Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 219 din 1 aprilie 2008  pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafata fondurilor de vanatoare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 219 din 1 aprilie 2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafata fondurilor de vanatoare

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 16 aprilie 2008

Având în vedere Avizul Consiliului Naţional de Vânãtoare nr. 2/2007 şi Referatul de aprobare nr. 248.413 din 18 iulie 2007,
în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. x) şi ale <>art. 9 din Legea vânãtorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>art. 7 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale,
luând în considerare Procesul-verbal de negociere nr. 248.559 din 18 septembrie 2007,

ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã modelul-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânãtoare, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Pentru fiecare fond de vânãtoare se încheie un contract de gestionare a faunei cinegetice între autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, denumitã în continuare administrator, prin structurile sale teritoriale de specialitate, şi gestionarii fondurilor de vânãtoare, aşa cum sunt definiţi de <>Legea vânãtorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Contractele de gestionare se modificã anual, dupã încheierea acestora, prin acte adiţionale, în conformitate cu prevederile <>art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 3
(1) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului nr. 126/2004 pentru aprobarea modelului de contract-cadru de gestionare a fondurilor de vânãtoare specifice fiecãrei categorii de gestionari prevãzute de <>Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 , republicatã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2004, se abrogã.
(2) Contractele de gestionare a fondurilor de vânãtoare aflate în derulare la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se modificã potrivit anexei la prezentul ordin, prin încheierea de acte adiţionale.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat

Bucureşti, 1 aprilie 2008.
Nr. 219.


ANEXĂ

CONTRACT
nr. ..../.......
de gestionare a faunei cinegetice din fondul de
vânãtoare nr. ....., denumit ........, din judeţul ........

CAP. I
Pãrţile contractante

ART. 1
............................*), cu sediul în .........., str. ......... nr. .., judeţul ........., prin reprezentanţii sãi legali, având cod fiscal .............., denumitã în continuare administrator; şi
--------
*) Autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã prin structurile teritoriale de specialitate.

ART. 2
.....................**), cu sediul în ............., str. .................. nr. ......, contul nr. ............, deschis la ........................, codul de identificare .................., prin reprezentanţii sãi legali .................., având funcţia de ................, denumitã în continuare gestionar,
--------
**) Persoana juridicã românã care a adjudecat fondul de vânãtoare.

în temeiul art. 9 şi al <>art. 15 din Legea vânãtorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, încheie prezentul contract de gestionare.

CAP. II
Obiectul contractului

ART. 3
(1) Administratorul atribuie, în condiţiile stabilite prin prezentul contract, gestiunea faunei cinegetice din fondul de vânãtoare nr. ............, denumit ..................., situat în judeţul ......................, în suprafaţã de .......... ha, având limitele marcate şi descrise în fişa fondului de vânãtoare anexatã, aprobatã prin Ordinul conducãtorului autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã nr. ............./............, gestionarului, care se obligã sã respecte toate clauzele înscrise în acesta.
(2) Dreptul de a gestiona fauna cinegeticã de pe acest fond de vânãtoare aparţine exclusiv gestionarului şi nu poate fi închiriat, cedat sau înstrãinat în tot sau în parte.
(3) Prezentul contract asigurã gestionarului dreptul de a vâna, captura şi valorifica în fiecare an cotele de recoltã aprobate şi de a folosi pentru vânãtoare, în condiţiile legii, terenurile ce sunt cuprinse în fondul de vânãtoare.
ART. 4
(1) Suprafeţele cuprinse în interiorul fondului de vânãtoare şi structura acestora pe destinaţii, folosinţe şi proprietãţi, precum şi efectivele de faunã cinegeticã stabilite prin lucrarea de evaluare a acestora din primãvara anului ........ sunt cele pe care gestionarul le primeşte în folosinţã, odatã cu preluarea fondului de vânãtoare, de la .......................... .
(2) Instalaţiile, amenajãrile şi construcţiile vânãtoreşti pot fi preluate de la vechiul gestionar, contra cost, prin acordul pãrţilor, odatã cu preluarea fondului de vânãtoare.
ART. 5
(1) Din cadrul suprafeţei productive cinegetic se stabileşte şi se declarã zonã de linişte a faunei cinegetice (minimum 10% din cea totalã), în suprafaţã de ........ ha, ale cãrei limite sunt marcate pe schiţa fondului de vânãtoare şi materializate pe teren.
(2) În baza solicitãrii gestionarului, amplasamentul zonei de linişte se poate modifica cu acordul pãrţilor.

CAP. III
Obligaţiile şi responsabilitãţile pãrţilor

ART. 6
Administratorul:
(1) Sã asigure predarea fondului de vânãtoare de la vechiul gestionar noului gestionar, pe baza procesului-verbal de predare-primire, conform fişei fondului actualizate în condiţiile art. 4.
(2) a) Sã asigure, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din <>Legea vânãtorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în pãdurile proprietate a statului, prin administratorul pãdurilor proprietate publicã a statului ............, o suprafaţã de ..............ha terenuri libere de vegetaţie forestierã, cu titlu de folosinţã gratuitã pe durata derulãrii contractului.
b) În cazul în care administratorul pãdurilor statului nu asigurã în fiecare an pe perioada de derulare a contractului suprafaţa prevãzutã la lit. a), cuantumul tarifului ce trebuie plãtit de cãtre gestionar administratorului pãdurilor statului se diminueazã cu procentul de neasigurare a suprafeţei menţionate raportat la totalul suprafeţei libere de vegetaţie forestierã existentã pe suprafaţa fondului de vânãtoare.
c) Suprafaţa prevãzutã la lit. a) se predã pe bazã de protocol cu preluarea efectivã în teren în prezenţa reprezentantului administratorului. Refuzul preluãrii nu determinã reducerea tarifului de gestionare conform lit. b).
(3) Sã comunice gestionarului în timp util perioadele în care trebuie sã organizeze acţiunile de evaluare a vânatului, sã verifice prin sondaj modul cum acesta le efectueazã şi sã dispunã refacerea lucrãrilor, atunci când constatã nerespectarea reglementãrilor în vigoare.
(4) Sã stabileascã, sã aprobe şi sã comunice gestionarului, anual, cotele de recoltã aprobate pentru fiecare specie de faunã de interes cinegetic.
(5) Sã transmitã gestionarului orice informaţii utile de care dispune, care nu se publicã în Monitorul Oficial al României, referitoare la gestionarea faunei de interes cinegetic.
(6) Sã reactualizeze, împreunã cu gestionarul fondului de vânãtoare, la solicitarea proprietarului, pe baza documentelor care dovedesc proprietatea, situaţia proprietãţii funciare din cuprinsul fondului de vânãtoare, în vederea achitãrii de cãtre gestionar a tarifului de gestionare.
(7) Sã coordoneze acţiunile necesare ameliorãrii fondului genetic al populaţiilor de vânat, refacerii bonitãţii fondului de vânãtoare afectat de calamitãţi naturale, atunci când acţiunile sunt finanţate de stat.
(8) Sã organizeze direct şi sã coordoneze acţiunile de combatere a braconajului pe fondul de vânãtoare.
(9) Sã controleze modul de gestionare a fondului de vânãtoare şi sã dispunã prin documentul încheiat în urma controlului, acolo unde este cazul, termene şi mãsuri imediate de remediere a deficienţelor constatate, în scopul bunei gestionãri a faunei de interes cinegetic din fondul de vânãtoare.
ART. 7
Gestionarul:
(1) Sã asigure, în termen de .... zile de la încheierea prezentului contract, prin personal de specialitate angajat potrivit criteriilor de acordare a licenţei, preluarea pe bazã de protocol, conform fişei fondului de vânãtoare completate potrivit art. 4, a efectivelor de faunã cinegeticã, a construcţiilor, instalaţiilor şi amenajãrilor vânãtoreşti şi întreţinerea acestora.
(2) Sã asigure în termen de 30 de zile de la preluarea fondului de vânãtoare construcţiile, amenajãrile şi instalaţiile vânãtoreşti conform necesarului stabilit şi menţionat în fişa fondului de vânãtoare anexatã la contract. Pânã la aceeaşi datã se vor completa pe schiţa fondului de vânãtoare toate instalaţiile vânãtoreşti, care se vor numerota pe schiţã şi pe teren în scopul întreţinerii şi verificãrii lor în mod corespunzãtor.
(3) Sã respecte toate reglementãrile legale referitoare la gestionarea fondului de vânãtoare şi a vânatului, la autorizarea, organizarea şi practicarea vânãtorii, la restrângerea sau extinderea perioadelor de vânãtoare, la cotele anuale de recoltã, comunicate de administrator.
(4) Sã asigure paza fondului de vânãtoare cu cel puţin un paznic de vânãtoare, angajat cu contract individual de muncã şi avizat în acest sens în termen de 60 de zile de la data încheierii prezentului contract, pe care sã îl doteze corespunzãtor şi care sã aibã atribuţii principale în domeniul ocrotirii faunei de interes cinegetic, prevenirii şi combaterii braconajului cinegetic.
(5) Sã foloseascã numai în scopul pentru care au fost destinate suprafeţele din fondul forestier puse în mod gratuit la dispoziţie.
(6) Sã asigure în fiecare sezon de vânãtoare, pentru perioada 1 noiembrie - 31 martie, pe bazã de documente, conforme cu reglementãrile legale în domeniul financiar, înregistrate în contabilitate, urmãtoarele cantitãţi minime de hranã complementarã, prin administrarea cãreia sã previnã producerea unor pierderi faunei de interes cinegetic, astfel:
a) furaje fibroase (fân, lucernã, frunzare şi altele): câte 75 kg pentru fiecare exemplar de cerb comun sau cerb lopãtar, câte 25 kg pentru fiecare cãprior şi câte 1,5 kg pentru fiecare iepure;
b) furaje concentrate (cereale, seminţe, furaje combinate etc.): pentru fiecare exemplar de cerb comun şi cerb lopãtar câte 25 kg, pentru fiecare mistreţ câte 60 kg şi pentru fazan şi potârniche câte 6 kg;
c) suculente (fructe proaspete sau conservate, sfeclã, napi, cartofi, gulii, morcovi etc.) în proporţie de 30% din cantitãţile de furaje concentrate prevãzute la lit. b), pentru speciile cerb comun, cerb lopãtar şi mistreţ, cu posibilitatea compensãrii acestei cantitãţi cu furaje concentrate.
(7) Cantitãţile prevãzute la alin. (6) se asigurã pânã la data de 31 octombrie în proporţie de 50%.
(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în anii în care se constatã fructificaţie abundentã la fag şi cvercinee sau cantitãţi de furaje fibroase, suculente sau verzi accesibile faunei cinegetice în fondul de vânãtoare respectiv, pe bazã de documente încheiate în prealabil de gestionar împreunã cu administratorul, cantitãţile prevãzute la alin. (6) pot fi diminuate cu maximum 50 %.
(9) Cantitãţile prevãzute la alin. (6) nu cuprind necesarul de hranã care trebuie administratã în teren, în scopul abaterii faunei cinegetice de la frecventarea culturilor agricole, pentru prevenirea pagubelor sau pentru hrãnirea acestora în cazul producerii unor calamitãţi naturale.
(10) Sã asigure şi sã organizeze anual evaluarea efectivelor de faunã cinegeticã conform reglementãrilor emise de administrator. În situaţia în care se constatã inadvertenţe în înscrisuri (fişe de observaţie, centralizatoare), precum şi între înscrisuri şi realitatea din teren, gestionarul este obligat sã efectueze, dacã este posibil, o nouã evaluare pentru speciile în cauzã.
(11) Sã organizeze practicarea vânãtorii care are ca scop dobândirea vânatului, în limitele cotelor de recoltã aprobate, în conformitate cu legea şi cu normele emise în acest scop.
(12) Sã nu dãuneze, prin organizarea şi practicarea vânãtorii sau prin modul de gospodãrire a fondului de vânãtoare, folosinţei de bazã a terenului şi sã suporte, în condiţiile legii, toate pagubele produse faţã de terţi din vina sa.
(13) Sã ia mãsurile privind sarcinile ce îi revin potrivit legii pentru prevenirea producerii de cãtre fauna cinegeticã a unor pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice şi sã suporte pagubele în cazul nerespectãrii prevederilor legale emise în acest sens.
(14) Sã acţioneze cu toate mijloacele de care dispune, inclusiv la solicitarea justificatã a administratorului, pentru prevenirea şi combaterea actelor de braconaj sau pentru diminuarea efectelor unor factori negativi care acţioneazã asupra faunei cinegetice.
(15) Sã sesizeze imediat administratorul la apariţia oricãrui factor dãunãtor faunei cinegetice despre care a luat cunoştinţã: epizootii, calamitãţi naturale, incendii, inundaţii etc.
(16) Sã facã demersurile legale necesare pentru soluţionarea de cãtre organele în drept a cazurilor de braconaj descoperite.
(17) Sã completeze, sã transmitã la termenele fixate şi sã ţinã la zi evidenţele statistice cu privire la fauna de interes cinegetic şi fondul de vânãtoare, prevãzute de actele normative în vigoare şi de fişa fondului de vânãtoare.
(18) Sã participe o datã la 2 ani sau ori de câte ori este solicitat, ca urmare a unor sesizãri, prin personal specializat şi împuternicit, la data şi în locul stabilite de administrator, la controlul modului de gestionare a faunei de interes cinegetic de pe fondul de vânãtoare şi sã aplice, în termenele menţionate în procesul-verbal de control, toate mãsurile stabilite de administrator potrivit legii şi prezentului contract.
(19) Sã reţinã permisele de vânãtoare ale posesorilor care au sãvârşit pe acest fond de vânãtoare fapte constatate de personalul propriu şi sancţionate ca infracţiuni sau contravenţii de <>Legea nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(20) Sã reţinã, în vederea confiscãrii, bunurile şi mijloacele care au servit la sãvârşirea faptelor constatate de personalul propriu şi sancţionate ca infracţiuni prevãzute de <>Legea nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi sã le predea organelor de cercetare penalã.
(21) Sã ia mãsurile prevãzute de lege împotriva persoanelor care încalcã prevederile actelor normative privind organizarea şi practicarea vânãtorii.
(22) Sã asigure, în cazul asociaţiilor de vânãtoare, în termen de maximum un an de la încheierea prezentului contract, existenţa în evidenţele asociaţiei a unui numãr de vânãtori de cel puţin 50% din numãrul maxim de vânãtori determinat în funcţie de suprafaţa fondului de vânãtoare în cauzã şi de suprafaţa minimã prevãzutã la <>art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. IV
Termenele contractuale

ART. 8
Prezentul contract se încheie pe o perioadã de 10 ani, respectiv de la ................... la .................... .

CAP. V
Modalitãţile de platã a sumelor datorate pentru folosirea fondului de vânãtoare

ART. 9
(1) Pentru gestionarea faunei de interes cinegetic din fondul de vânãtoare, gestionarul va plãti în primul an un tarif de gestionare, dupã cum urmeazã:
.......euro, pentru perioada ......................, determinat în conformitate cu prevederile <>art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Plata tarifului stabilit la alin. (1), de cãtre gestionar, se va face potrivit prevederilor <>art. 15 alin. (1) din Legea nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel:
a) .................. proprietarilor terenurilor incluse în fondurile de vânãtoare;
b) ............... bugetului de stat, în contul constituit la....... nr. ....., deschis la Direcţia Generalã de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti;
c) ............... Fondului pentru mediu, în contul constituit la ................ nr. ............ .
(3) Componenţa sumelor prevãzute la alin. (1) este urmãtoarea:
- ..... euro, corespunzãtor suprafeţei terenurilor forestiere;
- ..... euro, corespunzãtor suprafeţei terenurilor agricole;
- ..... euro, corespunzãtor suprafeţei luciului de apã.
(4) Plata sumei prevãzute la alin. (2) lit. a) se realizeazã potrivit prevederilor <>art. 15 alin. (4) din Legea nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(5) Plata directã se face de gestionar, în temeiul facturilor emise de persoanele juridice sau pe baza dispoziţiei de platã cãtre casieria gestionarului, în cazul persoanelor fizice care fac dovada proprietãţii.
(6) Tarifele unitare pentru unitatea de suprafaţã (ha), corespunzãtoare categoriilor de teren, au valori egale determinate prin raportul dintre tariful de gestionare a faunei de interes cinegetic din fondul de vânãtoare şi suprafaţa productivã a acestuia, indiferent de categoria de teren.
(7) În cazul în care natura proprietãţii asupra terenurilor pe care s-a constituit fondul de vânãtoare se schimbã, gestionarul este obligat sã recalculeze sumele datorate fiecãruia dintre cei prevãzuţi la alin. (4).
(8) Plata tarifului prevãzut la alin. (1) se face în lei la cursul zilei în care se emite factura sau dispoziţia de platã, în douã tranşe egale, prima pânã la data de 30 noiembrie a anului în curs şi a doua pânã la data de 15 mai a anului urmãtor.
(9) Tarifele prevãzute la alin. (1) se achitã conform prevederilor legale.
ART. 10
Neplata sumelor înscrise în facturi şi dispoziţii de platã genereazã penalizãri de 0,12%/zi de întârziere din suma neachitatã, în situaţia în care gestionarul nu achitã suma în termen de 30 de zile de la primirea facturilor sau a dispoziţiilor de platã.
ART. 11
Valoarea tarifului de gestionare se modificã anual, prin act adiţional, în conformitate cu <>art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. VI
Alte clauze

ART. 12
Reducerea printr-un act normativ a perioadei legale de vânãtoare la o specie sau la mai multe specii de vânat pe acest fond de vânãtoare îl exonereazã pe gestionar de plata tarifelor de gestionare, total sau parţial, dupã caz, proporţional cu cota de recoltã nerealizatã, dar nu îl exonereazã de celelalte obligaţii ce îi revin în execuţia prezentului contract.
ART. 13
În situaţia în care se constatã cã evaluarea efectivelor speciilor de faunã cinegeticã ce populeazã fondul de vânãtoare nu s-a efectuat conform instrucţiunilor în vigoare şi nu mai este posibilã refacerea acesteia, administratorul nu aprobã cota de recoltã sau o anuleazã pe cea aprobatã, pentru una sau mai multe specii de faunã de interes cinegetic de pe acest fond de vânãtoare, dupã caz.
ART. 14
(1) În executarea prezentului contract administratorul controleazã, cel puţin o datã la 2 ani sau ori de câte ori este necesar, ca urmare a unor sesizãri, modul în care gestionarul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.
(2) Aspectele constatate cu ocazia controlului se vor consemna într-un document semnat de ambele pãrţi.
(3) Declararea, potrivit legii, a unor pãrţi din acest fond de vânãtoare ca arii naturale protejate care nu se includ în fonduri de vânãtoare sau în care vânãtoarea nu este permisã va produce efecte în momentul declarãrii.
(4) Pentru situaţiile prevãzute la alin. (3) administratorul reanalizeazã cotele de recoltã şi, dupã caz, recalculeazã tariful de gestionare.

CAP. VII
Încetarea raporturilor contractuale

ART. 15
Prezentul contract îşi înceteazã aplicabilitatea, de drept, la expirarea termenului prevãzut la art. 8.
ART. 16
(1) Încetarea raporturilor contractuale înainte de termenul prevãzut în contract poate fi solicitatã oricând de cãtre gestionar sau poate fi stabilitã de cãtre administrator, în condiţiile prevãzute de art. 18.
(2) Pânã la predarea gestiunii, gestionarul are drepturile şi obligaţiile prevãzute în prezentul contract, inclusiv cea de platã a tarifului de gestionare.
(3) Predarea gestiunii cãtre noul gestionar se consfinţeşte printr-un document încheiat între pãrţi şi se realizeazã dupã finalizarea lucrãrii anuale de evaluare a faunei cinegetice, dar nu mai târziu de încheierea sezonului de vânãtoare în curs. La predarea-primirea gestiunii participã în mod obligatoriu câte un reprezentant din partea administratorului, al actualului gestionar şi al noului gestionar, convocaţi de cãtre administrator.
(4) Neprezentarea reprezentantului actualului gestionar în situaţia în care a fost convocat potrivit alin. (3) nu îl exonereazã pe acesta de obligaţiile ce îi revin potrivit legii şi prezentului contract, rezultatele evaluãrii prevãzute la alin. (3) fiindu-i opozabile.
ART. 17
(1) Raporturile contractuale, în condiţiile art. 16, înceteazã din momentul în care fondul de vânãtoare a fost contractat cu alt gestionar şi predat în condiţiile art. 16 alin. (3), dar nu mai devreme de încheierea sezonului de vânãtoare în curs.
(2) Încetarea raporturilor contractuale nu exonereazã gestionarul de rãspundere faţã de administrator şi de terţi pentru perioada în care a fost parte în contract.
ART. 18
Rezilierea de drept a contractului la iniţiativa administratorului se realizeazã în urmãtoarele cazuri:
a) gestionarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de platã a tarifului de gestionare înscris în facturã sau dispoziţia de platã într-o perioadã de 30 de zile de la expirarea termenului de platã şi dupã împlinirea unui termen de 10 zile lucrãtoare de la primirea notificãrii din partea administratorului;
b) gestionarul nu şi-a îndeplinit oricare dintre obligaţiile contractuale prevãzute la art. 7 alin. (1), (2), (4), (6), (10) şi (22);
c) înscrierea de la data încheierii prezentului contract de membri vânãtori peste numãrul maxim determinat în funcţie de suprafaţa minimã prevãzutã la <>art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) scãderea nejustificatã a populaţiilor de faunã de interes cinegetic la care sunt stabilite efective optime cu mai mult de 20% faţã de momentul preluãrii gestiunii, dacã efectivele preluate în gestiune au fost mai mici decât efectivele optime, sau cu mai mult de 10% faţã de efectivele optime, dacã efectivele preluate în gestiune au fost mai mari sau egale cu efectivele optime. Sunt considerate motive justificative urmãtoarele: epizootiile declarate oficial, calamitãţile declarate oficial, migrarea pe alte fonduri, creşterea efectivelor de specii prãdãtoare, creşterea efectivelor speciilor concurente, modificarea semnificativã a condiţiilor de biotop;
e) în situaţia în care, prin hotãrâre judecãtoreascã irevocabilã, definitivã şi învestitã cu titlu executoriu, administratorul este obligat sã încheie cu un alt gestionar un contract de gestionare pentru acelaşi fond de vânãtoare;
f) reducerea numãrului de vânãtori, în cazul asociaţiilor de vânãtoare, sub 50% din numãrul maxim, calculat în funcţie de suprafaţa minimã prevãzutã la <>art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
g) gestionarului i se retrage ulterior licenţa.

CAP. VIII
Forţa majorã

ART. 19
(1) Forţa majorã este constatatã de autoritatea competentã.
(2) Forţa majorã este un eveniment mai presus de controlul pãrţilor, care nu se datoreazã greşelii sau vinovãţiei acestora, care nu putea fi prevãzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilã îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
(3) Sunt considerate asemenea evenimente: rãzboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apãrute ca urmare a unei epizootii.
(4) Forţa majorã exonereazã pãrţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract care sunt afectate de evenimentul ce constituie forţa majorã, pe toatã perioada în care aceasta acţioneazã.
(5) Îndeplinirea contractului va fi suspendatã în perioada de acţiune a forţei majore, dar fãrã a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pãrţilor pânã la apariţia acesteia.
(6) Partea contractantã care este afectatã şi/sau care invocã forţa majorã are obligaţia de a notifica celeilalte pãrţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua toate mãsurile care se impun şi care îi stau la dispoziţie în vederea limitãrii consecinţelor.
(7) Partea afectatã de un asemenea eveniment are obligaţia sã remitã documentaţia care atestã apariţia cazului de forţã majorã în termen de cel mult 30 de zile de la apariţie. Încetarea cazului de forţã majorã se comunicã în termen de 15 zile de la încetare.

CAP. IX
Daune

ART. 20
Eventualele daune produse de cãtre gestionar prin acţiunile pe care le întreprinde pe acest fond de vânãtoare faunei cinegetice, culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, precum şi unor terţe persoane se suportã de cãtre acesta, potrivit legii.
ART. 21
Cheltuielile generate de refacerea potenţialului cinegetic al acestui fond de vânãtoare la nivelul la care a fost preluat de cãtre gestionar sunt suportate de cãtre acesta, la rezilierea sau la încetarea contractului, numai în mãsura în care se dovedeşte cã a încãlcat, cu vinovãţie, clauzele contractuale.

CAP. X
Litigii

ART. 22
Eventualele litigii între gestionar şi administrator se soluţioneazã de cãtre instanţele judecãtoreşti competente.

CAP. XI
Dispoziţii finale

ART. 23
(1) Prezentul contract intrã în vigoare la data predãrii gestiunii de cãtre fostul gestionar, respectiv la data primirii acesteia de cãtre actualul gestionar.
(2) Prezentul contract a fost încheiat astãzi, ........., în 3 exemplare, dintre care douã exemplare pentru administrator şi unul pentru gestionar.

ADMINISTRATOR GESTIONAR
Reprezentanţi legali: Reprezentanţi legali:
.......................... ..........................
.......................... ..........................
.......................... ..........................
(nume, prenume, funcţia) (nume, prenume, funcţia)


-------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016