Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 210 din 19 decembrie 2018  privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 210 din 19 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 26 din 10 ianuarie 2019
    Având în vedere prevederile art. 98 alin. (3) şi ale art. 121 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 6 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În sensul prezentului regulament, operaţiunile de verificare şi revizie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de tipul lor, sunt realizate de către operatorii economici titulari ai autorizaţiilor tip ET sau EDIB, după caz, în funcţie de regimul de presiune al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale."

    2. La articolul 1^1 alineatul (1), partea introductivă şi literele b), c) şi e) se modifică şi vor aveaurmătorulcuprins:
    "ART. 1^1
    (1) Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European sau în Elveţia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de activităţi de proiectare, execuţie sau exploatare a obiectivelor/sistemelor/ instalaţiilor din domeniul gazelor naturale în România, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
    ............................................................................
    b) transmite la ANRE o cerere redactată în limba română, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, însoţită de o traducere necertificată în limba română a documentului prevăzut la lit. a) şi o declaraţie pe propria răspundere, întocmită sau tradusă în limba română, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, semnată de reprezentantul legal al solicitantului, prin care acesta îşi asumă respectarea obligaţiilor rezultate din calitatea de titular al deciziei de confirmare prevăzută la lit. c), precum şi un document de înregistrare la autorităţile competente din ţara de origine, tradus în limba română;
    c) deţine o decizie de confirmare emisă de ANRE prin care se recunoaşte acestuia dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la lit. a), b) şi e);
    ...........................................................................
    e) achită tariful de autorizare/prelungire, stabilit în conformitate cu prevederile ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tipul de autorizaţie a cărei confirmare se solicită."

    3. La articolul 1^1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European sau în Elveţia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, execuţie sau exploatare a obiectivelor/sistemelor/ instalaţiilor din domeniul gazelor naturale în România, pe durata de valabilitate a documentului prevăzut la alin. (1) lit. a).
(3) Operatorul economic, persoană juridică străină înregistrată într-un alt stat decât un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European sau în Elveţia, poate solicita şi obţine acordarea unei autorizaţii emise în condiţiile prezentului regulament dacă îndeplineşte condiţiile de acordare corespunzătoare tipului de autorizaţie solicitat, prevăzute în prezentul regulament, şi dacă are înregistrat pe teritoriul României un sediu secundar, pentru întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei; respectarea cerinţelor specificate în regulament se poate face inclusiv prin transmiterea de documente echivalente, emise în acest scop în ţara de origine a societăţii, traduse în limba română."

    4. La articolul 1^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul regulament se aplică şi operatorilor economici care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), titulari ai deciziilor de confirmare emise de ANRE."

    5. La articolul 2 alineatul (2), după litera b) se introduc două noi litere, literele b^1) şi b^2), cu următorul cuprins:
    "b^1) confirmare - recunoaşterea dreptului unui operator economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1^1 alin. (1) de a presta servicii transfrontaliere în România;
b^2) decizie de confirmare - act administrativ emis unui operator economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1^1 alin. (1) prin care se recunoaşte acestuia dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România; decizia de confirmare ţine loc de autorizaţie;"

    6. La capitolul I, în tabelul nr. 1, la activitatea „Proiectare“, rândul 8 „Instalaţii aferente activităţii de producere/stocare a gazelor naturale comprimate/gazelor naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV“ se abrogă.
    7. La capitolul I, în tabelul nr. 1, la activitatea „Execuţie“, rândul 16 „Instalaţii aferente activităţii de producere/stocare a gazelor naturale comprimate/gazelor naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV“ se abrogă.
    8. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Un operator economic care are, potrivit legii, calitatea de antreprenor general, în baza unui contract de antrepriză încheiat cu un beneficiar, şi care deţine sau nu deţine o autorizaţie pentru activităţile de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale acordată de ANRE are dreptul de a subcontracta lucrările de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale, care, prin contractul încheiat cu beneficiarul investiţiei, sunt în sarcina sa, numai către operatori economici autorizaţi conform prezentului regulament şi numai cu acordul beneficiarului. Antreprenorul general are obligaţia de a coordona realizarea tuturor lucrărilor de execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale printr-un angajat al său care deţine calitatea de instalator autorizat, având tipul de autorizaţie corespunzător activităţii la care se realizează lucrările; antreprenorul general este responsabil pentru lucrările de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale realizate, în solidar cu operatorul economic titular de autorizaţie cu care a subcontractat realizarea acestor lucrări."

    9. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie, care să reflecte situaţia actualizată a solicitantului la data depunerii cererii de autorizare şi care să cuprindă informaţii de identificare ale operatorului economic, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în oficiul registrului comerţului, starea operatorului economic, forma de organizare, durata de constituire, capitalul social, asociaţii/acţionarii/administratorii operatorului economic, persoana/persoanele împuternicită/ împuternicite să reprezinte operatorul economic, domeniul de activitate pentru care se solicită autorizaţia, sucursale/subunităţi/ filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România, sau, după caz, alt document justificativ care să conţină aceste informaţii;"

    10. La articolul 4 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
    "k) dovada achitării tarifului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, stabilit în conformitate cu prevederile ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tipul de autorizaţie solicitat."

    11. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru operatorii economici persoane juridice străine, înregistrate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European sau în Elveţia, sunt acceptate şi documente emise într-un scop echivalent sau din care reiese clar că cerinţa respectivă este îndeplinită, în traducere necertificată în limba română."

    12. La articolul 5, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) document, în copie, datat şi asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, din care să reiasă că structura minimă de personal prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g), la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unei/unor activităţi permise conform tipului de autorizaţie deţinut şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi, cuprinde un număr de minimum 2 instalatori autorizaţi, tip PGT; unul dintre instalatorii autorizaţi trebuie să deţină experienţă în activitatea de proiectare pentru acest tip de obiective de minimum 7 ani şi să fie absolvent cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, având rol de coordonare a activităţii;"

    13. La articolul 6, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) document, în copie, datat şi asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, din care să reiasă că structura minimă de personal prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g), la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unei/unor activităţi permise conform tipului de autorizaţie deţinut şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi, cuprinde un număr de minimum 2 instalatori autorizaţi, tip PGT; unul dintre instalatorii autorizaţi trebuie să deţină experienţă în activitatea de proiectare pentru acest tip de obiective de minimum 7 ani şi să fie absolvent cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, având rol de coordonare a activităţilor;"

    14. La articolul 7, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) document, în copie, datat şi asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, din care să reiasă că structura minimă de personal prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g), la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unei/unor activităţi permise conform tipului de autorizaţie deţinut şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi, cuprinde un număr de minimum 2 instalatori autorizaţi, tip PGD; unul dintre instalatorii autorizaţi trebuie să deţină experienţă în activitatea de proiectare pentru acest tip de obiective de minimum 5 ani şi să fie absolvent cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, având rol de coordonare a activităţilor;"

    15. La articolul 8, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) document, în copie, datat şi asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, din care să reiasă că structura minimă de personal prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g), la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unei/unor activităţi permise conform tipului de autorizaţie deţinut şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi, cuprinde un număr de minimum 2 instalatori autorizaţi, tip PGIU; unul dintre instalatorii autorizaţi trebuie să deţină experienţă în activitatea de proiectare în domeniul gazelor naturale de minimum 5 ani şi să fie absolvent cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, având rol de coordonare a activităţilor;"

    16. Articolul 9 se abrogă.
    17. La articolul 10, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) document, în copie, datat şi asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, din care să reiasă că structura minimă de personal prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g), la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unei/unor activităţi permise conform tipului de autorizaţie deţinut şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi, cuprinde un număr de minimum 2 instalatori autorizaţi, tip EGT; unul dintre instalatorii autorizaţi trebuie să deţină experienţă în activitatea de execuţie pentru acest tip de obiective de minimum 5 ani şi să fie absolvent cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, având rol de coordonare a activităţilor;"

    18. La articolul 11, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) document, în copie, datat şi asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, din care să reiasă că structura minimă de personal prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g), la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unei/unor activităţi permise conform tipului de autorizaţie deţinut şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi, cuprinde un număr de minimum 2 instalatori autorizaţi, tip EGT; unul dintre instalatorii autorizaţi trebuie să deţină experienţă în activitatea de execuţie pentru acest tip de obiective de minimum 5 ani şi să fie absolvent cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, având rol de coordonare a activităţilor;"

    19. La articolul 12, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) document, în copie, datat şi asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, din care să reiasă că structura minimă de personal prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g), la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unei/unor activităţi permise conform tipului de autorizaţie deţinut şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi, cuprinde un număr de minimum 2 instalatori autorizaţi, tip EGD; unul dintre instalatorii autorizaţi trebuie să deţină experienţă în activitatea de execuţie pentru acest tip de obiective de minimum 3 ani şi să fie absolvent cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, având rol de coordonare a activităţilor;"

    20. La articolul 13, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) document, în copie, datat şi asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, din care să reiasă că structura minimă de personal prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g), la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unei/unor activităţi permise conform tipului de autorizaţie deţinut şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi, cuprinde un număr de minimum 2 instalatori autorizaţi, tip EGIU; unul dintre instalatorii autorizaţi trebuie să deţină experienţă în activitatea de execuţie pentru acest tip de obiective de minimum 3 ani şi să fie absolvent cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, având rol de coordonare a activităţilor;"

    21. Articolul 14 se abrogă.
    22. La articolul 15, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie, care să reflecte situaţia actualizată a solicitantului la data depunerii cererii de autorizare şi care să cuprindă informaţii de identificare ale persoanei fizice autorizate, denumirea, adresa sediului profesional, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, domeniul de activitate pentru care se solicită autorizaţia;"

    23. La articolul 15, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) dovada achitării tarifului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, stabilit în conformitate cu prevederile ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tipul de autorizaţie solicitat."

    24. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Declaraţiile pe propria răspundere se transmit în original, datate şi semnate."

    25. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot transmite la ANRE şi conform prevederilor art. 4 alin. (3)."

    26. La articolul 18, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Tariful de autorizare/prelungire se achită integral, înainte sau odată cu înregistrarea cererii prevăzute la alin. (1).
(1^2) În situaţia în care se constată că, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la alin. (1), tariful prevăzut la alin. (1^1) nu a fost achitat integral şi efectiv virat în contul de destinaţie, solicitarea se clasează de drept, solicitantul fiind notificat cu privire la acest lucru, precum şi la posibilitatea de restituire a documentelor anexate cererii."

    27. La articolul 18, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) ANRE poate refuza acordarea unei noi autorizaţii dacă gradul de satisfacţie anual al beneficiarilor, în ultimele 24 de luni consecutive, anterioare cererii, se situează sub valorile de referinţă stabilite de ANRE în anexa nr. 16."

    28. La articolul 19, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) dovada achitării tarifului de prelungire care este egal cu cel de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, stabilit în conformitate cu prevederile ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tipul de autorizaţie solicitat."

    29. La articolul 20, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) ANRE, prin direcţia de specialitate, analizează documentaţia depusă de operatorul economic conform prevederilor prezentului regulament în termen de 30 de zile.
    (2) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de prezentul regulament, ANRE comunică operatorului economic neconformităţile constatate.
    (3) Operatorul economic are obligaţia să completeze documentaţia, în vederea eliminării neconformităţilor semnalate de către ANRE, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea comunicării; ANRE reia procedura prevăzută la alin. (1) şi (2)."

    30. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Motivele care stau la baza refuzului de acordare a autorizaţiei/autorizaţiilor sunt prevăzute la art. 18 alin. (7) şi (7^1)."

    31. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) ANRE decide modificarea autorizaţiei/ autorizaţiilor în următoarele situaţii:
    a) schimbarea denumirii şi/sau a formei juridice a titularului de autorizaţie;
    b) schimbarea sediului social/profesional al titularului de autorizaţie.
    (2) ANRE examinează situaţia nou-creată prevăzută la alin. (1) şi eliberează autorizaţia care corespunde noilor circumstanţe, în termen de 10 zile lucrătoare de la data notificării însoţite de documentele justificative, respectiv certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau alte documente similare, precum şi dovada achitării tarifului de modificare a autorizaţiei operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, stabilit în conformitate cu prevederile ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tipul de autorizaţie solicitat."

    32. La articolul 25 alineatul (4), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) La solicitarea scrisă a titularului de autorizaţie/autorizaţii, la sesizarea transmisă de o terţă persoană sau la constatarea de către ANRE din oficiu, ANRE poate decide suspendarea unei/unor autorizaţii în următoarele situaţii:
a) în cazul în care se constată că titularul de autorizaţie încalcă în mod repetat o obligaţie prevăzută în anexele nr. 7, 8 sau 10. Prin «mod repetat» se înţelege cel puţin de două ori în decursul a 12 luni consecutive pentru aceeaşi obligaţie;"

    33. La articolul 25, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) În situaţia prevăzută la alin. (4) lit. c) durata de suspendare a autorizaţiei este de 6 luni de la data emiterii deciziei de suspendare; o nouă suspendare pentru motivul prevăzut la alin. (4) lit. c) poate avea loc numai după un an de la terminarea precedentei suspendări.
(6) Pe durata suspendării unei autorizaţii se suspendă drepturile titularului de autorizaţie prevăzute în condiţiile de valabilitate, cu excepţia pct. 5 din anexa nr. 7 şi a pct. 5 din anexa nr. 8; în situaţia prevăzută la alin. (4) lit. c), dacă titularul autorizaţiei are, la data emiterii deciziei de suspendare, contracte în derulare încheiate potrivit drepturilor conferite de acel tip de autorizaţie, acesta poate desfăşura, în baza autorizaţiei suspendate, activităţile/lucrările necesare finalizării acelor contracte."

    34. La articolul 26, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) La solicitarea scrisă a titularului de autorizaţie/autorizaţii, ANRE poate decide suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor pe o perioadă de maximum 180 de zile.
    (2) La solicitarea scrisă a titularului de autorizaţie, la sesizarea transmisă de o terţă persoană sau la constatarea de către ANRE din oficiu, ANRE poate decide retragerea autorizaţiei/autorizaţiilor în următoarele situaţii:"

    35. La articolul 26 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) după două suspendări consecutive pentru motivul invocat la art. 25 alin. (4) lit. c)."

    36. La articolul 26, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) La luarea deciziei cu privire la suspendarea/retragerea autorizaţiei/autorizaţiilor, ANRE ţine seama de contractele pe care titularul de autorizaţie/autorizaţii le are în derulare şi de efectele pe care le poate avea suspendarea/retragerea asupra celeilalte părţi contractante."

    37. La articolul 26, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În perioada de suspendare a autorizaţiei/autorizaţiilor, în oricare din situaţiile prevăzute la art. 25 şi prezentul articol, operatorul economic este obligat să nu desfăşoare activităţi pentru care a obţinut autorizaţia/autorizaţiile în domeniul gazelor naturale, cu excepţia activităţilor/lucrărilor prevăzute la art. 25 alin. (6)."

    38. La articolul 26, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Titularul de autorizaţie/autorizaţii are obligaţia să transmită la ANRE originalul autorizaţiei/autorizaţiilor retrase."

    39. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 26^1
    Prevederile art. 25 şi 26 se aplică şi cu privire la suspendarea sau retragerea deciziei de confirmare."

    40. La articolul 34, litera c) se abrogă.
    41. Articolul 35^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35^1
    (1) Pe pagina de internet a ANRE se publică:
    a) Lista deciziilor de acordare/refuz de acordare a autorizaţiilor;
    b) Lista deciziilor de confirmare;
    c) Lista deciziilor de modificare a autorizaţiilor;
    d) Lista deciziilor de suspendare/retragere a autorizaţiilor;
    e) Lista cererilor de autorizare refuzate sau clasate;
    f) Lista autorizaţiilor în vigoare, a celor suspendate, cu precizarea perioadei de suspendare, precum şi a celor retrase.
    (2) ANRE poate publica, pe pagina de internet, valorile gradului de satisfacţie a beneficiarilor contractelor finalizate de titularii de autorizaţii.
    (3) În cazul pierderii sau distrugerii autorizaţiei, la solicitarea operatorului economic autorizat, ANRE emite un duplicat, numai după prezentarea documentelor din care să rezulte că a fost efectuată publicarea anunţului privind pierderea/distrugerea autorizaţiei, într-un ziar de circulaţie naţională, precum şi după achitarea tarifului pentru eliberarea unui duplicat, stabilit în conformitate cu prevederile ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tipul de autorizaţie solicitat.
    (4) La cererea scrisă a solicitantului, ANRE poate transmite, prin fax sau e-mail, copiile deciziei şi a autorizaţiei, precum şi a condiţiilor de valabilitate aferente emise de ANRE în baza prevederilor prezentului regulament.
    (5) Originalele deciziei, autorizaţiei şi condiţiilor de valabilitate aferente emise de ANRE în baza prevederilor prezentului regulament:
    a) se ridică de la sediul ANRE de către:
    (i) reprezentantul legal al operatorului economic;
    (ii) angajaţii titularului, care prezintă o împuternicire în acest sens, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic;
    (iii) orice altă persoană care prezintă o împuternicire notarială sau avocaţială;
    b) se transmit, la cerere, contra cost, de ANRE prin intermediul serviciilor poştale.
    (6) Reprezentantul legal al operatorului economic sau persoana fizică autorizată completează cererea prevăzută în anexa nr. 6 sau anexa nr. 4, după caz, cu adresa de e-mail şi telefonul mobil.
    (7) În situaţia în care informaţiile prevăzute la alin. (6) nu sunt precizate în cererile prevăzute în anexele nr. 4 şi 6, acestea nu se înregistrează la ANRE.
    (8) Autorizarea în domeniul gazelor naturale nu conduce la transferul de responsabilităţi de la titularii de autorizaţii la ANRE şi nici nu îi exonerează pe aceştia de obligaţiile ce le revin."

    42. La anexa nr. 1, partea introductivă a declaraţiei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Subsemnatul, ............................., cod numeric personal ...................., posesor al actului de identitate seria ....... nr. ............, eliberat la data de .................., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ......................., declar pe propria răspundere că pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei/deciziei de confirmare acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), respectiv la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unei/unor activităţi permise conform tipului de autorizaţie deţinut şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi:"

    43. La anexa nr. 1 primul paragraf, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
    "7. mă angajez să respect toate normele şi reglementările emise de ANRE, precum şi orice alte prevederi legale incidente în ceea ce priveşte lucrările realizate şi serviciile prestate, precum şi să realizez lucrările doar în limitele permise conform tipului de autorizaţie/autorizaţii/decizie de confirmare acordată/acordate de ANRE;"

    44. La anexa nr. 1 paragraful trei, după al treilea marcator se introduce un nou marcator, cu următorul cuprins:
    " la data prezentei, operatorul economic, în numele şi pe seama căruia semnez această declaraţie, nu se află în procedura falimentului."

    45. La anexa nr. 5, partea introductivă a declaraţiei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Subsemnatul, ........................, cod numeric personal ......................., posesor al actului de identitate seria ....... nr. ............., eliberat la data de .................., în calitate de instalator autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), tipul autorizaţiei ....., legitimaţia nr. .........., mă angajez:"

    46. La anexa nr. 5 paragraful doi, după al treilea marcator se introduce un nou marcator, cu următorul cuprins:
    " la data prezentei nu mă aflu în procedura falimentului."

    47. La anexa nr. 7, punctele 15, 17, 19 şi 21 se modifică şi vor avea următorulcuprins:
    "15. Titularul are obligaţia să ţină evidenţa studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnice şi/sau proiectelor tehnice, în ordine cronologică, într-un registru unic de evidenţă, inclusiv în format electronic, care să cuprindă cel puţin următoarele: denumirea beneficiarului, denumirea obiectivului de investiţii, amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul), numărul şi data încheierii contractului de prestări servicii, precum şi data la care acesta a fost finalizat, instalatorii autorizaţi ANRE care au efectuat lucrarea (nume şi prenume, tip autorizaţie şi număr legitimaţie), gradul de satisfacţie aferent contractului de prestări servicii (puncte), observaţii; în acest registru se evidenţiază şi contractul/contractele de subantrepriză încheiat/încheiate; informaţiile se completează în termen de 5 zile lucrătoare de la deţinerea fiecărei informaţii.
    ……........................................................................................
17. Titularul are obligaţia să furnizeze corect şi complet, în termenul precizat de ANRE, datele şi informaţiile solicitate, să îndeplinească măsurile dispuse şi să dea curs convocărilor adresate de către ANRE.
    ..................................................
19. Documentele, comunicările sau informaţiile solicitate de ANRE se pot transmite în format electronic, datate şi asumate prin semnătură electronică de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, prin intermediul unui portal ce este pus la dispoziţie de ANRE în acest scop sau prin fax/e-mail; pentru cele transmise prin fax/ e-mail, originalele documentelor se depun prin curier/servicii poştale/personal la registratura ANRE.
    ..................................................
21. Titularul are obligaţia să solicite clienţilor săi completarea formularului de apreciere privind calitatea lucrărilor realizate/ serviciilor prestate, pentru fiecare lucrare finalizată, prevăzut în anexa nr. 15 la regulament."

    48. La anexa nr. 8 punctul 4, nota aferentă alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(*) Pct. 4 alin. (2) se completează doar pentru titularul autorizaţiei de tip EDIB/EDSB/ET, în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    49. La anexa nr. 8, punctele 15, 18, 20 şi 22 se modifică şi vor avea următorulcuprins:
    "15. Titularul are obligaţia să ţină evidenţa tuturor lucrărilor executate, în ordine cronologică, într-un registru unic de evidenţă, inclusiv în format electronic, care să cuprindă cel puţin următoarele: denumirea beneficiarului, denumirea obiectivului de investiţii, amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul), numărul şi data încheierii contractului de prestări servicii, precum şi data la care acesta a fost finalizat, instalatorii autorizaţi ANRE care au efectuat lucrarea (nume şi prenume, tip autorizaţie şi număr legitimaţie), gradul de satisfacţie aferent contractului de prestări servicii (puncte), observaţii; în acest registru se evidenţiază şi contractul/contractele de subantrepriză încheiat/încheiate; informaţiile se completează în termen de 5 zile lucrătoare de la deţinerea fiecărei informaţii.
    ..................................................
18. Titularul are obligaţia să furnizeze corect şi complet, în termenul precizat de ANRE, datele şi informaţiile solicitate, să îndeplinească măsurile dispuse şi să dea curs convocărilor adresate de către ANRE.
    ..................................................
20. Documentele, comunicările sau informaţiile solicitate de ANRE se pot transmite în format electronic, datate şi asumate prin semnătură electronică de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, prin intermediul unui portal ce este pus la dispoziţie de ANRE în acest scop sau prin fax/e-mail; pentru cele transmise prin fax/ e-mail, originalele documentelor se depun prin curier/servicii poştale/personal la registratura ANRE.
    ..................................................
22. Titularul are obligaţia să solicite clienţilor săi completarea formularului de apreciere privind calitatea lucrărilor realizate/ serviciilor prestate, pentru fiecare lucrare finalizată, prevăzut în anexa nr. 15 la regulament."

    50. La anexa nr. 10 punctul 7, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) registru de evidenţă a lucrărilor executate în care se evidenţiază cel puţin elementele (*):
    - beneficiarul lucrării (numele şi prenumele);
    – adresa punctului de consum;
    – data executării lucrării;
    – numărul şi data procesului-verbal de demontare/înlocuire/ montare a racordului flexibil;
    – observaţii;
    – gradul de satisfacţie aferent contractului de prestări servicii (puncte);
    (*) Registrul de evidenţă se completează în termen de 5 zile lucrătoare de la deţinerea fiecărei informaţii."

    51. La anexa nr. 10 punctul 13, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018;"

    52. La anexa nr. 10, punctele 18, 20 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "18. Titularul are obligaţia să furnizeze corect şi complet, în termenul precizat de ANRE, datele şi informaţiile solicitate, să îndeplinească măsurile dispuse şi să dea curs convocărilor adresate de către ANRE.
    ……..........................................................................................
20. Documentele, comunicările sau informaţiile solicitate de ANRE se pot transmite în format electronic, datate şi asumate prin semnătură electronică de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, prin intermediul unui portal ce este pus la dispoziţie de ANRE în acest scop sau prin fax/e-mail; pentru cele transmise prin fax/email, originalele documentelor se depun prin curier/servicii poştale/personal la registratura ANRE.
21. Titularul are obligaţia să solicite clienţilor săi completarea formularului de apreciere privind calitatea lucrărilor realizate/ serviciilor prestate, pentru fiecare lucrare finalizată, prevăzut în anexa nr. 15 la regulament."

    53. La anexa nr. 12, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Subsemnatul, ....................., posesor al actului de identitate/paşaportului seria ...... nr. .........., eliberat de ........... la data ............, în calitate de .................. (administrator/director general etc.), reprezentant legal al operatorului economic ..............., cu sediul social în statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European sau Elveţia, adresa (completă a sediului social) ......................................, solicit confirmarea dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de proiectare, execuţie sau exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale în România, în limitele competenţelor acordate de următorul tip de autorizaţie/următoarele tipuri de autorizaţii: ............................. (se vor menţiona tipurile de autorizaţii corespunzătoare). "

    54. Anexele nr. 13 şi 14 se abrogă.
    55. La anexa nr. 16 punctul 2, în tabel, tipurile de autorizaţii PGNC şi EGNC, precum şi valorile-limite ale gradului de satisfacţie anual aferente, respectiv 6 şi 6,5, se abrogă.


    ART. II
    Solicitările depuse de către operatorii economici în vederea autorizării, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, se analizează de Autoritatea Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat şi completat prin prezentul ordin.

    ART. III
    (1) Autorizaţiile destinate proiectării/execuţiei instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare a gazelor naturale comprimate/gazelor naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV îşi încetează valabilitatea în condiţiile legii.
    (2) Cererile de autorizare/prelungire/modificare a autorizaţiilor pentru activităţile de proiectare/execuţie aferente activităţii de producere/stocare a gazelor naturale comprimate/gazelor naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV însoţite de documentele aferente, depuse la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, se restituie solicitanţilor, la cererea scrisă a acestora, prin modalităţile prevăzute la art. 35^1 alin. (5) din regulamentul prevăzut la art. I.
    (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) tariful pentru autorizarea/prelungirea/modificarea autorizaţiilor operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale se restituie solicitanţilor.

    ART. IV
    Operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Henorel Florin Soreaţă

    Bucureşti, 19 decembrie 2018.
    Nr. 210.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice