Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 231 din 19 octombrie 2010  pentru aprobarea continutului minim al protocolului de transmitere, fara plata, a infrastructurii de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al statului, aflata in administrarea Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare ori in administrarea sau in folosinta societatilor comerciale, statiunilor si institutelor de cercetare si productie agricola, unitatilor de invatamant agricol, situata pe teritoriul organizatiei, in proprietatea acelei organizatii, si a continutului minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de imbunatatiri funciare din domeniul public al statului, alta decat cea de irigatii, cu exceptia celei principale sau a celei de prim ordin, situata pe teritoriul unei organizatii, ori de transmitere a infrastructurii de imbunatatiri funciare din domeniul public al statului din cadrul unei parti autonome functional dintr-o amenajare sau a unei intregi amenajari de imbunatatiri funciare aflate in proprietatea publica a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, situata pe teritoriul unei federatii, in folosinta gratuita a acelei organizatii sau federatii    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 231 din 19 octombrie 2010 pentru aprobarea continutului minim al protocolului de transmitere, fara plata, a infrastructurii de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al statului, aflata in administrarea Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare ori in administrarea sau in folosinta societatilor comerciale, statiunilor si institutelor de cercetare si productie agricola, unitatilor de invatamant agricol, situata pe teritoriul organizatiei, in proprietatea acelei organizatii, si a continutului minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de imbunatatiri funciare din domeniul public al statului, alta decat cea de irigatii, cu exceptia celei principale sau a celei de prim ordin, situata pe teritoriul unei organizatii, ori de transmitere a infrastructurii de imbunatatiri funciare din domeniul public al statului din cadrul unei parti autonome functional dintr-o amenajare sau a unei intregi amenajari de imbunatatiri funciare aflate in proprietatea publica a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, situata pe teritoriul unei federatii, in folosinta gratuita a acelei organizatii sau federatii

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 17 noiembrie 2010
    Vãzând Referatul de aprobare nr. 91.540 din 16 septembrie 2010 al Direcţiei generale politici agricole,
    având în vedere prevederile art. 73 alin. (2), ale art. 75 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a <>Legii îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor <>art. 7 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

    ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprobã conţinutul minim al protocolului de transmitere, fãrã platã, a infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, aflatã în administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunãtãţirilor Funciare ori în administrarea sau în folosinţa societãţilor comerciale, staţiunilor şi institutelor de cercetare şi producţie agricolã, unitãţilor de învãţãmânt agricol, situatã pe teritoriul organizaţiei, în proprietatea acelei organizaţii, prevãzut în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul ordin.
    (2) Se aprobã conţinutul minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare din domeniul public al statului, alta decât cea de irigaţii, cu excepţia celei principale sau a celei de prim ordin, situatã pe teritoriul unei organizaţii, ori de transmitere a infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare din domeniul public al statului din cadrul unei pãrţi autonome funcţional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajãri de îmbunãtãţiri funciare aflate în proprietatea publicã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, situatã pe teritoriul unei federaţii, în folosinţa gratuitã a acelei organizaţii sau federaţii, prevãzut în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Predarea-primirea efectivã a infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare prevãzute în anexele nr. 1-2 se face pe bazã de proces-verbal încheiat între pãrţi. Procesul-verbal, semnat şi ştampilat de pãrţi şi înregistrat legal, se transmite Oficiului de reglementare al organizaţiilor de îmbunãtãţiri funciare în termen de 30 de zile lucrãtoare de la data aprobãrii prin ordin a protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare. Prelungirea termenului menţionat mai sus se poate face cu aprobarea secretarului de stat coordonator al structurii de îmbunãtãţiri funciare din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale.
    ART. 3
    Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare, societãţile comerciale, staţiunile şi institutele de cercetare şi producţie agricolã, unitãţile de învãţãmânt agricol, precum şi celelalte instituţii publice care deţin în administrare sau în folosinţã infrastructurã de îmbunãtãţiri funciare aparţinând domeniului public sau privat al statului, situatã pe teritoriul unei organizaţii de îmbunãtãţiri funciare sau al unei federaţii de organizaţii de îmbunãtãţiri funciare, organizaţiile de îmbunãtãţiri funciare, federaţiile de organizaţii de îmbunãtãţiri funciare şi direcţiile implicate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 272/2006 pentru aprobarea conţinutului minim al protocolului de transmitere, fãrã platã, a infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, aflatã în administrarea Administraţiei ori în administrarea sau în folosinţa societãţilor comerciale, staţiunilor şi institutelor de cercetare şi producţie agricolã, unitãţilor de învãţãmânt agricol, situatã pe teritoriul organizaţiei, în proprietatea acelei organizaţii şi a conţinutului minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare din domeniul public al statului, alta decât cea de irigaţii, cu excepţia celei principale sau a celei de prim ordin, situatã pe teritoriul unei organizaţii, ori de transmitere a infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare din domeniul public al statului din cadrul unei pãrţi autonome funcţional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajãri de îmbunãtãţiri funciare aflate în proprietatea publicã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, situatã pe teritoriul unei federaţii, în folosinţa gratuitã a acelei organizaţii sau federaţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 2 mai 2006, se abrogã.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                 Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
                                 Valeriu Tabãrã

    Bucureşti, 19 octombrie 2010.
    Nr. 231.


    ANEXA 1


                                   PROTOCOL*)
                 de transmitere, fãrã platã, a infrastructurii
  de îmbunãtãţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, aflatã în
             administrarea/folosinţa ........................., în
                   proprietatea Organizaţiei de îmbunãtãţiri
      funciare .................., judeţul ......................, situatã
   pe teritoriul acestei organizaţii, încheiat la data de ..................

-----------
    *) Conţinutul minim al protocolului nu este limitativ, acesta urmând sã fie adaptat în funcţie de condiţiile concrete ale predãrii-primirii infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare situate pe teritoriul organizaţiei de îmbunãtãţiri funciare primitoare.

    1. Preambul
    În temeiul prevederilor:
    - <>art. 27 alin. (1) din Legea îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004, republicatã, cu completãrile ulterioare;
    - art. 73 alin. (1) şi art. 76 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a <>Legii îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificãrile ulterioare;
    - <>art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    având în vedere Hotãrârea adunãrii constitutive/generale a Organizaţiei ............ nr. ....... din data de ........... şi Decizia consiliului de administraţie/organului ierarhic superior al predãtorului ................. nr. ......... din data de ................,
    se încheie prezentul protocol de transmitere a dreptului de proprietate asupra infrastructurii de ........... din domeniul privat al statului, în condiţiile menţionate mai jos.

    2. Pãrţile
    Acordul de transmitere a proprietãţii se realizeazã între:
    - Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare/societatea comercialã/staţiunea/institutul de cercetare şi producţie agricolã/unitatea de învãţãmânt agricol/instituţia publicã .................., cu sediul în ...................., judeţul .........................., reprezentatã/reprezentat prin domnul/doamna ............................, având funcţia de .............../(director general, director, administrator, preşedinte)/.................................................... şi domnul/doamna ........../(director economic, director financiar, contabil-şef)/..........................., având funcţia de ........................................., nr. de înregistrare fiscalã ...................., având contul deschis la .............../(trezoreria, banca)/............, în calitate de predãtor, şi
    - Organizaţia ..................., cu sediul în ............., judeţul ..........., nr. de înregistrare în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunãtãţiri funciare ..............., reprezentatã prin domnul/doamna ................, având funcţia de ......./(preşedinte, director)/.................................., şi domnul/doamna .............................., având funcţia de contabil, nr. de înregistrare fiscalã ................................, având contul deschis la ......../(trezoreria, banca)/........................., în calitate de primitor.

    3. Obiectul
    Prin prezentul protocol se transmite la cerere, fãrã platã, în condiţiile legii, dreptul de proprietate asupra infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare din sistemul**) de ................., constituitã din bunuri mobile şi imobile înscrise în anexele nr. ................. la prezentul protocol, care deserveşte întregul teritoriu al primitorului, din domeniul privat al statului în proprietatea organizaţiei, reprezentatã prin predãtor, respectiv prin primitor.
-----------
    **) Sistem de ............. - aşa cum este definit în anexa nr. 1 "Înţelesul unor termeni în sensul prezentei legi" la <>Legea nr. 138/2004, republicatã, cu completãrile ulterioare.

    4. Teritoriul organizaţiei
    Primitorul îşi desfãşoarã activitatea de îmbunãtãţiri funciare pe teritoriul declarat, în suprafaţã brutã totalã de ...... ha, din care suprafaţa netã este de ..... ha, situat în amenajarea ............. de pe raza localitãţilor .............., judeţul ............., respectiv ploturile ..............., în cazul infrastructurii de irigaţii, având urmãtoarele vecinãtãţi:
    - la nord ........................................................;
    - la sud ..........................................................;
    - la est ...........................................................;
    - la vest ........................................................ .

    5. Documentele însoţitoare
    Predarea-primirea se face pe baza urmãtoarelor documente anexate:
    - inventarul fizic şi valoric, înregistrat în contabilitate, al infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare din amenajarea interioarã de irigaţii/amenajarea de desecare şi drenaj/lucrãrile de apãrare împotriva inundaţiilor/lucrãrile de combatere a eroziunii solului, împreunã cu obiectele de inventar din dotarea infrastructurii preluate şi, dupã caz, a instalaţiilor şi echipamentelor aferente, cu specificarea gradului de uzurã şi amortizare şi evidenţierea distinctã a stãrii tehnice a acesteia, care se predau în termen de 30 de zile de la data aprobãrii prin ordin a protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare, prevãzut în anexa nr. ...................;
    - inventarul suprafeţelor de teren aferente infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare şi zonelor de protecţie***) ale acestei infrastructuri, prevãzut în anexa nr. ...................;
-----------
    ***) Zonele de protecţie ale infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare se stabilesc conform prevederilor <>Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 227/2006 privind amplasarea şi dimensiunile zonelor de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 5 aprilie 2006.
    - regulamentul de exploatare şi întreţinere a infrastructurii amenajãrilor de ......................., situate pe teritoriul primitorului, prevãzut în anexa nr. ...................;
    - un plan de situaţie la scara 1:10.000 sau la o scarã convenabilã, prevãzut în anexa nr...................., care sã asigure vizualizarea tuturor detaliilor infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare, şi un plan de ansamblu la scara 1:50.000 sau la o scarã convenabilã, prevãzut în anexa nr. ..................., care sã asigure o clarã delimitare a teritoriului organizaţiei în cadrul amenajãrii de îmbunãtãţiri funciare şi al unitãţilor administrativ-teritoriale.

    6. Obligaţiile pãrţilor
    Potrivit prezentului protocol, pãrţilor le revin urmãtoarele obligaţii:
    a) pentru predãtor:
    - sã predea bunurile al cãror drept de proprietate se transmite prin prezentul protocol, potrivit prevederilor acestui protocol şi ale anexelor nr. ..............;
    - sã menţinã în stare de funcţionare infrastructura de îmbunãtãţiri funciare aflatã în administrarea sau în folosinţa acestuia, astfel încât sã nu împiedice în niciun fel utilizarea de cãtre primitor a infrastructurii transmise prin prezentul protocol;
    b) pentru primitor:
    - sã preia, sã gestioneze, sã întreţinã, sã repare şi sã exploateze în interesul public al tuturor beneficiarilor deţinãtori de terenuri situate pe teritoriul acestuia infrastructura de îmbunãtãţiri funciare, inclusiv suprafeţele de teren aferente care includ şi zonele de protecţie ale acesteia, preluatã conform anexelor nr. .....;
    - sã menţinã infrastructura preluatã în stare de funcţionare, potrivit prevederilor normelor tehnice şi regulamentului de exploatare şi întreţinere prevãzut în anexa nr. ....;
    - sã exploateze infrastructura preluatã, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi de protecţie a muncii, ale normelor tehnice şi ale regulamentului de exploatare şi întreţinere prevãzut în anexa nr. ....;
    - sã punã la dispoziţia predãtorului datele necesare întocmirii balanţei de apã;
    - sã permitã montarea echipamentelor de mãsurare a debitelor şi a volumelor de apã şi citirea acestora pentru stabilirea volumelor de apã preluate.

    7. Înregistrarea financiar-contabilã a patrimoniului predat-preluat
    În baza prezentului protocol, valoarea domeniului privat al statului aflat în administrarea sau în folosinţa predãtorului se diminueazã cu valoarea totalã înscrisã în inventarele valorice întocmite conform prezentului protocol, cu aceeaşi valoare urmând sã se majoreze patrimoniul primitorului.

    8. Dispoziţii finale
    Condiţiile predãrii-primirii infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare care face obiectul prezentului protocol se pot modifica numai prin acordul scris al ambelor pãrţi.
    Forţa majorã apãrã partea care o invocã, în condiţiile legii.
    Documentele însoţitoare menţionate la pct. 5 sunt prevãzute în anexele nr. ............. care fac parte integrantã din prezentul protocol.
    Prezentul protocol s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru predãtor, unul pentru primitor şi unul pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, şi intrã în vigoare la data aprobãrii lui, potrivit legii.


            Predãtor****), Primitor****),
           ................ .................

-----------
    ****) Protocolul va fi semnat şi ştampilat de reprezentanţii legali ai celui care predã şi de reprezentaţii legali ai celui care primeşte.


    NOTĂ:
    Evidenţa transmiterii infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare, în conformitate cu prevederile prezentului protocol, va fi asiguratã de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale - Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunãtãţiri funciare, precum şi de fiecare entitate predãtoare şi primitoare.    ANEXA 2


                                   PROTOCOL*)
                de transmitere a infrastructurii de îmbunãtãţiri
               funciare aparţinând domeniului public al statului,
              aflatã în administrarea/folosinţa .................,
              în folosinţa gratuitã a Organizaţiei de îmbunãtãţiri
                funciare ........./Federaţiei de organizaţii de
       îmbunãtãţiri funciare ............, judeţul ................,
                         situatã pe teritoriul acestei
        organizaţii/federaţii, încheiat la data de ..................

-----------
    *) Conţinutul minim al protocolului nu este limitativ, acesta urmând sã fie adaptat în funcţie de condiţiile concrete ale predãriiprimirii infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare situate pe teritoriul organizaţiei/federaţiei de îmbunãtãţiri funciare primitoare.


    1. Preambul
    În temeiul prevederilor:
    - <>art. 27 alin. (1) din Legea îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004, republicatã, cu completãrile ulterioare;
    - art. 73 alin. (1) şi art. 75 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a <>Legii îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificãrile ulterioare;
    - <>art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    având în vedere Hotãrârea adunãrii constitutive/generale a Organizaţiei .........../consiliului de administraţie al Federaţiei ......... nr. ...... din data de ........... şi Decizia consiliului de administraţie/organului ierarhic superior al predãtorului ............ nr. ......... din data de ........................,
    se încheie prezentul protocol de transmitere a dreptului de folosinţã gratuitã asupra infrastructurii de ............. din domeniul public al statului, în condiţiile menţionate mai jos.

    2. Pãrţile
    Acordul de transmitere a folosinţei gratuite se realizeazã între:
    - Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare/societatea comercialã/staţiunea/institutul de cercetare şi producţie agricolã/unitatea de învãţãmânt agricol/instituţia publicã ........................, cu sediul în ....................., judeţul ...................., reprezentatã/reprezentat prin domnul/doamna ..........................., având funcţia de ........../(director general, director, administrator, preşedinte)/................................., şi domnul/doamna ......................., având funcţia de ............/(director economic, director financiar, contabil-şef)/..............., nr. de înregistrare fiscalã .................., având contul deschis la ......./(trezoreria, banca)/................................, în calitate de predãtor, şi
    - Organizaţia/Federaţia ................., cu sediul în .........., judeţul ........, nr. de înregistrare în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunãtãţiri funciare .........., reprezentatã prin domnul/doamna ................, având funcţia de ......./(preşedinte, director)/......................., şi domnul/doamna ..................., având funcţia de contabil, nr. de înregistrare fiscalã ................, având contul deschis la ....../(trezoreria, banca)/............., în calitate de primitor.

    3. Obiectul
    Prin prezentul protocol se transmite pentru o perioadã de .................ani, la cerere, în condiţiile legii, dreptul de folosinţã gratuitã asupra infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare din amenajarea**) de ..................................., constituitã din bunuri mobile şi imobile înscrise în anexele nr. ..............., care deserveşte întregul teritoriu al primitorului, din domeniul public al statului în folosinţa gratuitã a organizaţiei/federaţiei, reprezentatã prin predãtor, respectiv prin primitor.
-------------
    **) Amenajare de ............. - aşa cum este definitã în anexa nr. 1 "Înţelesul unor termeni în sensul prezentei legi" la <>Legea nr. 138/2004, republicatã, cu completãrile ulterioare.

    În cazul amenajãrilor de irigaţii, când infrastructura de îmbunãtãţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, situatã pe teritoriul unei federaţii, nu a fost preluatã în proprietate de o organizaţie, aceasta se transmite în folosinţa federaţiei pânã la constituirea unei organizaţii de îmbunãtãţiri funciare cãreia i se va transmite proprietatea asupra acesteia de cãtre reprezentantul statului.

    4. Teritoriul organizaţiei/federaţiei
    Primitorul îşi desfãşoarã activitatea de îmbunãtãţiri funciare pe teritoriul declarat, în suprafaţã brutã totalã de........ ha, din care suprafaţa netã este de ..... ha, situat în amenajarea ............. de pe raza localitãţilor ................, judeţul .........., respectiv ploturile ................, în cazul infrastructurii de irigaţii, având urmãtoarele vecinãtãţi:
    - la nord ........................................................;
    - la sud ..........................................................;
    - la est ...........................................................;
    - la vest ........................................................ .

    5. Documentele însoţitoare
    Predarea-primirea se face pe baza urmãtoarelor documente anexate:
    - inventarul fizic şi valoric, înregistrat în contabilitate, al infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare din amenajarea de irigaţii/amenajarea de desecare şi drenaj/lucrãrile de apãrare împotriva inundaţiilor/lucrãrile de combatere a eroziunii solului, împreunã cu obiectele de inventar din dotarea infrastructurii preluate şi, dupã caz, a instalaţiilor şi echipamentelor aferente, cu specificarea gradului de uzurã şi amortizare şi evidenţierea distinctã a stãrii tehnice a acesteia, care se predau în termen de 30 de zile de la data semnãrii protocolului;
    - inventarul suprafeţelor de teren aferente infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare şi zonelor de protecţie***) ale acestei infrastructuri;
----------
    ***) Zonele de protecţie ale infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare se stabilesc conform prevederilor <>Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 227/2006 privind amplasarea şi dimensiunile zonelor de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 5 aprilie 2006.

    - regulamentul de exploatare şi întreţinere a infrastructurii amenajãrilor de ..................., situate pe teritoriul primitorului;
    - un plan de situaţie la scara 1:10.000 sau la o scarã convenabilã, care sã asigure vizualizarea tuturor detaliilor infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare, şi un plan de ansamblu la scara 1:50.000 sau la o scarã convenabilã, care sã asigure o clarã delimitare a teritoriului organizaţiei în cadrul amenajãrii de îmbunãtãţiri funciare.

    6. Obligaţiile pãrţilor
    Potrivit prezentului protocol, pãrţilor le revin urmãtoarele obligaţii:
    a) pentru predãtor:
    - sã predea bunurile al cãror drept de folosinţã gratuitã se transmite prin prezentul protocol, potrivit prevederilor acestuia şi anexelor;
    - sã menţinã în stare de funcţionare infrastructura de îmbunãtãţiri funciare aflatã în administrarea sau în folosinţa acestuia, astfel încât sã nu împiedice în niciun fel utilizarea de cãtre primitor a infrastructurii transmise prin prezentul protocol;
    b) pentru primitor:
    - sã preia, sã gestioneze, sã întreţinã, sã repare şi sã exploateze în interesul public al tuturor beneficiarilor deţinãtori de terenuri situate pe teritoriul acestuia infrastructura de îmbunãtãţiri funciare, inclusiv suprafeţele de teren aferente care includ şi zonele de protecţie ale acesteia, preluatã conform anexelor nr. .....;
    - sã menţinã infrastructura preluatã în stare de funcţionare, potrivit prevederilor normelor tehnice şi regulamentului de exploatare şi întreţinere prevãzut în anexa nr. ....;
    - sã exploateze infrastructura preluatã, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi de protecţie a muncii, ale normelor tehnice şi ale regulamentului de exploatare şi întreţinere prevãzut în anexa nr. ....;
    - sã punã la dispoziţia predãtorului datele necesare întocmirii balanţei de apã sau altor situaţii statistice necesare bunei funcţionãri a amenajãrii;
    - sã permitã montarea echipamentelor de mãsurare a debitelor şi a volumelor de apã şi citirea acestora pentru stabilirea volumelor de apã preluate, în cazul infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului din amenajãrile de irigaţii.

    7. Dispoziţii finale
    Condiţiile predãrii-primirii infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare care face obiectul prezentului protocol se pot modifica numai prin acordul scris al ambelor pãrţi.
    Forţa majorã apãrã de rãspundere partea care o invocã, în condiţiile legii.
    Documentele însoţitoare menţionate la pct. 5 sunt prevãzute în anexele nr. ............, care fac parte integrantã din prezentul protocol.
    Prezentul protocol s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru predãtor, unul pentru primitor şi unul pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, şi intrã în vigoare la data aprobãrii lui, potrivit legii.

            Predãtor****), Primitor****),
           ................ .................

----------
    ****) Protocolul va fi semnat şi ştampilat de reprezentanţii legali ai celui care predã şi de reprezentanţii legali ai celui care primeşte.


    NOTĂ:
    Evidenţa transmiterii infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare, în conformitate cu prevederile prezentului protocol, va fi asiguratã de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale - Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunãtãţiri funciare, precum şi de fiecare entitate predãtoare şi primitoare.

                                 -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice