Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 266 din 25 august 2022  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 266 din 25 august 2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1051 din 31 octombrie 2022
    În baza Referatului de aprobare nr. 268.301/2022 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
    având în vedere prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului,
    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, ministrul apărării naţionale şi ministrul culturii emit prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 30 mai 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, punctele (i) şi (ii) ale literei f) şi litera i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(i) preemptori de rang I: coproprietarii, soţii, rudele până la gradul al treilea şi afinii până la gradul al treilea, în această ordine;
(ii) preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private, aflate pe terenurile ce fac obiectul ofertelor de vânzare, şi/sau arendaşii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiţii;
    (...)
i) tânăr fermier - persoană definită de art. 2 alin. (1) lit. n) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările ulterioare, cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la data înregistrării ofertei de vânzare, care intenţionează să desfăşoare sau desfăşoară activităţi agricole;"

    2. La articolul 2, după litera m) se introduce o nouă literă, lit. m^1), cu următorul cuprins:
    "m^1) proces-verbal privind derularea procedurii - act administrativ emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin structura centrală sau structurile teritoriale, la solicitarea adresată primăriei de către proprietarul terenului sau promitentul-cumpărător, în baza deciziei instanţei;"

    3. La articolul 3, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) transmit la structura centrală pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 ha, respectiv la structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafaţa de până la 30 ha inclusiv, după caz, precum şi la A.D.S., în termenul prevăzut la art. 6 alin. (5) din lege, dosarul privind cererea şi oferta de vânzare a terenului agricol, împreună cu documentele justificative, după caz, însoţite de lista preemptorilor, actele emise în exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. c)-e), precum şi de procesul-verbal de afişare a ofertei, având modelul prevăzut în anexa nr. 1I;"

    4. La articolul 4 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) emit procesul-verbal de derulare a procedurii, prevăzut la art. 9 alin. (6) din lege, în toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, care se transmite solicitantului prin poştă cu confirmare de primire sau se înmânează vânzătorului ori persoanei împuternicite în acest sens ori în sistem electronic, sub semnătură electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislaţiei în vigoare;"

    5. La articolul 4 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) emite procesul-verbal de derulare a procedurii, prevăzut la art. 9 alin. (6) din lege, în toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, care se transmite solicitantului prin poştă cu confirmare de primire sau se înmânează vânzătorului ori persoanei împuternicite în acest sens ori în sistem electronic, sub semnătură electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislaţiei în vigoare;"

    6. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, precum şi A.D.S. dosarul ce conţine toate documentele prevăzute la alin. (1) şi documentele prevăzute la art. 6 alin. (3) din lege, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei."

    7. După articolul 5 se introduce un nou articol, art. 5^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^1
    (1) În toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, proprietarul terenului sau promitentul-cumpărător, după caz, în baza deciziei instanţei, solicită primăriei emiterea procesului-verbal privind derularea procedurii.
    (2) Solicitarea privind emiterea procesului-verbal prevăzut la alin. (1) se depune însoţită de cererea privind afişarea ofertei de vânzare, oferta de vânzare a terenului agricol şi următoarele documente justificative:
    a) fotocopie a BI/CI al/a proprietarului terenului sau promitentului-cumpărător, după caz, în cazul persoanei fizice sau o copie a paşaportului pentru proprietarul terenului sau promitentul-cumpărător, după caz, în cazul persoanei fizice cu domiciliul în străinătate;
    b) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;
    c) fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului, după caz (contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);
    d) extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul supus vânzării este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
    e) fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul proprietarului terenului sau promitentului-cumpărător persoană juridică;
    f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul proprietarului terenului sau promitentului-cumpărător persoană juridică;
    g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
    h) decizia instanţei referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege în vederea pronunţării unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare;
    i) alte documente doveditoare, după caz.
    (3) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, dosarul prevăzut la alin. (2), în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei.
    (4) Pe baza documentaţiei transmise de primării, structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, în termen de 45 de zile lucrătoare, verifică îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege, emit procesul-verbal privind derularea procedurii, care se transmite primăriei, prin poştă, cu confirmare de primire, pentru a fi remis proprietarului terenului sau promitentului-cumpărător.
    (5) În condiţiile în care, în termenul de 45 de zile lucrătoare, unul dintre preemptorii prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din lege îşi exercită dreptul de preempţiune prin înregistrarea comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, procesul-verbal prevăzut la alin. (4) se transmite instanţei, însoţit de documentele prevăzute la art. 6, după caz.
    (6) Oferta de vânzare a terenului agricol situat în extravilan se înregistrează la primărie de către proprietarul terenului sau promitentul-cumpărător, după caz, sub condiţia notării în cuprinsul acesteia a menţiunii că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare.
    (7) Modelul procesului-verbal privind derularea procedurii este prevăzut în anexa nr. 1J."

    8. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea exercitării dreptului de preempţiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang I - coproprietarii, soţii, rudele până la gradul al treilea şi afinii până la gradul al treilea depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoţită de următoarele documente:"

    9. La articolul 6 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) o fotocopie a documentelor justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile: coproprietari, soţi, rude până la gradul al treilea şi afini până la gradul al treilea;"

    10. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private, aflate pe terenurile ce fac obiectul ofertelor de vânzare, şi/sau arendaşii depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoţită de următoarele documente:"

    11. La articolul 6 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) o fotocopie a BI/CI/paşaportului pentru persoane fizice asociaţi în structura persoanei juridice, însoţită de adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional, în cazul în care din actele de identitate nu rezultă data stabilirii domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;"

    12. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiţii."

    13. La articolul 6 alineatul (5), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) în cazul arendaşilor persoane juridice, cu acţionariat altă persoană juridică, acţionarii/asociaţii care deţin controlul societăţii trebuie să facă dovada domiciliului/reşedinţei/sediului social/secundar situat/situate pe teritoriul naţional, stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;"

    14. La articolul 6 alineatul (7), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional, în cazul în care din actele de identitate nu rezultă data stabilirii domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;"

    15. La articolul 6 alineatul (8), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional, în cazul în care din actele de identitate nu rezultă data stabilirii domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare, în cazul asociaţilor persoane fizice din structura acţionariatului persoanei juridice care are calitatea de preemptor arendaş;"

    16. La articolul 6 alineatul (9), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să aibă vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la data înregistrării ofertei de vânzare, desfăşoară activităţi agricole, cu domiciliul/reşedinţa stabilit/stabilită pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare;
b) reprezentantul persoanei fizice autorizate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau asociatul unic şi administratorul/asociatul majoritar şi administratorul unei societăţi înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, să aibă vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la data înregistrării ofertei de vânzare;"

    17. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (10) şi literele b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(10) Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor pentru tânărul fermier persoană fizică/persoană fizică autorizată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau asociat unic şi administrator/asociat majoritar şi administrator al unei societăţi înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz:
    (...)
    b) adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional, în cazul în care din actele de identitate nu rezultă data stabilirii domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional pe o perioadă de un an anterior înregistrării ofertei de vânzare;
    (...)
    f) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea persoana juridică şi/sau a certificatului de înregistrare;"

    18. La articolul 6 alineatul (10), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) dovada exercitării controlului persoanei juridice de către tânărul fermier, în calitate de asociat unic sau asociat/acţionar majoritar în cadrul structurii persoanei juridice;"

    19. La articolul 8 alineatul (2) punctul II, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) în cazul în care în structura persoanelor juridice controlul este deţinut de alte persoane juridice, asociaţii/acţionarii trebuie să facă dovada domiciliului/reşedinţei/sediului social/secundar situat/situate pe teritoriul naţional, pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan."

    20. La articolul 8 alineatul (3) punctul I, literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional, în cazul în care din actele de identitate nu rezultă data stabilirii domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;
    (...)
f) adeverinţă de venit care să ateste data înregistrării la autorităţile fiscale competente;"

    21. La articolul 8 alineatul (3) punctul II, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte exercitarea controlului societăţii, cu indicarea persoanelor desemnate, însoţită de dovada domiciliului/reşedinţei/sediului social/secundar situat/situate pe teritoriul naţional, stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;"

    22. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Modelul procesului-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune este prevăzut în anexa nr. 1K."

    23. La articolul 9, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În cazul în care, înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege sau până la expirarea termenului de verificare prevăzut la art. 10 alin. (1) din lege, unul dintre titularii dreptului de preempţiune care şi-au manifestat acceptarea ofertei înregistrează la primărie o cerere de renunţare la comunicarea de acceptare, se aplică prevederile art. 4 din lege."

    24. La articolul 9, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alin. (7^1) şi (7^2), cu următorul cuprins:
    "(7^1) Modelul procesului-verbal de anulare a procedurii este prevăzut în anexa nr. 1L.
(7^2) Modelul procesului-verbal de finalizare a procedurii este prevăzut în anexa nr. 1M."

    25. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) La expirarea termenului prevăzut la art. 4^1 alin. (3) din lege sau în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) din lege, pe baza documentaţiei transmise de primării cu privire la exercitarea dreptului de preempţiune sau a ofertei de cumpărare, structura centrală, respectiv structurile teritoriale exercită controlul asupra modului de aplicare a procedurilor privind parcurgerea corectă a etapelor de exercitare a dreptului de preempţiune de către vânzător, preemptori şi/sau potenţiali cumpărători, în conformitate cu prevederile legale."

    26. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) din lege, necesare încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public pentru cazurile prevăzute la art. 4,art. 4^1 alin. (1) şi (2),art. 20^1 din lege, sau avizul prevăzut la art. 10 alin. (3) din lege se emit de către structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafaţa de până la 30 ha inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 ha, de către structura centrală, în conformitate cu modelele prevăzute în anexa nr. 1H.
    (2) Avizele prevăzute la alin. (1) sunt valabile 6 luni de la data comunicării către vânzător sau, în cazul decesului vânzătorului sau al preemptorului/potenţialului cumpărător, până la data înregistrării decesului intervenit în perioada de valabilitate a avizelor.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), avizele sunt valabile şi ulterior împlinirii acestui termen, dacă părţile au încheiat în perioada de valabilitate o promisiune bilaterală de vânzare sau un pact de opţiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis, dar nu mai mult de termenul stipulat în cuprinsul acestor acte pentru executarea lor, sau în cazul emiterii certificatului de moştenitor, pentru vânzător, în termenul prevăzut la alin. (2).
    (4) Avizele menţionate la alin. (1) se emit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1H."

    27. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Neprezentarea înscrisurilor prevăzute la alin. (2), în cazul în care acestea nu sunt prevăzute în cuprinsul înscrisului justificativ, precum şi neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege atrag respingerea cererii de înscriere."

    28. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Anexele nr. 1A-1M fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    29. Anexele nr. 1A-1H se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-8 la prezentul ordin.
    30. După anexa nr. 1H se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 1I-1M, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 9-13 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Dispoziţiile normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se aplică cererilor înregistrate după data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Vasile Dîncu
                    p. Ministrul culturii,
                    Camelia Veronica Marcu,
                    secretar general

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1A la normele metodologice)
    (1) - Model -
    - Formular pentru persoane fizice -
    CERERE
    pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Judeţul/ │Nr. unic de înregistrare │
│Localitatea│al ofertei de vânzare din │
│(*) │Registrul de evidenţă │
├───────────┤Nr. .......... din ..... │
│Primăria │/..../.... (zi/lună/an) │
│(*) │(*) │
└───────────┴──────────────────────────┘

    Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,
    (*) Subsemnatul/Subsemnata, ..................................., CNP ............................, în calitate de proprietar, identificat/identificată cu ............ seria ...... nr. ............., eliberat(ă) de ......................, data şi locul naşterii ................................, localitatea ..........................., judeţul/ţara ............................., cetăţenia .................., naţionalitatea..................,
    (**) cu domiciliul în: localitatea .........................., str. ............. nr. ..........., bl. .........., sc. .........., et. ............, ap. ............, judeţul/sectorul .................., codul poştal ..................., ţara ......................., telefon ...................., fax ...................., e-mail ....................,
    (**) reşedinţa în România (dacă este cazul): localitatea ....................., str. ................. nr. .............., bl. ............., sc. ........., et. .........., ap. .............., judeţul/sectorul ................., codul poştal ................., telefon ..........., fax .........., e-mail ...................,
    (***) prin ................................. (numele şi prenumele), CNP............, în calitate de .............., conform .........., localitatea .............., str. ................... nr. ........, bl. ...., sc. ............, et. ..............., ap. ..................., judeţul/sectorul ........................, codul poştal ................., telefon .........., fax ....................., e-mail ........................,
    având în vedere dispoziţiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afişarea ofertei de vânzare anexate, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    Am cunoştinţă despre existenţa următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempţiune asupra ofertei mele de vânzare:
    [ ] preemptori de rang I: coproprietarii, soţii, rudele până la gradul al treilea şi afinii până la gradul al treilea, în această ordine;
    [ ] preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private aflate pe terenurile ce fac obiectul ofertelor de vânzare şi/sau arendaşii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiţii ...............;
    [ ] preemptori de rang III: proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ....................................;
    [ ] preemptori de rang IV: tinerii fermieri ....................;
    [ ] preemptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, organizate şi reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de învăţământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinaţia strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora ....................................;
    [ ] preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa situat/situată în unităţile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unităţile administrativ-teritoriale vecine ..........................;
    [ ] preemptori de rang VII: statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului ............................ .

    Declar că sunt proprietar al terenului în suprafaţă de .......... ha, reprezentând cota-parte..........., situat în extravilanul localităţii ..........................., identificat cu număr cadastral .............., înscris în cartea funciară nr. ................ a unităţii administrativ-teritoriale ..........................., care face obiectul ofertei de vânzare.
    Declar că:
    - terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: Da [ ] Nu [ ]
    – terenul este grevat de sarcini: Da [ ] Nu [ ]
    – am cunoştinţă şi am respectat prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.

    În susţinerea cererii, depun la primărie cererea de afişare a ofertei, însoţită de următoarele documente:
    1. ...............
    2. ...............

    Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal şi la introducerea datelor şi informaţiilor din cerere şi documentele anexate în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi al legislaţiei subsecvente, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Vânzător/Împuternicit,
    .................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    ................................................
    Data .....................
    NOTE:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    – Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.
    – Câmpurile notate cu (*) se completează de către proprietar.
    – Câmpurile notate cu (***) se completează de către împuternicit. În acest caz, prezintă documentele doveditoare ale calităţii de împuternicit.
    – Câmpurile notate cu (*) din tabelul cu documentele depuse se marchează cu bifă în căsuţa aferentă.

    (2) - Model -
    - Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului -
    CERERE
    pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Judeţul/ │Nr. unic de înregistrare │
│Localitatea│al ofertei de vânzare din │
│(*) │Registrul de evidenţă │
├───────────┤Nr. .......... din ..... │
│Primăria │/..../.... (zi/lună/an) │
│(*) │(*) │
└───────────┴──────────────────────────┘

    Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,
    1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., domiciliat/domiciliată în ............................., str. .................... nr. ......., bl. ........, sc. ......., ap. ....., judeţul/sectorul ................., telefon .................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ................ seria ...... nr. ........., eliberat de .............. la data de .............., CNP ..............., în calitate de^(1) .......................... , conform .....................
    ^(1) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.

    2. (*) pentru^(2): ......................., în calitate de proprietar, având număr de ordine în (**) ...................., CIF/CUI .........................,
    ^(2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/ cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.

    3. (*) cu sediul social/sediul secundar în localitatea ........................, str. .......................... nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul .............., codul poştal ............, telefon ..............., fax ................., e-mail ...................., site ..................,
    având în vedere dispoziţiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afişarea ofertei de vânzare anexate, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    În calitate de reprezentant al vânzătorului, am luat cunoştinţă despre existenţa următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempţiune asupra ofertei mele de vânzare:
    [ ] preemptori de rang I: coproprietarii, soţii, rudele până la gradul al treilea şi afinii până la gradul al treilea, în această ordine;
    [ ] preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private aflate pe terenurile ce fac obiectul ofertelor de vânzare şi/sau arendaşii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiţii;
    [ ] preemptori de rang III: proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ......................................;
    [ ] preemptori de rang IV: tinerii fermieri .........................................;
    [ ] preemptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, organizate şi reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de învăţământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinaţia strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora: .................................................…..;
    [ ] preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa situat/situată în unităţile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unităţile administrativ-teritoriale vecine ...............................................;
    [ ] preemptori de rang VII: statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului ........................ .

    Declar că terenul în suprafaţă de ......... ha, reprezentând cota-parte ............., situat în extravilanul localităţii .................., identificat cu număr cadastral ............., înscris în cartea funciară nr. ................... a unităţii administrativ-teritoriale ......................., care face obiectul ofertei de vânzare aparţine .................... .
    Declar că:
    - terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: Da [ ] Nu [ ];
    – terenul este grevat de sarcini: Da [ ] Nu [ ];
    – am cunoştinţă şi am respectat prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.

    În susţinerea cererii, depun la primărie cererea de afişare a ofertei, însoţită de următoarele documente:
    1. ..................
    2. .................

    Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal şi la introducerea datelor şi informaţiilor din cerere şi documentele anexate în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi al legislaţiei subsecvente, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Vânzător/Împuternicit,
    ...............................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    .......................................
    Data ......................
    NOTE:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    – Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
    – Câmpurile notate cu (*) din tabelul cu documentele depuse se marchează cu bifă în căsuţa aferentă.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1B la normele metodologice)
    (1) - Model -
    - Formular pentru persoane fizice -
    OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN
    Subsemnatul/Subsemnata^1) ........................., CNP ........................, având adresa de comunicare în: localitatea ................., str. .................... nr. .........., bl. ........., sc. ........., et. .........., ap. ..........., judeţul/sectorul ........................., codul poştal ................., e-mail ......................., tel. ......................, vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de ............... (ha), reprezentând cota parte .............., la preţul de (*) ........... (lei).
    ^1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.

    Condiţiile de vânzare^2) sunt următoarele: ........................ .
    ^2) Se va completa în cifre şi litere.

    Date privind identificarea terenului:

┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │Informaţii privind amplasamentul terenului │ │ │
│ ├───────┬────────────────────┬─────────┬────────┬─────┬───────┤ │ │
│ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │Categoria│ │
│Specificare│Oraşul/│(ha) │Număr │Număr │Număr│Număr │de │Observaţii│
│ │Comuna/├─────────┬──────────┤cadastral│de carte│tarla│parcelă│folosinţă│ │
│ │Judeţul│Suprafaţa│Cotă-parte│(**) │funciară│/lot │(**) │^3) (**) │ │
│ │(*) │totală │^5) │ │(**) │(**) │ │ │ │
│ │ │(*) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│completează│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vânzător. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Verificat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│primărie^4)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴─────┴───────┴─────────┴──────────┘

    ^3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^4) Se completează cu „X“ rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.
    ^5) Cota-parte din suprafaţă se exprimă în fracţie şi în hectare.

    (*) Declar că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare:
    DA [ ] NU [ ]

    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Vânzător/Împuternicit,
    .......................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    .......................................................
    L.S.
    Data .......................
    NOTE:
    Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.

    (2) - Model -
    - Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului -
    OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN
    Subscrisa^1), ......................., CIF/CUI ....................., având adresa de comunicare în localitatea ......................., str. ................ nr. .........., bl. ......, sc. ........, et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul .................., codul poştal .................., e-mail ...................., vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de .............. (ha), reprezentând cota-parte .............. la preţul de (*) ................. (lei), prin ..............., în calitate de ..............., CNP ...................., cu domiciliul ........................ .
    ^1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale, proprietar al terenului: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.

    Condiţiile de vânzare^2) sunt următoarele: .............................. .
    ^2) Se va completa în cifre şi litere.

    Date privind identificarea terenului

┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │Informaţii privind amplasamentul terenului │ │ │
│ ├───────┬────────────────────┬─────────┬────────┬─────┬───────┤ │ │
│ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │Categoria│ │
│Specificare│Oraşul/│(ha) │Număr │Număr │Număr│Număr │de │Observaţii│
│ │Comuna/├─────────┬──────────┤cadastral│de carte│tarla│parcelă│folosinţă│ │
│ │Judeţul│Suprafaţa│Cotă-parte│(**) │funciară│/lot │(**) │^3) (**) │ │
│ │(*) │totală │^5) │ │(**) │(**) │ │ │ │
│ │ │(*) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│completează│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vânzător. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Verificat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│primărie^4)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴─────┴───────┴─────────┴──────────┘

    ^3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^4) Se completează cu „X“ rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.
    ^5) Cota-parte din suprafaţă se exprimă în fracţie şi în hectare.

    (*) Declar că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare:
    DA [ ] NU [ ]

    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Vânzător/Împuternicit,
    ........................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    ......................................
    L.S.
    Data ..............
    NOTE:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    – Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 1C la normele metodologice)
    - Model -
    LISTA
    preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferinţă

┌─────────────────────────┬─────────────────┐
│Judeţul (*) │Registrul de │
│ │evidenţă │
├─────────────────────────┤Nr. .............│
│Unitatea │din │
│administrativ-teritorială│.................│
│(*) │(*) │
│ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────┘

    Ca urmare a înregistrării Ofertei de vânzare nr. ..................... depuse de ....................., în calitate de vânzător, pe baza evidenţelor deţinute la nivelul primăriilor şi a informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost identificaţi următorii preemptori:
    [ ] preemptori de rang I: coproprietarii, soţii, rudele până la gradul al treilea şi afinii până la gradul al treilea, în această ordine

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │Numele şi prenumele │ │
│ │persoanei fizice/ │ │
│ │Denumirea persoanei/ │ │
│ │persoanelor juridice, │Adresă de│
│ │asociaţiei şi altor │domiciliu│
│Nr. │entităţi fără │/ │
│crt.│personalitate juridică,│reşedinţă│
│ │precum şi a persoanei │/sediu │
│ │juridice │ │
│ │care nu se │ │
│ │înregistrează în │ │
│ │registrul comerţului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│... │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


    [ ] preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private aflate pe terenurile ce fac obiectul ofertelor de vânzare şi/sau arendaşii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiţii.

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │Numele şi prenumele │ │
│ │persoanei fizice/ │ │
│ │Denumirea persoanei/ │ │
│ │persoanelor juridice, │Adresă de│
│Nr. │asociaţiei şi altor │domiciliu│
│crt.│entităţi fără │/ │
│ │personalitate juridică,│reşedinţă│
│ │precum şi a persoanei │/sediu │
│ │juridice care nu se │ │
│ │înregistrează în │ │
│ │registrul comerţului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


    [ ] preemptori de rang III: proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │Numele şi prenumele │ │
│ │persoanei fizice/ │ │
│ │Denumirea persoanei/ │ │
│ │persoanelor juridice, │Adresă de│
│Nr. │asociaţiei şi altor │domiciliu│
│crt.│entităţi fără │/ │
│ │personalitate juridică,│reşedinţă│
│ │precum şi a persoanei │/sediu │
│ │juridice care nu se │ │
│ │înregistrează în │ │
│ │registrul comerţului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


    [ ] preemptori de rang IV: tinerii fermieri

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │Numele şi prenumele │ │
│ │persoanei fizice/altor │Adresă de│
│ │entităţi fără │domiciliu│
│Nr. │personalitate juridică,│/ │
│crt.│precum şi ale persoanei│reşedinţă│
│ │juridice care nu se │/sediu │
│ │înregistrează în │ │
│ │registrul comerţului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


    [ ] preemptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, organizate şi reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de învăţământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinaţia strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │Denumirea persoanei/ │ │
│ │persoanelor juridice, │ │
│ │asociaţilor şi altor │Adresă de│
│Nr. │entităţi fără │domiciliu│
│crt.│personalitate juridică,│/ │
│ │precum şi a persoanei │reşedinţă│
│ │juridice care nu se │/sediu │
│ │înregistrează în │ │
│ │registrul comerţului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


    [ ] preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa situat/situată în unităţile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unităţile administrativ-teritoriale vecine

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │Numele şi prenumele │ │
│ │persoanei fizice/ │ │
│ │Denumirea persoanei/ │ │
│ │persoanelor juridice, │Adresă de│
│Nr. │asociaţilor şi altor │domiciliu│
│crt.│entităţi fără │/ │
│ │personalitate juridică,│reşedinţă│
│ │precum şi a persoanei │/sediu │
│ │juridice care nu se │ │
│ │înregistrează în │ │
│ │registrul comerţului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


    [ ] preemptori de rang VII: statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │Denumirea persoanei/ │ │
│ │persoanelor juridice, │ │
│ │asociaţilor şi altor │Adresă de│
│Nr. │entităţi fără │domiciliu│
│crt.│personalitate juridică,│/ │
│ │precum şi a persoanei │reşedinţă│
│ │juridice care nu se │/sediu │
│ │înregistrează în │ │
│ │registrul comerţului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘    Primar,
    .......................................................
    (numele şi prenumele/semnătura)
    L.S.
                 Secretar primărie,
    .......................................................
             (numele şi prenumele/semnătura)
    Data .............................
    NOTĂ:
    Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 1D la normele metodologice)
    - Model -
    - Formular -
    NOTIFICARE PREEMPTORI

┌─────────────────────────┬─────────────────┐
│Judeţul (*) │Registrul de │
│ │evidenţă │
├─────────────────────────┤Nr. .............│
│Unitatea │din │
│administrativ-teritorială│.................│
│(*) │(*) │
│ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────┘

    În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă .............................., CNP/CIF .......................... (*), nr. de înregistrare .............................. (**), în calitate de ........................, având domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: localitatea ........................, str. ..................... nr. .........., bl. ........., sc. ........, et. ........., ap. ........., judeţul/sectorul ........................., codul poştal ...................., e-mail ....................., tel. ......................, Oferta de vânzare nr. ............. din data de ................, depusă de ................................., privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de ................ (ha), reprezentând cota-parte ....................., nr. cadastral ...................., nr. carte funciară ................, nr. tarla ..........., nr. parcelă ........., categoria de folosinţă ..............., la preţul de ................... (lei), afişată la sediul/site-ul .............. Primăriei .........................., judeţul ..................... .
    Primar,
    ..................................................................
    (numele şi prenumele/semnătura)
    L.S.
                Secretar primărie,
    ...................................................
          (numele şi prenumele/semnătura)
    Data ...................
    NOTE:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    – Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
    – Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menţionat în lista preemptorilor.


    ANEXA 5

    (Anexa nr. 1E la normele metodologice)
    (1) - Model -
    - Formular pentru persoane fizice -
    COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Judeţul/ │Nr. unic de înregistrare a│
│Localitatea│comunicării de acceptare │
│(*) │din Registrul de evidenţă │
├───────────┤................. din │
│Primăria │...../..../.... (zi/lună/ │
│(*) │an) (*) │
└───────────┴──────────────────────────┘

    Stimată doamnă/Stimate domnule primar,
    (*) Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., CNP ................................, în calitate de preemptor rang ......................, identificat/identificată cu ................... seria ............. nr. .........., data şi locul naşterii ..........................., localitatea ............................., judeţul/ţara ........................., cetăţenia .................., naţionalitatea ..............
    (*) cu domiciliul în: localitatea ........................, str. .................. nr. ..............., bl. ..........., sc. .........., et. ........, ap. .........., judeţul/sectorul ................., codul poştal ..............., ţara ...................., telefon ................, fax ....................., e-mail ....................,
    (**) reşedinţa în România (dacă este cazul): localitatea ............................., str. ................ nr. ........., bl. .........., sc. .........., et. ..........., ap. ..........., judeţul/sectorul .................., codul poştal ............, telefon ...., fax ............, e-mail ........................,
    (***) prin ........................... (numele şi prenumele), CNP ..........................., în calitate de ....................., conform ...................., localitatea .................., str. ................... nr. .........., bl. ............., sc. ............., et. ........., ap. ............, judeţul/sectorul ................., codul poştal .................., telefon ................, fax .............. e-mail ..............,
    prin prezenta îmi exprim intenţia fermă de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de ........ ha, reprezentând cota-parte.............., identificat cu număr cadastral .................., înscris în cartea funciară nr. ................... a unităţii administrativ-teritoriale ................, afişată în data de ................ la sediul Primăriei ......................... .
    Preţul oferit pentru cumpărare este de (*) ................... lei. (Preţul se va scrie în cifre şi litere.)
    În susţinerea comunicării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte doveditoare:
    1. .........................;
    2. .......................... .

    Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal şi la introducerea datelor şi informaţiilor din cerere şi documentele anexate în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al legislaţiei subsecvente, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Preemptor/Împuternicit,
    ..........................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    ..............................................
    Data ...........................
    NOTE:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    – Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.
    – Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este cazul.

    (2) - Model -
    - Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului -
    COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Judeţul/ │Nr. unic de înregistrare a│
│Localitatea│comunicării de acceptare │
│(*) │din Registrul de evidenţă │
├───────────┤..................... din │
│Primăria │...../...../.....(zi/lună/│
│(*) │an) (*) │
└───────────┴──────────────────────────┘

    Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,
    (*) Subsemnatul/Subsemnata, ....................., domiciliat/domiciliată în str. ..................... nr. ......, bl. ......., sc. ......., ap. ....., judeţul/sectorul ....................., telefon ....................., act de identitate ....................., seria ..................... nr. ....................., eliberat de ..................... la data ....................., CNP. ............, în calitate de ............, conform .....................
    (*) pentru: ..............., în calitate de preemptor rang ..............., având număr de ordine în registrul comerţului ................., CUI/CIF .....................,
    (*) cu sediul social/secundar în: localitatea ....................., str. .................... nr. ........., bl. ........., sc. ......., et. ......., ap. ......., judeţul/sectorul .................., codul poştal .............., telefon ..................., fax ..................., e-mail ....................., website .....................,
    prin prezenta îmi exprim intenţia de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul agricol în suprafaţă de ........... ha, reprezentând cota-parte .............., identificat cu număr cadastral ....................., înscris în cartea funciară nr. ..................... a unităţii administrativ-teritoriale ....................., făcută de ..................... şi afişată în data de ..................... la sediul Primăriei ..................... .
    Preţul oferit pentru cumpărare este de (*) ..................... lei. (Preţul se va scrie în cifre şi litere.)
    În susţinerea comunicării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte doveditoare:
    1. .....................;
    2. .....................

    Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal şi la introducerea datelor şi informaţiilor din cerere şi documentele anexate în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al legislaţiei subsecvente, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Preemptor/Împuternicit,
    ..........................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    ......................................
    Data ...............................
    NOTE:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    – Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/companie naţională/societate naţională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut naţional de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale.


    ANEXA 6

    (Anexa nr. 1F la normele metodologice)
    (1) - Model -
    - Formular pentru persoane fizice -
    CERERE
    pentru înregistrarea ofertei de cumpărare

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Judeţul/ │Nr. unic de înregistrare a│
│Localitatea│comunicării de acceptare │
│(*) │din Registrul de evidenţă │
├───────────┤.............. din ..... │
│Primăria │/..../.... (zi/lună/an) │
│(*) │(*) │
└───────────┴──────────────────────────┘

    Stimată doamnă/Stimate domnule primar,
    (*) Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., CNP ................................, în calitate de ......................, identificat/identificată cu ................... seria ............. nr. .........., data şi locul naşterii ..........................., localitatea ............................., judeţul/ţara .........................,
    (*) cu domiciliul în: localitatea ........................, str. .................. nr. ..............., bl. ..........., sc. .........., et. ........, ap. .........., judeţul/sectorul ................., codul poştal ..............., ţara ...................., telefon ................, fax ....................., e-mail ...................., cetăţenia .................., naţionalitatea .....................,
    (**) reşedinţa în România (dacă este cazul): localitatea ............................., str. ............... nr. ......., bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. ......., judeţul/sectorul .................., codul poştal ............, telefon ...., fax ............, e-mail ........................,
    (***) prin .............................. (numele şi prenumele), CNP ............., în calitate de ........................, conform ................., localitatea .................., str. ............... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ................., codul poştal .................., telefon ................, fax .............. e-mail ..............,
    prin prezenta îmi exprim intenţia fermă de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul agricol extravilan, tarlaua nr. .........., parcela nr. ........., categoria de folosinţă ............, identificat prin nr. cadastral ............ şi număr carte funciară ............., în suprafaţă de ........... ha, reprezentând cota-parte ............, judeţul ......................., afişată în data de ...................... la sediul Primăriei ................... .
    Preţul oferit pentru cumpărare este de (*)................... lei. (Preţul se va scrie în cifre şi litere.)
    În susţinerea cererii pentru înregistrarea ofertei de cumpărare depun următoarele acte doveditoare:
    1. ................;
    2. ................ .

    Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal şi la introducerea datelor şi informaţiilor din cerere şi documentele anexate în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al legislaţiei subsecvente, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Potenţial cumpărător/Împuternicit,
    ..............................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    .......................................
    Data ..............................
    NOTE:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    – Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.
    – Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este cazul.

    (2) - Model -
    - Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului -
    CERERE
    pentru înregistrarea ofertei de cumpărare

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Judeţul/ │Nr. unic de înregistrare a│
│Localitatea│comunicării de acceptare │
│(*) │din Registrul de evidenţă │
├───────────┤.............. din ..... │
│Primăria │/..../.... (zi/lună/an) │
│(*) │(*) │
└───────────┴──────────────────────────┘

    Stimată doamnă/Stimate domnule primar,
    (*) Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................., domiciliat/domiciliată în str. ...................................... nr. ......., bl. ......, sc. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ....................., telefon ....................., act de identitate ....... seria ....... nr. ....................., eliberat de ..................... la data de ....................., CNP ............................, în calitate de ........................., conform ........................,
    (*) pentru: ...................................., în calitate de ...................... având număr de ordine în registrul comerţului ....................., CIF/CUI ............….....,
    (*) cu sediul social/secundar în: localitatea ...................................................., str. .............................................. nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ......, judeţul/sectorul .........................., codul poştal ..........., telefon ....................., fax ....................., e-mail ....................................., website ...................................,
    prin prezenta îmi exprim intenţia fermă de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul agricol extravilan, tarlaua nr. ......, parcela nr. ......., categoria de folosinţă ............, identificat prin nr. cadastral ............ şi număr carte funciară............., în suprafaţă de ........... ha, reprezentând cota-parte ............, judeţul .........................., afişată în data de .................. la sediul Primăriei ......................... .
    Preţul oferit pentru cumpărare este de (*) ..................... lei. (Preţul se va scrie în cifre şi litere).
    În susţinerea cererii pentru înregistrarea ofertei de cumpărare depun următoarele acte doveditoare:
    1. .....................;
    2. ..................... .

    Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal şi la introducerea datelor şi informaţiilor din cerere şi documentele anexate în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al legislaţiei subsecvente, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Preemptor potenţial cumpărător/Împuternicit,
    .....................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    .....................
    L.S.
    Data ...................
    NOTE:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    – Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/companie naţională/societate naţională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut naţional de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale.


    ANEXA 7

    (Anexa nr. 1G la normele metodologice)
    (1) - Model -
    - Formular -
    DECIZIA
    persoanei fizice privind alegerea preemptorului/potenţialului cumpărător
    Stimată doamnă/Stimate domnule primar,
    Subsemnatul/Subsemnata, ...................................................., identificat/identificată cu ...... seria ........ nr. .............., eliberat(ă) de .................., CNP ............................., cetăţenia ......................., naţionalitatea ......................., având domiciliul/reşedinţa în ................................, str. ................................... nr. ........., bl. ........, sc. ......., et. ........, ap. ........, judeţul/sectorul ...................., în calitate de vânzător al terenului agricol situat în extravilanul localităţii ............................, tarlaua nr. ......, parcela nr. ........., categoria de folosinţă ............, identificat prin nr. cadastral ............ şi număr carte funciară ............., în suprafaţă de ........... ha, reprezentând cota-parte ............, judeţul .................., oferit spre vânzare la preţul de (*) ............... (lei),
    declar pe propria răspundere că accept comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare/oferta de cumpărare nr. ......./.......... depusă de domnul/doamna ......................................., în calitate de......................., prin care a fost acceptată oferta de vânzare nr. ......../................. .
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Vânzător/Împuternicit,
    .......................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    ....................
    L.S.
    Data ...............
    NOTĂ:
    Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

    (2) - Model -
    - Formular -
    DECIZIA
    persoanei juridice privind alegerea preemptorului/potenţialului cumpărător
    Stimată doamnă/Stimate domnule primar,
    Subscrisa, ......................................, CIF/CUI ...................., J..../........./........., având sediul social/secundar în localitatea ................................, str. .............................. nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ......................, codul poştal .................., e-mail .........................., tel. ......................, reprezentată de domnul/doamna ............................, având funcţia de .................................., identificat/identificată cu C.I. seria ....... nr. .........., CNP ........................................., având domiciliul/reşedinţa în .............................., str. ....................... nr. ........., bl. ........, sc. ......., et. ........, ap. ........, judeţul/sectorul ..................., în calitate de vânzător al terenului agricol situat în localitatea ......................, tarlaua nr. ......, parcela nr. ........., categoria de folosinţă ................., identificat prin nr. cadastral .................. şi număr carte funciară ..................., în suprafaţă de ........... ha, reprezentând cota-parte ............, judeţul ......................., oferit spre vânzare la preţul de (*) .............. (lei),
    declar pe propria răspundere că accept comunicarea de acceptare/oferta de cumpărare nr. ............/.......... depusă de domnul/doamna ............................, în calitate de............, prin care a fost acceptată oferta de vânzare nr. ......../................. .
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Vânzător/Împuternicit,
    .....................................................,
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    ....................
    L.S.
    Data ..............
    NOTĂ:
    Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.


    ANEXA 8

    (Anexa nr. 1H la normele metodologice)
    (1) - Model -
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Structura centrală/Structura teritorială
    AVIZ FINAL
    Nr. ........... din ............
    În temeiul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere oferta de vânzare depusă de ....................., CNP/CIF/CUI ............., având domiciliul/ reşedinţa/sediul social/secundar în ...................., str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............., telefon .............., act de identitate ......... seria ........ nr. ..............., eliberat de ................. la data ............, cetăţenia ..............., naţionalitatea ...................../certificat de înregistrare în registrul comerţului J....../......../, eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ..........., în calitate de vânzător/vânzătoare, şi înregistrată la primărie cu nr. ........... din .............., ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempţiune,
    se emite
    A V I Z F I N A L
    în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru ......................., în calitate de preemptor ......................., CNP/CIF/CUI ................, având domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în ......................, str. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...................., telefon ....................., act de identitate .......... seria ............ nr. .............., eliberat de ................... la data ................, cetăţenia .................., naţionalitatea ................/ certificat de înregistrare în registrul comerţului J....../......../, eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ......................, ales de vânzător pentru cumpărarea terenului agricol situat în extravilanul localităţii ..................., categoria de folosinţă ..............., tarlaua .............., parcela ............., judeţul ................., identificat cu număr cadastral ..................., înscris în cartea funciară nr. ............... a unităţii administrativ-teritoriale ........................., în următoarele condiţii:
    - suprafaţa de teren agricol care face obiectul vânzării ............... hectare, reprezentând cota-parte de ..............;
    – preţul de vânzare ................. lei.

    Director/Director executiv,
    .........................
    (numele şi prenumele)
    .......................
    (semnătura)
    (2) - Model -
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Structura centrală/Structura teritorială
    AVIZ
    Nr. ............. din .................
    În temeiul art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere oferta de vânzare depusă de ......................., CNP/CIF/CUI .............., având domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în ........................, str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .................., telefon ..............., act de identitate .......... seria ......... nr. ..............., eliberat de ............... la data ............, cetăţenia ..............., naţionalitatea ...................../certificat de înregistrare în registrul comerţului J....../......../, eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ..........., în calitate de vânzător/vânzătoare, şi înregistrată la primărie cu nr. ............ din ................, ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege privind îndeplinirea condiţiilor de către potenţialul cumpărător,
    se emite
    A V I Z
    în vederea încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru numitul/numita/subscrisa ............................, CNP/CIF/CUI ..................., având domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în ......................., str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................, telefon ..................., act de identitate .......... seria ........... nr. ....................,
    eliberat de .................. la data ................, cetăţenia ......................, naţionalitatea ................../certificat de înregistrare în registrul comerţului J....../......../, eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ...................., ales de vânzător pentru cumpărarea terenului agricol situat în extravilanul localităţii ....................., categoria de folosinţă .............., tarlaua nr. ............, parcela nr. .............., judeţul ....................., identificat cu număr cadastral ..............., înscris în cartea funciară nr. ........... a unităţii administrativ-teritoriale ....................., în următoarele condiţii:
    - suprafaţa de teren agricol care face obiectul vânzării .............. ha, reprezentând cota-parte de .........;
    – preţul de vânzare ................... lei.

    Director/Director executiv,
    ........................
    (numele şi prenumele)
    .....................
    (semnătura)
    L.S.
    (3) - Model -
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Structura centrală/Structura teritorială
    AVIZ NEGATIV
    Nr. ................ din .....................
    În temeiul art. 10 alin. (3) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere oferta de vânzare depusă de ...................., CNP/CIF/CUI ..............., având domiciliul/ reşedinţa/sediul social/secundar în ....................., str. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............., telefon ............., act de identitate ....... seria ......... nr. ............., eliberat de ............... la data ................, cetăţenia ..............., naţionalitatea ...................../certificat de înregistrare în registrul comerţului J....../......../, eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ..........., în calitate de vânzător/vânzătoare, şi înregistrată la primărie cu nr. .............. din .............., ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege, sau constatat următoarele:
    în fapt ......................,
    în drept .........................,

    se emite
    AVIZ NEGATIV
    încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru ......................., în calitate de preemptor/potenţial cumpărător ......................., CNP/CIF/CUI ...................., având domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în ........................, str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................, telefon ................., act de identitate .......... seria ........... nr. ............., eliberat de .................. la data .............., cetăţenia .................., naţionalitatea ...................../ certificat de înregistrare în registrul comerţului J....../......../, eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ............................., ales de vânzător pentru cumpărarea terenului agricol situat în extravilanul localităţii, în suprafaţă de ............, reprezentând cota-parte ................., categoria de folosinţă ............, tarlaua nr. .............., parcela nr. ................., judeţul ..............., identificat cu număr cadastral ..................., înscris în cartea funciară nr. ................ a unităţii administrativ-teritoriale .............., făcută de ...................
    Prezentul aviz poate fi contestat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    Director/Director executiv,
    .....................
    (numele şi prenumele)
    ....................
    (semnătura)
    L.S.

    ANEXA 9

    (Anexa nr. 1I la normele metodologice)
    - Model -
    - Formular -
    PROCES-VERBAL
    de afişare a ofertei de vânzare

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Judeţul/ │Registrul de evidenţă nr. │
│Localitatea│............. din ....... │
├───────────┤/....../........ (zi/lună/│
│Primăria │an) │
└───────────┴──────────────────────────┘

    Încheiat astăzi, ......................, în temeiul art. 6 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare.
    În vederea îndeplinirii formalităţilor prevăzute de lege şi aducerii la cunoştinţa preemptorilor a ofertei de vânzare nr. .......... din data de .........., depusă de către ............................, în calitate de vânzător/vânzătoare, proprietar/coproprietar/asociat unic/acţionar, al terenului agricol situat în extravilanul localităţii .............................., judeţul ....................., s-a constatat afişarea ofertei de vânzare la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www. .................... .ro în data de ............ .
    Oferta de vânzare nr. ................ din data de .............. se afişează pentru un termen de 45 de zile lucrătoare şi conţine informaţii privind proprietarul terenului agricol, date privind identificarea terenului, precum şi condiţiile de vânzare.
    În acest sens s-a întocmit proces-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. ........... din data de ........ a terenului agricol situat în extravilan.
    Primar,
    .....................................................,
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura ....................
    L.S.
    Secretar general,
    ....................
    Consilier,
    ......................

    ANEXA 10

    (Anexa nr. 1J la normele metodologice)
    - Model -
    - Formular -
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Structura centrală/Structura teritorială
    PROCES-VERBAL
    privind derularea procedurii
    În temeiul art. 5 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2011 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere:
    - cererea depusă de
    a) ................................................., în calitate de vânzător/vânzătoare, proprietar/coproprietar/acţionar/asociat unic, CNP/CIF/CUI ............................, identificat/identificată cu ............ (CI/BI) seria ............ nr. ............., eliberat(ă) de ......................., cetăţenia ................, naţionalitatea ...................., având domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: localitatea .........................., str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......., ap. ......, judeţul/sectorul ................................., codul poştal ..................., ţara ......................., telefon ...................., fax ...................., e-mail ...................., cetăţenia .................., starea civilă ........................., înregistrată cu nr. ......../.........., la Primăria ....................., judeţul ..........................;
    b) ............................................, promitent-cumpărător, CNP/CIF/CUI ............................, identificat/identificată cu ........... (CI/BI) seria ....... nr. ............., eliberat(ă) de ....................., având domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: localitatea .........................., str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......., ap. ......, judeţul/sectorul ................................., codul poştal ..................., ţara ......................., telefon ...................., fax ...................., e-mail ...................., cetăţenia .................., starea civilă ........................., înregistrată cu nr. ......../.........., la Primăria ....................., judeţul ..........................;

    – oferta de vânzare nr. ............../............ a terenului agricol situat în extravilanul oraşului/comunei ........................., tarlaua ......, parcela ......, categoria de folosinţă ..............., identificat prin nr. cadastral ................. şi nr. carte funciară ................, în suprafaţă de ........... ha, reprezentând cota-parte ............, judeţul ................, însoţită de documentele doveditoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    – antecontractul nr. ......../.........., încheiat între ....................................., în calitate de ..................., şi ............................., în calitate de..................., având ca obiect terenul agricol situat în extravilanul localităţii .............................., tarlaua nr. ......, parcela nr. ........., categoria de folosinţă ................., identificat prin nr. cadastral .................. şi număr carte funciară ..................., în suprafaţă de .......... ha, reprezentând cota-parte ............, judeţul ..................., ce face obiectul Dosarului nr. ................., aflat pe rolul .........................;
    – Hotărârea judecătorească nr. ........./..........., pronunţată de Judecătoria ......................., definitivă,

    ca urmare a verificării modului de respectare a condiţiilor prevăzute de art. 3,4 şi art. 9 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul proces-verbal privind derularea procedurii pentru exercitarea dreptului de preempţiune, în vederea pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare pentru terenul agricol situat în extravilanul .............
    Director/Director executiv,
    .....................................................,
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura ....................
    L.S.
    Nr. ......................
    Data .................

    ANEXA 11

    (Anexa nr. 1K la normele metodologice)
    - Model -
    - Formular -
    PROCES-VERBAL
    de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Judeţul/ │Registrul de evidenţă nr. │
│Localitatea│............. din ....... │
├───────────┤/....../........ (zi/lună/│
│Primăria │an) │
└───────────┴──────────────────────────┘

    Încheiat astăzi, .................., în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune, privind oferta de vânzare nr. ........./............ a terenului agricol situat în extravilanul oraşului/comunei ............................, tarlaua ......, parcela ......, categoria de folosinţă ............, identificat prin nr. cadastral ................, şi număr carte funciară ................, în suprafaţă de ............ ha, reprezentând cota-parte ............., judeţul ..............., depusă de .............................................., în calitate de vânzător/vânzătoare, proprietar/coproprietar, CNP ......................, identificat/identificată cu ........... (CI/BI) seria ...... nr. ..........., eliberat(ă) de ................, cetăţenia ...................., naţionalitatea ........................., cu domiciliul în localitatea ......................................., str. .................................... nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul .............................., codul poştal ..................., ţara ......................., telefon ...................., fax ...................., e-mail ...................., cetăţenia .................., starea civilă ........................., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. l) şi m) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.
    Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen până la care niciun preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionat nu şi-a exercitat dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. ........., nr. cadastral ........., suprafaţă ........., sens în care certificăm următoarele:
    1. înregistrarea cererii vânzătorului nr. ......../data ............, a ofertei de vânzare nr. ........, pentru terenul agricol în suprafaţă de ........., depusă de ................., în calitate de vânzător/vânzătoare, proprietar/coproprietar ....................., precum şi a documentelor justificative prevăzute de art. 5 alin. (1) din normele metodologice;
    2. încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. ......./.......... (data) şi afişarea ofertei de vânzare la sediul primăriei/site ........................, în data de ...................;
    3. notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi afişarea notificării nr. ....../........ (data) a preemptorilor la sediul primăriei sau pe site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal;
    4. transmiterea la structura centrală, respectiv teritorială şi la A.D.S., în termenul prevăzut la art. 6 alin. (5) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a dosarului privind cererea şi oferta de vânzare a terenului agricol, împreună cu documentele justificative.

    În conformitate cu prevederile art. 4^1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data ............., potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot depune la primărie o cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare, însoţită de documentele justificative prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) din normele metodologice, până la data ................. .
    Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişat la sediul primăriei/site .........................., în data de ..............
    Primar,
    .....................................................,
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura ....................
    L.S.
    Secretar general,
    ......................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura ....................
    Consilier,
    ...........................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura ....................

    ANEXA 12

    (Anexa nr. 1L la normele metodologice)
    - Model -
    - Formular -
    PROCES-VERBAL
    de anulare a procedurii

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Judeţul/ │Registrul de evidenţă nr. │
│Localitatea│..............din ....... │
├───────────┤/....../........ (zi/lună/│
│Primăria │an) │
└───────────┴──────────────────────────┘

    Încheiat astăzi, ............, în conformitate cu prevederile art. 7^1 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile art. 3 lit. r) şi art. 9 alin. (4) din Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    Ca urmare a faptului că înaintea împlinirii termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv termenul de 45 de zile lucrătoare, vânzătorul ................................., CNP ............................, identificat/identificată cu CI ........... seria ............ nr. ............., eliberat(ă) de ......................, data şi locul naşterii ................................, localitatea ..........................., judeţul/ţara ..........................., cetăţenia ..........., naţionalitatea .............., cu domiciliul/reşedinţa în localitatea .............................., str. ................................. nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......, judeţul/sectorul ............................, codul poştal ..............., ţara ............................., telefon ...................., fax ...................., e-mail ...................., cetăţenia .................., starea civilă ..................../CIF/CUI ........................., având număr de ordine în ........................, cu sediul social/sediul secundar în localitatea .............................., str. ................................. nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......, judeţul/sectorul ............................, codul poştal ............, telefon ..............., fax ..............., e-mail ......................, site .........................., a înregistrat Cererea nr. ............., din data de .................., prin care solicită retragerea ofertei de vânzare nr. ............ din data de .................. ,
    prin prezentul proces-verbal s-a constatat anularea procedurii prevăzute de Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pentru oferta de vânzare nr. ......... din data de ......., depusă de către .............................. în calitate de vânzător/vânzătoare, proprietar/coproprietar al terenului agricol situat în extravilanul localităţii ..........................., tarlaua nr. ......, parcela nr. ........., categoria de folosinţă ............, identificat prin nr. cadastral .................., şi număr carte funciară ...................., în suprafaţă de ........... ha, reprezentând cota-parte ............, judeţul ................, oferit spre vânzare la preţul de ........... lei.
    Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie, structurii centrale/structurii teritoriale ...................... şi Agenţiei Domeniilor Statului.
    Primar,
    .....................................................,
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura ....................
    L.S.
    Secretar general,
    .........................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura ....................
    Consilier,
    .............................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura ....................

    ANEXA 13

    (Anexa nr. 1M la normele metodologice)
    - Model -
    - Formular -
    PROCES-VERBAL
    de finalizare a procedurii

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Judeţul/ │Registrul de evidenţă nr. │
│Localitatea│..............din ....... │
├───────────┤/....../........ (zi/lună/│
│Primăria │an) │
└───────────┴──────────────────────────┘

    Încheiat astăzi, ..............., cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului agricol situat în extravilanul localităţii ............................, judeţul.................................., în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile art. 3 lit. s) din Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    Ca urmare a faptului că în termenul legal, respectiv 45 de zile lucrătoare/30 de zile de la data înregistrării ofertei de vânzare nr. ...........din data de .............../de la data expirării termenului de 45 de zile lucrătoare, respectiv data de .............., afişată în data de ................., conform Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. .............. din data de ................, nu sa înregistrat nicio comunicare de acceptare din partea preemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii ................... tarlaua nr. ......, parcela nr. ........., categoria de folosinţă ............, identificat prin nr. cadastral ............, şi număr carte funciară ............., în suprafaţă de ........... ha, reprezentând cota-parte ............, judeţul ................, oferit spre vânzare de către ................., în calitate de vânzător/vânzătoare, proprietar/coproprietar/ acţionar/asociat unic, la preţul de ............................. lei,
    prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzare nr……… din data de ……………….. pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii ....................., judeţul ....................... .
    Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie, structurii centrale/structurii teritoriale ..................... .
    Primar,
    .....................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura ....................
    L.S.
    Secretar general,
    ..........................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura ....................
    Consilier,
    ..............................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura ....................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016