinente, fiabile, a cãror cunoaştere permite fiecãruia sã-şi exercite responsabilitãţile;
    - un sistem care urmãreşte, pe de o parte, analizarea principalelor riscuri identificabile în ceea ce priveşte obiectivele entitãţii şi, pe de altã parte, asigurarea existenţei de proceduri de gestionare a acestor riscuri;
    - activitãţi corespunzãtoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce riscurile susceptibile sã afecteze realizarea obiectivelor entitãţii;
    - o supraveghere permanentã a dispozitivului de control intern, precum şi o examinare a funcţionãrii sale.
    (2) Scopul controlului intern este sã asigure coerenţa obiectivelor, sã identifice factorii-cheie de reuşitã şi sã comunice conducãtorilor entitãţii, în timp real, informaţiile referitoare la performanţe şi perspective. Indiferent de natura sau mãrimea entitãţii, eforturile depuse pentru aplicarea unui control intern satisfãcãtor sunt legate de aplicarea unor bune practici.
    311. - Politica de resurse umane a entitãţii trebuie sã urmãreascã aspecte precum recrutarea de personal calificat, gestionarea carierelor, formarea continuã, evaluãri individuale, consilierea salariaţilor, promovãri şi acţiuni corectoare.
    312. - Activitãţile de control fac parte integrantã din procesul de gestiune prin care entitatea urmãreşte atingerea obiectivelor propuse. Controlul vizeazã aplicarea normelor şi procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice şi funcţionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanţelor operaţionale, securizarea activelor, separarea funcţiilor.
    313. - Evaluarea controlului intern pleacã de la aspecte precum:
    - existenţa de ghiduri şi manuale de proceduri;
    - garantarea evoluţiei sistemului de control intern;
    - asigurarea posibilitãţii accesului la sistem pentru controlul extern;
    - asigurarea posibilitãţii confruntãrii descrierii teoretice cu realitatea.
    314. - (1) În cadrul unui mediu informatizat, controlul intern pleacã de la aspecte precum:
    - existenţa unei strategii informatice formalizate, elaborate cu implicarea conducerii operaţionale;
    - implicarea conducerii şi sensibilizarea sa faţã de riscurile crescute sau generate de informaticã;
    - alocarea de resurse care demonstreazã capacitatea sistemului informatic de a-şi atinge obiectivele;
    - recrutarea de personal cu un nivel de competenţã adaptat tehnologiilor utilizate şi existenţa unui plan de formare continuã care trebuie sã permitã o actualizare a cunoştinţelor.
    (2) Elementele de risc specifice, introduse de utilizarea informaticii, se referã la evaluarea unor aspecte precum:
    - nivelul de dependenţã a entitãţii de sistemul sãu informatic, cu influenţã asupra continuitãţii exploatãrii, atunci când dependenţa este prea mare;
    - nivelul de confidenţialitate a informaţiilor vehiculate de sistem;
    - obligaţia de respectare a dispoziţiilor în vigoare referitoare la fiscalitate, protecţia persoanelor, proprietatea intelectualã sau reglementãri specifice anumitor sectoare de activitate.
    315. - (1) Controlul intern contabil şi financiar al entitãţii se aplicã în vederea asigurãrii unei gestiuni contabile şi a unei urmãriri financiare a activitãţilor sale, pentru a rãspunde obiectivelor definite.
    (2) Controlul intern contabil şi financiar este un element major al controlului intern. El vizeazã ansamblul proceselor de obţinere şi comunicare a informaţiei contabile şi financiare şi contribuie la realizarea unei informaţii fiabile şi conforme exigenţelor legale.
    Ca şi controlul intern în general, el se sprijinã pe un sistem cuprinzând în special elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniu, inclusiv a sistemului de supraveghere şi control.
    (3) Controlul intern contabil şi financiar vizeazã asigurarea:
    - conformitãţii informaţiilor contabile şi financiare publicate, cu regulile aplicabile acestora;
    - aplicãrii instrucţiunilor elaborate de conducere în legãturã cu aceste informaţii;
    - protejãrii activelor;
    - prevenirii şi detectãrii fraudelor şi neregulilor contabile şi financiare;
    - fiabilitãţii informaţiilor difuzate şi utilizate la nivel intern în scop de control, în mãsura în care ele contribuie la elaborarea de informaţii contabile şi financiare publicate;
    - fiabilitãţii situaţiilor financiare anuale publicate şi a altor informaţii comunicate pieţei.
    316. - (1) În domeniul organizãrii generale, trebuie sã existe:
    - o documentare referitoare la principiile de contabilizare şi control al operaţiunilor;
    - circuite de informaţii vizând exhaustivitatea operaţiunilor, o centralizare rapidã şi o armonizare a datelor contabile, precum şi controale asupra aplicãrii acestor circuite;
    - un calendar al elaborãrii de informaţii contabile şi financiare difuzate în cadrul grupului, necesare pentru situaţiile financiare ale societãţii-mamã.
    2) Sunt necesare, de asemenea:
    - identificarea cu claritate a persoanelor responsabile cu elaborarea informaţiilor contabile şi financiare publicate sau care participã la elaborarea situaţiilor financiare;
    - accesul fiecãrui colaborator implicat în procesul elaborãrii de informaţii contabile şi financiare, la informaţiile necesare controlului intern;
    - instituirea unui mecanism prin care sã se asigure efectuarea controalelor;
    - proceduri prin care sã se verifice dacã controalele au fost efectuate, sã se identifice abaterile de la regulã şi sã se poatã remedia, dacã este necesar;
    - existenţa unui proces care urmãreşte identificarea resurselor necesare bunei funcţionãri a funcţiei contabile;
    - adaptarea necesarului de personal şi a competenţelor acestuia la mãrimea şi complexitatea operaţiunilor, ca şi la evoluţia nevoilor şi constrângerilor.
    317. Sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute în vedere:
    - existenţa unui manual de politici contabile;
    - existenţa unei proceduri de aplicare a acestui manual;
    - existenţa de controale prin care sã se asigure respectarea manualului;
    - cunoaşterea evoluţiei legislaţiei contabile şi fiscale;
    - efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibile;
    - identificarea şi tratarea corespunzãtoare a anomaliilor;
    - adaptarea programelor informatice la nevoile entitãţii;
    - conformitatea cu regulile contabile;
    - asigurarea exactitãţii şi exhaustivitãţii înregistrãrilor contabile;
    - respectarea caracteristicilor calitative ale informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare, astfel încât sã satisfacã nevoile utilizatorilor;
    - pregãtirea informaţiilor necesare consolidãrii grupului;
    - definirea şi distribuirea procedurilor de elaborare a situaţiilor financiare consolidate, cãtre toate entitãţile de consolidat.

    SECŢIUNEA 12
    AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

    318. - (1) Situaţiile financiare anuale ale entitãţilor se auditeazã de cãtre una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii.
    (2) Auditorii statutari îşi exprimã un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.
    319. - Entitãţile prevãzute la pct. 3 alin. (2) nu au obligaţia auditãrii situaţiilor financiare anuale, cu respectarea condiţiilor de la pct. 7 alin. (1). Situaţiile financiare anuale ale acestor entitãţi se verificã potrivit prevederilor legislaţiei în materie.
    320. - (1) Raportul auditorilor statutari cuprinde:
    a) o introducere care identificã cel puţin situaţiile financiare anuale care fac obiectul auditului statutar, împreunã cu cadrul de raportare financiarã care a fost aplicat la întocmirea acestora;
    b) o descriere a ariei auditului statutar, care identificã cel puţin standardele de audit conform cãrora a fost efectuat auditul statutar;
    c) o opinie de audit care exprimã în mod clar opinia auditorilor statutari, potrivit cãreia situaţiile financiare anuale oferã o imagine fidelã conform cadrului relevant de raportare financiarã şi, dupã caz, dacã situaţiile financiare anuale respectã cerinţele legale; opinia de audit este fãrã rezerve, cu rezerve, o opinie contrarã sau, dacã auditorii statutari nu au fost în mãsurã sã exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimãrii unei opinii;
    d) o referire la aspectele asupra cãrora auditorii statutari atrag atenţia, printrun paragraf distinct, fãrã ca opinia de audit sã fie cu rezerve;
    e) un punct de vedere privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.
    (2) Raportul se semneazã de cãtre auditori statutari, persoane fizice, în numele acestora sau al auditorilor persoane juridice autorizate, dupã caz, şi se dateazã.

    SECŢIUNEA 13
    APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

    321. - (1) Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publicã, potrivit legii, în moneda naţionalã.
    (2) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:
    - numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;
    - calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altã persoanã desemnatã prin decizie scrisã de administrator, persoanã autorizatã potrivit legii, membrã a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România);
    - numãrul de înregistrare în organismul profesional, dacã este cazul.
    322. - Situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauzã şi de raportul de audit semnat de persoana responsabilã, potrivit legii, sau raportul cenzorilor sunt supuse aprobãrii adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare.
    323. - Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzãtor, împreunã cu raportul administratorilor şi raportul de audit semnat de persoana responsabilã, potrivit legii, sau raportul cenzorilor, se publicã în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    324. - Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se publicã în întregime, acestea trebuie sã fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cãrora auditorii statutari sau persoanele care au efectuat verificarea, dupã caz, şi-au întocmit raportul lor. Acestea trebuie sã fie însoţite de textul complet al raportului de audit sau al raportului de verificare, dupã caz.
    325. - Dacã situaţiile financiare anuale nu se publicã în întregime, trebuie sã se indice faptul cã versiunea publicatã este o formã prescurtatã şi trebuie sã se facã trimitere la oficiul registrului comerţului la care au fost depuse situaţiile financiare anuale. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu au fost încã depuse, acest lucru trebuie prezentat. Raportul de audit nu se publicã, dar se menţioneazã dacã a fost exprimatã o opinie de audit fãrã rezerve, cu rezerve sau contrarã, sau dacã auditorii statutari nu au fost în mãsurã sã exprime o opinie de audit. De asemenea, se menţioneazã dacã raportul de audit face referire la aspecte asupra cãrora auditorii statutari atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fãrã ca opinia de audit sã fie cu rezerve.
    326. - (1) Împreunã cu situaţiile financiare anuale trebuie publicatã propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
    (2) Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezintã în notele explicative.

    CAP. III
    PREVEDERI FINALE

    327. - Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita entitãţilor depunerea unor raportãri la unitãţile sale teritoriale.

    CAP. IV
    PLANUL DE CONTURI GENERAL

    328. - (1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice în funcţie de necesitãţile impuse de anumite reglementãri sau potrivit necesitãţilor proprii ale fiecãrei entitãţi.
    (2) Conturile pot avea funcţiune contabilã de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncţionale (A/P). În general, conturile cu funcţiune contabilã de activ corespund elementelor de natura activelor şi cheltuielilor, iar conturile cu funcţiune contabilã de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii şi veniturilor sau sunt aferente ajustãrilor de valoare.
    În conturile cu trei cifre, cifra terminalã 9 semnificã operaţiuni de sens contrar celor acoperite în mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte.
    (3) Conturile în afara bilanţului sunt conturi care se debiteazã şi se crediteazã în funcţie de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanţ a operaţiunii, la scadenţã sau la data realizãrii acesteia.
    (4) Pentru organizarea contabilitãţii de gestiune, nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9 "Conturi de gestiune".
    329. - Planul de conturi general este urmãtorul:

                        CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

    10. CAPITAL ŞI REZERVE

    101. Capital*3)
    1011. Capital subscris nevãrsat (P)
    1012. Capital subscris vãrsat (P)
    1015. Patrimoniul regiei (P)
    1016. Patrimoniul public*4) (P)
_________
    *3) În funcţie de forma juridicã a entitãţii se înscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.
    *4) Acest cont mai apare doar la entitãţile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.

    104. Prime de capital
    1041. Prime de emisiune (P)
    1042. Prime de fuziune/divizare (P)
    1043. Prime de aport (P)
    1044. Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P)

    105. Rezerve din reevaluare (P)

    106. Rezerve
    1061. Rezerve legale (P)
    1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
    1064. Rezerve de valoare justã*5) (P)
_________
    *5) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

    1065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
    1067. Rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netã într-o entitate strãinã*6) (A/P)
    1068. Alte rezerve (P)
________
    *6) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

    107. Rezerve din conversie*7) (A/P)
________
    *7) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

    108. Interese care nu controleazã*8)
    1081. Interese care nu controleazã - rezultatul exerciţiului financiar (A/P)
    1082. Interese care nu controleazã - alte capitaluri proprii (A/P)
________
    *8) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

    109. Acţiuni proprii
    1091. Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt (A)
    1092. Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A)

    11. REZULTATUL REPORTAT

    117. Rezultatul reportat
    1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperitã (A/P)
    1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima datã a IAS, mai puţin IAS 29*9) (A/P)
    1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
    1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementãrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene (A/P)
_________
    *9) Acest cont apare doar la entitãţile care au aplicat Reglementãrile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi pânã la închiderea soldului acestui cont.

    12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

    121. Profit sau pierdere (A/P)

    129. Repartizarea profitului (A)

    14. CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RÃSCUMPÃRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII

    141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)

    149. Pierderi legate de emiterea, rãscumpãrarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)

    15. PROVIZIOANE

    151. Provizioane
    1511. Provizioane pentru litigii (P)
    1512. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P)
    1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizãri corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea (P)
    1514. Provizioane pentru restructurare (P)
    1515. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (P)
    1516. Provizioane pentru impozite (P)
    1518. Alte provizioane (P)

    16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE

    161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
    1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)
    1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bãnci (P)
    1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)
    1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P)

    162. Credite bancare pe termen lung
    1621. Credite bancare pe termen lung (P)
    1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţã (P)
    1623. Credite externe guvernamentale (P)
    1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
    1625. Credite bancare externe garantate de bãnci (P)
    1626. Credite de la trezoreria statului (P)
    1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)

    166. Datorii care privesc imobilizãrile financiare
    1661. Datorii faţã de entitãţile afiliate (P)
    1663. Datorii faţã de entitãţile de care compania este legatã prin interese de participare (P)

    167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P)

    168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate
    1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P)
    1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
    1685. Dobânzi aferente datoriilor faţã de entitãţile afiliate (P)
    1686. Dobânzi aferente datoriilor faţã de entitãţile de care compania este legatã prin interese de participare (P)
    1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P)

    169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A)

                        CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZÃRI

    20. IMOBILIZÃRI NECORPORALE

    201. Cheltuieli de constituire (A)

    203. Cheltuieli de dezvoltare (A)

    205. Concesiuni, brevete, licenţe, mãrci comerciale, drepturi şi active similare (A)

    207. Fond comercial
    2071. Fond comercial pozitiv*10) (A)
    2075. Fond comercial negativ*11) (P)
_________
    *10) Acest cont apare, de regulã, în situaţiile financiare anuale consolidate.
    *11) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

    208. Alte imobilizãri necorporale (A)

    21. IMOBILIZÃRI CORPORALE

    211. Terenuri şi amenajãri de terenuri (A)
    2111. Terenuri
    2112. Amenajãri de terenuri

    212. Construcţii (A)

    213. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii
    2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A)
    2132. Aparate şi instalaţii de mãsurare, control şi reglare (A)
    2133. Mijloace de transport (A)
    2134. Animale şi plantaţii (A)

    214. Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A)

    22. IMOBILIZÃRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE

    223. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii în curs de aprovizionare (A)

    224. Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare (A)

    23. IMOBILIZÃRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZÃRI

    231. Imobilizãri corporale în curs de execuţie (A)

    232. Avansuri acordate pentru imobilizãri corporale (A)

    233. Imobilizãri necorporale în curs de execuţie (A)

    234. Avansuri acordate pentru imobilizãri necorporale (A)

    26. IMOBILIZÃRI FINANCIARE

    261. Acţiuni deţinute la entitãţile afiliate (A)

    263. Interese de participare (A)

    264. Titluri puse în echivalenţã*12) (A)
__________
    *)12 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

    265. Alte titluri imobilizate (A)

    267. Creanţe imobilizate
    2671. Sume datorate de entitãţile afiliate (A)
    2672. Dobânda aferentã sumelor datorate de entitãţile afiliate (A)
    2673. Creanţe legate de interesele de participare (A)
    2674. Dobânda aferentã creanţelor legate de interesele de participare (A)
    2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)
    2676. Dobânda aferentã împrumuturilor acordate pe termen lung (A)
    2678. Alte creanţe imobilizate (A)
    2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)

    269. Vãrsãminte de efectuat pentru imobilizãri financiare
    2691. Vãrsãminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entitãţile afiliate (P)
    2692. Vãrsãminte de efectuat privind interesele de participare (P)
    2693. Vãrsãminte de efectuat pentru alte imobilizãri financiare (P)

    28. AMORTIZÃRI PRIVIND IMOBILIZÃRILE

    280. Amortizãri privind imobilizãrile necorporale
    2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
    2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
    2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mãrcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)
    2807. Amortizarea fondului comercial*13) (P)
    2808. Amortizarea altor imobilizãri necorporale (P)
_________
    *13) Acest cont apare, de regulã, în situaţiile financiare anuale consolidate.

    281. Amortizãri privind imobilizãrile corporale
    2811. Amortizarea amenajãrilor de terenuri (P)
    2812. Amortizarea construcţiilor (P)
    2813. Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor (P)
    2814. Amortizarea altor imobilizãri corporale (P)

    29. AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZÃRILOR

    290. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale
    2903. Ajustãri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
    2905. Ajustãri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mãrcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)
    2907. Ajustãri pentru deprecierea fondului comercial*14) (P)
    2908. Ajustãri pentru deprecierea altor imobilizãri necorporale (P)
_________
    *14) Acest cont apare, de regulã, în situaţiile financiare anuale consolidate.

    291. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale
    2911. Ajustãri pentru deprecierea terenurilor şi amenajãrilor de terenuri (P)
    2912. Ajustãri pentru deprecierea construcţiilor (P)
    2913. Ajustãri pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor (P)
    2914. Ajustãri pentru deprecierea altor imobilizãri corporale (P)

    293. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs de execuţie
    2931. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale în curs de execuţie (P)
    2933. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale în curs de execuţie (P)

    296. Ajustãri pentru pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare
    2961. Ajustãri pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entitãţile afiliate (P)
    2962. Ajustãri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)
    2963. Ajustãri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
    2964. Ajustãri pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitãţile afiliate (P)
    2965. Ajustãri pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare (P)
    2966. Ajustãri pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)
    2968. Ajustãri pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P)

         CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE

    30. STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE

    301. Materii prime (A)

    302. Materiale consumabile
    3021. Materiale auxiliare (A)
    3022. Combustibili (A)
    3023. Materiale pentru ambalat (A)
    3024. Piese de schimb (A)
    3025. Seminţe şi materiale de plantat (A)
    3026. Furaje (A)
    3028. Alte materiale consumabile (A)

    303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)

    308. Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P)

    32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE

    321. Materii prime în curs de aprovizionare (A)

    322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)

    323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A)

    326. Animale în curs de aprovizionare (A)

    327. Mãrfuri în curs de aprovizionare (A)

    328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A)

    33. PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE

    331. Produse în curs de execuţie (A)

    332. Servicii în curs de execuţie (A)

    34. PRODUSE

    341. Semifabricate (A)

    345. Produse finite (A)

    346. Produse reziduale (A)

    348. Diferenţe de preţ la produse (A/P)

    35. STOCURI AFLATE LA TERŢI

    351. Materii şi materiale aflate la terţi (A)

    354. Produse aflate la terţi (A)

    356. Animale aflate la terţi (A)

    357. Mãrfuri aflate la terţi (A)

    358. Ambalaje aflate la terţi (A)

    36. ANIMALE

    361. Animale şi pãsãri (A)

    368. Diferenţe de preţ la animale şi pãsãri (A/P)

    37. MÃRFURI

    371. Mãrfuri (A)

    378. Diferenţe de preţ la mãrfuri (A/P)

    38. AMBALAJE

    381. Ambalaje (A)

    388. Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P)

    39. AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE

    391. Ajustãri pentru deprecierea materiilor prime (P)

    392. Ajustãri pentru deprecierea materialelor
    3921. Ajustãri pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
    3922. Ajustãri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)

    393. Ajustãri pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie (P)

    394. Ajustãri pentru deprecierea produselor
    3941. Ajustãri pentru deprecierea semifabricatelor (P)
    3945. Ajustãri pentru deprecierea produselor finite (P)
    3946. Ajustãri pentru deprecierea produselor reziduale (P)

    395. Ajustãri pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi
    3951. Ajustãri pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi (P)
    3952. Ajustãri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi (P)
    3953. Ajustãri pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi (P)
    3954. Ajustãri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi (P)
    3956. Ajustãri pentru deprecierea animalelor aflate la terţi (P)
    3957. Ajustãri pentru deprecierea mãrfurilor aflate la terţi (P)
    3958. Ajustãri pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi (P)

    396. Ajustãri pentru deprecierea animalelor (P)

    397. Ajustãri pentru deprecierea mãrfurilor (P)

    398. Ajustãri pentru deprecierea ambalajelor (P)

                           CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI

    40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE

    401. Furnizori (P)

    403. Efecte de plãtit (P)

    404. Furnizori de imobilizãri (P)

    405. Efecte de plãtit pentru imobilizãri (P)

    408. Furnizori - facturi nesosite (P)

    409. Furnizori - debitori
    4091. Furnizori - debitori pentru cumpãrãri de bunuri de natura stocurilor (A)
    4092. Furnizori - debitori pentru prestãri de servicii (A)

    41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE

    411. Clienţi
    4111. Clienţi (A)
    4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A)

    413. Efecte de primit de la clienţi (A)

    418. Clienţi - facturi de întocmit (A)

    419. Clienţi - creditori (P)

    42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE

    421. Personal - salarii datorate (P)

    423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)

    424. Prime reprezentând participarea personalului la profit*15) (P)
_________
    *15) Se utilizeazã atunci când existã bazã legalã pentru acordarea acestora.

    425. Avansuri acordate personalului (A)

    426. Drepturi de personal neridicate (P)

    427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P)

    428. Alte datorii şi creanţe în legãturã cu personalul
    4281. Alte datorii în legãturã cu personalul (P)
    4282. Alte creanţe în legãturã cu personalul (A)

    43. ASIGURÃRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALÃ ŞI CONTURI ASIMILATE

    431. Asigurãri sociale
    4311. Contribuţia unitãţii la asigurãrile sociale (P)
    4312. Contribuţia personalului la asigurãrile sociale (P)
    4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurãrile sociale de sãnãtate (P)
    4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurãrile sociale de sãnãtate (P)

    437. Ajutor de şomaj
    4371. Contribuţia unitãţii la fondul de şomaj (P)
    4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P)

    438. Alte datorii şi creanţe sociale
    4381. Alte datorii sociale (P)
    4382. Alte creanţe sociale (A)

    44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE

    441. Impozitul pe profit/venit
    4411. Impozitul pe profit (P)
    4418. Impozitul pe venit*16) (P)
_________
    *16) Se utilizeazã pentru evidenţierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor, definite conform legii.

    442. Taxa pe valoarea adãugatã
    4423. TVA de platã (P)
    4424. TVA de recuperat (A)
    4426. TVA deductibilã (A)
    4427. TVA colectatã (P)
    4428. TVA neexigibilã (A/P)

    444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)

    445. Subvenţii
    4451. Subvenţii guvernamentale (A)
    4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A)
    4458. Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A)

    446. Alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate (P)

    447. Fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte asimilate (P)

    448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
    4481. Alte datorii faţã de bugetul statului (P)
    4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A)

    45. GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI

    451. Decontãri între entitãţile afiliate
    4511. Decontãri între entitãţile afiliate (A/P)
    4518. Dobânzi aferente decontãrilor între entitãţile afiliate (A/P)

    453. Decontãri privind interesele de participare
    4531. Decontãri privind interesele de participare (A/P)
    4538. Dobânzi aferente decontãrilor privind interesele de participare (A/P)

    455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor
    4551. Acţionari/asociaţi - conturi curente (P)
    4558. Acţionari/asociaţi - dobânzi la conturi curente (P)

    456. Decontãri cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P)

    457. Dividende de platã (P)

    458. Decontãri din operaţii în participaţie
    4581. Decontãri din operaţii în participaţie - pasiv (P)
    4582. Decontãri din operaţii în participaţie - activ (A)

    46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI

    461. Debitori diverşi (A)

    462. Creditori diverşi (P)

    47. CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE

    471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)

    472. Venituri înregistrate în avans (P)

    473. Decontãri din operaţii în curs de clarificare (A/P)

    475. SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII
    4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P)
    4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)
    4753. Donaţii pentru investiţii (P)
    4754. Plusuri de inventar de natura imobilizãrilor (P)
    4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)

    48. DECONTÃRI ÎN CADRUL UNITÃŢII

    481. Decontãri între unitate şi subunitãţi (A/P)

    482. Decontãri între subunitãţi (A/P)

    49. AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR

    491. Ajustãri pentru deprecierea creanţelor - clienţi (P)

    495. Ajustãri pentru deprecierea creanţelor - decontãri în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (P)

    496. Ajustãri pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi (P)

                        CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

    50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

    501. Acţiuni deţinute la entitãţile afiliate (A)

    505. Obligaţiuni emise şi rãscumpãrate (A)

    506. Obligaţiuni (A)

    508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
    5081. Alte titluri de plasament (A)
    5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A)

    509. Vãrsãminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt
    5091. Vãrsãminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entitãţile afiliate (P)
    5092. Vãrsãminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P)

    51. CONTURI LA BÃNCI

    511. Valori de încasat
    5112. Cecuri de încasat (A)
    5113. Efecte de încasat (A)
    5114. Efecte remise spre scontare (A)

    512. Conturi curente la bãnci
    5121. Conturi la bãnci în lei (A)
    5124. Conturi la bãnci în valutã (A)
    5125. Sume în curs de decontare (A)

    518. Dobânzi
    5186. Dobânzi de plãtit (P)
    5187. Dobânzi de încasat (A)

    519. Credite bancare pe termen scurt
    5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
    5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţã (P)
    5193. Credite externe guvernamentale (P)
    5194. Credite externe garantate de stat (P)
    5195. Credite externe garantate de bãnci (P)
    5196. Credite de la trezoreria statului (P)
    5197. Credite interne garantate de stat (P)
    5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)

    53. CASA

    531. Casa
    5311. Casa în lei (A)
    5314. Casa în valutã (A)

    532. Alte valori
    5321. Timbre fiscale şi poştale (A)
    5322. Bilete de tratament şi odihnã (A)
    5323. Tichete şi bilete de cãlãtorie (A)
    5328. Alte valori (A)

    54. ACREDITIVE

    541. Acreditive
    5411. Acreditive în lei (A)
    5412. Acreditive în valutã (A)

    542. Avansuri de trezorerie*17) (A)
__________
    *17) În acest cont vor fi evidenţiate şi sumele acordate prin sistemul de carduri.

    58. VIRAMENTE INTERNE

    581. Viramente interne (A/P)

    59. AJUSTÃRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

    591. Ajustãri pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entitãţile afiliate (P)

    595. Ajustãri pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi rãscumpãrate (P)

    596. Ajustãri pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P)

    598. Ajustãri pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P)

                        CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

    60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

    601. Cheltuieli cu materiile prime

    602. Cheltuieli cu materialele consumabile
    6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
    6022. Cheltuieli privind combustibilii
    6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
    6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
    6025. Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat
    6026. Cheltuieli privind furajele
    6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

    603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

    604. Cheltuieli privind materialele nestocate

    605. Cheltuieli privind energia şi apa

    606. Cheltuieli privind animalele şi pãsãrile

    607. Cheltuieli privind mãrfurile

    608. Cheltuieli privind ambalajele

    609. Reduceri comerciale primite

    61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI

    611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

    612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile

    613. Cheltuieli cu primele de asigurare

    614. Cheltuieli cu studiile şi cercetãrile

    62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI

    621. Cheltuieli cu colaboratorii

    622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile

    623. Cheltuieli de protocol, reclamã şi publicitate

    624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal

    625. Cheltuieli cu deplasãri, detaşãri şi transferãri

    626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

    627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

    628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

    63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, taxe ŞI VÃRSÃMINTE ASIMILATE

    635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate

    64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

    641. Cheltuieli cu salariile personalului

    642. Cheltuieli cu tichetele de masã acordate salariaţilor

    643. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit

    644. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii

    645. Cheltuieli privind asigurãrile şi protecţia socialã
    6451. Contribuţia unitãţii la asigurãrile sociale
    6452. Contribuţia unitãţii pentru ajutorul de şomaj
    6453. Contribuţia angajatorului pentru asigurãrile sociale de sãnãtate
    6456. Contribuţia unitãţii la schemele de pensii facultative
    6457. Contribuţia unitãţii la primele de asigurare voluntarã de sãnãtate
    6458. Alte cheltuieli privind asigurãrile şi protecţia socialã

    65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

    652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurãtor

    654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi

    658. Alte cheltuieli de exploatare
    6581. Despãgubiri, amenzi şi penalitãţi
    6582. Donaţii acordate
    6583. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital
    6588. Alte cheltuieli de exploatare

    66. CHELTUIELI FINANCIARE

    663. Pierderi din creanţe legate de participaţii

    664. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate
    6641. Cheltuieli privind imobilizãrile financiare cedate
    6642. Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate

    665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

    666. Cheltuieli privind dobânzile

    667. Cheltuieli privind sconturile acordate

    668. Alte cheltuieli financiare

    67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

    671. Cheltuieli privind calamitãţile şi alte evenimente extraordinare

    68. CHELTUIELI CU AMORTIZÃRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTÃRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

    681. Cheltuieli de exploatare privind amortizãrile, provizioanele şi ajustãrile pentru depreciere
    6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizãrilor
    6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
    6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustãrile pentru deprecierea imobilizãrilor
    6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustãrile pentru deprecierea activelor circulante

    686. Cheltuieli financiare privind amortizãrile şi ajustãrile pentru pierdere de valoare
    6863. Cheltuieli financiare privind ajustãrile pentru pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare
    6864. Cheltuieli financiare privind ajustãrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante
    6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor

    69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE

    691. Cheltuieli cu impozitul pe profit

    698. Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus*18)
_________
    *)18 Se utilizeazã conform reglementãrilor legale.

                         CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

    70. CIFRA DE AFACERI NETÃ

    701. Venituri din vânzarea produselor finite

    702. Venituri din vânzarea semifabricatelor

    703. Venituri din vânzarea produselor reziduale

    704. Venituri din servicii prestate

    705. Venituri din studii şi cercetãri

    706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii

    707. Venituri din vânzarea mãrfurilor

    708. Venituri din activitãţi diverse

    709. Reduceri comerciale acordate

    71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE

    711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

    712. Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie

    72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZÃRI

    721. Venituri din producţia de imobilizãri necorporale

    722. Venituri din producţia de imobilizãri corporale

    74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE

    741. Venituri din subvenţii de exploatare
    7411. Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri*19)
    7412. Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile
    7413. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
    7414. Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului
    7415. Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurãri şi protecţie socialã
    7416. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
    7417. Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
    7418. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datoratã
________
    *19) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.

    75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

    754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi

    758. Alte venituri din exploatare
    7581. Venituri din despãgubiri, amenzi şi penalitãţi
    7582. Venituri din donaţii primite
    7583. Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital
    7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii
    7588. Alte venituri din exploatare

    76. VENITURI FINANCIARE

    761. Venituri din imobilizãri financiare
    7611. Venituri din acţiuni deţinute la entitãţile afiliate
    7613. Venituri din interese de participare

    762. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt

    763. Venituri din creanţe imobilizate

    764. Venituri din investiţii financiare cedate
    7641. Venituri din imobilizãri financiare cedate
    7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate

    765. Venituri din diferenţe de curs valutar

    766. Venituri din dobânzi

    767. Venituri din sconturi obţinute

    768. Alte venituri financiare

    77. VENITURI EXTRAORDINARE

    771. Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare

    78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

    781. Venituri din provizioane şi ajustãri pentru depreciere privind activitatea de exploatare
    7812. Venituri din provizioane
    7813. Venituri din ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor
    7814. Venituri din ajustãri pentru deprecierea activelor circulante
    7815. Venituri din fondul comercial negativ*20)
_________
    *20) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

    786. Venituri financiare din ajustãri pentru pierdere de valoare
    7863. Venituri financiare din ajustãri pentru pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare
    7864. Venituri financiare din ajustãri pentru pierderea de valoare a activelor circulante

                           CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

    80. CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

    801. Angajamente acordate
    8011. Giruri şi garanţii acordate
    8018. Alte angajamente acordate

    802. Angajamente primite
    8021. Giruri şi garanţii primite
    8028. Alte angajamente primite

    803. Alte conturi în afara bilanţului
    8031. Imobilizãri corporale luate cu chirie
    8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
    8033. Valori materiale primite în pãstrare sau custodie
    8034. Debitori scoşi din activ, urmãriţi în continuare
    8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţã
    8036. Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate
    8037. Efecte scontate neajunse la scadenţã
    8038. Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie
    8039. Alte valori în afara bilanţului

    804. Amortizarea aferentã gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
    8045. Amortizarea aferentã gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

    805. Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţã
    8051. Dobânzi de plãtit
    8052. Dobânzi de încasat*21)
_________
    *21) Acest cont se foloseşte de cãtre entitãţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing,

    806. Certificate de emisii de gaze cu efect de serã

    807. Active contingente

    808. Datorii contingente

    89. BILANŢ

    891. Bilanţ de deschidere

    892. Bilanţ de închidere

                        CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE*22)
________
    *22) Pentru organizarea contabilitãţii de gestiune, folosirea conturilor din aceastã clasã este opţionalã.

    90. DECONTÃRI INTERNE

    901. Decontãri interne privind cheltuielile

    902. Decontãri interne privind producţia obţinutã

    903. Decontãri interne privind diferenţele de preţ

    92. CONTURI DE CALCULAŢIE

    921. Cheltuielile activitãţii de bazã

    922. Cheltuielile activitãţilor auxiliare

    923. Cheltuieli indirecte de producţie

    924. Cheltuieli generale de administraţie

    925. Cheltuieli de desfacere

    93. COSTUL PRODUCŢIEI

    931. Costul producţiei obţinute

    933. Costul producţiei în curs de execuţie

    CAP. V
    TRANSPUNEREA *23) SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANŢA DE VERIFICARE LA 31.12.2009 ÎN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL

---------
    *23) Administratorii entitãţilor rãspund pentru transpunerea corectã a soldurilor conturilor, din balanţele de verificare la 31 decembrie 2009, în conturile prevãzute în noul Plan de conturi general cuprins în prezentele reglementãri. De asemenea, se va urmãri ca transpunerea din vechile conturi sintetice în noile conturi sintetice de gradul unu şi doi, dacã este cazul, sã se efectueze în functie de natura sumelor reflectate în soldul fiecãrui cont.
┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ CONTURI │ CONTURI VECHI │
│ POTRIVIT REGLEMENTÃRILOR │ (conform Planului de conturi general │
│ CONTABILE CONFORME CU │ cuprins în Reglementãrile contabile │
│ DIRECTIVELE EUROPENE │ aprobate prin Ordinul ministrului │
│ │ finanţelor publice nr. 1752/2005, cu │
│ │modificãrile şi completãrile ulterioare)│
├────────┬────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────┤
│ Simbol │ │ Simbol │ │
│ cont │ Denumire cont │ cont │ Denumire cont │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 10 - CAPITAL ŞI REZERVE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│101 │Capital │101 │Capital │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1011│Capital subscris nevãrsat │ 1011│Capital subscris nevãrsat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1012│Capital subscris vãrsat │ 1012│Capital subscris vãrsat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1015│Patrimoniul regiei │ 1015│Patrimoniul regiei │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1016│Patrimoniul public │ 1016│Patrimoniul public │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│104 │Prime de capital │104 │Prime de capital │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1041│Prime de emisiune │ 1041│Prime de emisiune │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1042│Prime de fuziune/divizare │ 1042│Prime de fuziune/divizare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1043│Prime de aport │ 1043│Prime de aport │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1044│Prime de conversie a │ 1044│Prime de conversie a │
│ │obligaţiunilor în acţiuni │ │obligaţiunilor în acţiuni │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│105 │Rezerve din reevaluare │105 │Rezerve din reevaluare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│106 │Rezerve │106 │Rezerve │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1061│Rezerve legale │ 1061│Rezerve legale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1063│Rezerve statutare sau │ 1063│Rezerve statutare sau │
│ │contractuale │ │contractuale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1064│Rezerve de valoare justã │ 1064│Rezerve de valoare justã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1065│Rezerve reprezentând │ 1065│Rezerve reprezentând │
│ │surplusul realizat din │ │surplusul realizat din │
│ │rezerve din reevaluare │ │rezerve din reevaluare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1067│Rezerve din diferenţe de │ │Cont nou │
│ │curs valutar în relaţie cu │ │ │
│ │investiţia netã într-o │ │ │
│ │entitate strãinã │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1068│Alte rezerve │ 1068│Alte rezerve │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│107 │Rezerve din conversie │107 │Rezerve din conversie │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│108 │Interese care nu controleazã│108 │Interese minoritare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1081│Interese care nu │ 1081│Interese minoritare - │
│ │controleazã - rezultatul │ │rezultatul exerciţiului │
│ │exerciţiului financiar │ │financiar │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1082│Interese care nu │ 1082│Interese minoritare - alte │
│ │controleazã - alte │ │capitaluri proprii │
│ │capitaluri proprii │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│109 │Acţiuni proprii │109 │Acţiuni proprii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1091│Acţiuni proprii deţinute pe │ 1091│Acţiuni proprii deţinute pe │
│ │termen scurt │ │termen scurt │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1092│Acţiuni proprii deţinute pe │ 1092│Acţiuni proprii deţinute pe │
│ │termen lung │ │termen lung │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 11 - REZULTATUL REPORTAT │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│117 │Rezultatul reportat │117 │Rezultatul reportat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1171│Rezultatul reportat │ 1171│Rezultatul reportat │
│ │reprezentând profitul │ │reprezentând profitul │
│ │nerepartizat sau pierderea │ │nerepartizat sau pierderea │
│ │neacoperitã │ │neacoperitã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1172│Rezultatul reportat provenit│ 1172│Rezultatul reportat provenit │
│ │din adoptarea pentru prima │ │din adoptarea pentru prima │
│ │datã a IAS, mai puţin IAS │ │datã a IAS, mai puţin IAS │
│ │29*24) │ │29 │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│------- │
│ *24) Acest cont apare doar la entitãţile care au aplicat Reglementãrile │
│ contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi pânã la închiderea │
│ soldului acestui cont. │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│ 1174│Rezultatul reportat provenit│ 1174│Rezultatul reportat provenit │
│ │din corectarea erorilor │ │din corectarea erorilor │
│ │contabile │ │contabile │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1176│Rezultatul reportat provenit│ 1176│Rezultatul reportat provenit │
│ │din trecerea la aplicarea │ │din trecerea la aplicarea │
│ │Reglementãrilor contabile │ │Reglementãrilor contabile │
│ │conforme cu Directiva │ │conforme cu Directiva │
│ │ a IV-a a Comunitãţilor │ │ a IV-a a Comunitãţilor │
│ │Economice Europene │ │Economice Europene │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│121 │Profit sau pierdere │121 │Profit sau pierdere │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│129 │Repartizarea profitului │129 │Repartizarea profitului │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 14 - CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, │
│ RÃSCUMPÃRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU │
│ ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│141 │Câştiguri legate de │141 │Câştiguri legate de │
│ │vânzarea sau anularea │ │vânzarea sau anularea │
│ │instrumentelor de capitaluri│ │instrumentelor de capitaluri │
│ │proprii │ │proprii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│149 │Pierderi legate de emiterea,│149 │Pierderi legate de emiterea, │
│ │rãscumpãrarea, vânzarea, │ │rãscumpãrarea, vânzarea, │
│ │cedarea cu titlu gratuit │ │cedarea cu titlu gratuit │
│ │sau anularea instrumentelor │ │sau anularea instrumentelor │
│ │de capitaluri proprii │ │de capitaluri proprii │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 15 - PROVIZIOANE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│151 │Provizioane │151 │Provizioane │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1511│Provizioane pentru litigii │ 1511│Provizioane pentru litigii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1512│Provizioane pentru garanţii │ 1512│Provizioane pentru garanţii │
│ │acordate clienţilor │ │acordate clienţilor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1513│Provizioane pentru │ 1513│Provizioane pentru │
│ │dezafectare imobilizãri │ │dezafectare imobilizãri │
│ │corporale şi alte acţiuni │ │corporale şi alte acţiuni │
│ │similare legate de acestea │ │similare legate de acestea │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1514│Provizioane pentru │ 1514│Provizioane pentru │
│ │restructurare │ │restructurare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1515│Provizioane pentru pensii şi│ 1515│Provizioane pentru pensii şi │
│ │obligaţii similare │ │obligaţii similare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1516│Provizioane pentru impozite │ 1516│Provizioane pentru impozite │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1518│Alte provizioane │ 1518│Alte provizioane │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 16 - ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│161 │Împrumuturi din emisiuni │161 │Împrumuturi din emisiuni de │
│ │de obligaţiuni │ │obligaţiuni │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1614│Împrumuturi externe din │ 1614│Împrumuturi externe din │
│ │emisiuni de obligaţiuni │ │emisiuni de obligaţiuni │
│ │garantate de stat │ │garantate de stat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1615│Împrumuturi externe din │ 1615│Împrumuturi externe din │
│ │emisiuni de obligaţiuni │ │emisiuni de obligaţiuni │
│ │garantate de bãnci │ │garantate de bãnci │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1617│Împrumuturi interne din │ 1617│Împrumuturi interne din │
│ │emisiuni de obligaţiuni │ │emisiuni de obligaţiuni │
│ │garantate de stat │ │garantate de stat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1618│Alte împrumuturi din │ 1618│Alte împrumuturi din │
│ │emisiuni de obligaţiuni │ │emisiuni de obligaţiuni │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│162 │Credite bancare pe termen │162 │Credite bancare pe termen lung │
│ │lung │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1621│Credite bancare pe termen │ 1621│Credite bancare pe termen lung │
│ │lung │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1622│Credite bancare pe termen │ 1622│Credite bancare pe termen │
│ │lung nerambursate la │ │lung nerambursate la │
│ │scadenţã │ │scadenţã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1623│Credite externe │ 1623│Credite externe │
│ │guvernamentale │ │guvernamentale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1624│Credite bancare externe │ 1624│Credite bancare externe │
│ │garantate de stat │ │garantate de stat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1625│Credite bancare externe │ 1625│Credite bancare externe │
│ │garantate de bãnci │ │garantate de bãnci │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1626│Credite de la trezoreria │ 1626│Credite de la trezoreria │
│ │statului │ │statului │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1627│Credite bancare interne │ 1627│Credite bancare interne │
│ │garantate de stat │ │garantate de stat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│166 │Datorii care privesc │166 │Datorii care privesc │
│ │imobilizãrile financiare │ │imobilizãrile financiare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1661│Datorii faţã de entitãţile │ 1661│Datorii faţã de entitãţile │
│ │afiliate │ │afiliate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1663│Datorii faţã de entitãţile │ 1663│Datorii faţã de entitãţile de │
│ │de care compania este legatã│ │care compania este legatã │
│ │prin interese de participare│ │prin interese de participare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│167 │Alte împrumuturi şi datorii │167 │Alte împrumuturi şi datorii │
│ │asimilate │ │asimilate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│168 │Dobânzi aferente │168 │Dobânzi aferente │
│ │împrumuturilor şi datoriilor│ │împrumuturilor şi datoriilor │
│ │asimilate │ │asimilate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1681│Dobânzi aferente │ 1681│Dobânzi aferente │
│ │împrumuturilor din emisiuni │ │împrumuturilor din emisiuni │
│ │de obligaţiuni │ │de obligaţiuni │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1682│Dobânzi aferente creditelor │ 1682│Dobânzi aferente creditelor │
│ │bancare pe termen lung │ │bancare pe termen lung │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1685│Dobânzi aferente datoriilor │ 1685│Dobânzi aferente datoriilor │
│ │faţã de entitãţile afiliate │ │faţã de entitãţile afiliate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1686│Dobânzi aferente datoriilor │ 1686│Dobânzi aferente datoriilor │
│ │faţã de entitãţile de care │ │faţã de entitãţile de care │
│ │compania este legatã prin │ │compania este legatã prin │
│ │interese de participare │ │interese de participare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 1687│Dobânzi aferente altor │ 1687│Dobânzi aferente altor │
│ │împrumuturi şi datorii │ │împrumuturi şi datorii │
│ │asimilate │ │asimilate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│169 │Prime privind rambursarea │169 │Prime privind rambursarea │
│ │obligaţiunilor │ │obligaţiunilor │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZÃRI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 20 - IMOBILIZÃRI NECORPORALE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│201 │Cheltuieli de constituire │201 │Cheltuieli de constituire │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│203 │Cheltuieli de dezvoltare │203 │Cheltuieli de dezvoltare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│205 *25)│Concesiuni, brevete, │205 │Concesiuni, brevete, │
│ │licenţe, mãrci comerciale, │ │licenţe, mãrci comerciale, │
│ │drepturi şi active similare │ │drepturi şi active similare │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ -------- │
│ *25) În acest cont vor fi reflectate şi concesiunile, brevetele, licenţele,│
│ mãrcile comerciale, drepturile şi activele similare realizate cu forţe│
│ proprii, existente în sold la data transpunerii, pânã la scoaterea lor│
│ din evidenţã. │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│207 │Fond comercial │207 │Fond comercial │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2071│Fond comercial pozitiv │ 2071│Fond comercial pozitiv │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2075│Fond comercial negativ │ 2075│Fond comercial negativ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│208 │Alte imobilizãri necorporale│208 │Alte imobilizãri necorporale │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 21 - IMOBILIZÃRI CORPORALE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│211 │Terenuri şi amenajãri de │211 │Terenuri şi amenajãri de │
│ │terenuri │ │terenuri │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2111│Terenuri │ 2111│Terenuri │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2112│Amenajãri de terenuri │ 2112│Amenajãri de terenuri │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│212 │Construcţii │212 │Construcţii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│213 │Instalaţii tehnice, mijloace│213 │Instalaţii tehnice, mijloace │
│ │de transport, animale şi │ │de transport, animale şi │
│ │plantaţii │ │plantaţii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2131│Echipamente tehnologice │ 2131│Echipamente tehnologice │
│ │(maşini, utilaje şi insta- │ │(maşini, utilaje şi instalaţii │
│ │laţii de lucru) │ │de lucru) │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2132│Aparate şi instalaţii de │ 2132│Aparate şi instalaţii de │
│ │mãsurare, control şi reglare│ │mãsurare, control şi reglare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2133│Mijloace de transport │ 2133│Mijloace de transport │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2134│Animale şi plantaţii │ 2134│Animale şi plantaţii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│214 │Mobilier, aparaturã biroticã│214 │Mobilier, aparaturã biroticã, │
│ │echipamente de protecţie a │ │echipamente de protecţie a │
│ │valorilor umane şi materiale│ │valorilor umane şi materiale │
│ │şi alte active corporale │ │şi alte active corporale │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 22 - IMOBILIZÃRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│223 │Instalaţii tehnice, mijloace│ │Cont nou │
│ │de transport, animale şi │ │ │
│ │plantaţii în curs de │ │ │
│ │aprovizionare │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│224 │Mobilier, aparaturã biroticã│ │Cont nou │
│ │echipamente de protecţie a │ │ │
│ │valorilor umane şi materiale│ │ │
│ │şi alte active corporale în │ │ │
│ │curs de aprovizionare │ │ │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 23 - IMOBILIZÃRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZÃRI │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│231 │Imobilizãri corporale în │231 │Imobilizãri corporale în curs │
│ │curs de execuţie │ │de execuţie │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│232 │Avansuri acordate pentru │232 │Avansuri acordate pentru │
│ │imobilizãri corporale │ │imobilizãri corporale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│233 │Imobilizãri necorporale în │233 │Imobilizãri necorporale în │
│ │curs de execuţie │ │curs de execuţie │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│234 │Avansuri acordate pentru │234 │Avansuri acordate pentru │
│ │imobilizãri necorporale │ │imobilizãri necorporale │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 26 - IMOBILIZÃRI FINANCIARE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│261 │Acţiuni deţinute la enti- │261 │Acţiuni deţinute la entitãţile │
│ │tãţile afiliate │ │afiliate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│263 │Interese de participare │263 │Interese de participare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│264 │Titluri puse în echivalenţã │264 │Titluri puse în echivalenţã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│265 │Alte titluri imobilizate │265 │Alte titluri imobilizate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│267 │Creanţe imobilizate │267 │Creanţe imobilizate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2671│Sume datorate de entitãţile │ 2671│Sume datorate de entitãţile │
│ │afiliate │ │afiliate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2672│Dobânda aferentã sumelor │ 2672│Dobânda aferentã sumelor │
│ │datorate de entitãţile │ │datorate de entitãţile │
│ │afiliate │ │afiliate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2673│Creanţe legate de │ 2673│Creanţe legate de │
│ │interesele de participare │ │interesele de participare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2674│Dobânda aferentã │ 2674│Dobânda aferentã │
│ │creanţelor legate de │ │creanţelor legate de │
│ │interesele de participare │ │interesele de participare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2675│Împrumuturi acordate pe │ 2675│Împrumuturi acordate pe │
│ │termen lung │ │termen lung │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2676│Dobânda aferentã │ 2676│Dobânda aferentã │
│ │împrumuturilor acordate pe │ │împrumuturilor acordate pe │
│ │termen lung │ │termen lung │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2678│Alte creanţe imobilizate │ 2678│Alte creanţe imobilizate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2679│Dobânzi aferente altor │ 2679│Dobânzi aferente altor │
│ │creanţe imobilizate │ │creanţe imobilizate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│269 │Vãrsãminte de efectuat │269 │Vãrsãminte de efectuat │
│ │pentru imobilizãri │ │pentru imobilizãri financiare │
│ │financiare │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2691│Vãrsãminte de efectuat │ 2691│Vãrsãminte de efectuat │
│ │privind acţiunile deţinute │ │privind acţiunile deţinute la │
│ │la entitãţile afiliate │ │entitãţile afiliate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2692│Vãrsãminte de efectuat │ 2692│Vãrsãminte de efectuat │
│ │privind interesele de │ │privind interesele de │
│ │participare │ │participare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2693│Vãrsãminte de efectuat │ 2693│Vãrsãminte de efectuat │
│ │pentru alte imobilizãri │ │pentru alte imobilizãri │
│ │financiare │ │financiare │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 28 - AMORTIZÃRI PRIVIND IMOBILIZÃRILE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│280 │Amortizãri privind │280 │Amortizãri privind │
│ │imobilizãrile necorporale │ │imobilizãrile necorporale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2801│Amortizarea cheltuielilor │ 2801│Amortizarea cheltuielilor de │
│ │de constituire │ │constituire │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2803│Amortizarea cheltuielilor │ 2803│Amortizarea cheltuielilor de │
│ │de dezvoltare │ │dezvoltare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2805│Amortizarea concesiunilor, │ 2805│Amortizarea concesiunilor, │
│ │brevetelor, licenţelor, │ │brevetelor, licenţelor, │
│ │mãrcilor comerciale, │ │mãrcilor comerciale, │
│ │drepturilor şi activelor │ │drepturilor şi activelor │
│ │similare │ │similare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2807│Amortizarea fondului │ 2807│Amortizarea fondului │
│ │comercial │ │comercial │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2808│Amortizarea altor │ 2808│Amortizarea altor │
│ │imobilizãri necorporale │ │imobilizãri necorporale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│281 │Amortizãri privind │281 │Amortizãri privind │
│ │imobilizãrile corporale │ │imobilizãrile corporale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2811│Amortizarea amenajãrilor │ 2811│Amortizarea amenajãrilor │
│ │de terenuri │ │de terenuri │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2812│Amortizarea construcţiilor │ 2812│Amortizarea construcţiilor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2813│Amortizarea instalaţiilor, │ 2813│Amortizarea instalaţiilor, │
│ │mijloacelor de transport, │ │mijloacelor de transport, │
│ │animalelor şi plantaţiilor │ │animalelor şi plantaţiilor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2814│Amortizarea altor │ 2814│Amortizarea altor │
│ │imobilizãri corporale │ │imobilizãri corporale │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 29 - AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE │
│ VALOARE A IMOBILIZÃRILOR │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│290 │Ajustãri pentru deprecierea │290 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │imobilizãrilor necorporale │ │imobilizãrilor necorporale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2903│Ajustãri pentru deprecierea │ 2903│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │cheltuielilor de dezvoltare │ │cheltuielilor de dezvoltare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2905│Ajustãri pentru deprecierea │ 2905│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │concesiunilor, brevetelor, │ │concesiunilor, brevetelor, │
│ │licenţelor, mãrcilor │ │licenţelor, mãrcilor │
│ │comerciale, drepturilor şi │ │comerciale, drepturilor şi │
│ │activelor similare │ │activelor similare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2907│Ajustãri pentru deprecierea │ 2907│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │fondului comercial │ │fondului comercial │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2908│Ajustãri pentru deprecierea │ 2908│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │altor imobilizãri necorporale │altor imobilizãri necorporale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│291 │Ajustãri pentru deprecierea │291 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │imobilizãrilor corporale │ │imobilizãrilor corporale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2911│Ajustãri pentru deprecierea │ 2911│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │terenurilor şi amenajãrilor │ │terenurilor şi amenajãrilor │
│ │de terenuri │ │de terenuri │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2912│Ajustãri pentru deprecierea │ 2912│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │construcţiilor │ │construcţiilor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2913│Ajustãri pentru deprecierea │ 2913│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │instalaţiilor, mijloacelor │ │instalaţiilor, mijloacelor de │
│ │de transport, animalelor şi │ │transport, animalelor şi │
│ │plantaţiilor │ │plantaţiilor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2914│Ajustãri pentru deprecierea │ 2914│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │altor imobilizãri corporale │ │altor imobilizãri corporale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│293 │Ajustãri pentru deprecierea │293 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │imobilizãrilor în curs de │ │imobilizãrilor în curs de │
│ │execuţie │ │execuţie │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2931│Ajustãri pentru deprecierea │ 2931│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │imobilizãrilor corporale în │ │imobilizãrilor corporale în │
│ │curs de execuţie │ │curs de execuţie │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2933│Ajustãri pentru deprecierea │ 2933│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │imobilizãrilor necorporale │ │imobilizãrilor necorporale în │
│ │în curs de execuţie │ │curs de execuţie │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│296 │Ajustãri pentru pierderea │296 │Ajustãri pentru pierderea │
│ │de valoare a imobilizãrilor │ │de valoare a imobilizãrilor │
│ │financiare │ │financiare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2961│Ajustãri pentru pierderea │ 2961│Ajustãri pentru pierderea │
│ │de valoare a acţiunilor │ │de valoare a acţiunilor │
│ │deţinute la entitãţile │ │deţinute la entitãţile │
│ │afiliate │ │afiliate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2962│Ajustãri pentru pierderea │ 2962│Ajustãri pentru pierderea │
│ │de valoare a intereselor de │ │de valoare a intereselor de │
│ │participare │ │participare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2963│Ajustãri pentru pierderea │ 2963│Ajustãri pentru pierderea │
│ │de valoare a altor titluri │ │de valoare a altor titluri │
│ │imobilizate │ │imobilizate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2964│Ajustãri pentru pierderea │ 2964│Ajustãri pentru pierderea │
│ │de valoare a sumelor │ │de valoare a sumelor │
│ │datorate de entitãţile │ │datorate de entitãţile │
│ │afiliate │ │afiliate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2965│Ajustãri pentru pierderea │ 2965│Ajustãri pentru pierderea │
│ │de valoare a creanţelor │ │de valoare a creanţelor │
│ │legate de interesele de │ │legate de interesele de │
│ │participare │ │participare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2966│Ajustãri pentru pierderea │ 2966│Ajustãri pentru pierderea │
│ │de valoare a împrumuturilor │ │de valoare a împrumuturilor │
│ │acordate pe termen lung │ │acordate pe termen lung │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 2968│Ajustãri pentru pierderea │ 2968│Ajustãri pentru pierderea │
│ │de valoare a altor creanţe │ │de valoare a altor creanţe │
│ │imobilizate │ │imobilizate │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│301 │Materii prime │301 │Materii prime │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│302 │Materiale consumabile │302 │Materiale consumabile │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3021│Materiale auxiliare │ 3021│Materiale auxiliare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3022│Combustibili │ 3022│Combustibili │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3023│Materiale pentru ambalat │ 3023│Materiale pentru ambalat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3024│Piese de schimb │ 3024│Piese de schimb │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3025│Seminţe şi materiale de │ 3025│Seminţe şi materiale de plantat│
│ │plantat │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3026│Furaje │ 3026│Furaje │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3028│Alte materiale consumabile │ 3028│Alte materiale consumabile │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│303 │Materiale de natura │303 │Materiale de natura │
│ │obiectelor de inventar │ │obiectelor de inventar │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│308 │Diferenţe de preţ la materii│308 │Diferenţe de preţ la materii │
│ │prime şi materiale │ │prime şi materiale │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 32 - STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│321 │Materii prime în curs de │ │Cont nou │
│ │aprovizionare │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│322 │Materiale consumabile în │ │Cont nou │
│ │curs de aprovizionare │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│323 │Materiale de natura │ │Cont nou │
│ │obiectelor de inventar în │ │ │
│ │curs de aprovizionare │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│326 │Animale în curs de │ │Cont nou │
│ │aprovizionare │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│327 │Mãrfuri în curs de │ │Cont nou │
│ │aprovizionare │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│328 │Ambalaje în curs de │ │Cont nou │
│ │aprovizionare │ │ │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 33 - PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│331 │Produse în curs de execuţie │331 │Produse în curs de execuţie │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│332 │Servicii în curs de execuţie│332 │Lucrãri şi servicii în curs de │
│ │ │ │execuţie │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 34 - PRODUSE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│341 │Semifabricate │341 │Semifabricate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│345 │Produse finite │345 │Produse finite │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│346 │Produse reziduale │346 │Produse reziduale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│348 │Diferenţe de preţ la produse│348 │Diferenţe de preţ la produse │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TERŢI │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│351 │Materii şi materiale aflate │351 │Materii şi materiale aflate la │
│ │la terţi │ │terţi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│354 │Produse aflate la terţi │354 │Produse aflate la terţi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│356 │Animale aflate la terţi │356 │Animale aflate la terţi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│357 │Mãrfuri aflate la terţi │357 │Mãrfuri aflate la terţi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│358 │Ambalaje aflate la terţi │358 │Ambalaje aflate la terţi │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 36 - ANIMALE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│361 │Animale şi pãsãri │361 │Animale şi pãsãri │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│368 │Diferenţe de preţ la │368 │Diferenţe de preţ la animale │
│ │animale şi pãsãri │ │şi pãsãri │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 37 - MÃRFURI │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│371 │Mãrfuri │371 │Mãrfuri │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│378 │Diferenţe de preţ la mãrfuri│378 │Diferenţe de preţ la mãrfuri │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 38 - AMBALAJE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│381 │Ambalaje │381 │Ambalaje │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│388 │Diferenţe de preţ la │388 │Diferenţe de preţ la ambalaje │
│ │ambalaje │ │ │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 39 - AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR │
│ ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│391 │Ajustãri pentru deprecierea │391 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │materiilor prime │ │materiilor prime │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│392 │Ajustãri pentru deprecierea │392 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │materialelor │ │materialelor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3921│Ajustãri pentru deprecierea │ 3921│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │materialelor consumabile │ │materialelor consumabile │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3922│Ajustãri pentru deprecierea │ 3922│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │materialelor de natura │ │materialelor de natura │
│ │obiectelor de inventar │ │obiectelor de inventar │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│393 │Ajustãri pentru deprecierea │393 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │producţiei în curs de │ │producţiei în curs de execuţie │
│ │execuţie │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│394 │Ajustãri pentru deprecierea │394 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │produselor │ │produselor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3941│Ajustãri pentru deprecierea │ 3941│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │semifabricatelor │ │semifabricatelor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3945│Ajustãri pentru deprecierea │ 3945│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │produselor finite │ │produselor finite │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3946│Ajustãri pentru deprecierea │ 3946│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │produselor reziduale │ │produselor reziduale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│395 │Ajustãri pentru deprecierea │395 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │stocurilor aflate la terţi │ │stocurilor aflate la terţi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3951│Ajustãri pentru deprecierea │ 3951│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │materiilor şi materialelor │ │materiilor şi materialelor │
│ │aflate la terţi │ │aflate la terţi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3952│Ajustãri pentru deprecierea │ 3952│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │semifabricatelor aflate la │ │semifabricatelor aflate la │
│ │terţi │ │terţi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3953│Ajustãri pentru deprecierea │ 3953│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │produselor finite aflate la │ │produselor finite aflate la │
│ │terţi │ │terţi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3954│Ajustãri pentru deprecierea │ 3954│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │produselor reziduale aflate │ │produselor reziduale aflate la │
│ │la terţi │ │terţi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3956│Ajustãri pentru deprecierea │ 3956│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │animalelor aflate la terţi │ │animalelor aflate la terţi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3957│Ajustãri pentru deprecierea │ 3957│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │mãrfurilor aflate la terţi │ │mãrfurilor aflate la terţi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 3958│Ajustãri pentru deprecierea │ 3958│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ambalajelor aflate la terţi │ │ambalajelor aflate la terţi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│396 │Ajustãri pentru deprecierea │396 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │animalelor │ │animalelor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│397 │Ajustãri pentru deprecierea │397 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │mãrfurilor │ │mãrfurilor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│398 │Ajustãri pentru deprecierea │398 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ambalajelor │ │ambalajelor │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 40 - FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│401 │Furnizori │401 │Furnizori │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│403 │Efecte de plãtit │403 │Efecte de plãtit │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│404 │Furnizori de imobilizãri │404 │Furnizori de imobilizãri │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│405 │Efecte de plãtit pentru │405 │Efecte de plãtit pentru │
│ │imobilizãri │ │imobilizãri │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│408 │Furnizori - facturi nesosite│408 │Furnizori - facturi nesosite │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│409 │Furnizori - debitori │409 │Furnizori - debitori │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4091│Furnizori - debitori pentru │ 4091│Furnizori - debitori pentru │
│ │cumpãrãri de bunuri de │ │cumpãrãri de bunuri de │
│ │natura stocurilor │ │natura stocurilor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4092│Furnizori - debitori pentru │ 4092│Furnizori - debitori pentru │
│ │prestãri de servicii │ │prestãri de servicii şi │
│ │ │ │executãri de lucrãri │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 41 - CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│411 │Clienţi │411 │Clienţi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4111│Clienţi │ 4111│Clienţi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4118│Clienţi incerţi sau în │ 4118│Clienţi incerţi sau în litigiu │
│ │litigiu │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│413 │Efecte de primit de la │413 │Efecte de primit de la clienţi │
│ │clienţi │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│418 │Clienţi - facturi de │418 │Clienţi - facturi de întocmit │
│ │întocmit │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│419 │Clienţi - creditori │419 │Clienţi - creditori │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 42 - PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│421 │Personal - salarii datorate │421 │Personal - salarii datorate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│423 │Personal - ajutoare │423 │Personal - ajutoare materiale │
│ │materiale datorate │ │datorate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│424 │Prime reprezentând │424 │Prime reprezentând │
│ │participarea personalului │ │participarea personalului la │
│ │la profit │ │profit │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│425 │Avansuri acordate │425 │Avansuri acordate │
│ │personalului │ │personalului │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│426 │Drepturi de personal │426 │Drepturi de personal │
│ │neridicate │ │neridicate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│427 │Reţineri din salarii │427 │Reţineri din salarii datorate │
│ │datorate terţilor │ │terţilor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│428 │Alte datorii şi creanţe în │428 │Alte datorii şi creanţe în │
│ │legãturã cu personalul │ │legãturã cu personalul │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4281│Alte datorii în legãturã cu │ 4281│Alte datorii în legãturã cu │
│ │personalul │ │personalul │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4282│Alte creanţe în legãturã cu │ 4282│Alte creanţe în legãturã cu │
│ │personalul │ │personalul │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 43 - ASIGURÃRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALÃ ŞI CONTURI ASIMILATE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│431 │Asigurãri sociale │431 │Asigurãri sociale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4311│Contribuţia unitãţii la │ 4311│Contribuţia unitãţii la │
│ │asigurãrile sociale │ │asigurãrile sociale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4312│Contribuţia personalului la │ 4312│Contribuţia personalului la │
│ │asigurãrile sociale │ │asigurãrile sociale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4313│Contribuţia angajatorului │ 4313│Contribuţia angajatorului │
│ │pentru asigurãrile sociale │ │pentru asigurãrile sociale de │
│ │de sãnãtate │ │sãnãtate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4314│Contribuţia angajaţilor │ 4314│Contribuţia angajaţilor pentru │
│ │pentru asigurãrile sociale │ │asigurãrile sociale de │
│ │de sãnãtate │ │sãnãtate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│437 │Ajutor de şomaj │437 │Ajutor de şomaj │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4371│Contribuţia unitãţii la │ 4371│Contribuţia unitãţii la fondul │
│ │fondul de şomaj │ │de şomaj │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4372│Contribuţia personalului la │ 4372│Contribuţia personalului la │
│ │fondul de şomaj │ │fondul de şomaj │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│438 │Alte datorii şi creanţe │438 │Alte datorii şi creanţe │
│ │sociale │ │sociale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4381│Alte datorii sociale │ 4381│Alte datorii sociale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4382│Alte creanţe sociale │ 4382│Alte creanţe sociale │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│441 │Impozitul pe profit/venit │441 │Impozitul pe profit/venit │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4411│Impozitul pe profit │ 4411│Impozitul pe profit curent │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4418│Impozitul pe venit │ 4418│Impozitul pe venit │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│442 │Taxa pe valoarea adãugatã │442 │Taxa pe valoarea adãugatã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4423│TVA de platã │ 4423│TVA de platã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4424│TVA de recuperat │ 4424│TVA de recuperat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4426│TVA deductibilã │ 4426│TVA deductibilã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4427│TVA colectatã │ 4427│TVA colectatã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4428│TVA neexigibilã │ 4428│TVA neexigibilã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│444 │Impozitul pe venituri de │444 │Impozitul pe venituri de │
│ │natura salariilor │ │natura salariilor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│445 │Subvenţii │445 │Subvenţii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4451│Subvenţii guvernamentale │ 4451│Subvenţii guvernamentale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4452│Împrumuturi nerambursabile │ 4452│Împrumuturi nerambursabile │
│ │cu caracter de subvenţii │ │cu caracter de subvenţii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4458│Alte sume primite cu │ 4458│Alte sume primite cu caracter │
│ │caracter de subvenţii │ │de subvenţii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│446 │Alte impozite, taxe şi │446 │Alte impozite, taxe şi │
│ │vãrsãminte asimilate │ │vãrsãminte asimilate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│447 │Fonduri speciale - taxe şi │447 │Fonduri speciale - taxe şi │
│ │vãrsãminte asimilate │ │vãrsãminte asimilate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│448 │Alte datorii şi creanţe cu │448 │Alte datorii şi creanţe cu │
│ │bugetul statului │ │bugetul statului │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4481│Alte datorii faţã de bugetul│ 4481│Alte datorii faţã de bugetul │
│ │statului │ │statului │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4482│Alte creanţe privind bugetul│ 4482│Alte creanţe privind bugetul │
│ │statului │ │statului │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 45 - GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│451 │Decontãri între entitãţile │451 │Decontãri între entitãţile │
│ │afiliate │ │afiliate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4511│Decontãri între entitãţile │ 4511│Decontãri între entitãţile │
│ │afiliate │ │afiliate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4518│Dobânzi aferente │ 4518│Dobânzi aferente │
│ │decontãrilor între │ │decontãrilor între entitãţile │
│ │entitãţile afiliate │ │afiliate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│453 │Decontãri privind interesele│453 │Decontãri privind interesele │
│ │de participare │ │de participare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4531│Decontãri privind interesele│ 4531│Decontãri privind interesele │
│ │de participare │ │de participare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4538│Dobânzi aferente │ 4538│Dobânzi aferente │
│ │decontãrilor privind │ │decontãrilor privind │
│ │interesele de participare │ │interesele de participare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│455 │Sume datorate acţionarilor/ │455 │Sume datorate acţionarilor/ │
│ │asociaţilor │ │asociaţilor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4551│Acţionari/asociaţi - conturi│ 4551│Acţionari/asociaţi - conturi │
│ │curente │ │curente │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4558│Acţionari/asociaţi - dobânzi│ 4558│Acţionari/asociaţi - dobânzi │
│ │la conturi curente │ │la conturi curente │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│456 │Decontãri cu acţionarii/ │456 │Decontãri cu acţionarii/ │
│ │asociaţii privind capitalul │ │asociaţii privind capitalul │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│457 │Dividende de platã │457 │Dividende de platã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│458 │Decontãri din operaţii în │458 │Decontãri din operaţii în │
│ │participaţie │ │participaţie │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4581│Decontãri din operaţii în │ 4581│Decontãri din operaţii în │
│ │participaţie - pasiv │ │participaţie-pasiv │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4582│Decontãri din operaţii în │ 4582│Decontãri din operaţii în │
│ │participaţie - activ │ │participaţie-activ │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 46 - DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│461 │Debitori diverşi │461 │Debitori diverşi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│462 │Creditori diverşi │462 │Creditori diverşi │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 47 - CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│471 │Cheltuieli înregistrate în │471 │Cheltuieli înregistrate în │
│ │avans │ │avans │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│472 │Venituri înregistrate în │472 │Venituri înregistrate în │
│ │avans │ │avans │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│473 │Decontãri din operaţii în │473 │Decontãri din operaţii în curs │
│ │curs de clarificare │ │de clarificare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│475 │Subvenţii pentru investiţii │ │Cont nou │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4751│Subvenţii guvernamentale │ 131│Subvenţii guvernamentale │
│ │pentru investiţii │ │pentru investiţii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4752│Împrumuturi nerambursabile │ 132│Împrumuturi nerambursabile │
│ │cu caracter de subvenţii │ │cu caracter de subvenţii │
│ │pentru investiţii │ │pentru investiţii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4753│Donaţii pentru investiţii │ 133│Donaţii pentru investiţii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4754│Plusuri de inventar de │ 134│Plusuri de inventar de natura │
│ │natura imobilizãrilor │ │imobilizãrilor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4758│Alte sume primite cu │ 138│Alte sume primite cu caracter │
│ │caracter de subvenţii │ │de subvenţii pentru investiţii │
│ │pentru investiţii │ │ │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 48 - DECONTÃRI ÎN CADRUL UNITÃŢII │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│481 │Decontãri între unitate şi │481 │Decontãri între unitate şi │
│ │subunitãţi │ │subunitãţi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│482 │Decontãri între subunitãţi │482 │Decontãri între subunitãţi │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 49 - AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│491 │Ajustãri pentru deprecierea │491 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │creanţelor - clienţi │ │creanţelor - clienţi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│495 │Ajustãri pentru deprecierea │495 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │creanţelor - decontãri în │ │creanţelor - decontãri în │
│ │cadrul grupului şi cu │ │cadrul grupului şi cu │
│ │acţionarii/asociaţii │ │acţionarii/asociaţii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│496 │Ajustãri pentru deprecierea │496 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │creanţelor-debitori diverşi │ │creanţelor - debitori diverşi │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 50 - INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│501 │Acţiuni deţinute la │501 │Acţiuni deţinute la entitãţile │
│ │entitãţile afiliate │ │afiliate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│505 │Obligaţiuni emise şi │505 │Obligaţiuni emise şi │
│ │rãscumpãrate │ │rãscumpãrate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│506 │Obligaţiuni │506 │Obligaţiuni │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│508 │Alte investiţii pe termen │508 │Alte investiţii pe termen │
│ │scurt şi creanţe asimilate │ │scurt şi creanţe asimilate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5081│Alte titluri de plasament │ 5081│Alte titluri de plasament │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5088│Dobânzi la obligaţiuni şi │ 5088│Dobânzi la obligaţiuni şi │
│ │titluri de plasament │ │titluri de plasament │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│509 │Vãrsãminte de efectuat │509 │Vãrsãminte de efectuat │
│ │pentru investiţiile pe │ │pentru investiţiile pe termen │
│ │termen scurt │ │scurt │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5091│Vãrsãminte de efectuat │ 5091│Vãrsãminte de efectuat │
│ │pentru acţiunile deţinute la│ │pentru acţiunile deţinute la │
│ │entitãţile afiliate │ │entitãţile afiliate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5092│Vãrsãminte de efectuat │ 5092│Vãrsãminte de efectuat │
│ │pentru alte investiţii pe │ │pentru alte investiţii pe │
│ │termen scurt │ │termen scurt │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 51 - CONTURI LA BÃNCI │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│511 │Valori de încasat │511 │Valori de încasat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5112│Cecuri de încasat │ 5112│Cecuri de încasat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5113│Efecte de încasat │ 5113│Efecte de încasat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5114│Efecte remise spre scontare │ 5114│Efecte remise spre scontare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│512 │Conturi curente la bãnci │512 │Conturi curente la bãnci │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5121│Conturi la bãnci în lei │ 5121│Conturi la bãnci în lei │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5124│Conturi la bãnci în valutã │ 5124│Conturi la bãnci în valutã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5125│Sume în curs de decontare │ 5125│Sume în curs de decontare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│518 │Dobânzi │518 │Dobânzi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5186│Dobânzi de plãtit │ 5186│Dobânzi de plãtit │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5187│Dobânzi de încasat │ 5187│Dobânzi de încasat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│519 │Credite bancare pe termen │519 │Credite bancare pe termen │
│ │scurt │ │scurt │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5191│Credite bancare pe termen │ 5191│Credite bancare pe termen │
│ │scurt │ │scurt │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5192│Credite bancare pe termen │ 5192│Credite bancare pe termen │
│ │scurt nerambursate la │ │scurt nerambursate la │
│ │scadenţã │ │scadenţã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5193│Credite externe │ 5193│Credite externe │
│ │guvernamentale │ │guvernamentale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5194│Credite externe garantate │ 5194│Credite externe garantate de │
│ │de stat │ │stat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5195│Credite externe garantate │ 5195│Credite externe garantate de │
│ │de bãnci │ │bãnci │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5196│Credite de la trezoreria │ 5196│Credite de la trezoreria │
│ │statului │ │statului │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5197│Credite interne garantate │ 5197│Credite interne garantate de │
│ │de stat │ │stat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5198│Dobânzi aferente creditelor │ 5198│Dobânzi aferente creditelor │
│ │bancare pe termen scurt │ │bancare pe termen scurt │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 53 - CASA │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│531 │Casa │531 │Casa │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5311│Casa în lei │ 5311│Casa în lei │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5314│Casa în valutã │ 5314│Casa în valutã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│532 │Alte valori │532 │Alte valori │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5321│Timbre fiscale şi poştale │ 5321│Timbre fiscale şi poştale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5322│Bilete de tratament şi │ 5322│Bilete de tratament şi │
│ │odihnã │ │odihnã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5323│Tichete şi bilete de │ 5323│Tichete şi bilete de cãlãtorie │
│ │cãlãtorie │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5328│Alte valori │ 5328│Alte valori │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 54 - ACREDITIVE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│541 │Acreditive │541 │Acreditive │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5411│Acreditive în lei │ 5411│Acreditive în lei │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 5412│Acreditive în valutã │ 5412│Acreditive în valutã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│542 │Avansuri de trezorerie │542 │Avansuri de trezorerie │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 58 - VIRAMENTE INTERNE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│581 │Viramente interne │581 │Viramente interne │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 59 - AJUSTÃRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│591 │Ajustãri pentru pierderea │591 │Ajustãri pentru pierderea de │
│ │de valoare a acţiunilor │ │valoare a acţiunilor deţinute │
│ │deţinute la entitãţile │ │la entitãţile afiliate │
│ │afiliate │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│595 │Ajustãri pentru pierderea │595 │Ajustãri pentru pierderea de │
│ │de valoare a obligaţiunilor │ │valoare a obligaţiunilor emise │
│ │emise şi rãscumpãrate │ │şi rãscumpãrate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│596 │Ajustãri pentru pierderea │596 │Ajustãri pentru pierderea de │
│ │de valoare a obligaţiunilor │ │valoare a obligaţiunilor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│598 │Ajustãri pentru pierderea │598 │Ajustãri pentru pierderea de │
│ │de valoare a altor investi- │ │valoare a altor investiţii pe │
│ │ţii pe termen scurt şi │ │termen scurt şi creanţe │
│ │creanţe asimilate │ │asimilate │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 60 - CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│601 │Cheltuieli cu materiile │601 │Cheltuieli cu materiile prime │
│ │prime │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│602 │Cheltuieli cu materialele │602 │Cheltuieli cu materialele │
│ │consumabile │ │consumabile │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 6021│Cheltuieli cu materialele │ 6021│Cheltuieli cu materialele │
│ │auxiliare │ │auxiliare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 6022│Cheltuieli privind │ 6022│Cheltuieli privind │
│ │combustibilii │ │combustibilul │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 6023│Cheltuieli privind │ 6023│Cheltuieli privind materialele │
│ │materialele pentru ambalat │ │pentru ambalat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 6024│Cheltuieli privind piesele │ 6024│Cheltuieli privind piesele de │
│ │de schimb │ │schimb │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 6025│Cheltuieli privind seminţele│ 6025│Cheltuieli privind seminţele şi│
│ │şi materialele de plantat │ │materialele de plantat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 6026│Cheltuieli privind furajele │ 6026│Cheltuieli privind furajele │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 6028│Cheltuieli privind alte │ 6028│Cheltuieli privind alte │
│ │materiale consumabile │ │materiale consumabile │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│603 │Cheltuieli privind │603 │Cheltuieli privind materialele │
│ │materialele de natura │ │de natura obiectelor de │
│ │obiectelor de inventar │ │inventar │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│604 │Cheltuieli privind │604 │Cheltuieli privind materialele │
│ │materialele nestocate │ │nestocate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│605 │Cheltuieli privind energia │605 │Cheltuieli privind energia şi │
│ │şi apa │ │apa │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│606 │Cheltuieli privind animalele│606 │Cheltuieli privind animalele şi│
│ │şi pãsãrile │ │pãsãrile │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│607 │Cheltuieli privind mãrfurile│607 │Cheltuieli privind mãrfurile │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│608 │Cheltuieli privind │608 │Cheltuieli privind ambalajele │
│ │ambalajele │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│609 │Reduceri comerciale primite │ │Cont nou │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 61 - CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│611 │Cheltuieli cu întreţinerea │611 │Cheltuieli cu întreţinerea şi │
│ │şi reparaţiile │ │reparaţiile │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│612 │Cheltuieli cu redevenţele, │612 │Cheltuieli cu redevenţele, │
│ │locaţiile de gestiune şi │ │locaţiile de gestiune şi │
│ │chiriile │ │chiriile │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│613 │Cheltuieli cu primele de │613 │Cheltuieli cu primele de │
│ │asigurare │ │asigurare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│614 │Cheltuieli cu studiile şi │614 │Cheltuieli cu studiile şi │
│ │cercetãrile │ │cercetãrile │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│621 │Cheltuieli cu colaboratorii │621 │Cheltuieli cu colaboratorii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│622 │Cheltuieli privind │622 │Cheltuieli privind │
│ │comisioanele şi onorariile │ │comisioanele şi onorariile │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│623 │Cheltuieli de protocol, │623 │Cheltuieli de protocol, │
│ │reclamã şi publicitate │ │reclamã şi publicitate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│624 │Cheltuieli cu transportul de│624 │Cheltuieli cu transportul de │
│ │bunuri şi personal │ │bunuri şi personal │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│625 │Cheltuieli cu deplasãri, │625 │Cheltuieli cu deplasãri, │
│ │detaşãri şi transferãri │ │detaşãri şi transferãri │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│626 │Cheltuieli poştale şi taxe │626 │Cheltuieli poştale şi taxe
│ │de telecomunicaţii │ │de telecomunicaţii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│627 │Cheltuieli cu serviciile │627 │Cheltuieli cu serviciile │
│ │bancare şi asimilate │ │bancare şi asimilate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│628 │Alte cheltuieli cu servici- │628 │Alte cheltuieli cu serviciile │
│ │ile executate de terţi │ │executate de terţi │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 63 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, taxe ŞI VÃRSÃMINTE ASIMILATE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│635 │Cheltuieli cu alte impozite,│635 │Cheltuieli cu alte impozite, │
│ │taxe şi vãrsãminte asimilate│ │taxe şi vãrsãminte asimilate │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│641 │Cheltuieli cu salariile │641 │Cheltuieli cu salariile │
│ │personalului │ │personalului │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│642 │Cheltuieli cu tichetele de │642 │Cheltuieli cu tichetele de │
│ │masã acordate salariaţilor │ │masã acordate salariaţilor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│643 │Cheltuieli cu primele │ │Cont nou │
│ │reprezentând participarea │ │ │
│ │personalului la profit │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│644 │Cheltuieli cu remunerarea │ │Cont nou │
│ │în instrumente de capitaluri│ │ │
│ │proprii │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│645 │Cheltuieli privind asigurã- │645 │Cheltuieli privind asigurãrile │
│ │rile şi protecţia socialã │ │şi protecţia socialã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 6451│Contribuţia unitãţii la │ 6451│Contribuţia unitãţii la │
│ │asigurãrile sociale │ │asigurãrile sociale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 6452│Contribuţia unitãţii pentru │ 6452│Contribuţia unitãţii pentru │
│ │ajutorul de şomaj │ │ajutorul de şomaj │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 6453│Contribuţia angajatorului │ 6453│Contribuţia angajatorului │
│ │pentru asigurãrile sociale │ │pentru asigurãrile sociale de │
│ │de sãnãtate │ │sãnãtate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 6456│Contribuţia unitãţii la │ │Cont nou │
│ │schemele de pensii │ │ │
│ │facultative │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 6457│Contribuţia unitãţii la │ │Cont nou │
│ │primele de asigurare │ │ │
│ │voluntarã de sãnãtate │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 6458│Alte cheltuieli privind │ 6458│Alte cheltuieli privind │
│ │asigurãrile şi protecţia │ │asigurãrile şi protecţia │
│ │socialã │ │socialã │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│652 │Cheltuieli cu protecţia │ │Cont nou │
│ │mediului înconjurãtor │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│654 │Pierderi din creanţe şi │654 │Pierderi din creanţe şi │
│ │debitori diverşi │ │debitori diverşi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│658 │Alte cheltuieli de exploa- │658 │Alte cheltuieli de exploatare │
│ │tare │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 6581│Despãgubiri, amenzi şi │ 6581│Despãgubiri, amenzi şi │
│ │penalitãţi │ │penalitãţi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 6582│Donaţii acordate │ 6582│Donaţii şi subvenţii acordate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────