Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 279 din 21 decembrie 2016  privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2017    Twitter Facebook

 ORDIN nr. 279 din 21 decembrie 2016 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2017

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2017


    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5.9 şi 7.2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti, cu modificările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Contractul-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 373/2015 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 27 ianuarie 2016.


                    Preşedintele
     Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
                    Gheorghe Duţu


    Bucureşti, 21 decembrie 2016.
    Nr. 279.


    ANEXĂ


                               CONTRACT-CADRU
       pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
               nr. ....... din anul ..... luna ....... ziua ........

    CAP. I
    Părţile contractante

    Între ........, cu sediul în ......., judeţul ......., cod poştal ......, telefon ........, fax ........, telex ............, C.U.I. .........., înscrisă în registrul comerţului la nr. ......., cod SIRUES ........., cod IBAN ........., deschis la ........, capital social subscris şi vărsat ........, reprezentată legal prin director general ........ şi prin director economic ........, denumită expeditor, pe de o parte, şi ......, cu sediul în .........., judeţul ............, cod poştal ..........., telefon .........., fax ........., telex .........., C.U.I. ........., înscrisă în registrul comerţului la nr. ........., cod SIRUES ........., cod IBAN ..........., deschis la .........., capital social subscris şi vărsat ......, reprezentată legal prin director general .......... şi director economic ........., denumită transportator, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract.

    CAP. II
    Obiectul contractului

    ART. 1
    (1) Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, după caz, de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de părţi, respectându-se Normele privind calitatea, recepţia şi predarea ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul pot fi, după caz, proprietatea expeditorului sau a unei terţe persoane. În toate situaţiile expeditorul acţionează şi răspunde în nume propriu pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.
    (3) Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 2.

    CAP. III
    Durata contractului

    ART. 2
    Contractul se încheie pe o perioadă de .......... convenită de părţi.

    CAP. IV
    Programe de transport

    ART. 3
    (1) Programul cantităţilor anuale şi lunare de ţiţei, gazolină, condensat şi etan ce vor fi transportate va avea la bază solicitarea depusă de expeditor şi acceptată de transportator în conformitate cu anexa nr. 3.
    (2) În cazul în care cantităţile prevăzute în anexa nr. 3 se modifică, transportatorul va accepta, în limita capacităţii disponibile pe destinaţia respectivă şi cu stabilirea termenului de transport, prestarea serviciilor de transport pentru cantităţile solicitate suplimentar de expeditor. Neacceptarea transportului de cantităţi suplimentare va putea fi justificată numai de lipsa capacităţii de transport disponibile şi va trebui să fie făcută în scris în termen de .... zile de la primirea solicitării de la expeditor.
    (3) Diminuarea cantităţilor lunare prezentate în anexele nr. 3 şi 3.1 se va face prin act adiţional, la solicitarea expeditorului, comunicată cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii al cărei program se diminuează. Diminuarea va avea ca obiect o cantitate reprezentând maximum 5% din programul iniţial lunar stabilit la încheierea contractului.
    (4) În cazul reviziilor programate, expeditorul poate solicita anularea programului de transport pentru o perioadă de maximum 45 de zile calendaristice pe an.
    ART. 4
    (1) Expeditorul transmite cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lunii un program cuprinzând estimarea predării produselor pe destinaţii.
    (2) Expeditorul confirmă transportatorului, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii, programul lunar de predare a produselor pe destinaţii. În lipsa acestuia sau în cazul nerespectării lui, transportatorul se obligă să reia transportul în cel mult 24 de ore de la confirmarea programului lunar de predare a produselor pe destinaţii.
    ART. 5
    (1) Limitele maxime anuale admise drept consumuri tehnologice normate pentru activităţile de primire, depozitare, transport şi predare a ţiţeiului, gazolinei şi condensatului sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv cu Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 615/1.654/2004 privind metodologia de aprobare a coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport al uleiurilor minerale şi produselor petroliere tipice şi atipice din activităţile specifice industriei petroliere, şi sunt prevăzute în anexa nr. 4.
    (2) Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar de către transportator prin balanţa (mişcarea) produselor.
    ART. 6
    (1) În funcţie de condiţiile de operare a dotărilor transportatorului şi ca urmare a solicitării în scris a expeditorului, transportatorul poate fi de acord cu modificarea punctului de primire şi/sau predare, a sortimentelor şi a cantităţilor de ţiţei, gazolină şi condensat ce urmează să fie transportate.
    (2) În eventualitatea unui refuz al transportatorului, acesta va transmite expeditorului o justificare în termen de ........ zile de la data primirii cererii din partea expeditorului.
    (3) Transportatorul este în drept să calculeze costuri suplimentare pentru:
    a) transportul unor cantităţi de ţiţei, gazolină şi condensat de la alte locaţii şi/sau către alte destinaţii decât cele prevăzute în programul anual de transport pe calea ferată;
    b) transportul unor cantităţi de ţiţei, gazolină şi condensat suplimentare faţă de cele prevăzute în programul anual de transport pe calea ferată;
    c) transportul de ţiţei netratat între diverse puncte de primire şi predare agreate de părţi, la solicitarea în scris a expeditorului.
    (4) Costurile suplimentare apărute ca urmare a modificărilor menţionate la alin. (3) şi care constau în diferenţa dintre costurile de operare şi tariful prestaţiei prevăzut la art. 9 alin. (1) vor fi transmise de transportator pe baza documentelor justificative şi a calculaţiilor prezentate expeditorului şi facturate de transportator în baza acceptului expeditorului în termen de .......... zile de la transmitere. Expeditorul va achita factura în termen de .......... zile de la primirea ei, confirmată de documentul poştal de remitere.

    CAP. V
    Stocul de operare

    ART. 7
    (1) În scopul realizării transportului, expeditorul are obligaţia de a pune la dispoziţia transportatorului cantităţile de ţiţei necesare constituirii stocului de operare. Stocul de operare se va determina de părţi în funcţie de capacitatea disponibilă de transport şi fluxul tehnologic disponibil pentru destinaţia solicitată, convenită de părţi de comun acord.
    (2) Transportatorul va putea contribui la constituirea stocului de operare cu propriul ţiţei în măsura în care nivelul stocurilor sale depăşeşte cantitatea necesară pentru asigurarea securităţii tehnologice a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului.
    ART. 8
    (1) Expeditorul şi transportatorul îşi vor reconstitui stocurile fizice de ţiţei, gazolină, condensat şi etan lichid, proprietatea lor, având la bază cantităţile de la începutul contractului, primirile, livrările şi consumul tehnologic, atât cantitativ, cât şi calitativ.
    (2) În cazul în care reconstituirea cantitativă şi calitativă a stocului fizic total al produselor nu este posibilă, la sfârşitul anului, până la data de .........., se va face regularizarea cantitativă şi valorică la preţul produselor de la data facturării. Termenul de decontare a facturii de regularizare este de .......... zile de la data primirii facturii, confirmată de documentul poştal de remitere. Transportatorul/Expeditorul este îndreptăţit să pretindă penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată. Acestea se calculează prin aplicarea cotei de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

    CAP. VI
    Tariful şi modul de plată

    ART. 9
    (1) Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport al cantităţilor prevăzute în anexa nr. 3 sunt cele stabilite de autoritatea competentă în condiţiile legii. Facturarea acestor servicii se va face de către transportator decadal/săptămânal pentru cantităţile de produse efectiv predate la destinaţie, certificate de procesele-verbale de predare-primire.
    (2) Valoarea consumurilor tehnologice şi TVA nu sunt cuprinse în tarifele de transport al produselor.
    (3) Termenul de decontare care devine şi termen de scadenţă este de .......... zile de la data primirii facturii de către expeditor, confirmată de documentul poştal.
    (4) Plata facturilor se va face de expeditor în contul IBAN .......... deschis la Banca .................... .
    (5) Garantarea plăţii prestaţiilor de transport, precum şi a oricăror obligaţii contractuale prevăzute a fi îndeplinite de către expeditor va fi stipulată în contractul de transport ce se va încheia între expeditor şi transportator. Forma de constituire a garanţiilor va fi negociată şi convenită de părţile contractante.
    (6) Refuzul total sau parţial al expeditorului de a plăti o factură emisă de transportator se va aduce la cunoştinţa acestuia în termen de .......... zile lucrătoare de la data primirii ei. În caz contrar, facturile emise sunt considerate acceptate în totalitate de expeditor.
    (7) Plăţile se consideră efectuate în momentul decontării contului expeditorului.
    (8) Transportatorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, reprezentând contravaloarea oricăror sume neachitate la scadenţă, indiferent de natura acestora (penalităţi de întârziere, daune-interese, cheltuieli suplimentare etc.) şi rezultând dintr-o factură acceptată în totalitate de expeditor.
    (9) Transportatorul are obligaţia de a notifica expeditorului tarifele ajustate, cu menţiunea că acestea se aplică de la data stabilită de autoritatea de reglementare în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.

    CAP. VII
    Penalităţi şi despăgubiri

    ART. 10
    (1) Transportatorul este îndreptăţit să pretindă penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată. Acestea se calculează prin aplicarea cotei de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Transportatorul va notifica lunar expeditorului penalităţile datorate şi va emite factura în termen de 10 zile de la notificare. Penalităţile vor fi plătite în termen de 10 zile de la primirea facturii.
    (2) În cazul neîndeplinirii la scadenţă a oricărei obligaţii de plată certe, lichide şi exigibile rezultate din executarea prezentului contract, transportatorul va notifica expeditorului că în termen de 5 zile se va proceda la oprirea pompării până la încasarea integrală a valorii facturilor, iar eventualele consecinţe ce rezultă din această întrerupere îl privesc în exclusivitate pe expeditor.
    (3) Transportatorul va relua prestarea serviciului de transport în termen de maximum 24 de ore de la data la care expeditorul face dovada achitării integrale a valorii facturilor a căror neplată a generat întreruperea pompării.
    ART. 11
    La sfârşitul anului, transportatorul va stabili cantităţile contractate şi, respectiv, cele efectiv predate la transport de către expeditor, cumulate de la începutul derulării contractului. În situaţia în care cantitatea cumulată efectiv predată de la începutul derulării contractului nu este cel puţin egală cu cea contractată cumulată de la începutul anului, transportatorul va proceda la calcularea sumei datorate de către expeditor astfel:
    a) în cazul în care expeditorul predă la transport o cantitate care reprezintă mai puţin de 90% din programul de transport ţiţei import, expeditorul datorează transportatorului, cu titlu de daune-interese, o sumă în cuantum de .......... euro, pentru fiecare tonă nepredată rezultând din diferenţa dintre cantitatea reprezentând 90% din programul de transport anual şi cantitatea efectiv predată în aceeaşi perioadă. Transportatorul va emite factura în ultima zi a anului, la cursul euro/lei din ziua emiterii facturii, expeditorul fiind obligat să o achite în termen de .......... zile de la primirea ei, confirmată de documentul poştal de remitere;
    b) în cazul în care expeditorul predă la transport o cantitate care reprezintă mai puţin de 90% din programul de transport ţiţei ţară, expeditorul datorează transportatorului, cu titlu de daune-interese, o sumă în cuantum de .......... euro, pentru fiecare tonă nepredată rezultând din diferenţa dintre cantitatea reprezentând 90% din programul de transport anual şi cantitatea efectiv predată în aceeaşi perioadă. Transportatorul va emite factura în ultima zi a anului, la cursul euro/lei din ziua emiterii facturii, expeditorul fiind obligat să o achite în termen de .......... zile de la primirea ei, confirmată de documentul poştal de remitere.

    CAP. VIII
    Obligaţiile şi drepturile expeditorului şi transportatorului

    SECŢIUNEA 1
    Obligaţiile şi drepturile expeditorului

    ART. 12
    (1) Expeditorul se obligă să predea ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul în condiţiile de calitate prezentate în anexa nr. 1.
    (2) În situaţii deosebite (timp nefavorabil, avarii la instalaţiile de tratare, lipsa dezemulsionanţilor), transportatorul va putea admite derogări de la condiţiile de calitate prevăzute în anexele A1-A3, B, C1-C4, D1-D5 la normele cuprinse în anexa nr. 1, la cererea scrisă a expeditorului, cu plata de către acesta a costurilor suplimentare generate astfel.
    (3) Cuantumul costurilor suplimentare de la alin. (2) va fi convenit de părţi şi va fi facturat expeditorului. Termenul de scadenţă a facturii este de .......... zile de la data primirii acesteia de către expeditor, confirmată de documentul poştal.
    ART. 13
    (1) Expeditorul se obligă să asigure stocul de operare necesar transportului de la punctele de primire la punctele de predare a cantităţilor prevăzute în anexa nr. 3, în cazul în care transportatorul nu deţine stocuri de operare pe relaţia respectivă, conform art. 7, sau stocul de operare respectiv este proprietatea unui terţ. Cantităţile aferente stocurilor de operare respective vor fi acceptate de expeditor pe baza fundamentărilor justificative ale transportatorului.
    (2) La cuplarea tronsoanelor noi de conducte realizate de transportator prin programele proprii de reparaţii capitale şi modernizare, expeditorii deţinători ai stocului de operare vor completa stocul cu cantităţile de produse fundamentate de transportator în vederea reluării pompării.
    ART. 14
    (1) În cazul unor avarii pe conductele de gazolină şi etan, expeditorul se obligă să asigure stocarea gazolinei şi etanului conform anexei nr. 5.
    (2) În cazul unor avarii pe conductele de ţiţei sau lucrări de reparaţii programate, expeditorul se obligă să asigure stocarea ţiţeiului în rezervoarele de recepţie pentru .......... ore.
    ART. 15
    (1) În situaţia în care se recuperează ţiţeiul rezultat în urma avariilor, expeditorul se obligă să primească ţiţeiul transportat de transportator cu mijloace auto la punctele de primire, dacă este cazul. La predarea ţiţeiului se va încheia un proces-verbal în care se vor menţiona cantitatea şi calitatea ţiţeiului primit. În cazul în care este necesară recondiţionarea ţiţeiului, costurile aferente acestei operaţiuni se vor recupera de la transportator pe bază de documente justificative.
    (2) Expeditorul va emite factura pentru costurile sus-menţionate după acceptul transportatorului privind calculul sumelor datorate. Transportatorul este obligat să trimită în scris acceptul său pentru plata costurilor sus-menţionate în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării expeditorului privind plata costurilor respective; în caz contrar, costurile respective vor fi considerate ca fiind integral acceptate la plată de către transportator.
    (3) Factura pentru costurile respective va fi emisă de către expeditor în termen de 3 zile de la primirea acceptului transportatorului sau de la expirarea termenului de 10 zile prevăzut în alin. (2). Scadenţa de plată a facturii este de .......... zile de la primirea facturii. Expeditorul este îndreptăţit să pretindă penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată. Acestea se calculează prin aplicarea cotei de 0,04% la debitul neachitat pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate.
    ART. 16
    (1) Expeditorul se obligă să asigure efectuarea analizelor de laborator şi emiterea rapoartelor de încercare cu privire la calitatea produselor, având ca referinţă standardele prevăzute în anexele la prezentul contract, în prezenţa părţilor interesate.
    (2) Expeditorii care deţin laboratoare proprii au obligaţia să le doteze în mod corespunzător.
    ART. 17
    Expeditorul se obligă să notifice transportatorului, în cazul opririlor programate, cu 30 de zile lucrătoare înainte, situaţiile în care rafinăriile şi rampele de descărcare sunt oprite. În caz contrar, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli care sunt cauzate în totalitate din vina sa. În cazul reviziilor/reparaţiilor neprevăzute generate de opriri neprevăzute/accidentale ale instalaţiilor de prelucrare sau descărcare a ţiţeiului, expeditorul va notifica transportatorul de îndată ce acestea apar.
    ART. 18
    Expeditorul are obligaţia să asigure la sistemele proprii de depozitare şi de măsurare cantitativă şi calitativă aflate la interfaţa expeditor/transportator, după caz: verificarea metrologică, etalonarea şi calibrarea. Aceste operaţiuni se vor efectua de firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală, la termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia şi procedurile în domeniu.
    ART. 19
    (1) Expeditorul este obligat să primească cu prioritate la descărcare ţiţeiul şi gazolina expediate de transportator prin rampele sale de încărcare, în cantităţile stabilite prin programul de transport.
    (2) Dacă din vina expeditorului se înregistrează întârzieri ale navetelor de ţiţei (la primirea navetelor pline în gară, la manevra sau la scoaterea navetelor goale din gară), iar transportatorul înregistrează întârzieri faţă de programul de transport, transportatorul va fi exonerat de răspundere, iar în cazul în care transportatorul va înregistra cheltuieli suplimentare determinate de aceste staţionări, expeditorul urmează a le suporta. Cheltuielile suplimentare vor fi transmise de transportator, pe baza documentelor justificative şi a calculaţiilor prezentate expeditorului. Expeditorul va transmite acceptul/refuzul cheltuielilor suplimentare în termen de .......... zile lucrătoare de la comunicare; în cazul în care expeditorul nu va transmite niciun răspuns în termenul sus-menţionat, cheltuielile solicitate se consideră acceptate.
    (3) În cazul în care expeditorul acceptă cheltuielile suplimentare sau nu transmite niciun răspuns în termenul prevăzut la alin. (2), facturarea de către transportator a cheltuielilor suplimentare se va face în .......... zile de la expirarea termenului prevăzut în alin. (2), termenul de scadenţă a facturii fiind de .......... zile de la primirea facturii.
    (4) Expeditorul are întreaga responsabilitate şi pentru alte situaţii generate de neasigurarea condiţiilor şi capacităţilor de descărcare a cazanelor de ţiţei şi gazolină în rampele sale de descărcare: creşteri de stocuri, blocaje etc.
    ART. 20
    Expeditorul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate, în condiţiile şi la termenele stabilite în cap. VI şi VII.
    ART. 21
    Expeditorul are dreptul să conteste balanţa de transport al produselor în maximum .......... zile lucrătoare de la primirea acesteia. Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut presupune că balanţa a fost acceptată.
    ART. 22
    Expeditorul se obligă să predea la transport ţiţei din import în condiţiile specificate la art. 25. Luarea în primire a ţiţeiului în vederea transportului se face la solicitarea expeditorului sau a persoanei împuternicite de acesta, pe baza unei telefonograme, transmisă transportatorului. Această notificare va cuprinde: proprietarul ţiţeiului, numărul rezervorului, cantitatea predată pentru pompare, punctul de destinaţie şi ora la care se efectuează recepţia.
    ART. 23
    Expeditorul şi transportatorul vor încheia convenţii de încărcare-descărcare, în conformitate cu fluxul proceselor tehnologice în rampele proprii de încărcare-descărcare.
    ART. 24
    Expeditorul este obligat să transmită transportatorului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.
    ART. 25
    Expeditorul garantează pe propria răspundere că ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul nu fac obiectul unui litigiu şi că sunt libere de orice sarcini fiscale. În cazul în care expeditorul are cunoştinţă de faptul că ţiţeiul, gazolina şi condensatul, proprietatea sa sau a unui terţ, sunt grevate de sarcini sau fac obiectul unui litigiu, expeditorul are obligaţia ca de îndată să înştiinţeze transportatorul, acesta din urmă nefiind obligat să accepte transportul acestor produse.
    ART. 26
    Expeditorul are obligaţia ca până la data de .......... octombrie a fiecărui an să prezinte transportatorului cantităţile estimative ale produselor care vor fi transportate anul următor.
    ART. 27
    La solicitarea scrisă a transportatorului, expeditorul se obligă să recepţioneze în termen de .......... ore ţiţeiul adus la destinaţie de către transportator, dacă ţiţeiul îndeplineşte condiţiile de recepţie stipulate în contract, sub sancţiunea plăţii unor penalităţi de întârziere în cuantum de 0,04% din valoarea serviciului de transport al cantităţii respective, pentru fiecare oră de întârziere.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţiile şi drepturile transportatorului

    ART. 28
    (1) Transportatorul se obligă să transporte prin conductă cantităţile de produse prevăzute în anexa nr. 3 şi să le predea la destinaţie în cel mult .......... zile lucrătoare de la primirea acestora.
    (2) În cazul în care transportatorul nu predă la destinaţie produsele în cel mult .......... zile lucrătoare de la primirea acestora, din cauze neimputabile expeditorului, expeditorul este în drept să pretindă penalităţi de întârziere în cuantum de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, calculate asupra valorii prestaţiilor de transport neefectuate în termenul prevăzut. Acestea vor fi transmise de expeditor, pe baza documentelor justificative şi a calculaţiilor prezentate transportatorului. Transportatorul este obligat să trimită în scris acceptul său pentru plata penalităţilor de întârziere sus-menţionate în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării expeditorului privind plata sumelor respective; în caz contrar, sumele respective vor fi considerate ca fiind integral acceptate la plată de către transportator. Factura pentru penalităţile de întârziere respective va fi emisă de către expeditor în termen de 3 zile de la primirea acceptului transportatorului sau de la expirarea termenului sus-menţionat de 10 zile. Transportatorul va achita factura în termen de .......... zile de la primirea ei, confirmată de documentul poştal de remitere.
    (3) Pentru cazul în care ţiţeiul şi gazolina sunt transportate pe calea ferată sau combinat pe conducte şi calea ferată, părţile contractante vor conveni programe de transport şi termene compatibile cu normele de transport pe calea ferată.
    ART. 29
    (1) Transportatorul se obligă să primească, să transporte şi să predea cantităţile zilnice de ţiţei, gazolină, condensat şi etan conform programului stabilit cu expeditorul.
    (2) Transportatorul răspunde de cantitatea şi calitatea (conform anexei nr. 1) ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului din momentul primirii de la expeditor şi până în momentul predării la destinaţie, influenţată de consumul tehnologic.
    (3) Transportatorul se obligă să asigure cazane de cale ferată goale în rampele de încărcare şi să optimizeze încărcarea şi transportul produselor astfel încât să se asigure cazane de cale ferată pline în rampele de descărcare ale expeditorului, la nivelul capacităţii acestora de descărcare, conform convenţiilor de încărcare-descărcare.
    ART. 30
    Transportatorul se obligă să acţioneze în mod corespunzător pentru remedierea eventualelor avarii.
    ART. 31
    Transportatorul este obligat să transmită expeditorului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.
    ART. 32
    (1) Transportatorul are obligaţia să asigure la sistemele proprii de depozitare şi de măsurare cantitativă şi calitativă aflate la interfaţa expeditor/transportator, după caz: verificarea metrologică, etalonarea şi calibrarea. Aceste operaţiuni se vor efectua de firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală, la termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia şi procedurile în domeniu.
    (2) Transportatorul are obligaţia, dacă deţine laboratoare proprii, să le doteze în mod corespunzător.
    ART. 33
    (1) În termen de ........ zile lucrătoare de la încheierea lunii, precum şi la încetarea contractului din orice motiv, transportatorul va întocmi şi va prezenta expeditorului balanţa (mişcarea) produselor transportate, conform anexelor nr. 7.1 şi 7.2, având la bază procesele-verbale de predare-primire. Procesele-verbale de predare-primire se întocmesc şi se semnează de expeditor şi transportator pe baza bonurilor provizorii şi a rapoartelor de încercare.
    (2) În cazul în care expeditorul contestă în mod justificat balanţa, transportatorul va întocmi şi va prezenta expeditorului balanţa refăcută în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei.
    ART. 34
    Transportatorul se obligă să anunţe cu minimum 30 de zile calendaristice înainte reviziile şi reparaţiile programate pentru echipamentele şi instalaţiile de transport.
    ART. 35
    Transportatorul va analiza toate solicitările de transport primite şi va decide înainte de data de 30 noiembrie a fiecărui an, conform condiţiilor şi procedurilor stabilite, dacă aprobă cererile primite. Decizia incluzând opţiunile selectate în mod corect şi nediscriminatoriu, cu motivarea acestora, se va notifica în scris fiecărui solicitant.
    ART. 36
    Transportatorul nu este obligat să presteze servicii de transport al produselor atunci când:
    a) nu există capacitate disponibilă în conductele Sistemului naţional de transport, în raport cu programul de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului şi cu rutele solicitate. În cazul în care nu există suficientă capacitate disponibilă pentru a transporta întreaga cantitate solicitată, transportatorul va informa expeditorul, iar acesta va putea să îşi modifice cererea în mod corespunzător;
    b) există considerente de ordin tehnic, operaţional sau de siguranţă care ar putea afecta exploatarea Sistemului naţional de transport;
    c) calitatea produselor solicitate să fie transportate nu respectă:
    - specificaţiile de calitate ale transporturilor de produse contractate;
    - specificaţiile de pompabilitate corespunzătoare pentru conductele Sistemului naţional de transport;
    - calitatea transporturilor de produse solicitate, cărora li s-a acordat un nivel mai înalt de prioritate în cadrul cererii;
    d) capacitatea disponibilă este necesară în vederea îndeplinirii unor obligaţii pentru prestarea unor servicii publice de către transportator conform legislaţiei în vigoare;
    e) expeditorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile financiare faţă de transportator cu privire la serviciile de transport al produselor prestate anterior şi nu prezintă garanţii sau siguranţă cu privire la obligaţiile de plată viitoare;
    f) expeditorul sau entitatea împuternicită de acesta nu a transmis notificarea privind luarea în primire a ţiţeiului în vederea transportului;
    g) expeditorul nu asigură capacităţi de descărcare la nivelul programelor stabilite, pentru cantităţile transportate pe calea ferată.
    ART. 37
    Transportatorul are dreptul să sisteze toate operaţiunile privind prestarea serviciilor de transport în condiţiile menţionate la art. 10 alin. (2).

    CAP. IX
    Răspunderea contractuală

    ART. 38
    Transportatorul nu poate fi răspunzător faţă de expeditor pentru nicio întârziere, deteriorare sau pierdere a produselor pe timpul transportului, dacă respectiva întârziere, deteriorare sau pierdere a produselor a fost exclusiv cauzată de deteriorarea conductelor sau instalaţiilor sistemului de transport din vina dovedită a expeditorului.
    ART. 39
    (1) Expeditorul are obligaţia să despăgubească transportatorul pentru orice pierdere sau cheltuială dovedită de transportator, care este din vina sa sau s-a produs ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract.
    (2) Transportatorul are obligaţia să despăgubească expeditorul pentru orice pierdere sau cheltuială dovedită de expeditor, care este din vina sa ori s-a produs ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract.
    ART. 40
    După semnarea cumulativă a documentelor de recepţie a produselor (proces-verbal de predare-primire întocmit în baza bonului provizoriu şi raportului de încercare) la punctul de primire, răspunderea cantitativă şi calitativă trece în sarcina transportatorului până la predarea lor la rafinărie/destinaţie pe baza semnării cumulative a documentelor de recepţie (proces-verbal de predare-primire întocmit în baza bonului provizoriu şi raportului de încercare) la punctul de predare, moment în care răspunderea cantitativă şi calitativă trece în sarcina expeditorului. Fiecare parte, înainte de semnarea procesului-verbal de predare-primire, poate solicita reluarea procesului de predare-primire, dacă există suspiciuni rezonabile de eroare privind determinarea iniţială a stocului.
    ART. 41
    Transportatorul răspunde de integritatea produselor transportate. Orice pierdere sau deteriorare a produselor transportate apărută pe parcursul executării prestaţiei de către acesta, dacă nu este din culpa exclusivă a expeditorului, se impută transportatorului.

    CAP. X
    Reclamaţii

    ART. 42
    Părţile vor transmite în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la recepţia ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului, reclamaţiile în legătură cu calitatea acestora. Confirmarea reclamaţiei se va face prin analizarea probelor-martor sigilate şi păstrate. Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut presupune însuşirea de către părţi a rezultatelor de la recepţia produsului.

    CAP. XI
    Clauze speciale

    ART. 43
    (1) Prezentul contract este sub incidenţa legii române.

    (2) Expeditorul şi transportatorul au obligaţia ca pentru incintele proprii să încheie contracte sau convenţii privind dotarea, utilizarea instalaţiilor şi respectarea normelor în vigoare privind tehnica securităţii muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.
    ART. 44
    Părţile contractante se obligă să respecte confidenţialitatea prezentului contract.
    ART. 45
    Arhivarea documentelor pe baza cărora se întocmeşte balanţa (mişcarea) de transport al produselor se face de ambele părţi, conform normelor specifice de păstrare a documentelor.
    ART. 46
    Niciuna dintre prevederile prezentului contract nu va fi destinată stabilirii unei relaţii de subordonare între părţi, fiecare parte fiind în întregime responsabilă pentru obligaţiile care îi incumbă conform contractului.
    ART. 47
    (1) Recepţia produselor în punctele de primire pentru predarea la transport se va face în intervalul orar 8,00-16,00 al zilei.
    (2) Recepţia produselor în punctele de predare pentru livrarea la destinaţie se va face în intervalul 8,00-20,00.
    ART. 48
    Pentru ultima zi din lună, recepţiile produselor atât în punctele de primire cât şi în punctele de predare se vor face, de principiu, în intervalul 8,00-8,00.
    ART. 49
    Părţile contractante se vor informa reciproc, în formă scrisă, cu cel puţin .......... zile înaintea luării măsurilor tehnice, organizatorice şi de restructurare cu impact asupra activităţii de transport, pentru a se pune de acord asupra activităţilor curente şi viitoare.
    ART. 50
    Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părţilor contractante conform dispoziţiilor legale.
    ART. 51
    Litigiile apărute în cursul derulării acestui contract se rezolvă pe cale amiabilă, iar în caz contrar vor fi supuse spre soluţionare instanţelor de drept comun competente, în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.
    ART. 52
    Orice modificare a condiţiilor prezentului contract se va face prin act adiţional însuşit de ambele părţi.
    ART. 53
    Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă şi se comunică celeilalte părţi contractante în termen de 5 zile, iar în următoarele 15 zile trebuie transmise documentele care să ateste evenimentele respective, astfel cum au fost convenite de părţi. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate pe toată perioada în care aceasta acţionează. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuvin părţilor până la apariţia acesteia.
    ART. 54
    Denunţarea unilaterală a contractului se poate face de către partea interesată cu un termen de preaviz de 30 de zile faţă de data la care aceasta devine operaţională.
    ART. 55
    Anexele nr. 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7.1 şi 7.2 fac parte integrantă din prezentul contract. Prezentul contract a fost încheiat la data de .........., în două exemplare, cu anexe, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data de .................. .


               Expeditor, Transportator,
            Director general, Director general,
       ............................ ....................

            Director economic, Director economic,
       ............................ ......................

            Oficiul juridic, Oficiul juridic,
       ............................ .......................    ANEXA 1
    la contractul-cadru

                                 NORME
      privind calitatea, recepţia şi predarea ţiţeiului, gazolinei,
                        condensatului şi etanului

    Calitatea
    1. Expeditorul va prezenta la semnarea contractului fişele de calitate ale produselor ce urmează să fie transportate (anexele A1-A3, care fac parte integrantă din prezentele norme).
    2. Expeditorul va prezenta la semnarea contractului fişele de securitate ale produselor ce urmează să fie transportate, conform legislaţiei în vigoare.
    3. Transportatorul va preda la destinaţie produsele primite de la expeditor în parametrii de calitate cu care acestea au fost preluate, ţinându-se cont de eventualele amestecuri cu stocul de operare existent în conducte, de stocul din rezervoarele tampon (buffer) şi de stocul din rezervoarele de primire din rafinării, de abaterile admise ale determinărilor calitative, precum şi de modificările acelor parametri de calitate ce pot apărea independent de acţiunea transportatorului.
    4. În cazul în care pe aceeaşi conductă se transportă mai multe sortimente de ţiţei, la destinaţie se va preda sortimentul de ţiţei cel mai apropiat de cel preluat pentru pompare. Transportatorul va ţine evidenţa cronologică a pompărilor şi va transmite zilnic expeditorului programul de transport şi de livrare la destinaţie pe cantităţi şi sortimente.
    Condiţii de pompabilitate
    a) Pentru ţiţeiul din import
    1. Expeditorul va preda transportatorului pentru pompare ţiţei care la recepţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    - temperatura de congelare trebuie să fie cu cel puţin 7°C mai mică decât temperatura solului, măsurată pe traseul conductei;
    - viscozitatea la temperatura minimă a solului trebuie să fie maximum 80 cSt sau 11°E.
    2. Temperatura solului măsurată pe traseul conductei va fi comunicată zilnic de transportator expeditorului pentru ca acesta să pregătească ţiţeiul conform condiţiilor precizate la pct. 1.
    3. Condiţia de omogenitate:
    ● Pentru recepţia rezervoarelor cu ţiţei omogen (diferenţa de densitate între probele de nivel superior, mijloc şi aspiraţie se încadrează în limitele de +/-5 kg/mc) se constituie proba compusă din cele 3 probe individuale, prin amestecare proporţională determinându-se caracteristicile ţiţeiului.
    ● Pentru recepţia rezervoarelor cu ţiţei neomogen (diferenţa de densitate între probele de nivel superior, mijloc şi aspiraţie nu se încadrează în limitele de +/-5 kg/mc) se recoltează probe punctuale de la nivelele intermediare sau echidistante, astfel încât să fie prinse toate straturile. Din probele punctuale se constituie proba compusă, la care se determină caracteristicile ţiţeiului. De asemenea, se determină densitatea şi pentru probele intermediare.
    ● Se verifică conţinutul de apă la proba de aspiraţie care trebuie să fie de maximum 1% (condiţia de recepţie a ţiţeiului).
    b) Pentru ţiţeiul din ţară
    Pentru asigurarea pompării pe conductă a ţiţeiurilor parafinoase, acestea trebuie să îndeplinească condiţia de pompabilitate privind punctul de congelare (să fie cu cel puţin 7°C mai mic decât temperatura solului măsurată pe traseul conductei).
    Recepţia şi predarea
    a) Pentru transport pe conductă
    1. Primirea produselor din producţia internă de la punctele de primire se va face numai pe timpul zilei, prin recepţie la intervalele prevăzute în anexa B, care face parte integrantă din prezentele norme, întocmită de expeditor de comun acord cu transportatorul.
    2. Primirea ţiţeiului din import în punctul de primire Societatea OIL TERMINAL - S.A. se face la solicitarea Societăţii OIL TERMINAL - S.A., de regulă pe timpul zilei, pe baza de telefonogramă, care trebuie să cuprindă următoarele: proprietarul ţiţeiului, numărul rezervorului, cantitatea liberă la pompare, punctul de destinaţie al transportului şi ora la care se efectuează recepţia.
    3. Înainte de umplerea rezervorului în vederea recepţiei se izolează conducta de legătură dintre părţi, prin închiderea şi sigilarea ventilelor. Violarea sigiliilor atrage răspunderea legală pentru partea vinovată.
    4. (1) Recepţia calitativă şi cantitativă a produselor se efectuează în rezervoarele/skidurile de măsură (unde este cazul) şi laboratoarele expeditorului sau transportatorului, cu respectarea standardelor de referinţă, prevăzute în anexele C1-C4, care fac parte integrantă din prezentele norme.
    (2) Tabelele de calibrare ale rezervoarelor, buletinele de verificare şi certificatele MID, după caz, aferente instrumentaţiei şi sistemelor de măsurare utilizate de părţi şi aflate la interfaţa expeditor/transportator, vor fi lizibile şi vor fi puse la dispoziţia ambelor părţii.
    (3) Rezervoarele trebuie să întrunească condiţiile de funcţionare privind depunerile de şlam, funcţionarea serpentinelor de încălzire cu abur (după caz) şi a conductei de scurgere a apei tehnologice, să asigure posibilitatea de sigilare a ventilelor de pe conductele tehnologice, precum şi de sigilare şi eşantionare a probelor, să fie dotate şi întreţinute conform prevederilor în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului.
    (4) Părţile se angajează să schimbe între ele, la cerere, informaţii cu privire la datele înregistrate în sistemul automatizat de măsură si control în fiecare depozit/rafinărie aflat/aflate la interfaţa expeditor/transportator. Specialiştii celor două părţi vor conveni asupra procedurii de transmitere a informaţiilor.
    5. (1) În cazul în care transportatorul/expeditorul va pune în funcţiune sisteme automate de măsură a livrărilor de ţiţei (skiduri de măsură), părţile vor agrea şi vor întocmi proceduri de lucru şi măsurare în conformitate cu standardele româneşti şi/sau internaţionale, în care se va specifica modul de determinare a cantităţii de ţiţei, gazolină, condensat şi etan livrate/primite.
    (2) Sistemele de măsurare debit ale părţilor aflate la interfaţa expeditor/transportator trebuie să fie perfect funcţionale în cadrul regimurilor de pompare conforme condiţiilor de proiectare/ certificatelor MID, cu filtre curăţate, având sistemul de culegere şi transmitere a datelor astfel configurat şi verificat încât să poată transfera/transmite, la cerere, informaţii către sistemele informaţionale ale celeilalte părţi.
    (3) Expeditorul/Transportatorul va putea, în cazul în care are temeri justificate cu privire la rezultatele măsurătorilor efectuate, să conteste, să ceară repetarea operaţiunilor.
    6. Transportatorul împreună cu expeditorul vor întocmi: raportul de încercare, bonul provizoriu, procesul-verbal de predare-primire, în două exemplare semnate de cele două părţi, conform anexelor D1-D5, care fac parte integrantă din prezentele norme.
    7. Predarea către terţi a ţiţeiului şi gazolinei se face de către transportator numai la comunicarea scrisă a expeditorului şi cu acordul părţilor. Transportatorul va transmite procesul-verbal de predare-primire expeditorului pentru facturare.
    8. În vederea recepţiei se vor eşantiona probe de către transportator în prezenţa expeditorului.
    9. Din ţiţeiul recepţionat se va păstra la transportator sau expeditor, după caz, câte o probă-martor de un litru, sigilată de ambele părţi, timp de .......... zile de la recepţie, pentru analiză în caz de reclamaţie. În caz de litigiu analiza se efectuează la un laborator stabilit de comun acord de ambele părţi contractante. În situaţia în care prin analiza probei-martor reclamaţia se dovedeşte întemeiată, partea în culpă suportă consecinţele. Recipientele pentru probe vor fi asigurate de cei care păstrează probele.
    b) Pentru transport pe calea ferată
    1. Recepţia cantitativă a ţiţeiului şi gazolinei ce se transportă pe calea ferată se poate face astfel:
    - la rezervoare, înainte şi după transvazare în/din vagoane, respectându-se instrucţiunile în vigoare prevăzute în anexele C1 şi C2, conform protocolului convenit;
    - la cazane, prin cântărirea vagoanelor-cisternă la plin şi la gol pe cântare electronice, aprobate metrologic, în prezenţa expeditorului şi transportatorului, întocmindu-se fişa de cântar în care se consemnează: numerele cazanelor, cantitatea brută determinată prin cântărire şi tara reală determinată prin cântărirea la gol a fiecărui vagon-cisternă.
    Pe baza raportului de încercare şi a fişei de cântar se întocmeşte procesul-verbal de predare-primire a ţiţeiului sau gazolinei, pentru un lot (o navetă) de cazane, care se semnează de către expeditor şi transportator.
    Procesul-verbal de predare-primire a ţiţeiului sau gazolinei va conţine următoarele date:
    - cantitatea brută, determinată prin diferenţa la cântărire între gol şi plin;
    - cantitatea totală de impurităţi (apă, sedimente, sare), determinată pe baza raportului de încercare;
    - cantitatea netă, rezultată ca diferenţă între cantitatea brută determinată prin cântărire şi cantitatea totală de impurităţi.
    Când nu există posibilitatea de transvazare într-un rezervor sau cântărire pe cântar electronic, se determină volumul de ţiţei prin calibrare. Standardul de referinţă privind stabilirea cantităţii de ţiţei este SR 1165:2004.
    2. Recepţia calitativă a ţiţeiului şi gazolinei se face de către expeditor, în prezenţa transportatorului, prin eşantionarea probelor manual sau prin sistemul automat, cu întocmirea raportului de încercare.

            Expeditor, Transportator,
       .................... ....................


    ANEXA A1
    la norme


    UNITATEA ....................


                     Fişa de calitate a ţiţeiului

┌─────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────────────┐
│ Sortiment │Conţinut maxim în│ (% m/m) │ Congelare │
│ │apă + impurităţi │ Cloruri │ păcură │
│ │ mecanice │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│A1 Vest │ 1 │maximum 0,06 │sub -15°C │
├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│A3 Vest │ 1 │maximum 0,06 │sub -15°C │
├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│A3 Rest │ 1 │maximum 0,06 │sub -15°C │
├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│A3 Selecţionat │ 1 │maximum 0,06 │sub -30°C │
├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│A3 Neselecţionat │ 1 │maximum 0,06 │sub -15°C │
├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│A3 Videle │ 1 │maximum 0,06 │sub -30°C │
├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│A3 Independenţa │ 1 │maximum 0,06 │sub -30°C │
├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│A3 Suplac │ 1 │maximum 0,06 │sub -30°C │
├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│B(Olt, Rest) │ 1 │maximum 0,06 │între -15 şi 18°C │
├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│C(Moldova, Rest) │ 1 │maximum 0,06 │peste +18°C │
├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│C Selecţionat │ 1 │maximum 0,06 │peste +18°C │
├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│C Marin │ 1 │maximum 0,06 │peste +18°C │
└─────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘

            Expeditor, Transportator,
      .................... ....................    ANEXA A2
    la norme


    UNITATEA ....................


                            Fişa de calitate a gazolinei

┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Caracteristica │ Valoarea admisă │ Standardele de referinţă privind │
│ │ │ metoda de încercare*) │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ Densitate │ maximum 0,650 │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────────────┘

                Expeditor, Transportator,
          ................... .....................


──────────
    *) Conform standardelor în vigoare acceptate de părţi, aplicabile atât la primirea produsului, cât şi la predarea acestuia.
    Se verifică proba de la scurgere cu permanganat de potasiu.
──────────


    ANEXA A3
    la norme


    UNITATEA ....................


                  Fişa de calitate a condensatului

┌────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Caracteristica │ Valoarea admisă │Standardele de referinţă│
│ │ │ privind metoda de │
│ │ │ încercare*) │
├────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Densitate la 15°C │0,651-0,800 g/cmc │ │
│Conţinut impurităţi: │ │ │
│- apă │ │ │
│- mecanice + apă │maximum 1% m/m │ │
│Cloruri │maximum 0,06% m/m │ │
│Distilare │la 100°C maximum 60% v/v │ │
│ │200°C maximum 85% v/v │ │
└────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┘
                Expeditor, Transportator,
          ................... .....................


──────────
    *) Conform standardelor în vigoare acceptate de părţi, aplicabile atât la primirea produsului, cât şi la predarea acestuia.
──────────    ANEXA B
    la norme


    UNITATEA ....................

           Puncte de predare-primire a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi
                      etanului şi periodicitatea predării

┌────┬─────────┬────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │ │ Estimat │ Perioada de │
│crt.│ Locaţia │ Punctul de predare │ Produsul │ tone/zi │ recepţie │
├────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└────┴─────────┴────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────────┘

                Expeditor, Transportator,
          ................... .....................    ANEXA C1
    la norme


    UNITATEA ....................


                Lista operaţiilor care se pot efectua (după caz)
                        la recepţia ţiţeiului din ţară

┌────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │ │Standardele de referinţă│
│crt.│ Operaţiunea │ privind metoda de │
│ │ │ încercare*) │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1.│Măsurarea stocului, temperaturii ţiţeiului │ │
│ │din rezervor şi calculul cantităţii │ │
│ 2.│Eşantionarea probelor │ │
│ 3.│Determinarea densităţii │ │
│ 4.│Determinarea conţinutului de apă │ │
│ 5.│Determinarea conţinutului de cloruri │ │
│ 6.│Determinarea punctului de congelare │ │
│ 7.│Determinarea viscozităţii cinematice │ │
│ 8.│Determinarea conţinutului de sediment │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

                Expeditor, Transportator,
          ................... .....................


──────────
    *) Conform standardelor în vigoare acceptate de părţi, aplicabile atât la primirea produsului, cât şi la predarea acestuia.
──────────


    ANEXA C2
    la norme


    UNITATEA ....................


       Lista operaţiilor care se pot efectua (după caz) la recepţia gazolinei

┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Operaţiunea │Standardele de referinţă privind metoda de │
│ │ încercare*) │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Determinarea densităţii │ │
└──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

                Expeditor, Transportator,
          ................... .....................


──────────
    *) Conform standardelor în vigoare acceptate de părţi, aplicabile atât la primirea produsului, cât şi la predarea acestuia.
    Se verifică proba de la scurgere cu permanganat de potasiu.
──────────


    ANEXA C3
    la norme


    UNITATEA....................


               Lista operaţiilor care se pot efectua (după caz)
                        la recepţia condensatului

┌────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │ │Standardele de referinţă│
│crt.│ Operaţiunea │ privind metoda de │
│ │ │ încercare*) │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1. │Măsurarea stocului, temperaturii ţiţeiului din │ │
│ │rezervor şi calculul cantităţii │ │
│ 2. │Eşantionarea probelor │ │
│ 3. │Determinarea densităţii │ │
│ 4. │Determinarea conţinutului de apă │ │
│ 5. │Determinarea conţinutului de cloruri │ │
│ 6. │Determinarea punctului de congelare │ │
│ 7. │Determinarea viscozităţii cinematice │ │
│ 8. │Determinarea conţinutului de sediment │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

                Expeditor, Transportator,
          ................... .....................


──────────
    *) Conform standardelor în vigoare acceptate de părţi, aplicabile atât la primirea produsului, cât şi la predarea acestuia.
──────────


    ANEXA C4
    la norme


    UNITATEA ....................


              Lista operaţiilor care se pot efectua (după caz)
                     la recepţia ţiţeiului din import

┌────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │ │Standardele de referinţă│
│crt.│ Operaţiunea │ privind metoda de │
│ │ │ încercare*) │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1.│Măsurarea stocului, temperaturii ţiţeiului din │ │
│ │rezervor şi calculul cantităţii nete │ │
│ 2.│Eşantionarea probelor │ │
│ 3.│Determinarea densităţii │ │
│ 4.│Determinarea conţinutului de apă prin metoda │ │
│ │distilării │ │
│ 5.│Determinarea conţinutului de cloruri │ │
│ 6.│Determinarea punctului de congelare │ │
│ 7.│Determinarea viscozităţii cinematice │ │
│ 8.│Determinarea sedimentului prin extracţie │ │
│ 9.│Determinarea conţinutului de sulf │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

                Expeditor, Transportator,
          ................... .....................


──────────
    *) Conform standardelor în vigoare acceptate de părţi, aplicabile atât la primirea produsului, cât şi la predarea acestuia.
──────────


    ANEXA D1
    la norme

          - Model de raport de încercare a ţiţeiului din import -

    UNITATEA ....................

                             Raport de încercare
                             nr. ...... data .......

    Ţiţei probă .......... din rezervor nr. ..........
    Predat de ........................................

┌───────────────────────────────────────┬──────┬────────┬───────────┬──────────┐
│ Caracteristici │ U.M. │Valoarea│ Valoarea │Metoda de │
│ │ │ admisă │determinată│ încercare│
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Temperatură ţiţei în laborator │°C │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Densitate ţiţei la temperatura probei │ │ │ │ │
│în laborator │g/cmc │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ Densitate la 15°C în vid │g/cmc │ │ │ │
│ Densitate la 15°C în aer │g/cmc │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Viscozitate la temperatura solului │Cst. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Conţinut sulf │% m/m │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Temperatura de congelare │°C │ │ │ │
├────────────┬──────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Conţinut │Apă │% m/m │ │ │ │
│impurităţi ├──────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │Sediment │% m/m │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │Cloruri │% m/m │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │Total impurităţi │% m/m │ │ │ │
└────────────┴──────────────────────────┴──────┴────────┴───────────┴──────────┘                Expeditor, Transportator,
          ................... .....................            - Model de raport de încercare a ţiţeiului din ţară -

    UNITATEA ....................

                               Raport de încercare

                              nr. ...... data ......

    Ţiţei probă .......... din rezervor nr. ..........
    Predat de ........................................

┌───────────────────────────────────────┬──────┬────────┬───────────┬──────────┐
│ Caracteristici │ U.M. │Valoarea│ Valoarea │Metoda de │
│ │ │ admisă │determinată│ încercare│
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Temperatură ţiţei în laborator │°C │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Densitate ţiţei la temperatura probei │ │ │ │ │
│în laborator │g/cmc │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Densitate la 15°C în vid │g/cmc │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Densitate la 15°C în aer │g/cmc │ │ │ │
├────────────┬──────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Conţinut │Apă │% m/m │ │ │ │
│impurităţi ├──────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │Sediment │% m/m │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │Cloruri │% m/m │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │Total impurităţi │% m/m │ │ │ │
└────────────┴──────────────────────────┴──────┴────────┴───────────┴──────────┘

                Expeditor, Transportator,
          ................... .....................


    ANEXA D2
    la norme


                  - Model de raport de încercare a gazolinei -


    UNITATEA ....................

                            Raport de încercare

                           nr. ...... data .......


    Gazolină probă ....... din rezervor (tanc) nr. ........
    Predat de .............................................

┌───────────────────────────────────────┬──────┬────────┬───────────┬──────────┐
│ Caracteristici │ U.M. │Valoarea│ Valoarea │Metoda de │
│ │ │ admisă │determinată│ încercare│
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ Densitate │g/cmc │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────────┴──────────┘

                Expeditor, Transportator,
          ................... .....................    ANEXA D
    la norme

    CONPET

    Depozitul ..........................
    Bon provizoriu nr. .................

                   Pentru rezervorul nr. ..................

    Rezervor plin
    Predător: ....................................
    Primitor: ....................................
    Data .........................................
    Ora ..........................................

┌─────┬───────────────────────────────────────┬────────┬────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt. │ Caracteristici │ U.M. │Valoarea determinată│
├─────┼───────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────┤
│ 1 │Înălţime stoc │ cm │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────┤
│ 2 │Temperatură rezervor │ °C │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────┤
│ 3 │Factor corecţie volum │ │ │
└─────┴───────────────────────────────────────┴────────┴────────────────────┘


                     Am predat Am primit
              ........................ ........................


    Rezervor stoc "la gol"
    Predător: ......................................
    Primitor: ......................................
    Data .....................
    Ora ......................

┌─────┬───────────────────────────────────────┬────────┬────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt. │ Caracteristici │ U.M. │Valoarea determinată│
├─────┼───────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────┤
│ 1 │Înălţime stoc │ cm │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────┤
│ 2 │Temperatură rezervor │ °C │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────┤
│ 3 │Factor corecţie volum │ │ │
└─────┴───────────────────────────────────────┴────────┴────────────────────┘


                     Am predat Am primit
              ........................ ........................
    ANEXA D4
    la norme


    CONPET - S.A.

                                             Depozit .............
                                             Sector ..............

              Proces-verbal de predare-primire a gazolinei nr. ......
                             din data .........

    Predător ............. Primitor ..............

┌────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. tanc │ │ Datele recepţiei │
│sau rezervor│Calibrare ├────────┬──────────────────────────────┬─────┬─────────────────┤
│ │ l/cm │ Stoc │ Măsură │Volum│ Cantitate [kg] │
│ │ │ ├─────┬─────────┬──────────────┼─────┼─────┬───────────┤
│ │ │ │ Cm │Densitate│Temperatură °C│Litri│Total│ Total │
│ │ │ │ │ │ │ │ │recepţionat│
├────────────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼──────────────┼─────┼─────┼───────────┤
│ │ │Gol │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────┼─────────┼──────────────┼─────┼─────┼───────────┤
│ │ │Plin │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼──────────────┼─────┼─────┼───────────┤
│ │ │Gol │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────┼─────────┼──────────────┼─────┼─────┼───────────┤
│ │ │Plin │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼──────────────┼─────┼─────┼───────────┤
│ │ │Gol │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────┼─────────┼──────────────┼─────┼─────┼───────────┤
│ │ │Plin │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼──────────────┼─────┼─────┼───────────┤
│ │ │Gol │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────┼─────────┼──────────────┼─────┼─────┼───────────┤
│ │ │Plin │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────────┴────────┴─────┴─────────┼──────────────┴─────┴─────┼───────────┤
                                                 │Total proces-verbal: │ │
                                                 └──────────────────────────┴───────────┘

    Observaţii: Primitor,
    ............................ Numele .............
    Predător, Semnătura ..........
    Numele .....................
    Semnătura ..................    ANEXA D5
    la norme

                      Proces-verbal de predare-primire ţiţei        Predător ............................ Primitor .........................
┌────────────┬────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────┬─────────┬──────────┬─────────┐
│Rezervor nr.│ Măsură │Temperatură│ Nr. │Densitatea│Impurităţi│ Volum │Deplasare│ Volum │Factura de│Volum │Cantitate│Cantitate │Cantitate│
│............│rezervor│ rezervor │ raportului │ 15°C(aer)│ totale │ total │ capac │ total │ corecţie │brut │ brută │impurităţi│ netă │
│ │ [cm] │ [°C] │de încercare│ [Kg/l] │ [%gr] │calibrare│ [litri] │corectat│ volum │[litri]│ [Kg] │ [Kg] │ [Kg] │
│ │ │ │ │ │ │ [litri] │ │ [litri]│ [tab.54A]│ │ │ │ │
├────────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7-8* │ │7 x 10;│ │ 12 x │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9* x 10│ 5 x 11 │ 6/100 │ 12-13 │
├────────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8* │ 9* │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├────────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Plin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Gol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Diferenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────┘

    Observaţii ...............................................................
    ..........................................................................
    Conform B.P. nr. .........................................................

    NOTE:
    - Rubricile 8* şi 9* sunt valabile în cazul rezervoarelor cu capac plutitor.
    - Pentru rezervoarele cu capac plutitor 11 = 9* x 10

          Predător, Vizat: Primitor,
         ............. Inspector, ...........
                             ..........    ANEXA 2
    la contractul-cadru

                                        DEFINIŢII

    Act adiţional - actul scris, încheiat între părţile contractante, prin care se aduc modificări sau completări contractului
    An calendaristic - perioada de 12 luni începând cu 1 ianuarie şi încheindu-se la 31 decembrie
    An contractual - perioada de 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a contractului
    Balanţă - documentul care reflectă evoluţia cantităţilor de ţiţei primite, pompate şi predate pe o perioadă determinată
    Bon provizoriu - documentul primar de primire şi predare a ţiţeiului care atestă parametrii iniţiali (înălţimea lichidului, temperatura, densitatea, impurităţile mecanice şi conţinutul de sare), ce vor fi folosiţi ulterior pentru determinarea masei nete (kg)
    Contract - actul juridic încheiat între expeditor şi transportator pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
    Condensat - amestec de hidrocarburi lichide, constituite din produse cu tensiune joasă de vapori, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiţi parametri de presiune şi temperatură
    Consum tehnologic normat - cota procentuală din cantitatea primită, admisă de părţile contractante ca pierdere pe timpul transportului
    Consum tehnologic efectiv - cantitatea de produs determinată la inventarierea stocului, ţinându-se seama de cantităţile primite, cantităţile predate şi stocul iniţial de ţiţei
    Densitate - masa pe unitate de volum la 15°C sau la 20°C, exprimată în g/cmc
    Durata contractului - perioada pentru care se încheie contractul
    Expeditor - persoana care, în nume propriu şi pe seama sa sau în numele şi pe seama unui terţ, încheie contractul de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
    Etan - o hidrocarbură obţinută prin separarea gazelor de sondă, ce trebuie transportată sub forma lichidă de la punctul de primire la punctul de predare la anumiţi parametri de presiune şi debit
    Forţă majoră - evenimentul independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care determină dispariţia bunurilor sau împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate
    Gazolină - fracţiune petrolieră lichidă, sub presiune, cuprinzând hidrocarburi C1 ● C15, rezultată din degazolinarea gazelor prin diferite procedee
    Notificare - orice comunicare având legătură cu contractul, făcută în scris celeilalte părţi şi transmisă prin fax, e-mail sau scrisoare recomandată. Data notificării este data confirmării de primire a faxului sau data depunerii la poştă a scrisorii recomandate.
    Părţi contractante - expeditorul şi transportatorul
    Proces-verbal de predare-primire - documentul care atestă calitatea şi cantitatea ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului predate, respectiv primite
    Produse - ţiţei, gazolină, condensat şi etan
    Program de transport - programul cu cantităţile contractate de expeditor în vederea transportului
    Punct de primire - locul nominalizat de expeditor, în care transportatorul primeşte cantitativ şi calitativ ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul
    Punct de predare - locul nominalizat de expeditor, în care transportatorul predă cantitativ şi calitativ ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul
    Rafinării oprite - nefuncţionarea acestora, determinată de reviziile şi opririle prevăzute să aibă loc la instalaţiile de prelucrare şi la rampele de descărcare
    Raport de încercare - certificatul de calitate care atestă proprietăţile fizico-chimice ale ţiţeiului care va fi transportat
    Sistem naţional de transport - ansamblul actual de conducte şi staţii de pompare, precum şi instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente, care asigură transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului între punctele de primire şi punctele de predare
    Stoc de operare - cantitatea de produs corespunzătoare volumului interior al conductei (zestrea conductei) şi stocului mort din rezervoare care au caracter de permanenţă şi nu fac obiectul transportului. Rolul stocului de operare este acela de a asigura siguranţa tehnologică a Sistemului naţional de transport şi participă ca element accesoriu la activitatea de transport, fără de care activitatea de transport nu se poate efectua.
    Stoc mort din rezervor - cantitatea de produs corespunzătoare nivelului din rezervor la care nu mai poate fi pompat produsul
    Stoc fizic - cantitatea de ţiţei, gazolină, condensat şi etan existentă în conducte, rezervoare sau cazane de cale ferată aflată în proprietatea expeditorului şi/sau a transportatorului
    Şlam - deşeu periculos de natură organică şi anorganică care se separă de ţiţei şi se depune în rezervor în urma procesului de depozitare
    Terţ - persoană în numele şi pe seama căreia, în baza împuternicirii primite, expeditorul exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile potrivit clauzelor contractuale
    Transport - activitatea de primire, condiţionare, pompare şi predare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
    Transportator - concesionar al Sistemului naţional de transport - persoană juridică română care efectuează primirea, depozitarea, transportul şi predarea ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului la punctele de predare.
    Ţiţei - amestec de hidrocarburi lichide, ce se poate încadra în sortimentele parafinos, semiparafinos şi asfaltos, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiţi parametri de presiune şi temperatură
    Ţiţei liber la pompare - ţiţei degrevat de orice sarcini, inclusiv cele fiscale
    Trimestru - fiecare dintre perioadele de 3 luni consecutive în care este împărţit anul calendaristic
    Zestrea conductei - cantitatea de fluid, în condiţiile de presiune şi temperatură de operare, corespunzător volumului interior al ţevii, fără de care nu se poate efectua transportul pe conductă. Rolul zestrei conductei este acela de a asigura siguranţa tehnologică a Sistemului naţional de transport şi participă ca element accesoriu la activitatea de transport, fără de care activitatea de transport nu se poate efectua.

            Expeditor, Transportator,
       ..................... ....................    ANEXA 3
    la contractul-cadru

    UNITATEA ....................

                              PROGRAM DE TRANSPORT
                      pentru anul .....................


                                                                                - tone -
┌────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬───┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┐
│ Nr.│ Punctul │ │ Punctul │Total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│crt.│de primire│Sortimentul│de predare│ an │Ian.│Feb.│Mar.│Apr.│Mai│Iun.│Iul.│Aug.│Sept.│Oct.│Nov.│Dec.│
├────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┘

        Expeditor, Transportator,
     ..................... .....................    ANEXA 3.1
    la contractul-cadru

    UNITATEA ....................

                     PROGRAM DE TRANSPORT ŢIŢEI ŞI GAZOLINĂ CU CAZANE CF
                             pentru anul ....................


┌───────────┬────────┬────────────────────┬──────────┬──────┬─────────┬────────────┐
│ Sucursala │ Schela │ Rampa de încărcare │ Calitate │ An │ Medie │ │
│ │ │ │ │(tone)│(tone/zi)│ Destinaţie │
├───────────┼────────┼────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴────────────────────┴──────────┴──────┴─────────┴────────────┘

            Expeditor, Transportator,
       ..................... ....................    ANEXA 4
    la contractul-cadru

    UNITATEA ....................

                              LIMITELE MAXIME ANUALE
        admise drept consumuri tehnologice pentru activităţile de primire,
      depozitare, transport şi predare a ţiţeiului, gazolinei şi condensatului

    - Ţiţei din ţară = ...............%
    - Ţiţei marin = ...............%
    - Ţiţei din import = ...............%
    - Gazolină = ...............%
    - Condensat = ...............%

            Expeditor, Transportator,
       ..................... ....................    ANEXA 5
    la contractul-cadru


    UNITATEA ....................

                                   SITUAŢIA
      privind spaţiul de depozitare a gazolinei şi a etanului în caz de avarii

┌────┬──────────┬───────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ │ │Punctul de primire│ │
│crt.│ Produsul │ Zona de producţie │ (tone) │Spaţiu depozitare│
├────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘

            Expeditor, Transportator,
       ..................... ....................    ANEXA 6
    la contractul-cadru

    UNITATEA ....................

                                      LISTA
             cuprinzând documentele şi termenele de transmitere


*Font 9
┌────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt.│ Denumirea documentului │ Termenul de transmitere │ Întocmit de ..... │
├────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
│ 1.│Predarea ţiţeiului, gazolinei, │ │ │
│ │condensatului şi etanului lichid │a doua zi a decadei │transportator │
├────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
│ 2.│Program de predare a produselor │10 zile lucrătoare │ │
│ │destinate prelucrării │înainte de începerea lunii│expeditor │
├────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
│ 3.│Graficul lunar al transportului │cel mai târziu pe data de │expeditor │
│ │ţiţeiului şi gazolinei cu cazane de │5 pentru luna următoare │ │
│ │cale ferată │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
│ 4.│Graficul anual al transportului │cel mai târziu pe data de │expeditor │
│ │ţiţeiului şi gazolinei cu cazane de │15 noiembrie pentru anul │ │
│ │cale ferată │următor │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
│ 5.│Balanţa de transport al ţiţeiului şi │a opta zi lucrătoare a │transportator │
│ │gazolinei cu cazane de cale ferată │lunii următoare │ │
│ │lunară şi cumulat an │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
│ 6.│Raport de sinteză privind activitatea │zilnic (telefon/fax) │transportator │
│ │de transport al ţiţeiului pe conductă │ │ │
│ │şi cale ferată │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
│ 7.│Balanţa de transport al produselor, │a opta zi lucrătoare a │transportator │
│ │lunară şi la schimbarea preţului │lunii următoare │ │
│ │produselor şi cumulat an │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
│ 8.│Graficul de încărcare şi sosire la │săptămânal │transportator │
│ │destinaţie a navetelor de cale ferată │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────┘

            Expeditor, Transportator,
       ..................... ....................    ANEXA 7.1
    la contractul-cadru

                                           MIŞCARE
                  ţiţei, gazolină, condensat şi etan în perioada


┌────┬───────┬────┬────┬────┬───────────┬─────────────┬──────┬────────────┬──────┬───────┬────┬───────────┬───────┬─────┬────┬─────┬─────────┬────────┬────┐
│Nr. │ │A1 │A3 │A3 │ A3 │ A3 │ A3 │ A3 │ A3 │ B │ B │ C │ C │ C │ C │Total│Condensat│Gazolină│Etan│
│crt.│Locaţia│Vest│Vest│Rest│Selecţionat│Neselecţionat│Videle│Independenţa│Suplac│Oltenia│Rest│Selecţionat│Moldova│Marin│Rest│ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │Stoc 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │Primiri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │Primiri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stoc 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │Tran- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sfer 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intrări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │livrări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │Terţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │Pier- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │Tran- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sfer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gazoli-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │Tran- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sfer 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │Stoc 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Conpet │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────┼───────┼────┼───────────┼───────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼────┤
│ │Stoc 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Terţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴────┴────┴────┴───────────┴─────────────┴──────┴────────────┴──────┴───────┴────┴───────────┴───────┴─────┴────┴─────┴─────────┴────────┴────┘

                 Transportator,
             .....................    ANEXA 7.2
    la contractul-cadru

                                   MIŞCAREA (BALANŢA)
       ţiţeiului transportat pe reţeaua de conducte pentru ţiţeiul din import

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│ │Luna│Cumulat an│
│ │[kg]│ [kg] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│Stoc iniţial │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│Primit de la Societatea OIL TERMINAL - S.A. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│Primit + Stoc │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│Transfer │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│Total intrări │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│Livrat la Rafinăria ......................... │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│Consum tehnologic efectiv │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│Total ieşiri │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│Stoc final │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘

                  Transportator,
           ..........................                            ----

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Alte Institutii,  ORDIN nr. 279 din 21 decembrie 2016

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice