Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 217 din 20 iunie 2019  privind stabilirea modelelor de cerere de acord de principiu pentru finanţarea investiţiilor în cadrul  Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 217 din 20 iunie 2019 privind stabilirea modelelor de cerere de acord de principiu pentru finanţarea investiţiilor în cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare

EMITENT: Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 522 din 26 iunie 2019
    În temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) şi art. 16 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelele de cerere de acord de principiu pentru finanţarea investiţiilor în cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

    ART. 2
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,
                    Ion Ghizdeanu

    Bucureşti, 20 iunie 2019.
    Nr. 217.
    ANEXA 1

    CERERE
    de acord pentru finanţarea proiectelor unităţilor administrativ-teritoriale
    aferente Programului de finanţare a investiţiilor pentru
    modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare
    Solicitant: ……………………..
    Titlul proiectului: …………………..
    Data înregistrării ……………….. (Se menţionează data înregistrării în registrul de corespondenţă al solicitantului.)
    Numărul înregistrării ………………… (Se menţionează numărul din registrul de corespondenţă al solicitantului.)
    Formularul de cerere
    Subscrisa, ....................................., având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna .........................................., având calitatea de .............................., identificat(ă) cu actul de identitate seria …… nr. ......., eliberat de ....... la data de ..........., cu domiciliul în localitatea ...................…………, str. .........……… nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., sectorul/judeţul .........................., solicităm finanţare în condiţiile prevederilor Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare.
    I. Prezentarea solicitantului finanţării:
    1.1. Elemente de identificare a solicitantului
    Denumirea solicitantului ........................................................
    Data înregistrării solicitantului ...............................................
    Codul de identificare fiscală ..................................................
    Adresa: ................................................., cod poştal: ............
    Persoană de contact: .............................................................
    Telefon: ....................................., fax: .....................................
    E-mail: ...................................................................................
    Forma juridică: unitate administrativ-teritorială (UAT)

    1.2. Dovada deţinerii drepturilor de proprietate asupra obiectivului de investiţie pentru care se solicită finanţarea
    1.3. Autorizaţia de construire pentru obiectivul de investiţie pentru care se solicită finanţarea
    1.4. Aţi mai solicitat/primit sprijin financiar din fonduri publice naţionale sau europene ori împrumuturi garantate din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI), pentru proiect (fie în întregime, fie parţial, respectiv pentru o parte din activităţile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei solicitări de finanţare?
    [] Da
    [] Nu
    • Dacă da, vă rugăm să specificaţi următoarele informaţii:

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │[În cazul în care │
│Denumirea │finanţarea a fost │
│programului, │solicitată doar pentru │
│titlul şi │o parte din │
│numărul de │activităţile │
│înregistrare a│proiectului ce face │
│solicitării de│obiectul prezentei │
│finanţare/ │solicitări de │
│proiectului │finanţare, vă rugăm să │
│ │specificaţi care sunt │
│ │aceste activităţi.] │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Valoarea │ │
│proiectului/ │ │
│finanţării │ │
│solicitate │ │
│(lei) │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Sursa de │ │
│finanţare │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │[Completaţi, după caz, │
│Stadiul la │cu: „în curs de │
│data depunerii│evaluare“, „în curs de │
│cererii │finanţare“, „respins“ │
│ │etc.] │
└──────────────┴───────────────────────┘

    II. Prezentarea proiectului pentru care se solicită finanţare: (în ce constă proiectul, principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia, locaţie, mod asigurare utilităţi etc.)
    ......................................................................................
    2.1. Perioada realizării proiectului (până la 12 luni)
    Data începerii proiectului (Se vor menţiona luna şi anul.):
    Data finalizării proiectului (Se vor menţiona luna şi anul.):
    Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate
    1. Bugetul total al proiectului

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────┬────────────┬────────┬──────────┤
│Nr. │Denumirea │Valoarea│Valoarea │
│crt. │cheltuielii │totală │eligibilă │
├─────┼────────────┴────────┴──────────┤
│ │Construcţii │
├─────┼────────────┬────────┬──────────┤
├─────┼────────────┴────────┴──────────┤
│ │Active corporale │
├─────┼────────────┬────────┬──────────┤
├─────┼────────────┴────────┴──────────┤
│ │Mijloace de transport │
├─────┼────────────┬────────┬──────────┤
├─────┼────────────┴────────┴──────────┤
│ │Costuri cu forţa de muncă │
├─────┼────────────┬────────┬──────────┤
├─────┼────────────┴────────┴──────────┤
│ │Costuri formare etc. │
├─────┼────────────┬────────┬──────────┤
└─────┴────────────┴────────┴──────────┘    2. Cheltuieli eligibile sau pentru care se solicită finanţare

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│ │Tipul de │ │
│ │cheltuială │Valoarea │
│Denumirea │eligibilă │cheltuielilor│
│activităţii│pentru care │eligibile │
│ │se solicită │- lei - │
│ │finanţare │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
├───────────┼────────────┼─────────────┤
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Total │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────────┘

    III. Alte aspecte
    1. Declar pe propria răspundere că solicitantul:
    • se încadrează în categoria UAT;
    • nu a început lucrul la proiectul pentru care solicită finanţarea, respectiv nu a încheiat niciun fel de angajament prin care realizarea proiectului devine ireversibilă, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat^1;
    ^1 Prospecţiunile preliminare pentru determinarea locaţiei de realizare a proiectului, obţinerea permiselor şi realizarea studiilor/proiectului nu sunt considerate drept „începutul lucrului“.

    • nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“ potrivit prevederilor pct. (18) din Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
    • nu are datorii la bugetul de stat;
    • informaţiile furnizate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

    2. Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani^2, solicitantul: (Se bifează una din cele două variante.)
    • nu a beneficiat şi de alte ajutoare de stat;
    • a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis sau ajutoare de stat:

┌────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │Denumirea │Anul │Furnizorul│Actul │Cuantumul │
│crt.│proiectului│acordării │ajutorului│normativ│ajutorului│
│ │ │ajutorului│ │ │- euro - │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
└────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘
    3. Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.

    Numele/Prenumele: ..........................................................
    Funcţia: .......................................
    Semnătura^3: ................................
    Data semnării: .............................
    ^2 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.
    ^3 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal solicitantul.

    ANEXA 2

    CERERE
    de acord pentru finanţare în cadrul schemei de ajutor de minimis
    aferente Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare

    Informaţii generale
    1. Numele firmei
    2. Codul unic de înregistrare
    3. Forma juridică de constituire
    4. Data înfiinţării/Număr registrul comerţului
    5. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN aferent
    6. Codul CAEN al activităţii pentru care solicită finanţare
    7. Descrierea activităţii aferente codului CAEN pentru care se solicită finanţarea
    8. Capitalul social: ............................ mii lei deţinut de:
    - persoane fizice: ............%
    – IMM: ……….%
    – societăţi comerciale mari: .........…%.

    9. Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior): …...…
    10. Cifra de afaceri (conform ultimei situaţii financiare anuale aprobate): …..........…. mii lei
    11. Valoare active totale (conform ultimei situaţii financiare aprobate): .................. mii lei
    12. Persoană de contact:
    13. Adresa, telefon/fax, e-mail:
    Numele: …………………………
    Funcţia ………………………….
    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului ………………………...
    Data semnării: ……………………


    Prezentarea proiectului
    Descrierea proiectului de investiţii
    1. Precizaţi în ce constă proiectul (construcţie, extindere şi reabilitare de capacităţi turistice, de alimentaţie publică şi cazare, capacităţi de tratament balnear, obiective de sănătate, culturale, sportive şi de agrement din staţiunile balneare; construcţia, extinderea şi reabilitarea de centre de informare turistică şi dotarea acestora) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia (de exemplu: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente specifice activităţii)
    2. Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi
    2.1. Sediul social: judeţul/adresa/regiunea de dezvoltare
    2.2. Locul implementării proiectului: judeţul/adresa/regiunea de dezvoltare
    2.3. Dovada deţinerii drepturilor de proprietate sau de închiriere asupra obiectivului de investiţie pentru care se solicită finanţarea
    2.4. Autorizaţia de construire pentru obiectivul de investiţie pentru care se solicită finanţarea
    2.5. Aţi mai solicitat/primit sprijin financiar din fonduri publice naţionale sau europene ori împrumuturi garantate din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI), pentru proiect (fie în întregime, fie parţial, respectiv pentru o parte din activităţile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei solicitări de finanţare?
    [] Da
    [] Nu
    • Dacă da, vă rugăm să specificaţi următoarele informaţii:

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │[În cazul în care │
│Denumirea │finanţarea a fost │
│programului, │solicitată doar pentru │
│titlul şi │o parte din │
│numărul de │activităţile │
│înregistrare a│proiectului ce face │
│solicitării de│obiectul prezentei │
│finanţare/ │solicitări de │
│proiectului │finanţare, vă rugăm să │
│ │specificaţi care sunt │
│ │aceste activităţi.] │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Valoarea │ │
│proiectului/ │ │
│finanţării │ │
│solicitate │ │
│(lei) │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Sursa de │ │
│finanţare │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │[Completaţi, după caz, │
│Stadiul la │cu: „în curs de │
│data depunerii│evaluare“, „în curs de │
│cererii │finanţare“, „respins“ │
│ │etc.] │
└──────────────┴───────────────────────┘

    3. Perioada realizării proiectului (până la 12 luni)
    3.1. Data începerii proiectului (Se vor menţiona luna şi anul.):
    3.2. Data finalizării proiectului (Se vor menţiona luna şi anul.):

    4. Plan de investiţii

┌────┬──────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬─────────┐
│Nr. │Tipul de │Denumire│Număr │Valoare│Valoare│Valoare │
│crt.│cheltuială│ │bucăţi│unitară│totală │eligibilă│
├────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────────┤
│Construcţii │
├────┬──────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────────┤
│Active corporale │
├────┬──────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────────┤
│Mijloace de transport │
├────┬──────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────────┤
│Costuri salariale │
├────┬──────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────────┤
│Costuri formare │
├────┬──────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────────┤
│Total │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘    5. Plan de finanţare a proiectului

┌─────────────────────────────┬───┬────┐
│ │lei│% │
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│Sursa de finanţare │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│Ajutor de minimis │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│Cofinanţare (a se ataşa │ │ │
│documente justificative) │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│Total valoare investiţie │ │100%│
└─────────────────────────────┴───┴────┘    6. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul/Subsemnata, ............................................, identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr. ..............., eliberat de .................... la data de ......................, cu domiciliul în localitatea ...................................., str. ............................... nr. ....., bl. ....., sc. ........, ap. ......., sectorul/judeţul ..................................., în calitate de reprezentant legal al ............................................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui ajutor de stat. Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani^1:
    [] nu am beneficiat de ajutor de stat şi de ajutoare de minimis;
    [] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:

┌─────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │Denumirea │Anul │Furnizorul│Actul │Cuantumul │
│crt. │proiectului│acordării │ajutorului│normativ│ajutorului│
│ │ │ajutorului│ │ │- euro - │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Total│ │ │ │ │ │
└─────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘
    B. Declar pe propria răspundere că:
    • întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, insolvenţă sau administrare specială;
    • întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege;
    • întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale;
    • împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

    Semnătura autorizată a reprezentantului legal al solicitantului:
    Numele .......................................................
    Semnătura ..................................................
    Data semnării ............................................

    ^1 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori solicitării cererii de finanţare.


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice