Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 231 din 18 octombrie 2011  pentru aprobarea unor reglementari tehnice privind cerintele tehnice generale si conditiile pentru introducerea pe piata a mijloacelor de aparare impotriva incendiilor    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 231 din 18 octombrie 2011 pentru aprobarea unor reglementari tehnice privind cerintele tehnice generale si conditiile pentru introducerea pe piata a mijloacelor de aparare impotriva incendiilor

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 26 octombrie 2011
    În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, cu modificãrile ulterioare, precum şi ale Hotãrârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind mãsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementãrilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societãţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeanã, cu modificãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul administraţiei şi internelor emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprobã Reglementarea tehnicã privind cerinţele tehnice generale ale pãturilor antifoc şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţã, prevãzutã în anexa nr. 1.
    (2) Se aprobã Reglementarea tehnicã privind cerinţele tehnice generale ale pulberilor stingãtoare pentru incendii din clasele A, B şi C şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţã, prevãzutã în anexa nr. 2.
    (3) Se aprobã Reglementarea tehnicã privind cerinţele tehnice generale ale stingãtoarelor portabile şi ale stingãtoarelor mobile de incendiu şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţã, prevãzutã în anexa nr. 3.
    (4) Se aprobã Reglementarea tehnicã privind cerinţele tehnice generale ale spumanţilor concentraţi pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor nemiscibile cu apa şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţã, prevãzutã în anexa nr. 4.
    (5) Se aprobã Reglementarea tehnicã privind cerinţele tehnice generale ale spumanţilor concentraţi de joasã înfoiere pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor miscibile cu apa şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţã, prevãzutã în anexa nr. 5.
    (6) Se aprobã Reglementarea tehnicã privind cerinţele tehnice generale ale racordurilor şi reducţiilor de racorduri şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţã, prevãzutã în anexa nr. 6.
    (7) Se aprobã Reglementarea tehnicã privind cerinţele tehnice generale ale produselor de ignifugare a lemnului şi a materialelor pe bazã de lemn şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţã, prevãzutã în anexa nr. 7.
    (8) Se aprobã Reglementarea tehnicã privind cerinţele tehnice generale ale ţevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţã, prevãzutã în anexa nr. 8.
    ART. 2
    Nerespectarea prevederilor reglementãrilor tehnice privind cerinţele tehnice generale şi condiţiile pentru introducerea pe piaţã a mijloacelor de apãrare împotriva incendiilor utilizate pe teritoriul României, prevãzute la art. 1, atrage rãspunderea juridicã, potrivit legii.
    ART. 3
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    *
    Prezentul ordin a fost adoptat în conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind mãsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementãrilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societãţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeanã.

             p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                           Mihai Caprã,
                         secretar de stat

    Bucureşti, 18 octombrie 2011.
    Nr. 231.

    ANEXA 1

                       REGLEMENTARE TEHNICĂ
        privind cerinţele tehnice generale ale pãturilor antifoc
             şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţã

    CAP. I
    Domeniu de aplicare şi definiţii

    ART. 1
    Prevederile prezentei reglementãri tehnice se aplicã pãturilor antifoc care nu au mai fost introduse pe piaţã şi comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European şi stabilesc cerinţele tehnice generale pentru asigurarea unui înalt nivel de siguranţã, de protecţie a sãnãtãţii, a mediului şi a consumatorilor.
    ART. 2
    (1) Pãtura antifoc este o foaie flexibilã de material destinatã sã fie utilizatã pentru a stinge incendii mici prin înãbuşire.
    (2) O pãturã antifoc trebuie sã fie formatã din una, douã sau mai multe foi de material, fiecare de o mãrime egalã cu mãrimea întreagã a pãturii antifoc, care sunt cusute împreunã. Cele douã feţe ale pãturii antifoc trebuie sã fie similare ca performanţã.
    (3) Sunt admise cusãturi în pãtura antifoc, dacã este necesar, numai în urmãtoarele cazuri:
    a) în zonele unde sunt fixate dispozitivele pentru ţinere cu mâna;
    b) la oricare dintre marginile pãturii antifoc.
    (4) Dispozitivele pentru ţinere cu mâna nu trebuie sã conţinã bucle, sã fie combustibile sau sã se detaşeze de pãtura antifoc pe durata oricãrei încercãri.
    ART. 3
    Declaraţia de conformitate este declaraţia fãcutã de cãtre producãtor sau furnizor prin care acesta informeazã, pe propria rãspundere, despre faptul cã un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.
    ART. 4
    Manualul de utilizare şi întreţinere este documentul ataşat produsului, la fiecare livrare, care trebuie sã conţinã informaţii cu privire la:
    a) modalitãţi şi instrucţiuni de utilizare;
    b) periodicitatea pentru verificãri şi certificare;
    c) alte instrucţiuni importante în opinia producãtorului.

    CAP. II
    Cerinţe tehnice generale, metode de încercare şi analizã

    ART. 5
    Caracteristicile fizice impuse pãturilor antifoc, cerinţele minime de performanţã, precum şi metodele de încercare şi analizã sunt cele prevãzute de standardul SR EN 1869.
    ART. 6
    Marcarea pãturilor antifoc va fi permanentã, pentru fiecare pãturã, şi se face în limba românã, fãrã a exclude prezentarea şi în alte limbi strãine, conform prevederilor standardului SR EN 1869.
    ART. 7
    Orice tip de atenţionare sau instrucţiuni de utilizare trebuie sã fie în mod obligatoriu în limba românã, fãrã a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi strãine.

    CAP. III
    Procedura pentru evaluarea conformitãţii

    ART. 8
    Pentru introducerea pe piaţã a pãturilor antifoc, producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã respecte condiţiile prevãzute de Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitãţii în vederea introducerii pe piaţã a mijloacelor tehnice pentru apãrarea împotriva incendiilor.
    ART. 9
    (1) Examinarea în vederea eliberãrii certificatului pentru introducerea pe piaţã a pãturilor antifoc se face prin evaluarea conformitãţii cu prezenta reglementare tehnicã.
    (2) La evaluare se va verifica dacã cerinţele tehnice generale ale pãturilor antifoc, cuprinse în prezenta reglementare tehnicã, se regãsesc în:
    a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformitãţii, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
    b) declaraţia de conformitate datã de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.
    (3) În cazul în care produsul nu deţine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacã cerinţele tehnice generale ale pãturilor antifoc, cuprinse în prezenta reglementare tehnicã, se regãsesc în:
    a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008;
    b) documentaţia tehnicã aferentã produsului;
    c) declaraţia de conformitate datã de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;
    d) certificatul pentru controlul producţiei în fabricã pentru produsul menţionat în cerere, eliberat de un organism care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008.
    (4) Pentru producãtorul care are implementat un sistem de management al calitãţii privind fabricarea produsului este necesarã o copie a acestui document, fãrã a se mai depune certificatul pentru controlul producţiei în fabricã.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 10
    Termenul de garanţie al pãturilor antifoc este stabilit de producãtor.
    ART. 11
    Pãturile antifoc sunt însoţite la livrare de certificatul pentru introducerea pe piaţã, declaraţia de conformitate, manualul de utilizare şi întreţinere, precum şi certificatul de garanţie, redactate în limba românã, fãrã a exclude prezentarea acestor documente şi în alte limbi strãine.
    ART. 12
    Producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã respecte cerinţele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnicã pe baza cãrora s-a emis certificatul pentru introducerea pe piaţã.

    ANEXA 2

                      REGLEMENTARE TEHNICĂ
        privind cerinţele tehnice generale ale pulberilor
        stingãtoare pentru incendii din clasele A, B şi C
          şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţã

    CAP. I
    Domeniu de aplicare şi definiţii

    ART. 1
    Prevederile prezentei reglementãri tehnice se aplicã pulberilor stingãtoare pentru incendii din clasele A, B şi C care nu au mai fost introduse pe piaţã şi comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European şi stabilesc cerinţele tehnice generale pentru asigurarea unui înalt nivel de siguranţã, de protecţie a sãnãtãţii, a mediului şi a consumatorilor.
    ART. 2
    Pulberile stingãtoare sunt agenţi stingãtori compuşi din produse chimice solide fin divizate, care cuprind unul sau mai mulţi constituenţi principali, combinaţi cu aditivi, astfel încât sã fie ameliorate performanţele.
    ART. 3
    Declaraţia de conformitate este declaraţia fãcutã de cãtre producãtor sau furnizor prin care acesta informeazã, pe propria rãspundere, despre faptul cã un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.
    ART. 4
    Manualul de utilizare şi întreţinere este documentul ataşat produsului, la fiecare livrare, care trebuie sã conţinã informaţii cu privire la:
    a) modalitãţi şi instrucţiuni de utilizare;
    b) fişa tehnicã de securitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) periodicitatea pentru verificãri şi certificare;
    d) alte instrucţiuni importante în opinia producãtorului.

    CAP. II
    Cerinţe tehnice generale, metode de încercare şi analizã

    ART. 5
    Caracteristicile fizico-chimice impuse pulberilor stingãtoare pentru incendii din clasele A, B şi C, cerinţele minime de performanţã, precum şi metodele de încercare şi analizã sunt cele prevãzute de standardul SR EN 615.
    ART. 6
    Marcarea pulberilor stingãtoare pentru incendii din clasele A, B şi C se face în limba românã, conform prevederilor standardului SR EN 615.
    ART. 7
    Orice tip de atenţionare sau instrucţiuni de utilizare trebuie sã fie în mod obligatoriu în limba românã, fãrã a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi strãine.

    CAP. III
    Procedura pentru evaluarea conformitãţii

    ART. 8
    Pentru introducerea pe piaţã a pulberilor stingãtoare pentru incendii din clasele A, B şi C, producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã respecte condiţiile prevãzute de Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitãţii în vederea introducerii pe piaţã a mijloacelor tehnice pentru apãrarea împotriva incendiilor.
    ART. 9
    (1) Examinarea în vederea eliberãrii certificatului pentru introducere pe piaţã a pulberilor stingãtoare pentru incendii din clasele A, B şi C se face prin evaluarea conformitãţii cu prezenta reglementare tehnicã.
    (2) La evaluare se va verifica dacã cerinţele tehnice generale ale pulberilor stingãtoare pentru incendii din clasele A, B şi C, cuprinse în prezenta reglementare tehnicã, se regãsesc în:
    a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformitãţii, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
    b) declaraţia de conformitate datã de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.
    (3) În cazul în care produsul nu deţine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacã cerinţele tehnice generale ale pulberilor stingãtoare pentru incendii din clasele A, B şi C, cuprinse în prezenta reglementare tehnicã, se regãsesc în:
    a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008;
    b) documentaţia tehnicã aferentã produsului;
    c) declaraţia de conformitate datã de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;
    d) certificatul pentru controlul producţiei în fabricã pentru produsul menţionat în cerere, eliberat de un organism care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008.
    (4) Pentru producãtorul care are implementat un sistem de management al calitãţii privind fabricarea produsului este necesarã o copie a acestui document, fãrã a se mai depune certificatul pentru controlul producţiei în fabricã.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 10
    Termenul de garanţie al pulberilor stingãtoare pentru incendii din clasele A, B şi C este stabilit de producãtor.
    ART. 11
    Pulberile stingãtoare pentru incendii din clasele A, B şi C sunt însoţite la livrare de certificatul pentru introducerea pe piaţã, declaraţia de conformitate, manualul de utilizare şi întreţinere, fişa tehnicã de securitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi de certificatul de garanţie, redactate în limba românã, fãrã a exclude prezentarea acestor documente şi în alte limbi strãine.
    ART. 12
    Producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã respecte cerinţele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnicã pe baza cãrora s-a emis certificatul pentru introducerea pe piaţã.

    ANEXA 3

                         REGLEMENTARE TEHNICĂ
          privind cerinţele tehnice generale ale stingãtoarelor
           portabile şi ale stingãtoarelor mobile de incendiu
             şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţã

    CAP. I
    Domeniu de aplicare şi definiţii

    ART. 1
    Prevederile prezentei reglementãri tehnice se aplicã stingãtoarelor portabile şi stingãtoarelor mobile de incendiu care nu au mai fost introduse pe piaţã şi comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European şi stabilesc cerinţele tehnice generale pentru asigurarea unui înalt nivel de siguranţã, de protecţie a sãnãtãţii, a mediului şi a consumatorilor.
    ART. 2
    Stingãtorul portabil de incendiu este stingãtorul proiectat sã fie purtat şi acţionat cu mâna şi care, în stare de serviciu, are o masã de maximum 20 kg.
    ART. 3
    Stingãtorul mobil de incendiu este stingãtorul proiectat sã fie transportat şi acţionat cu mâna şi care are o masã mai mare de 20 kg. Stingãtorul mobil de incendiu este montat pe roţi.
    ART. 4
    Declaraţia de conformitate este declaraţia fãcutã de cãtre producãtor sau furnizor prin care acesta informeazã, pe propria rãspundere, despre faptul cã un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.
    ART. 5
    Manualul de utilizare şi întreţinere este documentul ataşat produsului, la fiecare livrare, care trebuie sã conţinã informaţii cu privire la:
    a) modalitãţi şi instrucţiuni de utilizare;
    b) periodicitatea pentru inspecţii, întreţinere şi reîncãrcarea stingãtoarelor;
    c) date tehnice necesare efectuãrii service-ului, respectiv montarea şi demontarea corectã a stingãtorului, încãrcãtura nominalã, tipul agentului de stingere şi a agentului propulsor, controlul presiunii şi altele asemenea;
    d) lista pieselor de schimb cu menţionarea codului, descrierea şi materialul acestora;
    e) lista unitãţilor de service;
    f) fişa tehnicã de securitate pentru agentul de stingere, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    g) alte instrucţiuni importante în opinia producãtorului.

    CAP. II
    Cerinţe tehnice generale, metode de încercare şi analizã

    ART. 6
    (1) Caracteristicile şi performanţele tehnico-tactice impuse stingãtoarelor portabile de incendiu sunt cele prevãzute de standardul SR EN 3, cu toate pãrţile ce îi revin.
    (2) Pentru stingãtoarele mobile de incendiu, caracteristicile şi performanţele tehnico-tactice impuse sunt cele prevãzute de standardul SR EN 1866, cu toate pãrţile ce îi revin.
    (3) Cerinţele tehnice generale minime pentru stingãtoarele portabile de incendiu se referã la presiunea la temperatura maximã de operare, verificarea masei totale, controlul descãrcãrii, poziţia de operare, ansamblul-furtun, mijloacele de verificare a presiunii pentru stingãtoare presurizate permanent, încãrcãtura nominalã, toleranţa de umplere, proiectarea orificiului de umplere, durata de operare - durata minimã, durata de operare - abaterea valorilor mãsurate, încãrcãtura rezidualã, începutul descãrcãrii, ciclurile de temperaturã, menţinerea gazului propulsor, cerinţele referitoare la componente, forţa de operare pentru stingãtoarele cu CO(2), forţa de operare pentru alte tipuri de stingãtoare, dispozitivele de siguranţã, filtrul pentru stingãtoare, pe bazã de apã, furtunul şi sistemul de cuplare pentru stingãtoare, altele decât cele cu CO(2), supapa de control a stingãtoarelor cu CO(2), supapa de control al descãrcãrii pentru alte tipuri de stingãtoare, indicatorul de presiune, pâlnia/furtunul pentru stingãtoarele cu CO(2), rezistenţa pâlniei la încãrcarea staticã, securitatea fixãrii pâlniei/furtunului, rezistenţa pâlniei la temperaturã, rezistenţa la coroziune externã, rezistenţa la coroziune internã, performanţele pe focare clasa A, performanţele pe focare clasa B, identificare şi marcare.
    (4) Cerinţele tehnice generale minime pentru stingãtoarele mobile de incendiu se referã la verificarea masei totale, încãrcãtura nominalã, toleranţa de umplere, durata de operare - abaterea valorilor, încãrcãtura rezidualã, menţinerea gazului propulsor, supapa de control al descãrcãrii, poziţia de operare, ansamblul-furtun, cerinţele referitoare la componente, dispozitivele de control al descãrcãrii, dispozitivele de siguranţã, filtrele pentru stingãtoare pe bazã de apã, alte cerinţe pentru stingãtoare, identificare, marcare, rezistenţa la coroziunea externã şi performanţele pe focare clasa B.
    ART. 7
    Materialele utilizate pentru stingãtoarele portabile/mobile de incendiu vor avea caracteristici fizice şi mecanice astfel încât acestea sã reziste la încercãrile prevãzute de standardul SR EN 3, cu toate pãrţile ce îi revin, şi de standardul SR EN 1866, cu toate pãrţile ce îi revin.
    ART. 8
    Metodele de încercare şi analizã pentru stingãtoarele portabile/mobile de incendiu sunt cele prevãzute de standardul SR EN 3, cu toate pãrţile ce îi revin, şi de standardul SR EN 1866, cu toate pãrţile ce îi revin.
    ART. 9
    Stingãtoarele portabile şi stingãtoarele mobile de incendiu trebuie sã respecte şi prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a echipamentelor sub presiune, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care transpune în legislaţia naţionalã Directiva 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune.
    ART. 10
    Marcarea stingãtoarelor portabile şi a stingãtoarelor mobile de incendiu se face în limba românã, fãrã a exclude prezentarea şi în alte limbi strãine, conform prevederilor standardului SR EN 3, cu toate pãrţile ce îi revin, şi standardului SR EN 1866, cu toate pãrţile ce îi revin.
    ART. 11
    Orice tip de atenţionare sau instrucţiuni de utilizare trebuie sã fie în mod obligatoriu în limba românã, fãrã a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi strãine.

    CAP. III
    Procedura pentru evaluarea conformitãţii

    ART. 12
    Pentru introducerea pe piaţã a stingãtoarelor portabile şi a stingãtoarelor mobile de incendiu, producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã respecte condiţiile prevãzute de Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitãţii în vederea introducerii pe piaţã a mijloacelor tehnice pentru apãrarea împotriva incendiilor.
    ART. 13
    (1) Examinarea în vederea eliberãrii certificatului pentru introducerea pe piaţã a stingãtoarelor portabile şi a stingãtoarelor mobile de incendiu se face prin evaluarea conformitãţii cu prezenta reglementare tehnicã.
    (2) La evaluare se va verifica dacã cerinţele tehnice generale ale stingãtoarelor portabile şi ale stingãtoarelor mobile de incendiu, cuprinse în prezenta reglementare tehnicã, se regãsesc în:
    a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformitãţii, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
    b) declaraţia de conformitate datã de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.
    (3) În cazul în care produsul nu deţine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacã cerinţele tehnice generale ale stingãtoarelor portabile şi stingãtoarelor mobile de incendiu, cuprinse în prezenta reglementare tehnicã, se regãsesc în:
    a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008;
    b) documentaţia tehnicã aferentã produsului;
    c) declaraţia de conformitate datã de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;
    d) certificatul pentru controlul producţiei în fabricã pentru produsul menţionat în cerere, eliberat de un organism care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008.
    (4) Pentru producãtorul care are implementat un sistem de management al calitãţii privind fabricarea produsului este necesarã o copie a acestui document, fãrã a se mai depune certificatul pentru controlul producţiei în fabricã.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 14
    Termenul de garanţie al stingãtoarelor portabile şi al stingãtoarelor mobile de incendiu este stabilit de producãtor.
    ART. 15
    Producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã asigure service-ul, în România, în perioada de garanţie şi postgaranţie.
    ART. 16
    (1) Stingãtorul portabil/mobil de incendiu este însoţit la livrare de certificatul pentru introducerea pe piaţã, declaraţia de conformitate, manualul de utilizare şi întreţinere, fişa tehnicã de securitate a agentului de stingere, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi de certificatul de garanţie, redactate în limba românã, fãrã a exclude prezentarea acestor documente şi în alte limbi strãine.
    (2) Certificatul de garanţie trebuie sã precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, durata medie de utilizare, modalitãţile de asigurare a garanţiei, respectiv întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzãtorului şi ale unitãţii specializate de service.
    ART. 17
    Producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã respecte cerinţele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnicã pe baza cãrora s-a emis certificatul pentru introducerea pe piaţã.

    ANEXA 4

                    REGLEMENTARE TEHNICĂ
      privind cerinţele tehnice generale ale spumanţilor
      concentraţi pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor
           nemiscibile cu apa şi condiţiile pentru
                  introducerea lor pe piaţã

    CAP. I
    Domeniu de aplicare şi definiţii

    ART. 1
    Prevederile prezentei reglementãri tehnice se aplicã spumanţilor concentraţi pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor nemiscibile cu apa care nu au mai fost introduşi pe piaţã şi comercializaţi în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European şi stabilesc cerinţele tehnice generale pentru asigurarea unui înalt nivel de siguranţã, de protecţie a sãnãtãţii, a mediului şi a consumatorilor.
    ART. 2
    Spumantul concentrat este lichidul care prin diluare cu apa produce soluţie spumantã.
    ART. 3
    (1) Spumanţii concentraţi pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor nemiscibile cu apa se clasificã în:
    a) spumant de joasã înfoiere - spumantul care are un coeficient de înfoiere mai mic decât 20;
    b) spumant de medie înfoiere - spumantul care are un coeficient de înfoiere mai mare sau egal cu 20, dar mai mic decât 200;
    c) spumant de înaltã înfoiere - spumantul care are un coeficient de înfoiere mai mare sau egal cu 200.
    (2) Tipurile de spumanţi sunt:
    a) spumant concentrat proteinic (P) - lichidul obţinut din substanţe proteinice hidrolizate;
    b) spumant concentrat fluoroproteinic (FP) - concentratul proteinic cu adaos de agenţi activi de suprafaţã fluoruraţi;
    c) spumant concentrat sintetic (S) - spumantul bazat pe amestecuri de agenţi activi de suprafaţã hidrocarbonaţi şi care poate conţine agenţi activi de suprafaţã fluoruraţi cu stabilizatori suplimentari;
    d) spumant concentrat rezistent la alcool (AR) - spumantul adecvat pentru utilizare pe hidrocarburi şi, suplimentar, rezistent la descompunere atunci când este aplicat pe suprafaţa combustibililor lichizi miscibili cu apa; unii spumanţi concentraţi rezistenţi la alcool pot precipita o membranã polimericã pe suprafaţa alcoolului;
    e) spumant concentrat care formeazã film apos (AFFF) - spumantul bazat, în general, pe amestecuri de agenţi activi de suprafaţã hidrocarbonaţi şi fluoruraţi şi care are capacitatea de a forma un film apos pe suprafaţa anumitor hidrocarburi;
    f) spumant concentrat fluoroproteinic care formeazã film apos (FFFP) - spumantul concentrat fluoroproteinic care are capacitatea de a forma un film apos pe suprafaţa anumitor hidrocarburi.
    ART. 4
    Declaraţia de conformitate este declaraţia fãcutã de cãtre producãtor sau furnizor prin care acesta informeazã, pe propria rãspundere, despre faptul cã un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.
    ART. 5
    Manualul de utilizare şi întreţinere este documentul ataşat produsului, la fiecare livrare, care trebuie sã conţinã informaţii cu privire la:
    a) modalitãţi şi instrucţiuni de utilizare;
    b) fişa tehnicã de securitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) periodicitatea pentru verificãri şi certificare;
    d) alte instrucţiuni importante în opinia producãtorului.

    CAP. II
    Cerinţe tehnice generale, metode de încercare şi analizã

    ART. 6
    Caracteristicile fizico-chimice impuse spumanţilor concentraţi pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor nemiscibile cu apa, cerinţele minime de performanţã, precum şi metodele de încercare şi analizã sunt cele prevãzute de standardele SR EN 1568-1, SR EN 1568-2 şi SR EN 1568-3.
    ART. 7
    Marcarea recipientului de transport al spumantului concentrat pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor nemiscibile cu apa se face în limba românã, fãrã a exclude prezentarea şi în alte limbi strãine, conform prevederilor standardelor SR EN 1568-1, SR EN 1568-2 şi SR EN 1568-3, pe etichete, fixate pe ambalaje, astfel încât sã fie ferite de deteriorare.
    ART. 8
    Orice tip de atenţionare sau instrucţiuni de utilizare trebuie sã fie în mod obligatoriu în limba românã, fãrã a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi strãine.

    CAP. III
    Procedura pentru evaluarea conformitãţii

    ART. 9
    Pentru introducerea pe piaţã a spumanţilor concentraţi pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor nemiscibile cu apa, producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã respecte condiţiile prevãzute de Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitãţii în vederea introducerii pe piaţã a mijloacelor tehnice pentru apãrarea împotriva incendiilor.
    ART. 10
    (1) Examinarea în vederea eliberãrii certificatului pentru introducerea pe piaţã a spumanţilor concentraţi pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor nemiscibile cu apa se face prin evaluarea conformitãţii cu prezenta reglementare tehnicã.
    (2) La evaluare se va verifica dacã cerinţele tehnice generale ale spumanţilor concentraţi pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor nemiscibile cu apa, cuprinse în prezenta reglementare tehnicã, se regãsesc în:
    a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformitãţii, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
    b) declaraţia de conformitate datã de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.
    (3) În cazul în care produsul nu deţine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacã cerinţele tehnice generale ale spumanţilor concentraţi pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor nemiscibile cu apa, cuprinse în prezenta reglementare tehnicã, se regãsesc în:
    a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008;
    b) documentaţia tehnicã aferentã produsului;
    c) declaraţia de conformitate datã de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;
    d) certificatul pentru controlul producţiei în fabricã pentru produsul menţionat în cerere, eliberat de un organism care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008.
    (4) Pentru producãtorul care are implementat un sistem de management al calitãţii privind fabricarea produsului este necesarã o copie a acestui document, fãrã a se mai depune certificatul pentru controlul producţiei în fabricã.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 11
    Termenul de garanţie al spumanţilor concentraţi pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor nemiscibile cu apa este stabilit de producãtor.
    ART. 12
    Spumanţii concentraţi pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor nemiscibile cu apa sunt însoţiţi la livrare de certificatul pentru introducerea pe piaţã, declaraţia de conformitate, manualul de utilizare şi întreţinere, fişa tehnicã de securitate a agentului de stingere, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi de certificatul de garanţie, redactate în limba românã, fãrã a exclude prezentarea acestor documente şi în alte limbi strãine.
    ART. 13
    Producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã respecte cerinţele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnicã pe baza cãrora s-a emis certificatul pentru introducerea pe piaţã.

    ANEXA 5

                         REGLEMENTARE TEHNICĂ
           privind cerinţele tehnice generale ale spumanţilor
         concentraţi de joasã înfoiere pentru aplicare pe suprafaţa
               lichidelor miscibile cu apa şi condiţiile
                    pentru introducerea lor pe piaţã

    CAP. I
    Domeniu de aplicare şi definiţii

    ART. 1
    Prevederile prezentei reglementãri tehnice se aplicã spumanţilor concentraţi de joasã înfoiere pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor miscibile cu apa care nu au mai fost introduşi pe piaţã şi comercializaţi în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European şi stabilesc cerinţele tehnice generale care au în vedere asigurarea unui înalt nivel de siguranţã, de protecţie a sãnãtãţii, a mediului şi a consumatorilor.
    ART. 2
    Spumantul concentrat este lichidul care prin diluare cu apa produce soluţie spumantã.
    ART. 3
    Tipurile de spumanţi sunt:
    a) spumant concentrat proteinic (P) - lichidul obţinut din substanţe proteinice hidrolizate;
    b) spumant concentrat fluoroproteinic (FP) - concentratul proteinic cu adaos de agenţi activi de suprafaţã fluoruraţi;
    c) spumant concentrat sintetic (S) - spumantul bazat pe amestecuri de agenţi activi de suprafaţã hidrocarbonaţi şi care poate conţine agenţi activi de suprafaţã fluoruraţi cu stabilizatori suplimentari;
    d) spumant concentrat rezistent la alcool (AR) - spumantul adecvat pentru utilizare pe hidrocarburi şi, suplimentar, rezistent la descompunere atunci când este aplicat pe suprafaţa combustibililor lichizi miscibili cu apa; unii spumanţi concentraţi rezistenţi la alcool pot precipita o membranã polimericã pe suprafaţa alcoolului;
    e) spumant concentrat care formeazã film apos (AFFF) spumantul bazat, în general, pe amestecuri de agenţi activi de suprafaţã hidrocarbonaţi şi fluoruraţi şi care are capacitatea de a forma un film apos pe suprafaţa anumitor hidrocarburi;
    f) spumant concentrat fluoroproteinic care formeazã film apos (FFFP) - spumantul concentrat fluoroproteinic care are capacitatea de a forma un film apos pe suprafaţa anumitor hidrocarburi.
    ART. 4
    Declaraţia de conformitate este declaraţia fãcutã de cãtre producãtor sau furnizor prin care acesta informeazã, pe propria rãspundere, despre faptul cã un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.
    ART. 5
    Manualul de utilizare şi întreţinere este documentul ataşat produsului, la fiecare livrare, care trebuie sã conţinã informaţii cu privire la:
    a) modalitãţi şi instrucţiuni de utilizare;
    b) fişa tehnicã de securitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) periodicitatea pentru verificãri şi certificare;
    d) alte instrucţiuni importante în opinia producãtorului.

    CAP. II
    Cerinţe tehnice generale, metode de încercare şi analizã

    ART. 6
    Caracteristicile fizico-chimice impuse spumanţilor concentraţi de joasã înfoiere pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor miscibile cu apa, cerinţele minime de performanţã, precum şi metodele de încercare şi analizã sunt cele prevãzute de standardul SR EN 1568-4.
    ART. 7
    Clasificarea spumanţilor concentraţi de joasã înfoiere pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor miscibile cu apa se face în funcţie de:
    a) performanţele la stingere, în clasele I sau II;
    b) rezistenţa la reaprindere, în nivelurile A, B sau C.
    ART. 8
    Marcarea recipientului de transport a spumantului concentrat de joasã înfoiere pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor miscibile cu apa se face în limba românã, fãrã a exclude prezentarea şi în alte limbi strãine, conform prevederilor standardului SR EN 1568-4, pe etichete, fixate pe ambalaje, astfel încât sã fie ferite de deteriorare.
    ART. 9
    Orice tip de atenţionare sau instrucţiuni de utilizare trebuie sã fie în mod obligatoriu în limba românã, fãrã a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi strãine.

    CAP. III
    Procedura pentru evaluarea conformitãţii

    ART. 10
    Pentru introducerea pe piaţã a spumanţilor concentraţi de joasã înfoiere pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor miscibile cu apa, producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã respecte condiţiile prevãzute de Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitãţii în vederea introducerii pe piaţã a mijloacelor tehnice pentru apãrarea împotriva incendiilor.
    ART. 11
    (1) Examinarea în vederea eliberãrii certificatului pentru introducerea pe piaţã a spumanţilor concentraţi de joasã înfoiere pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor miscibile cu apa se face prin evaluarea conformitãţii cu prezenta reglementare tehnicã.
    (2) La evaluare se va verifica dacã cerinţele tehnice generale ale spumanţilor concentraţi de joasã înfoiere pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor miscibile cu apa, cuprinse în prezenta reglementare tehnicã, se regãsesc în:
    a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformitãţii, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
    b) declaraţia de conformitate datã de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.
    (3) În cazul în care produsul nu deţine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacã cerinţele tehnice generale ale spumanţilor concentraţi de joasã înfoiere pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor miscibile cu apa, cuprinse în prezenta reglementare tehnicã, se regãsesc în:
    a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008;
    b) documentaţia tehnicã aferentã produsului;
    c) declaraţia de conformitate datã de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;
    d) certificatul pentru controlul producţiei în fabricã pentru produsul menţionat în cerere, eliberat de un organism care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008.
    (4) Pentru producãtorul care are implementat un sistem de management al calitãţii privind fabricarea produsului este necesarã o copie a acestui document, fãrã a se mai depune certificatul pentru controlul producţiei în fabricã.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 12
    Termenul de garanţie al spumanţilor concentraţi de joasã înfoiere pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor miscibile cu apa este stabilit de producãtor.
    ART. 13
    Spumanţii concentraţi de joasã înfoiere pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor miscibile cu apa sunt însoţiţi la livrare de certificatul pentru introducerea pe piaţã, declaraţia de conformitate, manualul de utilizare şi întreţinere, fişa tehnicã de securitate a agentului de stingere, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi de certificatul de garanţie, redactate în limba românã, fãrã a exclude prezentarea acestor documente şi în alte limbi strãine.
    ART. 14
    Producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã respecte cerinţele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnicã pe baza cãrora s-a emis certificatul pentru introducerea pe piaţã.

    ANEXA 6

                         REGLEMENTARE TEHNICĂ
           privind cerinţele tehnice generale ale racordurilor
               şi reducţiilor de racorduri şi condiţiile
                   pentru introducerea lor pe piaţã

    CAP. I
    Domeniu de aplicare şi definiţii

    ART. 1
    Prevederile prezentei reglementãri tehnice se aplicã racordurilor şi reducţiilor de racorduri care nu au mai fost introduse pe piaţã şi comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European şi stabilesc cerinţele tehnice generale pentru asigurarea unui înalt nivel de siguranţã, de protecţie a sãnãtãţii, a mediului şi a consumatorilor.
    ART. 2
    (1) Racordul este un element de legãturã folosit pentru cuplarea furtunurilor de refulare şi a tuburilor de aspiraţie utilizate de pompieri, precum şi pentru îmbinarea acestora cu gurile de alimentare, respectiv de evacuare, ale autospecialelor şi utilajelor destinate stingerii incendiilor.
    (2) Racordurile se clasificã în:
    a) racorduri fixe - elemente de legãturã folosite la utilajele de stins incendii;
    b) racorduri de aspiraţie - elemente folosite la îmbinarea tuburilor de aspiraţie utilizate pentru amorsarea pompelor de pe autospeciale, motopompe şi alte mijloace tehnice de stingere a incendiilor;
    c) racorduri de refulare - elemente utilizate la îmbinarea furtunurilor de refulare cauciucate pentru pompieri;
    d) racorduri înfundate - elemente folosite pentru obturarea racordurilor fixe montate la utilaje de stins incendii sau la instalaţiile fixe de stins incendii.
    ART. 3
    Reducţiile de racorduri sunt elemente de legãturã folosite la cuplarea a douã racorduri de mãrimi consecutive diferite.
    ART. 4
    Declaraţia de conformitate este declaraţia fãcutã de cãtre un producãtor sau furnizor prin care acesta informeazã, pe propria rãspundere, despre faptul cã un produs sau un serviciu este conform cu un anumit document tehnic normativ.
    ART. 5
    Manualul de utilizare şi întreţinere este documentul ataşat produsului, la fiecare livrare, care trebuie sã conţinã informaţii cu privire la:
    a) modalitãţi şi instrucţiuni de utilizare;
    b) periodicitatea pentru verificãri şi certificare;
    c) alte instrucţiuni importante în opinia producãtorului.

    CAP. II
    Cerinţe tehnice generale, metode de încercare şi analizã

    ART. 6
    (1) Caracteristicile şi performanţele tehnice impuse racordurilor şi reducţiilor de racorduri sunt cele prevãzute în standardele SR 5770/2009, SR 701/2009, SR 702/2009, SR 703/2009, SR 704/2009, SR 705/2009.
    (2) Cerinţele tehnice generale minime pentru racorduri şi reducţii de racorduri sunt cele referitoare la dimensiuni, la calitatea materialelor, aspect, cuplare, rezistenţa la tracţiune, duritatea Brinell, etanşeitate şi rezistenţã la presiune hidraulicã, la etanşeitate şi rezistenţã la vacuum, aceasta din urmã numai pentru racordurile de aspiraţie.
    ART. 7
    Materialele utilizate pentru racorduri şi reducţiile de racorduri vor avea caracteristici fizice şi mecanice astfel încât acestea sã reziste la încercãrile prevãzute de standardul SR 5770/2009.
    ART. 8
    Metodele de încercare şi analizã pentru racorduri şi reducţiile de racorduri sunt cele prevãzute de standardul SR 5770/2009.
    ART. 9
    Marcarea racordurilor şi reducţiilor de racorduri se face în limba românã, conform prevederilor standardului SR 5770/2009.
    ART. 10
    Orice tip de atenţionare sau instrucţiuni de utilizare trebuie sã fie în mod obligatoriu în limba românã, fãrã a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi strãine.

    CAP. III
    Procedura pentru evaluarea conformitãţii

    ART. 11
    Pentru introducerea pe piaţã a racordurilor şi reducţiilor de racorduri, producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã respecte condiţiile prevãzute de Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitãţii în vederea introducerii pe piaţã a mijloacelor tehnice pentru apãrarea împotriva incendiilor.
    ART. 12
    (1) Examinarea în vederea eliberãrii certificatului pentru introducerea pe piaţã a racordurilor şi a reducţiilor pentru racorduri se face prin evaluarea conformitãţii cu prezenta reglementarea tehnicã.
    (2) La evaluare se va verifica dacã cerinţele tehnice generale ale racordurilor şi reducţiilor de racorduri, cuprinse în prezenta reglementare, se regãsesc în:
    a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformitãţii, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
    b) declaraţia de conformitate datã de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.
    (3) În cazul în care produsul nu deţine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacã cerinţele tehnice generale ale racordurilor şi reducţiilor, cuprinse în prezenta reglementare tehnicã, se regãsesc în:
    a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008;
    b) documentaţia tehnicã aferentã produsului;
    c) declaraţia de conformitate datã de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;
    d) certificatul pentru controlul producţiei în fabricã pentru produsul menţionat în cerere, eliberat de un organism care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008.
    (4) Pentru producãtorul care are implementat un sistem de management al calitãţii privind fabricarea produsului este necesarã o copie a acestui document, fãrã a se mai depune certificatul pentru controlul producţiei în fabricã.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 13
    Termenul de garanţei al racordurilor şi reducţiilor de racorduri este stabilit de producãtor.
    ART. 14
    (1) Racordurile şi reducţiile de racorduri sunt însoţite la livrare de certificatul pentru introducerea pe piaţã, declaraţia de conformitate, manualul de utilizare şi întreţinere, precum şi de certificatul de garanţie, redactate în limba românã, fãrã a exclude prezentarea acestor documente şi în alte limbi strãine.
    (2) Certificatul de garanţie trebuie sã precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, durata medie de utilizare, modalitãţile de asigurare a garanţiei, respectiv întreţinere, reparare, înlocuire, şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzãtorului.
    ART. 15
    Producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã respecte cerinţele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnicã pe baza cãrora s-a emis certificatul pentru introducere pe piaţã.

    ANEXA 7

                        REGLEMENTARE TEHNICĂ
           privind cerinţele tehnice generale ale produselor
              de ignifugare a lemnului şi a materialelor
                   pe bazã de lemn şi condiţiile
                  pentru introducerea lor pe piaţã

    CAP. I
    Domeniu de aplicare şi definiţii

    ART. 1
    Prevederile prezentei reglementãri tehnice se aplicã produselor de ignifugare a lemnului şi a materialelor pe bazã de lemn, folosite la construcţii în condiţii de utilizare finalã la interior, care nu au mai fost introduse pe piaţã şi comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European şi stabilesc cerinţele tehnice generale pentru asigurarea unui înalt nivel de siguranţã, de protecţie a sãnãtãţii, a mediului şi a consumatorilor.
    ART. 2
    Produsul de ignifugare a lemnului şi a materialelor pe bazã de lemn, respectiv placaje, plãci din aşchii de lemn, plãci din fibre de lemn şi altele, este acel produs care aplicat pe suportul de bazã duce la îmbunãtãţirea considerabilã a proprietãţilor de reacţie la foc ale acestuia.
    ART. 3
    Declaraţia de conformitate este declaraţia fãcutã de cãtre producãtor sau furnizor prin care acesta informeazã, pe propria rãspundere, despre faptul cã un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.
    ART. 4
    Manualul de utilizare şi întreţinere este documentul ataşat produsului, la fiecare livrare, care trebuie sã conţinã informaţii cu privire la:
    a) modalitãţi şi instrucţiuni de utilizare;
    b) fişa tehnicã de securitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) periodicitatea pentru verificãri şi certificare;
    d) alte instrucţiuni importante în opinia producãtorului, respectiv tipul suportului pe care se aplicã şi clasa de reacţie la foc, numãrul de straturi, consumul specific dat în ml/mý, kg/mý sau kg/mc, metoda de aplicare, timpul de uscare, temperatura ambiantã minimã de aplicare, pregãtirea suprafeţei, perioada de valabilitate a produsului aplicat şi altele.

    CAP. II
    Cerinţe tehnice generale, metode de încercare şi analizã

    ART. 5
    (1) Produsul de ignifugare a lemnului şi a materialelor pe bazã de lemn trebuie sã modifice clasa de reacţie la foc a materialului de bazã astfel încât acesta sã se încadreze în clasele B (s1-s3, d0-d1) sau C (s1-s3, d0-d1), conform sistemului de clasificare din standardul SR EN 13501-1+A1:2010.
    (2) Metodele de încercare sunt cele prevãzute de standardele SR EN ISO 11925-2:2002/C91/2007 şi SR EN 13823:2010.
    ART. 6
    Marcarea produselor de ignifugare a lemnului şi a materialelor pe bazã de lemn se face în limba românã, fãrã a exclude prezentarea şi în alte limbi strãine, şi trebuie sã cuprindã minimum urmãtoarele informaţii:
    a) denumirea comercialã a produsului;
    b) denumirea materialului-suport pe care se aplicã produsul;
    c) clasa de reacţie la foc;
    d) cantitatea nominalã din colet;
    e) numãrul lotului şi data de fabricaţie;
    f) numele şi adresa producãtorului;
    g) termenul de valabilitate al produsului în ambalaj;
    h) termenul de valabilitate al produsului dupã aplicare;
    i) recomandãri referitoare la condiţiile de transport şi depozitare.
    ART. 7
    Orice tip de atenţionare sau instrucţiuni de utilizare trebuie sã fie în mod obligatoriu în limba românã, fãrã a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi strãine.

    CAP. III
    Procedura pentru evaluarea conformitãţii

    ART. 8
    Pentru introducerea pe piaţã a produselor de ignifugare a lemnului şi a materialelor pe bazã de lemn, producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau distribuitorul trebuie sã respecte condiţiile prevãzute de Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitãţii în vederea introducerii pe piaţã a mijloacelor tehnice pentru apãrarea împotriva incendiilor.
    ART. 9
    (1) Examinarea în vederea eliberãrii certificatului pentru introducerea pe piaţã a produselor de ignifugare a lemnului şi a materialelor pe bazã de lemn se face prin evaluarea conformitãţii cu prezenta reglementare tehnicã.
    (2) La evaluare se va verifica dacã cerinţele tehnice generale ale produselor de ignifugare a lemnului şi a materialelor pe bazã de lemn, cuprinse în prezenta reglementare tehnicã, se regãsesc în:
    a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformitãţii, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
    b) declaraţia de conformitate datã de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.
    (3) În cazul în care produsul nu deţine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacã cerinţele tehnice generale ale produselor de ignifugare a lemnului şi a materialelor pe bazã de lemn, cuprinse în prezenta reglementare tehnicã, se regãsesc în:
    a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008;
    b) documentaţia tehnicã aferentã produsului;
    c) declaraţia de conformitate datã de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;
    d) certificatul pentru controlul producţiei în fabricã pentru produsul menţionat în cerere, eliberat de un organism care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008.
    (4) Pentru producãtorul care are implementat un sistem de management al calitãţii privind fabricarea produsului este necesarã o copie a acestui document, fãrã a se mai depune certificatul pentru controlul producţiei în fabricã.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 10
    Termenul de garanţie al produselor de ignifugare a lemnului şi a materialelor pe bazã de lemn este stabilit de producãtor.
    ART. 11
    Produsele de ignifugare a lemnului şi a materialelor pe bazã de lemn sunt însoţite la livrare de certificatul pentru introducerea pe piaţã, declaraţia de conformitate, manualul de utilizare şi întreţinere, fişa tehnicã de securitate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi de certificatul de garanţie, redactate în limba românã, fãrã a exclude prezentarea acestor documente şi în alte limbi strãine.
    ART. 12
    Producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã respecte cerinţele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnicã, pe baza cãrora s-a emis certificatul pentru introducerea pe piaţã.

    ANEXA 8

                      REGLEMENTARE TEHNICĂ
        privind cerinţele tehnice generale ale ţevilor de
        refulare manuale destinate serviciilor de pompieri
          şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţã

    CAP. I
    Domeniu de aplicare şi definiţii

    ART. 1
    Prevederile prezentei reglementãri tehnice se aplicã ţevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri care nu au mai fost introduse pe piaţã şi comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European şi stabilesc cerinţele tehnice generale pentru asigurarea unui înalt nivel de siguranţã, de protecţie a sãnãtãţii, a mediului şi a consumatorilor.
    ART. 2
    Ţeava de refulare manualã este ansamblul de componente care se racordeazã la o sursã de alimentare cu apã prin intermediul unui furtun şi racord şi refuleazã apã dupã cerinţele operatorului.
    ART. 3
    Ajutajul ţevii de refulare este componenta unei ţevi care controleazã debitul de apã şi/sau forma jetului.
    ART. 4
    Declaraţia de conformitate este declaraţia fãcutã de cãtre producãtor sau furnizor prin care acesta informeazã, pe propria rãspundere, despre faptul cã un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.
    ART. 5
    Manualul de utilizare şi întreţinere este documentul ataşat produsului, la fiecare livrare, care trebuie sã conţinã informaţii cu privire la:
    a) modalitãţi şi instrucţiuni de utilizare;
    b) periodicitatea pentru inspecţii şi întreţinere;
    c) lista pieselor de schimb cu menţionarea codului, descrierea şi materialul acestora;
    d) lista unitãţilor de service;
    e) alte instrucţiuni importante în opinia producãtorului.

    CAP. II
    Cerinţe tehnice generale, metode de încercare şi analizã

    ART. 6
    Caracteristicile şi performanţele tehnico-tactice impuse ţevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri sunt cele prevãzute de standardele SR EN 15182-1+A1: 2010, SR EN 15182-2+A1:2010, SR EN 15182-3+ A1:2010 şi SR EN 15182-4+A1:2010.
    ART. 7
    Materialele utilizate pentru ţevile de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri vor avea caracteristici fizice şi mecanice astfel încât acestea sã reziste la încercãrile prevãzute de standardul SR EN 15182-1+A1:2010.
    ART. 8
    Metodele de încercare şi verificare pentru ţevile de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri sunt cele prevãzute de standardele SR EN 15182-1+A1:2010, SR EN 15182-2+A1:2010, SR EN 15182-3+A1:2010 şi SR EN 15182-4+A1:2010.
    ART. 9
    Marcarea ţevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri se face în limba românã, fãrã a exclude prezentarea şi în alte limbi strãine, conform prevederilor standardului SR EN 15182-1+A1:2010.
    ART. 10
    Orice tip de atenţionare sau instrucţiuni de utilizare trebuie sã fie în mod obligatoriu în limba românã, fãrã a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi strãine.

    CAP. III
    Procedura pentru evaluarea conformitãţii

    ART. 11
    Pentru introducerea pe piaţã a ţevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri, producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau distribuitorul trebuie sã respecte condiţiile prevãzute de Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitãţii în vederea introducerii pe piaţã a mijloacelor tehnice pentru apãrarea împotriva incendiilor.
    ART. 12
    (1) Examinarea în vederea eliberãrii certificatului pentru introducerea pe piaţã a ţevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri se face prin evaluarea conformitãţii cu prezenta reglementare tehnicã.
    (2) La evaluare se va verifica dacã cerinţele tehnice generale ale ţevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri, cuprinse în prezenta reglementare tehnicã, se regãsesc în:
    a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformitãţii, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
    b) declaraţia de conformitate datã de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.
    (3) În cazul în care produsul nu deţine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacã cerinţele tehnice generale ale ţevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri, cuprinse în prezenta reglementare tehnicã, se regãsesc în:
    a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008;
    b) documentaţia tehnicã aferentã produsului;
    c) declaraţia de conformitate datã de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;
    d) certificatul pentru controlul producţiei în fabricã pentru produsul menţionat în cerere, eliberat de un organism care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008.
    (4) Pentru producãtorul care are implementat un sistem de management al calitãţii privind fabricarea produsului este necesarã o copie a acestui document, fãrã a se mai depune certificatul pentru controlul producţiei în fabricã.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 13
    Termenul de garanţie al ţevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri este stabilit de producãtor.
    ART. 14
    Producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã asigure service-ul, în România, în perioada de garanţie şi postgaranţie.
    ART. 15
    (1) Ţeava de refulare manualã destinatã serviciilor de pompieri este însoţitã la livrare de certificatul pentru introducerea pe piaţã, declaraţia de conformitate, manualul de utilizare şi întreţinere, precum şi certificatul de garanţie, redactate în limba românã, fãrã a exclude prezentarea acestor documente şi în alte limbi.
    (2) Certificatul de garanţie trebuie sã precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, durata medie de utilizare, modalitãţile de asigurare a garanţiei, respectiv întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzãtorului şi ale unitãţii specializate de service.
    ART. 16
    Producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã respecte cerinţele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnicã pe baza cãrora s-a emis certificatul pentru introducerea pe piaţã.

                         ----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice