Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.002 din 9 decembrie 2009  pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor si/sau destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 3.002 din 9 decembrie 2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor si/sau destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 21 decembrie 2009

Având în vedere dispoziţiile 372 alin. (1) lit. d) şi e) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. d) şi e) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 , aprobatã prin <>Legea nr. 22/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 707/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în vederea aplicãrii unitare a simplificãrilor în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun,
în temeiul <>art. 5 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale a Vãmilor,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Normele tehnice privind acordarea statutului de expeditor şi/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã,
Radu Traian Mãrginean

Bucureşti, 9 decembrie 2009.
Nr. 3.002.


ANEXĂ

NORME TEHNICE
privind acordarea statutului de expeditor şi/sau
destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de acordare a statutului de expeditor agreat şi/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun.

CAP. II
Expeditorul agreat

ART. 2
(1) Autorizaţia privind acordarea statutului de expeditor agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun se acordã operatorilor economici, la cerere, în condiţiile prevãzute la art. 373 şi 398 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 45 şi 60 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 , aprobatã prin <>Legea nr. 22/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În aplicarea art. 373 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv a art. 45 alin. (1) lit. b) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se considerã cã o persoanã recurge frecvent la regimul de tranzit comunitar/comun în situaţia în care efectueazã/va efectua cel puţin 50 de operaţiuni de tranzit într-un an calendaristic.
(3) În aplicarea art. 373 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv a art. 45 alin. (1) lit. c) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, autorizaţia nu se acordã operatorilor economici care:
a) au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la platã, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;
b) înregistreazã debite faţã de autoritatea vamalã;
c) sunt în stare de insolvenţã, se aflã în procedurã de reorganizare sau lichidare judiciarã sau figureazã în evidenţa specialã şi/sau în lista contribuabililor inactivi.
(4) În aplicarea art. 373 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 344a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv a art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 4 alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, autorizaţia se acordã operatorilor economici care fac dovada cã sunt conectaţi la aplicaţia NCTS/T1/T2.
(5) Obligaţia prevãzutã la alin. (4) poate fi îndeplinitã şi de un comisionar în vamã care are contract încheiat cu titularul autorizaţiei.
ART. 3
(1) Cererea de autorizare pentru acordarea statutului de expeditor agreat se întocmeşte în scris şi conţine urmãtoarele date:
a) denumirea operatorului economic şi sediul social al acestuia, numãrul de telefon şi fax, precum şi alte date considerate necesare în vederea contactãrii;
b) codul unic de înregistrare;
c) numãrul EORI atribuit de autoritatea vamalã;
d) datele de identificare ale persoanelor care angajeazã legal operatorul economic: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul;
e) adresa spaţiului de la care sunt expediate mãrfurile în vederea transportului în regim de tranzit comunitar/comun;
f) modalitatea de transport al mãrfurilor.
(2) Cererea se depune la direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal în a cãrei/cãrui razã de activitate se aflã spaţiul din care urmeazã sã expedieze mãrfurile transportate sub regimul de tranzit comunitar/comun împreunã cu urmãtoarele documente:
a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;
b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã caz;
c) certificatul de atestare fiscalã, eliberat de autoritatea fiscalã competentã;
d) cazierul fiscal;
e) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezintã legal operatorul economic;
f) copia autorizaţiei pentru utilizarea garanţiei globale/dispensei de garanţie;
g) declaraţie-angajament din care sã rezulte cã va respecta reglementãrile vamale referitoare la procedura de tranzit comunitar/comun;
h) documente din care sã rezulte cã îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
i) copia autorizaţiei pentru accesul la aplicaţia NCTS/T1/T2 a operatorului economic sau, în situaţia prevãzutã la art. 2 alin. (5), a comisionarului vamal.
(3) Prevederile alin. (2) lit. d) şi e) nu se aplicã în situaţia prevãzutã la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 4
(1) Autorizaţia se elibereazã de cãtre direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal, cu respectarea prevederilor art. 375 alin. (2), art. 376 alin. (1) şi (2) şi art. 399 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 61 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Modelul autorizaţiei este prevãzut în anexa nr. 1.
(2) În autorizaţie se menţioneazã:
a) direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul de plecare competent pentru controlul vamal al mãrfurilor care urmeazã a fi plasate sub regimul de tranzit comunitar/comun;
b) adresa spaţiului de la care sunt expediate mãrfurile în vederea transportului sub regimul de tranzit comunitar/comun;
c) modalitatea în care operatorul economic informeazã direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal în legãturã cu plecarea mãrfurilor;
d) termenul de intervenţie, în cadrul cãruia direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal ia decizia privitoare la efectuarea controlului vamal al mãrfurilor;
e) perioada de justificare a utilizãrii declaraţiilor vamale preautentificate şi a sigiliilor vamale;
f) categoriile de mãrfuri excluse de la aceastã procedurã;
g) modul de autentificare a declaraţiilor vamale utilizate în cadrul procedurii de rezervã, în condiţiile şi în conformitate cu prevederile pct. 26.1 din anexa nr. 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale pct. 27.1 din anexa V la apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
h) tipul sigiliilor utilizate şi, dupã caz, categoriile de mãrfuri pentru care se acordã dispensã de la utilizarea sigiliilor;
i) modalitatea de transport al mãrfurilor.
ART. 5
(1) Autorizaţia se întocmeşte în douã exemplare şi se semneazã de conducãtorul direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale/biroului vamal. Numãrul autorizaţiei se acordã în ordine cronologicã şi crescãtoare.
(2) Un exemplar al autorizaţiei se remite titularului şi un exemplar se reţine de direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal. O copie a autorizaţiei se transmite la biroul centralizator din cadrul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor.
ART. 6
(1) Prevederile art. 2-5 se aplicã în mod corespunzãtor în situaţia în care operatorul economic solicitã autorizarea pe lângã alte direcţii judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale/birouri vamale.
(2) Condiţia prevãzutã la art. 2 alin. (2) se aplicã pentru fiecare direcţie judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/birou vamal în parte.
ART. 7
(1) Direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal poate anula, revoca sau modifica autorizaţia de acordare a statutului de expeditor agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun în condiţiile prevãzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi la art. 377 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 50 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Împotriva deciziei de anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilã în condiţiile <>art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. III
Destinatarul agreat

ART. 8
(1) Autorizaţia de acordare a statutului de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun se acordã operatorilor economici, la cerere, în condiţiile prevãzute la art. 373 şi art. 406 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 45 şi 64 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Prevederile art. 2 alin. (2)-(5) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 9
(1) Cererea de autorizare pentru acordarea statutului de destinatar agreat se întocmeşte în scris şi conţine urmãtoarele date:
a) denumirea operatorului economic şi sediul social al acestuia, numãrul de telefon şi fax, precum şi alte date considerate necesare în vederea contactãrii;
b) codul unic de înregistrare;
c) numãrul EORI atribuit de autoritatea vamalã;
d) datele de identificare ale persoanelor care angajeazã legal operatorul economic: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul;
e) adresa spaţiului în care sunt primite mãrfurile transportate sub regimul de tranzit comunitar/comun;
f) modalitatea de transport al mãrfurilor.
(2) Prevederile art. 3 alin. (2) şi (3) se aplicã în mod corespunzãtor
ART. 10
(1) Autorizaţia se elibereazã de cãtre direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal, cu respectarea prevederilor art. 375 alin. (2), art. 376 alin. (1) şi (2) şi art. 407 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 66 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Modelul autorizaţiei este prevãzut în anexa nr. 2.
(2) În autorizaţie se menţioneazã:
a) direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul de plecare competent pentru controlul vamal al mãrfurilor transportate sub regimul de tranzit comunitar/comun;
b) adresa spaţiului unde sunt primite mãrfurile transportate sub regimul de tranzit comunitar/comun;
c) modalitatea în care destinatarul agreat informeazã direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal în legãturã cu sosirea mãrfurilor;
d) termenul de intervenţie, în cadrul cãruia direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal ia decizia privitoare la efectuarea controlului vamal al mãrfurilor;
e) categoriile de mãrfuri excluse de la aceastã procedurã;
f) modalitatea de transport al mãrfurilor.
ART. 11
Prevederile art. 5-7 se aplicã în mod corespunzãtor.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 12
Direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul de destinaţie efectueazã periodic controlul ulterior al operaţiunilor de tranzit comunitar/comun efectuate de expeditorii agreaţi şi de destinatarii agreaţi, pentru a se asigura de îndeplinirea obligaţiilor pe care operatorul economic şi le-a asumat la depunerea cererii de autorizare.
ART. 13
Autorizaţiile de expeditor agreat şi/sau destinatar agreat, eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme tehnice, îşi menţin valabilitatea.
ART. 14
Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completeazã cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Convenţiei privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 15
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentele norme tehnice.


ANEXA 1
la normele tehnice


ROMÂNIA
AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
DJAOV/Biroul vamal ...........

- Model -

AUTORIZAŢIE
pentru acordarea statutului de expeditor
agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun
nr. ..................... din ................

În baza prevederilor art. 398 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 60 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 , aprobatã prin <>Legea nr. 22/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Societatea Comercialã ............................., CUI ........................., EORI ........................, cu sediul în ............................, este autorizatã în calitate de:
[] expeditor agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, beneficiind în acest sens de formalitãţi vamale simplificate la direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul de plecare, pentru mãrfurile pe care le plaseazã sub regimul de tranzit comunitar/comun.
1. Prezenta autorizaţie este valabilã pentru direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal ............. .
2. Spaţiul autorizat pentru efectuarea formalitãţilor simplificate de tranzit este situat la adresa: ...............
3. Modalitatea în care societatea informeazã direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal în legãturã cu plecarea mijlocului de transport şi termenul prevãzut pentru intervenţia autoritãţii vamale:
..............................................................................
4. Categoriile de mãrfuri excluse de la procedura simplificatã ........................
5. În cazul procedurii de rezervã se utilizeazã declaraţii vamale:
[] ştampilate în prealabil cu ştampila biroului de plecare şi semnate de lucrãtorul vamal responsabil;
[] ştampilate de expeditorul agreat cu ştampila specialã din metal, conformã cu modelul prevãzut în anexa 62 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv în anexa B9 la apendicele III la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
6. Mãsurile de identificare:
[] sigilii vamale
[] sigilii speciale conform modelului prevãzut în anexa 46a la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv în anexa II la apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
[] dispensã de la sigilare pentru urmãtoarele categorii de mãrfuri: ..................................
7. Perioada de justificare a utilizãrii declaraţiilor vamale preautentificate şi a sigiliilor vamale ............................
8. Mãrfurile care beneficiazã de formalitãţi simplificate sunt transportate pe mijloace de transport ............................

.......................................................
(funcţia, numele, semnãtura conducãtorului şi ştampila
direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni
vamale/biroului vamal)


ANEXA 2
la normele tehnice


ROMÂNIA
AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
DJAOV/Biroul vamal ...........

- Model -

AUTORIZAŢIE
pentru acordarea statutului de destinatar
agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun
nr. ..................... din ................

În baza prevederilor art. 406 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 64 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 , aprobatã prin <>Legea nr. 22/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Societatea Comercialã ....................................., CUI ..............................., EORI .........................., cu sediul în ......................................, este autorizatã în calitate de:
[] destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, beneficiind în acest sens de formalitãţi vamale simplificate la direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul de plecare, pentru mãrfurile pe care le primeşte şi care au circulat sub regimul de tranzit comunitar/comun.
1. Prezenta autorizaţie este valabilã pentru direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal ............... .
2. Spaţiul autorizat pentru efectuarea formalitãţilor simplificate de tranzit este situat la adresa: ........................... .
3. Modalitatea în care societatea informeazã direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal în legãturã cu sosirea mijlocului de transport şi termenul prevãzut pentru intervenţia autoritãţii vamale: ............................ .
4. Categoriile de mãrfuri excluse de la procedura simplificatã ........................................................... .
5. Mãrfurile care beneficiazã de formalitãţi simplificate sunt transportate pe mijloace de transport ......................... .

.......................................................
(funcţia, numele, semnãtura conducãtorului şi ştampila
direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni
vamale/biroului vamal)

-------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016