Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.677 din 19 octombrie 2011  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 2.677 din 19 octombrie 2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 31 octombrie 2011

    Având în vedere dispoziţiile art. VIII şi IX din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale,
    în temeiul prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.

    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 8 aprilie 2011, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 19 octombrie 2011.
    Nr. 2.677.


    ANEXÃ
    (Anexa la Ordinul nr. 1.853/2011)

                                   PROCEDURÃ
          de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
        nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã

    ART. 1
    Obiectul înlesnirilor la platã
    (1) Pentru obligaţiile administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, organul fiscal competent poate acorda urmãtoarele înlesniri la platã:
    a) eşalonarea la platã, la cererea contribuabilului, a obligaţiilor fiscale, cu excepţia penalitãţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la platã;
    b) amânarea la platã, în condiţiile legii, a penalitãţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la platã, în vederea anulãrii, pânã la ultimul termen de platã din eşalonarea la platã acordatã.
    (2) Înlesnirile la platã se acordã pentru toate obligaţiile fiscale administrate, potrivit legii, de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, înscrise în certificatul de atestare fiscalã.
    (3) Prin obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã se înţelege obligaţii fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţii fiscale accesorii, datorate şi neachitate.
    (4) Obligaţiile fiscale principale sunt cele stabilite prin declaraţii fiscale şi/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Codul de procedurã fiscalã.
    (5) Obligaţiile fiscale accesorii sunt cele stabilite de organele fiscale competente prin decizii comunicate conform art. 44 din Codul de procedurã fiscalã.
    (6) Eşalonarea la platã se acordã pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, cu excepţia penalitãţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate la platã, pentru care se acordã amânare la platã în vederea anulãrii, în condiţiile legii.
    ART. 2
    Organul fiscal competent pentru acordarea înlesnirilor la platã
    (1) Pentru obligaţiile fiscale administrate de organele vamale, competenţa de acordare a înlesnirilor la platã revine organului vamal competent, conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Pentru celelalte obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, competenţa de acordare a înlesnirilor la platã revine organului fiscal competent, conform prevederilor art. 33 sau 36, dupã caz, din Codul de procedurã fiscalã.
    ART. 3
    Cererea de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale
    (1) Eşalonãrile la platã a obligaţiilor fiscale se solicitã de cãtre contribuabili în baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent, definit la art. 2, sau comunicate prin poştã, cu confirmare de primire.
    (2) Pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, cererea de acordare a eşalonãrilor la platã se depune de cãtre contribuabil, atât pentru obligaţiile fiscale datorate de acesta, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului şi se analizeazã raportat la totalul obligaţiilor contribuabilului şi a sediilor sale secundare.
    (3) Cererea contribuabilului se soluţioneazã, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrãrii acesteia, de cãtre organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale şi a unei decizii de amânare la platã a penalitãţilor de întârziere sau a unei decizii de respingere a cererii de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale, dupã caz, conform modelelor prevãzute în anexele nr. 1-3.
    (4) Cererea de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale va cuprinde urmãtoarele elemente:
    a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacã este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscalã, numãrul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum şi numele, prenumele şi calitatea celor care reprezintã contribuabilul în relaţiile cu terţii, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
    b) perioada pentru care se solicitã eşalonarea la platã, exprimatã în luni, şi motivarea acesteia;
    c) suma totalã pentru care se solicitã eşalonare la platã, defalcatã pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi în cadrul acestora, pe obligaţii fiscale principale şi accesorii. În cazul contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, impozitul pe venitul din salarii se menţioneazã separat pentru contribuabil şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare;
    d) justificarea stãrii de dificultate generate de lipsa temporarã de disponibilitãţi bãneşti şi cauzele acesteia;
    e) menţiuni referitoare la înlesnirile la platã acordate în temeiul Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţã de urgenţã;
    f) data şi semnãtura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, precum şi ştampila, dacã este cazul.
    (5) La cererea de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale se anexeazã urmãtoarele documente:
    a) declaraţia pe propria rãspundere a contribuabilului, din care sã reiasã cã nu se aflã în procedura insolvenţei, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cã nu se aflã în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare, şi cã nu i s-au/s-a stabilit rãspunderile/rãspunderea, potrivit prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi/sau rãspunderea solidarã, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de procedurã fiscalã;
    b) documente sau informaţii relevante în susţinerea cererii.
    (6) În cazul persoanelor juridice, la cererea de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale se anexeazã şi urmãtoarele documente:
    a) copia ultimei situaţii financiare anuale depuse la oficiul registrului comerţului/organul fiscal competent, dupã caz;
    b) situaţia încasãrilor şi plãţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4;
    c) copia ultimei balanţe de verificare;
    d) programul de restructurare sau de redresare financiarã semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va conţine şi argumentarea posibilitãţii plãţilor pe perioada solicitatã la eşalonare;
    e) situaţia privind indicatorii orientativi şi alte informaţii, prevãzutã în anexa nr. 8.
    (7) În cazul persoanelor fizice, la cererea de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale se anexeazã şi urmãtoarele documente:
    a) registrul-jurnal de încasãri şi plãţi sau, dupã caz, actele prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale;
    b) programul de redresare financiarã sau orice alt document similar care va conţine şi argumentarea posibilitãţii plãţilor pe perioada solicitatã la eşalonare.
    (8) Contribuabilii fãrã domiciliu fiscal în România pot beneficia de înlesniri la platã numai dacã desemneazã un împuternicit, potrivit art. 18 din Codul de procedurã fiscalã.
    ART. 4
    Eliberarea certificatului de atestare fiscalã
    (1) Dupã primirea cererii de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale, organul fiscal competent verificã:
    a) dacã cererea conţine elementele prevãzute la art. 3 alin. (4);
    b) dacã cererea este însoţitã de documentele prevãzute la art. 3 alin. (5)-(7);
    c) dacã au fost depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
    d) existenţa unor sume de rambursat/de restituit/de platã de la buget.
    (2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la alin. (1) lit. a)-c), organul fiscal îndrumã contribuabilii în privinţa drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în cursul procedurii de acordare a înlesnirilor la platã.
    (3) În situaţia în care a/au fost emisã/emise decizia/deciziile de rambursare/de restituire şi/sau acte de individualizare a obligaţiilor de platã de la buget, organul fiscal efectueazã înregistrarea compensãrii potrivit art. 116 din Codul de procedurã fiscalã, înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscalã.
    (4) În vederea soluţionãrii cererii de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale şi a stabilirii sumelor care vor face obiectul acestora, organul fiscal elibereazã, din oficiu, certificatul de atestare fiscalã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5. Certificatul de atestare fiscalã se elibereazã în douã exemplare: un exemplar se comunicã contribuabilului, iar un exemplar se arhiveazã de cãtre organul fiscal la dosarul înlesnirilor.
    (5) În situaţia contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, în certificatul de atestare fiscalã eliberat de cãtre organul fiscal competent în administrarea contribuabilului, la secţiunea A, secţiunea B lit. a), precum şi la secţiunea C se înscriu obligaţiile fiscale ale contribuabilului, impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare, precum şi totalul obligaţiilor, conform modelului prevãzut în anexa nr. 6.
    (6) În cazul în care existã diferenţe între sumele solicitate de cãtre contribuabil în cerere şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscalã, organul fiscal solicitã, în scris, prezentarea contribuabilului la sediul sãu pentru clarificarea situaţiei fiscale a acestuia. Solicitarea se transmite contribuabilului odatã cu certificatul de atestare fiscalã. Dispoziţiile art. 50 din Codul de procedurã fiscalã se aplicã în mod corespunzãtor.
    (7) Dupã clarificarea neconcordanţelor, organul fiscal întocmeşte în douã exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevãzut în anexa nr. 7.
    (8) În situaţia contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale ale contribuabilului, precum şi impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare, ce fac obiectul înlesnirilor la platã.
    (9) Odatã cu întocmirea procesului-verbal de punere de acord se elibereazã, în douã exemplare, un nou certificat de atestare fiscalã. Un exemplar al procesului-verbal de punere de acord şi al certificatului de atestare fiscalã se comunicã contribuabilului, iar un exemplar al acestora se arhiveazã de cãtre organul fiscal la dosarul înlesnirii.
    (10) Termenul de clarificare a neconcordanţelor şi de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscalã este de cel mult 15 zile de la data comunicãrii certificatului de atestare fiscalã iniţial. Termenul prevãzut la art. 3 alin. (3) se prelungeşte în mod corespunzãtor.
    ART. 5
    Conţinutul certificatului de atestare fiscalã eliberat în scopul înlesnirilor la platã a obligaţiilor fiscale
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 112 alin. (2) şi (3) din Codul de procedurã fiscalã, certificatul de atestare fiscalã cuprinde obligaţiile fiscale exigibile existente în sold la data eliberãrii acestuia.
    (2) Certificatul de atestare fiscalã cuprinde 3 secţiuni:
    a) secţiunea A "Obligaţii de platã exigibile existente în sold la data eliberãrii certificatului";
    b) secţiunea B "Obligaţii de platã care nu pot face obiectul înlesnirilor la platã";
    c) secţiunea C "Obligaţii fiscale nete administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã ce pot face obiectul înlesnirilor la platã".
    (3) La secţiunea A se înscriu:
    a) obligaţiile fiscale principale administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã individualizate pe fiecare tip de impozit, taxã, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat. În cazul contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale principale ale contribuabilului, precum şi impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare;
    b) obligaţiile fiscale accesorii defalcate pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi în cadrul acestora, pe majorãri de întârziere/dobânzi/penalitãţi de întârziere. În cazul contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale accesorii ale contribuabilului, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din salarii datorate de fiecare dintre sediile sale secundare;
    c) sumele reprezentând amenzi de orice fel;
    d) sumele reprezentând creanţe stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
    (4) La secţiunea B se înscriu:
    a) obligaţiile fiscale rãmase nestinse din înlesnirile la platã acordate în temeiul ordonanţei de urgenţã. În cazul contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale rãmase nestinse ale contribuabilului, precum şi impozitul pe venitul din salarii, rãmas nestins, datorat de fiecare dintre sediile sale secundare;
    b) suma totalã din decontul/deconturile cu sumã negativã de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare. Se vor menţiona obligaţiile de platã de natura celor prevãzute la secţiunea A a cãror compensare urmeazã a fi înregistratã la data emiterii deciziei prin care a fost aprobatã suma de rambursat;
    c) sumele reprezentând amenzi de orice fel, precum şi sumele reprezentând creanţe stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
    (5) La secţiunea C se înscriu obligaţiile fiscale nete administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã ce pot face obiectul înlesnirilor la platã, reprezentând diferenţa dintre obligaţiile de platã cuprinse la secţiunea A şi obligaţiile de platã cuprinse la secţiunea B. Acestea se individualizeazã pe fiecare tip de impozit, taxã, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligaţiile fiscale accesorii. Pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale nete ale contribuabilului, precum şi impozitul pe venitul din salarii net datorat de fiecare dintre sediile sale secundare.
    (6) În cazul penalitãţilor de întârziere se înscriu separat cele ce fac obiectul eşalonãrii la platã şi separat cele ce fac obiectul amânãrii la platã.
    (7) Nu se înscriu în certificatul de atestare fiscalã sumele reprezentând obligaţii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a cãror executare este suspendatã în condiţiile art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 6
    Procedura de emitere a acordului de principiu sau a deciziei de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale şi a deciziei de amânare la platã a penalitãţilor de întârziere ori a deciziei de respingere a cererii de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale
    (1) Dupã eliberarea certificatului de atestare fiscalã organul fiscal verificã:
    a) dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi d)-f) din ordonanţa de urgenţã;
    b) dacã cererea de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale conţine obligaţiile de platã prevãzute la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã.
    (2) Îndeplinirea condiţiei prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţã, referitoare la dificultatea generatã de lipsa temporarã de disponibilitãţi bãneşti şi capacitatea financiarã de platã pe perioada de eşalonare, se analizeazã şi se stabileşte de organul fiscal pe baza documentelor referitoare la încasãrile şi plãţile pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale, a programului de restructurare sau de redresare financiarã prezentat de contribuabil ori a altor informaţii şi/sau documente relevante prezentate de contribuabil sau deţinute de organul fiscal. În aceastã analizã sunt relevante evoluţia pozitivã a capacitãţii financiare de platã pe perioada eşalonãrii, precum şi sustenabilitatea acesteia.
    (3) În cazul persoanelor juridice, la stabilirea dificultãţii generate de lipsa temporarã de disponibilitãţi bãneşti se pot avea în vedere şi indicatorii orientativi, precum şi alte informaţii prevãzute în anexa nr. 8.
    (4) Dupã verificarea condiţiilor prevãzute la alin. (1), organul fiscal competent, în cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscalã, întocmeşte referatul "A", conform modelului prezentat în anexa nr. 9.
    (5) Referatul "A" va fi însoţit de documentele ce dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevãzute la alin. (1).
    (6) În situaţia contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, condiţiile de acordare a înlesnirilor la platã prevãzute la secţiunea A lit. a) din referatul "A" se analizeazã atât pentru contribuabil, cât şi pentru sediile sale secundare. În situaţia în care oricare dintre aceste entitãţi nu are îndeplinitã una dintre condiţii, în coloana "Modul de respectare a condiţiilor" se bifeazã cã nu este îndeplinitã condiţia.
    (7) În situaţia în care cererea unui contribuabil care are înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se respinge potrivit art. 3 alin. (2) lit. b) din ordonanţa de urgenţã, la secţiunea D lit. b) din referatul "A" se înscriu obligaţiile fiscale ale contribuabilului, precum şi impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare sediu secundar, astfel cum sunt înscrise la secţiunea B lit. a) din certificatul de atestare fiscalã.
    (8) În situaţia în care se aprobã cererea unui contribuabil care are înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, la secţiunea D lit. c) şi d) din referatul "A" se înscriu obligaţiile fiscale ale contribuabilului, precum şi impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare sediu secundar, astfel cum sunt înscrise la secţiunea C din certificatul de atestare fiscalã.
    (9) Concomitent cu referatul prevãzut la alin. (4), organul fiscal competent întocmeşte acordul de principiu, conform modelului prevãzut în anexa nr. 10, sau, dupã caz, decizia de respingere a cererii de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale. Un exemplar al acordului de principiu sau al deciziei de respingere se comunicã contribuabilului, iar un exemplar se arhiveazã de organul fiscal la dosarul înlesnirilor.
    (10) În situaţia contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale ale contribuabilului, precum şi impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare, ce fac obiectul înlesnirilor la platã.
    (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), organul fiscal emite decizia de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale şi decizia de amânare la platã a penalitãţilor de întârziere în baza referatului prevãzut la alin. (4) în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi d)-f) din ordonanţa de urgenţã, pentru urmãtorii contribuabili:
    a) instituţii publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) persoane fizice care solicitã înlesniri la plata obligaţiilor fiscale de pânã la 5.000 lei;
    c) persoane juridice care solicitã înlesniri la plata obligaţiilor fiscale de pânã la 20.000 lei.
    (12) Prin acordul de principiu, organul fiscal stabileşte perioada de eşalonare, data pânã la care este valabilã garanţia în cazul în care aceasta este constituitã sub forma scrisorii de garanţie bancarã, precum şi cuantumul garanţiei, cu menţionarea sumelor eşalonate la platã, a sumelor amânate la platã, a dobânzilor datorate pe perioada de eşalonare la platã, a procentului prevãzut la art. 9 alin. (9) din ordonanţa de urgenţã corespunzãtor perioadei de eşalonare, aplicat la totalul sumelor eşalonate şi amânate la platã. Dobânda se calculeazã de la data emiterii acordului de principiu.
    (13) Organul fiscal emite decizia de respingere a cererii de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale în urmãtoarele situaţii:
    a) pentru obligaţiile prevãzute la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã, ori de câte ori în cerere sunt înscrise şi astfel de sume;
    b) nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi d)-f) din ordonanţa de urgenţã;
    c) contribuabilul nu depune documentele justificative necesare soluţionãrii cererii;
    d) cererea de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale şi documentele aferente nu prezintã nicio modificare faţã de condiţiile de acordare a înlesnirilor la platã prevãzute într-o cerere anterioarã, care a fost respinsã.
    (14) Decizia de respingere a cererii de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale se emite în douã exemplare, dintre care un exemplar se comunicã contribuabilului, iar un exemplar se arhiveazã de organul fiscal la dosarul eşalonãrii.
    (15) Înaintea emiterii deciziei de respingere a cererii de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale, organul fiscal efectueazã audierea contribuabilului potrivit art. 9 din Codul de procedurã fiscalã. În acest caz, organul fiscal va întocmi un proces-verbal de audiere.
    ART. 7
    Garanţii
    (1) În termen de 30 de zile de la data comunicãrii acordului de principiu, contribuabilii trebuie sã constituie garanţii sub formele prevãzute la art. 9 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã.
    (2) Garanţiile constituite sub formele prevãzute la art. 9 alin. (2) lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţã trebuie sã acopere sumele eşalonate la platã, sumele amânate la platã, precum şi dobânzile datorate pe perioada eşalonãrii la platã.
    (3) Garanţiile constituite sub formele prevãzute la art. 9 alin. (2) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţã trebuie sã acopere sumele eşalonate la platã, sumele amânate la platã, dobânzile datorate pe perioada eşalonãrii la platã plus procentul prevãzut la art. 9 alin. (9) din ordonanţa de urgenţã corespunzãtor perioadei de eşalonare, aplicat la totalul sumelor eşalonate şi amânate la platã.
    (4) În situaţia în care bunurile sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, garanţiile constituite sub forma prevãzutã la art. 9 alin. (2) lit. c) din ordonanţa de urgenţã trebuie sã acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, sumele eşalonate la platã, sumele amânate la platã, dobânzile datorate pe perioada eşalonãrii la platã plus procentul prevãzut la art. 9 alin. (9) din ordonanţa de urgenţã corespunzãtor perioadei de eşalonare, aplicat la totalul sumelor eşalonate şi amânate la platã.
    (5) În cazul în care contribuabilul constituie garanţie sub forma scrisorii de garanţie bancarã, aceasta trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente:
    a) denumirea bãncii emitente;
    b) data emiterii scrisorii de garanţie şi perioada de valabilitate a acesteia. În acest caz, scrisoarea trebuie sã aibã menţiunea cã perioada de valabilitate a acesteia este cu cel puţin 3 luni mai mare decât scadenţa ultimei rate din eşalonarea la platã;
    c) valoarea scrisorii de garanţie bancarã;
    d) obiectul pentru care se elibereazã scrisoarea de garanţie bancarã;
    e) semnãturile autorizate conform competenţelor stabilite;
    f) angajamentul ferm al bãncii emitente de a plãti suma stabilitã, în mod necondiţionat şi irevocabil, la solicitarea organului fiscal.
    (6) În cazul în care contribuabilul oferã bunuri potrivit art. 9 alin. (2) lit. c) din ordonanţa de urgenţã, organul fiscal competent dispune instituirea mãsurilor asigurãtorii, cu excepţia cazului în care acestea sunt deja sechestrate de organul fiscal. Prevederile cap. VI privind mãsurile asigurãtorii din titlul VIII din Codul de procedurã fiscalã se aplicã în mod corespunzãtor numai în ceea ce priveşte indisponibilizarea bunurilor.
    (7) În cazul bunurilor oferite drept garanţie potrivit art. 9 alin. (2) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţã, oferta contribuabilului este însoţitã de urmãtoarele documente:
    a) actul de proprietate asupra bunului;
    b) raportul de evaluare a bunului;
    c) extrasul de carte funciarã actualizat, în cazul bunurilor imobile;
    d) extrasul actualizat de la Arhiva de Garanţii Reale Mobiliare, în cazul bunurilor mobile;
    e) fişa mijloacelor fixe.
    (8) Raportul de evaluare se întocmeşte de un expert evaluator independent, autorizat în condiţiile legii, iar costul evaluãrii se suportã de cãtre contribuabil.
    (9) În cazul bunurilor imobile, raportul de evaluare va cuprinde şi valoarea orientativã stabilitã prin expertiza întocmitã de camera notarilor publici.
    (10) În cazul în care bunurile contribuabilului oferite drept garanţie sunt deja sechestrate de organul fiscal numai pentru obligaţiile fiscale ce formeazã obiect al înlesnirilor la platã, iar valoarea acestora acoperã valoarea prevãzutã la alin. (3) sau (4), contribuabilul are obligaţia de a prezenta, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii acordului de principiu, raportul de evaluare şi celelalte documente prevãzute la alin. (7).
    (11) În cazul în care bunurile contribuabilului oferite drept garanţie sunt deja sechestrate de organul fiscal atât pentru obligaţiile fiscale ce formeazã obiect al înlesnirilor la platã, cât şi pentru alte obligaţii ce nu formeazã obiect al înlesnirilor la platã, valoarea garanţiei trebuie sã acopere valoarea obligaţiilor eşalonate la platã, valoarea obligaţiilor amânate la platã, dobânda pe perioada eşalonãrii, procentul prevãzut la art. 9 alin. (9) din ordonanţa de urgenţã corespunzãtor perioadei de eşalonare, aplicat la totalul sumelor eşalonate şi amânate la platã, precum şi valoarea obligaţiilor ce nu formeazã obiect al înlesnirilor la platã pentru care s-a instituit sechestrul. Dispoziţiile alin. (10) se aplicã în mod corespunzãtor.
    (12) Pe parcursul derulãrii eşalonãrii la platã, la cererea contribuabilului, organul fiscal competent poate aproba înlocuirea garanţiei şi/sau redimensionarea acesteia în funcţie de valoarea ratelor rãmase de achitat şi de valoarea obligaţiilor amânate la platã. Cererea de înlocuire şi/sau de redimensionare a garanţiei trebuie sã conţinã motive justificate şi sã indice garanţia oferitã. Dispoziţiile alin. (7)-(11) sunt aplicabile în mod corespunzãtor în cazul înlocuirii şi/sau al redimensionãrii garanţiei.
    (13) Organul fiscal competent elibereazã garanţiile în cel mult 15 zile de la data comunicãrii deciziei de finalizare a eşalonãrii la platã.
    (14) În cazul în care, pe parcursul derulãrii înlesnirilor la platã, garanţia constituitã potrivit alin. (4) se executã de cãtre un alt creditor, iar sumele distribuite din valorificare, în favoarea organului fiscal competent, nu acoperã valoarea garanţiilor prevãzute la art. 9 alin. (9) din ordonanţa de urgenţã, contribuabilul are obligaţia reîntregirii acesteia, pentru obligaţiile fiscale rãmase nestinse din înlesnirea la platã, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. j) din ordonanţa de urgenţã.
    ART. 8
    Procedura de emitere a deciziei de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale şi a deciziei de amânare la platã a penalitãţilor de întârziere
    (1) În situaţia în care contribuabilul a depus garanţiile în cuantumul prevãzut în acordul de principiu, precum şi documentele prevãzute la art. 7 alin. (7), în termenul legal, organul fiscal verificã îndeplinirea tuturor condiţiilor prevãzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã şi întocmeşte referatul "B", conform modelului prevãzut în anexa nr. 11, aplicând în mod corespunzãtor prevederile art. 6 alin. (6)-(8). Referatul "B" va fi însoţit de documentele ce dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã, precum şi de documentele prevãzute la art. 7 alin. (7).
    (2) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã, organul fiscal întocmeşte referatul "B" şi emite decizia de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale, precum şi decizia de amânare la platã a penalitãţilor de întârziere. Decizia se emite în douã exemplare, dintre care un exemplar se comunicã contribuabilului, iar un exemplar se arhiveazã de organul fiscal la dosarul înlesnirilor la platã. Dacã contribuabilul constituie garanţie sub forma scrisorii de garanţie bancarã, atât decizia de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale, cât şi decizia de amânare la platã a penalitãţilor de întârziere se emit în 3 exemplare, iar cel de-al treilea exemplar se comunicã bãncii emitente a garanţiei.
    (3) În situaţia contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale cuprinde în anexã graficele de eşalonare, separat pentru contribuabil şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare.
    (4) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã, organul fiscal întocmeşte referatul "B" şi emite decizia de respingere a cererii de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale. Dispoziţiile art. 6 alin. (14) se aplicã în mod corespunzãtor.
    (5) În situaţia contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de respingere a cererii de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale se emite atât pentru contribuabil, cât şi pentru sediile sale secundare, cu precizarea condiţiei care nu a fost respectatã, indiferent dacã aceasta priveşte contribuabilul sau unul dintre sediile sale secundare.
    (6) Prevederile alin. (4) se aplicã şi în situaţia în care contribuabilul nu depune garanţiile, precum şi documentele prevãzute la art. 7 alin. (7) în termenul legal. În acest caz, organul fiscal nu va verifica îndeplinirea celorlalte condiţii prevãzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã.
    (7) Eşalonarea la platã se acordã de cãtre organul fiscal competent pe numãr de luni, pe o perioadã de cel mult 5 ani, prin emiterea deciziei de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale. Numãrul de luni este dat de numãrul de rate de eşalonare.
    (8) Perioada de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale se stabileşte de organul fiscal în funcţie de cuantumul obligaţiilor fiscale care se eşaloneazã la platã şi de capacitatea financiarã de platã a contribuabilului. Perioada de eşalonare la platã acordatã nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la platã solicitatã de contribuabil.
    (9) Termenul de platã a ratelor de eşalonare este data de 15 a fiecãrei luni. Prima ratã din graficul de eşalonare la platã are termenul de platã data de 15 a lunii urmãtoare emiterii deciziei de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale.
    (10) Pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, plãtitor al ratelor de eşalonare este contribuabilul, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii, pentru care plãtitor de impozit este sediul secundar obligat, potrivit legii, sã se înregistreze fiscal ca plãtitor de salarii şi venituri asimilate salariilor.
    (11) Odatã cu emiterea deciziei de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale se emit şi deciziile referitoare la obligaţiile de platã accesorii aferente obligaţiilor fiscale eşalonate, calculate pânã la data emiterii deciziei de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale.
    ART. 9
    Condiţii de menţinere a valabilitãţii înlesnirilor la platã
    (1) Înlesnirile la platã acordate îşi menţin valabilitatea în cazul respectãrii condiţiilor prevãzute la art. 10 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã.
    (2) Dupã comunicarea deciziei de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale, pentru obligaţiile prevãzute la art. 10 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţã, organul fiscal comunicã, în toate cazurile, somaţia, potrivit legii, în scopul urmãririi îndeplinirii condiţiei de menţinere a valabilitãţii înlesnirilor la platã.
    (3) Neîndeplinirea la termenul prevãzut de lege a obligaţiilor de declarare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat duce la pierderea valabilitãţii înlesnirilor la platã.
    ART. 10
    Prevederi privind comunicarea şi încasarea penalitãţilor
    (1) Penalitatea prevãzutã la art. 12 din ordonanţa de urgenţã se comunicã contribuabilului prin decizia referitoare la obligaţiile de platã accesorii reprezentând penalitãţi, conform modelului prevãzut în anexa nr. 18.
    (2) Penalitatea se face venit la bugetul de stat şi se vireazã în contul 20.35.01.07, "Penalitãţi datorate în cazul eşalonãrilor la platã", deschis la unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscalã al contribuabililor.
    ART. 11
    Regimul executãrii silite pe perioada eşalonãrii la platã a obligaţiilor fiscale
    Pe perioada eşalonãrii la platã, pentru obligaţiile prevãzute la art. 9 alin. (2), organul fiscal nu continuã procedura de executare silitã dupã emiterea somaţiei.
    ART. 12
    Finalizarea eşalonãrii la platã a obligaţiilor fiscale
    În situaţia în care sumele eşalonate la platã au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile prevãzute la art. 10 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã, organul fiscal emite, în douã exemplare, decizia de finalizare a eşalonãrii la platã a obligaţiilor fiscale, conform modelului prevãzut în anexa nr. 12, precum şi decizia de anulare a penalitãţilor de întârziere amânate la platã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 13.
    Un exemplar al acestor decizii se comunicã contribuabilului, iar un exemplar se arhiveazã de organul fiscal la dosarul înlesnirii la platã.
    ART. 13
    Pierderea valabilitãţii înlesnirilor la platã
    (1) În cazul în care se constatã neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevãzute la art. 10 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã, organul fiscal va emite, în douã exemplare, decizia de constatare a pierderii valabilitãţii eşalonãrii la platã a obligaţiilor fiscale, conform modelului prevãzut în anexa nr. 14, precum şi decizia de pierdere a valabilitãţii amânãrii la platã a penalitãţilor de întârziere, conform modelului prevãzut în anexa nr. 15. Un exemplar al acestor decizii se comunicã contribuabilului, iar un exemplar se arhiveazã de organul fiscal la dosarul înlesnirii la platã.
    (2) În situaţia contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, înlesnirile la platã îşi pierd valabilitatea la data la care nu sunt respectate, în mod corespunzãtor, dispoziţiile art. 10 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã, indiferent de faptul cã titularul obligaţiei este contribuabilul sau unul dintre sediile sale secundare.
    (3) În scopul efectuãrii stingerii, vechimea sumelor reprezentând rate rãmase nestinse ca urmare a pierderii valabilitãţii eşalonãrii la platã a obligaţiilor fiscale, precum şi a penalitãţilor de întârziere amânate la platã este data pierderii valabilitãţii înlesnirilor la platã, potrivit art. 13 alin. (1) şi art. 17^1 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã.
    ART. 14
    Stingerea obligaţiilor fiscale înainte de emiterea deciziei de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale
    (1) În cazul în care în perioada cuprinsã între data eliberãrii certificatului de atestare fiscalã şi data comunicãrii deciziei de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale s-au stins obligaţii fiscale prin orice modalitate prevãzutã de lege, care sunt cuprinse în suma care face obiectul eşalonãrii la platã, cu sumele respective se considerã a fi stinse ultimele rate din graficul de eşalonare, pânã la concurenţa acestora, fãrã modificarea graficului de eşalonare. În cel mult 10 zile de la data emiterii deciziei de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale, organul fiscal va informa contribuabilul cu privire la aceastã operaţiune.
    (2) Prevederile art. 6 alin. (5) din ordonanţa de urgenţã se aplicã de la data eliberãrii certificatului de atestare fiscalã prevãzut la art. 4 alin. (4) şi pânã la data comunicãrii deciziei de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale sau a deciziei de respingere a cererii de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale, dupã caz.
    ART. 15
    Divizarea sau fuziunea persoanelor juridice pe perioada eşalonãrii la platã a obligaţiilor fiscale
    (1) În cazul divizãrii sau fuziunii persoanei juridice care beneficiazã de înlesniri la platã, aceasta este obligatã sã prezinte organului fiscal proiectul de divizare sau fuziune şi, dacã este cazul, actele constitutive ale societãţilor rezultate din divizare sau fuziune.
    (2) În baza acestor documente, organele fiscale competente emit noi decizii de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale şi decizii de amânare la platã a penalitãţilor de întârziere pentru sumele rãmase în sold la data divizãrii sau fuziunii, astfel:
    a) în cazul fuziunii, prin însumarea soldurilor persoanelor juridice care fuzioneazã şi beneficiazã de înlesniri la platã sau, dupã caz, cu sumele rãmase în sold din înlesnirea la platã acordatã cu respectarea condiţiilor prevãzute la art. 10 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã, coroborat cu cea prevãzutã la alin. (4) din acelaşi act normativ;
    b) în cazul divizãrii, prin repartizarea soldului persoanei juridice divizate în funcţie de modul de repartizare a pasivelor în cadrul proiectului de divizare.
    (3) Noile decizii de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale şi decizii de amânare la platã a penalitãţilor de întârziere se emit de cãtre organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale ale persoanelor juridice rezultate din divizare sau fuziune, în baza informaţiilor şi documentelor transmise de organul fiscal emitent al deciziei de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale şi deciziei de amânare la platã a penalitãţilor de întârziere iniţiale.
    (4) În cazul în care un contribuabil beneficiazã de înlesniri la platã în baza ordonanţei de urgenţã şi fuzioneazã prin absorbţie cu alt contribuabil care nu beneficiazã de înlesniri la platã, dar înregistreazã obligaţii fiscale restante, acestea trebuie achitate în termenul prevãzut la art. 10 alin. (1) lit. d) şi e), dupã caz, din ordonanţa de urgenţã, de la data emiterii noilor decizii prevãzute la alin. (2).
    ART. 16
    Contestarea deciziilor
    Împotriva deciziilor emise în temeiul prezentei proceduri se poate formula contestaţie în condiţiile titlului IX din Codul de procedurã fiscalã.
    ART. 17
    Evidenţa şi monitorizarea înlesnirilor la platã
    (1) Organele fiscale competente care acordã înlesniri la platã organizeazã evidenţa cererilor de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale, a deciziilor de eşalonare la platã, a deciziilor de amânare la platã a penalitãţilor de întârziere, a deciziilor de respingere a cererilor de acordare a eşalonãrilor la platã, a deciziilor de constatare a pierderii valabilitãţii eşalonãrii la platã, a deciziilor de pierdere a valabilitãţii amânãrii la platã, a deciziilor de finalizare a eşalonãrii la platã, precum şi a deciziilor de anulare a penalitãţilor de întârziere amânate la platã şi urmãresc modul de respectare a înlesnirilor la platã acordate.
    (2) Înlesnirile la platã acordate în baza altor acte normative se deruleazã în condiţiile prevãzute de respectivele dispoziţii legale.
    ART. 18
    Modificarea deciziei de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale/a deciziei de amânare la platã a penalitãţilor de întârziere
    În situaţia în care ulterior emiterii deciziei de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale/deciziei de amânare la platã a penalitãţilor de întârziere se constatã erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestã aceastã situaţie, precum şi în cazul în care se achitã anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eşalonare la platã, potrivit prevederilor art. 17 alin. (5) din ordonanţa de urgenţã, organul fiscal competent emite o decizie de modificare a deciziei de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale/deciziei de amânare la platã a penalitãţilor de întârziere, potrivit modelelor prevãzute în anexa nr. 16, respectiv anexa nr. 17.
    ART. 19
    Dispoziţii tranzitorii
    (1) Pentru contribuabilii care beneficiazã de eşalonãri la platã a obligaţiilor fiscale în derulare la data intrãrii în vigoare a art. VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, penalitãţile de întârziere şi un procent de 50% din majorãrile de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la platã se amânã la platã în vederea anulãrii, în conformitate cu prevederile art. IX alin. (4) din aceastã ordonanţã.
    (2) Organul fiscal competent comunicã, pentru eşalonãrile la platã prevãzute la alin. (1), un nou grafic de eşalonare la platã odatã cu decizia de modificare a deciziei de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 16.
    (3) Amânarea la platã a obligaţiilor fiscale prevãzute la alin. (1) se acordã prin decizie, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2, care se comunicã contribuabililor odatã cu noul grafic de eşalonare refãcut în termen de cel mult 15 zile de la data primului termen din graficul de eşalonare, scadent dupã intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011. La data acordãrii amânãrii la platã, eşalonãrile la platã trebuie sã fie în derulare.
    (4) Graficul de eşalonare se reface pentru diferenţa rãmasã de eşalonat dupã stabilirea sumelor ce fac obiectul eşalonãrii la platã, precum şi a celor care fac obiectul amânãrii la platã în vederea anulãrii. Primul termen din graficul de eşalonare refãcut este data de 15 octombrie 2011, iar ultimul termen este cel din graficul de eşalonare iniţial, aprobat prin decizie.
    ART. 20
    Anexe
    Anexele nr. 1-18 fac parte integrantã din prezenta procedurã.


    ANEXA 1
    la procedurã


                                   - Model -

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
    Direcţia Generalã a Finanţelor Publice ..........................
    Administraţia Finanţelor Publice ....................................
    Nr. .........../................

                                    DECIZIE
                  de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale    Datele de identificare Datele de identificare
    a contribuabilului a împuternicitului

    Denumirea/Numele şi prenumele ..... Denumirea/Numele şi prenumele .....
    Adresa ............................ Adresa ............................
    Codul de identificare fiscalã ..... Codul de identificare fiscalã .....    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrii la platã, cu modificãrile ulterioare,
    având în vedere Cererea dumneavoastrã nr. ......... din data de ............., înregistratã la organul fiscal sub nr. ........... din data de ..............., precum şi Certificatul de atestare fiscalã nr. ........... din data de ...............,
    luând în considerare cã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    se emite urmãtoarea decizie:
    Se acordã eşalonarea la platã pe o perioadã de ....... luni a obligaţiilor fiscale exigibile existente în sold la data eliberãrii certificatului de atestare fiscalã, în sumã totalã de ..................., reprezentând:                                                                       - lei -
┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Obligaţia fiscalã │
│crt.│ obligaţiei ├───────────┬────────────┬────────────────────────────────┤
│ │ fiscale │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ din care: │ fiscalã ├───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ principalã │ Majorãri de │ Penalitãţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ Total general │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘    Cuantumul şi termenele de platã a ratelor de eşalonare se stabilesc prin graficul de eşalonare care face parte integrantã din prezenta decizie.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, sub sancţiunea decãderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

                         Conducãtorul unitãţii fiscale
                   Numele şi prenumele ......................
                   Semnãtura şi ştampila unitãţii ...........


    ANEXA 2
    la procedurã

                                   - Model -

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
    Direcţia Generalã a Finanţelor Publice ...................
    Administraţia Finanţelor Publice .........................
    Nr. .........../................

                                    DECIZIE
               de amânare la platã a penalitãţilor de întârziere    Datele de identificare Datele de identificare
    a contribuabilului a împuternicitului

    Denumirea/Numele şi prenumele ..... Denumirea/Numele şi prenumele .....
    Adresa ............................ Adresa ............................
    Codul de identificare fiscalã ..... Codul de identificare fiscalã .....    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrii la platã, cu modificãrile ulterioare,
    având în vedere Cererea nr. ............. din data de ............., înregistratã la organul fiscal sub nr. ........... din data de ..........., precum şi Certificatul de atestare fiscalã nr. ............... din data de ...........,
    luând în considerare cã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    se emite urmãtoarea decizie:
    Se acordã amânarea la platã pânã la data finalizãrii eşalonãrii la platã a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate la platã, în sumã totalã de .............. lei, reprezentând:                                                                     - lei -
┌────┬────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Majorãri de întârziere │ Penalitãţi │
│crt.│ obligaţiei fiscale │ (50%)*) │ de întârziere │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1.│ │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 2.│ │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│....│ │ │ │
├────┴────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│ Total general │ │ │
└─────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┘--------
    *) Se completeazã numai în situaţia prevãzutã la art. IX alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale.

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, sub sancţiunea decãderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

                         Conducãtorul unitãţii fiscale
                   Numele şi prenumele ......................
                   Semnãtura şi ştampila unitãţii ...........


    ANEXA 3
    la procedurã

                                   - Model -

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
    Direcţia Generalã a Finanţelor Publice ..................
    Administraţia Finanţelor Publice ........................
    Nr. .........../................

                                    DECIZIE
                     de respingere a cererii de acordare a
                  eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale    Datele de identificare Datele de identificare
    a contribuabilului a împuternicitului

    Denumirea/Numele şi prenumele ..... Denumirea/Numele şi prenumele .....
    Adresa ............................ Adresa ............................
    Codul de identificare fiscalã ..... Codul de identificare fiscalã .....    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrii la platã, cu modificãrile ulterioare,
    având în vedere Cererea dumneavoastrã nr. ............ din data de ................, înregistratã la organul fiscal sub nr. .............. din data de .........................., precum şi Certificatul de atestare fiscalã nr. ............ din data de ...............,
    luând în considerare cã nu sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    se respinge cererea de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale.

    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a eşalonãrilor la platã a obligaţiilor fiscale:
    ..........................................................................
    Temeiul de drept:
    ..........................................................................
    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, sub sancţiunea decãderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


                         Conducãtorul unitãţii fiscale
                   Numele şi prenumele ......................
                   Semnãtura şi ştampila unitãţii ...........


    ANEXA 4
    la procedurã

                                   - Model -

                                    SITUAŢIA
          încasãrilor şi plãţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei
   depunerii cererii de acordare a eşalonãrii la platã a obligaţiilor fiscale┌────┬────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┐
│Nr. │ │ ianu-│febru-│ mar-│ apri-│ │ │ │ au- │ sep- │octom-│noiem-│decem-│ │
│crt.│ Elemente de analizã │ arie │ arie │ tie │ lie │ mai │iunie│iulie│ gust│tembrie│ brie │ brie │ brie │ TOTAL │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 1.│I. Sold disponibilitãţi la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │începutul lunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 2.│II. Total încasãri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(3+6+7+8+9+10+11) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 3.│- încasãri de la clienţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 4.│ - numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 5.│ - virament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 6.│- încasãri chirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 7.│- încasãri alte creanţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 8.│- avansuri de la clienţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 9.│- dobânzi bonificate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 10.│- credite acordate care se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deruleazã prin contul curent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 11.│- sume depuse de asociaţi ca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aport la capital sau titlu de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │împrumut pentru firmã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 12.│III. Total plãţi (13+16+17+18+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │19+20+21+22+23) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 13.│- platã cãtre furnizori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 14.│ - numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 15.│ - virament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 16.│- plãţi avans cãtre furnizori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 17.│- salarii (nete) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 18.│- chirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 19.│- alte cheltuieli (energie, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combustibil, telefon etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 20.│- impozit profit, alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impozite şi taxe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 21.│- rambursãri de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 22.│- plãţi de dobânzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 23.│- plãţi de alte datorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 24.│Disponibilitãţi la finele lunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(I+II-III) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 25.│Deficit de numerar (I+II-III<0) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 26.│Excedent de numerar (I+II-III>0)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┘
    ANEXA 5
    la procedurã

                                    - Model -

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
    Direcţia Generalã a Finanţelor Publice ...................
    Administraţia Finanţelor Publice .........................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........................
    Nr. ............/.....................

                         CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ

    Ca urmare a Cererii nr. .............. din data de ...................., se certificã prin prezenta cã:

    Denumirea/Numele şi prenumele .....................................
    Adresa ................................................................
    Înregistrat la registrul comerţului la nr. ............................
    Codul de identificare fiscalã .............................................

    A. Obligaţii de platã exigibile existente în sold la data eliberãrii certificatului de atestare fiscalã
    Figureazã în evidenţa fiscalã cu urmãtoarele obligaţii de platã exigibile existente în sold la data eliberãrii prezentului certificat de atestare fiscalã:


                                                                       - lei -
┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Obligaţia de platã │
│crt.│ obligaţiei ├───────────┬────────────┬────────────────────────────────┤
│ │ de platã │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii accesorii │
│ │ │ din care: │ principalã ├───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ Majorãri de │ Penalitãţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│....│ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ Total general │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘    B. Obligaţii de platã care nu pot face obiectul eşalonãrii la platã
    a) Obligaţii fiscale rãmase nestinse din eşalonarea la platã acordatã prin Decizia de eşalonare la platã nr. ............ din data de ....................., emisã în temeiul Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:


                                                                       - lei -
┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Obligaţia de platã │
│crt.│ obligaţiei ├───────────┬────────────┬────────────────────────────────┤
│ │ de platã │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii accesorii │
│ │ │ din care: │ principalã ├───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ Majorãri de │ Penalitãţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ Total general │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘    b) Suma totalã de ..................... din decontul/deconturile cu sumã negativã de TVA cu opţiune de rambursare nr. .......... din data de ..............*), în curs de soluţionare, din care se vor compensa:


                                                                       - lei -
┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Obligaţia fiscalã │
│crt.│ obligaţiei ├───────────┬────────────┬────────────────────────────────┤
│ │ fiscale │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ din care: │ fiscalã ├───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ principalã │ Majorãri de │ Penalitãţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ Total general │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘----------
    *) Se vor menţiona numãrul şi data tuturor deconturilor cu sumã negativã de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare.

    c) Sumele reprezentând amenzi, de orice fel, precum şi sumele reprezentând creanţe stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã:


                                                                       - lei -
┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Obligaţia de platã │
│crt.│ obligaţiei ├───────────┬────────────┬────────────────────────────────┤
│ │ de platã │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii accesorii │
│ │ │ din care: │ principalã ├───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ Majorãri de │ Penalitãţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│....│ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ Total general │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘    C. Obligaţii fiscale nete administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã ce pot face obiectul înlesnirilor la platã


                                                                - lei -
┌────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea │ Obligaţia fiscalã │
│crt.│obligaţiei├─────────┬──────────┬────────────────────────────────────────┤
│ │ fiscale │ Total, │Obligaţie │ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │din care:│ fiscalã ├───────────┬────────────────────────────┤
│ │ │ │principalã│Majorãri de│ Penalitãţi de întârziere │
│ │ │ │ │întârziere/├────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ Dobânzi │Total, │eşalonare│ amânare │
│ │ │ │ │ │din care│de platã │la platã │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │2 = 3+4+5│ 3 │ 4 │ 5 = 6+7│ 6 │ 7 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 3.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 4.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ Total general │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┘    Prezentul certificat de atestare fiscalã se elibereazã pentru acordarea înlesnirilor la platã a obligaţiilor fiscale în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi se poate utiliza 90 de zile de la data eliberãrii.
    Eliberarea prezentului certificat de atestare fiscalã nu este supusã taxei extrajudiciare de timbru.

                     Conducãtorul unitãţii fiscale
              Numele şi prenumele ......................
              Semnãtura şi ştampila unitãţii ...........


    ANEXA 6
    la procedurã

                                   - Model -

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
    Direcţia Generalã a Finanţelor Publice ...................................
    Administraţia Finanţelor Publice .............................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................
    Nr. ............/.....................

                         CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ
                    pentru contribuabilii care au înfiinţate
              sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii

    Ca urmare a Cererii nr. ......... din data de ..............., se certificã prin prezenta cã:

    Denumirea/Numele şi prenumele .....................................
    Adresa ............................................................
    Înregistrat la registrul comerţului la nr. ........................
    Codul de identificare fiscalã .....................................

    A. Obligaţii de platã exigibile existente în sold la data eliberãrii certificatului de atestare fiscalã
    Figureazã în evidenţa fiscalã cu urmãtoarele obligaţii de platã exigibile existente în sold la data eliberãrii prezentului certificat de atestare fiscalã:

    A1. - sediu principal:


                                                                       - lei -
┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Obligaţia de platã │
│crt.│ obligaţiei ├───────────┬────────────┬────────────────────────────────┤
│ │ de platã │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii accesorii │
│ │ │ din care: │ principalã ├───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ Majorãri de │ Penalitãţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│....│ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Total A1 │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘    A2. - Impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:


                                                                       - lei -
┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Codul de │ Obligaţia de platã │
│crt.│ înregistrare ├───────────┬────────────┬────────────────────────────────┤
│ │ fiscalã al │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii accesorii │
│ │ sediului │ din care: │ principalã ├───────────────┬────────────────┤
│ │ secundar │ │ │ Majorãri de │ Penalitãţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│....│ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Total A2 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Total general │ │ │ │ │
│(Total A1+ Total A2)│ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘    B. Obligaţii de platã care nu pot face obiectul înlesnirilor la platã
    a) Obligaţii fiscale rãmase nestinse din înlesnirile la platã acordate prin Decizia de eşalonare la platã nr. ............. din data de ................... şi Decizia de amânare la platã nr. ................. din data de ......................, emise în temeiul Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
    a.1) - sediu principal:


                                                                       - lei -
┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Obligaţia de platã │
│crt.│ obligaţiei ├───────────┬────────────┬────────────────────────────────┤
│ │ de platã │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii accesorii │
│ │ │ din care: │ principalã ├───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ Majorãri de │ Penalitãţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│....│ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Total a.1) │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘    a.2) - Impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:


                                                                       - lei -
┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Codul de │ Obligaţia de platã │
│crt.│ înregistrare ├───────────┬────────────┬────────────────────────────────┤
│ │ fiscalã al │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii accesorii │
│ │ sediului │ din care: │ principalã ├───────────────┬────────────────┤
│ │ secundar │ │ │ Majorãri de │ Penalitãţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│....│ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Total a.2) │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Total general [Total│ │ │ │ │
│a.1)+ Total a.2)] │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘    b) Suma totalã de .....................din decontul/deconturile cu sumã negativã de TVA cu opţiune de rambursare nr. ........... din data de ..........*), în curs de soluţionare, din care se vor compensa:


                                                                       - lei -
┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Obligaţia fiscalã │
│crt.│ obligaţiei ├───────────┬────────────┬────────────────────────────────┤
│ │ fiscale │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ din care: │ fiscalã ├───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ principalã │ Majorãri de │ Penalitãţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│....│ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘--------
    *) Se vor menţiona numãrul şi data tuturor deconturilor cu sumã negativã de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare.

    c) Sumele reprezentând amenzi, de orice fel, precum şi sumele reprezentând creanţe stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.


                                                                       - lei -
┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Obligaţia de platã │
│crt.│ obligaţiei ├───────────┬────────────┬────────────────────────────────┤
│ │ de platã │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii accesorii │
│ │ │ din care: │ principalã ├───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ Majorãri de │ Penalitãţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│....│ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘    C. Obligaţii fiscale nete administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã ce pot face obiectul înlesnirilor la platã

    C1. - sediu principal:


                                                                - lei -
┌────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea │ Obligaţia fiscalã │
│crt.│obligaţiei├─────────┬──────────┬────────────────────────────────────────┤
│ │ fiscale │ Total, │Obligaţie │ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │din care:│ fiscalã ├───────────┬────────────────────────────┤
│ │ │ │principalã│Majorãri de│ Penalitãţi de întârziere │
│ │ │ │ │întârziere/├────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ Dobânzi │Total, │eşalonare│ amânare │
│ │ │ │ │ │din care│de platã │la platã │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │2 = 3+4+5│ 3 │ 4 │ 5 = 6+7│ 6 │ 7 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ Total C1 │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┘    C2. - Impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:


                                                                - lei -
┌────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Codul de │ Obligaţia fiscalã │
│crt.│ înregis- ├─────────┬──────────┬────────────────────────────────────────┤
│ │ trare │ Total, │Obligaţie │ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │fiscalã al│din care:│ fiscalã ├───────────┬────────────────────────────┤
│ │ sediului │ │principalã│Majorãri de│ Penalitãţi de întârziere │
│ │ secundar │ │ │întârziere/├────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ Dobânzi │Total, │eşalonare│ amânare │
│ │ │ │ │ │din care│de platã │la platã │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │2 = 3+4+5│ 3 │ 4 │ 5 = 6+7│ 6 │ 7 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ Total C2 │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │
│(Total C1 + │ │ │ │ │ │ │
│ Total C2) │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┘    Prezentul certificat de atestare fiscalã se elibereazã pentru acordarea înlesnirilor la platã în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi se poate utiliza 90 de zile de la data eliberãrii.
    Eliberarea prezentului certificat de atestare fiscalã nu este supusã taxei extrajudiciare de timbru.

                        Conducãtorul unitãţii fiscale
                 Numele şi prenumele ......................
                 Semnãtura şi ştampila unitãţii ...........


    ANEXA 7
    la procedurã

                                    - Model -

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
    Direcţia Generalã a Finanţelor Publice ...................
    Administraţia Finanţelor Publice .........................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........................
    Nr. ............/.....................

                       PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
        încheiat astãzi, ....../...../........., la sediul unitãţii fiscale

    Subsemnatul(a), ......................, având funcţia de ................ în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului .................., am procedat la clarificarea neconcordanţelor existente între sumele înscrise în Cererea de acordare a eşalonãrilor la platã nr. ............ din data de ............., înregistratã la organul fiscal sub nr. ............ din data de ................., depusã de contribuabilul ........................, şi sumele înscrise în Certificatul de atestare fiscalã nr. ........... din data de ................ . Drept urmare, am constatat cã .................................*) figureazã în evidenţa fiscalã cu urmãtoarele obligaţii fiscale cuprinse în Certificatul de atestare fiscalã nr. ................ din data de .......................,**) care vor face obiectul înlesnirilor la platã:


                                                                - lei -
┌────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea │ Obligaţia fiscalã***) │
│crt.│obligaţiei├─────────┬──────────┬────────────────────────────────────────┤
│ │ fiscale │ Total, │Obligaţie │ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │din care:│ fiscalã ├───────────┬────────────────────────────┤
│ │ │ │principalã│Majorãri de│ Penalitãţi de întârziere │
│ │ │ │ │întârziere/├────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ Dobânzi │Total, │eşalonare│ amânare │
│ │ │ │ │ │din care│de platã │la platã │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │2 = 3+4+5│ 3 │ 4 │ 5 = 6+7│ 6 │ 7 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 3.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 4.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ Total general │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┘    Alte menţiuni: .......................................................................................................................................................................
    Obiecţiile contribuabilului: ....................................................................................................................................................


        Contribuabil, Avizat,
    .................. Şeful serviciului/biroului/compartimentului,
                                    ................................

                                                 Întocmit
                                          .......................

-----------
    *) Se menţioneazã denumirea/numele şi prenumele contribuabilului.
    **) Se menţioneazã numãrul şi data certificatului de atestare fiscalã eliberat dupã punerea de acord a sumelor.
    ***) În situaţia contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sumele se înscriu pe total obligaţii fiscale, separat pe contribuabil şi separat pe sedii secundare.


    ANEXA 8
    la procedurã


    I. Indicatori orientativi
    1. Deficit/Excedent de numerar
    2. Capitaluri proprii negative
    3. Îndatorare financiarã calculatã ca raport:                        Total datorii
    (datorii bugetare + datorii pe termen scurt şi mediu)
    ----------------------------------------------------- x 100
                       Cifra de afaceri    4. Lichiditate globalã:             Active circulante
    Lg = ------------------------
          Datorii totale sub 1 an    5. Solvabilitate:         Total active
    S = --------------
         Total datorii    II. Alte informaţii
    1. Situaţia soldurilor din conturile bancare pentru ultima lunã închisã
    2. Situaţia soldurilor din conturile de numerar pentru ultima lunã închisã
    3. Situaţia soldurilor conturilor 462, 455, 542 pentru ultima lunã închisã - sintetic şi analitic pentru: administratori, asociaţi, acţionari, directori
    4. Situaţia soldurilor conturilor 409, 232, 234 pentru ultima lunã închisã


    ANEXA 9
    la procedurã

                                   - Model -

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
    Direcţia Generalã a Finanţelor Publice ................................
    Administraţia Finanţelor Publice .........................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../.................

                                                   Aprobat/Data ............
                                                 Conducãtorul unitãţii fiscale
                                                          Semnãtura
                                                      ................

                                 REFERAT "A"

    Subsemnatul(a), ..................., având funcţia de .................. în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului .............................., ca urmare a Cererii nr. ............... din data de ................, depusã de contribuabilul .................., cod de identificare fiscalã ......................, înregistratã la organul fiscal sub nr. ............. din data de ................, precum şi Certificatul de atestare fiscalã nr. ......... din data de ..............., am procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrii la platã, cu modificãrile ulterioare, şi am constatat urmãtoarele:

    Secţiunea A - Condiţii de acordare a înlesnirilor la platã


┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ Condiţii de acordare a înlesnirilor la platã │ Modul de │
│ │ respectare a │
│ │ condiţiilor │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┬────────┤
│a) are depuse toate declaraţiile fiscale, conform vectorului│ │ │
│fiscal, la data eliberãrii certificatului de atestare │ [] │ [] │
│fiscalã │ Da │ Nu │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│b) se aflã în dificultate generatã de lipsa temporarã de │ [] │ [] │
│disponibilitãţi bãneşti │ Da │ Nu │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│c) are capacitate financiarã de platã pe perioada de │ [] │ [] │
│eşalonare │ Da │ Nu │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│d) nu se aflã în procedura insolvenţei, conform prevederilor│ │ │
│Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu │ [] │ [] │
│modificãrile şi completãrile ulterioare │ Da │ Nu │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│e) nu se aflã în dizolvare potrivit prevederilor legale în │ [] │ [] │
│vigoare │ Da │ Nu │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│f) nu s-a stabilit rãspunderea în temeiul art. 138 din Legea│ │ │
│nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile │ │ │
│şi completãrile ulterioare, şi/sau rãspunderea solidarã │ │ │
│potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de procedurã │ [] │ [] │
│fiscalã. Prin excepţie, dacã actele prin care s-a stabilit │ Da │ Nu │
│rãspunderea sunt definitive în sistemul cãilor administra- │ │ │
│tive şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost │ │ │
│atrasã rãspunderea a fost achitatã, condiţia se considerã │ │ │
│îndeplinitã │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│g) au fost depuse documentele justificative necesare │ [] │ [] │
│soluţionãrii cererii │ Da │ Nu │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│h) cererea de acordare a eşalonãrilor la platã nu conţine │ │ │
│obligaţiile fiscale prevãzute la art. 3 alin. (2) din │ │ │
│Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011, cu │ [] │ [] │
│modificãrile şi completãrile ulterioare │ Da │ Nu │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│i) cererea şi documentele aferente nu prezintã nicio │ │ │
│modificare faţã de condiţiile de acordare a înlesnirilor la │ [] │ [] │
│platã dintr-o cerere anterioarã care a fost respinsã │ Da │ Nu │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘    Secţiunea B - Date de analizã
    Se menţioneazã în ce constã dificultatea generatã de lipsa temporarã de disponibilitãţi bãneşti a contribuabilului şi capacitatea financiarã de platã a acestuia pe perioada de eşalonare.

    Secţiunea C - Alte menţiuni ................................................

    Secţiunea D - Concluzii
    a) se propune respingerea pentru neîndeplinirea condiţiilor prevãzute la secţiunea A lit. .......;
    b) se propune respingerea potrivit art. 3 alin. (2) lit. ......... din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru urmãtoarele obligaţii:
    ..........................................................................;
    c) se propune aprobarea eşalonãrii la platã pe o perioadã de .............. luni, pentru urmãtoarele obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã:


                                                                       - lei -
┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Obligaţia fiscalã*) │
│crt.│ obligaţiei ├───────────┬────────────┬────────────────────────────────┤
│ │ fiscale │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ din care: │ fiscalã ├───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ principalã │ Majorãri de │ Penalitãţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│....│ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘    d) se propune aprobarea amânãrii la platã a penalitãţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale prevãzute la lit. c), reprezentând:


                                                                      - lei -
┌────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Denumirea obligaţiei fiscale │ Penalitãţi de întârziere*) │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 1.│ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 2.│ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 3.│ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 4.│ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│....│ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ Total general │ │
└────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘    De asemenea, anexãm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Certificatul de atestare fiscalã nr. ............... din data de ................., precum şi celelalte documente prevãzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011, cu modificãrile ulterioare.

        Întocmit Avizat
      .............. Şeful serviciului/biroului/compartimentului,
                                             .....................

----------
    *) În situaţia contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sumele se înscriu pe total obligaţii fiscale, separat pe contribuabil şi separat pe sedii secundare.


    ANEXA 10
    la procedurã

                                    - Model -

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
    Direcţia Generalã a Finanţelor Publice .....................
    Administraţia Finanţelor Publice ...........................
    Nr. .........../.................

                                     ACORD DE PRINCIPIU    Datele de identificare Datele de identificare
    a contribuabilului a împuternicitului

    Denumirea/Numele şi prenumele ..... Denumirea/Numele şi prenumele .....
    Adresa ............................ Adresa ............................
    Codul de identificare fiscalã ..... Codul de identificare fiscalã .....    În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrii la platã, cu modificãrile ulterioare,
    având în vedere Cererea dumneavoastrã nr. ....... din data de ........, înregistratã la organul fiscal sub nr. .... din data de ......, precum şi Certificatul de atestare fiscalã nr. ....... din data de ............,
    luând în considerare cã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    1. Se emite prezentul acord de principiu privind:
    a) eşalonarea la platã a obligaţiilor fiscale în sumã totalã de ......., reprezentând:


                                                                      - lei -
┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Obligaţia fiscalã*) │
│crt.│ obligaţiei ├───────────┬────────────┬────────────────────────────────┤
│ │ fiscale │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ din care: │ fiscalã ├───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ principalã │ Majorãri de │ Penalitãţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘    b) amânarea la platã a penalitãţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale prevãzute la lit. a) în sumã totalã de .........., reprezentând:


┌────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea obligaţiei fiscale │ Penalitãţi de întârziere*) │
│crt.│ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 0. │ 1 │ 2 │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 4. │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│....│ │ │
├────┴───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Total general │ │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


---------
    *) În situaţia contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sumele se înscriu pe total obligaţii fiscale, separat pe contribuabil şi separat pe sedii secundare.

    2. Perioada pentru care se acordã eşalonarea la platã este de ............luni.
    3. În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicãrii prezentului acord de principiu, trebuie sã constituiţi garanţii conform art. 9 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel:
    a) în situaţia în care garanţiile sunt numai sub formã de scrisoare de garanţie bancarã sau mijloace bãneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului, dobânda datoratã pe perioada eşalonãrii este de ........ lei, iar garanţiile trebuie sã acopere suma de ......... lei;
    b) în situaţia în care garanţiile sunt sub formã de sechestru asigurãtor asupra bunurilor proprietate a contribuabilului sau contract de ipotecã ori gaj în favoarea organului fiscal competent în vederea executãrii obligaţiilor fiscale ale contribuabilului pentru care existã un acord de eşalonare la platã, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane, libere de orice sarcini, ori o combinare a garanţiilor menţionate anterior cu cele prevãzute la lit. a), dobânda datoratã pe perioada eşalonãrii este de ....... lei, procentul stabilit potrivit art. 9 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este de .........%, iar garanţiile trebuie sã acopere suma de .............. lei.
    4. În situaţia în care constituiţi garanţii conform art. 9 alin. (2) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aveţi obligaţia ca, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicãrii prezentului acord de principiu, sã depuneţi la organul fiscal raportul de evaluare şi alte documente stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011, cu modificãrile ulterioare.
    5. În situaţia în care constituiţi garanţii sub formã de scrisoare de garanţie bancarã, perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancarã trebuie sã fie cu cel puţin 3 luni mai mare decât scadenţa ultimei rate din eşalonarea la platã, respectiv data de ..........

             Conducãtorul unitãţii fiscale
             Numele şi prenumele ......................
             Semnãtura şi ştampila unitãţii ...........


    ANEXA 11
    la procedurã

                                - Model -

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
    Direcţia Generalã a Finanţelor Publice ..........................
    Administraţia Finanţelor Publice ................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul .................................
    Nr. .........../.................

                                           Aprobat/Data ............
                                        Conducãtorul unitãţii fiscale
                                               Semnãtura
                                             ................

                        REFERAT "B"
    Subsemnatul (a), ..........., având funcţia de ........ în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ......, ca urmare a Cererii nr. ...... din data de ........., depusã de contribuabilul ......, cod de identificare fiscalã ......, înregistratã la organul fiscal sub nr. ..... din data de ....., precum şi Certificatul de atestare fiscalã nr. ..... din data de ......, am procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrii la platã, cu modificãrile ulterioare, şi am constatat urmãtoarele:

    Secţiunea A - Condiţii de acordare a înlesnirilor la platã


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ Condiţii de acordare a înlesnirilor la platã │ Modul de │
│ │respectare a│
│ │condiţiilor │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┬─────┤
│a) are depuse toate declaraţiile fiscale, conform vectorului │ [] │ [] │
│fiscal, la data eliberãrii certificatului de atestare fiscalã │ Da │ Nu │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤
│b) se aflã în dificultate generatã de lipsa temporarã de disponi-│ [] │ [] │
│bilitãţi bãneşti │ Da │ Nu │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤
│c) are capacitate financiarã de platã pe perioada de eşalonare │ [] │ [] │
│ │ Da │ Nu │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤
│d) a constituit garanţia conform prevederilor legale │ [] │ [] │
│ │ Da │ Nu │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤
│e) nu se aflã în procedura insolvenţei, conform prevederilor │ [] │ [] │
│Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile │ Da │ Nu │
│şi completãrile ulterioare │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤
│f) nu se aflã în dizolvare potrivit prevederilor legale în │ [] │ [] │
│vigoare │ Da │ Nu │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤
│g) nu s-a stabilit rãspunderea în temeiul art. 138 din Legea │ [] │ [] │
│nr. 85/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi/sau │ Da │ Nu │
│rãspunderea solidarã potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din │ │ │
│Codul de procedurã fiscalã. Prin excepţie, dacã actele prin care │ │ │
│s-a stabilit rãspunderea sunt definitive în sistemul cãilor │ │ │
│administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost │ │ │
│atrasã rãspunderea a fost achitatã, condiţia se considerã │ │ │
│îndeplinitã. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤
│h) au fost depuse documentele justificative necesare soluţionãrii│ [] │ [] │
│cererii │ Da │ Nu │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤
│i) cererea de acordare a eşalonãrilor la platã nu conţine │ [] │ [] │
│obligaţiile fiscale prevãzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa │ Da │ Nu │
│de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011, cu modificãrile şi │ │ │
│completãrile ulterioare │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤
│j) cererea şi documentele aferente nu prezintã nicio modificare │ [] │ [] │
│faţã de condiţiile de acordare a înlesnirilor la platã dintr-o │ Da │ Nu │
│cerere anterioarã care a fost respinsã │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┘    Secţiunea B - Date de analizã

    Se menţioneazã în ce constã dificultatea generatã de lipsa temporarã de disponibilitãţi bãneşti a contribuabilului şi capacitatea financiarã de platã a acestuia pe perioada de eşalonare.

    Secţiunea C - Alte menţiuni: ...................................

    Secţiunea D - Concluzii
    a) se propune respingerea pentru neîndeplinirea condiţiilor prevãzute la secţiunea A lit. .....;
    b) se propune respingerea potrivit art. 3 alin. (2) lit. ......... din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru urmãtoarele obligaţii:
    .................................................................
    c) se propune aprobarea eşalonãrii la platã pe o perioadã de ...... luni, pentru urmãtoarele obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã:


                                                                     - lei -
┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Obligaţia fiscalã*) │
│crt.│ obligaţiei ├───────────┬────────────┬────────────────────────────────┤
│ │ fiscale │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ din care: │ fiscalã ├───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ principalã │ Majorãri de │ Penalitãţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘    d) se propune aprobarea amânãrii la platã a penalitãţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale prevãzute la lit. c), reprezentând:


┌────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea obligaţiei fiscale │ Penalitãţi de întârziere*) │
│crt.│ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 0. │ 1 │ 2 │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 4. │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│....│ │ │
├────┴───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Total general │ │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘----------
    *) În situaţia contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sumele se înscriu pe total obligaţii fiscale, separat pe contribuabil şi separat pe sedii secundare.

    De asemenea, anexãm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Certificatul de atestare fiscalã nr. .......... din data de ..........., precum şi celelalte documente prevãzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011, cu modificãrile ulterioare.

             Întocmit Avizat
       ....................... ---------
                                   Şeful serviciului/biroului/
                                       compartimentului,
                                   ............................


    ANEXA 12
    la procedurã

                           - Model -

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
    Direcţia Generalã a Finanţelor Publice .....................
    Administraţia Finanţelor Publice ...........................
    Nr. .........../.................

                                 DECIZIE
           de finalizare a eşalonãrii la platã a obligaţiilor fiscale    Datele de identificare Datele de identificare
    a contribuabilului a împuternicitului

    Denumirea/Numele şi prenumele ..... Denumirea/Numele şi prenumele .....
    Adresa ............................ Adresa ............................
    Codul de identificare fiscalã ..... Codul de identificare fiscalã .....    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrii la platã, cu modificãrile ulterioare,
    vã comunicãm cã eşalonarea la platã, aprobatã prin Decizia de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale nr. .............. din data de ............., a fost finalizatã la data de ..................., întrucât sumele eşalonate la platã au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile de menţinere a valabilitãţii eşalonãrii la platã prevãzute la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Consecinţele finalizãrii eşalonãrii la platã a obligaţiilor fiscale:
    ....................................................................
    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ....................................................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, sub sancţiunea decãderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


                Conducãtorul unitãţii fiscale
                Numele şi prenumele ........................
                Semnãtura şi ştampila unitãţii .............


    ANEXA 13
    la procedurã

                                  - Model -

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
    Direcţia Generalã a Finanţelor Publice .....................
    Administraţia Finanţelor Publice ...........................
    Nr. .........../.................

                                   DECIZIE
          de anulare a penalitãţilor de întârziere amânate la platã    Datele de identificare Datele de identificare
    a contribuabilului a împuternicitului

    Denumirea/Numele şi prenumele ..... Denumirea/Numele şi prenumele .....
    Adresa ............................ Adresa ............................
    Codul de identificare fiscalã ..... Codul de identificare fiscalã .....    În temeiul prevederilor art. 17^1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrii la platã, cu modificãrile ulterioare,
    vã comunicãm cã suma de ....... lei, reprezentând penalitãţi de întârziere şi, dupã caz, 50% din majorãrile de întârziere, aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate la platã, amânatã la platã prin Decizia nr. ...... din data de ......, se anuleazã la data de ...., întrucât au fost respectate condiţiile de menţinere a valabilitãţii eşalonãrii la platã prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ...................................................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, sub sancţiunea decãderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


              Conducãtorul unitãţii fiscale
              Numele şi prenumele ........................
              Semnãtura şi ştampila unitãţii .............


    ANEXA 14
    la procedurã

                                - Model -

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
    Direcţia Generalã a Finanţelor Publice .....................
    Administraţia Finanţelor Publice ...........................
    Nr. .........../................

                                      DECIZIE
           de constatare a pierderii valabilitãţii eşalonãrii la platã a
                              obligaţiilor fiscale    Datele de identificare Datele de identificare
    a contribuabilului a împuternicitului

    Denumirea/Numele şi prenumele ..... Denumirea/Numele şi prenumele .....
    Adresa ............................ Adresa ............................
    Codul de identificare fiscalã ..... Codul de identificare fiscalã .....    În temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrii la platã, cu modificãrile ulterioare,
    vã comunicãm cã eşalonarea la platã, aprobatã prin Decizia de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale nr. ...... din data de ......, şi-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ..........
    Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilitãţii eşalonãrii la platã a obligaţiilor fiscale:
    ......................................................................
    Temeiul de drept:
    ......................................................................
    Consecinţele pierderii valabilitãţii eşalonãrii la platã a obligaţiilor fiscale:
    ......................................................................
    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ......................................................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, sub sancţiunea decãderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


            Conducãtorul unitãţii fiscale
            Numele şi prenumele ........................
            Semnãtura şi ştampila unitãţii .............


    ANEXA 15
    la procedurã

                               - Model -

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
    Direcţia Generalã a Finanţelor Publice ...................
    Administraţia Finanţelor Publice .........................
    Nr. .........../................

                                     DECIZIE
               de pierdere a valabilitãţii amânãrii la platã a
                           penalitãţilor de întârziere    Datele de identificare Datele de identificare
    a contribuabilului a împuternicitului

    Denumirea/Numele şi prenumele ..... Denumirea/Numele şi prenumele .....
    Adresa ............................ Adresa ............................
    Codul de identificare fiscalã ..... Codul de identificare fiscalã .....    În temeiul prevederilor art. 17^1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrii la platã, cu modificãrile ulterioare,
    vã comunicãm cã amânarea la platã, aprobatã prin Decizia de amânare la platã a penalitãţilor de întârziere nr. ...... din data de ......., şi-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ........
    Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilitãţii amânãrii la platã a penalitãţilor de întârziere:
    ......................................................................
    Temeiul de drept:
    ......................................................................
    Consecinţele pierderii valabilitãţii amânãrii la platã a penalitãţilor de întârziere:
    ......................................................................
    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ......................................................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, sub sancţiunea decãderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

            Conducãtorul unitãţii fiscale
            Numele şi prenumele ........................
            Semnãtura şi ştampila unitãţii .............


    ANEXA 16
    la procedurã

                                  - Model -

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
    Direcţia Generalã a Finanţelor Publice ....................
    Administraţia Finanţelor Publice ..........................
    Nr. .........../................

                                    DECIZIE
                de modificare a deciziei de eşalonare la platã a
                             obligaţiilor fiscale    Datele de identificare Datele de identificare
    a contribuabilului a împuternicitului

    Denumirea/Numele şi prenumele ..... Denumirea/Numele şi prenumele .....
    Adresa ............................ Adresa ............................
    Codul de identificare fiscalã ..... Codul de identificare fiscalã .....    În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau ale art. IX alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrii la platã, cu modificãrile ulterioare,
    vã comunicãm cã Decizia de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale nr. ..... din data de ..... se modificã dupã cum urmeazã:
    1. Se acordã eşalonarea la platã a obligaţiilor fiscale pe o perioadã de ...... luni a obligaţiilor fiscale exigibile existente în sold la data eliberãrii certificatului de atestare fiscalã, în sumã totalã de .........., reprezentând:


                                                                    - lei -
┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Obligaţia fiscalã │
│crt.│ obligaţiei ├───────────┬────────────┬────────────────────────────────┤
│ │ fiscale │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ din care: │ fiscalã ├───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ principalã │ Majorãri de │ Penalitãţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘    Graficul de eşalonare la platã care face parte integrantã din Decizia de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale nr. ...... din data de ..... se înlocuieşte cu noul grafic prevãzut în anexa la prezenta decizie.
    2. Restul prevederilor din Decizia de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale nr. .... din data de ...... rãmân neschimbate.
    3. Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, sub sancţiunea decãderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

          Conducãtorul unitãţii fiscale
          Numele şi prenumele ........................
          Semnãtura şi ştampila unitãţii .............


    ANEXA 17
    la procedurã

                                - Model -

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
    Direcţia Generalã a Finanţelor Publice .....................
    Administraţia Finanţelor Publice ...........................
    Nr. .........../................

                                DECIZIE
             de modificare a deciziei de amânare la platã a
                       penalitãţilor de întârziere    Datele de identificare Datele de identificare
    a contribuabilului a împuternicitului

    Denumirea/Numele şi prenumele ..... Denumirea/Numele şi prenumele .....
    Adresa ............................ Adresa ............................
    Codul de identificare fiscalã ..... Codul de identificare fiscalã .....    În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau ale art. IX alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrii la platã, cu modificãrile ulterioare,
    vã comunicãm cã Decizia de amânare la platã a penalitãţilor de întârziere nr. ......... din data de ........ se modificã dupã cum urmeazã:
    1. Se acordã amânarea la platã a penalitãţilor de întârziere pânã la data finalizãrii eşalonãrii la platã a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate la platã, în sumã totalã de ......... lei, reprezentând:


                                                                   - lei -
┌────┬───────────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea obligaţiei │ Majorãri de │ Penalitãţi de întârziere │
│crt.│ fiscale │întârziere (50%) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 0. │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┤
│....│ │ │ │
├────┴───────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┤
│Total general │ │ │
└────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────────────────┘    2. Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, sub sancţiunea decãderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

            Conducãtorul unitãţii fiscale
            Numele şi prenumele ........................
            Semnãtura şi ştampila unitãţii .............


    ANEXA 18
    la procedurã

                                    - Model -

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
    Direcţia Generalã a Finanţelor Publice ........................
    Administraţia Finanţelor Publice ..............................
    Nr. .........../................

                                   DECIZIE
       referitoare la obligaţiile de platã accesorii reprezentând penalitãţi    Datele de identificare Datele de identificare
    a contribuabilului a împuternicitului

    Denumirea/Numele şi prenumele ..... Denumirea/Numele şi prenumele .....
    Adresa ............................ Adresa ............................
    Codul de identificare fiscalã ..... Codul de identificare fiscalã .....    În temeiul art. 12 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi având în vedere Decizia de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale nr. ...... din data de ......., pentru rata de eşalonare achitatã cu întârziere s-au calculat urmãtoarele penalitãţi:


┌────────┬───────────────────────┬───────────┬──────────────────┬──────────────┐
│ Cod*1) │ Documentul prin care │ Natura │Obligaţie achitatã│ Suma │
│ │s-a individualizat suma│obligaţiei │cu întârziere*4) │ penalitãţii │
│ │ de platã*2) │fiscale*3) │ │ │
├────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────┴───────────────────────┴───────────┴──────────────────┴──────────────┘---------
    *1) Se vor menţiona: denumirea documentului care constituie titlu de creanţã, respectiv decizia de eşalonare la platã a obligaţiilor fiscale prin care s-a individualizat rata, numãrul şi data, înştiinţarea de platã, numãrul şi data.
    *2) Se va preciza denumirea bugetului/impozitului/taxei.
    *3) Se vor menţiona sumele din rata de eşalonare achitatã cu întârziere sau sumele din înştiinţarea de platã.
    *4) Nivelul penalitãţii se stabileşte conform art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordãrii eşalonãrilor la platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    În conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţã.
    Vã invitãm ca, în termenul prevãzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sã achitaţi sau sã faceţi dovada plãţii sumelor menţionate în prezenta decizie în contul 20.35.01.07 "Penalitãţi datorate în cazul eşalonãrilor la platã".
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în conformitate cu prevederile art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii acesteia, care se depune la sediul organului fiscal emitent.

                     Conducãtorul unitãţii fiscale,
                     .............................

                                   -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016