Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 204 din 27 noiembrie 2011  pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 204 din 27 noiembrie 2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 940 bis din 30 decembrie 2011

    Având în vedere prevederile art. 11^1 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul art. 9 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul afacerilor europene emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplicã proiectelor depuse începând cu data de 1 ianuarie 2012.
    ART. 3
    Autoritãţile de management vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

                         Ministrul afacerilor europene,
                                 Leonard Orban

    Bucureşti, 27 decembrie 2011.
    Nr. 204.


    ANEXĂ

                                  INSTRUCŢIUNI
                      de aplicare a prevederilor art. 11^1
    din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate
                      a cheltuielilor efectuate în cadrul
              operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

    ART. 1
    La depunerea cererii de finanţare, solicitantul finanţãrii din instrumente structurale depune la autoritatea de management sau organismul intermediar, dupã caz, ca anexã, o declaraţie pe propria rãspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adãugatã aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare, conform anexei nr. 1.
    ART. 2
    (1) La depunerea cererii de rambursare, în conformitate cu art. 11^1 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, beneficiarii de finanţare din instrumente structurale au obligaţia depunerii unei declaraţii pe propria rãspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adãugatã aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare, conform anexei nr. 2, certificatã de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
    (2) Certificarea declaraţiei de cãtre organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã constã în emiterea unui certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    ART. 3
    Autoritatea de management asigurã includerea anexelor nr. 1 şi 2 în ghidurile solicitantului pentru cererile de proiecte active, dupã data de 1 ianuarie 2012.
    ART. 4
    Autoritatea de management sau organismul intermediar, dupã caz, verificã dacã declaraţia prevãzutã la art. 2 alin. (1) este certificatã conform art. 2 alin. (2), în contextul verificãrilor prevãzute la art. 17 pct. 36 din Hotãrârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în contextul verificãrilor realizate.
    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentele instrucţiuni.


    ANEXA 1
    -------
la instrucţiuni
---------------

                                   DECLARAŢIE
                      privind eligibilitatea TVA aferente
         cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus
                   spre finanţare din instrumente structurale


    A. Datele de identificare a persoanei juridice


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
 │Codul de identificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
 │ │
 │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │
 │Denumirea │ │ │
 │ └───────────────────────────────────────────────────┘ │
 │ │
 │Domiciliul fiscal │
 │ │
 │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────────┐ │
 │Judeţul │ │ Localitatea │ │ Strada │ │ │
 │ └───────────┘ └───────────┘ └──────────────┘ │
 │ │
 │ ┌───┐ ┌───────┐ ┌───┐ ┌──────────┐ │
 │Ap. │ │ Codul poştal │ │ Sectorul │ │ Telefon │ │ │
 │ └───┘ └───────┘ └───┘ └──────────┘ │
 │ │
 │ ┌───────────┐ ┌───────────────────┐ │
 │Fax │ │ E-mail │ │ │
 │ └───────────┘ └───────────────────┘ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    B. Datele de identificare a proiectului


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │
 │Titlul proiectului │ │ │
 │ └───────────────────────────────────────────────────┘ │
 │ │
 │ ┌────────────────────────────────────────┐ │
 │Numele programului operaţional │ │ │
 │ └────────────────────────────────────────┘ │
 │ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │
 │Axa prioritarã │ │ │
 │ └────────────────────────────────────────────────────────┘ │
 │ │
 │ ┌────────────────────────────────────────┐ │
 │Domeniul major de intervenţie │ │ │
 │ └────────────────────────────────────────┘ │
 │ │
 │ ┌────────────────────────────────────────────┐ │
 │Data depunerii proiectului │ │ │
 │ └────────────────────────────────────────────┘ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    C. ....../(numele şi statutul juridic ale beneficiarului)........., solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la ......./(numele autoritãţii de management/organismului intermediar)................, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (Codul fiscal), declar cã mã încadrez în urmãtoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:
    a) [ ] persoanã neînregistratã în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;
    b) [ ] persoanã înregistratã în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.
    D. ......./(numele şi statutul juridic ale beneficiarului)....., solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la ......./(numele autoritãţii de management/organismului intermediar).............., în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar cã pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilã. ┌────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Achiziţia │Scopul achiziţiei/Activitatea prevãzutã în cadrul│
 │crt.│ │ proiectului*1) │
 ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 └────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
      *1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzãtoare din
      cererea de finanţare.


                        ┌──────────────┐
 Numele şi prenumele*): │ │ ┌────────────┐
                        └──────────────┘ Semnãtura şi ştampila │ │
                        ┌──────────────┐ └────────────┘
 Funcţia: │ │
                        └──────────────┘


---------
    *) Se va completa de cãtre reprezentantul legal al solicitantului sau o persoanã abilitatã sã reprezinte solicitantul.


    ANEXA 2
    -------
la instrucţiuni
---------------

                                   DECLARAŢIE
               privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor
      efectuate în cadrul proiectului finanţat din instrumente structurale

    I*i). A. Datele de identificare a persoanei juridice
------
    *i) Se va completa de cãtre solicitant.


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
 │Codul de identificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
 │ │
 │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │
 │Denumirea │ │ │
 │ └───────────────────────────────────────────────────┘ │
 │ │
 │Domiciliul fiscal │
 │ │
 │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────────┐ │
 │Judeţul │ │ Localitatea │ │ Strada │ │ │
 │ └───────────┘ └───────────┘ └──────────────┘ │
 │ │
 │ ┌───┐ ┌───────┐ ┌───┐ ┌──────────┐ │
 │Ap. │ │ Codul poştal │ │ Sectorul │ │ Telefon │ │ │
 │ └───┘ └───────┘ └───┘ └──────────┘ │
 │ │
 │ ┌───────────┐ ┌───────────────────┐ │
 │Fax │ │ E-mail │ │ │
 │ └───────────┘ └───────────────────┘ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    B. Datele de identificare a proiectului


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │
 │Titlul proiectului │ │ │
 │ └───────────────────────────────────────────────────┘ │
 │ │
 │ ┌────────────────────────────────────────┐ │
 │Numele programului operaţional │ │ │
 │ └────────────────────────────────────────┘ │
 │ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │
 │Axa prioritarã │ │ │
 │ └────────────────────────────────────────────────────────┘ │
 │ │
 │ ┌────────────────────────────────────────┐ │
 │Domeniul major de intervenţie │ │ │
 │ └────────────────────────────────────────┘ │
 │ │
 │ ┌────────────────────────────────────────────┐ │
 │Data depunerii proiectului │ │ │
 │ └────────────────────────────────────────────┘ │
 │ │
 │ ┌────────────────────────────────────────────┐ │
 │Cod SMIS proiect │ │ │
 │ └────────────────────────────────────────────┘ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    C. ....../(numele şi statutul juridic ale beneficiarului)........., solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la ......./(numele autoritãţii de management/organismului intermediar)................, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (Codul fiscal), declar cã mã încadrez în urmãtoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:
    a) [ ] persoanã neînregistratã în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;
    b) [ ] persoanã înregistratã în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.
    D. ......./(numele şi statutul juridic ale beneficiarului)....., solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la ......./(numele autoritãţii de management/organismului intermediar).............., în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar cã pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilã. ┌────┬───────────┬─────────────┬───────────────┬────────┬──────────┐
 │Nr. │Nr. şi data│ Denumirea │Codul de înre- │Valoarea│ Din care │
 │crt.│ facturii │furnizorului/│gistrare în │facturii│ valoare │
 │ │ │prestatorului│scopuri de TVA │ │ TVA │
 │ │ │ │al furnizorului│ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴────────┴──────────┘

                        ┌──────────────┐
 Numele şi prenumele*): │ │ ┌────────────┐
                        └──────────────┘ Semnãtura şi ştampila │ │
                        ┌──────────────┐ └────────────┘
 Funcţia: │ │
                        └──────────────┘


---------
    *) Se va completa de cãtre reprezentantul legal al solicitantului sau o persoanã abilitatã sã reprezinte solicitantul.

    II*ii). E. Certificatã de organul fiscal, în baza Certificatului nr. ............... din data de .........................
--------
    *ii) Se va completa de cãtre reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã/direcţiei generale a finanţelor publice.
                         ┌──────────────┐
 Numele şi prenumele**): │ │ ┌────────────┐
                         └──────────────┘ Semnãtura şi ştampila │ │
                        ┌──────────────┐ └────────────┘
 Funcţia: │ │
                        └──────────────┘


--------
    ** Se va completa de cãtre reprezentantul legal al organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.

                                       ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice