Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.017 din 8 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.017 din 8 ianuarie 2018  pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.017 din 8 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2018
    În baza prevederilor art. 94 şi 252 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 şi 926 bis din 24 noiembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 74, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 74
    (1) La etapa de pretransfer participă cadrele didactice titulare prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3), precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 5 alin. (6), la cererea acestora, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3), pentru apropiere de domiciliu sau pentru reîntregirea familiei."

    2. La articolul 75, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 75
    (1) Pentru pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ, în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu, pentru apropiere de domiciliu sau pentru reîntregirea familiei, personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar depune în perioadele prevăzute în Calendar, atât la unitatea/unităţile de învăţământ în care solicită pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, o cerere-tip, conform anexei nr. 14, cât şi la inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ la care se solicită pretransferul, prin accesarea unei aplicaţii special concepute în acest sens, aplicaţie care permite vizualizarea în timp real a tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante, respectiv a celor care se pot vacanta pe parcursul derulării etapei de pretransfer. Cadrele didactice care solicită pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar pe posturi în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interşcolare depun, în perioadele prevăzute în Calendar, cereri la CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv şi la inspectoratul şcolar. Cererea este însoţită de documentele menţionate în aceasta. Cadrul didactic titular care solicită soluţionarea cererii de pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ în unităţi de învăţământ din alte judeţe anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar, în a cărui rază teritorială este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă. Un cadru didactic titular în învăţământul preuniversitar se poate înscrie la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ numai într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti. Cererile se depun mai întâi la inspectoratul şcolar şi apoi la unităţile de învăţământ, conform Calendarului. La cererile care se depun la unităţile de învăţământ vor fi anexate, în copie, documentele de studii, buletinul/cartea de identitate/adeverinţă de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul, adeverinţele/atestatele/certificatele de acordare a definitivării în învăţământ sau a gradelor didactice II sau I, dacă este cazul, avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate, dacă este cazul, şi documentele necesare pentru a face dovada îndeplinirii tuturor condiţiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, dacă este cazul, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care cadrul didactic este titular sau detaşat."

    3. La articolul 77, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) Cadrele didactice, care solicită pretransferul pentru reîntregirea familiei, nu sunt condiţionate de domiciliul în localitatea în care solicită pretransferul, dar trebuie să facă dovada că soţul/soţia are locul de muncă în localitatea în care solicită pretransferul sau într-o localitate apropiată, anexând, în copie, la cererea de pretransfer, după caz, unul dintre următoarele documente: extras din aplicaţia REVISAL sau contractul individual de muncă, decizia sau ordinul conducătorului instituţiei publice, ordinul de ministru pentru personalul din sistemul de apărare, de informaţii sau de ordine publică şi de securitate naţională."

    4. Anexa nr. 19 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală infrastructură din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Liviu-Marian Pop

    Bucureşti, 8 ianuarie 2018.
    Nr. 3.017.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 19 la Metodologie)
    CALENDARUL
    mobilităţii personalului didactic de predare din
    învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019
    I. Ordinea desfăşurării etapelor mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 este următoarea:
    1. Constituirea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin decizia inspectorului şcolar general
    Termen: 3 ianuarie 2018

    2. Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular conform prevederilor art. 19 alin. (5) şi (6) din Metodologie şi întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la 1 septembrie 2018, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităţilor de învăţământ de către unităţile de învăţământ şi comunicarea acestora la inspectoratul şcolar:
    a) pentru limită de vârstă;
    b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parţială.
    Termen: 26 ianuarie 2018

    3. Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluţionarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităţilor de învăţământ a personalului didactic titular pentru anul şcolar 2018-2019 şi soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) şi (3) din Metodologie:
    a) elaborarea ofertei şcolii şi stabilirea disciplinelor opţionale pentru anul şcolar următor;
    Până la 16 februarie 2018

    b) depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie şi a cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare la secretariatele unităţilor de învăţământ;
    Până la 26 ianuarie 2018

    c) comunicarea, la inspectoratele şcolare, a acordului/acordului de principiu/refuzului pentru transfer al cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie, respectiv pentru întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare;
    Termen: 9 februarie 2018

    d) stabilirea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listei finale a cadrelor didactice prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie pentru care se acordă transferul;
    Termen: 12 februarie 2018

    e) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare; organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului şcolar, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;
    Perioada: 26 ianuarie-9 februarie 2018

    f) analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare şi a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul şcolar;
    Perioada: 12-21 februarie 2018

    g) emiterea şi comunicarea deciziilor de transfer/întregire de normă.
    Perioada: 21 februarie-2 martie 2018


    4. Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2018-2019, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018:
    a) depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ;
    Până la 26 ianuarie 2018

    b) aprobarea cererilor privind menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare la nivelul unităţilor de învăţământ;
    Până la 31 ianuarie 2018

    c) comunicarea situaţiei prevăzute la art. 28 alin. (6) din Metodologie la inspectoratele şcolare şi cadrelor didactice;
    Termen: 1 februarie 2018

    d) întocmirea, la nivelul inspectoratelor şcolare, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018 şi au solicitat menţinerea în activitate ca titular în anul şcolar 2018-2019, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare;
    Perioada: 2-5 februarie 2018

    e) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare;
    Perioada: 5-7 februarie 2018

    f) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
    Termen: 9 februarie 2018


    5. Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului şcolar:
    a) afişarea la inspectoratele şcolare a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;
    Termen: 22 februarie 2018

    b) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul şcolar;
    Perioada: 22-23 februarie 2018

    c) organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului şcolar, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;
    Perioada: 26 februarie-2 martie 2018

    d) şedinţă de repartizare organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, pentru completarea normei didactice;
    Termen: 5 martie 2018

    e) emiterea şi comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.
    Perioada: 5-9 martie 2018


    6. Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ:
    a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete şi afişarea acesteia la inspectoratele şcolare;
    Termen: 6 martie 2018

    b) afişarea, la inspectoratele şcolare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2018;
    Termen: 6 martie 2018

    c) afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare;
    Termen: 6 martie 2018

    d) înregistrarea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, la inspectoratele şcolare; verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
    Perioada: 6-9 martie 2018

    e) afişarea la inspectoratul şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate;
    Termen: 12 martie 2018

    f) înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate;
    Perioada: 12-13 martie 2018

    g) organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;
    Perioada: 7-19 martie 2018

    h) soluţionarea contestaţiilor la punctajele acordate, în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea punctajelor finale la inspectoratul şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;
    Termen: 19 martie 2018

    i) depunerea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, pentru obţinerea acordurilor/acordurilor de principiu în vederea soluţionării restrângerii de activitate la unităţile de învăţământ, CMBRAE/CJRAE;
    Perioada: 14-19 martie 2018

    j) analiza în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ a solicitărilor şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordurilor/acordurilor de principiu pentru transfer;
    Termen: 20 martie 2018

    k) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ, de către personalul didactic titular care solicită transfer consimţit între unităţile de învăţământ;
    Perioada: 20-21 martie 2018

    l) soluţionarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu pentru transfer emise de unităţile de învăţământ;
    Perioada: 21-23 martie 2018

    m) depunerea acordurilor/acordurilor de principiu cadrelor didactice titulare care solicită soluţionarea restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar;
    Perioada: 20-26 martie 2018

    n) soluţionarea cererilor de restrângere de activitate în şedinţă de repartizare;
    Termen: 27 martie 2018

    o) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a restrângerilor;
    Perioada: 27-28 martie 2018

    p) soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
    Termen: 29 martie 2018

    q) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.
    Perioada: 29 martie-11 aprilie 2018


    7. Repartizarea, în şedinţă organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată, a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
    Termen: 30 martie 2018

    b) depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere la inspectoratele şcolare;
    Perioada: 3-12 aprilie 2018

    c) verificarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
    Perioada: 4-13 aprilie 2018

    d) repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţă organizată de inspectoratul şcolar;
    Termen: 16 aprilie 2018

    e) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare;
    Perioada: 16-17 aprilie 2018

    f) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
    Termen: 18 aprilie 2018

    g) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.
    Perioada: 19-27 aprilie 2018


    8. Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar:
    a) înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare;
    Până la 17 aprilie 2018

    b) afişarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a repartizării cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    Termen: 18 aprilie 2018

    c) verificarea şi publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;
    Termen: 19 aprilie 2018

    d) înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2018, la inspectoratele şcolare;
    Perioada: 20 aprilie-3 mai 2018

    e) verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
    Perioada: 23 aprilie-4 mai 2018

    f) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoţiile anterioare atrage anularea înscrierii la concurs.
    Perioadele: 7-8 mai 2018; 5-9 iulie 2018 pentru absolvenţii promoţiei 2018/absolvenţii 2018 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic
──────────
    În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2018 (studiilor medii/postliceale/universitare de licenţă/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 11 iulie 2018. Absolvenţii promoţiei 2018 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.
──────────

    g) afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă;
    Termen: 9 mai 2018

    h) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului şcolar;
    Perioada: 10 mai-29 iunie 2018

    i) desfăşurarea probei scrise;
    Termen: 11 iulie 2018

    j) comunicarea rezultatelor;
    Termen: 17 iulie 2018

    k) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare;
    Perioada: 17-18 iulie 2018

    l) rezolvarea contestaţiilor;
    Perioada: 18-23 iulie 2018

    m) comunicarea rezultatelor finale.
    Termen: 24 iulie 2018

    n) repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
    Termen: 25 iulie 2018

    o) repartizarea candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular;
    Termen: 26 iulie 2018

    p) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;
    Termen: 27 iulie 2018

    q) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
    Perioada: 27 iulie-3 august 2018


    9. Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular:
    a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;
    Termen: 30 martie 2018

    b) afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare (pentru unităţile de învăţământ care nu au avut condiţii specifice pentru etapa de transfer);
    Termen: 30 martie 2018

    c) depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris, respectiv pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ la inspectoratele şcolare; verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
    Perioada: 3-12 aprilie 2018

    d) afişarea la inspectoratul şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer;
    Termen: 13 aprilie 2018

    e) înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate;
    Zilele: 16-17 aprilie 2018

    f) soluţionarea contestaţiilor la punctajele acordate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, afişarea punctajelor finale la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;
    Termen: 18 aprilie 2018

    g) desfăşurarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului şcolar, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;
    Perioada: 13-26 aprilie 2018

    h) depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer la unităţile de învăţământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obţinerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obţinerea acordului de principiu pentru pretransfer;
    Perioada: 16-26 aprilie 2018

    i) analiza, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului de principiu pentru pretransfer către solicitant/inspectoratul şcolar;
    Termen: 27 aprilie 2018

    j) depunerea contestaţiilor privind acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ, de către personalul didactic titular care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, la comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar;
    Perioada: 27 aprilie-2 mai 2018

    k) soluţionarea contestaţiilor privind acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ;
    Termen: 3 mai 2018

    l) soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ în şedinţă de repartizare;
    Termen: 27 iulie 2018

    m) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ;
    Zilele: 27 şi 30 iulie 2018

    n) soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
    Termen: 31 iulie 2018

    o) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi afişarea acesteia la sediile inspectoratelor şcolare;
    Termen: 1 august 2018

    p) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.
    Perioada: 2-24 august 2018


    10. Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în anul şcolar 2018-2019:
    a) depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ;
    Perioada: 13-19 aprilie 2018

    b) discutarea şi analizarea de către consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ a cererilor depuse;
    Termen: 2 mai 2018

    c) comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice a acordului de principiu/refuzului privind reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în anul şcolar 2018-2019;
    Termen: 4 mai 2018

    d) validarea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listelor finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar, care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie 2018 şi care a solicitat reîncadrarea în funcţia de personal didactic;
    Termen: 31 iulie 2018

    e) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare;
    Perioada: 31 iulie - 1 august 2018

    f) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
    Termen: 2 august 2018

    g) emiterea şi comunicarea deciziilor.
    Perioada: 20-24 august 2018


    11. Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017, 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 81 din Metodologie:
    a) depunerea şi înregistrarea la secretariatele unităţilor de învăţământ a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 din Metodologie;
    Perioada: 13-19 aprilie 2018

    b) comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 din Metodologie;
    Termen: 2 mai 2018

    c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, ale cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar;
    Perioada: 2-4 mai 2018

    d) verificarea şi avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
    Perioada: 4-8 mai 2018

    e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluţionării, în ordine, a:
    (i) cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ;
    (ii) cererilor de reîncadrare în anul şcolar 2018-2019 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2018;
    (iii) cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 81 din Metodologie;
    Termen: 2 august 2018

    f) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.
    Perioada: 20-30 august 2018


    12. Detaşarea în interesul învăţământului:
    a) înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, precum şi a acordurilor pentru detaşare în interesul învăţământului, la inspectoratele şcolare şi la unităţile de învăţământ;
    Până la 1 august 2018

    b) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului şcolar;
    Termen: 2 august 2018

    c) numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs;
    Până la 17 august 2018

    d) discutarea şi soluţionarea propunerilor pentru detaşare în interesul învăţământului în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, transmiterea listei cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului însoţite de acordurile acestora la inspectoratele şcolare pentru eliberarea deciziilor;
    Termen: 20 august 2018

    e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluţionării, în ordine, a:
    (i) cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ;
    (ii) cererilor de reîncadrare în anul şcolar 2018-2019 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2018;
    (iii) cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 81 din Metodologie;
    (iv) detaşărilor în interesul învăţământului;
    Termen: 20 august 2018

    f) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului.
    Perioada: 21-30 august 2018


    13. Soluţionarea în şedinţă de repartizare a cererilor de completare a normei didactice, în alte unităţi de învăţământ şi de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată:
    a) depunerea şi înregistrarea cererilor la inspectoratele şcolare;
    Până la: 1 august 2018

    b) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului şcolar;
    Termen: 2 august 2018

    c) soluţionarea în şedinţă de repartizare a cererilor de completare a normei didactice, în alte unităţi de învăţământ şi de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată;
    Termen: 21 august 2018

    d) emiterea şi comunicarea deciziilor de completare a normei didactice şi detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată.
    Perioada: 22-30 august 2018
──────────
    Începând cu data de 21 august 2018, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate şedinţele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor au în ordine cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluţionată şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 81 din Metodologie.
──────────


    14. Detaşarea la cerere:
    a) depunerea şi înregistrarea cererilor, la secretariatele unităţilor de învăţământ, de către cadrele didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2018-2019;
    Perioada: 3-12 aprilie 2018

    b) comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice a acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2018-2019;
    Termen: 2 mai 2018

    c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a dosarelor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru continuitate la detaşarea la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific;
    Perioadele: 20 aprilie - 3 mai 2018; 2-4 mai 2018 pentru continuitate la detaşarea la cerere
──────────
    În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 20 aprilie - 3 mai 2018, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, până la data de 1 august 2018.
──────────

    d) verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
    Perioada: 23 aprilie - 4 mai 2018

    e) afişarea punctajelor la inspectoratele şcolare;
    Perioada: 7-8 mai 2018

    f) depunerea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare;
    Perioada: 8-9 mai 2018

    g) soluţionarea contestaţiilor;
    Termen: 10 mai 2018

    h) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului şcolar;
    Perioada: 10 mai - 29 iunie 2018

    i) repartizarea, în şedinţă de repartizare, a cadrelor didactice titulare, în ordine, prin:
    (i) detaşare la cerere prin continuitate;
    (ii) detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor;
    Termen: 21 august 2018
    (i) detaşare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor;
    (ii) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării detaşărilor la cerere.
    Termen: 22 august 2018


    15. Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2018, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2018-2019 în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017 şi/sau 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile art. 81 şi 85 din Metodologie;
    Termen: 21 august 2018

    16. Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017 şi/sau 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 81 şi 85 din Metodologie:
    a) depunerea şi înregistrarea la secretariatele unităţilor de învăţământ a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 şi 85 din Metodologie;
    Perioada: 13-19 aprilie 2018

    b) comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 şi 85 din Metodologie;
    Termen: 2 mai 2018

    c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 şi 85 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar;
    Perioada: 2-4 mai 2018
──────────
    În mod excepţional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu şi nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, în perioada 2-4 mai 2018, mai pot depune cereri până la data de 1 august 2018.
──────────

    d) repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019, conform art. 81 şi 85 din Metodologie;
    Termen: 23 august 2018


    17. Repartizarea şi ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată:
    a) înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 sau 2012;
    Perioada: 20 aprilie-3 mai 2018
──────────
    În mod excepţional, candidaţii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, în perioada 20 aprilie-3 mai 2018, mai pot depune cereri până la data de 1 august 2018.
──────────

    b) verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
    Perioada: 23 aprilie-4 mai 2018

    c) organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale în profilul postului, de către comisia stabilită la nivelului inspectoratului şcolar;
    Perioada: 10 mai-29 iunie 2018

    d) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, conform art. 90 din Metodologie;
    Perioada: 23-24 august 2018

    e) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
    Perioada: 27-31 august 2018


    18. Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de cumul/plata cu ora:
    a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de cumul/plată cu ora la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare şi susţinerea interviurilor în vederea încadrării în regim de cumul/plată cu ora;
    Perioada: 20-24 august 2018

    b) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizie a directorilor unităţilor de învăţământ şi acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular din alte unităţi de învăţământ, personalului didactic asociat şi personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obţinute la interviu;
    Termen: 27 august 2018

    c) transmiterea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora/cumul şi a rezultatelor obţinute la interviu, precum şi a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate datorită neprezentării la post a candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora/cumul personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ;
    Perioada: 27-28 august 2018

    d) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
    Perioada: 28-31 august 2018


    19. Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:
    a) depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea şi revalidarea fişelor de înscriere;
    Perioada: 23-24 august 2018

    b) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului şcolar;
    Termen: 27 august 2018

    c) desfăşurarea probei scrise, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor;
    Termen: 28 august 2018

    d) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale.
    Perioada: 28-29 august 2018


    20. Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:
    a) depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere;
    Perioada: 23-24 august 2018

    b) desfăşurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor;
    Termen: 28 august 2018

    c) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale;
    Perioada: 28-29 august 2018


    21. Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, în şedinţă de repartizare:
    a) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
    b) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;
    Perioada: 29-30 august 2018

    c) repartizarea candidaţilor conform art. 102 alin. (1) şi (2) din Metodologie;
    d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform art. 103 alin. (1) din Metodologie;
    Termen: 31 august 2018

    e) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
    Termen: 31 august 2018

──────────
    În perioada 31 august-7 septembrie 2018 se pot efectua detaşări în interesul învăţământului, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele titulare anterior concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2018, precum şi pentru cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sau 2017 care au promovat examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2018. Aceste detaşări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detaşări nu este necesar avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.
──────────


    II. Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a situaţiei statistice globale privind repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate
    Termen: 28 septembrie 2018


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016