Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 243 din 2 iunie 2006  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate    Twitter Facebook

ORDIN nr. 243 din 2 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 30 iunie 2006

În temeiul prevederilor:
- <>art. 217 din titlul VIII "Asigurãri sociale de sãnãtate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii;
- <>Hotãrârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Hotãrârii Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate şi pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiazã asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fãrã contribuţie personalã, pe baza de prescripţie medicalã,

ministrul sãnãtãţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, prevãzute în anexele nr. 1-39*), care fac parte integrantã din prezentul ordin.
____________
*) Anexele nr. 1-39 se publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 bis în afarã abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.
ART. 2
Prevederile prezentului ordin intra în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I. De la aceasta data isi înceteazã aplicabilitatea Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 şi 134 bis din 14 februarie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 3
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate,
Cristian Vladescu


NORMA METODOLOGICĂ
de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate


ANEXA 1

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENTA MEDICALĂ PRIMARA

CAP. 1
PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZA

A. Servicii profilactice:
1. Urmãrirea dezvoltãrii fizice şi psihomotorie a copilului prin examene de bilanţ:
a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului;
b) la 1 luna - la domiciliul copilului;
c) la 2 luni;
d) la 4 luni;
e) la 6 luni;
f) la 9 luni;
g) la 12 luni;
h) la 15 luni;
i) la 18 luni.
2. Supravegherea gravidei, conform normelor metodologice emise de Ministerul Sãnãtãţii Publice:
a) luarea în evidenta în primul trimestru;
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a pana în luna a 9-a;
c) urmãrirea lehuzei la ieşirea din maternitate şi la 4 sãptãmâni;
d) consiliere pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide.
3. Control medical anual al copiilor de la 2 la 18 ani - examen de bilanţ.
4. Control medical al asiguraţilor în varsta de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate.
Controlul medical cuprinde:
- consultatie (anamneza, examen obiectiv, diagnostic);
- recomandare pentru examene paraclinice atunci când exista argumente clinice de suspiciune a unei stãri patologice consemnate în foaia de observatie.
5. Servicii de planificare familialã:
- consiliere de planificare familialã;
- indicarea unei metode contraceptive la persoanele fãrã risc.
6. Imunizari:
I. conform programului naţional de imunizari:
a) antituberculoasa - vaccin BCG;
b) revaccinare BCG, dupã caz, dupã verificarea cicatricei post primo vaccinare;
c) testarea PPD;
d) antihepatita B;
e) antipoliomielitica VPO;
f) impotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicata);
g) antirujeolica şi antirujeolica-antirubeolica-antiurliana;
h) impotriva difteriei şi tetanosului - DT (revaccinare);
i) impotriva difteriei şi tetanosului la adulti - dT (revaccinare);
j) impotriva tetanosului - dT sau VTA;
II. antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-nãscut;
III. alte vaccinari în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice.
7. Educaţie medico-sanitarã şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc cardiovascular, oncologic precum şi consilierea antidrog.
8. Controale periodice pentru afectiunile care necesita dispensarizare conform normelor stabilite de Ministerul Sãnãtãţii Publice.
9. Bolnav TBC nou, descoperit activ de medicul de familie, trimis şi confirmat de specialist.
B. Servicii medicale curative:
1. Consultatie (anamneza, examen obiectiv, diagnostic) în caz de boala sau accident. Se acorda asiguratului pana la 2 consultaţii pe luna, cu excepţia urgentelor şi a controalelor anuale şi periodice, care nu se includ în acest numãr.
2. Manevre de mica chirurgie şi tratament injectabil, dupã caz.
3. Prescriere de tratament medical şi igienico-dietetic.
4. Recomandare de investigaţii paraclinice pentru stabilirea diagnosticului, prin bilet de trimitere, ca o consecinta a actului medical propriu.
5. Eliberare de bilet de trimitere pentru cazurile care depãşesc competenta medicului de familie, cu scurt istoric medical al asiguratului, cãtre alte specialitãţi medicale, dupã caz, fie în sistem ambulatoriu (de preferinta), fie la spital. La biletul de trimitere în vederea internãrii, medicul de familie va ataşa rezultatele investigatiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere în vederea internãrii şi data la care au fost efectuate, care completeazã tabloul clinic pentru care se solicita internarea.
6. Luarea în evidenta a bolnavului TBC confirmat de medicul de specialitate, urmãrirea şi aplicarea tratamentului strict supravegheat, pana la scoaterea din evidenta. Pentru persoanele care refuza aplicarea tratamentului medicii de familie vor apela la sprijinul organelor de poliţie şi al autoritãţilor publice locale.
7. Asistenta medicalã la domiciliu pentru:
a) copii în varsta de pana la 1 an, în caz de boala şi accident, ce nu permit deplasarea la cabinetul medical;
b) urgente medico-chirurgicale, pentru situaţiile care nu permit deplasarea la cabinetul medical;
c) asiguraţii de orice varsta cu insuficienta motorie a trenului inferior din orice cauza, insuficienta cardiaca Clasa IV-NIHA, bolnavi în faza terminala, cu alte afecţiuni grave pentru care, la recomandarea printr-o scrisoare medicalã a medicului de specialitate, nu este permisã deplasarea (repaus absolut) şi care necesita monitorizare şi tratament;
8. Monitorizarea tratamentului şi a evoluţiei stãrii de sãnãtate a bolnavilor cronici.
C. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenta:
a) asistenta medicalã în urgente medico-chirurgicale (anamneza, examen clinic şi tratament), în limita competentei medicului de familie şi a posibilitãţilor tehnice medicale;
b) trimitere, pentru cazurile care depãşesc competenta medicului de familie, cãtre medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau pentru internare la spital, dupã caz.
Asiguraţii beneficiazã de aceste servicii, indiferent de medicul de familie pe lista cãruia sunt înscrişi.
Medicatia pentru cazurile de urgenta se asigura din trusa de urgenta.
Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenta se acorda în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru stabilit, iar în afarã acestui program, în centre de permanenta. În localitãţile rurale în care nu sunt organizate centre de permanenta serviciile de urgenta se acorda de medicii de familie care domiciliazã în localitãţile respective şi fac dovada în acest sens. În situaţia în care în localitatea ruralã nu domiciliazã un medic de familie, serviciile medicale pentru situaţiile de urgenta se acorda în centre de permanenta sau dacã nu sunt organizate prin intermediul serviciilor medicale specializate publice de urgenta şi transport sanitar.
D. Activitãţi de suport:
Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, certificat de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legalã, certificat medical pentru îngrijirea copilului bolnav, conform prevederilor legale; adeverinte medicale pentru copii necesare înscrierii în colectivitãţi; scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnãviri; adeverinte medicale solicitate de personalul sanitar pentru exercitarea profesiei precum şi de celãlalt personal angajat în sistemul sanitar şi al asigurãrilor sociale de sãnãtate.
E. Activitãţi cuprinse în baremul de activitãţi practice conform curriculei de pregãtire în specialitatea "medicina de familie" şi în concordanta cu competentele obţinute pentru activitatea ce face obiectul contractului de furnizare de servicii medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate.

CAP. 2
PACHET MINIMAL DE SERVICII MEDICALE

A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenta:
a) asistenta medicalã în urgente medico-chirurgicale (anamneza, examen clinic şi tratament), în limita competentei şi a posibilitãţilor tehnice medicale;
b) trimitere, pentru cazurile care depãşesc competenta medicului de familie, cãtre medicul de specialitate sau pentru internare în spital, dupã caz.
Medicatia pentru cazurile de urgenta se asigura din trusa de urgenta.
Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenta se acorda în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru stabilit, iar în afarã acestui program, în centre de permanenta. În localitãţile rurale în care nu sunt organizate centre de permanenta serviciile de urgenta se acorda de medicii de familie care domiciliazã în localitãţile respective şi fac dovada în acest sens.
În situaţia în care în localitatea ruralã nu domiciliazã un medic de familie, serviciile medicale pentru situaţiile de urgenta se acorda în centre de permanenta sau dacã nu sunt organizate prin intermediul serviciilor medicale specializate publice de urgenta şi transport sanitar.
Se raporteazã şi se deconteazã o singura consultatie pe persoana pentru fiecare situaţie de urgenta.
B. Depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen obiectiv, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament). Se raporteazã şi se deconteazã o singura consultatie per persoana pentru fiecare boala infectocontagioasa suspicionata şi confirmatã.
C. Servicii de planificare familialã:
a) consiliere de planificare familialã a femeii;
b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fãrã risc.
Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã un singur serviciu medical prevãzut la lit. a) şi b), la o perioada de minimum 3 luni.
D. Imunizari:
I. conform programului naţional de imunizari:
a) antituberculoasa - vaccin BCG;
b) revaccinare BCG, dupã caz, dupã verificarea cicatricei post primo vaccinare;
c) testarea PPD;
d) antihepatita B;
e) antipoliomielitica VPO;
f) impotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicata);
g) antirujeolica şi antirujeolica-antirubeolica-antiurliana;
h) impotriva difteriei şi tetanosului - DT (revaccinare);
i) impotriva difteriei şi tetanosului la adulti - dT (revaccinare);
j) impotriva tetanosului - dT sau VTA.
II. antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-nãscut.
III. alte vaccinari în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice.
Numãrul de puncte pe serviciu este de 4 puncte/inoculare sau doza orala.

CAP. 3
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE PENTRU PERSOANELE CARE SE ASIGURA FACULTATIV

A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenta:
a) asistenta medicalã în urgente medico-chirurgicale (anamneza, examen clinic şi tratament), în limita competentei şi a posibilitãţilor tehnice medicale;
b) trimitere, pentru cazurile care depãşesc competenta medicului de familie, cãtre medicul de specialitate sau pentru internare în spital, dupã caz.
Medicatia pentru cazurile de urgenta se asigura din trusa de urgenta.
Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenta se acorda în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru stabilit, iar în afarã acestui program, în centre de permanenta. În localitãţile rurale în care nu sunt organizate centre de permanenta serviciile de urgenta se acorda de medicii de familie care domiciliazã în localitãţile respective şi fac dovada în acest sens.
În situaţia în care în localitatea ruralã nu domiciliazã nici un medic de familie, serviciile medicale pentru situaţiile de urgenta se acorda în centre de permanenta sau, dacã acestea nu sunt organizate, prin intermediul serviciilor medicale specializate publice de urgenta şi transport sanitar.
B. Depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen obiectiv, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament). Se raporteazã şi se deconteazã o singura consultatie per persoana pentru fiecare boala infectocontagioasa suspicionata.
C. Supravegherea gravidei, conform normelor metodologice emise de Ministerul Sãnãtãţii Publice:
a) luarea în evidenta în primul trimestru;
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a pana în luna a 9-a;
c) urmãrirea lehuzei la ieşirea din maternitate şi la 4 sãptãmâni.
D. Imunizari:
I. conform programului naţional de imunizari:
a) antituberculoasa - vaccin BCG;
b) revaccinare BCG, dupã caz, dupã verificarea cicatricei post primo vaccinare;
c) testarea PPD;
d) antihepatita B;
e) antipoliomielitica VPO;
f) impotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicata);
g) antirujeolica şi antirujeolica-antirubeolica-antiurliana;
h) impotriva difteriei şi tetanosului - DT (revaccinare);
i) impotriva difteriei şi tetanosului la adulti - dT (revaccinare);
j) impotriva tetanosului - dT sau VTA;
II. antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-nãscut;
III. alte vaccinari în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice.

ANEXA 2

MODALITĂŢILE DE PLATA
în asistenta medicalã primara pentru furnizarea de servicii medicale
prevãzute în pachetul de servicii de baza şi în pachetul minimal de
servicii medicale precum şi pachetul de servicii medicale pentru
persoanele care se asigura facultativ

ART. 1
(1) Modalitãţile de plata în asistenta medicalã primara sunt: plata "per capita" prin tarif pe persoana asigurata, conform listei proprii de asiguraţi şi plata prin tarif pe serviciu medical, pentru unele servicii medicale prevãzute în pachetul de servicii de baza, serviciile medicale prevãzute în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ.
(2) Suma cuvenitã prin plata "per capita" pentru serviciile menţionate la lit. d) se calculeazã prin înmulţirea numãrului de puncte rezultat în raport cu numãrul şi structura pe grupe de varsta a asiguraţilor înscrişi în lista medicului de familie, conform lit. a) sau b), ajustat în funcţie de condiţiile prevãzute la lit. c), cu valoarea stabilitã pentru un punct.
a) numãrul de puncte acordat în raport cu numãrul şi structura pe grupe de varsta a asiguraţilor se stabileşte astfel:
1. numãrul de puncte, acordat pe o persoana înscrisã în lista, în raport cu varsta asiguratului:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa de varsta Sub 1 an 1-4 ani 5-59 de ani 60 de ani şi peste
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãr de
puncte/
persoana/an 14,5 12 10 12,5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────La stabilirea numãrului de puncte în raport cu numãrul şi structura pe grupe de varsta a asiguraţilor înscrişi în lista proprie a medicului de familie, pentru persoanele care nu au împlinit varsta de pensionare şi care au fost pensionate din motive de boala, în locul punctajului aferent grupei de varsta în care acestea se încadreazã se acorda 12,5 puncte/persoana/an;
2. în situaţia în care în lista medicului de familie sunt înscrişi copii încredinţaţi sau dati în plasament, potrivit legii, unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat, numãrul de puncte aferent acestora este:
- pentru grupa de varsta sub 1 an - 18,5 puncte;
- pentru grupa de varsta 1 - 4 ani - 16 puncte;
- pentru grupa de varsta 5 - 18 ani - 13 puncte.
În situaţia în care în lista medicului de familie sunt înscrise persoane instituţionalizate în centre de îngrijire şi asistenta care nu au medic încadrat, numãrul de puncte aferent acestora este de 14,5 puncte pentru grupa de varsta 60 de ani şi peste.
În acest sens, medicii de familie ataşeazã la fişa medicalã actele doveditoare pentru pensionãrii pe motiv de boala înscrişi pe lista proprie şi actele doveditoare care atesta calitatea de copil încredinţat sau dat în plasament şi de persoana institutionalizata.
3. la calculul numãrului lunar de puncte "per capita", conform art. 1 alin. (2), se iau în considerare asiguraţii înscrişi în lista medicului de familie, existenţi în ultima zi a lunii precedente.
Miscarea asiguraţilor dintr-o grupa de varsta în alta se face astfel: pentru asiguraţii din grupa de varsta 0-1 an trecerea în grupa de varsta urmãtoare se face în luna urmãtoare implinirii vârstei de 1 an; pentru asiguraţii din grupele de varsta 1-4 ani, 5-59 de ani, 60 şi peste 60 de ani înscrierea în grupele de varsta respective se face în funcţie de varsta împlinitã la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
4. în situaţia în care numãrul total de puncte rezultat în raport cu numãrul de asiguraţi de pe lista fiecãrui medic de familie şi structura acestora pe grupe de varsta este mai mare de 23.000 de puncte/an şi numãrul de asiguraţi înscrişi pe lista medicului de familie este mai mare de 2.000, punctele ce depãşesc acest nivel se reduc cu 75%. Pentru cabinetele medicale individuale din mediul rural, organizate conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, care au un medic angajat cu contract individual de munca, reducerea numãrului total de puncte este de 75% pentru punctele ce depãşesc 35.000 de puncte pe an.
b) medicii nou-veniti într-o localitate în condiţiile prevederilor art. 29 din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 beneficiazã, în primele 3 luni de la încheierea contractului, de 80% din numãrul total de puncte rezultat potrivit lit. a), timp în care asiguraţii isi vor exprima opţiunea fie pentru medicul de familie respectiv, fie pentru un alt medic de familie. La sfârşitul celor 3 luni, se aplica prevederile art. 21 din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 privind numãrul minim de asiguraţi înscrişi pe listele medicilor de familie.
c) numãrul total de puncte rezultat potrivit lit. a) sau lit. b), dupã caz, se recalculeazã în urmãtoarele situaţii:
1. în raport cu condiţiile în care se desfãşoarã activitatea, majorarea este cu pana la 100%, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenta medicalã primara, la care se aplica majorãrile de mai sus şi procentul de majorare corespunzãtor, se stabileşte anual de cãtre autoritãţile de sãnãtate publica împreunã cu casele de asigurãri de sãnãtate şi consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucureşti;
2. în raport cu gradul profesional, valoarea de referinta a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestaţia medicului primar numãrul total de puncte se majoreazã cu 20%, iar pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminueazã cu 10%.
Recalcularea numãrului total de puncte se face din luna urmãtoare lunii în care s-a depus la casa de asigurãri de sãnãtate dovada confirmãrii gradului profesional.
În situaţia în care titularul unui cabinet medical din mediul rural angajeazã un medic - situaţie în care se aplica prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 4, - corecţia în raport cu gradul profesional al medicului titular se aplica la un numãr de puncte de pana la 23.000 inclusiv, iar în raport cu gradul profesional al medicului angajat, pentru punctele ce depãşesc acest nivel;
d) serviciile cuprinse la cap. I lit. A pct. 2 lit. d), pct. 5, 7 şi 8, lit. B pct. 1, 2, 3, 4, 5, 7 şi 8, lit. C, D şi E din anexa nr. 1 sunt plãtite "per capita".
(3) Suma cuvenitã pentru unele servicii medicale cuprinse în pachetul de servicii de baza, pentru serviciile medicale cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale precum şi în pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical, se calculeazã prin înmulţirea numãrului de puncte pe serviciu medical cu valoarea stabilitã pentru un punct.
a) numãrul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este:

┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┐
│ │ │ Periodicitatea │
│ Denumirea serviciilor │Nr. puncte pe │ acordãrii │
│ │ serviciu/caz │ serviciului │
│ │ │medical/asigurat│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│1) Examen de bilanţ, copii: │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│a) la externarea din maternitate la domiciliul copilului│ 15 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│b) la 1 luna, la domiciliul copilului │ 15 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│c) la 2 luni │ 8 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│d) la 4 luni │ 8 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│e) la 6 luni │ 8 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│f) la 9 luni │ 8 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│g) la 12 luni │ 8 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│h) la 15 luni │ 6 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│i) la 18 luni │ 6 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│2) Control medical al asiguraţilor: │ │ │
│- în varsta de la 2 ani - 18 ani │ 3 │ - Anual │
│- control medical al asiguraţilor cu varsta peste 18 ani│ 3 │ - cel mult │
│ │ │ 1 control/an │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│3) Supravegherea gravidei, conform cap. I lit. A pct. 2 │ │ │
│lit. a)-b), cap. III lit. C lit. a) şi b): │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│a) luarea în evidenta în primul trimestru │ 10 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│b) din luna a 3-a pana în luna a 9-a │ 8 │ Lunar │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│4) Urmãrirea lehuzei la ieşirea din maternitate şi la 4 │ 8 │ │
│sãptãmâni, conform cap. I lit. A pct. 2 lit. c) şi │ │ │
│cap. III lit. C lit. c) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│5) Imunizari conform cap. I lit. A pct. 6, cap. II │ 4/inoculare │ │
│lit. D şi cap. III lit. D din anexa nr. 1*) │sau doza orala│ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│6) Luarea în evidenta a bolnavului TBC confirmat de │ 40/luna │ │
│medicul de specialitate, urmãrirea şi aplicarea │ │ │
│tratamentului strict supravegheat, pana la scoaterea din│ │ │
│evidenta │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│7) Serviciile prevãzute: │ │ │
│a) la cap. II lit. A şi cap. III lit. A din anexa nr. 1 │ 6/solicitare │ │
│b) la cap. II lit. B şi cap. III lit. B din anexa nr. 1 │ 10/caz │ │
│ │ confirmat │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│8) Servicii medicale acordate de medicul de familie care│ │ │
│domiciliazã în localitãţile rurale în care nu sunt │ │ │
│organizate centre de permanenta (în afarã orelor de │ │ │
│program): │ │ │
│a) între orele 20,00 - 8,00 │20/solicitare │ │
│b) pana la orele 20,00 │15/solicitare │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│9) Servicii medicale acordate în cadrul centrelor de │ 10/ora │ │
│permanenta │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│10) Bolnav TBC nou, descoperit activ de medicul de │ 20/caz │ │
│familie, trimis şi confirmat de specialist │ confirmat │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│11) Serviciile prevãzute la cap. II lit. C din │ 4/solicitare │ │
│anexa nr. 1 │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┘
___________
*) Pentru imunizarile efectuate în colectivitãţi şcolare,
acolo unde nu exista medic şcolar, acestea se efectueazã
de cãtre medicii de familie desemnaţi de autoritãţile de
sãnãtate publica şi casele de asigurãri de sãnãtate la
începutul anului calendaristic. În acest caz se acorda
medicului de familie 4 puncte pe inoculare sau doza orala.Pentru medicii de familie care vaccineaza, pentru fiecare tip de vaccin, peste 95% din totalul persoanelor eligibile catagrafiate, decontarea imunizarilor realizate peste acest nivel se face la punctaj dublu, urmare a confirmãrii de cãtre autoritatea de sãnãtate publica. La stabilirea procentului de persoane vaccinate se iau în considerare şi cele vaccinate în cadrul unitãţilor şcolare.
În cazul în care forma de prezentare a vaccinurilor include mai multe tipuri de vaccin nominalizate mai sus şi care necesita o singura inoculare, acestea se raporteazã o singura data (inocularea respectiva) cu o nota explicativa care sa cuprindã tipurile de vaccin administrate în inocularea respectiva şi cu confirmarea autoritãţii de sãnãtate publica.
b) la calculul numãrului lunar de puncte pe serviciu, conform alin. (3), se iau în considerare numãrul de puncte aferente serviciilor medicale acordate asiguraţilor înscrişi în lista medicului de familie, existenţi în luna curenta şi numãrul de puncte aferent serviciilor medicale acordate persoanelor care beneficiazã de serviciile medicale prevãzute în pachetul minimal de servicii medicale precum şi în pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ.
ART. 2
Acordarea serviciilor medicale se face în urmãtoarele condiţii:
a) medicamentele prescrise trebuie sa fie în concordanta cu diagnosticul stabilit. Pentru medicamentele cu sau fãrã contribuţie personalã, prescripţia medicalã se completeazã în 3 exemplare, dintre care 1 exemplar rãmâne în carnet la medicul de familie şi celelalte 2 se înmâneazã asiguratului în vederea prezentãrii acestuia la o farmacie aflatã în relaţii contractuale cu casa de asigurãri de sãnãtate, pentru eliberarea medicamentelor prescrise;
b) investigaţiile paraclinice recomandate trebuie sa fie în concordanta cu diagnosticul prezumptiv, care se consemneazã în foaia de observatie şi în biletul de trimitere. Biletul de trimitere pentru investigaţiile paraclinice este cel prevãzut în anexa nr. 12 şi se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care un exemplar rãmâne la medicul de familie şi doua sunt înmânate asiguratului, pe care le depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice;
c) în cazul depistarii unor boli cu potenţial endemo-epidemic trebuie sa se ia mãsuri de izolare şi raportare a cazurilor şi sa se acorde serviciile medicale necesare pentru preîntâmpinarea sau restrangerea unor endemii/epidemii, inclusiv supravegherea trimiterii la spital pentru bolile contagioase cu internare obligatorie. Pentru cazul în care se refuza internarea obligatorie, medicii vor apela la sprijinul organelor de poliţie şi al autoritãţilor publice locale.
În unitãţile de invatamant în care nu exista medic şcolar sau în centrele de vaccinari, pentru acele vaccinuri care se livreaza în fiole cu mai multe doze individuale imunizarile se efectueazã de medicii de familie desemnaţi la începutul anului de autoritãţile de sãnãtate publica şi de casele de asigurãri de sãnãtate, care rãspund atât de efectuarea inocularilor, cat şi de verificarea stãrii de sãnãtate a persoanelor care trebuie imunizate. Medicii care au efectuat imunizarile sunt obligaţi sa raporteze nominal şi pe cod numeric personal (CNP) caselor de asigurãri de sãnãtate şi autoritãţilor de sãnãtate publica vaccinarile efectuate. Casele de asigurãri de sãnãtate sunt obligate sa informeze medicii de familie pe a cãror lista se regãsesc persoanele imunizate despre efectuarea acestor servicii medicale, pentru a fi trecute în registrul propriu de vaccinari şi în carnetul de vaccinari, dar fãrã a fi raportate ca activitate proprie.
ART. 3
(1) Pentru perioadele de absenta mai mari de 30 de zile lucrãtoare, medicul de familie organizeazã preluarea activitãţii sale medicale de cãtre un alt medic de familie; în cazurile în care acesta este în imposibilitate de a organiza preluarea activitãţii, casele de asigurãri de sãnãtate numesc un înlocuitor, cu avizul autoritãţilor de sãnãtate publica. În ambele situaţii medicul înlocuitor trebuie sa aibã licenta de înlocuire temporarã iar preluarea activitãţii se face pe baza de convenţie de înlocuire. Licenta de înlocuire temporarã se acorda de consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucureşti, cu înştiinţarea în scris a casei de asigurãri de sãnãtate şi a autoritãţii de sãnãtate publica. Pentru asigurarea condiţiilor în vederea preluãrii activitãţii unui medic de familie de cãtre alt medic, consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucureşti, pun la dispoziţie medicilor de familie listele cu medicii cu licenta de înlocuire, fãrã obligaţii contractuale, cum este şi cazul medicilor pensionari, care pot prelua activitatea în condiţiile legii.
(2) Perioadele de absenta a medicului de familie se referã la: incapacitate temporarã de munca, concediu de sarcina/lehuzie, concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului pana la 2 ani, vacanta pentru o perioada de maximum 30 de zile lucrãtoare pe an, studii medicale de specialitate, perioada cat ocupa funcţii de demnitate publica alese sau numite, perioada în care unul dintre soţi îl urmeazã pe celãlalt trimis în misiune permanenta în strãinãtate sau sa lucreze într-o organizaţie internationala în strãinãtate.
(3) Pentru perioade de absenta mai mici de 30 de zile lucrãtoare înlocuirea medicului absent se poate face şi pe baza de reciprocitate între medici, în acest caz medicul înlocuitor isi va prelungi programul de lucru în mod corespunzãtor, în funcţie de numãrul de servicii medicale solicitate de asiguraţii din lista proprie şi cei din lista medicului înlocuit. Pentru situaţiile de înlocuire pe baza de reciprocitate medicul de familie înlocuit va depune la casa de asigurãri de sãnãtate un exemplar al convenţiei de reciprocitate şi va afişa la cabinetul medical programul medicului înlocuitor. Înlocuirea medicului absent pe baza de reciprocitate între medici se face pentru o perioada de maximum 60 de zile calendaristice pe an.
(4) Suma cuvenitã prin plata "per capita" şi pe serviciu aferentã perioadei de absenta, se vireazã de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate în contul titularului contractului sau în contul medicului înlocuitor, dupã caz, urmând ca în convenţia de înlocuire sa se stipuleze în mod obligatoriu condiţiile de plata a medicului înlocuitor.
(5) Medicul înlocuitor va îndeplini toate obligaţiile ce revin medicului înlocuit conform contractului de furnizare de servicii medicale încheiat de acesta cu casa de asigurãri de sãnãtate.
ART. 4
(1) Reprezentantul legal al cabinetului medical încheie o convenţie de înlocuire cu medicul înlocuitor pentru perioade de absenta mai mici de doua luni/an, conform anexei nr. 4 la ordin, avizatã de casa de asigurãri de sãnãtate, prin care se stabilesc condiţiile de înlocuire.
(2) Convenţia de înlocuire se încheie între casele de asigurãri de sãnãtate şi medicul înlocuitor agreat de medicul înlocuit, pentru perioade de absenta mai mari de 2 luni/an sau când medicul înlocuit se afla în imposibilitate de a încheia convenţie cu medicul înlocuitor, conform anexei nr. 5 la ordin.
(3) Convenţia de înlocuire devine anexa la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului medical.
(4) În desfãşurarea activitãţii, medicul înlocuitor utilizeazã parafa proprie şi ştampila cabinetului medical.
ART. 5
(1) Medicul de familie poate angaja în cabinetul medical individual organizat conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale republicatã cu modificãrile ulterioare, medici pe baza de contract individual de munca, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Medicii angajaţi nu au lista de asiguraţi proprie şi nu raporteazã activitate medicalã proprie; prescrierea medicamentelor cu sau fãrã contribuţie personalã se face folosindu-se formularul-tip cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. Intreaga activitate a cabinetului medical se desfãşoarã respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurãri de sãnãtate.
(2) Programul de activitate al medicului de familie care angajeazã medici, precum şi al medicilor angajaţi în condiţiile alin. (1) se stabileşte conform prevederilor art. 26 din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 .
ART. 6
(1) Medicii de familie nou-veniti într-o localitate încheie cu casa de asigurãri de sãnãtate o convenţie de furnizare de servicii medicale pe o perioada de maximum 3 luni - perioada consideratã necesarã pentru înscrierea asiguraţilor în lista proprie -, în care se prevãd obligaţiile şi drepturile furnizorului de servicii medicale, potrivit anexei nr. 6 la ordin.
(2) În situaţia în care înainte de încheierea perioadei de 3 luni numãrul de asiguraţi înscrişi în lista proprie ajunge la nivelul minim necesar pentru încheierea unui contract de furnizare de servicii medicale în asistenta medicalã primara, medicii respectivi pot încheia un astfel de contract şi înainte de data de expirare a convenţiei.
(3) În cazul în care medicul care a încheiat o convenţie potrivit alin. (1) nu reuşeşte sa înscrie pe lista proprie, în termenul prevãzut, numãrul minim de asiguraţi, relaţia contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate înceteazã.
(4) Medicul de familie nou-venit într-o localitate într-un cabinet medical deja existent, conform art. 29 din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 , încheie cu casa de asigurãri de sãnãtate contract de furnizare de servicii medicale, conform anexei nr. 3 la ordin.
ART. 7
Fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional are urmãtoarea structura:
1. 85% pentru plata "per capita" şi 15% pentru plata pe serviciu, dupã ce s-au reţinut sumele ce rezulta potrivit pct. 2;
2. suma destinatã cabinetelor medicale în care isi desfãşoarã activitatea medicii de familie nou-veniti într-o localitate, pentru o perioada de maximum 3 luni, perioada pentru care medicul de familie are încheiatã o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurãri de sãnãtate este formatã din:
a) suma echivalenta cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevãzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut, la care se aplica ajustarile prevãzute în prezentul ordin;
b) suma pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenta, egala cu venitul medicului respectiv stabilit potrivit lit. a) inmultit cu 1,5;
ART. 8
Pentru calculul trimestrial al valorilor definitive ale punctelor, fondul anual aferent asistenţei medicale primare se defalcheaza pe trimestre.
ART. 9
(1) Valoarea minima garantatã a punctului "per capita" este unica pe ţara, este valabilã pentru un an şi este în valoare de 1,70 lei.
(2) Valoarea unui punct "per capita" se regularizeazã trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmãtoare încheierii fiecãrui trimestru, în funcţie de fondul aferent pentru trimestrul respectiv, destinat pentru plata "per capita" a medicilor de familie şi de numãrul de puncte "per capita" efectiv realizat, conform art. 1 alin. (2) şi reprezintã valoarea definitiva a unui punct "per capita" unica pe ţara pentru trimestrul respectiv. Valoarea definitiva a unui punct "per capita" nu poate fi mai mica decât valoarea minima garantatã a unui punct "per capita".
(3) Valoarea minima garantatã a unui punct pentru plata pe serviciu este unica pe ţara, este valabilã pentru un an şi este în valoare de 0,46 lei.
(4) Valoarea unui punct pentru plata pe serviciu medical se regularizeazã trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmãtoare încheierii fiecãrui trimestru, în funcţie de fondul aferent pentru trimestrul respectiv, destinat pentru plata pe serviciu medical a medicilor de familie şi de numãrul de puncte pe serviciu medical efectiv realizate cu respectarea condiţiilor prevãzute la art. 1 alin. (3) şi reprezintã valoarea definitiva a unui punct pe serviciu medical unica pe ţara pentru trimestrul respectiv. Valoarea definitiva a unui punct pentru plata pe serviciu nu poate fi mai mica decât valoarea minima garantatã a unui punct pentru plata pe serviciu.
(5) Casele de asigurãri de sãnãtate au obligaţia de a verifica lunar situaţiile în care cabinetele medicale au raportat un numãr de puncte "per capita" şi pe serviciu mai mare decât cel avut în vedere la stabilirea valorii minime garantate a unui punct "per capita" şi pe serviciu transmis de cãtre Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate, identificand cauzele care au determinat aceste situaţii şi vor lua mãsurile corespunzãtoare.
ART. 10
(1) Suma cuvenitã lunar medicilor de familie se calculeazã prin totalizarea sumelor rezultate ca urmare a inmultirii numãrului de puncte "per capita" efectiv realizate şi a numãrului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea minima garantatã pentru un punct "per capita", respectiv cu valoarea minima garantatã pentru un punct pe serviciu medical.
(2) Suma cuvenitã medicilor de familie pentru un trimestru se calculeazã prin totalizarea sumelor rezultate prin înmulţirea numãrului de puncte "per capita" şi a numãrului de puncte pe serviciu medical efectiv realizate în trimestrul respectiv cu valoarea definitiva a punctului "per capita", respectiv cu valoarea definitiva a punctului pe serviciu medical.
ART. 11
Lunar medicul de familie transmite caselor de asigurãri de sãnãtate, în primele 3 zile lucrãtoare ale lunii urmãtoare, prin reprezentantul legal, intreaga activitate efectiv realizatã care se verifica de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate în vederea decontãrii. Nerespectarea termenului de raportare atrage dupã sine nedecontarea la termenele stabilite a sumelor cuvenite pentru activitatea desfasurata de medicul respectiv pentru perioada aferentã.
ART. 12
Asiguraţii care doresc sa isi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere medicului de familie la care doresc sa se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacã. Medicul de familie primitor are obligaţia sa anunţe în scris (prin posta), în maximum 15 zile lucrãtoare, medicul de familie de la care a plecat asiguratul, precum şi casa de asigurãri de sãnãtate. Medicul de familie de la care pleacã asiguratul are obligaţia sa transfere fişa medicalã, prin posta, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrãtoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacã asiguratul pãstreazã minimum 1 an o copie dupã fişa medicalã a acestuia.
ART. 13
(1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corecteaza la sfârşitul trimestrului, o data cu recalcularea drepturilor bãneşti cuvenite medicului de familie.
(2) Erorile de calcul constatate dupã expirarea unui trimestru se corecteaza pana la sfârşitul anului, astfel: suma corespunzãtoare numãrului de puncte plãtit eronat, în plus sau în minus fata de cel efectiv realizat, într-un trimestru anterior, se calculeazã în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea definitiva a punctului "per capita" şi pe serviciu, stabilitã pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectand fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitiva a punctului pentru trimestrul respectiv. În situaţia în care dupã încheierea anului financiar precedent se constata erori de calcul aferente acestuia, sumele plãtite în plus sau în minus se regularizeazã conform legii.
ART. 14
În cadrul programului de lucru stabilit de medicul de familie personalul mediu sanitar acorda asistenta medicalã la domiciliu cu respectarea prevederilor de la cap. I lit. B pct. 7 din anexa nr. 1 la ordin, conform unui plan elaborat de medicul de familie direct sau la recomandarea medicului de specialitate care are asiguratul în îngrijire.
ART. 15
Casele de asigurãri de sãnãtate şi autoritãţile de sãnãtate publica au obligaţia de a organiza trimestrial (sau ori de câte ori este nevoie) intalniri cu medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenta medicalã primara precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificãrilor apãrute în actele normative şi vor stabili împreunã cu medicii de familie mãsurile ce se impun pentru îmbunãtãţirea activitãţii. Neparticiparea medicilor de familie la aceste intalniri nu îi exonereaza de rãspunderea nerespectãrii hotãrârilor luate cu acest prilej.
ART. 16
În aplicarea art. 37 alin. (2) din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 , prin nerespectarea programului de lucru stabilit, se înţelege absenta nemotivatã de la programul de lucru afişat pentru activitatea desfasurata în cabinetul medical.
Absenta motivatã se ia în considerare pentru situaţiile prevãzute la art. 3 alin. (2) precum şi pentru urmãtoarele situaţii: citaţii de la instanţele judecãtoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenta la instituţiile respective, cu condiţia numirii unui înlocuitor pe baza de convenţie de reciprocitate sau convenţie de înlocuire, al cãrui numãr de telefon şi adresa vor fi afişate la cabinetul medical. Pentru aceste situaţii medicii de familie trebuie sa depunã la casa de asigurãri de sãnãtate copia documentelor justificative.
ART. 17
(1) În cazul în care se reziliazã contractul de furnizare de servicii medicale cu cabinete medicale în condiţiile prevãzute de Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 , toate documentele referitoare la persoanele asigurate (registrul de consultaţii, fişele medicale etc.) se preiau, pe baza de proces-verbal, de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate cu care acele cabinete au avut încheiat contract de furnizare de servicii medicale, cu obligaţia de a asigura confidenţialitatea documentelor transmise. Casele de asigurãri de sãnãtate au obligaţia sa anunţe toţi furnizorii cu care se afla în relaţii contractuale despre încetarea activitãţii medicului de familie respectiv, în cadrul sistemului de asigurãri de sãnãtate.
(2) Casele de asigurãri de sãnãtate au obligaţia sa transmitã fişele medicale ale asiguraţilor medicului de familie pe lista cãruia asiguraţii respectivi s-au înscris.

ANEXA 3

CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale în asistenta medicalã primara

I. Pãrţile contractante


Casa de Asigurãri de Sãnãtate ......., cu sediul în municipiul/oraşul .....,
str. ....... nr. ....., judeţul/sectorul ....., tel/fax ....., reprezentatã
prin preşedinte - director general ............,
şi
Cabinetul medical de asistenta medicalã primara ........, organizat astfel:
- cabinet individual ..................., cu sau fãrã punct secundar de
lucru ........, reprezentat prin medicul titular ..........
- cabinet asociat sau grupat ..........., cu sau fãrã punct secundar de
lucru ........, reprezentat prin medicul delegat ..........
- societate civilã medicalã ............, cu sau fãrã punct secundar de
lucru ........, reprezentatã prin administratorul .........
- unitate medico-sanitarã cu personalitate juridicã, înfiinţatã potrivit
<>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu
modificãrile ulterioare ............., reprezentatã prin ..............,
- cabinet care funcţioneazã în structura sau coordonarea unei unitãţi
sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea
sanitarã proprie ................., cu sau fãrã punct secundar de
lucru .........., reprezentat prin .................................
cu certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor
medicale nr. ......, sau actul de înfiinţare sau organizare nr. .....,
autorizaţie sanitarã de funcţionare pentru cabinet nr. ......,
autorizaţie sanitarã de funcţionare pentru punctul secundar de lucru
nr. ......, având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/
comuna ........, str. ....... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...,
ap. ....., judeţul/sectorul .........., telefon ................,
şi sediul punctului secundar de lucru în comuna ................,
str. ....... nr. ....., telefon ........, cont nr. ........ deschis
la Trezoreria statului sau cont nr. ....... deschis la Banca ......,
cod numeric personal al reprezentantului legal ............. sau cod
fiscal ........., dovada asigurãrii de rãspundere civilã în domeniul
medical atât pentru furnizor cat şi pentru personalul medico-sanitar
angajat, dovada de evaluare a unitãţii sanitare nr. ...............,
autorizaţia de libera practica pentru personalul angajat,
nr. ............


II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenta medicalã primara, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 şi normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Servicii medicale furnizate
ART. 2
Serviciile medicale furnizate în asistenta medicalã primara sunt cuprinse în pachetul de servicii medicale de baza, în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigura facultativ pentru sãnãtate, prevãzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. ......./2006.
ART. 3
Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru asiguraţii înscrişi pe lista proprie, pentru persoanele care beneficiazã de serviciile medicale prevãzute în pachetul minimal de servicii medicale şi pentru persoane care se asigura facultativ pentru sãnãtate, de cãtre urmãtorii medici de familie:
1. .......... având un numãr de ...... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
2. .......... având un numãr de ...... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
3. .......... având un numãr de ...... asiguraţi înscrişi pe lista proprie.
. ..............................................

IV. Durata contractului
ART. 4
Prezentul contract este valabil de la data încheierii pana la 31 decembrie 2006.
ART. 5
Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul pãrţilor pe toatã durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 .

V. Obligaţiile pãrţilor
A. Obligaţiile casei de asigurãri de sãnãtate
ART. 6
Casa de asigurãri de sãnãtate are urmãtoarele obligaţii:
a) sa încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenta medicalã primara, autorizaţi şi evaluati şi sa facã publica lista acestora pentru informarea asiguraţilor;
b) sa controleze furnizarea serviciilor medicale, care fac obiectul contractelor încheiate pe baza documentelor justificative corespunzãtoare;
c) sa verifice prescrierea medicamentelor şi recomandarea investigatiilor paraclinice de cãtre furnizorii de servicii medicale, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
d) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevãzute în contract, contravaloarea serviciilor medicale contractate efectuate şi raportate, pe baza facturii însoţitã de desfasuratoarele privind activitatea realizatã, prezentate atât pe suport de hârtie cat şi pe suport magnetic, în formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate;
e) sa asigure un sistem permanent de informare a asiguraţilor asupra mijloacelor de pãstrare a sãnãtãţii, în vederea reducerii şi evitãrii cauzelor de imbolnavire;
f) sa utilizeze un sistem informatic unitar şi confidenţial corespunzãtor asigurãrii cel puţin a unei evidente primare privind diagnosticul şi terapia aplicatã fiecãrui asigurat;
g) sa monitorizeze numãrul serviciilor medicale acordate de cãtre furnizorii cu care se afla în relaţii contractuale;
h) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare;
i) sa comunice medicilor de familie, în vederea actualizãrii listelor proprii, persoanele care nu mai îndeplinesc condiţiile de a fi înscrise pe lista medicilor de familie respectivi;
j) sa facã publice valorile definitive ale punctelor rezultate în urma regularizãrii trimestriale, atât prin afişare la sediul caselor de asigurãri de sãnãtate, cat şi pe pagina electronica a acestora, începând cu ziua urmãtoare transmiterii acestora de cãtre Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate;
k) sa ţinã evidenta distinctã a asiguraţilor de pe listele medicilor de familie cu care are încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, în funcţie de casele de asigurãri de sãnãtate la care aceştia se afla în evidenta; pentru asiguraţii care se afla în evidenta Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi a Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care sunt înscrişi pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurãri de sãnãtate judeţene sau a municipiului Bucureşti, confirmarea calitãţii de asigurat se face de cãtre Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi de Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pe baza de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport de hârtie cat şi în format electronic. Pentru asiguraţii pentru care se afla în evidenta caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene sau a municipiului Bucureşti şi care sunt înscrişi pe listele medicilor de familie aflaţi în relatie contractualã cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti respectiv cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, confirmarea calitãţii de asigurat se face de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe baza de tabel centralizator transmis atât pe suport de hârtie cat şi în format electronic;
l) sa informeze asiguraţii despre dreptul acestora de a efectua controlul medical, prin toate mijloacele de care dispune;
m) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicalã primara cu care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale, contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor înscrişi, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care este luat în evidenta asiguratul.
B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale
ART. 7
Furnizorul de servicii medicale are urmãtoarele obligaţii:
1) sa asigure în cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de baza toate activitãţile care sunt cuprinse în baremul de activitãţi practice obligatorii din curricula de pregãtire în specialitatea medicina de familie şi în concordanta cu competentele obţinute. De asemenea, au obligaţia de a interpreta investigaţiile necesare în stabilirea diagnosticului;
2) sa actualizeze lista proprie cuprinzând asiguraţii înscrişi, ori de câte ori apar modificãri în cuprinsul acesteia, în funcţie de miscarea lunarã a asiguraţilor şi sa comunice aceste modificãri caselor de asigurãri de sãnãtate; sa actualizeze lista proprie în funcţie de comunicãrile transmise de casele de asigurãri de sãnãtate; sa comunice caselor de asigurãri de sãnãtate datele de identificare a persoanelor cãrora li s-au acordat serviciile medicale prevãzute în pachetul minimal de servicii medicale;
3) sa înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odatã cu prima consultatie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, dupã caz, de resedinta a acestuia. Nou-nascutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacã pãrinţii nu au alta opţiune exprimatã în scris, imediat dupã naşterea copilului;
4) sa înscrie pe lista proprie gravidele neînscrise pe lista unui medic de familie la prima consultatie, în localitatea de domiciliu sau, dupã caz, de resedinta a acestora ori la solicitarea reprezentanţilor din sistemul de asistenta medicalã comunitara;
5) sa nu refuze înscrierea pe lista de asiguraţi a copiilor, la solicitarea pãrinţilor, apartinatorilor legali sau la anunţarea de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii ori de primãrie, precum şi la solicitarea reprezentanţilor din sistemul de asistenta medicalã comunitara sau a autoritãţilor de protecţie a copilului pentru copiii aflaţi în dificultate din centrele de plasament sau din familii substitutive;
6) sa respecte dreptul la libera alegere de cãtre asigurat a medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriu şi furnizorului;
7) sa respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie dupã expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia; în situaţia în care nu se respecta aceasta obligaţie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurãri de sãnãtate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte sa plece, prin eliminarea asiguratului de pe lista;
8) sa solicite asiguraţilor, atât la înscrierea pe lista proprie cat şi în condiţiile prevãzute de normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 , documentele justificative care atesta calitatea de asigurat;
9) sa participe la activitatea de asigurare a asistenţei medicale continue organizatã conform reglementãrilor legale în vigoare, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 .
10) sa furnizeze tratamentul adecvat şi sa prescrie medicamentele prevãzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, cu sau fãrã contribuţia personalã a asiguraţilor, precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu şi numai pentru afecţiuni care intra în competenta conform autorizaţiei de libera practica. Medicamentele prescrise şi investigaţiile paraclinice recomandate trebuie sa fie în concordanta cu diagnosticul. Medicul de familie refuza transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fãrã contribuţia personalã a asiguraţilor şi investigaţii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alţi medici. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmeazã o schema de tratament pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice stabilitã şi initiata de medicul de specialitate aflat în relatie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate, comunicatã numai prin scrisoare medicalã.
11) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activitãţii desfãşurate;
12) sa informeze asiguraţii despre pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, obligaţiile furnizorului de servicii medicale în relatie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate precum şi obligaţiile asiguratului;
13) sa respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
14) sa factureze lunar, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, activitatea realizatã conform contractului de furnizare de servicii medicale; factura va fi însoţitã de desfasuratoarele privind activitãţile realizate, care cuprind şi codul numeric personal al asiguraţilor care au beneficiat de serviciile medicale raportate, atât pe suport de hârtie cat şi pe suport magnetic, în formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate. Desfasuratoarele se stabilesc prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi se pun la dispoziţia furnizorilor de servicii medicale de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioada de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la mãsuri mergand pana la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
15) sa raporteze caselor de asigurãri de sãnãtate şi autoritãţilor de sãnãtate publica datele necesare pentru urmãrirea desfãşurãrii activitãţii în asistenta medicalã, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
16) sa respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor şi efectuarea vaccinarilor confirmatã de autoritãţile de sãnãtate publica;
17) sa întocmeascã bilet de trimitere cãtre alte specialitãţi sau în vederea internãrii atunci când este cazul şi sa ataseze la acest bilet rezultatele investigatiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau a confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate, care completeazã tabloul clinic pentru care se solicita internarea; medicul va mentiona pe biletul de trimitere ca a anexat rezultatele investigatiilor paraclinice şi va informa asiguratul asupra obligativitatii de a le prezenta medicului cãruia urmeazã sa i se adreseze;
18) sa completeze corect şi la zi formularele tipizate din sistemul informaţional al Ministerului Sãnãtãţii Publice cu datele corespunzãtoare activitãţii desfãşurate;
19) sa respecte programul de lucru pe care sa-l afiseze la loc vizibil şi sa-l comunice caselor de asigurãri de sãnãtate şi autoritãţilor de sãnãtate publica;
20) sa anunţe casa de asigurãri de sãnãtate despre orice modificare privind condiţiile obligatorii care au stat la baza încheierii contractului şi sa îndeplineascã în permanenta aceste condiţii pe durata derulãrii contractelor;
21) sa respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurãrilor sociale de sanatate; furnizorilor li se recomanda participarea la acţiunile de instruire organizate de casele de asigurãri de sãnãtate şi de autoritãţile de sãnãtate publica.
22) sa nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenta medico-chirurgicala ori de câte ori se solicita;
23) sa acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor fãrã nici o discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament;
24) sa acorde servicii medicale în regim de urgenta femeii gravide;
25) sa acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor înscrişi, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care este luat în evidenta asiguratul;
26) sa afiseze într-un loc vizibil numele casei de asigurãri de sãnãtate cu care se afla în relatie contractualã;
27) sa elibereze acte medicale, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 ;
28) sa anunţe în scris în momentul înscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie, atât medicul de familie de la care a plecat asiguratul, cat şi casa de asigurãri de sãnãtate, în maximum 15 zile lucrãtoare; medicul de familie de la care a plecat asiguratul transfera fişa medicalã a asiguratului în maximum 15 zile lucrãtoare de la solicitare prin serviciul poştal şi pãstreazã minimum 1 an o copie dupã fişa medicalã a acestuia.
29) sa angajeze asistenţi medicali în vederea asigurãrii calitãţii actului medical;
30) sa stabileascã programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
31) sa organizeze preluarea activitãţii medicale de cãtre un alt medic de familie pentru perioadele de absenta;
32) sa acorde cu prioritate, consultaţii medicale personalului angajat în unitãţile sanitare publice.

VI. Modalitãţi de plata
ART. 8
Modalitãţile de plata în asistenta medicalã primara sunt:
1. Plata "per capita" - prin tarif pe persoana asigurata;
1.1. Plata "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 .
1.2. Medic nou-venit în localitate, în condiţiile prevederilor art. 29 din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 :
DA/NU ..............
Perioada de plata în condiţiile prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 : de la .............. pana la ..................
1.3. Valoarea minima garantatã a unui punct pentru plata "per capita" este unica pe ţara, valabilã pentru un an, de ............ lei.
1.4. Numãrul total de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a) sau lit. b), dupã caz, din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 , se ajusteaza în raport:
a) cu condiţiile în care isi desfãşoarã activitatea medicul de familie, cu ........%;
b) cu gradul profesional:
1) - medic primar .......%
- medic care nu a promovat un examen de specialitate .......%
2) pentru cabinetele medicale din mediul rural care au medic de familie angajat:
a) medic de familie titular, pentru numãrul de puncte pana la 23.000 inclusiv puncte/an:
- primar .......%
- fãrã grad profesional .......%
b) medic de familie angajat, pentru numãrul de puncte ce depãşeşte 23.000 puncte/an:
- primar .......%
- fãrã grad profesional .......%
2. Plata prin tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru unele servicii medicale prevãzute în pachetul de servicii medicale de baza, pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ pentru sãnãtate, pentru serviciile pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical.
2.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile enunţate la pct. 2) se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 .
2.2. Valoarea minima garantatã a unui punct pentru plata pe serviciu este unica pe ţara, valabilã pentru un an, de .......... lei.
3. Clauze speciale - se completeazã pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie din componenta cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul:
a) Medic de familie
Nume ................ Prenume .................
Cod numeric personal ..........................
Grad profesional ..............................
Codul medicului ...............................
Program de lucru ..............................
Medic de familie angajat*)
Nume ................ Prenume .................
Cod numeric personal ..........................
Grad profesional ..............................
Codul medicului ...............................
Program de lucru ..............................
___________
*) În cazul cabinetelor medicale individuale

1. Asistent medical
Nume ................ Prenume .................
Cod numeric personal ..........................
2. ............................................
...............................................
b) Medic de familie
Nume ............... Prenume ..................
Cod numeric personal ..........................
Grad profesional ..............................
Codul medicului ...............................
Program de lucru ..............................
Medic de familie angajat*)
Nume ............... Prenume ..................
Cod numeric personal ..........................
Grad profesional ..............................
Codul medicului ...............................
Program de lucru ..............................
___________
*) În cazul cabinetelor medicale individuale

1. Asistent medical
Nume ............... Prenume ..................
Cod numeric personal ..........................
2. ............................................
...............................................
c) ............................................
...............................................
ART. 9
(1) Casele de asigurãri de sãnãtate au obligaţia sa deconteze în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecãrei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale primare şi casele de asigurãri de sãnãtate, la valoarea minima garantatã a punctului "per capita" şi a punctului pe serviciu medical, la data de ............
(2) Pana la data de 30 a lunii urmãtoare încheierii trimestrului se face decontarea drepturilor bãneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizarilor în funcţie de valoarea definitiva a punctului "per capita" şi a punctului pe serviciu medical. Valoarea definitiva a punctului "per capita" şi a punctului pe serviciu medical poate suferi influente, dupã caz, şi în condiţiile aplicãrii <>art. 18 din Legea nr. 379/2005 a bugetului de stat pe anul 2006.
(3) Valoarea minima garantatã a punctului "per capita" se diminueazã în luna în care se constata nerespectarea programului de lucru stabilit, abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fãrã contribuţie personalã din partea asiguratului şi/sau recomandãri de investigaţii paraclinice nejustificate pentru fiecare situaţie, dupã cum urmeazã:
a) la prima constatare cu 10%;
b) la a doua constatare cu 15%;
c) la a treia constatare cu 20%.

VII. Calitatea serviciilor
ART. 10
Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie sa respecte criteriile de calitate elaborate de organismele abilitate de lege.

VIII. Rãspunderea contractualã
ART. 11
Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpa datoreazã celeilalte pãrţi daune-interese.

IX. Clauza specialã
ART. 12
Orice împrejurare independenta de vointa pãrţilor, intervenita dupã data semnãrii contractului şi care impiedica executarea acestuia, este consideratã ca forta majorã şi exonereaza de rãspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majorã, în sensul acestei clauze, împrejurãri ca: rãzboi, revoluţie, cutremur, marile inundatii, embargo.
Partea care invoca forta majorã trebuie sa anunţe cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forta majorã şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
Dacã nu procedeazã la anunţarea în termenele prevãzute mai sus a începerii şi încetãrii cazului de forta majorã, partea care îl invoca suporta toate daunele provocate celeilalte pãrţi prin neanuntarea în termen.
În cazul în care împrejurãrile care obliga la suspendarea executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.

X. Încetarea şi rezilierea contractului
ART. 13
Contractul se reziliazã de plin drept, printr-o notificare scrisã a caselor de asigurãri de sãnãtate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatãrii, în urmãtoarele situaţii:
a) dacã furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnãrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dacã din motive imputabile furnizorului acesta isi întrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice;
c) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau încetarea evaluãrii furnizorului;
d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, a activitãţii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru;
e) nerespectarea obligaţiilor contractuale, constatatã cu ocazia controlului efectuat de instituţiile abilitate sa efectueze acest control;
f) neanuntarea casei de asigurãri de sãnãtate cu privire la orice modificare în legatura cu condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în termen de 10 zile lucrãtoare;
g) în cazul în care numãrul de asiguraţi din lista proprie a unui medic de familie scade sub numãrul minim stabilit conform art. 21 alin. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 ;
h) odatã cu prima constatare dupã aplicarea de 3 ori în cursul unui an a mãsurii de diminuare a valorii minime garantate a punctului "per capita" pentru nerespectarea programului de lucru stabilit, abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente şi/sau recomandãri nejustificate de investigaţii paraclinice;
i) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control actele de evidenta financiar-contabila a serviciilor furnizate şi documentele justificative în baza cãrora se deconteazã serviciile raportate.
ART. 14
Contractul înceteazã cu data la care a intervenit una dintre urmãtoarele situaţii:
a) furnizorul de servicii medicale se muta din teritoriul de funcţionare;
b) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare, dupã caz;
c) încetarea definitiva a activitãţii casei de asigurãri de sãnãtate;
d) acordul de vointa al pãrţilor;
e) denunţarea unilaterala a contractului de cãtre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurãri de sãnãtate, printr-o notificare scrisã, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului;
f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
g) medicul titular al cabinetului medical individual renunţa sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.
ART. 15
Situaţiile prevãzute la art. 13 şi la art. 14 lit. b), c), f), g) se constata de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate din oficiu, prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricãrei persoane interesate.
Situaţiile prevãzute la art. 14 lit. a) se notifica casei de asigurãri de sãnãtate, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

XI. Corespondenta
ART. 16
Corespondenta legatã de derularea prezentului contract se efectueazã în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul pãrţilor.
Fiecare parte contractantã este obligatã ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificãri ale datelor ce figureazã în prezentul contract sa notifice celeilalte pãrţi contractante schimbarea survenitã.

XII. Modificarea contractului
ART. 17
În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intra în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzãtor.
ART. 18
Valorile definitive ale punctului "per capita" şi pe serviciu sunt cele calculate de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate şi nu sunt elemente de negociere între pãrţi.
ART. 19
(1) Dacã o clauza a acestui contract ar fi declarata nulã, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Pãrţile convin ca orice clauza declarata nulã sa fie înlocuitã printr-o alta clauza care sa corespundã cat mai bine cu putinta spiritului contractului.
(2) Dacã expira termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pe toatã durata de valabilitate a contractului.
ART. 20
Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la initiativa oricãrei pãrţi contractante, sub rezerva notificãrii scrise a intentiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ...... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele pãrţi şi este anexa a acestui contract.

XIII. Soluţionarea litigiilor
ART. 21
(1) Litigiile nãscute în legatura cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabila.
(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei de Arbitraj, care va soluţiona cauza potrivit legii sau, dupã caz, a instanţelor de judecata.
ART. 22
Hotãrârile Comisiei de Arbitraj pot fi atacate la instanţele judecãtoreşti competente.

XIV. Alte clauze
..........................................................................
..........................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate a fost încheiat astãzi ........... în doua exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
Preşedinte - Director general, Reprezentant legal,
..........................

Director adjunct economic,
..........................

Director adjunct relaţii contractuale,
..........................

Vizat
Oficiul juridicANEXA 4

Vizat
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...................................

CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*)
(anexa la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta
medicalã primara nr. .....) între reprezentantul legal al cabinetului
medical şi medicul înlocuitor
___________
*) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenta în limita a doua luni/an.I. Pãrţile convenţiei de înlocuire:
Dr. ..................., reprezentant legal al cabinetului medical ......,
(numele şi prenumele)
cu sediul în municipiul/oraşul ........, str. ........ nr. ...., bl. ....,
sc. ...., etaj ...., ap. ...., judeţ/sector ....., telefon/fax ..........,
cu contract de furnizare de servicii medicale în asistenta medicalã
primara nr. ...... încheiat cu Casa de asigurãri de sãnãtate ............,
cont nr. ........., deschis la Trezoreria statului sau cont nr. ..........
deschis la Banca ......, cod fiscal ........ sau codul numeric personal al
reprezentantului legal .......................................
Medicul înlocuit: .....................................
(numele şi prenumele)
şi
Dr. ................., cu licenta de înlocuire ca medic de familie nr. ....
(numele şi prenumele)
II. Obiectul convenţiei
Preluarea activitãţii medicale a medicului de familie ......, cu contractul
nr. ......, pentru o perioada de absenta de ........, de cãtre medicul de
familie .............
III. Motivele absentei
1. incapacitate temporarã de munca în limita a doua luni/an .........
2. vacanta pentru o perioada de maximum 30 de zile lucrãtoare/an ........
3. studii medicale de specialitate pentru o perioada de maximum doua
luni/an .........
4. perioada cat ocupa funcţii de demnitate publica, alese sau numite, în
limita a doua luni/an .........
IV. Locul de desfãşurare a activitãţii
Serviciile medicale se acorda în cabinetul medical (al medicului
înlocuit) .................
V. Obligaţiile medicului înlocuitor
Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevãzute în contractul încheiat
între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurãri de sãnãtate.
VI. Modalitatea de plata a medicului de familie înlocuitor
1. Venitul "per capita" şi pe serviciu pentru perioada de absenta se vireazã
de Casa de Asigurãri de Sãnãtate ....... în contul titularului contractului
nr. ................, acesta obligandu-se sa achite medicului
înlocuitor ................. lei/luna.
2. Termenul de plata .................
3. Documentul de plata ...............
VII. Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiatã astãzi,..............,
în 3 exemplare, dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul
nr. .......... al medicului înlocuit şi câte un exemplar revine pãrţilor
semnatare.

Reprezentantul legal al Medicul înlocuitor,
cabinetului medical,ANEXA 5

CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*)
anexa la Contractul de furnizare de servicii medicale din
asistenta medicalã primara nr. ......... între casa de
asigurãri de sãnãtate şi medicul înlocuitorI. Pãrţile convenţiei de înlocuire:
Casa de Asigurãri de Sãnãtate .............., cu sediul în municipiul/
oraşul ........., str ......... nr. ......., judeţul/sectorul .............,
telefon/fax ........., reprezentatã prin preşedinte - director
general ................
pentru
Medicul înlocuit: ..................... din cabinetul medical .............
(numele şi prenumele)
cu sediul în municipiul/oraşul ........., str. ....... nr. ...., bl.. ....,
sc. ...., etaj ...., ap ..., judeţul/sectorul ......, telefon/fax ........,
cu contract de furnizare de servicii medicale în asistenta medicalã primara
nr. ......, încheiat cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate ..............., cont
nr. ......, deschis la Trezoreria statului sau cont nr. ........ deschis la
Banca ............... cod fiscal .............. al cãrui reprezentant legal
este: ................................
(numele şi prenumele)
având codul numeric personal nr. ........................
şi
Dr. ................, cu licenta de înlocuire ca medic de familie nr. .....
(numele şi prenumele)
II. Obiectul convenţiei
Preluarea activitãţii medicale a medicului de familie ................, cu
contract nr. ......., pentru o perioada de absenta de ..........., de cãtre
medicul de familie .......................
III. Motivele absentei:
1. incapacitate temporarã de munca, care depãşeşte doua luni/an .........
2. concediu de sarcina sau lehuzie .........
3. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în varsta de pana la
2 ani .........
4. perioada cat ocupa funcţii de demnitate publica alese sau numite, care
depãşeşte doua luni/an .........
5. perioada în care unul dintre soţi îl urmeazã pe celãlalt trimis în
misiune permanenta în strãinãtate sau sa lucreze într-o organizaţie
internationala în strãinãtate .........
IV. Locul de desfãşurare a activitãţii
Serviciile medicale se acorda în cabinetul medical (al medicului
înlocuit) .................
V. Obligaţiile medicului înlocuitor
Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevãzute în contractul încheiat
între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurãri de sãnãtate.
Medicul înlocuitor are obligaţia fata de cabinetul medical al medicului
înlocuit de a suporta cheltuielile de administrare şi de personal care
reveneau titularului cabinetului respectiv.
VI. Modalitatea de plata a medicului de familie înlocuitor
1. Veniturile "per capita" şi pe serviciu aferente perioadei de absenta
se vireazã de casa de asigurãri de sãnãtate în contul medicului înlocuitor
nr. ........, deschis la Banca .....................................
2. Termenul de plata ...................
3. Documentul de plata .................
VII. Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiatã astãzi, ...........,
în doua exemplare, dintre care un exemplar devine act adiţional la
contractul nr. .............. al medicului înlocuit şi un exemplar revine
medicului înlocuitor.

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Medicul înlocuitor,

Preşedinte - Director general, De acord,
.......................... Reprezentant legal al
Director adjunct economic, cabinetului medical**)
.......................... ................
Director adjunct relaţii contractuale,
..........................

Vizat
Oficiul juridic
___________
*) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenta mai mari
de doua luni/an.
**) Cu excepţia situaţiilor în care acesta se afla în imposibilitatea de
a fi prezent.ANEXA 6

CONVENŢIE DE FURNIZARE
de servicii medicale în asistenta medicalã primara

I. Pãrţile contractante
Casa de asigurãri de sãnãtate .........., cu sediul în municipiul/oraşul ..........., str ........ nr. ....., judeţul/sectorul ......., telefon/fax ........., reprezentatã prin preşedinte - director general ...........,
şi
Unitatea sanitarã de asistenta medicalã primara ............, cu sau fãrã punct de lucru secundar ................., reprezentat prin ............. cu certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale nr. ......... sau actul de înfiinţare sau organizare nr. ....., autorizaţie sanitarã de funcţionare pentru cabinet nr. ......, autorizaţie sanitarã de funcţionare pentru punctul de lucru secundar nr. ....., având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ....., str ...... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ....., telefon ......, şi sediul punctului de lucru secundar în comuna ........, str. ....... nr. ...., telefon ......, cont nr. ......., deschis la Trezoreria statului sau cont nr. ....... deschis la Banca ......, cod numeric personal al reprezentantului legal ......... sau codul fiscal ........, dovada asigurãrii de rãspundere civilã în domeniul medical atât pentru furnizor cat şi pentru personalul medico-sanitar angajat, dovada de evaluare a unitãţii sanitare nr. ........, autorizaţia de libera practica pentru personalul angajat.

II. Obiectul convenţiei
ART. 1
Obiectul prezentei convenţii îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenta medicalã primara, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 şi normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Servicii medicale furnizate
ART. 2
Serviciile medicale furnizate în asistenta medicalã primara sunt cuprinse în pachetul de servicii de baza, în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigura facultativ prevãzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 .

IV. Durata convenţiei
ART. 3
Prezenta convenţie este valabilã o perioada de maximum 3 luni de la data încheierii.

V. Obligaţiile pãrţilor
A. Obligaţiile casei de asigurãri de sãnãtate
ART. 4
Casa de asigurãri de sãnãtate are urmãtoarele obligaţii:
a) sa încheie convenţii numai cu furnizorii de servicii medicale, autorizaţi şi evaluati şi sa facã publica lista acestora pentru informarea asiguraţilor;
b) sa controleze furnizarea serviciilor medicale, care fac obiectul convenţiilor încheiate pe baza documentelor justificative corespunzãtoare;
c) sa verifice prescrierea medicamentelor şi recomandarea investigatiilor paraclinice de cãtre furnizorii de servicii medicale, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
d) sa plãteascã venitul medicilor de familie nou-veniti într-o localitate;
e) sa asigure un sistem permanent de informare a asiguraţilor asupra mijloacelor de pãstrare a sãnãtãţii, în vederea reducerii şi evitãrii cauzelor de imbolnavire;
f) sa utilizeze un sistem informatic unitar şi confidenţial corespunzãtor asigurãrii cel puţin a unei evidente primare privind diagnosticul şi terapia aplicatã fiecãrui asigurat;
g) sa monitorizeze numãrul serviciilor medicale acordate de cãtre furnizorii cu care se afla în relaţii contractuale;
h) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de încheiere a convenţiilor;
i) sa informeze asiguraţii despre dreptul acestora de a efectua controlul medical, prin toate mijloacele de care dispune.
B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale
ART. 5
Furnizorul de servicii medicale are urmãtoarele obligaţii:
a) sa asigure în cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de baza toate activitãţile care sunt cuprinse în baremul de activitãţi practice obligatorii din curricula de pregãtire în specialitatea medicina de familie şi în concordanta cu competentele obţinute. De asemenea, au obligaţia de a interpreta investigaţiile necesare în stabilirea diagnosticului;
b) sa înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odatã cu prima consultatie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, dupã caz, de resedinta a acestuia. Nou-nascutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacã pãrinţii nu au alta opţiune exprimatã în scris, imediat dupã naşterea copilului;
c) sa înscrie pe lista proprie gravidele neînscrise pe lista unui medic de familie la prima consultatie, în localitatea de domiciliu sau, dupã caz, de resedinta a acestora ori la solicitarea reprezentanţilor din sistemul de asistenta medicalã comunitara;
d) sa nu refuze înscrierea pe lista de asiguraţi a copiilor, la solicitarea pãrinţilor, apartinatorilor legali sau la anunţarea de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii ori de primãrie, precum şi la solicitarea reprezentanţilor din sistemul de asistenta medicalã comunitara sau a direcţiilor de protecţie a copilului pentru copiii aflaţi în dificultate din centrele de plasament sau din familii substitutive;
e) sa respecte dreptul la libera alegere de cãtre asigurat a medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriu şi furnizorului;
f) sa solicite asiguraţilor, atât la înscrierea pe lista proprie cat şi în condiţiile prevãzute de normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 , documentele justificative care atesta calitatea de asigurat;
g) sa furnizeze tratamentul adecvat şi sa prescrie medicamentele prevãzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, cu sau fãrã contribuţia personalã a asiguraţilor, precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu şi numai pentru afecţiuni care intra în competenta conform autorizaţiei de libera practica. Medicamentele prescrise şi investigaţiile paraclinice recomandate trebuie sa fie în concordanta cu diagnosticul. Medicul de familie refuza transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fãrã contribuţia personalã a asiguraţilor şi investigaţii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alţi medici. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmeazã o schema de tratament pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice stabilitã şi initiata de medicul de specialitate aflat în relatie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate, comunicatã numai prin scrisoare medicalã.
h) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activitãţii desfãşurate;
i) sa informeze asiguraţii despre pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, obligaţiile furnizorului de servicii medicale în relatie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate precum şi obligaţiile asiguratului;
j) sa respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
k) sa raporteze caselor de asigurãri de sãnãtate şi autoritãţilor de sãnãtate publica datele necesare pentru urmãrirea desfãşurãrii activitãţii în asistenta medicalã, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
l) sa respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor şi efectuarea vaccinarilor confirmatã de autoritãţile de sãnãtate publica;
m) sa întocmeascã bilet de trimitere cãtre alte specialitãţi sau în vederea internãrii atunci când este cazul şi sa ataseze la acest bilet rezultatele investigatiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau a confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate, care completeazã tabloul clinic pentru care se solicita internarea; medicul va mentiona pe biletul de trimitere ca a anexat rezultatele investigatiilor paraclinice şi va informa asiguratul asupra obligativitatii de a le prezenta medicului cãruia urmeazã sa i se adreseze;
n) sa completeze corect şi la zi formularele tipizate din sistemul informaţional al Ministerului Sãnãtãţii Publice cu datele corespunzãtoare activitãţii desfãşurate;
o) sa respecte programul de lucru pe care sa-l afiseze la loc vizibil şi sa-l comunice caselor de asigurãri de sãnãtate şi autoritãţilor de sãnãtate publica;
p) sa anunţe casa de asigurãri de sãnãtate despre orice modificare privind condiţiile obligatorii care au stat la baza încheierii convenţiei şi sa îndeplineascã în permanenta aceste condiţii pe durata derulãrii convenţiei;
q) sa respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate; furnizorilor li se recomanda participarea la acţiunile de instruire organizate de casele de asigurãri de sãnãtate şi de autoritãţile de sãnãtate publica.
r) sa nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenta medico-chirurgicala ori de câte ori se solicita;
s) sa acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor fãrã nici o discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament;
t) sa acorde servicii medicale în regim de urgenta femeii gravide;
u) sa afiseze într-un loc vizibil numele casei de asigurãri de sãnãtate cu care se afla în relatie contractualã;
v) sa elibereze acte medicale, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 ;
x) sa stabileascã programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat.
y) sa acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor înscrişi, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care este luat în evidenta asiguratul;
z) sa acorde cu prioritate, consultaţii medicale personalului angajat în unitãţile sanitare publice.

VI. Modalitãţi de plata
ART. 6
Modalitãţile de plata în asistenta medicalã primara pentru medicii nou-veniti sunt:
Medicii nou-veniti într-o localitate beneficiazã de un venit format din:
a) o suma echivalenta cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevãzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut de medic, la care se aplica ajustarile prevãzute în norme;
b) o suma necesarã pentru cheltuieli de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, stabilite potrivit normelor.
Clauze speciale - se completeazã pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie nou-venit în componenta cabinetului medical cu care s-a încheiat convenţia:
a) Medic de familie nou-venit
Nume .................. Prenume ...................
Cod numeric personal ..............................
Grad profesional ..................................
Codul medicului ...................................
Program de lucru ..................................
Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit .................. lei
Sporul în condiţiile în care isi desfãşoarã activitatea ...............%.
Suma lunarã aferentã cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care isi desfãşoarã activitatea medicul de familie nou-venit .......................... lei.
Venitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit ............. lei, plãtit la data de ............
b) Medic de familie nou-venit
Nume .................. Prenume ...................
Cod numeric personal ..............................
Grad profesional ..................................
Codul medicului ...................................
Program de lucru ..................................
Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit ................ lei
Sporul în condiţiile în care isi desfãşoarã activitatea ................%.
Suma lunarã aferentã cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care isi desfãşoarã activitatea medicul de familie nou-venit ................... lei.
Venitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit ............. lei, plãtit la data de ............
c) ...........................................................
. ................................................................

VII. Calitatea serviciilor
ART. 7
Serviciile medicale furnizate în baza prezentei convenţii trebuie sa respecte criteriile de calitate elaborate de organismele abilitate de lege.

VIII. Rãspunderea contractualã
ART. 8
Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpa datoreazã celeilalte pãrţi daune-interese.

IX. Clauza specialã
ART. 9
Orice împrejurare independenta de vointa pãrţilor, intervenita dupã data semnãrii convenţiei şi care impiedica executarea acestuia, este consideratã ca forta majorã şi exonereaza de rãspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majorã, în sensul acestei clauze, împrejurãri ca: rãzboi, revoluţie, cutremur, marile inundatii, embargo.
Partea care invoca forta majorã trebuie sa anunţe cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forta majorã şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
Dacã nu procedeazã la anunţarea în termenele prevãzute mai sus a începerii şi încetãrii cazului de forta majorã, partea care îl invoca suporta toate daunele provocate celeilalte pãrţi prin neanuntarea în termen.

X. Încetarea şi rezilierea convenţiei
ART. 10
Convenţia se reziliazã de plin drept, printr-o notificare scrisã a caselor de asigurãri de sãnãtate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatãrii, în urmãtoarele situaţii:
a) dacã furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnãrii convenţiei de furnizare de servicii medicale;
b) dacã din motive imputabile furnizorului acesta isi întrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice;
c) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau încetarea evaluãrii furnizorului;
d) nerespectarea obligaţiilor contractuale, constatatã cu ocazia controlului efectuat de instituţiile abilitate sa efectueze acest control;
e) neanuntarea casei de asigurãri de sãnãtate cu privire la orice modificare în legatura cu condiţiile care au stat la baza încheierii convenţiei de furnizare de servicii medicale în termen de 10 zile lucrãtoare;
f) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control actele de evidenta financiar-contabile a serviciilor furnizate.
ART. 11
Convenţia înceteazã cu data la care a intervenit una dintre urmãtoarele situaţii:
a) furnizorul de servicii medicale se muta din teritoriul de funcţionare;
b) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare, dupã caz;
c) încetarea definitiva a activitãţii casei de asigurãri de sãnãtate;
d) acordul de vointa al pãrţilor;
e) denunţarea unilaterala a convenţiei de cãtre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurãri de sãnãtate, printr-o notificare scrisã, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea convenţiei;
f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
g) medicul titular al cabinetului medical individual renunţa sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.
ART. 12
Situaţiile prevãzute la art. 10 şi la art. 11 lit. b), c), f), g) se constata de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricãrei persoane interesate.
Situaţiile prevãzute la art. 11 lit. a) se notifica casei de asigurãri de sãnãtate cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea convenţiei.

XI. Corespondenta
ART. 13
Corespondenta legatã de derularea prezentei convenţii se efectueazã în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul pãrţilor.
Fiecare parte contractantã este obligatã ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificãri ale datelor ce figureazã în prezenta convenţie sa notifice celeilalte pãrţi contractante schimbarea survenitã.

XII. Modificarea convenţiei
ART. 14
În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intra în vigoare pe durata derulãrii prezentei convenţii, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzãtor.
ART. 15
Dacã o clauza a acestei convenţii ar fi declarata nulã, celelalte prevederi ale convenţiei nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Pãrţile convin ca orice clauza declarata nulã sa fie înlocuitã printr-o alta clauza care sa corespundã cat mai bine cu putinta spiritului convenţiei.
Dacã expira termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare pe durata prezentei convenţii, toate celelalte prevederi ale convenţiei nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pe toatã durata de valabilitate a convenţiei.

XIII. Soluţionarea litigiilor
ART. 16
(1) Litigiile nãscute în legatura cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezenta convenţie vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabila.
(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei de Arbitraj, care va soluţiona cauza potrivit legii sau, dupã caz, a instanţelor de judecata.
ART. 17
Hotãrârile Comisiei de Arbitraj pot fi atacate la instanţele judecãtoreşti competente.

XIV. Alte clauze
. .................................................
. .................................................
Prezenta convenţie de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate a fost încheiat astãzi, .............., în doua exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
Preşedinte - Director general, Reprezentant legal,
..................... ................

Director adjunct economic,
..........................

Director adjunct relaţii contractuale,
.....................................

Vizat
Oficiul juridicANEXA 7

LISTA
criteriilor de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul
cabinetelor de medicina primara

1. Semnalizarea cabinetului în zona - firma.
2. Autorizaţia sanitarã de funcţionare a cabinetului şi a punctelor de lucru.
3. Evaluarea unitãţii sanitare care oferã servicii medicale.
4. Programul de activitate afişat la loc vizibil şi respectarea acestuia. Pe perioada de absenta a medicului titular, sa fie afişat numele şi programul medicului înlocuitor.
5. Cabinetul medical va pune la dispoziţia asiguraţilor pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii medicale pentru persoanele asigurate facultativ.
6. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor afişate la loc vizibil.
7. Sala de asteptare dotatã corespunzãtor: ambient adecvat, scaune/canapea, masa, materiale informative.
8. Dotarea cabinetului cu aparatura şi mobilier, cel puţin în conformitate cu ordinul ministrului sãnãtãţii în vigoare.
9. Dotarea aparatului de urgenta (medicatie) cel puţin în conformitate cu baremurile în vigoare şi în termen de valabilitate.
10. Obligativitatea prezentei la cabinet a actelor care notifica activitatea medicalã:
- evidenta asiguraţilor: lista de capitatie actualizatã;
- registre: de consultaţii, vaccinari, gravide, dispensarizati, tratamente, deplasãri la domiciliu;
- fise de consultaţii şi anexe: bilete de externare, scrisori medicale, plan de recuperare, fişa gravidei, fişa de examen de bilanţ;
- caiet de evidenta stupefiante, retete cu timbru sec.
11. Medicul în timpul programului:
- comportament şi ţinuta în conformitate cu normele Codului de etica şi deontologie medicalã;
- consulta pacientul, stabileşte conduita: trimitere la investigaţii paraclinice, trimiteri la medicul de specialitate pentru diagnostic şi tratament, tratament inclusiv la domiciliu;
- consemneazã diagnosticul, tratamentul, recomandãrile în registrele de evidenta primara şi în fişa de consultatie;
- elibereazã retete parafate, semnate şi stampilate;
- elibereazã bilete de trimitere, concedii medicale, alte categorii de acte medicale, parafate, semnate şi stampilate;
- respecta confidenţialitatea actelor medicale.
12. Cadrul mediu sanitar în timpul programului:
- comportament şi ţinuta în conformitate cu normele Codului de etica şi deontologie medicalã;
- respecta confidenţialitatea actelor medicale;
- îndeplineşte atribuţiile menţionate în fişa postului şi considerate sarcini.

NOTA:
Criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, care se referã la diagnostic şi tratament, se elaboreazã de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate şi de Ministerul Sãnãtãţii Publice, se aproba prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi au caracter obligatoriu pentru toţi furnizorii.
Controlul respectãrii calitãţii serviciilor medicale se organizeazã de cãtre Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate şi casele de asigurãri de sãnãtate pe baza criteriilor de calitate elaborate de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate şi Ministerul Sãnãtãţii Publice.

ANEXA 8

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE CLINICE, PARACLINICE ŞI DE MEDICINA DENTARA

CAP. I
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE CLINICE

1. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA
A. Consultatia medicalã de specialitate
Consultatia medicalã de specialitate se acorda pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate pentru care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie, cu excepţia urgentelor şi a consultatiilor de control pentru afectiunile confirmate prevãzute în anexa nr. 10 la ordin, precum şi a serviciilor de acupunctura, fitoterapie, homeopatie şi planificare familialã, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultatie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fãrã alt bilet de trimitere.
Consultatia medicalã de specialitate cuprinde:
- anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitatii respective, stabilirea protocolului de explorari şi/sau interpretarea integrativa a explorarilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;
- unele manevre specifice pe care medicul le considera necesare, altele decât cele prevãzute la lit. B;
- stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legatura cu mãsurile terapeutice şi profilactice.
Casele de asigurãri de sãnãtate suporta contravaloarea a maximum trei consultaţii, din care, prima consultatie este iniţialã şi urmãtoarele sunt consultaţii de control pentru stabilirea diagnosticului şi tratamentului dacã medicul de specialitate considera la prima consultatie ca sunt necesare investigaţii suplimentare pentru confirmarea diagnosticului de prezumţie, cu al cãror rezultat pacientul se prezintã în alte zile.
Casele de asigurãri de sãnãtate suporta contravaloarea a doua consultaţii pentru cazurile cu diagnostic confirmat pentru care nu s-a stabilit schema terapeuticã, care sunt considerate consultaţii de control.
Consultatia de control se acorda:
- pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau aplicarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultatiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului, atunci când este necesarã prezentarea repetatã a pacientului la cabinet, sau pentru urmãrirea evoluţiei sub tratament a pacientului (solicitãri pentru care pacientul primeşte, dupã confirmarea diagnosticului şi stabilirea conduitei terapeutice, recomandare de la medicul de specialitate cu programarea acestor noi prezentãri). Medicul de specialitate va înscrie pe versoul biletului de trimitere primit de la medicul de familie sau de la un alt medic de specialitate şi care va fi depus la casa de asigurãri de sãnãtate, termenul la care va efectua consultatia de control.
- dupã o intervenţie chirurgicala sau ortopedica pana la vindecare, incluzând pansamentul plagii, manevrele chirurgicale impuse de anumite complicatii minore şi scoaterea firelor, scoaterea ghipsului, pe baza scrisorii medicale sau a biletului de externare din spital primit de la medicul care a îngrijit pacientul în spital;
- pentru afectiunile confirmate prevãzute în anexa nr. 10 la ordin, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate fãrã bilet de trimitere de la medicul de familie, conform unei periodicitati stabilite de medicul de specialitate, sau ori de câte ori apar complicatii sau decompensari ale afectiunii respective. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicalã, despre planul terapeutic stabilit, la un interval de 3-6 luni, dupã caz.
Stabilirea numãrului de puncte pe consultatieIniţialã Control
a) Consultatia copilului cu varsta cuprinsã
între 0-1 an 25 puncte 20 puncte
b) Consultatia copilului cu varsta cuprinsã
între 1-5 ani 20 puncte 15 puncte
c) Consultaţii peste varsta de 5 ani 15 puncte 10 punctePentru consultatiile punctate separat la lit. B pct. 1 în funcţie de afecţiuni, numãrul de puncte acordat este cel prevãzut la lit. B pct. 1 pentru consultatia iniţialã şi cu 5 puncte mai puţin pentru consultatia de control.
Se considera consultatie iniţialã prima prezentare a unui pacient în ambulatoriul de specialitate, la un anumit medic pentru o anumitã afectiune, în vederea stabilirii diagnosticului şi tratamentului, inclusiv preluarea unui pacient externat din spital pe baza biletului de ieşire din spital, pentru afectiunile diagnosticate, caz nou, în cursul internãrii. Se considera caz nou stabilirea pentru prima data la un asigurat a unui anumit diagnostic.
Se considera consultatie de control:
- prezentãrile ulterioare ale unui pacient la acelaşi medic (în afarã primei prezentãri) pentru acelaşi diagnostic pentru reevaluarea tratamentului, pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau aplicarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultatiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului, pentru care este necesarã prezentarea repetatã a pacientului la cabinet, sau pentru urmãrirea evoluţiei sub tratament a pacientului (solicitãri pentru care pacientul primeşte, dupã confirmarea diagnosticului şi stabilirea conduitei terapeutice, recomandare de la medicul de specialitate cu programarea acestor noi prezentãri), pana la vindecare sau stabilizare;
- controalele periodice ale unui pacient cu un diagnostic cunoscut, inclusiv controale dupã internari pentru acelaşi diagnostic pentru reevaluarea stãrii de sãnãtate şi a tratamentului;
- controalele dupã o intervenţie chirurgicala şi ortopedica pana la vindecare (inclusiv pansamentul plagii, scoaterea firelor şi manevrele chirurgicale impuse de anumite complicatii minore, scoaterea ghipsului).
Se deconteazã ca o consultatie de control şi urmãtoarele doua consultaţii ce au fost necesare pentru confirmarea diagnosticului de prezumţie, pe baza investigatiilor suplimentare solicitate de medicul de specialitate.
B. Servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate clinic:
1. Pachetul de servicii medicale de baza

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Nr. │ Denumire specialitate/serviciu │ Puncte │
│crt. │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A. │Alergologie şi imunologie clinica │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A1 │Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 │ │
│ │teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ) │ 7/test │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A2 │Teste de provocare nazala, oculara, bronsica │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A3 │Teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) │ 3/test │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A4 │Imunoterapie specifica cu vaccinuri alergenice standardizate │10/şedinţa│
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A5 │Peakflow metrie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A6 │Spirometrie (efectuare) │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A7 │Aerosoli/caz (şedinţa) │ 3 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A8 │Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │B) Cardiologie │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Consultatia de cardiologie include şi interpretarea EKG │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ B1 │Examen electrocardiografie (efectuare) │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ B2 │Interpretare EKG continuu (24 ore, Holter) │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ B3 │Interpretare Holter TA │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ B4 │Oscilometrie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ B5 │Efectuare EKG de efort │ 6 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │C) Chirurgie inclusiv chirurgie pediatrica şi chirurgie plastica - │ │
│ │microchirurgie reconstructiva*) │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Consultatia chirurgicala se puncteazã separat numai pentru alte afecţiuni │ │
│ │decât cele enumerate mai jos │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ Cc │Consultatia şi terapia chirurgicala (inclusiv anestezia localã) a: │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.1 │Panaritiului eritematos │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.2 │Panaritiului flictenular │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.3 │Panaritiului periunghial şi subunghial │ 22 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.4 │Panaritiului antracoid │ 22 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.5 │Panaritiului pulpar │ 22 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.6 │Panaritiului osos, articular, tenosinoval***) │ 22 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.7 │Flegmoanelor superficiale mana fãrã limfangita │ 22 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.8 │Flegmoanelor loja tenara, hipotenara, comisurale, tenosinovitelor │ 22 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.9 │Abcesului de pãrţi moi │ 22 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.10│Abcesului pilonidal***) │ 22 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.11│Furunculului │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.12│Furunculului antracoid, furunculozei │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.13│Hidrosadenitei │ 22 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.14│Celulitei │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Ce.15│Seromului posttraumatic │ 22 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.16│Arsurilor termice < 10% │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.17│Leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.18│Hematomului │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.19│Edemului dur posttraumatic │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.20│Plagilor tãiate superficiale │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.21│Plagilor intepate superficial │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.22│Degeraturilor (gr. I şi gr. II) │ 12 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.23│Flebopatiilor varicoase superficiale; ruptura pachet varicos │ 25 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.24│Adenoflegnionului │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.25│Supuratiilor postoperatorii │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.26│Consultatia, tratamentul şi îngrijirea piciorului diabetic (polinevrita, │ │
│ │supuratii, microangiopatie) │ 22 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.27│Consultatia şi terapia chirurgicala (inclusiv anestezia localã) a: │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.28│Afectiunilor mamare superficiale │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.29│Supuratiilor mamare profunde***) │ 25 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.30│Granulomului ombilical │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.31│Abcesului perianal │ 25 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.32│Fimozei (decalotarea, debridarea) │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.33│Consultatia şi terapia chirurgicala (inclusiv anestezia localã) a: │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.34│Polipului rectal procident (extirpare) │ 25 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.35│Tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.36│Tumorii scalpului, simpla │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cc.37│Tumorilor simple ale buzei │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ C.1 │Oscilometrie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ C.2 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ C.3 │Administrare intravenoasa de medicamente │ 4 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ C.4 │Endoscopie digestiva superioarã diagnostica (esofag, stomac, duoden) │ 30 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ D. │Dermatovenerologie │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│D.c. │Consultatia şi tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate (anestezie, │ │
│ │excizie, sutura, pansament) 1 │ 25 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ D.1 │Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ D.2 │Crioterapia/leziune │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ D.3 │Tratamente cu laser soft/leziune │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ D.4 │Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen local │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ D.5 │Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen generalã │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ D.6 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ E. │Diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Consultatia pentru diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice include şi │ │
│ │stabilirea unor regimuri alimentare specifice │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Ec.1 │Consultatia, tratamentul şi îngrijirea piciorului diabetic (polinevrita, │ │
│ │supuratii, microangiopatie) │ 22 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ E.2 │Examen electrocardiografie (efectuare) │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ E.3 │Oscilometrie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ E.4 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ E.5 │Administrare intravenoasa de medicamente │ 4 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ F. │Endocrinologie │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Consultatia de endocrinologie include şi stabilirea criteriilor │ │
│ │antropometrice, a curbelor de creştere, stabilirea unor regimuri alimentare │ │
│ │specifice │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ F.1 │Exoftalmometrie (aprecierea exoftalmiei) │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ F.2 │Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete) │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ F.3 │Administrare intravenoasa de medicamente │ 4 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ G. │Gastroenterologie │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ G.1 │Polipectomie endoscopica gastrica │ 50 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ G.2 │Polipectomie endoscopica rectosigmoidiana │ 50 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ G.3 │Polipectomie endoscopica colonica │ 70 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ G.4 │Colonoscopie diagnostica │ 45 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ G.5 │Bandare varice esofagiene │ 45 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ G.6 │Extracţie endoscopica corpi strãini │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ G.7 │Endoscopie digestiva superioarã diagnostica (esofag, stomac, duoden) │ 30 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ H. │Genetica medicalã │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Hc.1 │Consultatie şi sfat genetic (evaluarea riscului de recurenta şi precizarea │ │
│ │posibilitãţilor de a reduce acest risc) inclusiv morfometria │ 40 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ I. │Hematologie │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ I.1 │Punctie-biopsie osoasa cu amprenta │ 30 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ I.2 │Funcţie aspirat de maduva osoasa │ 12 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ J. │Neurologie, neuropsihiatrie infantila**) │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ J.c │Consultatia include şi interpretarea investigatiilor specifice │ 25 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ J.1 │Examen ultrasonografic extracranian al Cervico-cerebrale (Doppler, │ │
│ │echotomografie şi tehnici derivate) │ 45 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ J.2 │Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate │ 45 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ J.3 │Examen electromiografic │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ J.4 │Examen electroneurografic │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ J.5 │Determinarea potentialelor evocate: │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│J.5.a│vizuale │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│J.5.b│de trunchi cerebral (auditive) │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│J.5.c│somatoestezice │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ J.6 │Examen electroencefalografic standard │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ J.7 │Examen electroencefalografic cu probe de stimulare │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ J.8 │Examen electroencefalografic cu mapping │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ J.9 │Video - electroencefalografie │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│J.10 │Consiliere psihologicã copii - psiholog │ 30 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│J.11 │ Psihodiagnostic psiholog │ 30 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Jc.12│Consultatie logopedie*) │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │*) Pentru copiii sub 6 ani 20 puncte │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ K. │Nefrologie │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ K.1 │Examen electrocardiografie (efectuare) │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ K.2 │Administrare intravenoasa de medicamente │ 4 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ K.3 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ L. │Oncologie medicalã │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Lc.1 │Consultatie şi prim-ajutor pentru supuratii │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ L.1 │Infiltratii peridurale │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ L.2 │Administrare intravenoasa de medicamente │ 4 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ L.3 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ L.4 │Bronhoscopie │ 30 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ L.5 │Endoscopie digestiva superioarã diagnostica (esofag, stomac, duoden) │ 30 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ M. │Obstetrica-ginecologie │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Consultatia obstetricala şi/sau ginecologica include şi recoltarea secretiei│ │
│ │vaginale, recoltarea secretiei mamelonare, colposcopie şi/sau vulvoscopie, │ │
│ │histeroscopie diagnostica, histeroscopie cu biopsie, aplicarea şi │ │
│ │îndepãrtarea unui sterilet, recomandarea unui produs de contraceptie │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ M.1 │Ablatia unui polip sau fibrom cervical │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ M.2 │Conizatia cu ansa diatermica sau cu bisturiul │ 25 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ M.3 │Manevre de mica chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau Bartholin cu│ │
│ │marsupializare, polipi, vegetatii vulva, vagin, col │ 22 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ M.4 │Tratamente locale: badijonaj, lavaj/caz*) │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ M.5 │Recoltare pentru test Babes-Papanicolau │ 8 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ M.6 │Extracţie de corpi strãini │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ M.7 │Administrare intravenoasa de medicamente │ 4 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ M.8 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │*) Pentru alte cazuri decât cele de mica chirurgie │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ N. │Oftalmologie │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Consultatia oftalmologica include şi explorarea funcţiei aparatului │ │
│ │lacrimal, determinarea acuitatii vizuale, prescripţia corectiei optice, │ │
│ │examinare digitala a tensiunii oculare, examinarea motilitatii oculare, │ │
│ │examen în lumina difuza │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ N.1 │Biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia │ 12 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ N.2 │Determinarea refractiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie*), │ │
│ │astigmometrie) │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ N.3 │Explorarea câmpului vizual (perimetrie) │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ N.4 │Explorarea funcţiei binoculare (test Worth, Maddox, sinoptofor) examen │ │
│ │diplopie │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ N.5 │Tonometrie; proba provocare; oftalmodinamometrie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ N.6 │Extractia corpilor strãini │ 13 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ N.7 │Tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular │ │
│ │(salazion, tumori benigne care nu necesita plastii intinse, chist, flegmon, │ │
│ │abces, sutura unei plagi, intervenţii chirurgicale estetice) │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ N.8 │Tratamentul chirurgical al pterigionului │ 25 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ N.9 │Abrazia corneei; termocauterizarea corneei; crioaplicatii │ 12 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│N.10 │Tratament cu LASER la polul posterior │ 40 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│N.11 │Tratamentul cu LASER la polul anterior │ 30 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│N.12 │Tratamentul ortoptic/şedinţa │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│N.13 │Biometrie │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│N.14 │Injectare subconjunctivala, retrobulbara de medicamente │ 4 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│N.15 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │*) Se deconteazã numai pentru copii. │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ O. │Otorinolaringologie │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Consultatia ORL include: examen nas-sinusuri, examen buco-faringoscopic, │ │
│ │rinoscopie posterioarã, examenul laringoscopic şi hipofaringoscopic, │ │
│ │examenul otoscopic, examen vestibular, examen nervi cranieni │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ O.1 │Examen fibroscopic nas, cavum, laringe │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ O.2 │Tamponament posterior │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ O.3 │Funcţie sinusala, lavaj, tratament local/caz │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ O.4 │Tratament chirurgical colectie: sept, flegmon, periamigdalian, furunculul │ │
│ │CAE │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ O.5 │Extracţie corpi strãini │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ O.6 │Tamponament anterior │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ O.7 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ O.8 │Cura chirurgicala a othematomului │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ O.9 │Audiometrie la casti sau în camp liber vocala sau tonala │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│O.10 │Foniatrie │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│O.11 │Aerosoli/caz │ 3 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│O.12 │Tratament chirurgical al sinechiei septo-turbinare │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│O.13 │Impedanta │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│O.14 │Tratament chirurgical al traumatismelor ORL │ 25 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│O.15 │Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale │ 18 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│O.16 │Proceduri endoscopice nazale şi sinusale │ 30 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│O.17 │Exercitii pentru tulburãri de vorbire (şedinţa) logoped │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│O.18 │Investigarea psihoacustica a vocii psiholog │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│O.19 │Psihoterapie sugestiva armata în afonii psihogene (şedinţa) psiholog │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Oc.1 │Consultatie*) logopedie │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │*) Pentru copii sub 6 ani 20 puncte │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ P. │Ortopedie şi traumatologie inclusiv ortopedie pediatrica │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Consultatia ortopedica iniţialã sau de control dupã caz, se raporteazã │ │
│ │pentru patologie osoasa netraumatica şi necongenitala altele decât cele │ │
│ │enumerate mai jos; consultaţii de control pentru patologia traumatica şi │ │
│ │congenitala care a necesitat aparat gipsat se raporteazã numai pentru │ │
│ │scoaterea gipsului la vindecare │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Consultatia şi tratamentul ortopedic (inclusiv înlocuirea gipsului dacã a │ │
│ │fost necesarã) al: │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Pc.1 │Luxatiei, entorsei sau fracturii antebratului, pumnului, gleznei, oaselor │ │
│ │carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange │ 25 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Pc.2 │Entorsei sau luxatiei patelei, umarului; disjunctie acromio-claviculara; │ │
│ │fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii │ │
│ │tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); leziune de menisc; │ │
│ │instabilitate acuta de genunchi; ruptura musculara │ 32 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Pc.3 │Fracturii femurului; luxatiei, entorsei, fracturii de gamba cu aparat │ │
│ │cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii │ │
│ │musculare │ 40 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Pc.4 │Consultatia şi tratamentul unei osteonecroze aseptice (osteocondroze) la │ │
│ │nivelul scafoidului tarsian, semilunar, cap metatarsian II sau III etc. │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Pc.5 │Consultatia şi tratamentul unei infectii osoase (osteomielita, osteita) la │ │
│ │falange │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Pc.6 │Consultaţii de control postoperatorii ale unei tuberculoze osteoarticulare │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Pc.7 │Consultatie, examen diagnostic şi tratament în displazia luxanta a soldului │ │
│ │în primele 6 luni │ 30 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Pc.8 │Consultatia şi tratamentul piciorului stramb congenital în primele 3 luni │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Pc.9 │Consultatia şi tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat │ │
│ │valg │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Pc.10│Consultatia şi tratamentul plagilor contuze ale membrelor, fenomenelor │ │
│ │posttraumatice: hematom, serom, edem; retusuri de bont │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ P.1 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ P.2 │Administrare intravenoasa de medicamente │ 4 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ P.3 │Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete) │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ R. │Pneumologie │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ R.1 │Bronhoscopie │ 30 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ R.2 │Citirea fiecãrei serii de 10 clisee MRF │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ R.3 │Spirometrie │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ R.4 │Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ R.5 │Extragere bronhoscopica de corpi strãini din cãile respiratorii │ 35 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ R.6 │Peakflow metrie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ R.7 │Aerosoli/caz (şedinţa) │ 3 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ R.8 │Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 │ │
│ │teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ) │ 7/test │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ R.9 │Teste de provocare nazala, oculara, bronsica │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│R.10 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│R.11 │Administrare intravenoasa de medicamente │ 4 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ S. │Psihiatrie inclusiv pediatrica, neuropsihiatrie infantila**) │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Sc.1 │Consultatia iniţialã include: anamneza, evaluare psihologicã, stabilirea │ │
│ │obiectivelor psihoterapeutice şi a metodelor de tratament; durata medie 40 │ │
│ │de minute │ 45 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Sc.2 │Consultatia de control include: efectuarea şi/sau interpretarea unor │ │
│ │investigaţii complementare specifice (examen psihologic: QI, ancheta │ │
│ │socialã, teste, scale clinice) şi nespecifice, reevaluari, psihoeducatia │ │
│ │pacientului, familialã, terapie educaţionalã; durata medie 30 de minute │ 25 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ S.1 │Examen ultrasonografic extracranian al Cervico-cerebrale (Doppler, │ │
│ │echotomografie şi tehnici derivate) │ 45 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ S.2 │Examen electroencefalografic standard │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ S.3 │Examen electroencefalografic cu probe de stimulare │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ S.4 │Examen electroencefalografic cu mapping │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ S.5 │Video - electroencefalografie │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ S.6 │Psihoterapie individualã (psihoze, tulburãri obsesiv-compulsive, tulburãri │ │
│ │fobice, tulburãri de anxietate, distimii, adictii) │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ S.7 │Psihoterapie de grup (psihoze, tulburãri obsesiv-compulsive, tulburãri │ │
│ │fobice, tulburãri de anxietate, distimii, adictii) │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ S.8 │Consiliere psihiatrica nespecifica pentru pacient │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ S.9 │Consiliere psihologicã copii - psiholog │ 30 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Sc.3 │Psihodiagnostic psiholog │ 30 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Sc.4 │Consultatie*) logopedie │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │*) Pentru copii sub 6 ani 20 puncte │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ T. │Radioterapie │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ T.1 │Acte de RT de inalta energie protocolul de tratament │ 50 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ T.2 │Acte de RT cu energii medii şi joase protocol de tratament (atât pentru │ │
│ │afectiunile tumorale maligne, cat şi pentru cele benigne) │ 25 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ T.3 │Acte de curieterapie │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│T.3.a│Protocol de tratament pentru curieterapie interstitiala şi endocavitara │ 50 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│T.3.b│Aplicatori radioactivi pentru curieterapie de contact de scurta durata │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ U. │Reumatologie │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ U.1 │Infiltratii peridurale │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ U.2 │Mezoterapie │ 8 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ U.3 │Blocaje nervi periferici │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ U.4 │Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool, fenol, toxina botulinica) │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ U.5 │Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete) │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ U.6 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ U.7 │Administrare intravenoasa de medicamente │ 4 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ V. │Urologie │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Consultatia de urologie include şi montarea, înlocuirea şi scoaterea │ │
│ │cateterelor sau sondelor uretrale │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Vc.1 │Consultatie şi terapie chirurgicala (inclusiv anestezia) pentru leziuni │ │
│ │traumatice, abcese, hematoame organe genitale masculine │ 12 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ V.1 │Dilatatia stricturii uretrale │ 8 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ V.2 │Secţiunea optica a stricturii uretrale │ 12 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ V.3 │Uretroscopie ambulatorie │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ V.4 │Cateterismul uretrovezical "a demeure" pentru retenţie completa de urina │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ V.5 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ V.6 │Administrare intravenoasa de medicamente │ 4 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ X. │Medicina interna; geriatrie şi gerontologie │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ X.1 │Administrare intravenoasa de medicamente │ 4 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ X.2 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ X.3 │Aspiratie gastrica diagnostica şi terapeuticã │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ X.4 │Colonoscopie diagnostica │ 45 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ X.5 │Examen electrocardiografic (efectuare) │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ X.6 │Interpretare EKG continuu (24 ore, Holter) │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ X.7 │Interpretare Holter TA │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ X.8 │Oscilometrie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ X.9 │Endoscopie digestiva superioarã diagnostica (esofag, stomac, duoden) │ 30 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│X.10 │Spirometrie │ 10 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│X.11 │Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor │ 15 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│X.12 │Teste de provocare nazala, oculara, bronsica │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│X.13 │Aerosoli/caz (şedinţa) │ 3 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│X.14 │Examen electrocardiografic de efort (efectuare) │ 6 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│X.15 │Extracţie endoscopica corpi strãini │ 20 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ Y. │Pediatrie │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Consultatia de pediatrie include şi stabilirea criteriilor antropometrice, a│ │
│ │curbelor de creştere cat şi stabilirea unor regimuri alimentare specifice │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Yc.1 │Consultatie şi prim-ajutor pentru plagi intepate, tãiate, contuze, entorse, │ │
│ │fracturi │ 25 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ Y.1 │Imunoterapia specifica │3/şedinţa │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ Y.2 │Peakflow metrie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ Y.3 │Aerosoli/caz (şedinţa) │ 3 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ Y.4 │Teste de provocare nazala, oculara, bronsica │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ Y.5 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ Y.6 │Administrare intravenoasa de medicamente │ 4 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ Y.7 │Endoscopie digestiva superioarã diagnostica (esofag, stomac, duoden) │ 30 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ Z. │Planificare familialã │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ Z.1 │Recoltare pentru test Babes-Papanicolau │ 8 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ Z.2 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ Z.3 │Administrare intravenoasa de medicamente │ 4 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ Z.4 │Test de sarcina │ 8 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ Q. │Acupunctura, fitoterapie, homeopatie (maximum 4 proceduri/zi maximum 10 zile│ 5/ │
│ │de tratament) │procedura │
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
_________
*) Serviciile medicale chirurgicale se acorda de medici în concordanta cu
specialitatea chirurgicala obţinutã.
**) Medicii cu specialitate neuropsihiatrie infantila pot efectua şi raporta
atât servicii medicale cuprinse la lit. J, cat şi servicii medicale
cuprinse la lit. S.
***) Aceste servicii se deconteazã numai pentru furnizorii care au sala de
operaţii.NOTA:
a) Serviciile medicale se acorda de cãtre medicul de specialitate care a acordat consultatia numai în cazurile considerate necesare în vederea stabilirii diagnosticului sau/şi a aplicãrii conduitei terapeutice.
b) Medicii de specialitate pot efectua ecografii cuprinse la cap. II pct. 1, ca o consecinta a actului medical propriu pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului sau pe baza de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate inclusiv de la medicul de familie, şi dacã în cabinetul medical respectiv exista aparatura medicalã necesarã şi medicii de specialitate respectivi au obţinut competenta confirmatã prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice. Pentru efectuarea acestui serviciu, furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie cu casele de asigurãri de sãnãtate, acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice.

2. Pachetul minimal de servicii medicalea) consultatie medicalã iniţialã pentru constatarea situaţiei
de urgenta (include toate serviciile medicale necesare,
în limita competentei medicului de specialitate acordate
pentru rezolvarea situaţiei care pune în pericol viata
pacientului şi/sau bilet de trimitere pentru internare în
spital pentru cazurile care depãşesc posibilitãţile de
rezolvare în ambulatoriul de specialitate) -15 puncte

b) consultatie medicalã iniţialã pentru depistarea de boli cu
potenţial endemo-epidemic (examen obiectiv, diagnostic -15 puncte/
prezumptiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru caz confirmat
confirmare şi tratament)Se raporteazã şi se deconteazã o singura consultatie per persoana pentru fiecare situaţie de urgenta constatatã pentru fiecare boala cu potenţial endemo-epidemic suspicionata şi confirmatã.

3. Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativa) consultatie medicalã iniţialã pentru constatarea situaţiei de
urgenta (include toate serviciile medicale necesare, în limita
competentei medicului de specialitate acordate pentru rezolvarea
situaţiei care pune în pericol viata pacientului şi/sau bilet de
trimitere pentru internare în spital pentru cazurile care
depãşesc posibilitãţile de rezolvare în ambulatoriul de
specialitate) -15 puncte
b) consultatie medicalã iniţialã pentru depistarea de boli cu
potenţial endemo-epidemic (examen obiectiv, diagnostic
prezumptiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru -15 puncte/
confirmare şi tratament) caz confirmatSe raporteazã şi se deconteazã o singura consultatie per persoana pentru fiecare situaţie de urgenta constatatã şi pentru fiecare boala cu potenţial endemo-epidemic suspicionata şi confirmatã.
c) servicii medicale acordate copilului cu varsta cuprinsã între 0 şi 18 ani. Se acorda serviciile medicale prevãzute la pct. 1 - Pachetul de servicii medicale de baza

CAP. II
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE PARACLINICE

1. Pachetul de servicii medicale de baza în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice

┌──────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Tarif maximal│
│ Nr. │ │ │ decontat de │
│ crt. │ Cod │ Denumirea analizei │ casa de │
│ │ │ │asigurãri de │
│ │ │ │ sãnãtate │
├──────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ - Hematologie │
├──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ 1 │ 2 │ ● │ 8 │ 0 │ 7 │ 0 │Hemoleucograma completa - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │hemoglobina, hematocrit, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │numaratoare eritrocite, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │numaratoare leucocite, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │numaratoare trombocite, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │formula leucocitara, indici │ │
│ │ │ │ │ │ │ │eritrocitari*1) │ 12,08 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 2 │ 2 │ ● │ 8 │ 0 │ 4 │ 0 │Numaratoare reticulocite*1) │ 2,68 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 3 │ 2 │ │ 8 │ 0 │ 3 │ 0 │Examen citologic al frotiului sanguin*3) │ 16,04 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 4 │ 2 │ ● │ 8 │ 1 │ 0 │ 0 │VSH*1) │ 2,27 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 5 │ 2 │ ● │ 8 │ 6 │ 0 │ 1 │Timp de coagulare │ 2,62 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 6 │ 2 │ ● │ 8 │ 6 │ 0 │ 2 │Timp de sangerare │ 2,54 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 7 │ 2 │ ● │ 8 │ 6 │ 2 │ 1 │Timp Quick, activitate de protrombina*1) │ 6,22 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 8 │ 2 │ ● │ 8 │ 6 │ 0 │ 3 │INR*1) (Internaţional Normalised Ratio) │ 7,35 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 9 │ 2 │ ● │ 8 │ 6 │ 2 │ 2 │APTT │ 10,59 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 10 │ 2 │ ● │ 8 │ 2 │ 1 │ 1 │Determinare grup sanguin ABO (la gravida*1) │ 6,50 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 11 │ 2 │ ● │ 8 │ 2 │ 1 │ 2 │Determinare grup sanguin Rh (la gravida*1) │ 6,78 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 12 │ 2 │ ● │ 8 │ 2 │ 3 │ 0 │Anticorpi specifici anti Rh (la gravida*1) │ 6,50 │
├──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ - Biochimie │
├──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ 13 │ 2 │ ● │ 1 │ 1 │ 2 │ 0 │Uree serica*1) │ 5,05 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 14 │ 2 │ ● │ 1 │ 1 │ 3 │ 0 │Acid uric seric*1) │ 5,05 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 15 │ 2 │ ● │ 1 │ 1 │ 4 │ 0 │Creatinina serica*1) **) │ 5,10 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 16 │ 2 │ ● │ 1 │ 5 │ 1 │ 0 │Calciu ionic seric*1) │ 6,78 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 17 │ 2 │ ● │ 1 │ 5 │ 1 │ 1 │Calciu seric total*1) │ 4,62 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 18 │ 2 │ ● │ 1 │ 5 │ 7 │ 0 │Magneziemie*1) │ 4,62 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 19 │ 2 │ ● │ 8 │ 3 │ 9 │ 0 │Sideremie*1) │ 6,12 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 20 │ 2 │ ● │ 1 │ 3 │ 1 │ 0 │Glicemie*1) │ 4,95 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 21 │ 2 │ ● │ 1 │ 4 │ 2 │ 0 │Colesterol seric total*1) │ 4,95 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 22 │ 2 │ ● │ 1 │ 4 │ 0 │ 4 │Trigliceride serice*1) │ 6,07 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 23 │ 2 │ ● │ 1 │ 4 │ 4 │ 1 │HDL colesterol (numai în HTA*1)) │ 7,05 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 24 │ 2 │ ● │ 1 │ 4 │ 4 │ 3 │LDL (numai în HTA*1)) │ 6,63 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 25 │ 2 │ ● │ 1 │ 4 │ 0 │ 0 │Lipide totale serice │ 5,39 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 26 │ 2 │ ● │ 1 │ 0 │ 2 │ 0 │Proteine totale serice*1) │ 6,07 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 27 │ 2 │ ● │ 4 │ 6 │ 0 │ 0 │TGO*1) │ 5,02 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 28 │ 2 │ ● │ 4 │ 6 │ 1 │ 0 │TGP*1) │ 5,05 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 29 │ 2 │ ● │ 4 │ 7 │ 2 │ 0 │Fosfataza alcalina*1) │ 6,71 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 30 │ 2 │ ● │ 3 │ 2 │ 1 │ 0 │Fibrinogenemie*1) │ 11,79 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 31 │ 2 │ ● │ 4 │ 6 │ 8 │ 0 │Gama GT │ 6,89 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 32 │ 2 │ ● │ 4 │ 5 │ 0 │ 0 │LDH │ 7,66 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 33 │ 2 │ ● │ 1 │ 1 │ 5 │ 0 │Bilirubina totalã; directa*1) │ 5,05 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 34 │ 2 │ ● │ 4 │ 9 │ 6 │ 1 │Electroforeza proteinelor serice*1) │ 13,09 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 35 │ 2 │ ● │ 4 │ 9 │ 6 │ 2 │Electroforeza lipidelor serice │ 14,75 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 36 │ 2 │ ● │ 6 │ 0 │ 2 │ 1 │VDRL*1) │ 4,74 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 37 │ 2 │ ● │ 6 │ 0 │ 2 │ 2 │RPR*1) │ 4,73 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 38 │ 2 │ ● │ 6 │ 0 │ 2 │ 3 │Confirmare TPHA*1), *4) │ 10,58 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 39 │ 2 │ ● │ 2 │ 4 │ 0 │ 0 │Test Gutthrie │ 10,31 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 40 │ 2 │ ● │ 1 │ 5 │ 6 │ 0 │Determinare litiu │ 10,45 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│40 bis│ 2 │ ● │ 1 │ 0 │ 2 │ 6 │Hemoglobina glicozilata │ 19,47 │
├──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ - Imunologie │
├──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ 41 │ 2 │ ● │ 6 │ 2 │ 5 │ 0 │ASLO*1) │ 9,89 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 42 │ 2 │ ● │ 6 │ 6 │ 9 │ 2 │Factor rheumatoid │ 8,05 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 43 │ 2 │ ● │ 6 │ 6 │ 9 │ 1 │Proteina C reactiva*1) │ 9,19 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 44 │ 2 │ ● │ 6 │ 7 │ 3 │ 1 │IgA, seric │ 12,72 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 45 │ 2 │ ● │ 6 │ 7 │ 3 │ 2 │IgE seric │ 12,32 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 46 │ 2 │ ● │ 6 │ 7 │ 3 │ 3 │IgM seric │ 13,00 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 47 │ 2 │ ● │ 6 │ 7 │ 3 │ 4 │IgG seric │ 12,72 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 48 │ 2 │ ● │ 5 │ 5 │ 4 │ 0 │Imunofixare │ 7,70 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 49 │ 2 │ ● │ 6 │ 7 │ 8 │ 0 │Crioglobuline │ 5,39 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 50 │ 2 │ ● │ 1 │ 0 │ 9 │ 1 │Complement seric │ 9,34 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 51 │ 2 │ ● │ 6 │ 2 │ 0 │ 5 │Depistare Chlamydii │ 16,83 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 52 │ 2 │ ● │ 6 │ 2 │ 0 │ 6 │Depistare Helicobacter Pylori │ 18,60 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 53 │ 2 │ ● │ 5 │ 5 │ 6 │ 0 │Testare HIV (la gravida*1) │ 28,68 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 54 │ 2 │ ● │ 4 │ 0 │ 6 │ 0 │TSH │ 17,66 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 55 │ 2 │ ● │ 4 │ 0 │ 4 │ 0 │FT4 │ 17,94 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 56 │ 2 │ ● │ 6 │ 3 │ 9 │ 1 │Ag Hbe*2) │ 49,43 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 57 │ 2 │ ● │ 6 │ 3 │ 9 │ 2 │Ag HBs (screening)*2) │ 26,84 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 58 │ 2 │ ● │ 6 │ 2 │ 0 │ 1 │Anti-HAV IgM*2) │ 35,31 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 59 │ 2 │ ● │ 6 │ 2 │ 0 │ 2 │Anti-HBc*2) │ 28,25 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 60 │ 2 │ ● │ 6 │ 2 │ 0 │ 3 │Anti-Hbe*2) │ 32,48 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 61 │ 2 │ ● │ 6 │ 2 │ 0 │ 4 │Anti HCV*2) │ 55,91 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 62 │ 2 │ ● │ 4 │ 1 │ 3 │ 0 │STH cu stimulare │ 25,42 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 63 │ 2 │ ● │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │FSH │ 20,53 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 64 │ 2 │ ● │ 4 │ 3 │ 2 │ 2 │LH │ 20,53 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 65 │ 2 │ ● │ 4 │ 3 │ 2 │ 3 │Estradiol │ 20,53 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 66 │ 2 │ ● │ 4 │ 3 │ 0 │ 0 │Cortizol │ 24,01 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 67 │ 2 │ ● │ 4 │ 3 │ 3 │ 2 │Progesteron │ 21,81 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 68 │ 2 │ ● │ 4 │ 3 │ 3 │ 1 │Prolactina │ 21,81 │
├──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ - Exudat faringian │
├──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ 69 │ 2 │ ● │ 5 │ 0 │ 6 │ 1 │Cultura*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)│ 14,28 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 70 │ 2 │ ● │ 7 │ 0 │ 1 │ 1 │Cultura fungi │ 7,44 │
├──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ - Examene sputa │
├──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ 71 │ 2 │ ● │ 5 │ 0 │ 0 │ 1 │Examen microscopic nativ │ 4,59 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 72 │ 2 │ ● │ 5 │ 0 │ 4 │ 1 │Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen │ 13,00 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 73 │ 2 │ ● │ 5 │ 0 │ 3 │ 1 │Examen microscopic colorat Gram │ 6,12 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 74 │ 2 │ ● │ 5 │ 0 │ 6 │ 2 │Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) │ 14,28 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 75 │ 2 │ ● │ 7 │ 0 │ 1 │ 2 │Cultura fungi │ 7,44 │
├──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ - Analize de urina │
├──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ 76 │ 2 │ ● │ 3 │ 4 │ 5 │ 0 │Examen complet de urina (sumar + sediment)*1) │ 8,05 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 77 │ 2 │ ● │ 5 │ 0 │ 4 │ 2 │Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen │ 13,00 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 78 │ 2 │ ● │ 5 │ 0 │ 6 │ 3 │Urocultura*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pozitive) │ 17,31 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 79 │ 2 │ ● │ 2 │ 2 │ 0 │ 0 │Dozare glucoza urinara*1) │ 4,24 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 80 │ 2 │ ● │ 2 │ 0 │ 3 │ 0 │Dozare proteine urinare*1) │ 5,08 │
├──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ - Examene materii fecale │
├──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ 81 │ 2 │ ● │ 7 │ 1 │ 2 │ 0 │Examen coproparazitologic (3 probe)*1) │ 10,74 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 82 │ 2 │ ● │ 5 │ 0 │ 6 │ 4 │Coprocultura*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pozitive) │ 19,57 │
├──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ - Examene din secretii vaginale │
├──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ 83 │ 2 │ ● │ 5 │ 0 │ 0 │ 2 │Examen microscopic nativ │ 4,24 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 84 │ 2 │ ● │ 7 │ 3 │ 4 │ 0 │Examen microscopic colorat │ 5,36 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 85 │ 2 │ ● │ 9 │ 1 │ 6 │ 0 │Examen Babes-Papanicolau*1) │ 33,90 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 86 │ 2 │ ● │ 5 │ 0 │ 6 │ 5 │Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) │ 17,49 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 87 │ 2 │ ● │ 7 │ 0 │ 1 │ 3 │Cultura fungi (inclusiv fungigrama pentru culturi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pozitive) │ 15,90 │
├──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ - Examene din secretii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi │
├──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ 88 │ 2 │ ● │ 5 │ 0 │ 3 │ 2 │Examen microscopic colorat │ 5,36 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 89 │ 2 │ ● │ 5 │ 0 │ 6 │ 6 │Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) │ 17,45 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 90 │ 2 │ ● │ 5 │ 0 │ 7 │ 0 │Cultura germeni anaerobi (inclusiv antibiograma pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │ │culturi pozitive) │ 19,99 │
├──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ - Examen lichid punctie │
├──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ 91 │ 2 │ ● │ 5 │ 0 │ 3 │ 3 │Examen microscopic/frotiu │ 4,95 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 92 │ 2 │ ● │ 5 │ 0 │ 6 │ 7 │Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) │ 18,15 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 93 │ 2 │ ● │ 9 │ 1 │ 7 │ 0 │Citodiagnostic lichid punctie │ 27,69 │
├──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ - Examen sudoare │
├──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ 94 │ 2 │ ● │ 2 │ 8 │ 4 │ 0 │Ionoforeza pilocarpinica │ 14,53 │
├──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ - Examinari histopatologice │
├──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ 95 │ 2 │ ● │ 9 │ 0 │ 0 │ 0 │Piesa prelucrata la parafina │ 26,41 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 96 │ 2 │ ● │ 9 │ 0 │ 2 │ 1 │Bloc inclus la parafina cu diagnostic histopatologic │ 34,75 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 97 │ 2 │ ● │ 9 │ 0 │ 2 │ 0 │Diagnostic histopatologic pe lama │ 15,68 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 98 │ 2 │ ● │ 9 │ 0 │ 1 │ 0 │Examen histopatologic cu coloratii speciale │ 107,06 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 99 │ 2 │ ● │ 9 │ 0 │ 2 │ 2 │Citodiagnostic sputa prin incluzii parafina │ 39,27 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 100 │ 2 │ ● │ 9 │ 0 │ 2 │ 3 │Citodiagnostic secretie vaginala │ 28,30 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 101 │ 2 │ ● │ 9 │ 0 │ 2 │ 4 │Examen citohormonal │ 26,13 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 102 │ 2 │ ● │ 9 │ 0 │ 2 │ 5 │Citodiagnostic lichid de punctie │ 27,69 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 103 │ 2 │ ● │ 9 │ 0 │ 3 │ 0 │Teste imunohistochimice*) │ 81,85/set │
├──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ - Examinari radiologice │
├──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ 104 │ │ │ │ │ │ │Radiografie craniana standard în 2 planuri*1) │ 11,06 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 105 │ │ │ │ │ │ │Radiografie craniana în proiectie specialã*1) │ 16,84 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 106 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologie pãrţi ale scheletului în 2 planuri*1) │ 14,25 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 107 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologie torace osos sau pãrţi ale lui în mai multe │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planuri*1) │ 17,75 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 108 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologie centura scapulara sau pelvina fãrã │ │
│ │ │ │ │ │ │ │substanta de contrast*1) │ 14,70 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 109 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologie pãrţi ale coloanei vertebrale, mai puţin │ │
│ │ │ │ │ │ │ │coloana cervicala*1) │ 18,04 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 110 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic alte articulatii fãrã substanta de contrast│ │
│ │ │ │ │ │ │ │sau functionale cu TV*1) │ 13,49 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 111 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic coloana vertebrala completa, mai puţin │ │
│ │ │ │ │ │ │ │coloana cervicala*1) │ 30,17 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 112 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic coloana cervicala în cel puţin 3 planuri*1)│ 26,53 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 113 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic torace ansamblu inclusiv ex. Rx.-scopic │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(eventual cu bol opac)*1) │ 23,19 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 114 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic organe ale gatului sau ale planseului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │bucal*1) │ 22,28 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 115 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui*1) │ 22,89 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 116 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic de vizualizare generalã a abdomenului nativ│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în cel puţin 2 planuri*1) │ 14,25 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 117 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic esofag ca serviciu independent, inclusiv │ │
│ │ │ │ │ │ │ │radioscopie │ 19,11 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 118 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │duodenojejunal) cu substanta de contrast nonionica*1) │ 43,37 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 119 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinãrii │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pana la regiunea ileo-cecala, inclusiv substanta │ 66,11 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 120 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin │ │
│ │ │ │ │ │ │ │subtire pe sonda duodenala │ 76,57 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 121 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare │ 41,39 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 122 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic tract urinar (urografie minutata) cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │substanta de contrast nonionica │ 227,44 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 123 │ │ │ │ │ │ │Examen radiologic retrograd de uretra sau vezica urinara │ │
│ │ │ │ │ │ │ │cu substanta de contrast nonionica │ 173,90 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 124 │ │ │ │ │ │ │Cistografie de reflux cu substanta de contrast nonionica │ 220,00 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 125 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic uretra, vezica urinara la copil cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │substanta de contrast nonionica │ 176,64 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 126 │ │ │ │ │ │ │Pielografie │ 212,26 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 127 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic cu substanta de contrast nonionica a │ │
│ │ │ │ │ │ │ │uterului şi oviductului │ 278,98 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 128 │ │ │ │ │ │ │Mamografie în 2 planuri*1) │ 25,48 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 129 │ │ │ │ │ │ │Sialografia, galactografia, sinusuri cu contrast, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │fistulografia cu substanta de contrast nonionica │ 178,31 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 130 │ │ │ │ │ │ │Flebografia de extremitati │ 192,40 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 131 │ │ │ │ │ │ │Tomografia plana │ 48,22 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 132 │ │ │ │ │ │ │Angiografia carotidiana cu substanta de contrast nonionica│ 233,04 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 133 │ │ │ │ │ │ │P.E.G. │ 15,16 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 134 │ │ │ │ │ │ │Radiofotografia medicalã (MRF)*1) │ 3,94 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 135 │ │ │ │ │ │ │CT craniu cu substanta de contrast nonionica │ 228,94 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 136 │ │ │ │ │ │ │CT regiune gat cu substanta de contrast nonionica │ 238,81 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 137 │ │ │ │ │ │ │CT regiune toracica cu substanta de contrast nonionica │ 259,27 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 138 │ │ │ │ │ │ │CT abdomen cu substanta de contrast (nonionica) adm. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │intravenos │ 262,00 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 139 │ │ │ │ │ │ │CT pelvis cu substanta de contrast (nonionica) adm. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │intravenos │ 245,62 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 140 │ │ │ │ │ │ │CT coloana vertebrala cu substanta de contrast nonionica │ 243,36 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 141 │ │ │ │ │ │ │CT membre cu substanta de contrast nonionica │ 244,56 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 142 │ │ │ │ │ │ │Ecografie generalã (abdomen + pelvis)*1) │ 29,11 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 143 │ │ │ │ │ │ │Ecografie abdomen*1) │ 16,07 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 144 │ │ │ │ │ │ │Ecografie pelvis*1) │ 13,65 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 145 │ │ │ │ │ │ │Radioscopie cardiopulmonara*1) │ 15,31 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 146 │ │ │ │ │ │ │Radiografie retroalveolara │ 6,50 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 147 │ │ │ │ │ │ │Radiografie panoramica │ 23,19 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 148 │ │ │ │ │ │ │CT craniu fãrã substanta de contrast nonionica │ 53,37 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 149 │ │ │ │ │ │ │CT regiune gat fãrã substanta de contrast nonionica │ 43,67 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 150 │ │ │ │ │ │ │CT regiune toracica fãrã substanta de contrast nonionica │ 104,01 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 151 │ │ │ │ │ │ │CT abdomen fãrã substanta de contrast (nonionica) adm. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │intravenos │ 104,78 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 152 │ │ │ │ │ │ │CT pelvis fãrã substanta de contrast (nonionica) adm. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │intravenos │ 53,98 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 153 │ │ │ │ │ │ │CT coloana vertebrala fãrã substanta de contrast nonionica│ 43,51 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 154 │ │ │ │ │ │ │CT membre │ 37,91 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 155 │ │ │ │ │ │ │Radiografie de membre*1) │ 13,65 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 156 │ │ │ │ │ │ │EKG*1) │ 10,52 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 157 │ │ │ │ │ │ │Spirometrie*1) │ 9,85 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 158 │ │ │ │ │ │ │Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor │ 13,34 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 159 │ │ │ │ │ │ │Oscilometrie*1) │ 5,01 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 160 │ │ │ │ │ │ │EEG │ 11,67 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 161 │ │ │ │ │ │ │Electromiografie │ 16,08 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 162 │ │ │ │ │ │ │Peak-flowmetrie │ 2,43 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 163 │ │ │ │ │ │ │Endoscopie gastro-duodenala*1) │ 21,98 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 164 │ │ │ │ │ │ │Ecocardiografie M + 2 D │ 16,07 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 165 │ │ │ │ │ │ │Ecocardiografie + Doppler │ 22,59 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 166 │ │ │ │ │ │ │Ecocardiografie + Doppler color │ 33,51 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 167 │ │ │ │ │ │ │Ecografie de vase (vene) │ 15,16 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 168 │ │ │ │ │ │ │Ecografie de vase (artere) │ 18,20 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 169 │ │ │ │ │ │ │Ecocardiografie │ 16,07 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 170 │ │ │ │ │ │ │Ecografie de organ │ 15,16 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 171 │ │ │ │ │ │ │Ecografie fetala │ 20,87 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 172 │ │ │ │ │ │ │Ecografie transfontanerala │ 20,87 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 173 │ │ │ │ │ │ │Scintigrafia: osoasa, renala, hepatica, tiroidiana, a │ │
│ │ │ │ │ │ │ │cãilor biliare, cardiaca │ 272,87 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 174 │ │ │ │ │ │ │RMN cu substanta de contrast │ 435,90 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 175 │ │ │ │ │ │ │RMN fãrã substanta de contrast │ 278,23 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 176 │ │ │ │ │ │ │Osteodensitometrie DEXA │ 22,30 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 177 │ │ │ │ │ │ │Ergometrie │ 22,30 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 178 │ │ │ │ │ │ │Electrocardiografie continua (24 de ore, Holter) │ 19,50 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 179 │ │ │ │ │ │ │Holter TA │ 43,30 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 180 │ │ │ │ │ │ │Ecocardiografie transesofagiana │ 55,60 │
└──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘NOTA 1:
* 1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
* 2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru contactii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
* 3) Se deconteazã numai dacã este efectuat de medicul de laborator.
* 4) Se deconteazã numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fãrã recomandarea medicului de familie sau specialist, pe rãspunderea medicului de laborator.

*) Un set cuprinde 4-10 teste, la recomandarea medicului oncolog.
**) La fiecare determinare a creatininei serice se raporteazã la casele de asigurãri de sãnãtate filtratul glomerular folosindu-se formula Cockroft-Gault:[140 - varsta (ani)] x G (kg)
FG (ml/min) = ────────────────────────────-
72 x sCr (mg/dL)


unde:
FG = filtrat glomerular;
G = greutate corporalã;
sCr = concentratia creatininei serice.
Dacã subiectul este femeie, formula de mai sus se înmulţeşte cu 0,85.

NOTA 2:
Filmele radiologice şi substantele folosite sunt incluse în tarife.

NOTA 3:
Investigaţiile cu substanta de contrast se efectueazã în situaţia în care au fost epuizate toate celelalte posibilitãţi de explorare cu justificarea acestora de cãtre medicul de specialitate din ambulatoriu care are bolnavul în observatie. Investigaţiile cu substanta de contrast pentru cazurile care necesita internarea se efectueazã în condiţiile de mai sus, solicitandu-se şi avizul medicului şef al sectiei în care urmeazã sa fie internat bolnavul.
Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistica medicalã.

NOTA 4:
Pentru medicii cu specialitãţi medicale clinice:
a) Serviciile prevãzute la poziţiile: 164-168 se deconteazã numai pentru medicii din specialitatile: cardiologie, medicina interna, geriatrie şi gerontologie.
b) Serviciile prevãzute la poziţia 170 se deconteazã numai pentru medicii din specialitatile: diabet, nutritie şi boli metabolice, endocrinologie, urologie, medicina interna, geriatrie şi gerontologie.
c) Serviciile prevãzute la poziţia 169 se deconteazã numai pentru medicii din specialitatile: cardiologie, medicina interna, geriatrie şi gerontologie, pediatrie.
d) Serviciile prevãzute la poziţia 171 se deconteazã numai pentru medicii din specialitatea genetica medicalã.
e) Serviciile prevãzute la poziţia 172 se deconteazã numai pentru medicii din specialitatea pediatrie.
2. Pachetul de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice pentru persoanele care se asigura facultativ
Investigaţiile paraclinice sunt cele cuprinse la pct. 1 şi se recomanda numai pentru situaţiile în care medicul de familie sau, dupã caz, medicul de specialitate considera necesar a se efectua aceste servicii, pentru: gravide, copii cu varste între 0 şi 18 ani.

CAP. III
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE MEDICINA DENTARA PREVENTIVE ŞI A TRATAMENTELOR DE MEDICINA DENTARA ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE DE MEDICINA DENTARA

1. Pachetul de servicii medicale de baza de medicina dentara preventive şi a tratamentelor de medicina dentara
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────────────────────┐
│ │ │ │ Suma decontatã de CAS │
│ │ │ ├─────┬──────┬───────────┤
│COD │ ACTE TERAPEUTICE │Tarife│Copii│ │Beneficiari│
│ │ │ │între│peste │ai legilor │
│ │ │ │0-18 │18 ani│ speciale │
│ │ │ │ ani │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│1. │Consultatie │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│1.1 │Consultatie primara, stabilirea diagnosticului şi elaborarea │ │ │ │ │
│ │planului de tratament*) │ 10,70│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│1.2 │Consultatie secundarã, diagnostic şi plan de tratament complex │ 13,40│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│1.3 │Model de studiu │ 10,70│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│1.4 │Radiografie retroalveolara/radiografie inclusiv filmul │ 5,00│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│1.5 │Radiografie panoramica inclusiv filmul │ 17,80│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│2. │Terapia cariei simple │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│2.1 │Tratamentul cariilor pe 1 suprafata prin obturatie cu amalgam**) │ 13,40│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│2.2 │Tratamentul cariilor pe 2 suprafeţe prin obturatii cu amalgam**) │ 16,10│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│2.3 │Tratamentul cariilor pe 3 suprafeţe prin obturatii cu amalgam**) │ 18,80│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│2.4 │Tratamentul cariilor pe 1 suprafata prin obturatie cu material │ │ │ │ │
│ │compozit**) │ 19,60│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│2.5 │Tratamentul cariilor pe 2 suprafeţe prin obturatii cu material │ │ │ │ │
│ │compozit**) │ 21,50│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│2.6 │Tratamentul cariilor pe 3 suprafeţe prin obturatii cu material │ │ │ │ │
│ │compozit**) │ 22,30│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│2.7 │Aplicarea sistemelor de retenţie extemporanee │ 5,40│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│2.8 │Aplicarea sistemelor de retenţie prefabricate (per stift) │ 10,70│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│2.9 │Tratamentul hiperesteziei dentinare/dinte │ 4,40│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│ │*) Se efectueazã o singura consultatie pe an pentru un asigurat │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│ │**) Garanţia pentru obturatie este de 2 ani │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│3. │Tratamentul afectiunilor pulpare │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│3.1 │Pansament calmant │ 5,40│100% │ 100% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│3.2 │Coafaj indirect │ 8,00│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│3.3 │Coafaj direct │ 18,80│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│3.4 │Pulpectomie vitala cu obturatie canal la monoradiculari (include │ │ │ │ │
│ │anestezia) │ 24,10│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│3.5 │Pulpectomie vitala cu obturatie canal la pluriradiculari (include │ │ │ │ │
│ │anestezia) │ 26,80│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│3.6 │Amputatie vitala │ 18,80│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│3.7 │Pulpectomie devitala cu obturatie canal la pluriradiculari │ 24,10│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│3.8 │Tratamentul gangrenei pulpare cu obturatie canal la monoradiculari│ 26,80│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│3.9 │Tratamentul gangrenei pulpare cu obturatie canal la │ │ │ │ │
│ │pluriradiculari │ 32,20│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│3.10│Dezobturarea canalelor radiculare - per canal │ 8,80│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│3.11│Îndepãrtarea corpilor strãini din canale │ 13,40│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│4. │Tratamentul paradontitelor apicale │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│4.1 │Tratamentul paradontitei apicale acute prin drenaj endodontic │ 8,80│100% │ 100% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│4.2 │Tratamentul paradontitei apicale acute prin drenaj endodontic + │ │ │ │ │
│ │incizie mucoperiostala + osteotomie transmaxilara │ 19,60│100% │ 100% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│4.3 │Tratamentul paradontitei apicale cronice + obturatie canal la │ │ │ │ │
│ │monoradiculari │ 26,80│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│4.4 │Tratamentul paradontitei apicale cronice + obturatie canal la │ │ │ │ │
│ │pluriradiculari │ 33,90│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│4.5 │Obturatie la dintii devitali cu amalgam │ 26,80│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│4.6 │Obturatie la dintii devitali cu compozite │ 26,80│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│5. │Tratamentul afectiunilor parodontiului marginal │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│5.1 │Tratamentul abcesului parodontal │ 8,00│100% │ 100% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│5.2 │Echilibrarea ocluzala prin slefuire selectiva/şedinţa │ 10,70│100% │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│5.3 │Contentie provizorie prin ligaturi de sarma │ 8,00│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│5.4 │Chiuretaj în camp închis/dinte │ 13,40│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│5.5 │Tratamentul aftei bucale/şedinţa │ 5,40│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│5.6 │Tratamentul gingivostomatitelor/şedinţa │ 8,00│100% │ 100% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│5.7 │Detartraj manual supra şi subgingival pe dinte │ 5,40│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│5.8 │Detartraj mecanic supra şi subgingival pe dinte │ 7,10│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│6. │Tratamente chirurgicale buco-dentare │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│6.1 │Anestezie localã de contact │ 2,70│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│6.2 │Anestezie cu infiltratie │ 8,00│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│6.3 │Extracţie de dinti sau resturi de dinti monoradiculari (include │ │ │ │ │
│ │anestezia) │ 19,60│100% │ 60% │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│6.4 │Extracţie de dinti sau resturi de dinti pluriradiculari (include │ │ │ │ │
│ │anestezia) │ 22,31│100% │ 60% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│6.5 │Extracţie alveoloplastica (include anestezia) │ 29,50│100% │ 60% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│6.6 │Extracţie cu alveolotomie (include anestezia) │ 33,00│100% │ 60% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│6.7 │Extracţie dinti temporari (include anestezia) │ 13,40│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│6.8 │Extracţie la hemofilici, diabetici sau handicapati (include │ │ │ │ │
│ │anestezia) │ 34,90│100% │ 60% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│6.9 │Chiuretaj alveolar*) │ 4,40│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│6.10│Extracţie dinti paradontotici (include anestezia) │ 16,10│ │ 60% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│6.11│Tratamentul hemoragiei/alveolitei postextractionale │ 8,80│100% │ 100% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│6.12│Tratamentul pericoronaritelor cu decapusonare │ 13,40│100% │ 100% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│6.13│Tratamentul de urgenta al plagilor buco-maxilo-faciale │ 24,10│100% │ 100% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│6.14│Imobilizarea de urgenta a luxatiilor dentare │ 24,10│100% │ 100% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│6.15│Imobilizarea de urgenta a fracturilor maxilare │ 37,40│100% │ 100% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│6.16│Reducerea luxatiilor temporomandibulare │ 13,40│100% │ 100% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│6.17│Control postoperator │ 7,10│100% │ 100% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│ │*) Nu se efectueazã în aceeaşi şedinţa în care a fost extras │ │ │ │ │
│ │dintele respectiv │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│7. │Tratamente protetice │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│7.1 │Proteza acrilica parţialã cu 1-7 dinti*) │300,80│ │ 40% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│7.2 │Proteza acrilica parţialã cu peste 7 dinti*) │351,00│ │ 40% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│7.3 │Proteza acrilica totalã*) │401,10│ │ 40% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│7.4 │Reparatie simpla proteza acrilica │ 21,50│ │ 100% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│7.5 │Reparatie + 1 croset (pentru fiecare croset suplimentar se adauga │ │ │ │ │
│ │30.000 lei) │ 21,50│ │ 100% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│7.6 │Reparatie + 1 dinte (pentru fiecare dinte suplimentar se adauga │ │ │ │ │
│ │40.000 lei) │ 21,50│ │ 100% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│7.7 │Individualizarea protezelor acrilice/şedinţa │ 5,40│ │ 100% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│7.8 │Reconstituire corono-radiculara │ 28,60│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│7.9 │Coroana acrilica │ 32,20│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│7.10│Coroana metalicã │ 40,20│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│7.11│Element intermediar │ 40,20│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│ │*) Termenul de înlocuire a unei proteze monomaxilare este de 5 ani│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│8. │Tratamente ortodontice │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│8.1 │Deconditionarea obiceiurilor vicioase (sugare a degetului, │ │ │ │ │
│ │deglutitie infantila, respiratie orala) prin placuta, │ │ │ │ │
│ │vestiboloorala şi scut lingual │160,50│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│8.2*│Deconditionarea tulburarilor functionale prin aparate ortodontice,│ │ │ │ │
│ │inclusiv tratamentul antrenajului invers prin inel/gutiere + │ │ │ │ │
│ │barbita şi capelina │240,10│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│8.3 │Tratamentul angrenajului invers prin exercitii cu spatula/şedinţa │ 8,80│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│8.4*│Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformatiilor │ │ │ │ │
│ │congenitale │267,60│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│8.5 │Slefuirea în scop ortodontic/dinte │ 8,00│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│8.6*│Reparatie aparat ortodontic │ 21,50│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│8.7 │Mentinatoare de spaţiu mobile │214,10│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│8.8*│Activare aparat ortodontic/şedinţa │ 3,60│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│ │Pentru pct. 8 "Tratamente ortodontice", actele terapeutice notate │ │ │ │ │
│ │(*) ţin numai de competenta medicilor de specialitate în │ │ │ │ │
│ │ortodontie │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│9. │Activitãţi profilactice │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│9.1 │Consultatie în cadrul dispensarizarii (include şi: │ 12,50│100%*│ 40% │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│ │- educaţie pentru sãnãtate bucodentara │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│ │- determinarea indicelui de placa bacteriana │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│ │- determinarea indicilor de inflamatie parodontala │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│ │- educaţia pentru individualizarea tehnicilor de îndepãrtare a │ │ │ │ │
│ │placii bacteriene/şedinţa) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│9.2 │Periaj dentar profesional/şedinţa │ 13,40│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│9.3 │Clatiri bucale cu soluţii fluorurate/şedinţa │ 10,40│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│9.4 │Fluorizari locale cu soluţii/arcada*) │ 8,80│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│9.5 │Fluorizari locale cu lacuri/arcada**) │ 12,50│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│9.6 │Fluorizari locale cu geluri în conformatoare/arcada**) │ 24,00│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│9.7 │Sigilari ale santurilor şi fosetelor cu glassionomeri/dinte***) │ 13,40│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│9.8 │Sigilari ale santurilor şi fosetelor cu materiale compozite/dinte │ 21,50│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│9.9 │Educaţie pentru deconditionarea obiceiurilor vicioase/şedinţa │ 8,00│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│9.10│Exercitii de reeducare funcţionalã/şedinţa │ 8,80│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│9.11│Exercitii de miogimnastica/şedinţa │ 8,80│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│9.12│Tratament antiinflamator gingival fizioterapic │ 8,00│100% │ │ 100% │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
│9.13│Control oncologic preventiv confirmat │ 26,80│100% │ 100% │ 100% │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴───────────┘Pentru pct. 9 "Activitãţi profilactice":
*) o procedura decontatã la 3 luni;
**) o procedura decontatã la 6 luni;
***) o procedura decontatã la 2 ani.

Pentru copiii cu varsta cuprinsã între 0-18 ani, serviciile medicale preventive de medicina dentara se acorda trimestrial, iar pentru ţinerii în varsta de 18-26 de ani, dacã sunt elevi, studenţi şi dacã nu realizeazã venituri dîn munca, se acorda de doua ori pe an.

NOTA 1:
Competenta pentru dentisti este pentru codurile:
1.1, 1.2, 1.3
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2
4.5, 4.6, 5.7, 5.8
9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8
9.9, 9.10, 9.11, 9.12

NOTA 2:
Serviciile de medicina dentara prevãzute în pachetul de servicii de baza pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentisti, cu excepţia celor de la pct. 8 "Tratamente ortodontice" menţionate în nota.

NOTA 3:
Codurile pentru serviciile medicale de urgenta de medicina dentara sunt urmãtoarele:
3.1, 4.1, 4.2
5.1, 5.6
6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16
7.4, 7.5, 7.6, 8.6
2. Pachetul minimal de servicii medicale de medicina dentara în ambulatoriul de specialitate de medicina dentara
Se acorda servicii medicale de urgenta de medicina dentara prevãzute la punctul 1 NOTA 3 de mai sus.
3. Pachetul de servicii medicale de medicina dentara în ambulatoriul de specialitate pentru persoanele care se asigura facultativ pentru sãnãtate, conform legii.
a) se acorda serviciile medicale de urgenta de medicina dentara prevãzute la NOTA 3 de la pct. 1;
b) se acorda serviciile medicale de medicina dentara de la pct. 1, corespunzãtoare copiilor cu varste cuprinse între 0 şi 18 ani.

ANEXA 9

MODALITĂŢILE DE PLATA
în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru
specialitatile clinice, paraclinice şi de medicina dentara

ART. 1
Plata serviciilor din asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi de medicina dentara se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte sau în lei.
ART. 2
(1) Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã medicilor de specialitate din specialitatile clinice contravaloarea serviciilor medicale prezentate în anexa nr. 8 la ordin, numai dacã aceste servicii sunt efectuate în cabinetele medicale ale acestora şi interpretate de medicii respectivi, luând în calcul numãrul de puncte aferent fiecãrui serviciu medical şi valoarea stabilitã pentru un punct.
(2) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sãnãtãţii Publice, altele decât medici, sa exercite profesii prevãzute în Nomenclatorul de funcţii al Ministerului Sãnãtãţii Publice, care presteazã activitãţi conexe actului medical sau sunt în relatie contractualã cu cabinetele de libera practica pentru servicii conexe actului medical, pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat serviciile respective, servicii efectuate de aceştia şi cuprinse în anexa nr. 8 la ordin, dacã sunt considerate indispensabile în stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice.
ART. 3
(1) Numãrul total de puncte raportat pentru consultatiile, serviciile medicale şi tratamentele acordate de medicii de specialitate din specialitatile clinice nu poate depãşi numãrul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare urmãtoarele:
a) unui program de lucru de 7 ore/zi, îi corespunde un numãr de 28 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultatie = 15 minute);
b) punctajul aferent serviciilor medicale şi tratamentelor acordate nu poate depãşi 150 de puncte în medie pe zi, corespunzãtor unui program de lucru de 7 ore/zi;
c) în vederea asigurãrii calitãţii serviciilor medicale, în cadrul unui program de 7 ore/zi/medic, se pot acorda şi raporta la casa de asigurãri de sãnãtate servicii medicale şi tratamente corespunzãtoare unui punctaj de 150 de puncte în medie pe zi, în condiţiile în care numãrul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi, este mai mic sau egal cu 19 consultaţii.
În situaţia în care programul de lucru este mai mare de 35 ore/saptamana, punctajul aferent numãrului de servicii medicale şi tratamente menţionat mai sus creste corespunzãtor. Pentru situaţiile prevãzute la art. 45 alin. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 , în care programul de lucru nu poate depãşi 17,5 ore/saptamana, punctajul aferent numãrului de servicii medicale şi tratamente menţionat mai sus, scade corespunzãtor.
În situaţia în care adresabilitatea asiguraţilor la cabinetul medical depãşeşte nivelul prevederilor menţionate mai sus se vor întocmi liste de asteptare pentru serviciile medicale programabile sau la cererea asiguratului, se pot acorda consultaţii, servicii medicale şi tratamente contra cost.
(2) Serviciile conexe actului medical, efectuate în paralel cu activitatea medicalã, prestate de persoanele sau cabinetele de practica organizate conform legii, menţionate la art. 2 alin. (2), pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat, în vederea decontãrii de casele de asigurãri de sãnãtate cu care sunt în relatie contractualã, complementar cu activitatea corespunzãtoare programului propriu de lucru. Punctajul aferent serviciilor conexe actului medical nu poate depãşi 200 de puncte în medie pe zi, cuvenite celui care le presteazã, reprezentând consultaţii şi/sau servicii, dupã caz. La contractele furnizorilor de servicii medicale, încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate, se vor anexa: actele doveditoare privind relaţia contractualã dintre furnizorul de servicii medicale şi furnizorul de servicii conexe actului medical, din care sa reiasã calitatea de angajat sau de prestator de servicii în cabinetul de practica organizat conform <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 598/2001 , acte adiţionale care sa conţinã datele de identitate ale persoanelor care presteazã servicii conexe actului medical, avizul de libera practica, programul de activitate, tipul de servicii conform anexei nr. 8 la ordin.
ART. 4
(1) Suma cuvenitã lunar medicilor de specialitate din specialitatile clinice se calculeazã prin înmulţirea numãrului total de puncte realizat, cu respectarea prevederilor art. 3, în luna respectiva, ca urmare a serviciilor medicale acordate, cu valoarea minima garantatã pentru un punct pe serviciu medical. Numãrul de puncte pentru fiecare serviciu medical este prevãzut în anexa nr. 8 la ordin.
(2) Numãrul total de puncte realizat în fiecare luna se majoreazã în raport cu:
a) condiţiile în care se desfãşoarã activitatea; majorarea este cu pana la 100% pe baza criteriilor aprobate prin ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, în vigoare.
Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenta medicalã ambulatorie de specialitate la care se aplica majorãrile de mai sus şi procentul de majorare corespunzãtor se stabilesc anual de autoritãţile de sãnãtate publica împreunã cu casele de asigurãri de sãnãtate şi consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucureşti.
b) gradul profesional, pentru care valoarea de referinta a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestaţia medicului primar, numãrul total de puncte se majoreazã cu 20%. Aceasta majorare nu se aplica medicilor care lucreazã exclusiv în: acupunctura, fitoterapie şi homeopatie şi planificare familialã precum şi furnizorilor de servicii conexe actului medical. Recalcularea numãrului total de puncte se face din luna urmãtoare lunii în care s-a depus la casa de asigurãri de sãnãtate dovada confirmãrii gradului profesional.
(3) Valoarea minima garantatã pentru un punct pe serviciu medical este unica pe ţara, este valabilã pentru un an şi este în valoare de 0,45 lei.
(4) Valoarea unui punct pe serviciu medical se regularizeazã trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmãtoare încheierii fiecãrui trimestru, în funcţie de fondul aferent trimestrului respectiv destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialitatile clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte şi de numãrul de puncte efectiv realizat în trimestrul respectiv, şi reprezintã valoarea definitiva a unui punct pe serviciu medical, unica pe ţara pentru trimestrul respectiv. Valoarea definitiva a unui punct pe serviciu nu poate fi mai mica decât valoarea minima garantatã a unui punct pe serviciu.
(5) Fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitatile clinice se defalcheaza pe trimestre.
ART. 5
(1) Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care sunt în relaţii contractuale contravaloarea serviciilor medicale prezentate în anexa nr. 8 la ordin. Tarifele decontate de casele de asigurãri de sãnãtate sunt cele negociate pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice şi nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevãzute în anexa nr. 8 la ordin.
(2) Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã furnizorilor de servicii medicale clinice ecografii cuprinse în anexa nr. 8 la ordin, în condiţiile prevãzute la lit. b din nota de la cap. I, pct. 1 din anexa nr. 8, la tarife negociate care nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevãzute în aceeaşi anexa.
ART. 6
(1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale paraclinice şi de un furnizor de servicii medicale clinice (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale clinice) cu casa de asigurãri de sãnãtate se au în vedere:
a) numãrul de investigaţii paraclinice;
b) tarifele negociate.
Numãrul de investigaţii paraclinice negociat între furnizorii de investigaţii paraclinice, furnizorii de servicii medicale clinice (numai pentru ecografii) şi casele de asigurãri de sãnãtate se stabileşte în limita numãrului de investigaţii paraclinice necesar pe total judeţ, determinat de casele de asigurãri de sãnãtate, autoritãţile de sãnãtate publica şi de consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucureşti, cu încadrarea în 90% din suma prevãzutã cu aceasta destinaţie. La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de analize medicale de laborator, respectiv cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie imagistica medicalã, casele de asigurãri de sãnãtate vor avea în vedere criteriile prevãzute în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 12 la ordin.
(2) Numãrul investigatiilor paraclinice negociat este orientativ, existând obligaţia încadrãrii în valoarea totalã a contractului/actului adiţional, defalcata pe trimestre şi luni. Pentru situaţiile de urgenta ce pot apare în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, casele de asigurãri de sãnãtate analizeazã aceste situaţii şi cu avizul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, la solicitarea acestora, vor încheia cu furnizorii de servicii medicale paraclinice un act adiţional de suplimentare a valorii contractate, utilizând sumele neconsumate de cãtre alţi furnizori de servicii paraclinice şi/sau diferenţa de 10% din suma prevãzutã pentru serviciile medicale paraclinice ce nu a fost contractatã, cu încadrarea în limita fondului aprobat cu aceasta destinaţie. Pentru serviciile medicale paraclinice programabile, furnizorii întocmesc liste de asteptare.
(3) Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor efectua direct toate tipurile de investigaţii paraclinice contractate cu casele de asigurãri de sãnãtate şi nu vor încheia subcontracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea unor anumite tipuri de investigaţii paraclinice.
(4) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2006 cu destinaţia servicii medicale paraclinice se contracteazã de casele de asigurãri de sãnãtate prin încheiere de acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnãrii acestora. Valoarea actului adiţional la contractul iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de contractare a sumelor iniţiale.
ART. 7
(1) Biletul de trimitere pentru investigaţiile paraclinice se întocmeşte în trei exemplare. Un exemplar rãmâne la medicul care a fãcut trimiterea şi doua exemplare sunt înmânate asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice. Furnizorul de servicii medicale paraclinice pãstreazã un exemplar şi depune la casa de asigurãri de sãnãtate celãlalt exemplar cu ocazia raportarii lunare a activitãţii. Modelul biletului de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, prezentat în anexa nr. 13 la ordin, este unic pe ţara, utilizarea acestuia fiind obligatorie.
(2) Furnizorul de servicii medicale paraclinice, în situaţia în care nu poate efectua toate serviciile paraclinice conform biletului de trimitere sau le efectueazã contra cost la cererea pacientului, va anula cu o linie pe cele doua exemplare serviciile paraclinice neefectuate, fãrã a avea posibilitatea înlocuirii sau a adaugarii altor investigaţii paraclinice.
(3) Fiecare casa de asigurãri de sãnãtate isi organizeazã modul de verificare a biletelor de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, în acest sens stabilindu-şi evidente proprii.
ART. 8
Serviciile de inalta performanta (RMN şi CT) se acorda în baza documentelor de solicitare pentru astfel de servicii, prevãzute în anexa nr. 20 la ordin, care se întocmesc în 2 exemplare, din care unul rãmâne la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de inalta performanta iar celãlalt exemplar se transmite lunar de cãtre acesta la casa de asigurãri de sãnãtate cu care a încheiat contract.
ART. 9
Lista serviciilor medicale de medicina dentara preventive şi a tratamentelor de medicina dentara, tarifele pentru fiecare serviciu medical de medicina dentara, serviciile medicale de medicina dentara pentru care se încaseazã contribuţie personalã din partea asiguratului şi condiţiile acordãrii acestora sunt prevãzute în anexa nr. 8 la ordin.
ART. 10
(1) Decontarea serviciilor medicale de medicina dentara furnizate se face în limita sumei contractate de fiecare cabinet medical de medicina dentara cu casa de asigurãri de sãnãtate. Suma contractatã se defalcheaza pe trimestre şi pe luni.
(2) La stabilirea sumei contractate se au în vedere:
a) suma alocata fiecãrei case de asigurãri de sãnãtate pentru servicii de medicina dentara;
b) numãrul de medici de medicina dentara şi dentisti care sunt în relaţii contractuale cu casa de asigurãri de sãnãtate;
c) gradul profesional. Pentru medicul primar, suma stabilitã conform lit. a) şi b) se majoreazã cu 20% iar pentru medicul care nu a obţinut un grad profesional, aceasta suma se diminueazã cu 20%;
d) suma stabilitã conform lit. a), b) şi c) se ajusteaza în funcţie de programul de activitate, având în vedere volumul serviciilor de medicina dentara contractate;
(3) Suma orientativa medie/medic/luna la nivel naţional este de 1.100 lei, corespunzãtoare unui program de 7 ore în medie/zi.
(4) Suma defalcata trimestrial se regularizeazã în funcţie de serviciile de medicina dentara prestate şi raportate. La regularizarea trimestriala se au în vedere: fondul trimestrial aferent cu aceasta destinaţie, sumele neconsumate în trimestrul respectiv şi în cel anterior, sumele cu care s-a depãşit suma corespunzãtoare trimestrului anterior.
(5) Pentru încadrarea în suma defalcata trimestrial cabinetele de medicina dentara pot întocmi pentru asiguraţii în varsta de peste 18 ani liste de asteptare pentru furnizarea serviciilor de medicina dentara. În cazul în care listele de asteptare depãşesc 60 de zile pentru un asigurat, casele de asigurãri de sãnãtate vor analiza suma prevãzutã trimestrial, cu încadrarea în sumele alocate cu aceasta destinaţie, potrivit alin. (2) lit. a).
ART. 11
În tarifele tratamentelor protetice sunt incluse şi cheltuielile aferente activitãţilor de tehnica dentara. Plata acestora se face de cãtre reprezentantul legal al cabinetului de medicina dentara direct cãtre laboratorul de tehnica dentara autorizat conform legii.
ART. 12
Radiografia retroalveolara şi panoramica se deconteazã direct medicului de medicina dentara sau medicului radiolog, pe baza tarifelor prevãzute în anexa nr. 8 la ordin. Radiografia panoramica se deconteazã direct medicului de medicina dentara, dacã are competenta necesarã sa efectueze serviciul medical respectiv.
ART. 13
Casele de asigurãri de sãnãtate ţin evidenta serviciilor de medicina dentara pe fiecare asigurat.
ART. 14
Reprezentantul legal factureaza caselor de asigurãri de sãnãtate, lunar, şi depune la casa de asigurãri de sãnãtate în primele 3 zile lucrãtoare ale lunii urmãtoare, activitatea realizatã conform contractului încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate, care se verifica de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate. Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectiva.
ART. 15
(1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corecteaza la sfârşitul trimestrului, odatã cu recalcularea drepturilor bãneşti cuvenite medicilor de specialitate.
(2) Erorile de calcul constatate dupã expirarea unui trimestru, în cazul specialitatilor clinice, se corecteaza pana la sfârşitul anului, astfel: suma corespunzãtoare numãrului de puncte plãtit eronat în plus sau în minus fata de cel efectiv realizat, într-un trimestru anterior, se calculeazã în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea definitiva a punctului, stabilitã pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectand fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitiva a punctului pentru trimestrul respectiv.
(3) În cazul erorilor de calcul constatate la raportarea serviciilor paraclinice şi de medicina dentara, fondul aferent acestor servicii din trimestrul în care se constata eroarea se majoreazã sau se diminueazã cu suma corespunzãtoare erorilor constatate în trimestrul anterior.
(4) În situaţia în care dupã încheierea anului financiar precedent se constata erori de calcul aferente acestuia, sumele plãtite în plus sau în minus se regularizeazã conform legii.
ART. 16
Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialitatile clinice, paraclinice şi de medicina dentara care nu se regãsesc în anexa nr. 8 la ordin, precum şi a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratului (fãrã recomandare medicalã sau fãrã a îndeplini condiţiile care îi permit adresare directa) sau în situaţia în care asiguratul nu accepta programare pe listele de asteptare se suporta de cãtre asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinetul/laboratorul medical, pentru care se elibereazã chitanţa fiscalã, cu indicarea serviciului prestat.
ART. 17
(1) În cabinetele medicale/laboratoarele din ambulatoriul de specialitate, organizate conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pot fi angajaţi numai medici şi/sau dentisti, precum şi alte categorii de personal în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, cu excepţia persoanelor care isi desfãşoarã activitatea în cabinete organizate conform <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 598/2001 . Medicul de specialitate are obligaţia sa stabileascã programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru aceste categorii de personal. Medicii sau dentistii angajaţi nu raporteazã activitate medicalã proprie, activitatea acestora fiind raportatã de cãtre reprezentantul legal; medicii de specialitate din specialitatile clinice şi de medicina dentara pot prescrie medicamente cu sau fãrã contribuţie personalã, folosind formularul-tip cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. Intreaga activitate a cabinetului se desfãşoarã respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurãri de sãnãtate.
(2) Pentru specialitatile clinice cabinetele medicale individuale organizate conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pot raporta în vederea decontãrii numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al cabinetului medical respectiv, precum şi servicii conexe actului medical, conform prevederilor art. 3 alin. (2).
ART. 18
Pentru unitãţile sanitare care nu sunt organizate conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 , privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, contractele de furnizare de servicii medicale se încheie de cãtre reprezentantul legal al unitãţii sanitare în structura cãreia se afla aceste unitãţi şi casa de asigurãri de sãnãtate.
ART. 19
Casele de asigurãri de sãnãtate şi autoritãţile de sãnãtate publica au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie intalniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenta medicalã ambulatorie de specialitate, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificãrilor apãrute în actele normative şi vor stabili împreunã cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate mãsurile ce se impun pentru îmbunãtãţirea activitãţii. Neparticiparea medicilor la aceste intalniri nu îi exonereaza de rãspunderea nerespectãrii hotãrârilor luate cu acest prilej.

ANEXA 10

LISTA
cuprinzând afectiunile care, dupã confirmarea ca
fiind un caz nou, permit prezentarea direct la medicul de
specialitate din ambulatoriul de specialitate

1. Infarct miocardic - o data pe luna, în primele 3 luni de la externarea din spital
2. Angina instabila - o data pe luna timp de 3 luni de la stabilizare
3. Purtatorii de proteze valvulare şi pace-maker
4. Malformatii congenitale şi boli genetice
5. Insuficienta renala cronica sub dializa
6. Insuficienta cardiaca clasa III-IV NYHA
7. Poliartrita reumatoida cu factor reumatoid pozitiv, inclusiv formele sale clinice (sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrita cronica juvenila)
8. Bolile de colagen-vasculare (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozita, vasculite sistemice)
9. Leucemiile acute (limfoide şi nonlimfoide)
10. Leucemia mieloida cronica
11. Leucemia limfatica cronica
12. Aplazia medulara
13. Mielomul multiplu
14. Limfoame non-Hodgkin nodale şi extranodale
15. Boala Hodgkin
16. Anemii hemolitice endo- şi exoeritrocitare
17. Trombocitemia hemoragica
18. Thalasemia majorã
19. Histiocitozele
20. Mastocitoza maligna
21. Telangectazia hemoragica ereditara
22. Purpura trombocitopenica idiopatica
23. Trombocitopatii
24. Purpura trombotica trombocitopenica
25. Boala von Willebrand
26. Coagulopatiile ereditare
27. Tumori mamare
28. Tumori maligne - pe durata tratamentului oncologic
29. Tumori cu potenţial malign pana la elucidarea diagnosticului
30. Diabet zaharat sub tratament cu insulina şi/sau antidiabetice orale
31. Cirozele hepatice decompensate şi compensate
32. Boala Wilson
33. Malaria
34. Tuberculoza
35. Mucoviscidoza
36. Boala Addison
37. Diabet insipid
38. Psihoze
39. Miastenia gravis
40. Boala Parkinson
41. Hemofilie
42. Bolnavi cu revascularizatie percutanata, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu by-pass coronarian
43. Status posttransplant de organe
44. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice pana la vindecare
45. Gravide cu risc obstetrical crescut
46. Prematuritatea (în primul an de viata)
47. Malnutritie proteinenergetica (în primii 3 ani de viata)
48. Anemiile carentiale (pana la normalizarea hematologica şi biochimica)
49. Rahitismul evolutiv, forma moderata şi grava (pana la vindecarea radiologica şi biochimica)
50. Astm bronsic în criza
51. Hepatite virale (cronice)
52. Glaucom
53. Alte situaţii la recomandarea comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, cu avizul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate

NOTA:
Prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate fãrã bilet de trimitere pentru afectiunile de mai sus se face numai în urmãtoarele situaţii:
1. în intervalul de timp (între 2 prezentãri) pana la o noua consultatie, bolnavul nu trebuie monitorizat de cãtre medicul de familie şi numai dacã face dovada (printr-o scrisoare medicalã) ca a fost luat în evidenta de cãtre medicul de familie.
2. pentru bolnavii a cãror schema terapeuticã trebuie modificatã în funcţie de parametrii de monitorizare.
3. medicul de specialitate trebuie sa informeze medicul de familie prin scrisoare medicalã dacã au intervenit schimbãri în evoluţia bolii şi în atitudinea terapeuticã.
4. medicul de specialitate va întocmi şi va depune la casa de asigurãri de sãnãtate planul de monitorizare pentru fiecare pacient corespunzãtor diagnosticului şi conform prevederilor legale în vigoare.

ANEXA 11

CRITERII
privind repartizarea sumelor şi defalcarea numãrului de investigaţii
paraclinice - analize medicale de laborator - stabilit pe total judeţ
de casele de asigurãri de sãnãtate, autoritãţile de sãnãtate publica
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi de consiliile judeţene
ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului
Bucureşti, pe furnizori de servicii medicale paraclinice - laboratoare
de analize medicale

În laboratoarele clinice de analize medicale analizele se defalca pe urmãtoarele grupe de analize:
I. Hematologie, serologie, biochimie, imunologie (sunt cuprinse analizele medicale din anexa nr. 8 la <<Hematologie>>, <<Biochimie>> şi <<Imunologie>>, precum şi cele de la poziţiile nr. 76, 79 şi 80)
II. Microbiologic (celelalte poziţii decât cele nominalizate la grupa I)
La stabilirea numãrului de analize medicale de laborator şi a sumelor ce se contracteazã cu furnizorii de analize medicale de laborator se au în vedere urmãtoarele criterii:
1. criteriul de evaluare;
2. criteriul financiar;
3. criteriul de adresabilitate;
4. criteriul privind implementarea sistemului de management al calitãţii;
5. criteriul de activitate;
6. criteriul de corectitudine.
1. Criteriul de evaluare
Ponderea acestui criteriu este de 30%.
Evaluarea laboratoarelor de analize medicale se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 411/158/2006 privind aprobarea Criteriilor de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale, precum şi a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator.
Ca urmare a aplicãrii metodologiei de evaluare fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator obţine un punctaj corespunzãtor acestui criteriu.
2. Criteriul financiar
Ponderea acestui criteriu este de 30%.
Criteriul financiar se referã la tarifele propuse de furnizorii de analize medicale de laborator.
Tarifele propuse de cãtre furnizorii de analize medicale de laborator pentru contractarea serviciilor medicale paraclinice cu casele de asigurãri de sãnãtate trebuie fundamentate, iar nivelul acestora nu trebuie sa depãşeascã tarifele maximale prevãzute în anexa nr. 8 la ordin.
Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. Punctajul 100 reprezintã tariful minim pentru fiecare tip de analiza medicalã. Pentru celelalte tarife peste cel minim se acorda un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat.
Furnizorii de analize medicale de laborator care prezintã fundamentarea tarifelor propuse incorect întocmitã sau tarifele propuse depãşesc tarifele maximale cuprinse în anexa nr. 8 la ordin sunt respinsi de la contractare.
3. Criteriul de adresabilitate
Ponderea acestui criteriu este de 20%.
Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel: se acorda câte un punct pentru fiecare asigurat care a beneficiat de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator din partea furnizorului respectiv în anul 2005 ca urmare a contractului cu casa de asigurãri de sãnãtate. Dacã un asigurat s-a adresat de mai multe ori aceluiaşi furnizor în anul 2005, se acorda câte un punct pentru fiecare adresare.
Furnizorul depune la casa de asigurãri de sãnãtate o declaraţie pe propria rãspundere din care sa reiasã numãrul de asiguraţi care s-au adresat acestuia ca urmare a contractului încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate. Veridicitatea datelor cuprinse în declaraţie se constata prin confruntarea cu evidenta casei de asigurãri de sãnãtate pentru asiguraţii care au beneficiat de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator ca urmare a contractului cu casa de asigurãri de sãnãtate.
Pentru furnizorii care au participat la contractare cu mai multe puncte de lucru, punctajele se acorda pentru fiecare punct de lucru în parte.
4. Criteriul privind implementarea sistemului de management al calitãţii
Ponderea acestui criteriu este de 10%.
Implementarea sistemului de management al calitãţii, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2001 sau cu alt standard adoptat în România la momentul aplicãrii prezentului ordin, este doveditã de furnizor prin certificatul de acreditare însoţit de anexa care cuprinde lista de analize medicale de laborator certificate, în termen de valabilitate.
Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel: se acorda câte un punct pentru fiecare tip de analiza medicalã cuprinsã în anexa la certificatul de acreditare şi oferitã spre contractare, numai pentru punctul de lucru pentru care s-a fãcut certificarea.
5. Criteriul de activitate
Ponderea acestui criteriu este de 5%.
Criteriul de activitate se stabileşte ca raport între valoarea contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, încheiat de furnizor cu casa de asigurãri de sãnãtate în anul precedent, şi valoarea cifrei de afaceri realizatã din servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator în anul precedent.
Astfel:VGA
CA = ─────,
CAAunde:
CA = criteriul de activitate;
VCA = valoarea contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, încheiat de furnizor cu casa de asigurãri de sãnãtate în anul precedent;
CAA = valoarea cifrei de afaceri pentru serviciile medicale paraclinice - analize medicale de laborator în anul precedent.

Criteriul de activitate se apreciazã cu un punctaj de maximum 100; cu cat raportul este mai mare, cu atât punctajul acordat este mai mic.
Punctajul 100 reprezintã raportul minim. Pentru celelalte raporturi peste raportul minim se acorda un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat.
6. Criteriul de corectitudine
Ponderea acestui criteriu este de 5%.
Criteriul de corectitudine se determina ca raport între numãrul de analize medicale de laborator respinse/imputate de casa de asigurãri de sãnãtate cu care furnizorul a încheiat contract în anul precedent şi numãrul de analize medicale de laborator raportate de cãtre furnizor în anul precedent.
Astfel:NARI
CC = ──────,
NARFunde:
CC = criteriul de corectitudine;
NARI = numãrul de analize medicale de laborator respinse/imputate de casa de asigurãri de sãnãtate;
NARF = numãrul de analize medicale de laborator raportate de cãtre furnizor.

Criteriul de corectitudine se apreciazã cu un punctaj de maximum 100; cu cat raportul este mai mic, cu atât punctajul este mai mare.
Punctajul 100 reprezintã raportul minim. Pentru celelalte raporturi peste raportul minim se acorda un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat.
Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel:
A. Fondul cu destinaţia de analize medicale de laborator se repartizeazã pentru fiecare criteriu în parte, astfel:
a) 30% pentru criteriul de evaluare;
b) 30% pentru criteriul financiar;
c) 20% pentru criteriul de adresabilitate;
d) 10% pentru criteriul privind implementarea sistemului de management al calitãţii;
e) 5% pentru criteriul de activitate;
f) 5% pentru criteriul de corectitudine.
B. Pentru fiecare criteriu în parte se stabileşte numãrul total de puncte obţinut prin însumarea numãrului de puncte obţinut de fiecare furnizor.
C. Se calculeazã valoarea unui punct pentru fiecare criteriu în parte prin împãrţirea sumei rezultate ca urmare a aplicãrii procentelor prevãzute la lit. A la numãrul de puncte corespunzãtor fiecãrui criteriu.
D. Valoarea unui punct obţinutã pentru fiecare dintre cele 6 criterii se înmulţeşte cu numãrul de puncte obţinut de un furnizor corespunzãtor fiecãrui criteriu, rezultând sume aferente pentru fiecare criteriu.
E. Valoarea totalã contractatã de un furnizor cu casa de asigurãri de sãnãtate se obţine prin însumarea celor şase sume stabilite conform lit. D.

NOTA:
Pentru furnizorii nou-intrati în relaţii contractuale cu casa de asigurãri de sãnãtate se acorda un numãr de puncte pentru criteriul de adresabilitate egal cu numãrul de puncte obţinut pentru acelaşi criteriu de furnizorul care are acelaşi numãr de puncte rezultat în urma aplicãrii criteriului de evaluare sau cat mai apropiat de acesta, iar prevederile criteriilor 5 şi 6 nu se aplica.

ANEXA 12

CRITERII
privind repartizarea sumelor şi defalcarea numãrului de investigaţii
medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã, stabilit pe
total judeţ de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, autoritãţile de
sãnãtate publica judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi
consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al
municipiului Bucureşti, pe furnizori de investigaţii medicale
paraclinice de radiologie - imagistica medicalã

La stabilirea numãrului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã şi a sumelor ce se contracteazã cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã se au în vedere urmãtoarele criterii:
1. criteriul de evaluare;
2. criteriul financiar;
3. criteriul privind implementarea sistemului de management al calitãţii;
4. criteriul de activitate;
5. criteriul de corectitudine.

1. Criteriul de evaluare
Ponderea acestui criteriu este de 40%.
Evaluarea furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 412/159/2006 privind aprobarea Criteriilor de selecţie a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice - radiologie şi imagistica medicalã, precum şi a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice - radiologie şi imagistica medicalã, cu modificãrile ulterioare.
Ca urmare a aplicãrii metodologiei de evaluare, fiecare furnizor de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã obţine un punctaj corespunzãtor acestui criteriu.
2. Criteriul financiar
Ponderea acestui criteriu este de 20%.
Criteriul financiar se referã la tarifele propuse de furnizorii de servicii medicale paraclinice de radiologie imagistica medicalã.
Tarifele propuse de cãtre furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã pentru contractarea investigatiilor medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã cu casele de asigurãri de sãnãtate trebuie fundamentate, iar nivelul acestora nu trebuie sa depãşeascã tarifele maximale prevãzute în anexa nr. 8 la ordin.
Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. Punctajul 100 reprezintã tariful minim pentru fiecare tip de investigatie medicalã paraclinica de radiologie - imagistica medicalã. Pentru celelalte tarife peste cel minim se acorda un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat.
Furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã care prezintã fundamentarea tarifelor propuse incorect întocmitã sau tarifele propuse depãşesc tarifele maximale cuprinse în anexa nr. 8 la ordin sunt respinsi de la contractare.
3. Criteriul privind implementarea sistemului de management al calitãţii
Ponderea acestui criteriu este de 15%.
Implementarea sistemului de management al calitãţii, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 pentru diagnostic imagistic sau cu alt standard adoptat în România la momentul aplicãrii prezentului ordin, este doveditã de furnizor prin certificatul de conformitate ISO 9001 însoţit de o copie de pe manualul calitãţii, în care sa fie specificat tipul investigatiilor pentru care s-a acordat.
În situaţia în care furnizorul de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã prezintã certificatul de acreditare, acesta primeşte 100 de puncte. Furnizorii care nu prezintã certificatul de acreditare nu primesc punctaj la acest criteriu.
4. Criteriul de activitate
Ponderea acestui criteriu este de 15%.
Criteriul de activitate se stabileşte ca raport între valoarea contractului de furnizare de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã încheiat de furnizor cu casa de asigurãri de sãnãtate în anul precedent şi valoarea cifrei de afaceri realizatã din investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã în anul precedent.
Astfel:VCA
CA = ─────,
CAAunde:
CA = criteriul de activitate;
VCA - valoarea contractului de furnizare de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã încheiat de furnizor cu casa de asigurãri de sãnãtate în anul precedent;
CAA = valoarea cifrei de afaceri pentru investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã în anul precedent.

Criteriul de activitate se apreciazã cu un punctaj de maximum 100; cu cat raportul este mai mare, cu atât punctajul acordat este mai mic.
Punctajul 100 reprezintã raportul minim. Pentru celelalte raporturi peste raportul minim se acorda un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat.
5. Criteriul de corectitudine
Ponderea acestui criteriu este de 10%.
Criteriul de corectitudine se determina ca raport între numãrul de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã respinse/imputate de casa de asigurãri de sãnãtate cu care furnizorul a încheiat contract în anul precedent şi numãrul de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã raportate de cãtre furnizor în anul precedent.
Astfel:NARI
CC = ──────,
NARFunde:
CC = criteriul de corectitudine;
NARI = numãrul de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã respinse/imputate de casa de asigurãri de sãnãtate;
NARF = numãrul de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã raportate de cãtre furnizor.

Criteriul de corectitudine se apreciazã cu un punctaj de maximum 100; cu cat raportul este mai mic, cu atât punctajul este mai mare.
Punctajul 100 reprezintã raportul minim. Pentru celelalte raporturi peste raportul minim se acorda un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat.
Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel:
A. Fondul cu destinaţie de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã se repartizeazã pentru fiecare criteriu în parte, astfel:
a) 40% pentru criteriul de evaluare;
b) 20% pentru criteriul financiar;
c) 15% pentru criteriul privind implementarea sistemului de management al calitãţii;
d) 15% pentru criteriul de activitate;
e) 10% pentru criteriul de corectitudine.
B. Pentru fiecare criteriu în parte se stabileşte numãrul total de puncte obţinut prin însumarea numãrului de puncte obţinut de fiecare furnizor.
C. Se calculeazã valoarea unui punct pentru fiecare criteriu în parte prin împãrţirea sumei rezultate ca urmare a aplicãrii procentelor prevãzute la lit. A la numãrul total de puncte corespunzãtor fiecãrui criteriu.
D. Valoarea unui punct obţinutã pentru fiecare dintre cele 5 criterii se înmulţeşte cu numãrul de puncte obţinut de un furnizor corespunzãtor fiecãrui criteriu, rezultând sume aferente pentru fiecare criteriu.
E. Valoarea totalã contractatã de un furnizor cu casa de asigurãri de sãnãtate se obţine prin însumarea celor cinci sume stabilite conform lit. D.

NOTA:
Pentru furnizorii nou-intrati în relaţii contractuale cu casa de asigurãri de sãnãtate prevederile criteriilor 4 şi 5 nu se aplica.

Comisia constituitã din reprezentanţi ai casei de asigurãri de sãnãtate, ai autoritãţii de sãnãtate publica judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi ai consiliului judeţean al Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucureşti, ca urmare a stabilirii numãrului necesar de investigaţii medicale paraclinice pe total judeţ, va stabili suma ce se va contracta de casa de asigurãri de sãnãtate cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicalã din totalul fondului aprobat cu destinaţia de servicii medicale paraclinice.

ANEXA 13

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬──┐
│ │ │Nivel de prioritate │ │
│..............│ ├───────┬──┬──┬───────┬──┤ │
│..............│ BILET DE TRIMITERE │URGENTA│ │ │Curente│ │ │
│..............│ Pentru analize medicale decontate ├───────┴──┘ └───────┴──┤ │
│..............│ de C.A.S. ├────────┬───────────────┤ │
│ (Cabinetul │ │Asistent│...............│ │
│ medical) │ │ (Nume/ │...............│ │
│ │ │ cod) │...............│ │
├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────────┤ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌─────────────────────────┐ ┌───────┬───────────────────────┐ ┌───────┬────────────────────────┐ │
│ │DATE IDENTIFICARE PACIENT│ │Nume │ │ │Prenume│ │ │
│ ├─────────────────────────┤ ├───────┴───────────────────────┤ └───────┼────────────────────────┤ │
│ ├─────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┼─┬─┐ ┌─────┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ├─────────┤ ┌─────┬─┬─┐ ┌──────┬─┬─┤ │
│ │ CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Sex │ │F│ │ │M│ │ │ Varsta │ │ Ani │ │ │ │ Luni │ │ │ │
│ ├─────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─────┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─────────┘ └─────┴─┴─┤ └──────┴─┴─┤ │
│ ├────────────┬───────────────────┬──────────────┬──┬──┬────┬──────────────────────┼───┬──┬──┬──┤ │
│ │Localitate │ │Judeţ (Sector)│ │ │Str.│ │Nr.│ │ │ │ │
│ ├────────────┴───────────────────┼──────────────┴──┼──┼────┼──────────────────────┴───┴──┴──┼──┤ │
│ ├───────────────────────────┐ ├───────────────┐ ├──┤ ├──────────────────────────────┐ ├──┤ │
│ │Beneficiar: │ │Pachet de baza │ │ │ │Pachet facultativ*) │ │ │ │
│ └───────────────────────────┘ └───────────────┘ └──┘ └──────────────────────────────┘ └──┘ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌──────────────┐ ┌─────────┬────────────────────────┐ ┌─────────┬─────────────────────────┐ │
│ │ │ │Nume │ │ │Prenume │ │ │
│ │ DATE MEDIC │ ├─────────┴────────────────────────┘ └─────────┴─────────────────────────┤ │
│ │ EXAMINATOR ├─────┼──────────────┬──┬──┬──┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │
│ │ │ │Nr. cod parafa│ │ │ │ │Nr. contract C.A.S.│ │ │ │ │/ │2 │0 │ │ │ │
│ ├──────────────┘ └──────────────┴──┴──┴──┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤ │
│ ├─────────────────────┬──────────────┬───┬────────────────────┬────────────────────────────────┤ │
│ │Cod diagnostic**) │ ............ │ │Diagnostic prezumtiv│ │ │
│ ├─────────────────────┴──────────────┴───┴────────────────────┼────────────────────────────────┤ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │
│ │Comentarii clinice: │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │(Data, semnatura şi parafa │ │
│ │ │medicului examinator) │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ANALIZE RECOMANDATE: │
│ │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Semnatura asiguratului
pentru confirmarea efectuãrii investigatiilor
___________
*) Pachet de servicii medicale paraclinice pentru persoanele care se
asigura facultativ pentru sãnãtate.
**) Cod diagnostic prezumtiv sau cunoscut.
ANEXA 14


CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale în asistenta medicalã de specialitate din
ambulatoriu pentru specialitatile clinice

I. Pãrţile contractante


Casa de asigurãri de sãnãtate .................., cu sediul în municipiul/
oraşul ....., str. ...... nr. ..... Judeţul/sectorul ........., telefon/
fax ......., reprezentatã prin preşedinte - director general ............,
şi
- Cabinetul medical organizat conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998
privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicatã, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare:
- cabinet individual .........., reprezentat prin medicul titular .........;
- cabinet asociat sau grupat ............., reprezentat prin medicul
delegat .............................................;
- societate civilã medicalã ..................., reprezentatã prin
administratorul .....................................;
- unitate medico-sanitarã cu personalitate juridicã ce se înfiinţeazã
potrivit prevederilor <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale,
republicatã, cu modificãrile ulterioare .............., reprezentatã
prin .........................;
- unitate sanitarã ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor
şi instituţiilor centrale cu reţea sanitarã proprie .................,
reprezentatã prin .................................;
- ambulatoriu de specialitate din structura spitalului ..............,
din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apãrãrii,
ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti şi
din reţeaua Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,
reprezentat prin ....... în calitate de reprezentant legal al unitãţii
sanitare din care face parte;
- centru de diagnostic şi tratament şi centru medical - unitãţi cu
personalitate juridicã ........, reprezentat prin ...................;
- ambulatoriu de spital din structura spitalului ....................,
reprezentat prin ...... în calitate de reprezentant legal al unitãţii
sanitare din care face parte;
- unitate sanitarã fãrã personalitate juridicã din structura
spitalului ..... reprezentatã prin ........ în calitate de reprezentant
legal al spitalului din care face parte cu certificat de înregistrare în
registrul unic al cabinetelor medicale ........ nr. ....... sau actul de
înfiinţare sau organizare a unitãţii sanitare ............ autorizaţie
sanitarã de funcţionare nr. .............., având sediul în municipiul/
oraşul ......., str.. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. .....,
ap. ...... judeţul/sectorul ....., telefon ........., cont nr. .......
deschis la Trezoreria statului sau cont nr. ........... deschis la
Banca ............, cod fiscal ......... sau cod numeric personal al
reprezentantului legal ......., dovada asigurãrii de rãspundere civilã
în domeniul medical atât pentru furnizor cat şi pentru personalul
medico-sanitar angajat, dovada de evaluare a furnizorului nr. .......,
autorizaţia de libera practica pentru personalul angajat, nr. .......II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenta medicalã de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 şi Normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Serviciile medicale de specialitate furnizate
ART. 2
Furnizorul din asistenta medicalã de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice presteazã asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de baza, în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru categoriile de persoane care se asigura pentru sãnãtate facultativ, prevãzute în anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 , în urmãtoarele specialitãţi şi competente:
a) ......................................;
b) ......................................;
c) ......................................;
. ...................................... .
ART. 3
Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice se face de cãtre urmãtorii medici:
1. ......................................;
2. ......................................;
3. ......................................;
4. ......................................:
. ...................................... .

IV. Durata contractului
ART. 4
Prezentul contract este valabil de la data încheierii pana la 31 decembrie 2006.
ART. 5
Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul pãrţilor pe toatã durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 .

V. Obligaţiile pãrţilor
A. Obligaţiile casei de asigurãri de sãnãtate
ART. 6
Casa de asigurãri de sãnãtate are urmãtoarele obligaţii:
a) sa încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluati şi sa facã publica lista acestora pentru informarea asiguraţilor;
b) sa controleze furnizarea serviciilor medicale, care fac obiectul contractelor încheiate pe baza documentelor justificative corespunzãtoare;
c) sa verifice prescrierea medicamentelor şi recomandarea investigatiilor paraclinice de cãtre furnizorii de servicii medicale, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
d) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevãzute în contract, contravaloarea serviciilor medicale contractate efectuate şi raportate, pe baza facturii însoţitã de desfasuratoarele privind activitatea realizatã, prezentate atât pe suport de hârtie cat şi pe suport magnetic, în formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate;
e) sa asigure un sistem permanent de informare a asiguraţilor asupra mijloacelor de pãstrare a sãnãtãţii, în vederea reducerii şi evitãrii cauzelor de imbolnavire;
f) sa utilizeze un sistem informatic unitar şi confidenţial corespunzãtor asigurãrii cel puţin a unei evidente primare privind diagnosticul şi terapia aplicatã fiecãrui asigurat;
g) sa monitorizeze numãrul serviciilor medicale acordate de cãtre furnizorii cu care se afla în relaţii contractuale;
h) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare;
i) sa facã publica valoarea definitiva a punctului, rezultatã în urma regularizãrii trimestriale, atât prin afişare la sediul caselor de asigurãri de sãnãtate, cat şi pe pagina electronica a acestora, începând cu ziua urmãtoare transmiterii acesteia de cãtre Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate.
j) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice cu care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale, contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care este luat în evidenta asiguratul.
B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale
ART. 7
Furnizorul de servicii medicale are urmãtoarele obligaţii:
a) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activitãţii desfãşurate;
b) sa informeze asiguraţii despre pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, obligaţiile furnizorului de servicii medicale în relatie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate precum şi obligaţiile asiguratului;
c) sa respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
d) sa factureze lunar, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, activitatea realizatã conform contractului de furnizare de servicii medicale; factura va fi însoţitã de desfasuratoarele privind activitãţile realizate, care cuprind şi codul numeric personal al asiguraţilor care au beneficiat de serviciile medicale raportate, atât pe suport de hârtie, cat şi pe suport magnetic, în formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate. Desfasuratoarele se stabilesc prin ordin a preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi se pun la dispoziţia furnizorilor de servicii medicale de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioada de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la mãsuri mergand pana la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
e) sa raporteze caselor de asigurãri de sãnãtate şi autoritãţilor de sãnãtate publica datele necesare pentru urmãrirea desfãşurãrii activitãţii în asistenta medicalã, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
f) sa respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor;
g) sa întocmeascã bilet de trimitere cãtre alte specialitãţi sau în vederea internãrii atunci când este cazul şi sa ataseze la acest bilet rezultatele investigatiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau a confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate, care completeazã tabloul clinic pentru care se solicita internarea; medicul va mentiona pe biletul de trimitere ca a anexat rezultatele investigatiilor paraclinice şi va informa asiguratul asupra obligativitatii de a le prezenta medicului cãruia urmeazã sa i se adreseze;
h) sa completeze corect şi la zi formularele tipizate din sistemul informaţional al Ministerului Sãnãtãţii Publice cu datele corespunzãtoare activitãţii desfãşurate;
i) sa respecte dreptul la libera alegere de cãtre asigurat a medicului specialist din ambulatoriu şi a furnizorului;
j) sa respecte programul de lucru pe care sa-l afiseze la loc vizibil şi sa-l comunice caselor de asigurãri de sãnãtate şi autoritãţilor de sãnãtate publica;
k) sa anunţe casa de asigurãri de sãnãtate despre orice modificare privind condiţiile obligatorii care au stat la baza încheierii contractului şi sa îndeplineascã în permanenta aceste condiţii pe durata derulãrii contractelor;
l) sa respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate; furnizorilor li se recomanda participarea la acţiunile de instruire organizate de casele de asigurãri de sãnãtate şi de autoritãţile de sãnãtate publica;
m) sa furnizeze tratamentul adecvat şi sa prescrie medicamentele prevãzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, conform reglementãrilor în vigoare ca urmare a unui act medical propriu şi numai pentru afecţiuni care intra în competenta conform autorizaţiei de libera practica; medicamentele prescrise şi investigaţiile paraclinice recomandate trebuie sa fie în concordanta cu diagnosticul;
n) sa nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenta medico-chirurgicala ori de câte ori se solicita;
o) sa acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor fãrã nici o discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament;
p) sa acorde servicii medicale şi investigaţii paraclinice în regim de urgenta femeii gravide;
q) sa afiseze într-un loc vizibil numele casei de asigurãri de sãnãtate cu care se afla în relatie contractualã;
r) sa elibereze acte medicale, în condiţiile stabilite în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 ;
s) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat, în condiţiile prevãzute în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 ;
t) sa acorde servicii de asistenta medicalã ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere, cu excepţia urgentelor şi afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate precum şi a serviciilor de acupunctura, fitoterapie, homeopatie şi planificare familialã;
u) sa informeze medicul de familie, prin scrisoare medicalã expediatã direct, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate; sa transmitã rezultatul investigatiilor paraclinice medicului de familie la care este înscris asiguratul;
v) sa întocmeascã liste de asteptare pentru serviciile medicale programabile.
x) sa acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care este luat în evidenta asiguratul;
y) sa acorde cu prioritate, consultaţii medicale personalului angajat în unitãţile sanitare publice.

VI. Modalitãţi de plata
ART. 8
(1) Modalitatea de plata în asistenta medicalã de specialitate din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical exprimat în puncte.
(2) Valoarea minima garantatã a unui punct este unica pe ţara, este valabilã pentru un an şi este în valoare de ...................... lei.
ART. 9
(1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar, la valoarea minima garantatã a unui punct, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecãrei luni, la data de ...................
La finele fiecãrui trimestru, pana la data de 30 a lunii urmãtoare încheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a regularizãrii sumelor cuvenite trimestrului respectiv, la valoarea definitiva a unui punct. Valoarea definitiva a punctului poate suferi influente, dupã caz, şi în condiţiile aplicãrii <>art. 18 din Legea nr. 379/2005 a bugetului de stat pe anul 2006.
(2) Valoarea minima garantatã a unui punct se diminueazã în luna în care se constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fãrã contribuţie din partea asiguratului şi/sau recomandãri de investigaţii paraclinice nejustificate, precum şi nerespectarea programului de lucru stabilit, pentru fiecare situaţie, dupã cum urmeazã:
a) la prima constatare cu 10%;
b) la a doua constatare cu 15%;
c) la a treia constatare cu 20%.
(3) Clauze speciale - se completeazã pentru fiecare cabinet medical şi fiecare medic de specialitate din componenta cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul:
a) Medic
Nume: ............... Prenume: .......................
Grad profesional: ....................................
Specialitatea: .......................................
Cod numeric personal: ................................
Codul medicului: .....................................
Program zilnic de activitate .................. ore/zi
b) Medic
Nume: ............... Prenume: .......................
Grad profesional: ....................................
Specialitatea: .......................................
Cod numeric personal: ................................
Codul medicului: .....................................
Program zilnic de activitate .................. ore/zi
c)
. .......................................
. .......................................
ART. 10
Numãrul de puncte calculat conform anexei nr. 9 la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 , se majoreazã în funcţie de:
a) condiţiile în care se desfãşoarã activitatea, cu .......%
b) gradul profesional, cu .......%

VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 11
Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie sa respecte criteriile de calitate elaborate de organismele abilitate de lege.

VIII. Rãspunderea contractualã
ART. 12
Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpa datoreazã celeilalte pãrţi daune-interese.
ART. 13
Clauza specialã
(1) Orice împrejurare independenta de vointa pãrţilor, intervenita dupã data semnãrii contractului şi care impiedica executarea acestuia, este consideratã forta majorã şi exonereaza de rãspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majorã, în sensul acestei clauze, împrejurãri ca: razboi, revoluţie, cutremur, marile inundatii, embargo.
(2) Partea care invoca forta majorã trebuie sa anunţe cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forta majorã şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacã nu procedeazã la anunţarea în termenele prevãzute mai sus a începerii şi încetãrii cazului de forta majorã, partea care îl invoca suporta toate daunele provocate celeilalte pãrţi prin neanuntarea în termen.
(3) În cazul în care împrejurãrile care obliga la suspendarea executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.

IX. Rezilierea şi încetarea contractului
ART. 14
Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã de casa de asigurãri de sãnãtate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatãrii, în urmãtoarele situaţii:
a) dacã furnizorul nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnãrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dacã din motive imputabile furnizorului acesta isi întrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice;
c) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau încetarea evaluãrii furnizorului;
d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a activitãţii realizate, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru;
e) nerespectarea obligaţiilor contractuale, constatatã cu ocazia controlului efectuat de instituţiile abilitate sa efectueze acest control;
f) neanuntarea casei de asigurãri de sãnãtate cu privire la orice modificare în legatura cu condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în termen de 10 zile lucrãtoare.
g) de la data primei constatãri dupã aplicarea de 3 ori a mãsurii de diminuare a valorii minime garantate a punctului pentru nerespectarea programului de lucru stabilit, abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente şi/sau recomandãri nejustificate de investigaţii paraclinice, printr-o notificare scrisã de casele de asigurãri de sãnãtate.
h) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control actele de evidenta financiar-contabila a serviciilor furnizate şi documentele justificative în baza cãrora se deconteazã serviciile raportate.
ART. 15
Contractul înceteazã cu data la care a intervenit una dintre situaţiile urmãtoare:
a) furnizorul de servicii medicale se muta din teritoriul de funcţionare;
b) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare, dupã caz;
c) încetarea definitiva a activitãţii casei de asigurãri de sãnãtate;
d) acordul de vointa al pãrţilor;
e) denunţarea unilaterala a contractului de cãtre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurãri de sãnãtate, printr-o notificare scrisã, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului;
f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
g) medicul titular al cabinetului medical individual renunţa sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.
ART. 16
(1) Situaţiile prevãzute la art. 14 şi la art. 15 lit. b), c), f), g) se constata de casa de asigurãri de sãnãtate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricãrei persoane interesate.
(2) Situaţiile prevãzute la art. 15 lit. a) se notifica casei de asigurãri de sãnãtate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

X. Corespondenta
ART. 17
(1) Corespondenta legatã de derularea prezentului contract se efectueazã în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul pãrţilor.
(2) Fiecare parte contractantã este obligatã ca, în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificãri ale datelor ce figureazã în prezentul contract, sa notifice celeilalte pãrţi contractante schimbarea survenitã.

XI. Modificarea contractului
ART. 18
În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intra în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzãtor.
ART. 19
Valoarea definitiva a punctului este cea calculatã de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate şi nu este element de negociere între pãrţi.
ART. 20
(1) Dacã o clauza a acestui contract ar fi declarata nulã, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Pãrţile convin ca orice clauza declarata nulã sa fie înlocuitã printr-o alta clauza care sa corespundã cat mai mult cu putinta spiritului contractului.
(2) Dacã expira termenul de valabilitate al autorizaţiei sanitare de funcţionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare de funcţionare pe toatã durata de valabilitate a contractului.
ART. 21
Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la initiativa oricãrei pãrţi contractante, sub rezerva notificãrii scrise a intentiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin .......... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele pãrţi şi este anexa a acestui contract.

XII. Soluţionarea litigiilor
ART. 22
(1) Litigiile nãscute în legatura cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabila.
(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei de Arbitraj, care va soluţiona cauza potrivit legii sau, dupã caz, a instanţelor de judecata..
ART. 23
Hotãrârile Comisiei de Arbitraj pot fi atacate la instanţele judecãtoreşti competente.

XIII. Alte clauze
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate a fost încheiat azi, ......., în doua exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
Preşedinte - Director general, Reprezentant legal,
............................... ...............................

Director adjunct economic,
...............................

Director adjunct relaţii contractuale,
.....................................

Vizat
Oficiul juridicACT ADIŢIONAL
pentru serviciile medicale paraclinice - ecografii efectuate de
medicii de specialitate din specialitatile clinice - se întocmeşte dupã
modelul contractului de furnizare de servicii paraclinice adaptat

ANEXA 15

CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale în asistenta medicalã de specialitate din
ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice

I. Pãrţile contractante


Casa de asigurãri de sãnãtate ................., cu sediul în municipiul/
oraşul ......., str. ............. nr. ......., judeţul/sectorul ........,
telefon/fax .............., reprezentatã prin preşedinte - director
general ...............................,
şi
- laboratorul de investigaţii medicale paraclinice organizat conform
<>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea
cabinetelor medicale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare:
- laborator individual ...................., reprezentat prin medicul
titular ...............................;
- laborator asociat sau grupat ............, reprezentat prin medicul
delegat ...............................;
- societate civilã medicalã ..............., reprezentatã prin
administratorul .......................;
- unitate medico-sanitarã cu personalitate juridicã ce se înfiinţeazã
potrivit prevederilor <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale,
republicatã, cu modificãrile ulterioare .......... reprezentatã prin
- unitate sanitarã ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor
şi instituţiilor centrale cu reţea sanitarã proprie .................,
reprezentatã prin .....................;
- ambulatoriu de specialitate din structura spitalului ..............,
inclusiv ale celor din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale
din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi
autoritãţii judecãtoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului .........., reprezentat prin ......... în
calitate de reprezentant legal al unitãţii sanitare din care face parte;
- centru de diagnostic şi tratament şi centru medical - unitãţi medicale
cu personalitate juridicã .............., reprezentat prin .............;
cu certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor
medicale ..... nr. ...... actul de înfiinţare sau organizare a unitãţii
sanitare ......... autorizaţie sanitarã de funcţionare nr. .......,
autorizaţie de funcţionare nr. ......., având sediul în municipiul/
oraşul ....., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ....,
judeţul/sectorul ......, telefon ......, cont nr. ........ deschis la
Trezoreria statului sau cont nr. ....... deschis la Banca ...........,
cod fiscal ...... sau codul numeric personal al reprezentantului
legal ........., dovada asigurãrii de rãspundere civilã în domeniul medical
atât pentru furnizor cat şi pentru personalul medico-sanitar angajat ......,
dovada de evaluare a furnizorului nr. ....... autorizaţia de libera practica
pentru personalul angajat, nr. ..........II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenta medicalã de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 şi Normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Serviciile medicale de specialitate furnizate
ART. 2
Furnizorul din asistenta medicalã de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice presteazã asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de baza şi în pachetul de servicii pentru categoriile de persoane care se asigura facultativ pentru sãnãtate, prevãzute în anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 , în urmãtoarele specialitãţi:
a) ......................................;
b) ......................................;
c) ......................................;
. .......................................;
. ...................................... .
ART. 3
Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice se face de cãtre urmãtorii medici:
a) Medic
Nume: ............... Prenume: .......................
Specialitatea: .......................................
Cod numeric personal: ................................
Codul medicului: .....................................
Program zilnic de activitate .........................
b) Medic
Nume: ............... Prenume: .......................
Specialitatea: .......................................
Cod numeric personal: ................................
Codul medicului: .....................................
Program zilnic de activitate .........................
c)
. ........................

IV. Durata contractului
ART. 4
Prezentul contract este valabil de la data încheierii pana la 31 decembrie 2006.
ART. 5
Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul pãrţilor pe toatã durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 .

V. Obligaţiile pãrţilor
A. Obligaţiile casei de asigurãri de sãnãtate
ART. 6
Casa de asigurãri de sãnãtate are urmãtoarele obligaţii:
a) sa încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, autorizaţi şi evaluati şi sa facã publica lista acestora pentru informarea asiguraţilor;
b) sa controleze furnizarea serviciilor medicale paraclinice care fac obiectul contractelor încheiate pe baza documentelor justificative corespunzãtoare;
c) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice, la termenele prevãzute în contract, contravaloarea serviciilor contractate efectuate şi raportate, pe baza facturii însoţitã de desfasuratoarele privind activitatea realizatã, prezentate atât pe suport de hârtie cat şi pe suport magnetic, în formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate;
d) sa asigure un sistem permanent de informare a asiguraţilor asupra mijloacelor de pãstrare a sãnãtãţii, în vederea reducerii şi evitãrii cauzelor de imbolnavire;
e) sa utilizeze un sistem informatic unitar şi confidenţial corespunzãtor asigurãrii cel puţin a unei evidente primare privind diagnosticul şi terapia aplicatã fiecãrui asigurat;
f) sa monitorizeze numãrul serviciilor medicale paraclinice acordate de cãtre furnizorii cu care se afla în relaţii contractuale.
g) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale paraclinice în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate asupra condiţiilor de contractare;
h) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice intreaga activitate desfasurata pentru asiguraţi, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care este luat în evidenta asiguratul.
B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice
ART. 7
Furnizorul de servicii medicale are minatoarele obligaţii:
a) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activitãţii desfãşurate;
b) sa informeze asiguraţii despre pachetul de servicii de baza, pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice în relatie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate precum şi obligaţiile asiguratului;
c) sa respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
d) sa factureze lunar, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, activitatea realizatã conform contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice; factura va fi însoţitã de desfasuratoarele privind activitãţile realizate, care cuprind şi codul numeric personal al asiguraţilor care au beneficiat de serviciile medicale raportate, atât pe suport de hârtie cat şi pe suport magnetic, în formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate. Desfasuratoarele se stabilesc prin ordin a preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi se pun la dispoziţia furnizorilor de servicii medicale de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioada de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la mãsuri mergand pana la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice;
e) sa raporteze caselor de asigurãri de sãnãtate şi autoritãţilor de sãnãtate publica datele necesare pentru urmãrirea desfãşurãrii activitãţii în asistenta medicalã, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
f) sa completeze corect şi la zi formularele tipizate din sistemul informaţional al Ministerului Sãnãtãţii Publice cu datele corespunzãtoare activitãţii desfãşurate;
g) sa respecte dreptul la libera alegere de cãtre asigurat a medicului specialist din ambulatoriu şi a furnizorului;
h) sa respecte programul de lucru pe care sa-l afiseze la loc vizibil şi sa-l comunice caselor de asigurãri de sãnãtate şi autoritãţilor de sãnãtate publica;
i) sa anunţe casa de asigurãri de sãnãtate despre orice modificare privind condiţiile obligatorii care au stat la baza încheierii contractului şi sa îndeplineascã în permanenta aceste condiţii pe durata derulãrii contractelor;
j) sa respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate; li se recomanda furnizorilor participarea la acţiunile de instruire organizate de casele de asigurãri de sãnãtate şi de autoritãţile de sãnãtate publica;
k) sa nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenta ori de câte ori se solicita;
l) sa acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor fãrã nici o discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament;
m) sa afiseze într-un loc vizibil numele casei de asigurãri de sãnãtate cu care se afla în relatie contractualã;
n) sa acorde servicii medicale paraclinice asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere;
o) sa efectueze analize medicale şi alte investigaţii paraclinice în regim de urgenta femeii gravide;
p) sa transmitã rezultatul investigatiilor paraclinice medicului de familie la care este înscris asiguratul sau dupã caz, medicului specialist;
r) sa întocmeascã liste de asteptare pentru serviciile medicale programabile;
s) sa furnizeze servicii medicale paraclinice tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care este luat în evidenta asiguratul;
t) sa acorde cu prioritate, investigaţii paraclinice personalului angajat în unitãţile sanitare publice.

VI. Modalitãţi de plata
ART. 8
Modalitatea de plata în asistenta medicalã de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical exprimat în lei.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Serviciul paraclinic Tarif Numãr de servicii Total lei
crt. negociat negociat*) (col. 2 x col. 3)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.
...
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL X X
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
_______
*) Numãrul negociat de servicii este orientativ, cu obligaţia încadrãrii
în valoarea contractului.Suma anuala contractatã este ....................... lei,
din care:
- Suma aferentã trimestrului I ..................... lei,
din care:
- luna I ................... lei
- luna II .................. lei
- luna III ................. lei
- Suma aferentã trimestrului II .................... lei,
din care:
- luna IV .................. lei
- luna V ................... lei
- luna VI .................. lei
- Suma aferentã trimestrului III ................... lei,
din care:
- luna VII ................. lei
- luna VIII ................ lei
- luna IX .................. lei
- Suma aferentã trimestrului IV .................... lei,
din care:
- luna X ................... lei
- luna XI .................. lei
- luna XII ................. lei.
ART. 9
(1) Decontarea serviciilor medicale paraclinice se face lunar în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecãrei luni, la data de .......................
(2) Contravaloarea serviciilor medicale paraclinice se diminueazã pentru luna în care se constata nerespectarea programului de lucru stabilit, dupã cum urmeazã:
a) la prima constatare cu 10%;
b) la a doua constatare cu 15%;
c) la a treia constatare cu 20%.

VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 10
Serviciile medicale paraclinice furnizate în baza prezentului contract trebuie sa respecte criteriile de calitate elaborate de organismele abilitate de lege.

VIII. Rãspunderea contractualã
ART. 11
Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, partea în culpa datoreazã celeilalte pãrţi daune-interese.

IX. Clauza specialã
ART. 12
(1) Orice împrejurare independenta de vointa pãrţilor, intervenita dupã data semnãrii contractului şi care impiedica executarea acestuia, este consideratã forta majorã şi exonereaza de rãspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majorã, în sensul acestei clauze, împrejurãri ca: rãzboi, revoluţie, cutremur, marile inundatii, embargo.
(2) Partea care invoca forta majorã trebuie sa anunţe cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forta majorã şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacã nu procedeazã la anunţarea în termenele prevãzute mai sus a începerii şi încetãrii cazului de forta majorã, partea care îl invoca suporta toate daunele provocate celeilalte pãrţi prin neanuntarea în termen.
(3) În cazul în care împrejurãrile care obliga la suspendarea executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.

X. Rezilierea şi încetarea contractului
ART. 13
Contractul se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã de casa de asigurãri de sãnãtate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatãrii, în urmãtoarele situaţii:
a) dacã furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnãrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dacã din motive imputabile furnizorului acesta isi întrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice;
c) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau încetarea evaluãrii furnizorului;
d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a activitãţii realizate, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru;
e) nerespectarea obligaţiilor contractuale, constatatã cu ocazia controlului efectuat de instituţiile abilitate sa efectueze acest control;
f) neanuntarea casei de asigurãri de sãnãtate cu privire la orice modificare în legatura cu condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în termen de 10 zile lucrãtoare;
g) de la data primei constatãri dupã aplicarea de 3 ori a mãsurii de diminuare a contravalorii serviciilor paraclinice pentru nerespectarea programului de lucru stabilit;
h) refuzul furnizorului de servicii medicale paraclinice de a pune la dispoziţia organelor de control actele de evidenta financiar-contabila a serviciilor furnizate şi documentele justificative în baza cãrora se deconteazã serviciile raportate.
ART. 14
Contractul înceteazã cu data la care a intervenit una dintre situaţiile urmãtoare:
a) furnizorul de servicii medicale se muta din teritoriul de funcţionare;
b) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare, dupã caz;
c) încetarea definitiva a activitãţii casei de asigurãri de sãnãtate;
d) acordul de vointa al pãrţilor;
e) denunţarea unilaterala a contractului de cãtre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurãri de sãnãtate, printr-o notificare scrisã, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului;
f) a survenit decesul titularului laboratorului medical individual;
g) medicul titular al laboratorului medical individual renunţa sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.
ART. 15
(1) Situaţiile prevãzute la art. 13 şi la art. 14 lit. b), c), f), g) se constata de casa de asigurãri de sãnãtate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricãrei persoane interesate.
(2) Situaţiile prevãzute la art. 14 lit. a) se notifica casei de asigurãri de sãnãtate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

XI. Corespondenta
ART. 16
(1) Corespondenta legatã de derularea prezentului contract se efectueazã în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire prin fax sau direct la sediul pãrţilor.
(2) Fiecare parte contractantã este obligatã ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificãri ale datelor ce figureazã în prezentul contract sa notifice celeilalte pãrţi contractante schimbarea survenitã.

XII. Modificarea contractului
ART. 17
(1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intra în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzãtor.
(2) Pe parcursul derulãrii prezentului contract, valoarea contractualã poate fi majoratã prin acte adiţionale, dupã caz, în limita fondurilor aprobate asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitatile paraclinice, avându-se în vedere criteriile de contractare a sumelor iniţiale.
ART. 18
(1) Dacã o clauza a acestui contract ar fi declarata nulã, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Pãrţile convin ca orice clauza declarata nulã sa fie înlocuitã printr-o alta clauza care sa corespundã cat mai cu putinta spiritului contractului.
(2) Dacã expira termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare de funcţionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare de funcţionare pe toatã durata de valabilitate a contractului.
ART. 19
Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la initiativa oricãrei pãrţi contractante, sub rezerva notificãrii scrise a intentiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin .......... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele pãrţi şi este anexa a acestui contract.

XIII. Soluţionarea litigiilor
ART. 20
(1) Litigiile nãscute în legatura cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabila.
(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei de Arbitraj, care va soluţiona cauza potrivit legii sau, dupã caz, a instanţelor de judecata.
ART. 21
Hotãrârile Comisiei de Arbitraj pot fi atacate la instanţele judecãtoreşti competente.

XIV. Alte clauze
. ........................................
. ........................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate a fost încheiat azi ....... în doua exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
Preşedinte - Director general, Reprezentant legal,
............................ ............................

Director adjunct economic,
............................

Director adjunct relaţii contractuale,
............................

Vizat
Oficiul juridicANEXA 16

CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii de medicina dentara în asistenta medicalã de specialitate
din ambulatoriu pentru specialitatea medicina dentara

I. Pãrţile contractante


Casa de asigurãri de sãnãtate ..................., cu sediul în municipiul/
oraşul ......., str. ......... nr. ......, judeţul/sectorul ..............,
telefon/fax ......., reprezentatã prin preşedinte director general .......,
şi
- Cabinetul medical organizat conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998
privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicatã,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
- cabinet individual ................................., reprezentat prin
medical dentist/dentistul titular ......................;
- cabinet asociat sau grupat ........................., reprezentat prin
medicul dentist delegat ...............................;
- societate civilã medicalã .........................., reprezentatã prin
administratorul ........................................;
- unitate medico-sanitarã cu personalitate juridicã ce se înfiinţeazã
potrivit prevederilor <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale,
republicatã, cu modificãrile ulterioare ............., reprezentatã
prin .......................................;
- unitate sanitarã ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor
şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii ...............,
reprezentatã prin .......................................;
- ambulatoriu de specialitate din structura spitalului .............,
din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apãrãrii,
ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti şi din
reţeaua Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
reprezentat prin ........., în calitate de reprezentant legal al unitãţii
sanitare din care face parte;
- centru de diagnostic şi tratament şi centru medical - unitate cu
personalitate juridicã ................, reprezentat prin ..............;
- ambulatoriul de spital din structura spitalului ...............,
indiferent de sediu ......., reprezentat prin .............. în calitate
de reprezentant legal al unitãţii sanitare din care face parte .........,
cu certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor
medicale ....... nr. ...... sau actul de înfiinţare sau organizare a
unitãţii sanitare ......., autorizaţie sanitarã de funcţionare nr. .....,
având sediul în municipiul/oraşul ......., str. ..... nr. ...., bl. ....,
sc. ...., et. ..., ap. .... Judeţul/sectorul ........, telefon .........,
cont nr. ........., deschis la Trezoreria statului sau cont nr. .........
deschis la Banca ....... cod fiscal ........., sau codul numeric personal
al reprezentantului legal ......., dovada asigurãrii de rãspundere civilã
în domeniul medical atât pentru furnizor cat şi pentru personalul medico-
sanitar angajat, dovada de evaluare a furnizorului nr. ..../....../.....,
autorizaţia de libera practica pentru personalul angajat.II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor de medicina dentara în asistenta medicalã de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicina dentara, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 şi normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Serviciile medicale de specialitate furnizate
ART. 2
Furnizorul din asistenta medicalã de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicina dentara presteazã asiguraţilor serviciile de medicina dentara cuprinse în pachetul de servicii de baza, în pachetul minimal de servicii de medicina dentara şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigura facultativ pentru sãnãtate, prevãzute în anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 , în urmãtoarele specialitãţi:
a) ......................................;
b) ......................................;
c) ......................................;
. ...................................
. ...................................
ART. 3
Furnizarea serviciilor de medicina dentara din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea medicina dentara se face de cãtre urmãtorii medici:
1. .....................................;
2. ......................................;
3. ......................................;
4. ......................................;
. ......................................
. ......................................

IV. Durata contractului
ART. 4
Prezentul contract este valabil de la data încheierii pana la 31 decembrie 2006.
ART. 5
Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul pãrţilor pe toatã durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 .

V. Obligaţiile pãrţilor
ART. 6
În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii de medicina dentara, casele de asigurãri de sãnãtate au urmãtoarele obligaţii:
a) sa încheie contracte numai cu furnizorii de servicii de medicina dentara, autorizaţi şi evaluati şi sa facã publica lista acestora pentru informarea asiguraţilor;
b) sa controleze furnizarea serviciilor de medicina dentara, care face obiectul contractelor încheiate pe baza documentelor justificative corespunzãtoare;
c) sa verifice prescrierea medicamentelor şi recomandarea investigatiilor paraclinice de cãtre furnizorii de servicii de medicina dentara în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
d) sa deconteze furnizorilor de servicii de medicina dentara, la termenele prevãzute în contract, contravaloarea serviciilor de medicina dentara contractate efectuate şi raportate, pe baza facturii însoţitã de desfasuratoarele privind activitatea realizatã, prezentate atât pe suport de hârtie cat şi pe suport magnetic, în formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate;
e) sa asigure un sistem permanent de informare a asiguraţilor asupra mijloacelor de pãstrare a sãnãtãţii, în vederea reducerii şi evitãrii cauzelor de imbolnavire;
f) sa utilizeze un sistem informatic unitar şi confidenţial corespunzãtor asigurãrii cel puţin a unei evidente primare privind diagnosticul şi terapia aplicatã fiecãrui asigurat;
g) sa monitorizeze numãrul serviciilor de medicina dentara acordate de cãtre furnizorii cu care se afla în relaţii contractuale;
h) sa informeze permanent furnizorii de servicii de medicina dentara asupra condiţiilor de contractare;
i) sa deconteze furnizorilor de servicii de medicina dentara cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii de medicina dentara, contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care este luat în evidenta asiguratul.
ART. 7
În relaţiile contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, furnizorii de servicii de medicina dentara au urmãtoarele obligaţii:
a) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor de medicina dentara furnizate şi a activitãţii desfãşurate;
b) sa informeze asiguraţii despre pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii de medicina dentara şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, obligaţiile furnizorului de servicii de medicina dentara în relatie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate precum şi obligaţiile asiguratului;
c) sa respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
d) sa factureze lunar, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, activitatea realizatã conform contractului de furnizare de servicii de medicina dentara; factura va fi însoţitã de desfasuratoarele privind activitãţile realizate, care cuprind şi codul numeric personal al asiguraţilor care au beneficiat de serviciile medicale raportate, atât pe suport de hârtie cat şi pe suport magnetic, în formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate. Desfasuratoarele se stabilesc prin ordin a preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi se pun la dispoziţia furnizorilor de servicii medicale de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioada de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la mãsuri mergand pana la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
e) sa raporteze caselor de asigurãri de sãnãtate şi autoritãţilor de sãnãtate publica datele necesare pentru urmãrirea desfãşurãrii activitãţii în asistenta medicalã dentara, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
f) sa respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor;
g) sa întocmeascã bilet de trimitere cãtre alte specialitãţi sau în vederea internãrii atunci când este cazul şi sa ataseze la acest bilet rezultatele investigatiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau a confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate, care completeazã tabloul clinic pentru care se solicita internarea; medicul va mentiona pe biletul de trimitere ca a anexat rezultatele investigatiilor paraclinice şi va informa asiguratul asupra obligativitatii de a le prezenta medicului cãruia urmeazã sa i se adreseze;
h) sa completeze corect şi la zi formularele tipizate din sistemul informaţional al Ministerului Sãnãtãţii Publice cu datele corespunzãtoare activitãţii desfãşurate;
i) sa respecte dreptul la libera alegere de cãtre asigurat a medicului specialist din ambulatoriu şi a furnizorului;
j) sa respecte programul de lucru pe care sa-l afiseze la loc vizibil şi sa-l comunice caselor de asigurãri de sãnãtate şi autoritãţilor de sãnãtate publica;
k) sa anunţe casa de asigurãri de sãnãtate despre orice modificare privind condiţiile obligatorii care au stat la baza încheierii contractului şi sa îndeplineascã în permanenta aceste condiţii pe durata derulãrii contractelor;
l) sa respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate; furnizorilor li se recomanda participarea la acţiunile de instruire organizate de casele de asigurãri de sãnãtate şi de autoritãţile de sãnãtate publica;
m) sa furnizeze tratamentul adecvat şi sa prescrie medicamentele prevãzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, conform reglementãrilor în vigoare ca urmare a unui act medical propriu şi numai pentru afecţiuni care intra în competenta conform autorizaţiei de libera practica; medicamentele prescrise şi investigaţiile paraclinice recomandate trebuie sa fie în concordanta cu diagnosticul;
n) sa nu refuze acordarea serviciilor de medicina dentara în caz de urgenta medico-chirurgicala ori de câte ori se solicita;
o) sa acorde servicii de medicina dentara tuturor asiguraţilor fãrã nici o discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament;
p) sa acorde servicii de medicina dentara în regim de urgenta femeii gravide;
q) sa afiseze într-un loc vizibil numele casei de asigurãri de sãnãtate cu care se afla în relatie contractualã;
r) sa elibereze acte medicale, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 ;
s) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat, în condiţiile prevãzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 ;
t) sa întocmeascã liste de asteptare pentru serviciile de medicina dentara programabile;
u) sa acorde servicii de medicina dentara asiguraţilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care este luat în evidenta asiguratul;
v) sa nu încaseze de la asiguraţi contribuţie personalã pentru serviciile de medicina dentara furnizate care se suporta integral de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, conform listelor şi condiţiilor prevãzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 ;
x) sa acorde cu prioritate servicii de medicina dentara personalului angajat în unitãţile sanitare publice.

VI. Modalitãţi de plata
ART. 8
Modalitatea de plata în asistenta medicalã dentara din ambulatoriu este tarif pe serviciu de medicina dentara cuantificat în lei.
ART. 9
Decontarea serviciilor de medicina dentara se face pe baza tarifelor acestora şi în condiţiile prevãzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 şi în limita sumei contractate şi defalcate trimestrial şi lunar/cabinet, stabilitã conform art. 10 din anexa nr. 9 la ordinul menţionat mai sus.
Suma anuala contractatã este de ...................... lei,
din care:
- Suma aferentã trimestrului I ....................... lei,
din care:
- luna I ................... lei
- luna II .................. lei
- luna III ................. lei
- Suma aferentã trimestrului II ...................... lei,
din care:
- luna IV .................. lei
- luna V ................... lei
- luna VI .................. lei
- Suma aferentã trimestrului III ..................... lei,
din care:
- luna VII ................. lei
- luna VIII ................ lei
- luna IX .................. lei
- Suma aferentã trimestrului IV ...................... lei,
din care:
- luna X ................... lei
- luna XI .................. lei
- luna XII ................. lei.
ART. 10
(1) Decontarea serviciilor de medicina dentara se face lunar, în maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecãrei luni, la data de ........... .
La finele fiecãrui trimestru suma contractatã se regularizeazã conform art. 10 alin. (4) din anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(2) În cazul în care se înregistreazã abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fãrã contribuţie din partea asiguratului, recomandãri de investigaţii paraclinice nejustificate sau nerespectarea programului de lucru stabilit, contravaloarea serviciilor de medicina dentara aferente lunii respective se diminueazã dupã cum urmeazã pentru fiecare situaţie:
a) la prima constatare cu 10%;
b) la a doua constatare cu 15%;
c) la a treia constatare cu 20%.
(3) Clauze speciale - se completeazã pentru fiecare cabinet medical şi fiecare medic dentist din componenta cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul:
a) Medic dentist
Nume: ............... Prenume: .......................
Grad profesional: ....................................
Specialitatea: .......................................
Codul medicului: .....................................
Cod numeric personal: ................................
Program zilnic de activitate .................. ore/zi
b) Medic dentist:
Nume: ............... Prenume: .......................
Grad profesional: ....................................
Specialitatea: .......................................
Codul medicului: .....................................
Cod numeric personal: ................................
Program zilnic de activitate .................. ore/zi
c)
. .................
. .................

VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 11
Serviciile de medicina dentara furnizate în baza prezentului contract trebuie sa respecte criteriile de calitate elaborate de organismele abilitate de lege.

VIII. Rãspunderea contractualã
ART. 12
Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, partea în culpa datoreazã celeilalte pãrţi daune-interese.

IX. Clauza specialã
ART. 13
(1) Orice împrejurare independenta de vointa pãrţilor, intervenita dupã data semnãrii contractului şi care impiedica executarea acestuia, este consideratã forta majorã şi exonereaza de rãspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majorã, în sensul acestei clauze, împrejurãri ca: rãzboi, revoluţie, cutremur, marile inundatii, embargo.
(2) Partea care invoca forta majorã trebuie sa anunţe cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forta majorã şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacã nu procedeazã la anunţarea în termenele prevãzute mai sus a începerii şi încetãrii cazului de forta majorã, partea care îl invoca suporta toate daunele provocate celeilalte pãrţi prin neanuntarea în termen.
(3) În cazul în care împrejurãrile care obliga la suspendarea executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.

X. Încetarea şi rezilierea contractului
ART. 14
Contractul de furnizare de servicii de medicina dentara se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã a casei de asigurãri de sãnãtate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatãrii urmãtoarelor situaţii:
a) dacã furnizorul de servicii de medicina dentara nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnãrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dacã din motive imputabile furnizorului acesta isi întrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice;
c) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau încetarea evaluãrii furnizorului;
d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a activitãţii realizate, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru;
e) nerespectarea obligaţiilor contractuale, constatatã cu ocazia controlului efectuat de instituţiile abilitate sa efectueze acest control;
f) neanuntarea casei de asigurãri de sãnãtate cu privire la orice modificare în legatura cu condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii de medicina dentara în termen de 10 zile lucrãtoare.
g) odatã cu prima constatare dupã aplicarea de 3 ori în cursul unui an a mãsurii de diminuare a contravalorii serviciilor de medicina dentara pentru nerespectarea programului de lucru stabilit, abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente şi/sau recomandãri nejustificate de investigaţii paraclinice.
h) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control actele de evidenta financiar-contabila a serviciilor furnizate şi documentele justificative în baza cãrora se deconteazã serviciile raportate.
ART. 15
Contractul de furnizare de servicii medicale înceteazã cu data la care a intervenit una dintre urmãtoarele situaţii:
a) furnizorul de servicii de medicina dentara se muta din teritoriul de funcţionare;
b) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare, dupã caz;
c) încetarea definitiva a activitãţii casei de asigurãri de sãnãtate;
d) acordul de vointa al pãrţilor;
e) denunţarea unilaterala a contractului de cãtre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurãri de sãnãtate, printr-o notificare scrisã, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului;
f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
g) medicul titular al cabinetului medical individual renunţa sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România.
ART. 16
Situaţiile prevãzute la art. 14 şi la art. 15 lit. b), c), f), g) se constata de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate din oficiu, prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricãrei persoane interesate.
Situaţiile prevãzute la art. 15 lit. a) se notifica casei de asigurãri de sãnãtate, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

XI. Corespondenta
ART. 17
(1) Corespondenta legatã de derularea prezentului contract se efectueazã în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul pãrţilor.
(2) Fiecare parte contractantã este obligatã ca în termen de trei zile din momentul în care intervin modificãri ale datelor ce figureazã în prezentul contract sa notifice celeilalte pãrţi contractante schimbarea survenitã.

XII. Modificarea contractului
ART. 18
(1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intra în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzãtor.
(2) Pe parcursul derulãrii prezentului contract, valoarea contractualã poate fi majoratã prin acte adiţionale, dupã caz, în condiţiile aplicãrii <>art. 18 din Legea nr. 379/2005 a bugetului de stat pe anul 2006, în limita fondului aferent asistenţei medicale ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicina dentara, avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale.
ART. 19
(1) Dacã o clauza a acestui contract ar fi declarata nulã, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Pãrţile convin ca orice clauza declarata nulã sa fie înlocuitã printr-o alta clauza care sa corespundã cat mai cu putinta spiritului contractului.
(2) Dacã expira termenul de valabilitate al autorizaţiei sanitare de funcţionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare de funcţionare pe toatã durata de valabilitate a contractului.
ART. 20
Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la initiativa oricãrei pãrţi contractante, sub rezerva notificãrii scrise a intentiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin .......... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele pãrţi şi este anexa a acestui contract.

XIII. Soluţionarea litigiilor
ART. 21
(1) Litigiile nãscute în legatura cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabila.
(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei de Arbitraj, care va soluţiona cauza potrivit legii sau, dupã caz, a instanţelor de judecata.
ART. 22
Hotãrârile Comisiei de Arbitraj pot fi atacate la instanţele judecãtoreşti competente.

XIV. Alte clauze
. ............................................
. ............................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor de medicina dentara în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate a fost încheiat azi, ............., în doua exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
Preşedinte - Director general, Reprezentant legal,
........................... ...........................

Director adjunct economic,
...........................

Director adjunct relaţii contractuale,

Vizat
Oficiul juridicANEXA 17

LISTA

criteriilor de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul
ambulatoriului de specialitate

A. Pentru ambulatoriul de specialitate clinic şi paraclinic
1. Semnalizarea în zona: firma
2. Autorizaţia sanitarã de funcţionare
3. Evaluarea unitãţii sanitare care oferã servicii medicale
4. Programul de activitate afişat vizibil la fiecare cabinet în parte, la intrarea în ambulatoriu şi respectarea acestuia
5. Cabinetul medical va pune la dispoziţia asiguraţilor pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii medicale pentru persoanele asigurate facultativ
6. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor afişate la loc vizibil la fiecare cabinet medical în parte şi la intrarea în unitatea sanitarã
7. Sala de asteptare dotatã corespunzãtor (ambient adecvat, scaune/canapea, masuta, materiale informative)
8. Dotarea cabinetului cu aparatura şi mobilier cel puţin în conformitate cu ordinul ministrului sãnãtãţii în vigoare
9. Dotarea aparatului de urgenta (medicatie) cel puţin în conformitate cu baremurile în vigoare şi în termen de valabilitate
10. Înfiinţarea şi reactualizarea fisierului; obligativitatea existenţei la cabinet a actelor care notifica activitatea medicalã:
- registre: de consultaţii, tratamente;
- fise de consultaţii şi anexe: bilete de externare, scrisori medicale, plan de recuperare;
- caiet de evidenta stupefiante, retete cu timbru sec.
11. Medicul în timpul programului:
- comportament şi ţinuta în conformitate cu normele Codului de etica şi deontologie medicalã;
- consulta pacientul, stabileşte diagnosticul, stabileşte conduita (trimitere la investigaţii paraclinice, trimitere spre internare, tratament);
- consemneazã diagnosticul, tratamentul, recomandãrile în registrul de consultaţii şi fişa medicalã;
- elibereazã retete parafate şi semnate;
- elibereazã bilete de trimitere, concedii medicale, alte acte medicale parafate şi semnate;
- comunica cu medicul de familie care a trimis pacientul prin scrisoare medicalã;
- respecta confidenţialitatea actelor medicale.
12. Cadrul mediu în timpul programului:
- comportament şi ţinuta în conformitate cu normele Codului de etica şi deontologie medicalã;
- îndeplineşte atribuţiile menţionate în fişa postului şi considerate sarcini de serviciu;
- respecta confidenţialitatea actelor medicale.
B. Pentru ambulatoriul de specialitate stomatologic
1. Semnalizarea în zona: firma
2. Autorizaţia sanitarã de funcţionare a cabinetului
3. Evaluarea unitãţii sanitare care oferã servicii medicale
4. Programul de activitate afişat vizibil
5. Cabinetul va pune la dispoziţia asiguraţilor pachetul de servicii de baza şi pachetul minimal de servicii furnizate de medicii stomatologi
6. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor - afişate vizibil
7. Un cadru mediu angajat pentru fiecare cabinet
8. Contract de colaborare/prestãri servicii pentru depanarea aparaturii
9. Sala de asteptare dotatã corespunzãtor (ambient adecvat, scaune/canapea, masuta, materiale informative)
10. Dotarea cabinetului cu aparatura şi mobilier cel puţin în conformitate cu ordinul Ministerului Sãnãtãţii în vigoare
11. Dotarea aparatului de urgenta (medicatie) cel puţin în conformitate cu baremurile în vigoare şi în termen de valabilitate
12. Obligativitatea existenţei la cabinet a actelor care notifica activitatea medicalã:
- registre: de consultaţii, tratamente;
- fise de consultaţii şi anexe: bilete de externare, scrisori medicale, plan de recuperare.
13. Medicul în timpul programului:
- comportament şi ţinuta în conformitate cu normele Codului de etica şi deontologie medicalã;
- consulta pacientul;
- precizeazã şi justifica diagnosticul în fişa de consultatie;
- efectueazã tratamentul medical;
- completeazã acte medicale.
14. Cadrul mediu în timpul programului:
- comportament şi ţinuta în conformitate cu normele Codului de etica şi deontologie medicalã;
- îndeplineşte atribuţiile menţionate în fişa postului şi considerate sarcini de serviciu.

NOTA:
Criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, care se referã la diagnostic şi tratament medico-chirurgical şi stomatologic, se elaboreazã de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate şi de Ministerul Sãnãtãţii Publice, se aproba prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi au caracter obligatoriu pentru toţi furnizorii.
Controlul respectãrii calitãţii serviciilor medicale se organizeazã de cãtre Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate şi casele de asigurãri de sãnãtate pe baza criteriilor de calitate elaborate de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate şi Ministerul Sãnãtãţii Publice.

ANEXA 18

PACHET DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENTA MEDICALĂ SPITALICEASCA

CAP. 1
Pachet de servicii medicale de baza

A. Servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesita internare în condiţiile prevãzute la art. 56 alin. (3) lit. a) şi b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 .
B. Servicii medicale spitaliceşti care nu necesita internarea, prestate în regim de spitalizare de zi. Un serviciu medical spitalicesc reprezintã totalitatea investigatiilor şi procedurilor medicale acordate pentru rezolvarea unui caz.
1. În unitãţile spitaliceşti, tipurile de servicii medicale ce vor fi furnizate în regim de spitalizare de zi sunt cele prevãzute în <>Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 440/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare privind înregistrarea şi raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare de zi, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
2. Serviciile medicale de tip spitalicesc de mai jos cu tarifele maximale aferente ce se pot acorda în unitãţi sanitare ambulatorii autorizate şi avizate, dupã caz, de Ministerul Sãnãtãţii Publice sa efectueze aceste servicii, sunt urmãtoarele:

Tarif maximal
(lei/serviciu
medical)
a) - Hemodializa în insuficienta renala cronica*) 180/şedinţa
- Radioterapie 44,84
- Chimioterapie*) 44,84
- HIV/SIDA*) 46,74
- Litotritie 246,10
b) Implant de cristalin**) 228,87
c) Întrerupere de sarcina cu recomandare medicalã 26,75
d) Servicii medicale de oftalmologie:
- evisceratie, orjelet, glaucom, pterigion, entropion,
strabism, crioaplicatie, electrorezectie 44,91
e) Servicii medicale ortopedie:
- halux valgus, artroscopie genunchi, chist sinovial, Dupuytren,
bursita genunchi, bursita cot, ruptura chist sinovial picior,
secţiune tendoane picior, secţiune tendoane mana, amputatie
deget mana, chist sinovial picior, secţiune tendoane picior 112,96
f) Servicii medicale ORL:
- rezectie septala, amigdalectomie, adenoidectomie,
excizie formaţiune tumorala, polipectomie nazala 61,16
g) Servicii medicale flebologie (operaţie flebologie) 85,15
h) Anestezie (numai ca urmare a unui serviciu medical
prevãzut la pct. B):
- rahianestezie 313,78
- anestezie generalã inhalatorie 146,18
- anestezie de contact şi infiltratie 42,58
- anestezie locoregionala de infiltratie 106,32
- anestezie localã 15,38
- anestezie generalã cu diprivan 424,52
i) Chirurgie maxilo-faciala/chirurgie orodentara Odontectomie
(molar inclus, molar semiinclus, canin inclus, canin semiinclus),
regularizare creasta hemiarcada, tratament hiperostoza
tuberozitara; 80,25
Tratamentul hiperplaziei mucoasei tuberozitare, excizia
hiperplaziei de mucoasa, extirparea formatiunilor tumorale
(osoase - de pãrţi moi), adâncirea şanţului vestibular sau
lingual, superior sau inferior, alveoloplastie, rezectie
apicala cu obturatie/fãrã obturatie, amputatie radiculara,
premolarizare, metoda chirurgicala ortodontica (tunelizare)
- dinti ectopici, dinti din focarul de fractura,
excizia bridelor 53,50
- operaţie cu lambou 176,55
- corectie fren, infiltratie trigeminala 24,61
-----------
*) Tariful nu cuprinde medicamentele şi materialele specifice suportate prin programul naţional cu scop curativ. Tariful pentru hemodializa în insuficienta renala cronica cuprinde şi transportul nemedicalizat al asiguraţilor dializati în vederea efectuãrii dializei de la şi la domiciliu, suportat de unitatea sanitarã care acorda acest serviciu. Unitãţile sanitare, inclusiv spitalele, suporta contravaloarea transportului nemedicalizat al asiguraţilor dializati de la şi la domiciliu din suma contractatã cu casa de asigurãri de sãnãtate, în mod distinct, cu aceasta destinaţie.
**) Tariful nu cuprinde medicamentele şi materialele specifice.

NOTA:
Tarifele cuprind toate cheltuielile aferente serviciului medical (cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare, investigaţii medicale paraclinice, cheltuieli privind pregãtirea sãlii de operaţie, precum şi cheltuieli indirecte, în condiţiile în care se utilizeazã medicamente, materiale sanitare şi tehnologii avansate).
Serviciile de la lit. d) - i) se efectueazã numai în centrele de diagnostic şi tratament aparţinând ministerelor cu reţele sanitare proprii.
Serviciile de la lit. a) - c) şi h) se pot efectua în unitãţile sanitare ambulatorii autorizate şi avizate, dupã caz, de Ministerul Sãnãtãţii Publice sa efectueze aceste servicii.

Pentru stabilirea diagnosticului pot fi recomandate servicii medicale de inalta performanta: CT, RMN, scintigrafie, angiografie. Serviciile medicale de inalta performanta: CT, RMN, scintigrafie se acorda numai pe baza de recomandare medicalã potrivit formularelor prezentate în anexa nr. 20, care se întocmesc în 2 exemplare, din care unul rãmâne la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de inalta performanta, iar celãlalt exemplar se transmite lunar de cãtre acesta la casa de asigurãri de sãnãtate cu care a încheiat contract, în urmãtoarele condiţii:
- afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilitãţi de explorare;
- urgente medico-chirurgicale, dupã cum urmeazã:
Explorari computer-tomograf (CT)
1. politraumatisme cu afectare scheletala, de pãrţi moi şi/sau de organe interne
2. monotraumatisme:
- cranio-cerebrale
- coloana vertebrala
- torace
- abdomino-pelvine
- fracturi complexe ale extremitatilor
3. hemoragii interne (dupã stabilizarea funcţiilor vitale)
4. accidente cerebro-vasculare acute, în primele 24-72 de ore, cu justificare din punct de vedere medical
5. insuficienta respiratorie acuta prin suspiciune de embolie pulmonara
6. urgente abdomino-pelvine netraumatice (de ex. pancreatita acuta, peritonita, ocluzie intestinala, ischemie mezenterica, anevrism aortic etc.)
7. meningo-encefalita acuta
8. stãri comatoase de cauza cerebrala
Examenul CT va înlocui examenul RMN la asiguraţii cu contraindicatii (prezenta de stimulatoare cardiace, valve, corpi strãini metalici, sarcina în primele 3 luni)
Explorari prin rezonanta magnetica nucleara (RMN)
1. traumatisme vertebro-medulare
2. accidente vasculare cerebrale ischemice în primele 24-72 de ore, cu justificare din punct de vedere medical, nevizualizat CT
Examenul RMN va înlocui examenul CT la asiguraţii cu contraindicatii (insuficienta renala, insuficienta cardiaca severã, sarcina, alergie la substantele de contrast iodate)
Explorari scintigrafice
1. tromboembolismul pulmonar
2. accidente coronariene acute
3. accidentul vascular cerebral ischemic acut, în primele 24-72 de ore, cu justificare din punct de vedere medical, cu aspect CT neconcludent

CAP. 2
Pachet minimal de servicii medicale în asistenta medicalã spitaliceasca

În situaţia în care pacientul nu dovedeşte calitatea de asigurat, spitalul acorda serviciile medicale de urgenta având obligaţia sa evalueze situaţia medicalã a pacientului şi sa îl externeze dacã serviciile medicale de urgenta nu se mai justifica. La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat se poate continua internarea cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de cãtre pacient.
Criteriile de stabilire a urgentelor pe baza cãrora se efectueazã internarea pacientilor care nu dovedesc calitatea de asigurat sunt:
- urgente medico-chirurgicale sau orice alte situaţii în care este pusã în pericol viata pacientului sau au acest potenţial;
- boli cu potenţial endemo-epidemic.

CAP. 3
Pachet de servicii medicale spitaliceşti pentru persoanele care se asigura facultativ pentru sãnãtate

- urgente medico-chirurgicale sau orice alte situaţii în care este pusã în pericol viata pacientului sau au acest potenţial;
- boli cu potenţial endemo-epidemic pana la rezolvarea completa a cazului

ANEXA 19

CONDIŢIILE ACORDĂRII SERVICIILOR MEDICALE ÎN UNITĂŢI SANITARE CU PATURI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATA ALE ACESTORA

A. SPITALE
ART. 1
Serviciile medicale spitaliceşti de care beneficiazã asiguraţii sunt: servicii medicale spitaliceşti pentru patologie care necesita internare prin spitalizare continua, servicii medicale acordate în regim de spitalizare de o zi şi spitalizare de zi.
ART. 2
(1) Serviciile medicale spitaliceşti se acorda sub forma de:
1. servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continua - forma de internare prin care se acorda asistenta medicalã preventivã, curativã, de recuperare şi paliativa pe toatã durata necesarã rezolvarii complete a cazului respectiv;
2. servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de o zi - forma de internare (forma particularã de spitalizare continua) prin care se acorda asistenta medicalã preventivã, curativã şi de recuperare pentru o durata de maximum 24 de ore;
3. servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi pentru serviciile medicale programabile de diagnostic, tratament şi monitorizare pentru pacientii care nu necesita supraveghere pe o durata mai mare de 12 ore, care sunt cuprinse în <>Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 440/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, privind înregistrarea şi raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare de zi, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Lista de servicii medicale care impun internarea, prezentatã de spitale la încheierea contractelor cu casele de asigurãri de sãnãtate, are în vedere criteriile prevãzute la art. 56 (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 706/2006 .
ART. 3
În unitãţile sanitare ambulatorii autorizate de Ministerul Sãnãtãţii Publice se pot acorda servicii medicale spitaliceşti în regim ambulatoriu prevãzute la cap. I lit. B pct. 2 din anexa nr. 18 la ordin, care se contracteazã şi se deconteazã prin tarif pe serviciu medical. Pentru unitãţile sanitare ambulatorii autorizate/avizate de Ministerul Sãnãtãţii Publice aceste servicii vor face obiectul unui act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicalã de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice cu excepţia serviciilor de dializa pentru care se încheie contract distinct care se adapteaza la modelele de contract prevãzute în anexa nr. 22.
Tarifele maximale pe serviciu medical sunt cele prevãzute în anexa nr. 18 la ordin.
ART. 4
Furnizarea de servicii medicale spitaliceşti se acorda în baza contractelor şi a actelor adiţionale încheiate de spitale cu casele de asigurãri de sãnãtate, având în vedere urmãtorii indicatori specifici spitalelor, dupã caz:
a) indicatori cantitativi:
1. numãr personal existent conform structurii spitalelor, având în vedere numãrul de posturi aprobate şi repartizate, potrivit legii, din care: medici, farmacisti, medici dentisti, stagiari şi rezidenţi;
2. numãr paturi stabilit potrivit structurii spitalelor prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice;
3. nivelul optim al gradului de utilizare a paturilor conform <>Ordinului ministrului sãnãtãţii şi familiei nr. 208/2003 ;
4. numãrul de zile de spitalizare, total şi pe secţii, stabilit pe baza nivelului optim al gradului de utilizare a paturilor pe tipuri de solicitare;
5. durata optima de spitalizare, conform anexei nr. 21 la ordin sau, dupã caz, durata de spitalizare efectiv realizatã;
6. numãrul de cazuri externate;
7. indice de complexitate a cazurilor furnizat de Şcoala Nationala de Sãnãtate Publica şi Management Sanitar;
8. numãr de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri de servicii acordate în regim de spitalizare de zi;
9. numãrul şi tipul investigatiilor paraclinice estimate a se realiza de cãtre spitale, în regim ambulatoriu;
10. tarif pe caz rezolvat (DRG);
11. tarif mediu pe caz rezolvat;
12. tarif pe serviciu medical;
13. tarif pe zi de spitalizare.
b) indicatori calitativi:
1. gradul de complexitate a serviciilor medicale spitaliceşti acordate în funcţie de morbiditatea spitalizata, de dotarea spitalului cu aparatura şi de încadrarea cu personalul de specialitate;
2. infectii nosocomiale raportate la numãrul total de externari;
3. infectie clinic aparenta sau asimptomatica provocatã de germeni cunoscuţi patogeni, care se manifesta pe perioada spitalizarii la un interval de timp mai mare decât incubatia minima sau la domiciliu la un interval de timp mai mic decât incubatia maxima.
ART. 5
Valoarea totalã contractatã de spitale cu casele de asigurãri de sãnãtate se constituie din urmãtoarele sume, dupã caz:
a) suma aferentã serviciilor medicale spitaliceşti a cãror plata se face pe baza de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru afectiunile acute, care se stabileşte astfel:

numãr de cazuri externate x indice case-mix pentru anul 2005 x tarif pe caz ponderat pentru anul 2006

1. Numãr de cazuri externate
La negocierea numãrului de cazuri externate pe spital şi pe secţie se vor avea în vedere urmãtoarele:
- evoluţia cazurilor externate în ultimii 5 ani la nivelul spitalului şi al judeţului,
- cazurile estimate a fi externate pe spital şi pe secţie în anul 2006, în funcţie de numãrul de paturi aprobat, de nivelul optim al gradului de utilizare a paturilor şi de durata optima de spitalizare cu încadrarea în sumele aprobate cu aceasta destinaţie spitalului.
Pentru secţiile chirurgicale, numãrul de cazuri externate obţinut în condiţiile prevãzute mai sus se poate diminua prin negociere între furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate în funcţie de gradul de operabilitate realizat în anul 2005 comparativ cu cel optim care este de 70% din numãrul total de externari din anul 2005.
Pentru secţiile medicale, numãrul de cazuri externate, obţinut în condiţiile prevãzute mai sus, se poate diminua prin negociere între furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate, cu numãrul de internari corespunzãtoare anului 2005 pentru care nu se justifica internarea.
Numãrul de externari diminuat atât pentru secţiile chirurgicale, cat şi pentru secţiile medicale se contracteazã numai ca servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi, cu încadrarea în valoarea de contract.
Numãrul anual de cazuri externate negociat se defalcheaza pe trimestre. La stabilirea numãrului de cazuri externate contractate pe spital, se tine seama şi de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent.
2. Indicele de case-mix pentru anul 2005 se calculeazã pentru fiecare spital pe baza numãrului şi a tipurilor de cazuri raportate în perioada ianuarie-decembrie 2005. Numãrul de cazuri ponderate se obţine prin înmulţirea numãrului negociat de cazuri externate cu indicele de case-mix.
Indicele de case-mix este prezentat în anexa nr. 19 a) la ordin.
3. Tariful pe caz ponderat pentru anul 2006 este prezentat în anexa nr. 19 a) la ordin şi se stabileşte pentru fiecare spital.
Lista cuprinzând categoriile majore de diagnostice, tipurile de cazuri ce sunt decontate (grupele de diagnostice, valorile relative, durata medie de spitalizare la nivel naţional şi limitele superioare şi inferioare ale intervalului de normalitate al duratei de spitalizare pentru fiecare grupa de diagnostic precum şi definirea termenilor utilizaţi) sunt prevãzute în anexa nr. 19 b) la ordin.
În situaţia în care unul din spitalele prevãzute în anexa nr. 19 a) la ordin are în structura secţii/compartimente de cronici, recuperare şi neonatologie - prematuri, contractarea acestor servicii se efectueazã conform prevederilor de la lit. b).
b) suma pentru spitalele de cronici şi de recuperare, precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici, recuperare şi neonatologie - prematuri (de sine stãtãtoare, aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice în structura spitalelor) din alte spitale, care se stabileşte astfel:

numãr de cazuri externate x durata optima de spitalizare sau, dupã caz, durata efectiv realizatã x tariful pe zi de spitalizare

1. Numãrul de cazuri externate
Numãrul de cazuri externate pe spitale/secţii/compartimente se negociaza în funcţie de numãrul de cazuri externate pe judeţ, stabilit ca medie a numãrului de externari pe ultimii 5 ani pe judeţ şi a gradului de utilizare a paturilor la spitalul/secţia/compartimentul respectiv.
Numãrul anual de cazuri externate negociat se defalcheaza pe trimestre. La stabilirea numãrului de cazuri externate contractate pe spital/secţie/compartiment se tine seama de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent; în acest scop, spitalele vor tine evidenta acestor indicatori.
2. Durata optima de spitalizare stabilitã de cãtre comisiile de specialitate ale Ministerului Sãnãtãţii Publice pe secţii, este valabilã pentru toate categoriile de spitale şi este prevãzutã în anexa nr. 21 la ordin. Pentru secţiile/spitalele de psihiatrie cronici cu internari obligatorii pentru bolnavii psihici prevãzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecãrii sau urmãririi penale, precum şi pentru bolnavii care necesita asistenta medicalã spitaliceasca de lungã durata (ani) se ia în considerare durata medie de spitalizare efectiv realizatã în anul precedent.
3. Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se negociaza pe baza tarifului pe zi de spitalizare propus de fiecare spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie în funcţie de particularitãţile aferente fiecãrui tip de spital, cu încadrarea în bugetul stabilit şi aprobat al spitalului.
c) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate pentru afecţiuni acute în spitale, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 19 a) la ordin, precum şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuti (de sine stãtãtoare aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice în structura spitalelor) din spitalele de cronici şi de recuperare, care se stabileşte astfel:

numãr de cazuri externate x tariful mediu pe caz rezolvat

1. Numãr de cazuri externate
La negocierea numãrului de cazuri externate pe spital şi pe secţie/compartiment se vor avea în vedere urmãtoarele:
- evoluţia cazurilor externate în ultimii 5 ani la nivelul spitalului şi al judeţului,
- cazurile estimate a fi externate pe spital şi pe secţie/compartiment în anul 2006, în funcţie de numãrul de paturi aprobat, de nivelul optim al gradului de utilizare a paturilor şi de durata optima de spitalizare cu încadrarea în sumele aprobate cu aceasta destinaţie spitalului.
Pentru secţiile chirurgicale, numãrul de cazuri externate obţinut în condiţiile prevãzute mai sus se poate diminua prin negociere între furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate în funcţie de gradul de operabilitate realizat în anul 2005 comparativ cu cel optim care este de 70% din numãrul total de externari din anul 2005.
Pentru secţiile medicale, numãrul de cazuri externate, obţinut în condiţiile prevãzute mai sus, se poate diminua prin negociere între furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate, cu numãrul de internari corespunzãtoare anului 2005, pentru care nu se justifica internarea.
Numãrul de externari diminuat atât pentru secţiile chirurgicale, cat şi pentru secţiile medicale se contracteazã numai ca servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi, cu încadrarea în valoarea de contract.
Numãrul anual de cazuri externate negociat şi contractat se defalcheaza pe trimestre. La stabilirea numãrului de cazuri externate contractate pe spital, se tine seama şi de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent.
2. Tarif mediu pe caz rezolvat
Tariful mediu pe caz rezolvat se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate având în vedere şi indicatorul cost mediu cu medicamentele pe caz externat pe anul 2005, cu încadrarea în valoarea de contract.
În situaţia în care unul din spitale are în structura secţii/compartimente de cronici, recuperare şi neonatologie - prematuri, contractarea acestor servicii se efectueazã conform prevederilor de la lit. b).
d) suma aferentã subprogramelor din cadrul programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice şi pentru servicii de dializa decontatã din fondul alocat pentru programul naţional cu scop curativ, care face obiectul unui contract distinct;
e) suma pentru serviciile medicale efectuate în: dispensare TBC, laboratoare de sãnãtate mintalã - stationar de zi, cabinete de planificare familialã, cabinete medicale de boli infectioase, finanţatã din fondul alocat pentru asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, care este formatã din:
- suma corespunzãtoare încadrãrii personalului prevãzut sa isi desfãşoare activitatea în aceste structuri, ţinându-se seama de toate drepturile salariale acordate de lege, la care se adauga contribuţiile ce revin ca obligaţie de plata spitalului;
- suma reprezentând cheltuielile de întreţinere şi funcţionare, inclusiv medicamente şi materiale sanitare pentru trusa de urgenta a acestor structuri, determinata ca o cota-parte din cheltuielile totale de întreţinere şi funcţionare ale spitalului înregistrate în anul precedent şi corectatã cu procentul de inflaţie prognozat pentru anul 2006. Aceasta cota se calculeazã ca raport între cheltuielile de personal necesare pentru structurile mai sus menţionate şi totalul cheltuielilor de personal pe spital estimate pentru anul curent;
f) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicalã, diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice, care se afla în structura spitalului ca unitãţi fãrã personalitate juridicã, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitatile clinice, conform anexei nr. 9 la ordin;
g) suma pentru serviciile medicale efectuate în structuri de primire urgente - unitate de primire urgente, compartiment de primire urgente, modul de urgenta, camera de garda - cabinet stomatologic pentru serviciile de urgenta care se afla în structura spitalului ca unitãţi fãrã personalitate juridicã, decontate din fondul aferent asistenţei medicale spitaliceşti, formatã din:
- suma corespunzãtoare încadrãrii personalului prevãzut sa isi desfãşoare activitatea în aceste structuri, ţinându-se seama de toate drepturile salariale acordate de lege, la care se adauga contribuţiile ce revin ca obligaţie de plata spitalului;
- suma reprezentând cheltuielile de întreţinere şi funcţionare, inclusiv medicamente şi materiale sanitare pentru trusa de urgenta a acestor structuri, determinata ca o cota-parte din cheltuielile totale de întreţinere şi funcţionare ale spitalului înregistrate în anul precedent şi corectatã cu procentul de inflaţie prognozat pentru anul 2006. Aceasta cota se calculeazã ca raport între cheltuielile de personal necesare pentru structurile mai sus menţionate şi totalul cheltuielilor de personal pe spital estimate pentru anul curent;
h) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, finanţatã din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru serviciile medicale paraclinice stabilitã conform prevederilor din anexa nr. 9 la ordin;
i) suma pentru plata cheltuielilor de personal pentru medici, farmacisti şi medici dentisti rezidenţi din anii 3-7, pentru medicii, medicii dentisti şi farmaciştii stagiari care au încheiat contract individual de munca cu spitalele. Aceasta suma se determina pe baza încadrãrii acestor categorii de personal rezultatã din statul de funcţii, ţinându-se seama de toate drepturile salariale prevãzute de lege, la care se adauga contribuţiile ce revin ca obligaţie de plata spitalului, în cazul stagiarilor se deduc sumele ce se suporta din fondul de şomaj.
j) suma pentru serviciile medicale efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical şi care se determina prin înmulţirea numãrului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri cu tariful negociat aferent acestora. Tariful pe un serviciu medical spitalicesc prevãzut în <>Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 440/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se negociaza între spitale şi casele de asigurãri de sãnãtate şi nu poate fi mai mare de 1/3 din tariful pe caz rezolvat pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continua, cu încadrarea în valoarea de contract. Tariful pentru hemodializa în insuficienta renala cronica se negociaza şi nu poate fi mai mare decât cel prevãzut în anexa nr. 18 la ordin.
k) sume pentru plata cheltuielilor de personal aferente medicilor şi celuilalt personal sanitar, care furnizeazã servicii medico-sanitare în unitãţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare pentru copii distrofici, de recuperare şi reabilitare neuro-psihomotorie sau pentru copii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit prevederilor <>art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 261/2000 , încadrat la spitalul judeţean sau la alt spital public cel mai apropiat, în cazul unitãţilor sanitare transferate integral la serviciile publice specializate, finanţate din fondul alocat pentru asistenta medicalã spitaliceasca;
Sumele de la lit. a)-k) sunt prevãzute distinct în contractele şi actele adiţionale la contracte şi fac parte din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat unitãţilor spitaliceşti, potrivit legii.
ART. 6
Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2006 cu destinaţia de servicii medicale spitaliceşti, inclusiv medicamente în spital, se contracteazã de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate prin acte adiţionale la contractele iniţiale pentru anul 2006. Casele de asigurãri de sãnãtate vor avea în vedere la repartizarea fondurilor suplimentare indicatorii specifici fiecãrei unitãţi sanitare cu paturi, care au stat la baza stabilirii valorii iniţiale de contract/actelor adiţionale, precum şi nivelul de realizare a indicatorilor specifici în limita celor contractati în perioada de la începutul anului şi pana la sfârşitul lunii anterioare celei în care se semneazã actul adiţional.
ART. 7
Sumele pentru serviciile medicale spitaliceşti prestate în centrele de diagnostic şi tratament din structura ministerelor cu reţele sanitare proprii şi în unitãţi sanitare ambulatorii autorizate şi avizate, dupã caz, sa efectueze aceste servicii se determina prin înmulţirea numãrului de servicii medicale spitaliceşti contractate cu tarifele pe servicii, tarife negociate între furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate care nu pot fi mai mari decât cele prevãzute în anexa nr. 18 la ordin.
ART. 8
(1) Decontarea de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a serviciilor medicale contractate cu spitalele se face dupã cum urmeazã:
a) pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în spitalele a cãror plata se face pe baza indicatorului tarif pe caz rezolvat (DRG), decontarea lunarã şi regularizarea trimestriala se realizeazã, astfel:
1. decontarea lunarã în limita sumei contractate se face în funcţie de:
- numãrul de cazuri externate şi raportate de cãtre spital, din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioarã (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se face de cãtre Şcoala Nationala de Sãnãtate Publica şi Management Sanitar, conform prevederilor <>Ordinului ministrului sãnãtãţii şi familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectãrii electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare);
- indicele de case-mix prevãzut în anexa nr. 19 a) la prezentul ordin;
- tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2006;
2. Regularizarea trimestriala se face în funcţie de:
- numãrul total de cazuri externate, raportate şi validate, pentru perioada de la începutul anului pana la sfârşitul trimestrului respectiv;
- indicele de case-mix realizat în perioada de la începutul anului pana la sfârşitul trimestrului respectiv;
- tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2006;
- coeficientul k al cazurilor extreme (ca durata de spitalizare). Acest coeficient se calculeazã trimestrial de Şcoala Nationala de Sãnãtate Publica şi Management Sanitar, pe baza cazurilor externate raportate şi validate pentru perioada de la începutul anului pana la sfârşitul trimestrului respectiv. Modalitatea de calcul a coeficientului k este prevãzutã în anexa nr. 19 b) la ordin.
În situaţia în care numãrul de cazuri ponderate realizat, corespunzãtor patologiei care necesita internare în regim de spitalizare continua, este mai mic decât cel contractat, iar numãrul de servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi a crescut, numãrul de servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi ce depãşeşte numãrul de cazuri ponderate contractat se deconteazã la tariful pe serviciu medical negociat, majorat cu 5%, cu încadrarea în valoarea de contract.
În situaţia în care atât numãrul de cazuri ponderate realizat, corespunzãtor patologiei care necesita internare în regim de spitalizare continua, cat şi cel corespunzãtor serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât numãrul de cazuri ponderate, respectiv servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi contractate, decontarea se face la nivelul realizat.
În situaţia în care atât numãrul de cazuri ponderate realizat, corespunzãtor patologiei care necesita internare în regim de spitalizare continua, cat şi cel corespunzãtor serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât numãrul de cazuri ponderate, respectiv servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi contractat, se accepta la decontare o depasire de maximum 5% atât a numãrului de cazuri ponderate ce se vor deconta la un tarif care reprezintã 50% din tariful pe caz ponderat, cat şi a serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi. Casele de asigurãri de sãnãtate pot accepta la decontare aceste depasiri dacã spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numãrului de internari, dupã epuizarea posibilitatii de înscriere pe listele de asteptare a cazurilor programabile, şi dacã aceasta creştere se regaseste ca economii înregistrate la sumele care se deconteazã din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti la alte spitale/secţii din judeţul respectiv, cu încadrarea în fondurile alocate asistenţei medicale spitaliceşti la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate respective.
b) serviciile medicale pentru care plata se face pe baza de tarif pe zi de spitalizare se deconteazã în funcţie de numãrul de cazuri externate realizat în limita numãrului de cazuri contractat şi de durata optima de spitalizare sau, dupã caz, durata efectiv realizatã.
În cazul spitalelor/secţiilor de psihiatrie cronici cu internari obligatorii pentru bolnavii psihici încadraţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi internarile dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecãrii sau urmãririi penale, precum şi pentru bolnavii care necesita asistenta medicalã spitaliceasca de lungã durata (ani), recuperare pediatrica - distrofici şi TBC, serviciile medicale spitaliceşti se deconteazã lunar de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate în funcţie de numãrul de zile de spitalizare efectiv realizat în luna pentru care se face decontarea şi de tarifele pe zi de spitalizare negociate. Numãrul de zile de spitalizare efectiv realizat se deconteazã în limita numãrului de externari contractate şi a duratei optime de spitalizare, prevãzute pentru TBC şi recuperare pediatrica - distrofici.
Trimestrial se fac regularizari şi decontãri în funcţie de numãrul de externari realizate cumulat de la începutul anului pana la sfârşitul trimestrului respectiv şi tariful pe zi de spitalizare, ţinându-se seama de cazurile contractate.
În situaţia în care numãrul de cazuri externate este mai mare decât numãrul cazurilor contractate, casele de asigurãri de sãnãtate pot accepta la decontare aceasta depasire dacã spitalul/secţiile au luat decizia de creştere a numãrului de internari, dupã epuizarea posibilitatii de înscriere pe listele de asteptare a cazurilor programabile, şi dacã creşterea numãrului de cazuri realizate se regaseste în reducerea numãrului de cazuri contractate din alte spitale/secţii din judeţul respectiv, iar aceasta depasire se încadreazã în fondurile alocate asistenţei medicale spitaliceşti la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate respective.
Serviciile medicale pentru care plata se face pe baza de tarif pe zi de spitalizare se deconteazã ţinându-se seama de durata optima de spitalizare stabilitã de comisiile de specialitate ale Ministerului Sãnãtãţii Publice şi prevãzutã în anexa nr. 21 la ordin; în situaţia în care durata medie de spitalizare realizatã de spitale/secţii este mai mare sau mai mica decât cea optima, casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã serviciile medicale spitaliceşti la valoarea prevãzutã pentru durata optima; în situaţia în care asiguratul este transferat în aceeaşi unitate sanitarã, de la o secţie la alta de acelaşi profil, spitalul va raporta în vederea decontãrii un singur caz rezolvat, luându-se în calcul durata optima de spitalizare pentru specialitatea respectiva. În cazul spitalelor/secţiilor de psihiatrie cronici, pentru internarile obligatorii pentru bolnavii psihici prevãzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecãrii sau urmãririi penale, precum şi pentru bolnavii care necesita asistenta medicalã spitaliceasca de lungã durata (ani), decontarea se face în funcţie de durata de spitalizare efectiv realizatã.
În situaţia în care suma aferentã depãşirii duratei optime de spitalizare pe o secţie nu este compensata de suma corespunzãtoare reducerii duratei optime de spitalizare la celelalte secţii, casele de asigurãri de sãnãtate pot deconta diferenţa ce nu a fost compensata dacã depãşirea este justificatã şi se încadreazã în fondurile alocate asistenţei medicale spitaliceşti la nivelul casei de asigurãri de sãnãtate respective;
c) serviciile medicale spitaliceşti, pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat, acordate pentru afecţiuni acute în spitale, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 19 a) la ordin, precum şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuti (de sine stãtãtoare aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice în structura spitalelor) din spitalele de cronici şi de recuperare, decontarea lunarã şi regularizarea trimestriala se realizeazã astfel:
1. Decontarea lunarã, în limita sumei contractate, se face în funcţie de:
- numãrul de cazuri externate realizate
- tariful mediu pe caz rezolvat, aferent serviciilor medicale spitaliceşti pentru patologie care necesita internare prin spitalizare continua;
2. Regularizarea trimestriala se face în funcţie de numãrul de externari realizat cumulat de la începutul anului pana la sfârşitul trimestrului respectiv şi tariful mediu pe caz rezolvat negociat, ţinând cont şi de numãrul de externari contractat.
În situaţia în care numãrul de externari realizat, corespunzãtor patologiei care necesita internare în regim de spitalizare continua, este mai mic decât cel contractat, iar numãrul de servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi a crescut, numãrul de servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi ce depãşeşte numãrul de cazuri externate contractate se deconteazã la tariful pe serviciu medical negociat, majorat cu 5%, cu încadrarea în valoarea de contract.
În situaţia în care atât numãrul de externari realizat, corespunzãtor patologiei care necesita internare în regim de spitalizare continua, cat şi cel corespunzãtor serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât numãrul de externari, respectiv servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi, decontarea se face la nivelul realizat.
În situaţia în care atât numãrul de externari realizat, corespunzãtor patologiei care necesita internare în regim de spitalizare continua, cat şi cel corespunzãtor serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât numãrul de externari, respectiv servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi contractat, se accepta la decontare o depasire de maximum 5% atât a numãrului de externari ce se vor deconta la un tarif care reprezintã 50% din tariful negociat, cat şi a serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi. Casele de asigurãri de sãnãtate pot accepta la decontare aceste depasiri dacã spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numãrului de internari, dupã epuizarea posibilitatii de înscriere pe listele de asteptare a cazurilor programabile, şi dacã aceasta creştere se regaseste ca economii înregistrate la sumele care se deconteazã din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti la alte spitale/secţii din judeţul respectiv, cu încadrarea în fondurile alocate asistenţei medicale spitaliceşti la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate respective
d) suma aferentã subprogramelor din cadrul programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice şi pentru servicii de dializa se deconteazã în limita sumelor aferente subprogramelor din cadrul programului naţional cu scop curativ;
e) suma pentru serviciile medicale efectuate în dispensare TBC, laboratoare de sãnãtate mintalã - stationar de zi, cabinete de planificare familialã şi cabinete medicale de boli infectioase, se deconteazã la nivelul cheltuielilor de personal efectiv realizate conform statului de plata, în limita sumelor prevãzute în actul adiţional şi la nivelul contractat pentru cheltuielile de întreţinere şi funcţionare;
f) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicalã, diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice, care se afla în structura spitalului ca unitãţi fãrã personalitate juridicã, decontatã din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitatile clinice, în condiţiile prevãzute în anexa nr. 9 la ordin;
g) suma pentru serviciile medicale efectuate în structuri de primire urgente - unitate de primire urgente, compartiment de primire urgente, modul de urgenta, camera de garda - cabinet stomatologic pentru serviciile de urgenta se deconteazã la nivelul cheltuielilor de personal efectiv realizate conform statului de plata, în limita sumelor prevãzute în actul adiţional şi la nivelul contractat pentru cheltuielile de întreţinere şi funcţionare;
h) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, decontatã din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru serviciile medicale paraclinice stabilitã conform prevederilor din anexa nr. 9 la ordin;
i) suma pentru plata cheltuielilor de personal pentru medici, farmacisti şi medici dentisti rezidenţi din anii 3-7, pentru medicii, medicii dentisti şi farmaciştii stagiari care au încheiat contract individual de munca cu spitalele, decontatã la nivelul cheltuielilor de personal efectiv realizate, în limita sumelor prevãzute în actul adiţional la contract;
j) suma pentru serviciile medicale efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical şi care se determina prin înmulţirea numãrului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri cu tariful negociat aferent acestora. Tariful pe un serviciu medical spitalicesc prevãzut în <>Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 440/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se negociaza între spitale şi casele de asigurãri de sãnãtate şi nu poate fi mai mare de 1/3 din tariful pe caz rezolvat pentru servicii medicale acordate în regim de spitalizare continua, cu încadrarea în valoarea de contract. Tariful pentru hemodializa în insuficienta renala cronica se negociaza şi nu poate fi mai mare decât cel prevãzut în anexa nr. 18 la ordin.
k) sume pentru plata cheltuielilor de personal aferente medicilor şi celuilalt personal sanitar, care furnizeazã servicii medico-sanitare în unitãţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare pentru copii distrofici, de recuperare şi reabilitare neuro-psihomotorie sau pentru copii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit prevederilor <>art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 261/2000 , încadrat la spitalul judeţean sau la alt spital public cel mai apropiat, în cazul unitãţilor sanitare transferate integral la serviciile publice specializate, finanţate din fondul alocat pentru asistenta medicalã spitaliceasca;
(2) Spitalele vor acoperi cheltuielile privind investigaţiile paraclinice pentru bolnavii internati efectuate în alte unitãţi spitaliceşti sau în unitãţi ambulatorii de specialitate, în situaţiile în care spitalul respectiv nu deţine dotarea necesarã. Spitalele vor deconta investigaţiile paraclinice la tarifele prevãzute în cap. II pct. 1 din anexa nr. 8 la ordin.
ART. 9
(1) Serviciile de hemodializa în insuficienta renala cronica, acordate în unitãţi sanitare cu paturi, respectiv în unitãţi sanitare ambulatorii autorizate şi avizate, dupã caz, de Ministerul Sãnãtãţii Publice sa efectueze aceste servicii, se contracteazã de casele de asigurãri de sãnãtate cu unitãţile sanitare sus-menţionate şi se deconteazã din fondul aprobat cu destinaţia servicii medicale de hemodializa şi dializa peritoneala.
(2) Suma pentru materialele sanitare specifice serviciilor de hemodializa în insuficienta renala cronica şi dializa peritoneala se contracteazã şi se deconteazã din fondul aprobat cu destinaţia servicii medicale de hemodializa şi dializa peritoneala.
(3) Pentru serviciile de hemodializa şi dializa peritoneala casele de asigurãri de sãnãtate ţin evidente distincte.
ART. 10
Spitalele suporta din bugetul de venituri şi cheltuieli suma aferentã serviciilor hoteliere (cazare standard şi masa la nivelul alocaţiei de hrana) pentru insotitorii copiilor bolnavi în varsta de pana la 3 ani precum şi pentru insotitorii persoanelor cu handicap grav.
ART. 11
Asiguraţii suporta contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masa) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora. Prin confort standard, în ceea ce priveşte cazarea, se înţelege salon cu minimum 3 paturi, grup sanitar propriu, cu respectarea normelor igienico-sanitare şi fãrã dotãri suplimentare (televizor, radio, telefon, frigider, aer condiţionat şi altele asemenea), iar în ceea ce priveşte masa, cea acordatã la nivelul alocaţiei de hrana stabilite prin acte normative. Contribuţia personalã a asiguraţilor reprezintã diferenţa dintre tarifele stabilite pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort, stabilite de fiecare unitate furnizoare, şi cele corespunzãtoare confortului standard.
ART. 12
(1) Serviciile medicale de inalta performanta (CT, RMN, scintigrafie, angiografie) se acorda pe baza de recomandare medicalã asiguraţilor numai în urmãtoarele condiţii:
- urgente medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. 18 la ordin;
- afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilitãţi de explorare.
Investigaţiile menţionate mai sus se efectueazã pe baza fişelor de solicitare potrivit modelelor prevãzute în anexa nr. 20 la ordin, la care se ataşeazã, acolo unde este cazul, rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica atât pacientilor internati, cat şi asiguraţilor cãrora li se recomanda aceste servicii medicale în regim ambulatoriu.
ART. 13
Spitalele care au în structura proprie dispensare medicale fãrã medic suporta din bugetul de venituri şi cheltuieli suma aferentã functionarii acestora. Personalul mediu sanitar din aceste dispensare acorda primele îngrijiri în caz de boala sau accident, în cadrul unui program de lucru întocmit de spitalul în structura cãruia se afla dispensarul medical.
ART. 14
Spitalele suporta din bugetul de venituri şi cheltuieli suma aferentã transportului interspitalicesc pentru asiguraţii internati care necesita condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punct de vedere al consultatiilor şi investigatiilor paraclinice.
ART. 15
Medicii care isi desfãşoarã activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului sa transmitã medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, dupã caz, prin scrisoare medicalã, evaluarea stãrii de sãnãtate a asiguratului la momentul externarii şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeuticã pentru urmãtoarea perioada (determinata conform diagnosticului).
ART. 16
(1) Suma anuala prevãzutã în bugetul de venituri şi cheltuieli şi, respectiv, suma prevãzutã în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casele de asigurãri de sãnãtate se defalcheaza de cãtre spitale pe trimestre şi luni, cu acordul autoritãţilor de sãnãtate publica sau al ministerului, în funcţie de subordonare, şi al caselor de asigurãri de sãnãtate.
(2) În primele 10 zile ale lunii urmãtoare celei pentru care se face plata, casa de asigurãri de sãnãtate deconteazã contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedenta, în baza facturii şi a documentelor insotitoare, cu încadrarea în sumele negociate şi contractate. Pentru fiecare luna, casele de asigurãri de sãnãtate pot efectua pana la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1-15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor insotitoare.
(3) Pentru încadrarea în sumele contractate cu casele de asigurãri de sãnãtate, spitalele vor întocmi liste de asteptare pentru cazurile programabile, cu excepţia cazurilor de urgenta medico-chirurgicala.
(4) Spitalele vor raporta autoritãţilor de sãnãtate publica sau ministerului, în funcţie de subordonare, şi caselor de asigurãri de sãnãtate, pana la data de 5 a lunii curente pentru luna precedenta, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, respectiv realizarea indicatorilor cantitativi şi calitativi comparativ cu cei contractati.
(5) Trimestrial, pana la data de 5 a lunii urmãtoare expirãrii unui trimestru, spitalele vor raporta autoritãţilor de sãnãtate publica sau ministerelor, în funcţie de subordonare, şi caselor de asigurãri de sãnãtate execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, respectiv realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractati în vederea regularizãrii trimestriale. Regularizarea şi decontarea trimestriala se fac în primele 25 de zile ale lunii urmãtoare trimestrului încheiat.
ART. 17
Contractele pentru furnizarea serviciilor medicale acordate în spitale se semneazã din partea spitalelor de cãtre Comitetul Director care rãspunde, în condiţiile legii, de realitatea şi exactitatea datelor prezentate atât cu ocazia negocierii contractelor, cat şi cu ocazia raportarii datelor în cursul execuţiei.
ART. 18
Refuzul semnãrii contractului cu casa de asigurãri de sãnãtate de cãtre unitatea furnizoare de servicii medicale spitaliceşti va fi adus la cunostinta Ministerului Sãnãtãţii Publice sau celorlalte ministere, în funcţie de subordonare, şi Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, care vor analiza situaţia şi vor lua mãsurile ce se impun pentru soluţionarea divergentelor.
ART. 19
Casele de asigurãri de sãnãtate şi autoritãţile de sãnãtate publica au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie intalniri cu medicii de specialitate din unitãţile sanitare cu paturi pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenta medicalã spitaliceasca, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificãrilor apãrute în actele normative şi vor stabili, împreunã cu medicii de specialitate din unitãţile sanitare cu paturi, mãsurile ce se impun pentru îmbunãtãţirea activitãţii. Neparticiparea medicilor la aceste intalniri nu îi exonereaza de rãspunderea nerespectãrii hotãrârilor luate cu acest prilej.

B. UNITĂŢI MEDICO-SOCIALE
DECONTAREA PENTRU UNITĂŢILE MEDICO-SOCIALE

ART. 20
Suma prevãzutã în contractul de furnizare de servicii medicale în unitãţile medico-sociale se stabileşte având în vedere urmãtorii indicatori:
a) numãrul de medici şi asistenţi medicali, având în vedere numãrul de posturi aprobate potrivit legii;
b) cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare estimate a se realiza în anul 2006, negociat pe baza consumului realizat în anul 2005, dupã caz.
ART. 21
(1) Suma prevãzutã în contractul de furnizare de servicii medicale în unitãţile medico-sociale se compune din:
a) cheltuieli de personal pentru medici şi asistenţi medicali la nivelul realizat, conform statului de funcţiuni;
b) contravaloarea consumului de medicamente şi de materiale sanitare.
(2) Suma anuala prevãzutã în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate se defalcheaza pe trimestre şi luni.
(3) Modelul de contract utilizat este contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, adaptat.
ART. 22
Pentru unitãţile medico-sociale, casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã:
a) cheltuielile de personal pentru medici şi asistenţi medicali la nivelul realizat, conform statului de plata, în limita sumelor prevãzute în contractele încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate;
b) contravaloarea consumului de medicamente şi de materiale sanitare, în limita sumelor prevãzute în contractele încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate.
Decontarea se face în baza facturii şi a unui decont de cheltuieli întocmite de unitãţile medico-sociale.
ART. 23
(1) În primele 10 zile ale lunii urmãtoare celei pentru care se face plata, casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã contravaloarea indicatorilor realizaţi în luna precedenta, în baza facturii şi a documentelor insotitoare, cu încadrarea în sumele negociate şi contractate. Pentru fiecare luna, casele de asigurãri de sãnãtate pot efectua pana la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1-15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate pe baza facturii şi a documentelor insotitoare.
(2) Unitãţile medico-sociale raporteazã caselor de asigurãri de sãnãtate, pana la data de 5 a lunii curente pentru luna precedenta, realizarea indicatorilor comparativ cu cei contractati.
ART. 24
Casele de asigurãri de sãnãtate şi autoritãţile de sãnãtate publica au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, intalniri cu medicii de specialitate din unitãţile medico-sociale, în vederea respectãrii prevederilor actelor normative în vigoare.
Acestea vor informa asupra modificãrilor apãrute în actele normative şi vor stabili împreunã cu medicii de specialitate din unitãţile medico-sociale mãsurile ce se impun pentru îmbunãtãţirea activitãţii.
Neparticiparea medicilor la aceste intalniri nu îi exonereaza de rãspunderea nerespectãrii hotãrârilor luate cu acest prilej.


ANEXA 19a)

INDICELE DE COMPLEXITATE A CAZURILOR ŞI TARIFELE PE CAZ PONDERAT

┌────┬────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────────┐
│ │ │ │ │Tarif pe caz│
│Nr. │Cod │ Denumire spital │ ICM │ ponderat │
│crt.│CNAS│ │2005*)│ 2006 │
│ │ │ │ │ (lei) │
├────┼────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────