Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 246 din 15 noiembrie 2012  pentru modificarea anexei Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 246 din 15 noiembrie 2012 pentru modificarea anexei "Procedura de identificare a stupinelor si stupilor in Sistemul unitar" la Sistemul unitar de identificare a stupinelor si stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 119/2011

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 noiembrie 2012
    Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 69.511 din 15 octombrie 2012,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

    ART. I
    Anexa "Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar" la Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din data de 2 iunie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

         p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                       Achim Irimescu,
                      secretar de stat

    Bucureşti, 15 noiembrie 2012.
    Nr. 246.

    ANEXĂ
    ------
(Anexa la Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor)
-------------------------------------------------------------------

                 PROCEDURA DE IDENTIFICARE
        a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar

    ART. 1
    Pentru identificarea stupilor pe teritoriul României, forma asociativă legal constituită trebuie să solicite, în scris, la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", denumită în continuare ANARZ, prin oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, denumite în continuare OARZ, codul formei asociative şi numerele de ordine pentru stupi.
    ART. 2
    (1) Forma asociativă legal constituită completează cererea de solicitare a codului formei asociative conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care se depune la OARZ judeţean, pe a cărui rază teritorială îşi are sediul, însoţită de copii de pe actele de constituire a formei asociative legal constituite.
    (2) Codul formei asociative se acordă în ordinea înregistrării cererii acesteia la ANARZ.
    ART. 3
    (1) Apicultorul solicită formei asociative din care face parte, pe baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, numerele de ordine pentru identificarea stupilor existenţi în stupina sa, conform adeverinţei care atestă înscrierea în Registrul agricol a familiilor de albine deţinute.
    (2) Forma asociativă legal constituită completează cererea de solicitare a numerelor de ordine pentru identificarea stupilor membrilor săi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care se depune la OARZ judeţean pe a cărui rază teritorială îşi are sediul, însoţită de centralizatorul membrilor formei asociative, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.
    ART. 4
    (1) OARZ judeţene transmit solicitările la ANARZ, care soluţionează cererile în termen de maximum 5 zile lucrătoare pentru cererea de solicitare a codului formei asociative şi de maximum 10 de zile lucrătoare pentru numerele de ordine pentru identificarea stupilor, de la înregistrarea acestora.
    (2) ANARZ eliberează, o singură dată, formei asociative Certificatul de atestare care cuprinde codul acesteia conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 şi îi repartizează, ori de câte ori solicită, numerele de ordine care îi revin pentru identificarea stupilor în baza cererii formulate de aceasta.
    (3) ANARZ alocă fiecărei forme asociative numere de ordine pentru identificarea stupilor membrilor acestora, de la 000.001 la 999.999.
    (4) Numerele de ordine pentru identificarea stupilor alocate formelor asociative până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile şi alocarea următoarelor numere de ordine se face în continuarea acestora.
    ART. 5
    (1) După primirea certificatului de atestare, forma asociativă legal constituită repartizează numerele de ordine aferente solicitărilor apicultorilor în vederea confecţionării plăcuţelor de identificare a stupilor.
    (2) Plăcuţele de identificare a stupilor se confecţionează, conform cerinţelor tehnice, de către forma asociativă sau de către apicultori, în maximum 30 de zile de la data repartizării numerelor de ordine aferente stupilor.
    (3) Forma asociativă legal constituită consemnează într-un registru de înregistrare fiecare membru al acesteia şi numerele de ordine aferente stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
    (4) Registrul prevăzut la alin. (3) se arhivează conform legislaţiei în vigoare şi este pus la dispoziţia reprezentanţilor instituţiilor de control abilitate.
    (5) Numărul de ordine al stupului aparţine materialului biologic existent în acesta.
    ART. 6
    Apicultorul este obligat să completeze în carnetul stupinei, la pagina Fişa familiei de albine, numărul de ordine al stupului acordat de forma asociativă.
    ART. 7
    (1) În cazul vânzării sau dispariţiei materialului biologic, apicultorul anunţă în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative, pentru a modifica în Registrul de înregistrare numărul de ordine al materialului biologic care nu mai există în stupina acestuia.
    (2) Apicultorul care cumpără material biologic este obligat să anunţe în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative pentru a primi numere de identificare.
    (3) În cazul deteriorării stupului, apicultorul procedează conform tehnologiei apicole, transferând materialul biologic în alt stup şi păstrează acelaşi număr de identificare.%0D
    (4) În cazul pierderii/deteriorării plăcuţei de identificare a stupului, apicultorul îşi confecţionează sau solicită reprezentantului formei asociative confecţionarea unei noi plăcuţe de identificare care să conţină aceleaşi date ca plăcuţa iniţială.
    (5) În cazul în care apicultorul nu mai este membru al formei asociative care i-a repartizat numerele de ordine pentru identificarea stupilor săi, acesta este obligat ca, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înscrierea sa în noua formă asociativă, să solicite reprezentantului acesteia, pe baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, repartizarea numerelor de ordine pentru identificarea stupilor în vederea confecţionării noilor plăcuţe de identificare.
    ART. 8
    (1) Numerele de ordine eliminate din stupina unui apicultor nu se mai atribuie niciodată de către forma asociativă.
    (2) Forma asociativă transmite trimestrial la ANARZ modificările consemnate în registrul prevăzut la art. 5 alin. (3), respectiv până la 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie şi 1 octombrie a fiecărui an.
    ART. 9
    Codurile judeţene utilizate în structura codului de identificare a stupilor sunt prevăzute în anexa nr. 7.
    ART. 10
    Exemplul codului de identificare al unui stup este prevăzut în anexa nr. 8.
    ART. 11
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar.

    ANEXA 1
    -------
la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar
------------------------------------------------------------------------

                            CERERE
          de solicitare a codului formei asociative
       şi de acordare a numerelor de ordine ale stupilor

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Denumirea formei asociative legal constituite │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. Numele şi prenumele reprezentantului legal │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┤
│ 3. CNP al reprezentantului legal │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 4. CUI al formei asociative legal constituite │ │
├──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┤
│ 5. Adresa sediului formei asociative legal constituite │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 6. Codul poştal │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 7. Judeţul/Sectorul │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 8. Telefon │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 9. Fax │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 10. E-mail │ │
├─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│ 11. Adresa pentru corespondenţă (completaţi numai │
│ dacă aceasta diferă faţă de cea de la pct. 5-7) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Solicit eliberarea: │
│ - codului formei asociative │
├─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤
│ 12. Numărul apicultorilor înscrişi în forma │ │
│ asociativă este de: │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 13. Numărul familiilor de albine deţinute de │ │
│ membrii asociaţi (apicultori) este de: │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│ │
│ Data: │
│ │
│ │
│ Semnătura: │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2
    -------
la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar
------------------------------------------------------------------------

    Nr. ....../zz.ll.an

                          CERERE
        privind apicultorul care solicită numere de
        ordine pentru identificarea stupilor deţinuţi


 ┌──────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
 │Numele şi prenumele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │Adresa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │Judeţul/Sectorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │Membru al formei asociative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
 │Solicit acordarea numerelor de ordine pentru identificarea stupilor existenţi în stupina│
 │proprie pentru un număr de...................... stupi, conform adeverinţei care atestă │
 │înscrierea în Registrul agricol a ................... familii de albine aferente │
 │acestora. │
 │ │
 │Menţionez că din stupina proprie am vândut/au dispărut ............. familii │
 │de albine care aveau numerele de ordine .................................. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Data Semnătura
   ....... ..........


    ANEXA 3
    -------
la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar
------------------------------------------------------------------------

                            CERERE
              de solicitare a numerelor de ordine
                  pentru identificarea stupilor

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Denumirea formei asociative legal constituite │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. Numele şi prenumele reprezentantului legal │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┤
│ 3. CNP al reprezentantului legal │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 4. CUI al formei asociative legal constituite │ │
├──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┤
│ 5. Adresa sediului formei asociative legal constituite │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 6. Codul poştal │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 7. Judeţul/Sectorul │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 8. Telefon │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 9. Fax │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 10. E-mail │ │
├─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│ 11. Adresa pentru corespondenţă (completaţi numai │
│ dacă aceasta diferă faţă de cea prevăzută la pct. 5-7) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicit ....numere de ordine pentru identificarea stupilor deţinuţi │
│ de membri asociaţi (apicultori) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Menţionez că: │
├─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤
│ 12. Numărul apicultorilor înscrişi în forma │ │
│ asociativă este de: │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 13. Numărul familiilor de albine deţinute de │ │
│ membrii asociaţi (apicultori) este de: │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│Data: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Semnătura: │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 4
    -------
la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar
------------------------------------------------------------------------

                      CENTRALIZATORUL
          membrilor formei asociative pentru care se
    solicită numere de ordine pentru identificarea stupilor

    Forma asociativă ............................
    Codul formei asociative .....................


┌────┬────────────────────┬───┬─────────┬────────┬──────────┬──────┬──────────┬─────────┐
│Nr. │Numele şi prenumele │CNP│Numărul │ │Numărul de│Nr. de│Stupi/ │TOTAL │
│crt.│ apicultorului │ │cererii │ Adresa │ stupi │ordine│Numerele │stupi/ │
│ │ │ │depuse la│stupinei│deţinuţi │stupi │de ordine │Numerele │
│ │ │ │forma a- │ │ │ │scoase din│existente│
│ │ │ │sociativă│ │ │ │stupină*) │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────┴───┴─────────┴────────┴──────────┴──────┴──────────┴─────────┘
    *) Dacă apicultorul este la prima solicitare nu se completează coloana.


    ANEXA 5
    -------
la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar
------------------------------------------------------------------------

    ----------
    NOTĂ(CTCE)
    Modelul Certificatului de atestare se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 21 noiembrie 2012 la pagina 10 (a se vedea imaginea asociată).

    ANEXA 6
    -------
la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar
------------------------------------------------------------------------

    Forma asociativă ............................
    Codul formei asociative .....................

                REGISTRU DE ÎNREGISTRARE
        a membrilor formei asociative şi numerele de
       ordine acordate pentru identificarea stupilor


┌────┬────────────────────┬───┬────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────┐
│Nr. │Numele şi prenumele │CNP│Adresa │Numărul │Numărul de│Numărul │Numărul │Obser- │
│crt.│ apicultorului │ │stupinei│cererii │ stupi │de înre- │de ordine│vaţii*)│
│ │ │ │ │ │deţinuţi │gistrare │stupi │ │
│ │ │ │ │ │ │/auto- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │rizare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sanitară │ │ │
│ │ │ │ │ │ │veterinară│ │ │
├────┼────────────────────┼───┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────┴───┴────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────┘
    *) Se vor menţiona schimbările care au loc în urma situaţiilorde vânzare/cumpărare/
    înstrăinare/deteriorare a stupilor/familiilor de albine.


    ANEXA 7
    -------
la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar
------------------------------------------------------------------------

                   CODURILE JUDEŢENE
             utilizate în structura codului
               de identificare a stupilor

┌────┬───────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │ │ Codul │
│crt.│ Judeţul │judeţului│
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 1.│ALBA │ 01 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 2.│ARAD │ 02 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 3.│ARGEŞ │ 03 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 4.│BACĂU │ 04 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 5.│BIHOR │ 05 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 6.│BISTRIŢA-NĂSĂUD │ 06 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 7.│BOTOŞANI │ 07 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 8.│BRĂILA │ 08 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 9.│BRAŞOV │ 09 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 10.│BUZĂU │ 10 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 11.│CARAŞ-SEVERIN │ 11 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 12.│CĂLĂRAŞI │ 12 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 13.│CLUJ │ 13 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 14.│CONSTANŢA │ 14 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 15.│COVASNA │ 15 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 16.│DÂMBOVIŢA │ 16 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 17.│DOLJ │ 17 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 18.│GALAŢI │ 18 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 19.│GIURGIU │ 19 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 20.│GORJ │ 20 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 21.│HARGHITA │ 21 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 22.│HUNEDOARA │ 22 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 23.│IALOMIŢA │ 23 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 24.│IAŞI │ 24 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 25.│ILFOV │ 25 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 26.│MARAMUREŞ │ 26 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 27.│MEHEDINŢI │ 27 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 28.│MUREŞ │ 28 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 29.│NEAMŢ │ 29 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 30.│OLT │ 30 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 31.│PRAHOVA │ 31 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 32.│SATU MARE │ 32 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 33.│SĂLAJ │ 33 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 34.│SIBIU │ 34 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 35.│SUCEAVA │ 35 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 36.│TELEORMAN │ 36 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 37.│TIMIŞ │ 37 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 38.│TULCEA │ 38 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 39.│VASLUI │ 39 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 40.│VÂLCEA │ 40 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 41.│VRANCEA │ 41 │
├────┼───────────────────────────┼─────────┤
│ 42.│BUCUREŞTI │ 42 │
└────┴───────────────────────────┴─────────┘


    ANEXA 8
    --------
la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar
------------------------------------------------------------------------

    Exemplu: Codul de identificare al unui stup se va citi conform tabelului de mai jos:

┌──────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Tipul mijlocului│Codul de identificare │Interpretarea caracterelor înscrise│
│ de identificare │ a stupului │ pe plăcuţa de identificare şi a │
│ │ │ codului de identificare │
├──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Plăcuţa de │ 01-001-000001 │ 01 - codul judeţului │
│identificare │ │ 001-999 - codul formei asociative │
│ │ │ 000001-999999 - numărul de │
│ │ │ ordine al stupului │
└──────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────┘


                        -----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


VALENTIN STAN
28 Noiembrie 2012
daca apicultorul nu este inscris intr-o forma de asociere, ce rost mai are atita birocratie si evidente aiurea?
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice