Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 277 din 19 martie 2012  pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.496/2011    Twitter Facebook

ORDIN nr. 277 din 19 martie 2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.496/2011

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012


    Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calitãţii în construcţii, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 272/1994,
    în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 707/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 3 pct. II lit. e) şi j) din anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numãrului maxim de posturi, precum şi a normãrii parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul art. 11 alin. (2) şi art. 13 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul dezvoltãrii regionale şi turismului emite prezentul ordin.

    ART. I
    Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobatã prin Ordinul ministrului dezvoltãrii regionale şi turismului nr. 1.496/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 iunie 2011, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 6 se introduce o nouã liniuţã, cu urmãtorul cuprins:
    "- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatã, cu modificãrile ulterioare."

    2. La articolul 7, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizeazã urmãtoarele abrevieri:
    I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.;
    PCU - punct de contact unic.

    3. La articolul 8, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Poate solicita autorizarea ca diriginte de şantier titularul unei diplome de inginer şi/sau arhitect, respectiv master/doctorat, în unul/mai multe dintre domeniile şi specializãrile universitare menţionate în tabelul prevãzut la alin. (4) dacã îndeplineşte condiţia de experienţã profesionalã minimã."

    4. La articolul 8, tabelul de la alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Cod │ │ │ │
│domeniu/│ │ Studii universitare │Experienţa│
│subdome-│ Domeniul/subdomeniul ├────────────────┬───────────────────────────────────────────┤profesio- │
│niu de │ de autorizare │ Domeniul │ Specializarea │nalã │
│autori- │ │ │ │minimã │
│ zare │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 1. │Consolidare şi restaurare │Inginerie civilã│Construcţii civile, industriale şi agricole│ 10 ani │
│ │monumente istorice - toate│ │Inginerie civilã │ │
│ │categoriile de importanţã │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │ │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Arhitecturã │Arhitecturã │ │
│ │ │ │Conservare şi restaurare de arhitecturã │ │
├────────┼──────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┤
│2. │Construcţii civile, industriale şi agricole │
├────────┼──────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┤
│2.1. │Construcţii civile, │Inginerie civilã│Construcţii civile, industriale şi agricole│ 3 ani │
│ │industriale şi agricole - │ │Inginerie civilã │ │
│ │categoria de importanţã D │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │ │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ │ │Instalaţii pentru construcţii │ │
│ │ │ │Inginerie sanitarã şi protecţia mediului │ │
│ │ │ │Inginerie urbanã şi dezvoltare regionalã │ │
│ │ │ │Îmbunãtãţiri funciare şi dezvoltare ruralã │ │
│ │ │ │Construcţii miniere │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie şi │Inginerie economicã în construcţii │ │
│ │ │management │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Arhitecturã │Arhitecturã │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.2. │Construcţii civile, │Inginerie civilã│Construcţii civile, industriale şi agricole│ 5 ani │
│ │industriale şi agricole - │ │Inginerie civilã │ │
│ │categoria de importanţã C │ │Inginerie urbanã şi dezvoltare regionalã │ │
│ │ │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │ │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie şi │Inginerie economicã în construcţii │ │
│ │ │management │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Arhitecturã │Arhitecturã │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.3. │Construcţii civile, │Inginerie civilã│Construcţii civile, industriale şi agricole│ 8 ani │
│ │industriale şi agricole - │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │categoria de importanţã B │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Arhitecturã │Arhitecturã │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.4. │Construcţii civile, │Inginerie civilã│Construcţii civile, industriale şi agricole│ 10 ani │
│ │industriale şi agricole - │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │categoria de importanţã A │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┤
│3. │Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu │
├────────┼──────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┤
│3.1. │Drumuri, poduri, tunele, │Inginerie civilã│Cãi ferate, drumuri şi poduri │ 8 ani │
│ │piste de aviaţie, │ │Infrastructura transporturilor │ │
│ │transport pe cablu - de │ │metropolitane │ │
│ │interes naţional │ │Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3.2. │Drumuri, poduri, tunele, │Inginerie civilã│Cãi ferate, drumuri şi poduri │ 5 ani │
│ │piste de aviaţie, │ │Inginerie urbanã şi dezvoltare regionalã │ │
│ │transport pe cablu - de │ │Infrastructura transporturilor │ │
│ │interes judeţean │ │metropolitane │ │
│ │ │ │Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ │ │Construcţii miniere │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3.3. │Drumuri, poduri, tunele, │Inginerie civilã│Cãi ferate, drumuri şi poduri │ 5 ani │
│ │piste de aviaţie, │ │Inginerie urbanã şi dezvoltare regionalã │ │
│ │transport pe cablu - de │ │Infrastructura transporturilor │ │
│ │interes local │ │metropolitane │ │
│ │ │ │Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ │ │Construcţii miniere │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie şi │Inginerie economicã în construcţii │ │
│ │ │management │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Mine, petrol şi │Inginerie minierã │ │
│ │ │gaze │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│4. │Cãi ferate, metrou, │Inginerie civilã│Cãi ferate, drumuri şi poduri │ 8 ani │
│ │tramvai │ │Infrastructura transporturilor │ │
│ │ │ │metropolitane │ │
│ │ │ │Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ │ │Construcţii miniere │ │
├────────┼──────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┤
│5. │Lucrãri hidrotehnice │
├────────┼──────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┤
│5.1. │Lucrãri hidrotehnice - │Inginerie civilã│Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ 3 ani │
│ │categoria de importanţã D │ │Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │Inginerie urbanã şi dezvoltare regionalã │ │
│ │ │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │ │ │Îmbunãtãţiri funciare şi dezvoltare ruralã │ │
│ │ │ │Construcţii miniere │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie şi │Inginerie economicã în construcţii │ │
│ │ │management │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Mine, petrol şi │Inginerie minierã │ │
│ │ │gaze │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5.2. │Lucrãri hidrotehnice - │Inginerie civilã│Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ 5 ani │
│ │categoria de importanţã C │ │Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │ │ │Îmbunãtãţiri funciare şi dezvoltare ruralã │ │
│ │ │ │Construcţii miniere │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Mine, petrol şi │Inginerie minierã │ │
│ │ │gaze │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5.3. │Lucrãri hidrotehnice - │Inginerie civilã│Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ 8 ani │
│ │categoria de importanţã B │ │Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │ │ │Construcţii miniere │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5.4. │Lucrãri hidrotehnice - │Inginerie civilã│Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ 10 ani │
│ │categoria de importanţã A │ │Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│6. │Construcţii edilitare şi │Inginerie civilã│Construcţii civile, industriale şi agricole│ 5 ani │
│ │de gospodãrie comunalã │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │ │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ │ │Inginerie sanitarã şi protecţia mediului │ │
│ │ │ │Inginerie urbanã şi dezvoltare regionalã │ │
│ │ │ │Îmbunãtãţiri funciare şi dezvoltare ruralã │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie şi │Inginerie economicã în construcţii │ │
│ │ │management │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Ingineria │Instalaţii pentru construcţii │ │
│ │ │instalaţiilor │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│7. │Lucrãri de îmbunãtãţiri │Inginerie civilã│Construcţii civile, industriale şi agricole│ 5 ani │
│ │funciare │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │ │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ │ │Inginerie sanitarã şi protecţia mediului │ │
│ │ │ │Îmbunãtãţiri funciare şi dezvoltare ruralã │ │
│ │ │ │Inginerie urbanã şi dezvoltare regionalã │ │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┤
│8. Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţã A, B, C şi D) │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┤
│8.1. │Instalaţii electrice │Ingineria │Instalaţii pentru construcţii │ 5 ani │
│ │ │instalaţiilor │Instalaţii pentru construcţii - pompieri │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie │Sisteme electrice │ │
│ │ │electricã │Electrotehnicã │ │
│ │ │ │Electromecanicã │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie │Electronicã aplicatã │ │
│ │ │electronicã şi │ │ │
│ │ │telecomunicaţii │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie │Energeticã │ │
│ │ │energeticã │Electroenergeticã │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│8.2. │Instalaţii sanitare, │Ingineria │Instalaţii pentru construcţii │ 5 ani │
│ │termoventilaţii │instalaţiilor │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie civilã│Inginerie sanitarã şi protecţia mediului │ │
│ │ │ │Construcţii civile, industriale şi │ │
│ │ │ │agricole*) │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie şi │Inginerie economicã în construcţii*) │ │
│ │ │management │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│8.3. │Instalaţii gaze naturale │Ingineria │Instalaţii pentru construcţii │ 5 ani │
│ │ │instalaţiilor │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie civilã│Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie şi │Inginerie economicã şn construcţii │ │
│ │ │management │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Mine, petrol şi │Inginerie de petrol şi gaze │ │
│ │ │gaze │ │ │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┤
│9. Reţele │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┤
│9.1. │Reţele electrice │Ingineria │Instalaţii pentru construcţii │ 5 ani │
│ │ │instalaţiilor │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie civilã│Inginerie urbanã şi dezvoltare regionalã │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie │Sisteme electrice │ │
│ │ │electricã │Electrotehnicã │ │
│ │ │ │Electromecanicã │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie │Energeticã │ │
│ │ │energeticã │Electroenergeticã │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│9.2. │Reţele termice şi sanitare│Ingineria │Instalaţii pentru construcţii │ 5 ani │
│ │ │instalaţiilor │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie civilã│Inginerie sanitarã şi protecţia mediului │ │
│ │ │ │Construcţii civile, industriale şi │ │
│ │ │ │agricole*) │ │
│ │ │ │Inginerie urbanã şi dezvoltare regionalã*) │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie şi │Inginerie economicã în construcţii*) │ │
│ │ │management │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie │Termoenergeticã │ │
│ │ │energeticã │Energeticã │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│9.3. │Reţele de telecomunicaţii │Inginerie │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ 5 ani │
│ │ │electronicã şi │Reţele şi software de telecomunicaţii │ │
│ │ │telecomunicaţii │Electronicã aplicatã │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│9.4. │Reţele de gaze naturale │Ingineria │Instalaţii pentru construcţii │ 5 ani │
│ │ │instalaţiilor │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Mine, petrol şi │Inginerie de petrol şi gaze │ │
│ │ │gaze │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│9.5. │Reţele pentru transportul │Ingineria │Instalaţii pentru construcţii │ 5 ani │
│ │produselor petroliere │instalaţiilor │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Mine, petrol şi │Inginerie de petrol şi gaze │ │
│ │ │gaze │Transportul, depozitarea şi distribuţia │ │
│ │ │ │hidrocarburilor │ │
└────────┴──────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┘__________
    * Experienţa profesionalã minimã în domeniul instalaţiilor de termoventilaţie - 5 ani.

    5. La articolul 8, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) Pot solicita autorizarea ca diriginte de şantier titularii unei diplome de inginer, respectiv master/doctorat, în domenii (profiluri) şi specializãri echivalente celor menţionate în tabelul prevãzut la alin. (4), dacã îndeplinesc condiţia de experienţã profesionalã minimã în domeniul/domeniile/subdomeniul/ subdomeniile solicitat/solicitate."

    6. La articolul 9, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Pentru subdomeniile 8.3 «Instalaţii gaze naturale» şi 9.4 «Reţele de gaze naturale» pot participa la examen şi titularii unei diplome de inginer, respectiv master/doctorat, în profilul politehnic, care sunt şi titularii unei legitimaţii valabile de instalator autorizat în gaze naturale, emisã de autoritatea naţionalã de reglementare competentã, şi care au o experienţã profesionalã minimã în domeniu/subdomeniu de 10 ani."

    7. La articolul 11, dupã alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmãtorul cuprins:
    "(8) Dupã înscrierea solicitanţilor prevãzuţi la alin. (1) în Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi, I.S.C., în termen de 30 de zile de la înregistrare, le transmite o comunicare care atestã acest fapt şi care le va permite acestora exercitarea activitãţii de diriginte de şantier în România pentru domeniul/domeniile/subdomeniul/subdomeniile în care au fost autorizaţi."

    8. La articolul 12, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Autorizarea diriginţilor de şantier se face de I.S.C. astfel:
    a) pe bazã de examen, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri;
    b) fãrã examen, cu aprobarea comisiei de autorizare, pentru:
    1. solicitanţii cetãţeni români sau cetãţeni ai altui stat membru U.E. sau S.E.E. care îndeplinesc condiţiile privind nivelul de studii şi experienţã profesionalã, deţin un titlu de cadru didactic universitar şi aparţin unei instituţii de învãţãmânt superior şi desfãşoarã activitãţi didactice şi de cercetare în unul dintre domeniile/subdomeniile de autorizare prevãzute la art. 8 alin. (4);
    2. solicitanţii cetãţeni români sau cetãţeni ai altui stat membru U.E. sau S.E.E. care deţin un titlu ştiinţific de doctor în domeniul fundamental «ştiinţe inginereşti» în unul dintre domeniile/subdomeniile de autorizare prevãzute la art. 8 alin. (4) (sau un document echivalent obţinut în U.E. sau S.E.E.) pentru domeniul/subdomeniul în care a fost elaboratã teza de doctorat."

    9. La articolul 12, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Solicitanţii prevãzuţi la alin. (1) lit. b) pct. 1 vor primi autorizarea astfel:
    a) pe un domeniu/subdomeniu de autorizare compatibil cu domeniul/subdomeniul în care îşi desfãşoarã activitatea didacticã/de cercetare; şi/sau
    b) pe un domeniu/subdomeniu de autorizare compatibil cu domeniul/subdomenii în care deţine un titlu ştiinţific de doctor în domeniul fundamental «ştiinţe inginereşti» în unul dintre domeniile/subdomeniile de autorizare prevãzute la art. 8 alin. (4) pentru domeniul/subdomeniul în care a fost elaboratã teza de doctorat."

    10. Articolul 13 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 13. - Comisia de autorizare se constituie şi îşi desfãşoarã activitatea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare, aprobat prin decizie a inspectorului general al I.S.C."

    11. Articolul 15 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) Pentru înscrierea la examenul de autorizare, transmiterea dosarelor de autorizare se face la I.S.C., prin serviciul poştal, electronic sau prin intermediul PCU electronic de la data la care acesta devine funcţional.
    (2) Termenul-limitã de depunere a dosarelor este cu 30 de zile înainte de data fixatã pentru începerea sesiunii de examinare."

    12. Articolul 17 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Analizarea/Acceptarea dosarului depus de cãtre solicitantul cetãţean român sau de cãtre solicitantul cetãţean al unui alt stat membru U.E. sau S.E.E. se face de cãtre comisia de autorizare.
    (2) Comunicarea domeniului/domeniilor/subdomeniului/ subdomeniilor pentru care solicitantul este admis sã participe la examenul de autorizare se face în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii dosarului sau a completãrilor solicitate."

    13. La articolul 18, litera d) a alineatului (1) şi alineatul (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "d) dovada achitãrii taxei de autorizare cu cel puţin 10 zile înainte de data începerii sesiunii de examinare. Depunerea ulterioarã atrage respingerea dosarului.
    (2) În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicitã în scris, în termen de 7 zile de la data înregistrãrii dosarului, completãri şi clarificãri. Termenul maxim de depunere a completãrilor şi clarificãrilor este de 5 zile de la data primirii comunicãrii privind solicitãrile de completare."

    14. Articolele 21-23 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
     "Art. 21. - (1) Examenul de autorizare se organizeazã, de regulã, în douã sesiuni de examinare pe an.
    (2) Prin decizie a inspectorului general al I.S.C. se pot organiza examene şi în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare sesiuni speciale.
    Art. 22. - Anunţul privind organizarea şi nominalizarea centrelor în care urmeazã sã se organizeze sesiune de examinare se publicã pe pagina de internet a I.S.C., cu minimum 60 de zile înainte de data la care este programatã sesiunea de examinare.
    Art. 23. - Cu cel puţin 5 zile înainte de perioada stabilitã pentru desfãşurarea sesiunii de examinare, pe pagina de internet a I.S.C. se publicã listele candidaţilor şi domeniile/subdomeniile acceptate. Listele precizeazã pentru fiecare solicitant centrul de examinare în care urmeazã sã susţinã examenul de autorizare."

    15. La articolul 24, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 24. - (1) Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat poate solicita I.S.C., în scris, cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei de desfãşurare a examenului:
    a) reprogramarea participãrii la examenul de autorizare în urmãtoarea sesiune de examinare organizatã de I.S.C.;
    b) retragerea cererii de autorizare."

    16. Articolul 27 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 27. - (1) Sesiunea de examinare se va desfãşura dupã un program aprobat de secretarul general al I.S.C. şi publicat pe pagina de internet a I.S.C. cu cel puţin 5 zile înainte de începerea sesiunii de examinare.
    (2) În data şi la ora programatã candidaţii sunt acceptaţi în sãlile de examen pe baza actului de identitate şi a semnãrii proceselor-verbale de participare.
    (3) Nu este permisã intrarea candidaţilor în sala de examinare dupã ora programatã de începere a examenului."

    17. Articolul 35 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 35. - Rezultatele se afişeazã pe pagina de internet a I.S.C. în termen de 5 zile lucrãtoare de la data încheierii sesiunii de examinare."

    18. La articolul 36, alineatele (1) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 36. - (1) Eventualele contestaţii cu privire la desfãşurarea şi rezultatele examenului de autorizare se pot depune la I.S.C. în termen de 3 zile lucrãtoare de la data afişãrii rezultatelor examenului de autorizare.
     ..................................................................
    (4) Analizarea contestaţiilor se face în cel mult 15 zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora. Rezultatele analizei contestaţiilor se consemneazã într-un proces-verbal, care se semneazã de toţi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhiveazã. Rezultatele se publicã pe pagina de internet a I.S.C."

    19. Articolul 39 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 39. - Autorizaţiile se emit de cãtre I.S.C. în termen de 60 de zile de la data afişãrii rezultatelor examenului de autorizare, locaţia de unde pot fi ridicate de titulari, sub semnãturã, fiind afişatã pe pagina de internet a instituţiei."

    20. La articolul 42, alineatele (2) şi (6) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Ştampila poate fi comandatã şi realizatã numai în baza autorizaţiei eliberate de I.S.C. sau a comunicãrii prevãzute la art. 11 alin. (8), potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 4.
    .........................................................................
    (6) În caz de pierdere ori de sustragere a ştampilei, deţinãtorul are obligaţia sã publice imediat un anunţ într-un cotidian de largã circulaţie şi sã depunã la I.S.C. o notificare scrisã, însoţitã de dovada publicãrii anunţului."

    21. La articolul 44 litera A, punctele 8 şi 14 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "8. verificã existenţa în proiect a programelor de faze determinante;
    .......................................................................
    14. verificã existenţa anunţului de începere a lucrãrilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;"

    22. La articolul 44 litera B, punctele 15 şi 16 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "15. anunţã I.S.C. privind oprirea/sistarea executãrii lucrãrilor de cãtre investitor/beneficiar pentru o perioadã mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verificã punerea în siguranţã a construcţiei, conform proiectului;
    16. anunţã I.S.C. privind reluarea lucrãrilor la investiţiile la care a fost opritã/sistatã executarea lucrãrilor de cãtre investitor/beneficiar pentru o perioadã mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;"

    23. Articolul 45 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 45. - De la data intrãrii în vigoare a prezentei proceduri, toţi diriginţii de şantier au obligaţia de a întocmi Registrul de evidenţã a activitãţii de diriginte de şantier, de a-l prezenta anual pentru vizare la I.S.C. şi de a-l prezenta ori de câte ori este solicitat de reprezentanţii I.S.C. Registrul de evidenţã a activitãţii de diriginte de şantier se întocmeşte conform modelului prevãzut în anexa nr. 5."

    24. La articolul 46, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În vederea eliberãrii duplicatului prevãzut la alin. (1), titularul autorizaţiei adreseazã, în scris, conducerii I.S.C. o cerere însoţitã de dovada achitãrii taxei de emitere a duplicatului, de o fotografie 3 x 4 cm şi de copia anunţului privind pierderea autorizaţiei apãrut într-un cotidian de largã circulaţie sau autorizaţia deterioratã, dupã caz."

    25. La articolul 51, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 51. - (1) Suspendarea autorizaţiei de diriginte de şantier se poate dispune pe o perioadã limitatã - de la 6 luni la 1 an - în situaţia încãlcãrii art. 45 şi a încãlcãrii repetate a prevederilor art. 42 alin. (1) şi ale art. 44, constatatã şi sancţionatã cu avertisment în procesul-verbal de control şi inspecţie, potrivit legii, de cãtre organele de control ale I.S.C., astfel:
    a) pentru 6 luni, dupã a doua avertizare;
    b) pentru 1 an, dupã a treia avertizare."

    26. La articolul 52, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 52. - (1) Propunerea privind suspendarea sau anularea autorizaţiei se face în urma constatãrii uneia dintre situaţiile prevãzute la art. 51, precum şi în cazul în care faptele constituie infracţiuni conform prevederilor art. 31 din Legea nr. 10/1995, cu modificãrile ulterioare, în baza unui referat, elaborat de cãtre direcţia de specialitate, prin care se motiveazã propunerea respectivã. Referatul este înaintat secretarului general al I.S.C. în vederea analizãrii şi luãrii unei decizii."

    27. La articolul 53, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) I.S.C. ţine evidenţa autorizaţiilor suspendate/anulate şi înscrie sancţiunea în Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi."

    28. La articolul 54, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Titularii autorizaţiilor suspendate/anulate trebuie sã depunã autorizaţia la I.S.C. în termen de 10 zile de la primirea comunicãrii privind suspendarea/anularea."

    29. La articolul 56, alineatul 4 se abrogã.

    30. La articolul 57, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Pentru preschimbarea autorizaţiilor prevãzute la alin. (1) titularii vor depune la I.S.C., prin unul dintre mijloacele prevãzute la art. 15 alin. (1), urmãtoarele documente:
    a) cerere de preschimbare, întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 7;
    b) copia/copiile autorizaţiei/autorizaţiilor emise anterior prezentei proceduri;
    c) copia actului de identitate;
    d) douã poze color 3 x 4 cm."

    31. Dupã articolul 57 se introduce un nou articol, articolul 57^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 57^1. - Domeniile/Subdomeniile de autorizare a diriginţilor de şantier pentru care I.S.C. a emis autorizaţii, aflate în valabilitate, sunt prevãzute în anexa nr. 8."

    32. Articolul 58 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 58. - (1) Taxa de autorizare este în valoare de 200 lei şi se percepe pe domenii de autorizare, cu excepţia domeniilor 8 şi 9 din tabelul prevãzut la art. 8 alin. (4), pentru care aceasta se percepe pe subdomenii. Taxa de autorizare se achitã de cãtre solicitant în contul I.S.C.
    (2) Taxa de emitere a duplicatului este în valoare de 50 lei."

    33. Articolul 61 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 61. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezenta procedurã.

    34. Anexa nr. 1 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul ordin.

    35. Anexa nr. 2 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul ordin.

    36. Anexa nr. 5 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantã din prezentul ordin.

    37. Anexa nr. 6 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantã din prezentul ordin.

    38. Anexa nr. 7 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5, care face parte integrantã din prezentul ordin.

    39. Dupã anexa nr. 7 se introduce o nouã anexã, anexa nr. 8, având cuprinsul prevãzut în anexa nr. 6, care face parte integrantã din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. III
    Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


           p. Ministrul dezvoltãrii regionale
                    şi turismului,
                  Gheorghe Nastasia,
                   secretar general


    Bucureşti, 19 martie 2012.
    Nr. 277.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la procedurã)

                         MODELUL CERERII DE AUTORIZARE

    INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.*
________________
    * Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prelucreazã datele dumneavoastrã cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea diriginţilor de şantier şi publicarea Registrului diriginţilor de şantier autorizaţi pe site-ul www.isc-web.ro. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vã puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. cu o cerere scrisã, datatã şi semnatã. De asemenea, vã este recunoscut dreptul de a vã adresa justiţiei.
    Operator de date cu caracter personal nr. 16.017.


    Subsemnatul/Subsemnata, ......., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cetãţenia: ...... identificat/identificatã cu ....... seria .... nr. ....., cu domiciliul/reşedinţa în ...../(adresa completã) ....., în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, solicit înscrierea la examenul de autorizare ca "Diriginte de şantier" pentru domeniile bifate mai jos:
    1. Consolidare şi restaurare monumente istorice
    2. Construcţii civile, industriale şi agricole:
    [] 2.1. categoria de importanţã D
    [] 2.2. categoria de importanţã C
    [] 2.3. categoria de importanţã B
    [] 2.4. categoria de importanţã A
    3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu:
    [] 3.1. de interes naţional
    [] 3.2. de interes judeţean
    [] 3.3. de interes local
    [] 4. Cãi ferate, metrou, tramvai
    5. Lucrãri hidrotehnice:
    [] 5.1. categoria de importanţã D
    [] 5.2. categoria de importanţã C
    [] 5.3. categoria de importanţã B
    [] 5.4. categoria de importanţã A
    [] 6. Construcţii edilitare şi de gospodãrie comunalã
    [] 7. Lucrãri de îmbunãtãţiri funciare
    8. Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţã A, B, C şi D)
    [] 8.1 Instalaţii electrice
    [] 8.2. Instalaţii sanitare şi termoventilaţii
    [] 8.3. Instalaţii gaze naturale
    9. Reţele:
    [] 9.1. Reţele electrice
    [] 9.2. Reţele termice şi sanitare
    [] 9.3. Reţele de telecomunicaţii
    [] 9.4. Reţele de gaze naturale
    [] 9.5. Reţele pentru transportul produselor petroliere

    Anexez la prezenta cerere dosarul compus din:


────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. │Curriculum vitae, conform modelului comun european de curriculum vitae
file ...│aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul
        │capitolului "Experienţa profesionalã" se vor detalia cele mai
        │importante lucrãri în domeniu
────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────
 [] │Declaraţie pe propria rãspundere privind îndeplinirea condiţiilor de
        │experienţã profesionalã menţionate la art. 8 alin. (4) din Procedura
        │de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobatã prin Ordinul
        │ministrului dezvoltãrii regionale şi turismului nr. 1.496/2011
        │(procedura)
────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────
 [] │Copia diplomei de studii
────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────
 [] │Copia diplomei de doctor în ştiinţe inginereşti sau document echivalent
────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────
 [] │Rezumatul tezei de doctorat
────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────
 [] │Adeverinţã emisã de instituţia de învãţãmânt superior pentru cei cu
        │titlu de cadru didactic universitar sau document echivalent obţinut în
        │U.E. sau S.E.E.
────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────
 [] │Copia actului de identitate sau a actului ce dovedeşte cetãţenia uneia
        │dintre statele membre şi a documentelor de reşedinţã în România,
        │dupã caz
────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────
 [] │Copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat sau instalator
        │autorizat în gaze naturale
────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────
 [] │Certificat de cazier judiciar, din care sã rezulte cã nu sunt înscris
        │în cazierul judiciar
────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────
 [] │Declaraţie scrisã pe propria rãspundere cã nu am sãvârşit o infracţiune
        │sau o greşealã profesionalã gravã, certificatã conform art. 16 alin. (2)
        │lit. b) din procedurã
────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────
 [] │Douã fotografii color format 3 x 4 cm
├───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────    Pot fi contactat la numerele de telefon ........., e-mail .............. .
    Autorizaţia o voi ridica de la ......................................... .
    Declar pe propria rãspundere:
    [] sunt de acord/[] nu sunt de acord ca numãrul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate mai sus sã fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (Bifaţi una dintre cele douã variante.)

    Data: .......... Semnãtura ...............


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 2 la procedurã)

                          DECLARAŢIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE

    Subsemnatul/Subsemnata, ......., cetãţean ......, nãscut/nãscutã la data de ....... în localitatea ........., domiciliat/domiciliatã în ........, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ........., posesor/posesoare al/a ...... seria ..... nr. ......, eliberat de ....... la data de ........., CNP ........., cunoscând dispoziţiile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria rãspundere cã îndeplinesc condiţia de experienţã profesionalã minimã pentru domeniul/domeniile/subdomeniul/subdomeniile de autorizare solicitat/solicitate prin cererea înregistratã la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., astfel:


┌────┬───────────────────────┬──────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Angajator/ │ │ │ │
│crt.│Obiective de investiţii│ Perioada │ Funcţia deţinutã │ Responsabilitãţi │
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────────┤
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────────┤
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────────┤
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────────┤
└────┴───────────────────────┴──────────┴──────────────────┴──────────────────┘    Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesarã la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru înscrierea la examenul de diriginte de şantier.

    Data Semnãtura
    ........... ..................


    ANEXA 3
    (Anexa nr. 5 la procedurã)

                             REGISTRU DE EVIDENŢÃ
                    a activitãţii de diriginte de şantier

    Numele ............., prenumele ..........................
    Autorizaţie nr. ............ data.........................
    Domeniul/Domeniile/Subdomeniul/Subdomeniile autorizat/autorizate .........


┌────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────┬────────┬────────────┬───────────┐
│Nr. │ Obiectivul │ Nr./data │Perioada│Investi-│Proiectantul│Executantul│
│crt.│ (denumirea, adresa, │autorizaţiei de │ │torul │ │ │
│ │categoria de importanţã)│construire/emitentul│ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│ 1 │ .......... │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│ 2 │ .......... │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│... │ .......... │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────┴────────┴────────────┴───────────┘

          Semnãtura şi ştampila dirigintelui de şantier
            ............................................

                                                 VIZAT ANUL ......
                                    INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.
    ANEXA 4
    (Anexa nr. 6 la procedurã)

                              MODELUL DECIZIEI
           de suspendare/anulare a autorizaţiei de diriginte de şantier

    ANTET I.S.C.

                                         Cãtre
                   ........................................................
                   (numele titularului autorizaţiei de diriginte de şantier)

    Spre ştiinţã .........................................................
                   (investitorul la care este angajat dirigintele de şantier)

    Ca urmare a analizãrii Referatului nr. ...../....... prin care se propune suspendarea/anularea autorizaţiei de "Diriginte de şantier" nr. .......-........ din cauza nerespectãrii:
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................

    şi în conformitate cu prevederile cap. VIII din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobatã prin Ordinul ministrului dezvoltãrii regionale şi turismului nr. 1.496/2011, s-a dispus:

                        SUSPENDAREA AUTORIZAŢIEI
    pentru o perioadã de ......... luni, începând cu data de ...............
                                      sau
                             ANULAREA AUTORIZAŢIEI
    începând cu data de ..............................

                                 Secretar general,
                            ..........................
                                       L.S.

    ANEXA 5
    (Anexa nr. 7 la procedurã)

                             MODELUL CERERII
          de preschimbare a autorizaţiei de diriginte de şantier

    Domnule Secretar General al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

    Subsemnatul/Subsemnata,........, cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, vã rog sã aprobaţi preschimbarea autorizaţiei/autorizaţiilor de diriginte de şantier în valabilitate al cãrei/al cãror titular sunt şi pe care o/le menţionez mai jos:

    nr. autorizaţie:........... emisã la data:...............
    nr. autorizaţie:........... emisã la data:...............
    nr. autorizaţie:........... emisã la data:...............
    nr. autorizaţie:........... emisã la data:...............
    nr. autorizaţie:........... emisã la data:...............
    nr. autorizaţie:........... emisã la data:...............

    Ataşez la prezenta cerere:
    [] copia/copiile autorizaţiei/autorizaţiilor, certificatã/certificate olograf de cãtre subsemnatul privind conformitatea cu originalul;
    [] copia actului de identitate, certificatã olograf de cãtre subsemnatul privind conformitatea cu originalul;
    [] douã fotografii color format 3 x 4 cm.

    Autorizaţia preschimbatã o voi ridica de la ...................*)
____________
    *) Se va menţiona inspectoratul judeţean în construcţii de unde doreşte solicitantul sã ridice autorizaţia.

    Date de contact:
    Adresa: .................................
    Telefon: ................................
    E-mail: .................................
    Declar pe propria rãspundere:

    [] sunt de acord/[] nu sunt de acord ca numãrul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate mai sus sã fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (Bifaţi una dintre cele douã variante.)

    Data ............... Semnãtura ................

    Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prelucreazã datele dumneavoastrã cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea diriginţilor de şantier şi publicarea Registrului diriginţilor de şantier autorizaţi pe site-ul www.isc-web.ro. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vã puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. cu o cerere scrisã, datatã şi semnatã. De asemenea, vã este recunoscut dreptul de a vã adresa justiţiei.
    Operator de date cu caracter personal nr. 16017


    ANEXA 6
    (Anexa nr. 8 la procedurã)

                              NOMENCLATORUL
      domeniilor/subdomeniilor de autorizare a diriginţilor de şantier


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Denumirea domeniului de autorizare │ Codul │
│ │ domeniului│
│ │pe ştampilã│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Produse pentru construcţii │ 1(PC) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Consolidãri construcţii │ 1(CC) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Consolidare şi restaurare monumente istorice - toate categoriile │ │
│de importanţã │ 1(CR) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Construcţii civile, industriale, agricole şi miniere de suprafaţã │ │
│- categoria de importanţã D │ 2.1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Construcţii civile, industriale, agricole şi miniere de suprafaţã │ │
│- categoria de importanţã C │ 2.2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Construcţii civile, industriale, agricole şi miniere de suprafaţã │ │
│- categoria de importanţã B │ 2.3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Construcţii civile, industriale, agricole şi miniere de suprafaţã │ │
│- categoria de importanţã A │ 2.4 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de │ │
│importanţã D │ 2.1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de │ │
│importanţã C │ 2.2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de │ │
│importanţã B │ 2.3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de │ │
│importanţã A │ 2.4 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - │ │
│de interes naţional │ 3.1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - │ │
│de interes judeţean │ 3.2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - │ │
│de interes local │ 3.3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Cãi ferate, metrou, tramvai │ 4 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Lucrãri hidrotehnice, galerii subterane-categoria de importanţã D │ 5.1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Lucrãri hidrotehnice, galerii subterane-categoria de importanţã C │ 5.2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Lucrãri hidrotehnice, galerii subterane-categoria de importanţã B │ 5.3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Lucrãri hidrotehnice, galerii subterane-categoria de importanţã A │ 5.4 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Lucrãri hidrotehnice - categoria de importanţã D │ 5.1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Lucrãri hidrotehnice - categoria de importanţã C │ 5.2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Lucrãri hidrotehnice - categoria de importanţã B │ 5.3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Lucrãri hidrotehnice - categoria de importanţã A │ 5.4 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Lucrãri tehnico-edilitare şi reţele de apã şi canalizare - de │ │
│alimentãri cu apã şi de canalizare şi reţele │ 6.1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Lucrãri tehnico-edilitare de alimentãri cu apã şi de canalizare │ 6.1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Construcţii edilitare şi de gospodãrie comunalã │ 6 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Lucrãri tehnico-edilitare şi reţele de apã şi canalizare - de │ │
│îmbunãtãţiri funciare │ 6.2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Lucrãri tehnico-edilitare de îmbunãtãţiri funciare │ 6.2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Lucrãri de îmbunãtãţiri funciare │ 7 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Lucrãri de construcţii silvice │ 7(LS) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţã A, │ │
│B, C şi D) - Instalaţii electrice │ 8.1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţã A, │ │
│B, C şi D) - Instalaţii sanitare, termoventilaţii │ 8.2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţã A, │ │
│B, C şi D) - Instalaţii gaze │ 8.3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţã A, │ │
│B, C şi D) - Instalaţii gaze naturale │ 8.3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Reţele electrice │ 9.1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Reţele termice │ 9.2(T) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Reţele termice şi sanitare │ 9.2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Reţele de telecomunicaţii │ 9.3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Reţele de gaze │ 9.4 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Reţele de gaze naturale │ 9.4 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Reţele pentru transportul produselor petroliere │ 9.5 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Monumente, ansambluri şi situri istorice, arheologice, de │ │
│arhitecturã sau culturã - consolidãri │ 10.1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Monumente, ansambluri şi situri istorice, arheologice, de │ │
│arhitecturã sau culturã - restaurãri │ 10.2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Consolidãri construcţii - inclusiv monumente │ 10 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘                 __________

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Dezvoltarii regionale si Turismului, ORDIN nr. 277 din 19 martie 2012

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice