Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 945 din 26 noiembrie 2019
    În temeiul prevederilor art. 157 alin. (2) şi (3) şi ale art. 158 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 806198 din 28.10.2019,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 23 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune:
    a) la registratura organului fiscal central competent;
    b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
    c) prin intermediul serviciului «Spaţiu privat virtual»;
    d) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală în vederea furnizării de servicii;
    e) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."

    2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În situaţia în care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost depusă/transmisă la un alt organ fiscal decât cel competent în eliberarea certificatului, acesta comunică de îndată solicitantului eroarea şi indică organul fiscal central competent la care trebuie să depună cererea/adresa."

    3. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile contractante definite potrivit Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală depune, în original, şi documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea. În situaţia în care contribuabilul depune cererea prin mijloace de transmitere la distanţă, documentul eliberat de autorităţile contractante se depune în original la instituţia care solicită certificatul de atestare fiscală. Informaţiile astfel înscrise în certificatul de atestare fiscală sunt valabile numai dacă coincid cu datele înscrise în documentele eliberate de autorităţile contractante. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală."

    4. La articolul 1, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f), solicitanţii depun cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală prin mijloace electronice de comunicare în conformitate cu actul normativ care le reglementează sau în format hârtie la registratura organului fiscal competent, în cazul în care aceste mijloace electronice prezintă disfuncţionalităţi."

    5. La articolul 1, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:
    "(9^1) Prin excepţie de la alin. (9), în cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor, cererea se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, fără a conţine informaţii cu privire la modul de îndeplinire al obligaţiilor fiscale de către membrii acestora. În acest caz, certificatul de atestare fiscală este însoţit de certificatele de atestare fiscală ale fiecăruia dintre membrii acestora, eliberate de organele fiscale centrale în a căror rază teritorială aceştia îşi au domiciliul fiscal potrivit legii."

    6. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) dosarul fiscal al contribuabilului, cu excepţia declaraţiilor informative şi a bilanţurilor contabile. În situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. f), nu se mai verifică situaţia depunerii declaraţiilor fiscale ale persoanei decedate;"

    7. La articolul 3 alineatul (1), litera g) se abrogă.
    8. La articolul 6 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 194 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, precum şi celelalte obligaţii fiscale, care sunt condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 194 alin. (1) din acelaşi act normativ;"

    9. La articolul 6 alineatul (3), după litera d) se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu următorul cuprins:
    "e) sumele reprezentând creanţe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase, inclusiv în cazul atragerii răspunderii acestuia, potrivit legii;
f) sumele reprezentând creanţe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii reorganizării judiciare, nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, sub rezerva ca debitorii să se conformeze planului de reorganizare aprobat;
g) sumele reprezentând creanţe fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate potrivit art. 253 din Codul de procedură fiscală, în limita diferenţei de preţ ce a fost aprobată la plata în rate;
h) obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii, care sunt garantate potrivit art. 210-211 sau art. 235 din Codul de procedură fiscală."

    10. La articolul 6 alineatul (8), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) la pct. III - menţiuni relevante pentru situaţia fiscală a contribuabilului, cum ar fi eşalonare/plan de reorganizare confirmat, în curs de derulare; menţiuni referitoare la starea obligaţiilor fiscale astfel cum au fost solicitate prin cerere, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită în condiţiile legii, menţiuni cu privire la situaţiile prevăzute la art. 157 alin. (2) lit. d) şi e), la art. 157 alin. (3) sau la art. 194 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, după caz;"

    11. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    În certificatul de atestare fiscală se înscriu, obligatoriu, numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare, numele şi prenumele conducătorului organului fiscal central emitent. În situaţia în care se constată că certificatul de atestare fiscală este afectat de o evidentă eroare materială se întocmeşte un act de îndreptare a erorii materiale, care se comunică contribuabilului."

    12. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Certificatul de atestare fiscală se poate elibera şi comunica în mediu electronic prin:
    a) spaţiul privat virtual, serviciu de comunicare electronică pus la dispoziţia contribuabililor şi reglementat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Sistemul informatic PatrimVen, sistem pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală în vederea furnizării de servicii de către Ministerul Finanţelor Publice. Utilizarea de către autorităţile şi instituţiile publice a sistemului informatic PatrimVen se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Sistemul informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (2) Certificatul eliberat şi comunicat conform prezentului articol este valabil şi fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central competent, potrivit legii, şi ştampila organului emitent."

    13. Anexele nr. 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    (1) Prevederile art. I se aplică şi cererilor de eliberare a certificatului de atestare fiscală, aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
    (2) Prezentul ordin intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării.

    ART. IV
    Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 7 noiembrie 2019.
    Nr. 3.008.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.654/2015)
    ANTET*)
    CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
    Nr. ................ data eliberării .......................

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumire/Nume şi prenume: │
│....................................................... │
│Cod de identificare fiscală:**) ............................................. │
│Domiciliul fiscal: Judeţul │
│............................................................., localitatea │
│............................................................, sectorul ....., │
│str. │
│...........................................................................................│
│nr. ........., bl. ........, sc. …....., et. …...., ap. ……, cod poştal │
│................. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    A. OBLIGAŢII FISCALE ŞI ALTE OBLIGAŢII BUGETARE***)
    Sus-numitul contribuabil figurează în evidenţele fiscale cu următoarele obligaţii fiscale şi obligaţii bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal central în vederea recuperării, restante la data de ........................
     - lei -

┌─┬───────────────────────────────┬────┐
│0│Denumirea obligaţiei fiscale/ │Suma│
│ │bugetare │ │
├─┼───────────────────────────────┼────┤
│1│Obligaţii fiscale/bugetare │ │
│ │principale │ │
├─┼───────────────────────────────┼────┤
│2│Obligaţii fiscale/bugetare │ │
│ │accesorii │ │
├─┼───────────────────────────────┼────┤
│3│TOTAL (3 = 1 + 2) │ │
└─┴───────────────────────────────┴────┘    B. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT***)
    Sus-numitul contribuabil figurează în evidenţele fiscale cu următoarele sume de rambursat/restituit:
     - lei -

┌─┬───────────────────────────────┬────┐
│0│Sume solicitate │Suma│
├─┼───────────────────────────────┼────┤
│1│Sume negative de TVA solicitate│ │
│ │la rambursare │ │
├─┼───────────────────────────────┼────┤
│2│Sume solicitate a fi restituite│ │
├─┼───────────────────────────────┼────┤
│3│TOTAL (3 = 1 + 2) │ │
└─┴───────────────────────────────┴────┘
    C. INFORMAŢII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CONTRIBUABILILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE
    a) Diferenţa dintre obligaţiile fiscale/bugetare cuprinse la secţiunea A şi sumele menţionate la secţiunea B:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘    b) Totalul obligaţiilor fiscale/bugetare în ultimele 12 luni:
                                - lei -

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘

    D. ALTE MENŢIUNI:
    I. OBLIGAŢII FISCALE/BUGETARE****)
     - lei -

┌─────┬──────────┬───────────────────────────┐
│ │ │Obligaţii fiscale/bugetare │
│ │Denumirea ├──────┬──────────┬─────────┤
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţii │Obligaţii│
│crt. │fiscale/ │din │fiscale/ │fiscale/ │
│ │bugetare │care: │bugetare │bugetare │
│ │ │ │principale│accesorii│
├─────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 = 3 │3 │4 │
│ │ │+ 4 │ │ │
├─────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│2 │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│TOTAL│X │ │ │ │
└─────┴──────────┴──────┴──────────┴─────────┘    II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT****)
     - lei -

┌─────┬───────────────────┬───────────┐
│Nr. │Denumirea actului/ │Cuantumul │
│crt. │nr. şi data │sumelor │
├─────┼───────────────────┼───────────┤
│1 │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┤
│2 │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┤
│3 │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┤
│... │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┤
│TOTAL│X │ │
└─────┴───────────────────┴───────────┘    III. MENŢIUNI RELEVANTE PENTRU SITUAŢIA FISCALĂ A CONTRIBUABILULUI
    ................................................................................................................................

    IV. SUME CERTE, LICHIDE ŞI EXIGIBILE DE ÎNCASAT DE LA AUTORITĂŢILE CONTRACTANTE

┌───────────────┬──────────────────┬───────────┐
│Denumirea │Nr. şi data │ │
│autorităţii │documentului emis │Suma (lei) │
│contractante │de autoritatea │ │
│ │contractantă │ │
├───────────────┼──────────────────┼───────────┤
│...............│..................│...........│
├───────────────┼──────────────────┼───────────┤
│...............│..................│...........│
├───────────────┼──────────────────┼───────────┤
│...............│..................│...........│
└───────────────┴──────────────────┴───────────┘┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Conducătorul organului fiscal central, │
│Numele şi prenumele: │
│...................................................│
│Semnătura şi ştampila organului fiscal central: │
│................................ │
└───────────────────────────────────────────────────┘


    Certificatul de atestare fiscală se poate utiliza de către persoana interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării sau de până la 90 de zile de la data eliberării, de către persoanele fizice care nu desfăşoară activităţi economice în mod independent sau nu exercită profesii libere, inclusiv sub forma asocierilor.
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare
    1. Denumire: Certificat de atestare fiscală
    2. Format: A4/t1
    3. Se tipăreşte faţă-verso.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează la atestarea situaţiei fiscale a contribuabililor.
    6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal central. La cererea contribuabilului, în format hârtie pot fi emise mai multe exemplare.
    7. Circulă - un exemplar (sau mai multe) la contribuabil; - un exemplar la organul fiscal central emitent.
    8. Se păstrează un exemplar la dosarul fiscal al contribuabilului.    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.
    **) În situaţia contribuabililor persoane fizice care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri se înscrie, pe lângă codul numeric personal, şi codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale. În cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor se înscrie codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal.
    ***) În situaţia în care suma obligaţiilor fiscale înscrise la secţiunea A este mai mică sau egală cu totalul sumelor de rambursat/restituit înscrise la secţiunea B, la secţiunea D pct. III se va face menţiunea cu privire la situaţia prevăzută la art. 157 alin. (3) din Codul de procedură fiscală.
    ****) Pct. I şi II se completează, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea sumelor înscrise la secţiunile A şi B.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 3.654/2015)
    CERERE
    de eliberare a certificatului de atestare fiscală
    [] Scopul eliberării este pentru radiere din registrul în care am fost înregistrat.

┌─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│A│DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │
├─┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1. Denumire/Nume şi prenume │
│ │2. Cod de identificare fiscală │
│ │3. Număr de ordine în registrul comerţului │
│ │4. Date privind domiciliul fiscal judeţul │
│ │................................................, sectorul ......., │
│ │localitatea ..................................................., str. │
│ │.............................................. nr. ......., bl. ......, sc. │
│ │....., et. ......, ap. ......, codul poştal ............., fax │
│ │......................., telefon ......................., e-mail │
│ │............................................................................ │
├─┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B│DATE DE IDENTIFICARE A DEŢINĂTORULUI DE TITLURI DE PARTICIPARE LA O SOCIETATE│
├─┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1. Denumire/Nume şi prenume │
│ │2. Cod de identificare fiscală │
│ │3. Număr de ordine în registrul comerţului │
│ │4. Date privind domiciliul fiscal/Adresa: judeţul │
│ │................................................, sectorul ......., │
│ │localitatea ..................................................., str. │
│ │.............................................. nr. ......., bl. ......, sc. │
│ │....., et. ......, ap. ......, codul poştal ............., fax │
│ │......................., telefon ......................., e-mail │
│ │............................................................................ │
├─┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C│DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI │
├─┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1. Reprezentare prin împuternicit o │
│ │Nr. act de împuternicire ............ Data ................. │
│ │2. Date de identificare a împuternicitului │
│ │Nume, prenume/Denumire │
│ │Adresa: judeţul ..............................................., sectorul │
│ │......, localitatea .................................................., str. │
│ │................................................ nr. ......., bl. ......., │
│ │sc. ....., et. ......, ap. ......., codul poştal .............., fax │
│ │........................., telefon ........................., e-mail │
│ │.............................................................................│
│ │Cod de identificare fiscală ....................................... │
├─┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D│DATE DE IDENTIFICARE A NOTARULUI*) │
├─┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Date de identificare ale notarului │
│ │Nume, prenume/Denumire ................................. │
│ │Adresa: judeţul ..............................................., sectorul │
│ │......, localitatea .................................................., str. │
│ │................................................ nr. ......., bl. ......., │
│ │sc. ....., et. ......, ap. ......., codul poştal .............., fax │
│ │........................., telefon ........................., e-mail │
│ │.............................................................................│
│ │Cod de identificare fiscală ....................................... │
├─┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E│Menţiuni privind obligaţiile fiscale neachitate până în ultima zi a lunii │
│ │anterioare depunerii cererii, potrivit evidenţei pe care o deţin*): │
└─┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────┬────────────┬──────────┬─────────┐
│ │Denumirea │Obligaţii │Obligaţii│
│Nr. │obligaţiei │fiscale │fiscale │
│crt.│fiscale de │principale│accesorii│
│ │plată │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│... │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴─────────┘


    SOLICIT**):
    a) eliberarea certificatului de atestare fiscală în ........ exemplare;
    b) completarea secţiunii C din certificatul de atestare fiscală „Informaţii privind verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile“:
    DA [] NU []

    c) completarea secţiunii D din certificatul de atestare fiscală „Alte menţiuni“, cu detalierea informaţiilor de la secţiunile A şi B din certificat:
    DA [] NU []

    d) completarea secţiunii D din certificatul de atestare fiscală „Alte menţiuni“ cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care le am de încasat de la autorităţi contractante:
    DA [] NU []
    Autorităţile contractante şi cuantumul sumelor de încasat sunt următoarele:

┌───────────────┬──────────────────┬───────────┐
│Denumirea │Nr. şi data │ │
│autorităţii │documentului emis │Suma (lei) │
│contractante │de autoritatea │ │
│ │contractantă │ │
├───────────────┼──────────────────┼───────────┤
│...............│..................│...........│
├───────────────┼──────────────────┼───────────┤
│...............│..................│...........│
└───────────────┴──────────────────┴───────────┘
    e) completarea secţiunii D din certificatul de atestare fiscală „Alte menţiuni“ cu precizări referitoare la ..........................***)

    Numele şi prenumele ......................................................
    Funcţia ..................................................................
    Semnătura ................................................................
    Data ......../.........../..........
    Se completează de către organul fiscal.
    Denumirea organului fiscal ...............................................
    Nr. de înregistrare ........................ Data ....../......./.........
    Numele şi prenumele persoanei care a verificat ...........................
    Numărul legitimaţiei .....................................................
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare
    1. Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală
    2. Format: A4/t1
    3. Se tipăreşte într-un exemplar. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează la eliberarea certificatului de atestare fiscală.
    6. Se întocmeşte într-un exemplar de către contribuabil/împuternicit/notar/altă persoană decât contribuabilul, potrivit legii.
    7. Circulă la organul fiscal central.
    8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    *) Se completează numai în cazul în care cererea se depune în format hârtie la registratura organului fiscal competent.
    **) Nu se completează în cazul depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală de către deţinătorii de titluri de participare sociale.
    ***) Se fac menţiuni cu privire la starea obligaţiilor fiscale, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită în condiţiile legii, obligaţii fiscale aflate în situaţiile prevăzute la art. 157 alin. (2) lit. d) şi e), la art. 157 alin. (3) sau la art. 194 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, etc.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


CRISTI
16 Decembrie 2019
a
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016