Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.641 din 11 octombrie 2023  privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare din anul 2021 a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.641 din 11 octombrie 2023 privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare din anul 2021 a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 949 din 20 octombrie 2023
    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 63/ALA din 19.07.2023 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare din anul 2021 a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice,
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare din anul 2021 a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1129 din 24 noiembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice"

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."

    3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prevederile cuprinse în anexa prevăzută la art. I pct. 3 se aplică sesiunilor de finanţare lansate în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet

    Bucureşti, 11 octombrie 2023.
    Nr. 2.641.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 2.057/2020)
    GHID DE FINANŢARE
    a Programului privind creşterea eficienţei energetice
    şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Ghidul de finanţare
    (1) Ghidul de finanţare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale cu privire la derularea Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, denumit în continuare Program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
    a) scopul, obiectul şi indicatorii de performanţă ai Programului;
    b) eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
    c) condiţiile şi termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare, decontare şi monitorizare a proiectului propus.


    ART. 2
    Scopul, obiectul şi indicatorii de performanţă ai Programului
    (1) Scopul Programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară şi promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.
    (2) Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice, prin finanţarea de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a acestora, respectiv:
    a) îmbunătăţirea izolaţiei termice a clădirii (pereţi exteriori, ferestre şi uşi exterioare, planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste sol/subsol), precum şi a altor elemente de anvelopă care închid spaţiul condiţionat al clădirii;
    b) introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv a sistemelor de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele urbane de încălzire/răcire, după caz;
    c) utilizarea surselor regenerabile de energie (energia solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală, eoliană, biomasa);
    d) implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziţionarea, instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
    e) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie LED, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare;
    f) respectarea cerinţelor privind calitatea aerului interior prin ventilare mecanică cu unităţi individuale sau centralizate, după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt şi a nivelului de umiditate;
    g) orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului (înlocuirea circuitelor electrice de iluminat, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate consumatoare de energie, lucrări de reparaţii şi etanşări la nivelul îmbinărilor şi străpungerilor la faţade etc.).

    (3) Indicatorii de performanţă ai Programului sunt:
    a) reducerea consumului anual de energie primară calculată conform anexei nr. 4 la ghid Rep = Σ^n_i = 1 (Ep_iniţial i – Ep_final i),
    unde:
    Rep - reducerea consumului de energie primară, rezultată în urma implementării obiectivelor Programului;
    Ep_iniţial i - consumul total iniţial de energie primară al obiectivului, conform auditului energetic;
    Ep_final i - consumul total de energie primară, rezultat în urma implementării proiectului;
    n - numărul de obiective de investiţie finalizate.

    Acest indicator va fi calculat şi demonstrat la nivelul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi declarat de către beneficiar în raportul de finalizare şi în rapoartele de monitorizare depuse anual;

    b) reducerea anuală estimată a cantităţii de gaze cu efect de seră (echivalent tone de CO_2), calculată ca sumă a reducerilor de CO_2 obţinută prin implementarea proiectului, prevăzută în raportul de finalizare, respectiv în raportul anual de monitorizare, întocmit conform anexei nr. 3 la ghid. RECO2 = Σ^n_i = 1 (ECO2_iniţial i – ECO2_final i),
    unde:
    RECO2 - reducerea emisiilor de CO_2, rezultată în urma implementării obiectivelor Programului;
    ECO2_iniţial i - emisiile echivalente totale de CO_2 ale obiectivului în situaţia iniţială, conform auditului energetic;
    ECO2_final i - emisiile echivalente totale de CO_2 ale obiectivului, rezultate în urma implementării proiectului, conform raportului de implementare;
    n - numărul de obiective de investiţie finalizate.

    Factorii de conversie pentru CO_2 şi energie primară, precum şi formulele de calcul pentru energie primară (Ep) şi emisii echivalente totale CO_2 (ECO2) se regăsesc în anexa nr. 4 la ghid.
    Se va verifica în raportul de implementare ca valorile după implementare să fie cel puţin egale cu cele estimate în raportul de audit depus împreună cu dosarul de finanţare.    ART. 3
    Sursa de finanţare pentru derularea Programului
    (1) Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
    (2) Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional.

    ART. 4
    Definiţii
    (1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) aplicaţie informatică - software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) solicitanţilor în cadrul Programului;
    b) audit energetic al clădirii - totalitatea activităţilor specifice prin care se obţin date şi elemente tehnice despre profilul consumului energetic real al unei clădiri/unităţi de clădire existente, urmate de identificarea soluţiilor de creştere a performanţei energetice, de cuantificarea reducerii consumurilor energetice rezultate din soluţiile propuse, de evaluarea eficienţei economice a implementării acestora prin indicatori economici şi finalizate cu raportul de audit, conform metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor;
    c) beneficiar - solicitantul al cărui dosar de finanţare a fost aprobat în vederea finanţării, acesta încheind, în termenul prevăzut de ghid, contract de finanţare cu AFM; în cazul în care beneficiarul implementează proiectul în parteneriat cu consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, modalitatea de participare la derularea proiectului, drepturile şi obligaţiile partenerilor, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor proiectului se stabilesc prin acordul de parteneriat;
    d) cerere de finanţare - formular completat conform anexei nr. 1 la ghid şi transmis de către solicitant, în cadrul sesiunii de finanţare, în vederea obţinerii finanţării pentru un obiectiv de investiţii;
    e) contract de finanţare - document-cadru care reglementează acordarea fondurilor între AFM şi beneficiarul finanţării din Fondul pentru mediu, conform anexei nr. 2 la ghid;
    f) cererea de decontare - solicitare a beneficiarului adresată în scris AFM, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate şi prevăzute prin contractul de finanţare, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 3 la contractul de finanţare;
    g) cererea de avans - formular prevăzut în anexa nr. 4 la contractul de finanţare, prin care beneficiarii solicită acordarea avansului din valoarea totală prevăzută în contractul de finanţare;
    h) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate, care pot fi decontate din Fondul pentru mediu;
    i) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care nu sunt suportate din bugetul Programului;
    j) clădire publică - orice clădire şi anexele acesteia, aflate în domeniul public, care sunt în proprietatea solicitantului, precum şi cele care sunt în administrarea/concesiunea/folosinţa solicitantului sau a autorităţii deliberative a acestuia, conform legii, evidenţiate în aceeaşi carte funciară sau la aceeaşi poziţie în inventarul public, după caz;
    k) construcţie cu caracter provizoriu - construcţie autorizată ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcţiunii adăpostite ori datorită cerinţelor urbanistice impuse de autoritatea publică, are o durată de existenţă limitată, precizată şi prin autorizaţia de construire;
    l) contribuţie financiară - valoarea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii; în cazul în care beneficiarul implementează proiectul în parteneriat cu consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, contribuţia financiară va putea fi suportată de liderul de proiect, în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat;
    m) criterii de eligibilitate - condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obţinerea finanţării; acestea vizează solicitantul, proiectul propus şi cheltuielile proiectului;
    n) dosar de decontare - cererea de decontare însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către beneficiar în vederea decontării de către AFM a cheltuielilor eligibile;
    o) dosar de finanţare - cererea de finanţare însoţită de documentaţia care trebuie transmisă de către solicitant în vederea analizării, selectării, avizării şi aprobării de către AFM;
    p) energie primară - energie rezultată din sursele de energie regenerabile şi neregenerabile, care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare;
    q) energie din surse regenerabile - energie obţinută din surse regenerabile nefosile, precum: energia eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, energia hidraulică, biomasa, gazul de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, şi gazul de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz;
    r) obiectiv de investiţii - clădire publică asupra căreia se vor implementa acţiunile/măsurile prevăzute la art. 10 alin. (2) efectuate pentru atingerea scopului Programului, în condiţiile prezentului ghid;
    s) raport de implementare - document tehnic care conţine descrierea modului în care au fost implementate măsurile de îmbunătăţire a performanţelor termice şi energetice ale clădirii şi cuantificarea rezultatelor obţinute, elaborat de către auditorul energetic atestat gradul Ici;
    ş) sesiune de înscriere - perioadă determinată, stabilită prin dispoziţie a preşedintelui AFM;
    t) sesiunea de transmitere a dosarelor de finanţare - perioadă determinată, în interiorul căreia solicitantul transmite la AFM dosarul de finanţare;
    ţ) sesiune de finanţare - perioadă determinată, stabilită prin dispoziţie a preşedintelui AFM, care cuprinde activităţile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a)-i) şi poate include una sau mai multe sesiuni de înscriere ori de transmitere a dosarului de finanţare;
    u) solicitant - orice entitate dintre cele prevăzute la art. 8, care se înscrie în Program şi transmite la AFM dosarul de finanţare; în cazul în care proiectul se implementează în parteneriat cu consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, înscrierea în Program se va putea efectua de liderul de proiect, în numele şi pe seama solicitantului, în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat.

    (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel;
    b) termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează; documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;
    c) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
    a) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
    c) COSR - Comitetul Olimpic şi Sportiv Român;
    d) DALI - documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii;
    e) SF - studiu de fezabilitate;
    f) TVA - taxa pe valoarea adăugată;
    g) UAT - unitate administrativ-teritorială.


    ART. 5
    Organizarea sesiunii de finanţare
    (1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.
    (2) Pentru organizarea sesiunii de finanţare se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui AFM:
    a) deschiderea sesiunii de finanţare;
    b) perioada sesiunii de depunere a cererilor de finanţare;
    c) suma alocată sesiunii de finanţare din bugetul Fondului pentru mediu.

    (3) Dispoziţia preşedintelui cuprinzând informaţiile prevăzute la alin. (2) se publică pe pagina de internet a AFM.
    (4) În cadrul unei sesiuni de finanţare, suma maximă care poate fi acordată unui solicitant, prin una sau mai multe cereri de finanţare, este:
    a) 6.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori inclusiv;
    b) 12.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 locuitori;
    c) 16.000.000 lei pentru oraşe şi pentru solicitanţii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) lit. d) şi e);
    d) 28.000.000 lei pentru consilii judeţene;
    e) 28.000.000 lei pentru municipiul de rang 0;
    f) 28.000.000 lei pentru municipii de rang I;
    g) 20.000.000 lei pentru municipii de rang II;
    h) 24.000.000 lei pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti.

    (5) În cazul în care un solicitant intenţionează să obţină finanţare pentru mai multe obiective de investiţii, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) lit. r), se va transmite câte o cerere de finanţare pentru fiecare obiectiv.
    (6) Analiza dosarelor de finanţare se realizează de către personalul AFM, cu posibilitatea de externalizare a serviciilor de analiză a dosarelor de finanţare, sau prin cooptarea de personal din alte instituţii publice sau autorităţi publice centrale, cu aprobarea conducătorilor acestora.
    (7) Suma maximă care poate fi acordată solicitanţilor, pe fiecare categorie prevăzută la alin. (4), include şi sumele disponibile pentru solicitanţii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) lit. c), corespunzătoare unităţilor administrativ-teritoriale în subordinea/ în coordonarea cărora funcţionează.
    (8) În cadrul unei sesiuni de finanţare, un solicitant poate depune şi derula, în acelaşi timp, mai multe proiecte, cu condiţia încadrării în plafonul maxim prevăzut la alin. (4).

    ART. 6
    Etapele Programului
    (1) Etapele Programului sunt următoarele:
    a) publicarea pe pagina de internet a AFM a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;
    b) depunerea dosarului de finanţare;
    c) analiza conformităţii administrative a documentelor transmise, a eligibilităţii solicitantului, proiectului şi a cheltuielilor de către AFM;
    d) publicarea de către AFM, pe pagina proprie de internet, a listelor centralizate prevăzute la art. 16, în funcţie de categoriile de solicitanţi prevăzute la art. 5 alin. (4);
    e) depunerea contestaţiilor de către solicitanţi şi soluţionarea contestaţiilor de către AFM;
    f) încheierea contractelor de finanţare;
    g) implementarea proiectelor;
    h) monitorizarea proiectelor;
    i) raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a cantităţii de CO_2 diminuate prin implementarea proiectelor de creştere a eficienţei energetice şi de gestionare inteligentă a energiei în clădirile publice, conform indicatorului calculat.

    (2) Pentru desfăşurarea etapelor Programului se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui AFM:
    a) comisia de analiză şi selectare a dosarelor de finanţare transmise de către solicitanţi şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, în cazul în care acestea sunt formate din personal al AFM;
    b) grile de evaluare, proceduri de lucru, instrucţiuni sau alte documente interne ale AFM, inclusiv pentru îndeplinirea de sarcini şi realizarea anumitor activităţi în cadrul Programului.


    CAP. II
    Eligibilitatea solicitantului, a proiectului şi a cheltuielilor, transmiterea dosarului de finanţare
    ART. 7
    Cuantumul finanţării
    (1) Finanţarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţie şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi prevăzută la art. 5 alin. (4).
    (2) Finanţarea care se poate acorda unui solicitant, pentru toate cererile de finanţare transmise în cadrul aceleiaşi sesiuni de finanţare, este în limita sumelor prevăzute la art. 5 alin. (4).

    ART. 8
    Categorii de solicitanţi eligibili
    (1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9, sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului următoarele categorii de solicitanţi:
    a) unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu, judeţ, definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) instituţiile publice din subordinea/în coordonarea autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale;
    d) cluburile sportive de drept public şi COSR, aşa cum sunt definite de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru baze sportive de drept public aflate în administrarea, concesiunea sau folosinţa acestora;
    e) unităţile publice centrale şi/sau teritoriale cu atribuţii specifice în domeniul:
    1. apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a proprietăţii publice şi private, asigurarea ordinii publice, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
    2. protecţia civilă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă a populaţiei şi bunurilor.


    (2) Pentru clădirile publice pentru care intenţionează să obţină finanţare, categoriile de solicitanţi prevăzute la alin. (1) trebuie să deţină drept de proprietate, de administrare, de concesiune sau folosinţă; dreptul de administrare poate fi deţinut de solicitant sau de autoritatea deliberativă la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.
    (3) În cazul în care clădirea publică pentru care se doreşte obţinerea finanţării este dată în administrare, solicitant eligibil poate fi şi titularul dreptului de proprietate, iar în situaţia aprobării proiectului, acesta va fi derulat de către entitatea care a solicitat finanţarea. În toate cazurile, se poate depune un singur proiect pe obiectiv de investiţii.

    ART. 9
    Criterii de eligibilitate a solicitantului
    Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii la momentul transmiterii cererii de finanţare:
    a) este proprietar, administrator sau deţine un drept de concesiune/folosinţă asupra clădirii publice pentru care solicită finanţare;
    b) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    c) nu figurează cu obligaţii fiscale restante la bugetele administrate de organele fiscale centrale şi de organele fiscale locale, definite potrivit art. 1 pct. 31 şi 32 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) nu figurează cu obligaţii fiscale restante la bugetul Fondului pentru mediu.


    ART. 10
    Criterii de eligibilitate a obiectivului de investiţie aferent cererii de finanţare
    (1) Este eligibil obiectivul de investiţii care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
    a) clădirea publică şi terenul aferent sunt în domeniul public;
    b) clădirea publică şi terenul aferent nu fac obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu fac obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu fac obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    c) clădirea publică nu se încadrează în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu risc ridicat de prăbuşire, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire care sub efectul cutremurului poate suferi degradări structurale majore;
    d) auditul energetic estimează o reducere procentuală a consumului total de energie primară de minimum 35%, pentru fiecare clădire din cadrul obiectivului de investiţie. În situaţia în care pentru un obiectiv de investiţie sunt necesare şi se elaborează mai multe audituri energetice, reducerea procentuală a consumului total de energie primară pe obiectiv se calculează ca medie ponderată a reducerii corespunzătoare clădirilor auditate cu suprafaţa utilă încălzită a acestora;
    e) auditul energetic estimează o reducere procentuală a cantităţii emisiilor de CO_2 de minimum 35%, pentru fiecare clădire din cadrul obiectivului de investiţie. În situaţia în care pentru un obiectiv de investiţie sunt necesare şi se elaborează mai multe audituri energetice, reducerea procentuală a cantităţii emisiilor de CO_2 pe obiectiv se calculează ca medie ponderată a reducerii corespunzătoare clădirilor auditate cu suprafaţa utilă încălzită a acestora;
    f) clădirea publică nu este compusă din construcţie/ construcţii cu caracter provizoriu;
    g) clădirea publică şi anexele acesteia pe care se implementează proiectul nu este/nu sunt afectată/e de sarcini în favoarea unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, în sensul prevăzut în cadrul legal referitor la ajutorul de stat; clădirea pe care se implementează proiectul nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică.

    (2) Acţiunile sprijinite în cadrul Programului vizează:
    a) măsurile de creştere a eficienţei energetice (cu asigurarea condiţiilor de confort interior), ce includ lucrări de intervenţie/activităţi aferente investiţiei de bază (tip I);
    b) măsurile conexe (tip II) care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanţare şi care nu conduc în mod direct la creşterea eficienţei energetice, dar includ lucrări de intervenţie/activităţi aferente investiţiei de bază.

    (3) Lucrările de construcţii şi instalaţii din categoria măsurilor prevăzute la alin. (2) lit. a) pot cuprinde:
    a) lucrări de reabilitare termică a elementelor clădirii:
    1. asigurarea unui nivel ridicat de etanşeitate la aer a clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât şi prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilităţii la aer a elementelor de anvelopă opace şi asigurarea continuităţii stratului etanş la nivelul anvelopei clădirii;
    2. izolarea termică a faţadelor - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie eficientă energetic;
    3. izolarea termică a faţadelor - parte opacă, pereţi exteriori;
    4. izolarea termică a terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel sau a mansardei în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante, după caz;
    5. izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereţilor subsolului (dacă acesta este sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfăşurarea de activităţi specifice unităţii);
    6. izolarea termică a pereţilor exteriori la interior, conform soluţiei tehnice, în cazuri argumentate tehnic şi arhitectural;
    7. montare/înlocuire ferestre de mansardă fixe/mobile în cazul care mansarda respectivă constituie spaţiu încălzit;
    8. montare/înlocuire ferestre fixe/mobile pentru acoperiş tip terasă;

    b) asigurarea sistemului de producere a energiei termice:
    1. montarea/repararea/înlocuirea instalaţiei interioare de distribuţie a agentului termic sau a apei calde de consum, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor automate de presiune diferenţială, în scopul creşterii eficienţei energetice a sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;
    2. repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică proprie, instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei de consum utilizând cazan cu condensare sau gazeificare, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO_2, inclusiv prin instalaţii de microcogenerare, dacă sunt fezabile tehnic şi economic, cu condiţia ca energia termică/electrică produsă să fie utilizată exclusiv pentru clădirea/clădirile care este/sunt deţinută(e) de solicitant, amplasată(e) în acelaşi/aceeaşi perimetru/parcelă/adresă al/a solicitantului, inclusiv pentru clădirea/clădirile care nu face/nu fac obiectul proiectului;
    3. înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire statice, ventiloconvectoare şi încălzire prin pardoseală;
    4. montarea/repararea/înlocuirea reţelei exterioare de distribuţie a agentului termic pentru încălzire/apă caldă de consum, care asigură legătura dintre clădirea/clădirile eligibilă/eligibile care face/fac obiectul proiectului şi centrala termică proprie obiectivului;
    5. izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă;
    6. reglarea zonală sau/şi centrală şi echilibrarea instalaţiilor termice, inclusiv prin montarea de robinete cu cap termostatic (cu acces limitat) la aparatele terminale de încălzire/răcire;

    c) lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri:
    1. reabilitarea/modernizarea instalaţiei de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
    2. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent, inclusiv suplimentarea numărului acestora, după caz, cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, inclusiv tehnologie LED, eventual echipate cu variatoare de culoare şi/sau senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se impun pentru condiţii sporite de confort şi/sau economie de energie. După caz, se vor realiza studii luminotehnice pentru implementarea sistemelor de iluminat care aduc atât beneficii energetice, cât şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în spaţiile deservite;
    3. instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie;

    d) lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; asigurarea calităţii aerului interior prin montarea/repararea/înlocuirea instalaţiei de ventilare mecanică sau instalaţiei de ventilare hibridă (inclusiv a spaţiilor comune) şi prevederea de soluţii de ventilare mecanică cu recuperare de energie termică în proporţie de minimum 75%, centralizată sau cu unităţi individuale cu comandă locală sau centralizată, obligatoriu pentru spaţiile în care gradul de ocupare a acestora este mai mare de 0,1 persoane/mp (echivalent cu 10 mp/persoană);
    e) instalarea unor sisteme alternative cu eficienţă energetică de producere a energiei electrice şi/sau termice:
    1. instalarea, înlocuirea, repararea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră: sisteme de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalaţii cu panouri solare termice şi/sau hibride, instalaţii cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcţionează prin cogenerare de înaltă eficienţă, pompe de căldură, centrale pe biomasă, centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de căldură sol-aer, recuperatoare de căldură, instalaţii de producere a energiei din surse geotermale, turbine eoliene;
    2. sistemele de producere a energiei utilizând surse regenerabile pot fi montate, conform soluţiei tehnice, pe clădire sau în apropierea acesteia, cu condiţia ca acestea să se afle pe imobilul (teren şi clădire) aflat în proprietatea publică/ administrarea/concesiunea/folosinţa solicitantului;
    3. sursele de energie (instalaţia/capacitatea de producere a energiei) se dimensionează pentru producerea energiei necesare doar pentru acoperirea necesarului anual de energie al clădirii publice, fără a se urmări în mod special livrare de energie în reţelele naţionale. Dacă prin utilizarea echipamentelor pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu rezultă un surplus, acesta poate fi livrat în sistemul energetic naţional, cu respectarea legislaţiei în domeniu, sub rezerva necomercializării respectivului surplus în condiţii de piaţă liberă/concurenţială. În caz contrar, sprijinul financiar acordat prin prezentul program poate constitui ajutor de stat, autorităţile competente putând proceda la recuperarea sumelor finanţate;

    f) sisteme de management energetic integrat pentru clădiri şi alte măsuri care conduc la realizarea scopului proiectului:
    1. montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor energetice şi/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează şi fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;
    2. montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică şi energie termică;
    3. realizarea lucrărilor de racordare/branşare/rebranşare a clădirii la sistemul centralizat de producere şi/sau furnizare a energiei termice;
    4. implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice: achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.


    (4) Lucrările de intervenţie/Activităţile aferente investiţiei de bază din categoria măsurilor prevăzute la alin. (2) lit. b), măsurile conexe (tip II), pot cuprinde:
    a) repararea/înlocuirea şarpantei şi a învelitorii, numai în situaţia în care a fost termoizolat planşeul peste ultimul nivel sau mansarda care constituie spaţiu încălzit;
    b) repararea acoperişului tip terasă, hidroizolarea terasei numai în situaţia în care a fost termoizolat planşeul peste ultimul nivel;
    c) demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/ remontarea acestora, dacă este cazul, după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
    d) refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
    e) repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;
    f) lucrări de montare/reabilitare/modernizare a instalaţiilor electrice de forţă în centrale termice în cazurile în care acestea vor fi dotate cu echipamente şi utilaje consumatoare de energie electrică (pompe de căldură, cazane, pompe);
    g) lucrări de montare/reabilitare/modernizare a echipamentelor necesare pentru asigurarea sporului de putere electrică, în cazul în care acesta este necesar;
    h) optimizarea eficienţei energetice prin instalarea produselor specifice de umbrire pentru ferestrele de mansardă sau, după caz, a ferestrelor pentru acoperiş terasă;
    i) sistem de control climatic prin instalarea sistemelor de automatizare, control şi monitorizare a calităţii aerului şi temperaturii din spaţiile de sub şarpantă;
    j) repararea/înlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice, în cazul clădirilor cu şarpantă;
    k) repararea/înlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip terasă;
    l) soluţii pentru recuperarea şi reutilizarea apei pluviale;
    m) pregătirea infrastructurii electrice pentru alimentarea unor staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice în parcările aflate pe amplasamentul propus prin proiect (cheltuielile care vizează achiziţia staţiilor de reîncărcare nu sunt eligibile).

    (5) Toate măsurile de tip I şi II trebuie să fie fundamentate în DALI, ţinând cont de raportul de expertiză tehnică şi de auditul energetic.
    (6) Toate măsurile de tip I şi II se aplică şi în cazul extinderilor/recompartimentărilor obiectivelor deţinute de solicitant (spre exemplu, un grup sanitar alipit de clădire sau o centrală termică construită separat faţă de clădire care deservesc clădirea publică), dar cheltuielile aferente realizării construcţiei propriu-zise care constituie extindere/ recompartimentare nu sunt eligibile.

    ART. 11
    Categorii de cheltuieli eligibile
    (1) Pentru fiecare obiectiv de investiţie sunt considerate eligibile următoarele:
    a) cheltuielile pentru proiectare, asistenţă tehnică şi studii, respectiv subcap. 3.1, 3.5 şi 3.8 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt eligibile cumulat, în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;
    b) cheltuielile cu consultanţa, respectiv subcap. 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;
    c) cheltuielile pentru investiţia de bază, menţionate la subcap. 4.1-4.4 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, conform criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10 alin. (3) şi (4);
    d) cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanţă energetică şi efectuarea auditului energetic înainte de intervenţie, precum şi elaborarea raportului de implementare după intervenţie, realizate de un auditor energetic pentru clădiri atestat gradul Ici. AFM finanţează pentru toate aceste cheltuieli până la 10 lei/mp suprafaţă construită desfăşurată, inclusiv TVA, pentru fiecare clădire cuprinsă în obiectivul de investiţii, respectiv subcap. 3.4 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) cheltuieli privind expertizarea tehnică a clădirii publice conform reglementărilor în vigoare, în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic, înainte şi după intervenţie, după caz. AFM finanţează pentru toate aceste cheltuieli până la 7.000 lei, inclusiv TVA, pentru fiecare clădire cuprinsă în obiectivul de investiţie, respectiv subcap. 3.3 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) cheltuieli pentru informare şi publicitate conform subcap. 5.4 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) cheltuieli cu lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, respectiv subcap. 5.1.1 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) cheltuieli diverse şi neprevăzute, în limita a 20% în cazul lucrărilor de intervenţie şi în limita a 10% în cazul extinderilor din valoarea cheltuielilor prevăzute la subcap. 3.5, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3 şi 4.4 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace, potrivit prevederilor legale.

    (2) Valoarea estimată a proiectului/obiectivului nu este limitată. Finanţarea maximă aprobată pentru fiecare categorie de solicitant nu poate depăşi suma prevăzută la art. 5 alin. (4). Diferenţa până la valoarea totală a proiectului va fi susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii.

    ART. 12
    Conţinutul dosarului de finanţare
    Dosarul de finanţare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cererea de finanţare, conform anexei nr. 1, semnată cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului;
    c) împuternicirea/actul administrativ prin care persoana împuternicită este mandatată de către reprezentantul legal, după caz;
    d) documentul doveditor al deschiderii de către solicitant al unui cont; pentru solicitantul UAT, documentul doveditor al deschiderii de către solicitant la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu, în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi reprezentând finanţare a proiectelor pentru protecţia mediului; contul va avea cod/indicator bugetar 43.02.44/43.44.00, iar pentru solicitantul instituţia publică, contul va avea cod/indicator bugetar 51.02.39;
    e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare;
    f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare;
    g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, sau declaraţia pe propria răspundere de unde să rezulte că solicitantul şi-a îndeplinit toate obligaţiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi nu are sume datorate la data depunerii dosarului de finanţare; declaraţia va fi dată sub sancţiunea prevederilor penale privind falsul în declaraţii şi va fi asumată prin semnătură electronică de către reprezentantul legal sau a împuternicitului acestuia;
    h) hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti/consiliului judeţean/organului de decizie al solicitantului privind participarea la Program, care va conţine, după caz:
    1. acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare aferente cheltuielilor eligibile ale obiectivului/ obiectivelor;
    2. acordul privind susţinerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului/obiectivelor;
    3. aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici;

    i) certificatul de performanţă energetică şi auditul energetic aferente fiecărui obiectiv de investiţie înainte de intervenţie, întocmite conform legislaţiei în vigoare de către un auditor energetic pentru clădiri gradul Ici atestat, care trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele informaţii sub formă tabelară:
    1. reducerea procentuală a consumului de energie primară. Se vor indica valorile iniţiale şi valorile estimate după realizarea investiţiei;
    2. reducerea procentuală a emisiilor echivalent CO_2. Se vor indica valorile iniţiale şi valorile estimate a fi obţinute după realizarea investiţiei;
    3. procentajul din consumul total de energie primară, realizat din surse regenerabile de energie la nivel de obiectiv de investiţie, în situaţia iniţială şi estimat, după realizarea investiţiei;
    4. aria utilă a spaţiului încălzit;

    j) DALI pentru obiectivul de investiţii propus, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările ulterioare, verificată de verificator atestat, în cazul intervenţiilor la clădiri existente. În scopul unei analize clare şi obiective, denumirea cheltuielilor eligibile consemnate în devizul general aferent obiectivului de investiţie va fi preluată conform art. 10 alin. (3) şi (4); certificatul de urbanism, avizele şi acordurile nu sunt obligatorii la depunerea dosarului de finanţare. În situaţia în care anumite componente nu sunt considerate necesare în conţinutul DALI, se va motiva de către proiectant în acest sens;
    k) expertiză tehnică a clădirii pentru reabilitarea clădirilor existente, încadrarea imobilului în clasa de risc seismic, întocmită conform prevederilor legale în vigoare, nu mai veche de 6 luni la data depunerii dosarului de finanţare. Se va menţiona suprafaţa construită desfăşurată pentru fiecare clădire cuprinsă în obiectivul de investiţii;
    l) SF, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sunt prevăzute extinderi (spre exemplu, un grup sanitar alipit de clădire sau o centrală termică construită separat faţă de clădire care deservesc clădirea publică); certificatul de urbanism, avizele şi acordurile nu sunt obligatorii la depunerea dosarului de finanţare. În situaţia în care anumite componente nu sunt considerate necesare, în conţinutul SF se va motiva de către proiectant în acest sens;
    m) inventarul bunurilor imobile din domeniul public sau extras de carte funciară, pentru solicitanţii care deţin drept de proprietate asupra clădirii pentru care se solicită finanţare;
    n) hotărârea Guvernului sau a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, ori extras de carte funciară, care să ateste dreptul de administrare, concesiune sau folosinţă pentru solicitanţii care nu deţin drept de proprietate asupra clădirii pentru care se solicită finanţare;
    o) acordul de parteneriat încheiat de solicitant cu consiliul judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz;
    p) extras din Registrul sportiv, pentru solicitanţii menţionaţi la art. 8 alin. (1) lit. d);
    q) pentru situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. a) şi b), solicitanţii vor prezenta documentul emis de direcţiile de specialitate ale Institutului Naţional de Statistică, care să ateste numărul de locuitori ai acestora.


    ART. 13
    Depunerea dosarului de finanţare
    (1) Instrucţiuni cuprinzând modul de depunere a dosarului de finanţare, precum şi alte informaţii relevante se elaborează şi se aprobă la nivelul AFM şi se aduc la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a instituţiei.
    (2) Înscrierile în aplicaţie se realizează în limita a 200% din bugetul alocat Programului.

    CAP. III
    Procesul de analiză a documentelor transmise de către solicitant, în vederea aprobării finanţării
    ART. 14
    Analiza şi selectarea cererilor de finanţare
    (1) Comisia de analiză şi selectare procedează la analiza documentelor şi stabilirea eligibilităţii solicitantului, a obiectivului de investiţie şi a cheltuielilor eligibile.
    (2) În vederea stabilirii eligibilităţii dosarelor de finanţare, Comisia de analiză şi selectare poate proceda, o singură dată, pentru acelaşi motiv, la:
    a) solicitarea de informaţii sau documente suplimentare faţă de cele prevăzute în prezentul ghid;
    b) solicitarea remedierii/clarificării pentru neconcordanţele/ erorile constatate în cuprinsul documentaţiei transmise de solicitant;
    c) completarea documentaţiei prevăzute la art. 12, în cazul în care se constată existenţa unor documente depuse incomplet. Prin excepţie, în situaţia în care nu au fost depuse, documentele prevăzute la art. 12 lit. b)-d), p) şi q) pot fi prezentate integral, la solicitarea comisiei.

    (3) Documentele sau informaţiile prezentate de solicitant trebuie să ateste eligibilitatea la data prevăzută prin ghid pentru fiecare document. Prin excepţie, pentru documentele prevăzute la art. 12 lit. d), h), i)-l) şi q) pot fi transmise remedieri/clarificări care vor atesta eligibilitatea solicitantului, proiectului şi cheltuielilor la data transmiterii acestora.
    (4) În situaţia aplicării prevederilor alin. (3), AFM comunică solicitantului observaţiile/constatările sale prin publicarea pe pagina proprie de internet, precum şi prin transmiterea către solicitant a unui e-mail de informare.
    (5) Termenul în care pot fi transmise documentele, în condiţiile alin. (2) şi (3), este de 7 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a AFM.
    (6) Atrage respingerea dosarului de finanţare:
    a) neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 şi 10;
    b) neprezentarea clarificărilor/completărilor solicitate în termenul indicat de AFM, potrivit alin. (5), ori prezentarea de documentaţii/clarificări/completări incomplete.

    (7) Comisia de analiză şi selectare completează grila de evaluare integral, inclusiv tabelul aferent cheltuielilor eligibile, suma propusă spre finanţare şi procentul din valoarea totală eligibilă care va fi finanţat.
    (8) Cererile de finanţare care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid sunt respinse, în acest sens fiind supus aprobării Comitetului director al AFM centralizatorul cuprinzând obiectivele respinse.
    (9) În cazul cererilor de finanţare care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, se va întocmi de către comisia de analiză şi selectare centralizatorul cererilor de finanţare propuse spre avizare, în cuprinsul căruia se vor preciza următoarele: numărul cererii de finanţare, valoarea eligibilă a obiectivului, denumirea obiectivului, suma propusă spre finanţare pentru fiecare obiectiv şi procentajul pe care îl reprezintă aceasta din valoarea eligibilă, după caz. Dosarele vor fi aprobate în ordinea depunerii cererilor de finanţare.
    (10) În cazul în care bugetul alocat sesiunii nu permite finanţarea tuturor proiectelor aprobate, AFM procedează la suplimentarea bugetului.

    ART. 15
    Aprobarea dosarelor de finanţare
    (1) După avizarea centralizatoarelor cu cererile de finanţare propuse spre avizare, Comitetul director al AFM propune Comitetului de avizare al AFM aprobarea finanţării proiectelor.
    (2) Comitetul de avizare aprobă, prin hotărâre, finanţarea unuia sau mai multor proiecte dintre cele propuse de Comitetul director, iar sumele aprobate reprezintă valorile maxime ce pot fi finanţate în cadrul proiectelor şi nu pot fi suplimentate.
    (3) Comitetul director al AFM aprobă, prin decizie, centralizatoarele privind proiectele respinse.

    ART. 16
    Comunicarea rezultatelor
    Centralizatoarele cuprinzând proiectele aprobate, proiectele respinse şi proiectele propuse spre respingere cu posibilitatea de remediere se publică pe pagina de internet a AFM, iar către solicitant se transmite un e-mail de informare.

    ART. 17
    Contestaţii
    (1) Solicitanţii pot formula contestaţie împotriva rezultatelor analizei evaluării proiectelor, în termen de 30 de zile de la data publicării pe pagina de internet a AFM.
    (2) Contestaţia se poate transmite la AFM, în format electronic, în termenul prevăzut la alin. (1).
    (3) Contestaţia va fi semnată olograf sau cu semnătură digitală calificată şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:
    a) atributele de identificare ale contestatarului, precum şi împuternicirea avocaţială, acolo unde este cazul;
    b) codul unic de înregistrare al cererii de finanţare;
    c) obiectul contestaţiei;
    d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    e) documente justificative, după caz.

    (4) AFM soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.
    (5) Listele cuprinzând contestaţiile admise sau respinse se vor publica pe pagina de internet a AFM, iar deciziile de soluţionare vor fi comunicate contestatarilor, în condiţiile legii.
    (6) Decizia de soluţionare a contestaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    Perfectarea contractului de finanţare şi acordarea finanţării
    (1) AFM transmite solicitanţilor aprobaţi, prin intermediul poştei electronice, contractul de finanţare.
    (2) În termen de 15 zile de la primirea contractului de finanţare, recepţionat conform alin. (1), solicitanţii îl vor semna cu semnătură digitală calificată şi îl vor transmite către AFM prin poştă electronică.
    (3) Netransmiterea contractului semnat în termenul prevăzut la alin. (2) se consideră renunţare la finanţare.
    (4) Modelul contractului de finanţare este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.
    (5) Contractul se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    (6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea odată cu sfârşitul perioadei de monitorizare a proiectului. Durata de implementare a proiectului, stabilită în cadrul contractului, nu poate depăşi 24 de luni. Aceasta se calculează de la data depunerii primei cereri de decontare/avans.
    (7) În cadrul contractului, beneficiarul poate depune maximum 3 cereri de decontare/avans.
    (8) Prin excepţie, în situaţii justificate, durata de implementare a proiectului poate fi prelungită cu acordul AFM.
    (9) Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul având obligaţia să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    (10) AFM poate acorda plăţi reprezentând avans în cuantum de maximum 30% din valoarea totală a contractului de finanţare, într-una sau mai multe tranşe, în condiţiile legii.
    (11) Sumele finanţate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Acordarea finanţării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (13) Până la momentul perfectării contractului, AFM are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat prin act adiţional.
    (14) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, AFM poate anula sau recupera finanţarea, iar contractul încetează/poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităţilor specifice de notificare.
    (15) În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se adaugă accesorii, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (16) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.

    ART. 19
    Acordarea avansului
    (1) AFM poate acorda plăţi reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului.
    (2) Cererea de acordare avans va fi însoţită de contracte ferme încheiate în condiţiile legii pentru lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor.
    (3) Sumele reprezentând plăţi în avans, nejustificate prin lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, până la sfârşitul anului, se vor restitui AFM.
    (4) Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, beneficiarul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat.
    (5) Prevederile alin. (1) nu se aplică beneficiarilor care nu au justificat/returnat avansuri primite în cadrul proiectului şi/sau în cadrul altor proiecte/programe şi din alte surse de finanţare. În acest sens, beneficiarul va depune, odată cu cererea de avans, o declaraţie pe propria răspundere care va evidenţia dacă se află sub incidenţa art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) AFM nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.
    (7) Documentele justificative cu privire la stingerea avansului, prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de finanţare, vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere avans, întocmită conform anexei nr. 5 la contractul de finanţare.
    (8) Ulterior stingerii avansului, beneficiarul depune, conform prevederilor contractului, cererea/cererile de decontare/avans.

    ART. 20
    Decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) AFM verifică modul de implementare a proiectului de către beneficiarul finanţării, în conformitate cu prevederile contractuale şi ale ghidului de finanţare.
    (2) Cererile de decontare/avans se depun în interiorul duratei de implementare a proiectului.
    (3) La prima cerere de decontare beneficiarul va prezenta, în situaţia în care proiectul presupune derularea de lucrări ce se supun autorizării în construcţii, proiectul tehnic, dacă acesta nu a fost prezentat la cererea de finanţare, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranşei din finanţare şi a contribuţiei financiare - acolo unde beneficiarul a optat în acest sens, aferente facturilor fiscale care însoţesc cererea de decontare, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare.
    (5) În cazul în care beneficiarul depune mai multe cereri de decontare/avans, la data depunerii fiecărei cereri de decontare/avans, cu excepţia primei cereri de decontare/avans, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară şi a contribuţiei financiare, după caz.
    (6) AFM finanţează cheltuieli eligibile contractate după aprobarea cererii de finanţare şi realizate după semnarea contractului. Prin excepţie, se vor finanţa cheltuielile aferente realizării serviciilor de proiectare, studii, consultanţă, audit energetic şi expertiză tehnică, precum şi cele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c), realizate anterior perfectării contractului.
    (7) Ulterior verificării conformităţii documentelor aferente ultimei cereri de decontare, personalul AFM poate efectua o vizită la amplasamentele obiectivelor pentru care s-au realizat lucrări pentru eficientizarea energetică.
    (8) Vizitele prevăzute la alin. (7) vor fi realizate prin eşantionare, într-un procent din totalul contractelor de finanţare care urmează a fi stabilit în baza unor criterii prin reglementări/ proceduri interne ale AFM.
    (9) Propunerea la finanţare se poate face doar în condiţiile în care documentele care însoţesc cererea de decontare/avans/nota de stingere avans sunt complet şi corect întocmite.
    (10) În cazul în care beneficiarul depune nota de stingere avans, cererea de decontare şi cererea de avans la aceeaşi dată, ordinea în care acestea se soluţionează şi se aprobă este următoarea:
    a) notă de stingere avans;
    b) cerere de decontare, în condiţiile în care a fost justificat întregul avans acordat;
    c) cerere de avans.


    ART. 21
    Documente necesare decontării şi stingerii avansului
    Beneficiarul finanţării depune la sediul AFM sau transmite electronic cererea de decontare ori nota de stingere avans, după caz, însoţită de documentele obligatorii prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de finanţare.

    ART. 22
    Condiţii generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile
    AFM finanţează cheltuieli eligibile în limita sumei aprobate şi a procentajului aprobat, după caz, precum şi în urma verificării documentelor justificative.

    ART. 23
    Achiziţiile publice
    (1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice revine beneficiarului.
    (2) La stabilirea condiţiilor contractelor de achiziţie, beneficiarul finanţării trebuie să aibă în vedere faptul că AFM va proceda la decontarea/stingerea avansului doar pentru cheltuieli eligibile.
    (3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat cu consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, responsabilităţile prevăzute la alin. (1) vor putea fi asumate de liderul de proiect, în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat.

    ART. 24
    Monitorizare
    (1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul Programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul AFM.
    (2) Este interzisă înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a terenului şi a clădirii/clădirilor pe care s-a realizat investiţia în cadrul Programului pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării raportului de finalizare la AFM.
    (3) Beneficiarul este obligat să menţină funcţională investiţia realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la data depunerii raportului de finalizare.
    (4) În orice situaţie, independentă de voinţa beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a investiţiei finanţate în cadrul Programului, beneficiarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, în scris, interdicţiile prevăzute la alin. (2).
    (5) Beneficiarul are obligaţia să transmită AFM un raport de monitorizare, anual, pe toată perioada supusă monitorizării. În fiecare raport se va prezenta diferenţa dintre consumul iniţial de energie primară al clădirii şi energia primară finală, consumată în perioada supusă raportării.
    (6) Beneficiarul are obligaţia de a permite reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale şi la amplasamentul obiectivului/ obiectivelor, pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect.
    (7) În situaţia în care AFM constată nerespectarea condiţiilor de acordare a finanţării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienţei respective.
    (8) În situaţia în care, în termen de 15 zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficienţa prevăzută la alin. (7), AFM procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanţate, sume care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit art. 15^4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) AFM poate solicita beneficiarului orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, pe perioada supusă monitorizării.

    ART. 25
    Reguli de publicitate
    (1) Beneficiarul finanţării este obligat să instaleze un panou de informare la locul de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, să îl menţină şi să îl întreţină în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului.
    (2) Caracteristicile panoului sunt următoarele:
    a) dimensiunile panourilor de informare vor fi de minimum 1,5 m x 2 m;
    b) panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent, astfel încât să se asigure durabilitatea în timp şi la condiţiile meteo;
    c) fundalul recomandat pentru panoul de informare este de culoare albă, iar textul scris cu negru, asigurându-se astfel lizibilitatea;
    d) pentru realizarea unitară a acestora se va utiliza fontul Calibri;
    e) mărimea corpului literei variază în funcţie de spaţiul disponibil, cu condiţia asigurării vizibilităţii informaţiilor.

    (3) Elementele obligatorii care vor fi înscrise pe panourile de informare sunt:
    a) sigla AFM împreună cu textul „Finanţat din Fondul pentru mediu“, care să ocupe cel puţin 25% din suprafaţa panoului de informare;
    b) titlul Programului;
    c) pagina de internet a Programului - www.afm.ro;
    d) numele beneficiarului şi al liderului de proiect, acolo unde este cazul;
    e) denumirea proiectului;
    f) valoarea finanţării proiectului;
    g) data începerii şi finalizării investiţiei.


    ART. 26
    Publicarea informaţiilor relevante privind Programul
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul AFM, www.afm.ro, şi/sau al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, www.mmediu.ro.
    (2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile sunt cele comunicate oficial de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi/sau de către AFM.

    ART. 27
    Păstrarea documentelor de către AFM
    (1) AFM păstrează documentele şi informaţiile gestionate în cadrul Programului în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) În condiţiile în care AFM consideră necesar, se poate solicita transmiterea documentelor în original, copie legalizată sau în copie certificată „conform cu originalul“ atât pentru documentele aferente dosarului de finanţare, cât şi pentru cele prezentate în cererile de decontare/avans şi notă de stingere avans.

    ART. 28
    Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    AFM răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul Programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin transmiterea cererii de finanţare şi încheierea contractului de finanţare, solicitantul/beneficiarul proiectului declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    ART. 29
    Dispoziţii generale privind modificările apărute în cadrul proiectului
    (1) În cazul în care intervin modificări tehnico-economice faţă de obiectivul aprobat, sunt necesare următoarele:
    a) trebuie transmise AFM documentele justificative înaintea demarării execuţiei lucrărilor cuprinse în documentaţia transmisă;
    b) AFM analizează modificările şi înştiinţează beneficiarul cu privire la menţinerea eligibilităţii;
    c) în cazul în care modificările presupun cheltuieli suplimentare, AFM le poate aproba în limitele contractului de finanţare, înştiinţând beneficiarul în acest sens;
    d) cheltuielile eligibile aferente modificărilor prezentate, care implică actualizarea cheltuielilor eligibile prevăzute în contract, vor putea fi finanţate doar după actualizarea anexei nr. 1 la contractul de finanţare.

    (2) Modificările proiectului prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile.
    (3) În situaţia în care în urma analizei de la alin. (1) lit. b) se constată că beneficiarul nu îşi menţine eligibilitatea, AFM procedează la recuperarea finanţării în cazul în care aceasta a fost acordată, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi la rezilierea contractului.

    ART. 30
    Anexe
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    CERERE
    de finanţare
    A. Date generale
    Titlul proiectului: .........................
    Denumirea solicitantului: ..............................
    Numărul de locuitori la data depunerii cererii de finanţare: ...............
    Codul de înregistrare fiscală ..................
    Cont: .......................
    Adresa sediului social: .............................
    Date de contact sediu: tel. ........., fax ............, e-mail ...............
    prin:
    • reprezentant legal/împuternicit ....(numele şi prenumele)...., tel. ........., e-mail ...................;
    • responsabil de proiect .....(numele şi prenumele)....., tel. .........., e-mail ............;
    • lider de proiect desemnat în baza Acordului de parteneriat nr. ........., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean ........./Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. .......


    Denumirea liderului de proiect: ..............................
    Codul de înregistrare fiscală ...................
    Adresa sediului social: ........................
    Date de contact sediu: tel. ............, fax .........., e-mail ..............
    prin:
    • reprezentant legal/împuternicit ....(numele şi prenumele)....., tel. ..........., e-mail ................;
    • responsabil de proiect .....(numele şi prenumele)......, tel. ..........., e-mail ...................


    B. Finanţare solicitată
    Solicitantul ............. solicită o finanţare în sumă de ....... lei (în litere .......), pe un termen de ...... luni*, pentru obiectivul de investiţie:
    * În condiţiile art. 18 din ghidul de finanţare.
    • clădirea publică ............., situată în .....(adresa completă)......, identificată în planul de amplasament nr. ......... din DALI/SF, cu suma de ......... lei, reprezentând .... % din valoarea totală eligibilă aferentă obiectivului.

    Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de ........ lei (în litere ..........).
    Contribuţia financiară aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de ..... lei (în litere .........) va fi susţinută financiar:
    - din surse proprii;
    – de liderul de proiect ............, desemnat în baza Acordului de parteneriat nr. ...........

    De asemenea, solicităm TVA ca fiind cheltuială eligibilă, având în vedere faptul că nu suntem plătitori de TVA, iar aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace, conform prevederilor legale:
    DA [ ]
    NU [ ]

┌────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│ │Cheltuielile │Valoare│ │ │
│Nr. │eligibile din │fără │Valoare│Valoare│
│crt.│cadrul │TVA │TVA │cu TVA │
│ │proiectului** │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Cheltuielile │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │proiectare, │ │ │ │
│ │asistenţă │ │ │ │
│ │tehnică şi │ │ │ │
│ │studii, │ │ │ │
│ │respectiv │ │ │ │
│ │subcap. 3.1, 3.5│ │ │ │
│ │şi 3.8 din │ │ │ │
│ │conţinutul-cadru│ │ │ │
│ │al devizului │ │ │ │
│ │general prevăzut│ │ │ │
│1. │în anexa nr. 7 │ │ │ │
│ │la Hotărârea │ │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │907/2016, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, în │ │ │ │
│ │limita a 6% din │ │ │ │
│ │valoarea │ │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │ │
│ │eligibile │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │investiţiei de │ │ │ │
│ │bază │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Cheltuielile cu │ │ │ │
│ │consultanţa, │ │ │ │
│ │respectiv │ │ │ │
│ │subcap. 3.7 din │ │ │ │
│ │conţinutul-cadru│ │ │ │
│ │al devizului │ │ │ │
│ │general prevăzut│ │ │ │
│ │în anexa nr. 7 │ │ │ │
│ │la Hotărârea │ │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │ │
│2. │907/2016, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, în │ │ │ │
│ │limita a 4% din │ │ │ │
│ │valoarea │ │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │ │
│ │eligibile │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │investiţiei de │ │ │ │
│ │bază │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │expertizarea │ │ │ │
│ │tehnică a │ │ │ │
│ │clădirii publice│ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │reglementărilor │ │ │ │
│ │în vigoare, în │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │încadrării │ │ │ │
│ │într-o clasă de │ │ │ │
│ │risc seismic, │ │ │ │
│ │înainte şi după │ │ │ │
│ │intervenţie, │ │ │ │
│ │după caz; AFM │ │ │ │
│ │finanţează │ │ │ │
│ │pentru toate │ │ │ │
│ │aceste │ │ │ │
│3. │cheltuieli până │ │ │ │
│ │la 7.000 lei, │ │ │ │
│ │inclusiv TVA, │ │ │ │
│ │pentru fiecare │ │ │ │
│ │clădire cuprinsă│ │ │ │
│ │în obiectivul de│ │ │ │
│ │investiţie, │ │ │ │
│ │respectiv │ │ │ │
│ │subcap. 3.3 din │ │ │ │
│ │conţinutul-cadru│ │ │ │
│ │al devizului │ │ │ │
│ │general prevăzut│ │ │ │
│ │în anexa nr. 7 │ │ │ │
│ │la Hotărârea │ │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │907/2016, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Cheltuielile │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │elaborarea │ │ │ │
│ │certificatului │ │ │ │
│ │de performanţă │ │ │ │
│ │energetică şi │ │ │ │
│ │efectuarea │ │ │ │
│ │auditului │ │ │ │
│ │energetic │ │ │ │
│ │înainte de │ │ │ │
│ │intervenţie şi │ │ │ │
│ │elaborarea │ │ │ │
│ │raportului de │ │ │ │
│ │implementare │ │ │ │
│ │după │ │ │ │
│ │intervenţie, │ │ │ │
│ │realizate de un │ │ │ │
│ │auditor │ │ │ │
│ │energetic pentru│ │ │ │
│ │clădiri atestat │ │ │ │
│ │gradul Ici; AFM │ │ │ │
│ │finanţează │ │ │ │
│4. │pentru toate │ │ │ │
│ │aceste │ │ │ │
│ │cheltuieli până │ │ │ │
│ │la 10 lei/mp │ │ │ │
│ │suprafaţă │ │ │ │
│ │construită │ │ │ │
│ │desfăşurată, │ │ │ │
│ │inclusiv TVA, │ │ │ │
│ │pentru fiecare │ │ │ │
│ │clădire cuprinsă│ │ │ │
│ │în obiectivul de│ │ │ │
│ │investiţii, │ │ │ │
│ │respectiv │ │ │ │
│ │subcap. 3.4 din │ │ │ │
│ │conţinutul-cadru│ │ │ │
│ │al devizului │ │ │ │
│ │general prevăzut│ │ │ │
│ │în anexa nr. 7 │ │ │ │
│ │la Hotărârea │ │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │907/2016, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Total investiţie│ │ │ │
│ │de bază conform │ │ │ │
│ │subcap. 4.1-4.4 │ │ │ │
│ │din │ │ │ │
│ │conţinutul-cadru│ │ │ │
│ │al devizului │ │ │ │
│ │general prevăzut│ │ │ │
│ │în anexa nr. 7 │ │ │ │
│ │la Hotărârea │ │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │907/2016, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, din │ │ │ │
│5. │care: │ │ │ │
│ │5.1. Măsuri de │ │ │ │
│ │creştere a │ │ │ │
│ │eficienţei │ │ │ │
│ │energetice în │ │ │ │
│ │clădiri (tip I) │ │ │ │
│ │5.2. Măsuri │ │ │ │
│ │conexe care │ │ │ │
│ │contribuie la │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │
│ │pentru care se │ │ │ │
│ │solicită │ │ │ │
│ │finanţare (tip │ │ │ │
│ │II) │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │pentru informare│ │ │ │
│ │şi publicitate, │ │ │ │
│ │conform subcap. │ │ │ │
│ │5.4 din │ │ │ │
│ │conţinutul-cadru│ │ │ │
│ │al devizului │ │ │ │
│6. │general precizat│ │ │ │
│ │în anexa nr. 7 │ │ │ │
│ │la Hotărârea │ │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │907/2016, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │lucrări de │ │ │ │
│ │construcţii şi │ │ │ │
│ │instalaţii │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │organizării de │ │ │ │
│ │şantier, │ │ │ │
│ │respectiv │ │ │ │
│ │subcap. 5.1.1 │ │ │ │
│7. │din │ │ │ │
│ │conţinutul-cadru│ │ │ │
│ │al devizului │ │ │ │
│ │general prevăzut│ │ │ │
│ │în anexa nr. 7 │ │ │ │
│ │la Hotărârea │ │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │907/2016, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │diverse şi │ │ │ │
│ │neprevăzute, │ │ │ │
│ │estimate │ │ │ │
│ │procentual în │ │ │ │
│ │limita a 20% în │ │ │ │
│ │cazul lucrărilor│ │ │ │
│ │de intervenţie │ │ │ │
│ │şi în limita a │ │ │ │
│ │10% în cazul │ │ │ │
│ │extinderilor din│ │ │ │
│ │valoarea │ │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │ │
│8. │prevăzute la │ │ │ │
│ │subcap. 3.5, │ │ │ │
│ │3.8, 4.1, 4.2, │ │ │ │
│ │4.3 şi 4.4 din │ │ │ │
│ │conţinutul-cadru│ │ │ │
│ │al devizului │ │ │ │
│ │general prevăzut│ │ │ │
│ │în anexa nr. 7 │ │ │ │
│ │la Hotărârea │ │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │907/2016, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare. │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Total │ │ │ │
└────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┘

    ** Informaţiile se preiau din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)/studiul de fezabilitate (SF).


    C. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, .............., având datele de identificare sus-menţionate, reprezentant legal al solicitantului/împuternicit,
    declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    1. finanţarea solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;
    2. am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor/documentelor false conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va conduce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul Programului;
    3. clădirea publică şi terenurile aferente puse la dispoziţie pentru realizarea proiectului se află în intravilan, în domeniul public;
    4. clădirea şi terenurile aferente puse la dispoziţie pentru realizarea proiectului se află în proprietatea publică/administrarea/ concesiunea/folosinţa solicitantului şi/sau a autorităţilor deliberative ale acestuia;
    5. clădirea şi terenurile aferente puse la dispoziţie pentru realizarea obiectivului/obiectivelor nu sunt afectate de sarcini în favoarea unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, în sensul prevăzut în cadrul legal referitor la ajutorul de stat;
    6. clădirea publică nu este compusă din construcţie/construcţii cu caracter provizoriu;
    7. toate costurile necesare realizării investiţiei au fost corect reflectate în documentaţia transmisă;
    8. calculele cu privire la economiile rezultate în urma realizării investiţiei sunt reale;
    9. costurile au fost corect estimate pe baza costurilor pieţei şi calculelor efectuate de proiectant;
    10. solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    11. clădirea publică şi terenurile aferente puse la dispoziţie pentru realizarea obiectivului nu fac obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    12. clădirea publică nu se încadrează în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu risc ridicat de prăbuşire, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire care sub efectul cutremurului poate suferi degradări structurale majore;
    13. solicitantul va respecta prevederile legale în vigoare privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor;
    14. sunt de acord cu privire la prelucrarea de către Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.


    Subsemnatul, .............., înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat documente false sau informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare transmis la AFM, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

    D. Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti, telefon 021.317.02.87, colectează şi prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Prin acest document, Administraţia Fondului pentru Mediu informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date şi despre drepturile care li se cuvin.
    a) Date de contact
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti
    Număr de telefon: 021.317.02.87

    b) Date de contact ale responsabilului cu protecţia datelor
    E-mail: ...........
    Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti
    Număr de telefon: ...........

    c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
    Administraţia Fondului pentru Mediu colectează date cu caracter personal pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) şi monitorizare. Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează, fără a fi limitativă, pentru următoarele:
    - verificarea cererilor de finanţare;
    – selectarea proiectelor finanţate;
    – stabilirea obligaţiilor contractuale;
    – autorizarea plăţii către beneficiari;
    – efectuarea plăţii către beneficiari;
    – înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor;
    – managementul informatic al plăţilor realizate către beneficiarii proiectelor.

    Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanţare, contractul de finanţare şi prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfăşurarea activităţilor aflate în legătură cu cererea de finanţare şi contractul de finanţare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, comunicăm aceste date către autorităţi publice, terţi sau împuterniciţi.

    d) Destinatari ai datelor cu caracter personal
    În fluxul de procesare şi stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:
    - furnizori, prestatori, terţi sau împuterniciţi implicaţi în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menţionate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanţă etc.);
    – operatori, titulari de drepturi, autorităţi publice abilitate de lege sau cu care AFM a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice conferite de legislaţia europeană şi naţională.


    e) Perioada stocării datelor
    Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, respectiv a scopului, şi (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (şi drepturile legitime ale altor persoane).

    f) Drepturile persoanei vizate
    Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Administraţia Fondului pentru Mediu au următoarele drepturi, conform legislaţiei în domeniu:
    - dreptul de acces;
    – dreptul la rectificarea datelor;
    – dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);
    – dreptul la restricţionarea prelucrării;
    – dreptul la portabilitatea datelor;
    – dreptul la opoziţie;
    – drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
    – dreptul la retragerea consimţământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
    – dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
    – dreptul la o cale de atac judiciară;
    – dreptul de a fi notificat de către operator.
    Prin prezenta, declar că am fost informat de către Administraţia Fondului pentru Mediu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicitului ............
    Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/împuternicitului ...........

    ANEXA 2

    la ghid
    CONTRACT DE FINANŢARE
    Între părţile contractante:
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ..........., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin .........., preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,
    şi
    beneficiarul ............, cu sediul în .........., cod de identificare fiscală ........., cont nr. ........., deschis la ......, prin:
    • reprezentant legal/împuternicit ....(numele şi prenumele)......., tel. ............., e-mail .................;
    • responsabil de proiect ......(numele şi prenumele)....., tel. ..............., e-mail ..............;
    • lider de proiect desemnat în baza Acordului de parteneriat nr. ........, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean ........../Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. .......

    Denumirea liderului de proiect: ...........
    Codul de înregistrare fiscală ...........
    Adresa sediului social: ................
    Date de contact sediu: tel. ........, fax ............, e-mail ...............,
    prin:
    • reprezentant legal/împuternicit .....(numele şi prenumele)....., tel. .........., e-mail ..............;
    • responsabil de proiect .....(numele şi prenumele)......, tel. .............., e-mail ...................;    a intervenit următorul contract de finanţare, denumit în continuare contract:
    ART. 1
    Obiectul contractului
    (1) AFM acordă beneficiarului o finanţare în sumă de ........ lei, reprezentând ...... (%) din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului „.....................“, situat în ....(adresa completă)...... .
    (2) Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract şi numai în limita sumei prevăzute la alin. (1).
    (3) Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:
    a) sunt contractate după aprobarea cererii de finanţare şi realizate, recepţionate şi facturate după semnarea contractului şi pe perioada de execuţie a proiectului, cu excepţia cheltuielilor aferente realizării serviciilor de proiectare, studii, consultanţă, audit energetic şi expertiză tehnică, precum şi a celor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c) din ghidul de finanţare, care pot fi realizate anterior încheierii contractului;
    b) sunt efectiv realizate conform documentelor depuse de beneficiar.

    (4) Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc., nu constituie cheltuieli eligibile.

    ART. 2
    Destinaţia finanţării
    (1) Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, potrivit art. 1, beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral numai în acest scop, conform cererii de finanţare.
    (2) Finanţarea se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual.

    ART. 3
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
    (1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea la împlinirea unui termen de 3 ani de la data depunerii de către beneficiar a raportului de finalizare a proiectului la AFM.
    (2) Termenul de 3 ani prevăzut la alin. (1) constituie perioadă de monitorizare.
    (3) Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni şi se calculează de la data depunerii primei cereri de decontare/avans.
    (4) În situaţii justificate, pe baza solicitării beneficiarului, durata de implementare a proiectului poate fi prelungită cu acordul AFM, dar nu poate depăşi 36 de luni.

    ART. 4
    Modalitatea de plată
    (1) Decontarea cheltuielilor efectuate de către beneficiar/Acordarea avansului se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condiţiilor prevăzute în ghidul de finanţare şi în prezentul contract.
    (2) Plata se efectuează în una sau mai multe tranşe, prin debitarea contului de trezorerie al AFM pe măsura tragerii sumei şi prin creditarea contului nr. ........, deschis de către beneficiar la .............., numai pe bază de cerere de decontare/avans, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la prezentul contract. Cererea de decontare/avans va fi însoţită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul contract, în condiţiile în care cererea de decontare/avans şi documentaţia aferentă sunt complete şi corect întocmite.
    (3) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.
    (4) Suma neutilizată la finalul duratei de realizare a proiectului se consideră anulată şi rămâne la dispoziţia AFM.
    (5) Valoarea cheltuielilor eligibile aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul având obligaţia să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    (6) Sumele finanţate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Acordarea finanţării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Acordarea avansului
    (1) AFM poate acorda plăţi reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului de finanţare.
    (2) Cererea de acordare avans va fi însoţită de contracte ferme încheiate în condiţiile legii şi ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor.
    (3) Sumele reprezentând plăţi în avans, nejustificate prin lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, până la sfârşitul anului, se vor restitui AFM.
    (4) Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere reglementate pentru creanţele bugetare. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, beneficiarul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat.
    (5) Alin. (1) nu se aplică beneficiarilor care nu au justificat/returnat avansuri primite în cadrul proiectului şi/sau în cadrul altor proiecte/programe şi din alte surse de finanţare. În acest sens, beneficiarul va depune o declaraţie pe propria răspundere care va evidenţia dacă se află sub incidenţa art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) AFM nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.
    (7) Documentele justificative cu privire la stingerea avansului vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere avans, întocmită conform anexei nr. 5 la prezentul contract.
    (8) Ulterior stingerii avansului, beneficiarul depune, conform prevederilor contractului de finanţare, cererea/cererile de decontare.

    ART. 6
    Obligaţiile beneficiarului
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    1. să depună cererile de decontare/avans în perioada de implementare a proiectului;
    2. să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
    3. să asigure contribuţia financiară pentru realizarea proiectului;
    4. să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, ghidul de finanţare a Programului, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
    5. să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată;
    6. să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului; în cazul proiectelor implementate în parteneriat, responsabilităţile vor putea fi asumate de liderul de proiect, în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat;
    7. să nu înstrăineze sau să nu greveze cu sarcini terenul şi clădirea/clădirile aferentă/aferente investiţiei din cadrul Programului, iar autorităţile deliberative ale unităţii administrativ-teritoriale să le păstreze în proprietate publică/în administrare/ concesiune/folosinţă în perioada de valabilitate a contractului;
    8. să menţină funcţională investiţia realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la data depunerii raportului de finalizare;
    9. să furnizeze şi să transmită AFM orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;
    10. să permită reprezentanţilor AFM şi ai instituţiilor/ autorităţilor cu atribuţii de verificare şi/sau control accesul la amplasamentul proiectului pentru inspectarea/verificarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată; să permită personalului AFM să controleze modul în care beneficiarul îndeplineşte obiectivele proiectului, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;
    11. să întocmească şi să transmită AFM, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii ultimei cereri de decontare, un raport de finalizare privind realizarea proiectului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul contract, cu respectarea prevederilor art. 15^3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    12. să transmită AFM dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, astfel:
    a) în cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranşei din finanţare, a contribuţiei financiare aferente facturilor fiscale care însoţesc cererea de decontare, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare;
    b) în cazul în care beneficiarul depune mai multe cereri de decontare/avans, la data depunerii fiecărei cereri de decontare/avans, cu excepţia primei cereri de decontare/avans, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi dovada plăţii contribuţiei financiare pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară. În termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi a contribuţiei financiare pentru facturile finanţate la ultima cerere de decontare;

    13. să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la apariţia următoarelor situaţii:
    a) modificări ale formei juridice de deţinere a terenului pe care se implementează proiectul, modificări ale atributelor de identificare, modificări cu privire la informaţiile furnizate AFM în cererea de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;
    b) criza financiară, insolvenţa, executarea silită sau oricare altă procedură similară;

    14. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente, altele decât cele finanţate de AFM;
    15. să fie direct răspunzător pentru întreţinerea, supravegherea şi funcţionalitatea investiţiei pe toată perioada de valabilitate a prezentului contract;
    16. să monteze în locaţia de implementare un panou informativ inscripţionat conform prevederilor ghidului de finanţare şi să îl menţină pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;
    17. să prezinte, în termen de 7 zile de la cerere, orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, în perioada supusă monitorizării, la solicitarea AFM;
    18. să permită personalului AFM accesul la sediul acestuia pe perioada de valabilitate a contractului;
    19. să întocmească şi să transmită AFM un raport de monitorizare, anual, pe toată perioada de monitorizare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la ghidul de finanţare;
    20. să nu sponsorizeze/finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;
    21. clădirea publică pe care se implementează proiectul să nu fie afectată de sarcini în favoarea unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, în sensul prevăzut în cadrul legal referitor la ajutorul de stat; clădirea publică pe care se implementează proiectul să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    22. anual, până la data de 15 ianuarie, dar nu mai târziu de data depunerii ultimei cereri de decontare în cazul anului în care se finalizează implementarea proiectului, să transmită AFM:
    a) actele administrative/documentele emise de către structura teritorială a Curţii de Conturi şi/sau alte autorităţi cu atribuţii de control, în legătură cu proiectul finanţat în baza prezentului contract, dacă au fost realizate astfel de controale;
    b) actele administrative/documentele emise de către beneficiar în aplicarea deciziilor/măsurilor dispuse prin actele/documentele prevăzute la lit. a), precum şi stadiul măsurilor adoptate de către persoanele responsabilizate, dacă au fost emise;
    c) date şi informaţii detaliate cu privire la cheltuielile stabilite prin actele administrative/documentele prevăzute la lit. a) ca fiind neeligibile sau nejustificate, precum şi eventualele sume care se impun a fi recuperate de la executanţii de lucrări, furnizorii de bunuri şi/sau servicii ori alte terţe persoane, în legătură cu proiectul finanţat în baza prezentului contract;

    23. anual, pe întreaga perioadă de monitorizare, să transmită AFM actele/documentele/informaţiile prevăzute la pct. 22, odată cu raportul anual de monitorizare prevăzut la pct. 19;
    24. să transmită AFM, în fiecare an, până la data de 10 a lunii ianuarie, modul de utilizare a sumelor din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectului în anul precedent, precum şi orice alte informaţii suplimentare referitoare la utilizarea veniturilor, necesare pentru finalizarea raportării.


    ART. 7
    Obligaţiile AFM
    AFM are următoarele obligaţii:
    1. să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al Fondului pentru mediu;
    2. să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţare.


    ART. 8
    Cazuri de culpă
    (1) Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia din obligaţiile sale asumate prin prezentul contract ori care îi revin conform ghidului de finanţare constituie caz de culpă.
    (2) Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    c) împotriva beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau a fost instituită o măsură asigurătorie potrivit legii civile sau penale;
    d) situaţia economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului;
    e) nedepunerea raportului de monitorizare în intervalul stabilit la art. 6 pct. 19.

    (3) AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în situaţia în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, de îndată, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
    a) sistarea temporară a utilizării finanţării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare; în acest caz, perioada de sistare nu se adaugă la durata de implementare a proiectului;
    b) sistarea definitivă cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi rezilierea contractului, după caz.


    ART. 9
    Încetarea contractului
    (1) Contractul încetează de drept:
    a) la data prevăzută în contract;
    b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

    (2) Contractul poate înceta în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată/decizie, de către beneficiar a finanţării primite, la care se adaugă dobânzi/penalităţi, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, contractul încetează prin acordul părţilor. În situaţia în care beneficiarul are de restituit sume finanţate, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.
    (3) Contractul poate înceta prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:
    a) beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, inclusiv în cazul nedepunerii cererii de decontare ori în cazul nerespectării obligaţiilor care îi revin potrivit ghidului de finanţare;
    b) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 8 alin. (2).

    (4) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, AFM recuperează suma finanţată, iar contractul poate fi reziliat.
    (5) În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi/penalităţi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.
    (7) Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări/penalităţi, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).

    ART. 10
    Forţa majoră
    (1) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    (2) Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice şi să transmită celeilalte părţi documentele justificative emise de autorităţile/instituţiile competente, în condiţiile legii;
    b) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    (3) Dacă nu se procedează la anunţare în condiţiile prevăzute la alin. (2), partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    (4) După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    (5) Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (6) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune, respectiv:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.


    ART. 11
    Alte clauze
    (1) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    (2) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.
    (3) În nicio circumstanţă şi din niciun motiv, AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
    (4) În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.
    (5) Contractul, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii. Prin excepţie, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, responsabilităţile vor putea fi asumate de liderul de proiect, în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat.
    (6) Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    (7) AFM şi beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor prezentului contract.
    (8) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
    (9) Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
    (10) Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    (11) Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.
    (12) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de aceasta.
    (13) În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.
    (14) Sumele finanţate în cadrul contractului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Codului de procedură civilă.

    ART. 12
    Jurisdicţie
    (1) Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    (2) În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

    ART. 13
    Notificări
    (1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris la următoarele adrese:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    b) pentru beneficiar: adresă/e-mail/fax .........., cu condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.

    (2) În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.
    (3) Notificările făcute beneficiarului la adresele menţionate la alin. (1) sau (2) se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

    ART. 14
    Amendamente
    (1) Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, care va fi consemnat într-un act adiţional.
    (2) Cererea de modificare a contractului va fi transmisă AFM în interiorul perioadei de implementare a proiectului, pentru cazuri bine întemeiate şi justificate de către beneficiar.
    (3) Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părţilor, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea. Perioada de suspendare se adaugă la perioada de implementare a proiectului.

    ART. 15
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    (1) Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza de ambele părţi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul implementării şi monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, precum şi în scop statistic.
    (2) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) nr. 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare şi urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.
    (3) Părţile contractuale se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.
    (4) Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;
    b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    ART. 16
    Publicarea datelor
    Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării acordate, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, precum şi plăţile efectuate în cadrul prezentului contract de finanţare.

    ART. 17
    Dispoziţii finale
    (1) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    (2) Anexele nr. 1-6, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.
    (3) Prezentul contract a fost semnat la data de ................., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│AFM │Beneficiar prin reprezentant legal, │
│Preşedinte, │.............................................│
│.........................│ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

    ANEXA 1

    la Contractul de finanţare nr. .........
    Capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile

┌──────────────────────────────────────┐
│Capitole şi subcapitole de cheltuieli │
│eligibile │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│AFM │Beneficiar prin reprezentant legal, │
│Preşedinte, │.............................................│
│.........................│ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

    la Contractul de finanţare nr. .........
    LISTA
    documentelor justificative care vor fi transmise
    odată cu cererea de decontare/nota
    de stingere avans
    Beneficiarul finanţării transmite AFM cererea de decontare/nota de stingere avans, însoţită de următoarele documente justificative, certificate „conform cu originalul“, având aplicată semnătura electronică calificată a reprezentantului legal/împuternicitului beneficiarului:
    a) proiectul tehnic, întocmit cu respectarea măsurilor propuse prin auditul energetic, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările ulterioare, depus la prima cerere de decontare/avans (în situaţia în care proiectul presupune derularea de lucrări ce se supun autorizării în construcţii), în cazul în care acesta nu a fost transmis prin cererea de finanţare. În scopul unei analize clare şi obiective, denumirea cheltuielilor eligibile consemnate în devizul general aferent obiectivului de investiţie va fi preluată conform art. 10 din ghidul de finanţare;
    b) contracte de achiziţii produse/servicii/lucrări şi acte adiţionale care intervin pe parcursul derulării acestora, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare;
    c) facturi, în copii avizate cu „Bun de plată“, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, iar pe acestea se vor menţiona şi numărul şi data contractului de achiziţie în baza căruia se vor emite;
    d) documente care atestă achitarea integrală a facturilor finanţate la cererea de decontare anterioară (extrase de cont cu viza instituţiei financiare însoţite de ordine de plată); la ultima cerere de decontare, beneficiarul va prezenta în termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către AFM dovada achitării sumei finanţate, precum şi a contribuţiei financiare;
    e) situaţii de lucrări, liste ale echipamentelor şi bunurilor achiziţionate, proces-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor solicitate la plată, din care să reiasă inclusiv faptul că echipamentele montate sunt noi şi respectă standardele de calitate în vigoare;
    f) autorizaţia de construire (în situaţia în care proiectul presupune derularea de lucrări ce se supun autorizării în construcţii), în cazul în care aceasta nu a fost transmisă prin cererea de finanţare;
    g) procese-verbale de recepţie a serviciilor realizate în cadrul proiectului;
    h) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare - pentru proiectele care necesită emiterea autorizaţiei de construire;
    i) proces-verbal de punere în funcţiune, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice, şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, dacă este cazul;
    j) raportul de implementare, la ultima cerere de decontare/notă stingere avans, elaborat în urma efectuării auditului energetic al clădirii după intervenţie de către un auditor energetic pentru clădiri atestat gradul Ici, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    1. reducerea procentuală a consumului de energie primară (se vor indica valorile iniţiale şi valorile obţinute după realizarea investiţiei);
    2. reducerea procentuală a cantităţii de emisii echivalent CO_2 (se vor indica valorile iniţiale şi valorile obţinute după realizarea investiţiei);
    3. procentajul din consumul total de energie primară, realizat din surse regenerabile de energie la nivel de obiectiv de investiţie, în situaţia iniţială şi după realizarea investiţiei;
    4. aria utilă a spaţiului încălzit;

    k) alte documente relevante solicitate de AFM pentru procesul de decontare.


    ANEXA 3

    la Contractul de finanţare nr. .........
    Cerere de decontare
    Nr. ........../........
    Solicitant .......................
    Sediul ..........................
    C.U.I. ............................
    Cont nr. .......................,
    deschis la ...........................
    Nr. de înregistrare la AFM ...........
    Aprobat
    Preşedinte AFM,
    ..............................


    Către Administraţia Fondului pentru Mediu
    CERERE DE DECONTARE
    Denumirea completă a beneficiarului: .....................
    Înregistrat cu cod de identificare fiscală ............., cont nr. .........., deschis la ...............
    Adresa: localitatea ..............., str. .............. nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul .........., cod poştal, telefon (fix şi mobil) ........, fax .........., e-mail ..........., website ............
    Reprezentat/Reprezentată legal de ..................., în calitate de ..........., prin .....................
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal .............., telefon (fix şi mobil) .............., e-mail .....................
    În baza Contractului de finanţare nr. ......../........, vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de ................ lei (în cifre şi litere), aferentă proiectului ................... .
    De asemenea, prezenta cerere de decontare este însoţită şi de documentele justificative conform prevederilor contractuale.
    Situaţia finanţării la data prezentei cereri de decontare:

┌────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Suma │ │
│ │Suma │ │ │Suma │totală │ │
│ │acordată │ │ │aprobată │trasă din │ │
│ │până la │Suma │Suma │prin │finanţare,│Suma │
│Suma totală │data │solicitată│aprobată │cererea de│inclusiv │rămasă de │
│aprobată │prezentei│prin │prin │avans │suma │tras din │
│contractului│cereri de│prezenta │prezenta │depusă │aprobată │finanţarea│
│de finanţare│decontare│cerere de │cerere de │împreună │prin │aprobată │
│ │(inclusiv│decontare │decontare*│cu cererea│prezenta │(1 – 6)* │
│ │avansuri │ │ │de │cerere de │ │
│ │acordate)│ │ │decontare*│decontare │ │
│ │ │ │ │ │(2 + 4)* │ │
├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
└────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

    * Se va completa de personalul AFM.

    Subsemnatul, ..............., declar pe propria răspundere următoarele:
    a) că nu am înstrăinat sau grevat cu sarcini terenul şi clădirea/clădirile aferente investiţiei din cadrul proiectului/obiectivului;
    b) că imobilul care face obiectul investiţiei se află în proprietatea publică/administrarea/concesiunea/folosinţa solicitantului şi/sau a autorităţilor deliberative ale acestuia;
    c) că am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) că am respectat prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor“, cu modificările şi completările ulterioare, pentru lucrările solicitate la finanţare care se supun prevederilor acestui ordin, dacă este cazul;
    e) că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice;
    f) clădirea publică pe care se implementează proiectul nu este afectată de sarcini în favoarea unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, în sensul prevăzut în cadrul legal referitor la ajutorul de stat; clădirea publică pe care se implementează proiectul nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică.


┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│AFM │Beneficiar │
│(personal de │prin reprezentant legal, │
│specialitate) │.............................................│
│.........................│ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 4

    la Contractul de finanţare nr. .....
    Cerere de avans
    Solicitant ....................
    Sediul ........................
    C.U.I. .........................
    Cont nr. ......................,
    deschis la .......................
    Nr. de înregistrare la AFM ................
    Aprobat
    Preşedinte AFM,
    .........................................


    Către Administraţia Fondului pentru Mediu
    CERERE DE AVANS
    În baza Contractului de finanţare nr. ........... din ......./....../.........., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de avans, pentru suma de ......... lei, reprezentând ........% din finanţarea în valoare de .............. lei.
    Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate până la data notei de stingere a avansului (justificare a avansului).
    Prezenta cerere de avans este însoţită şi de documentele justificative conform prevederilor contractuale.
    Situaţia acordării avansului:

┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │Suma │ │ │ │
│ │ │ │solicitată │ │Suma │ │
│ │ │Suma │prin │ │totală │Suma │
│ │Suma maximă │solicitată │prezenta │Suma │trasă │rămasă de │
│Suma totală │ce poate fi │prin │cerere, │aprobată│din │tras din │
│aprobată │acordată ca │prezenta │reprezentând│prin │avans, │finanţarea│
│conform │avans - 30% │cerere, │avans │prezenta│inclusiv│ce poate │
│contractului│din valoarea│reprezentând│(procent din│cerere │suma │fi │
│de finanţare│contractului│avans │suma rămasă │de avans│aprobată│acordată │
│ │de finanţare│(lei) │de tras din │(lei)* │prin │ca avans │
│ │ │ │finanţarea │ │prezenta│(2 – 5)* │
│ │ │ │aprobată - │ │cerere* │ │
│ │ │ │%) │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴──────────┘

    * Se va completa de personalul AFM.

    Subsemnatul, ............., declar pe propria răspundere următoarele:
    a) că nu am înstrăinat sau grevat cu sarcini terenul şi clădirea/clădirile aferente investiţiei din cadrul proiectului/obiectivului;
    b) că imobilul care face obiectul investiţiei se află în proprietatea publică/administrarea/concesiunea/folosinţa solicitantului şi/sau a autorităţilor deliberative ale acestuia;
    c) că am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) că am respectat prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor“, cu modificările şi completările ulterioare, pentru lucrările solicitate la finanţare care se supun prevederilor acestui ordin, dacă este cazul;
    e) că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice;
    f) că nu mă aflu sub incidenţa prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) clădirea publică pe care se implementează proiectul nu este afectată de sarcini în favoarea unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, în sensul prevăzut în cadrul legal referitor la ajutorul de stat; clădirea publică pe care se implementează proiectul nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică.


┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│AFM │Beneficiar │
│(personal de │prin reprezentant legal, │
│specialitate) │.............................................│
│.........................│ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 5

    la Contractul de finanţare nr. .........
    Notă de stingere avans
    Nr. ........../............
    Solicitant .......................
    Sediul ..........................
    C.U.I. ...........................
    Cont nr. ......................,
    deschis la .........................
    Nr. de înregistrare la AFM ............
    Aprobat
    Preşedinte AFM,
    .................................


    Către Administraţia Fondului pentru Mediu
    NOTĂ DE STINGERE AVANS
    În baza Contractului de finanţare nr. ........ din ..../..../........... şi a cererii de avans depuse în ............, vă transmitem documentele justificative, conform prevederilor contractuale, pentru suma de ............. lei, reprezentând ........% din finanţarea în valoare de ...... lei. Această sumă a fost utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate până la data prezentei note.
    În eventualitatea în care se constată că documentele justificative transmise prin prezenta notă nu sunt complete sau conforme, mă oblig să fac demersurile necesare pentru completarea dosarului de stingere a avansului în termen de 7 zile de la notificarea AFM.
    În cazul în care nu transmit AFM întreaga documentaţie justificativă ori AFM constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contract pentru acordarea şi stingerea integrală a avansului, mă oblig la restituirea avansului acordat, cu dobânzile şi penalităţile calculate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Situaţia avansului acordat:

┌────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│Valoarea │ │Valoarea │Valoarea │ │
│maximă care │ │avansului │avansului │ │
│poate fi │ │acordat, │acordat │Valoarea │
│acordată cu │ │pentru care │justificată │rămasă de │
│titlu de │Valoarea │nu au fost │prin │justificat│
│avans │avansului│prezentate │documente │din │
│(30% din │acordat │documente │justificative│avansul │
│valoarea │ │justificative│ataşate la │acordat │
│contractului│ │până la data │prezenta notă│5 = 3 – 4 │
│de │ │prezentei │de stingere │ │
│finanţare) │ │note │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
└────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┘


    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta notă şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│AFM │Beneficiar │
│(personal de │prin reprezentant legal, │
│specialitate) │.............................................│
│.........................│ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 6

    la Contractul de finanţare nr. .........
    Raport de finalizare
    Nr. de înregistrare la AFM ...............
    RAPORT DE FINALIZARE
    Denumirea beneficiarului: ..............
    Denumirea completă: ....................
    Adresa: ..................................
    Tel./Fax/E-mail: ........................
    A. Date generale ale obiectivului (În cazul în care sunt realizate mai multe obiective, informaţiile prevăzute la lit. A, B şi C vor fi completate pentru fiecare obiectiv în parte.):
    Titlul proiectului: .....................
    Durata proiectului (nr. luni): ................
    Data semnării contractului de finanţare: ..............
    Valoarea contractului de finanţare: ...........
    Data începerii proiectului: ...........
    Data finalizării proiectului: .................

┌────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────────┬─────────┐
│ │Nr. │ │ │Valoarea │ │ │
│ │cererii │ │ │finanţată│Valoarea │ │
│ │de │Nr. şi │ │(AFM) │contribuţiei│Nr. şi │
│Nr. │decontare│data │Valoarea│(cerere │financiare │data │
│crt.│/ notei │facturii│facturii│decontare│şi │ordinului│
│ │de │ │ │şi cerere│cheltuielile│de plată │
│ │stingere │ │ │avans) │neeligibile │ │
│ │avans │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
└────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────┘


    B. Rezultatele proiectului
    - reducerea consumului de energie primară
    (Se va calcula diferenţa dintre consumul de energie primară evidenţiat în auditul energetic iniţial - efectuat în perioada postimplementare - şi consumul înregistrat în raportul de implementare efectuat după implementarea proiectului.)

    – reducerea anuală estimată a cantităţii de gaze cu efect de seră (echivalent tone de CO_2)
    (Se va calcula ca sumă a reducerilor de CO_2 obţinută prin implementarea proiectului şi este cea prevăzută în raportul de implementare.)


    C. Analiza postimplementare
    C1. Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele implementării proiectului (Dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele implementării proiectului.)
    Factori care au determinat întârzieri în derularea activităţilor proiectului:
    ....................................................

    Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului:
    ....................................................

    Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului:
    ....................................................

    Factori care au influenţat pozitiv proiectul:
    ....................................................


    C. Acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activităţi de promovare, materiale promoţionale, prezentări în pagini web etc.)
    ....................................................


    Reprezentantul legal autorizat:
    Numele şi prenumele reprezentantului legal al societăţii/organizaţiei: .................
    Funcţia: .......................
    Semnătura: .....................

    Coordonatorul proiectului:
    Numele şi prenumele: ..................
    Funcţia: .................
    Semnătura: ..................


    ANEXA 3

    la ghid
    Raport anual de monitorizare
    Nr. înregistrare: .........../.........
    RAPORT ANUAL DE MONITORIZARE
    a Programului privind creşterea eficienţei energetice
    şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice
    Nr. raport de monitorizare: ...............
    Perioada supusă raportării: ...............
    A. Date de identificare
    Denumirea proiectului finanţat: .....................
    Beneficiar: ..................................
    Adresa beneficiarului: ...............................
    Reprezentantul legal: ..................................
    Tel./Fax/E-mail: ......................
    Locaţii/Obiective de implementare:
    ..................................
    ..................................


    B. Date generale ale proiectului
    Data semnării contractului de finanţare: .............
    Nr. contract AFM: ......................
    Data începerii proiectului: ................
    Data finalizării proiectului: ................

    C. Centralizator cheltuieli eligibile decontate de AFM în cadrul proiectului:

┌────┬───────┬──────┬───────────┬───┬───────────┐
│Nr. │Factura│Decont│Contribuţia│Nr.│Valoare │
│crt.│fiscală│AFM │financiară │OP │neeligibilă│
│ │nr. │ │ │ │ │
└────┴───────┴──────┴───────────┴───┴───────────┘


    D. Rezultatele proiectului exprimate prin indicatorul de performanţă prevăzut la art. 2 alin. (3) din ghid:
    a) energia consumată în perioada supusă raportării (kWh);
    b) reducerea consumului de energie anual, obţinut în urma implementării obiectivelor.
    NOTĂ:
    Se va calcula diferenţa dintre consumul de energie primară evidenţiat în auditul energetic iniţial - efectuat în perioada postimplementare - şi consumul înregistrat în perioada supusă prezentului raport.


    E. Analiza postimplementare
    1. Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele implementării proiectului (Dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele implementării proiectului.):
    ....................................................

    2. Factori care au determinat întârzieri în implementarea proiectului:
    ....................................................
    ....................................................

    3. Factori care au influenţat pozitiv implementarea proiectului:
    ....................................................
    ....................................................

    4. Observaţii:
    ....................................................


    F. Alte documente care vor fi anexate raportării anuale:
    1. fişa tehnică a echipamentelor finanţate;
    2. certificatele de calitate şi garanţie emise de producător pentru echipamentele finanţate (copie „conform cu originalul“);
    3. procesul-verbal de punere în funcţiune (copie „conform cu originalul“);
    4. se vor menţiona perioadele de disponibilitate a echipamentelor finanţate, respectiv perioadele de indisponibilitate (cu motivarea cauzelor: defecţiuni, intervenţii tehnice etc.);
    5. balanţa mijloacelor fixe şi lista de inventar, care să cuprindă componentele obiectivului finanţat de AFM, cu marcarea acestora pe text;
    6. declaraţie pe propria răspundere autentificată notarial, din care să rezulte faptul că UAT/subdiviziunea administrativ-teritorială nu este implicată în operaţiuni ce au ca obiect înstrăinarea, gajarea sau ipotecarea activelor din patrimoniul propriu legate de proiect. Se vor menţiona în declaraţie titlul proiectului şi nr. contractului de finanţare încheiat cu AFM.
    De asemenea, se va specifica în declaraţie faptul că reprezentantul legal, în calitate de persoană declarantă, răspunde pentru corectitudinea şi integritatea informaţiilor cuprinse în raportul de monitorizare înaintat către AFM;

    7. fotografii recente cu echipamentele finanţate, în locaţia de implementare.

    Reprezentantul legal al beneficiarului:
    Numele şi prenumele: ................
    Semnătura: ...........................
    Data: ...............................


    ANEXA 4

    la ghid
    FACTORI DE CONVERSIE
    Factori de conversie pentru calculul energiei primare
    (sursa - SR EN ISO 52000-1)
    Tabel 1. Factori de conversie din energie finală în energie primară

┌──────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Combustibil/ │Factor conversie energie primară │
│Sursa de ├───────────────┬─────────────┬───────┤
│energie │Neregenerabilă,│Regenerabilă,│Totală,│
│ │f_Pnren │f_Pren │f_Ptot │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│Lignit* │1,30 │0,00 │1,30 │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│Huilă* │1,20 │0,00 │1,20 │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│Păcură* │1,10 │0,00 │1,10 │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│Gaz natural* │1,17 │0,00 │1,17 │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│Deşeuri** │0,05 │1,00 │1,05 │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│Lemne de foc │ │ │ │
│(fără │1,20 │0,00 │1,20 │
│certificare de│ │ │ │
│biomasă) │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│Biomasă - │0,18 │0,90 │1,08 │
│lemne de foc**│ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│Biomasă - │ │ │ │
│brichete/ │0,28 │0,80 │1,08 │
│pelete** │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│Biogaz │0,40 │1,00 │1,40 │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│Biocombustibil│0,50 │1,00 │1,50 │
│lichid │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│Termoficare │ │ │ │
│(cogenerare la│0,92 │0,00 │0,92 │
│distanţă***) │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│Energie │ │ │ │
│termică │ │ │ │
│produsă cu │0,00 │1,00 │1,00 │
│panouri solare│ │ │ │
│termice │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│Energie │ │ │ │
│termică a │ │ │ │
│mediului │ │ │ │
│(aerotermală, │ │ │ │
│geotermală, │0,00 │1,00 │1,00 │
│hidrotermală) │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│încălzire sau │ │ │ │
│răcire (free │ │ │ │
│cooling) │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│Energie │ │ │ │
│electrică │ │ │ │
│consumată din │ │ │ │
│SEN (de │ │ │ │
│exemplu, │2,00 │0,50 │2,50 │
│pentru │ │ │ │
│iluminat, │ │ │ │
│pompe de │ │ │ │
│căldură, │ │ │ │
│chillere etc.)│ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│Energie │ │ │ │
│electrică │ │ │ │
│produsă cu │ │ │ │
│panouri │ │ │ │
│fotovoltaice/ │ │ │ │
│centrale │0,00 │1,00 │1,00 │
│eoliene │ │ │ │
│on-site/ │ │ │ │
│nearby şi │ │ │ │
│consumată │ │ │ │
│direct de │ │ │ │
│obiectiv │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│Energie │ │ │ │
│electrică │ │ │ │
│produsă cu │ │ │ │
│panouri │ │ │ │
│fotovoltaice/ │ │ │ │
│centrale │2,00 │0,50 │2,50 │
│eoliene │ │ │ │
│on-site/ │ │ │ │
│nearby şi │ │ │ │
│exportată în │ │ │ │
│SEN │ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴─────────────┴───────┘

    * Se consideră puterea calorifică inferioară a combustibilului.
    ** Deşeuri/Biomasă ca produse certificate.
    *** Pentru unităţile individuale de cogenerare (on-site sau în apropiere) se ţine cont de factorii de alocare a energiei primare consumate pentru generarea de căldură şi, respectiv, pentru generarea de energie electrică şi de randamentele de generare de căldură şi, respectiv, energie electrică; în final se utilizează factorii de conversie (f_Pnren şi f_Pren) corespunzători combustibilului utilizat de către unitatea/unităţile de cogenerare.
    Pentru o perioadă determinată de timp (an, lună, săptămână), energia finală consumată de o clădire prin utilizarea unei anumite energii de tip Q_f, i este dată de relaţia următoare: Q_f, i – Q_f, h, i + Q_f, v, i + Q_f, c, i + Q_f, w, i + Q_f, L, I [kWh/a],
    unde termenii reprezintă energia finală consumată pentru: încălzire Q_f, h, i, ventilare Q_f, v, i, răcire Q_f, c, i, preparare apă caldă de consum Q_f, w, i şi iluminat Q_f, L, I, valori calculate conform ghidului.

    Energia primară se calculează, pe acelaşi interval de timp, pornind de la valoarea energiei consumate, astfel: E_P = Σ_i(Q_f, i x ƒ_Ptot,i) – Σ_i(Q_ex, i x ƒ_Ptot, ex, i) [kWh/a],
    în care:
    Q_f, i - consumul de energie finală de tip i, în kWh/a;
    f_Ptot, i - factorul de conversie din energie finală în energie primară, având valori tabelate pentru fiecare tip de energie utilizată (termică, electrică, respectiv regenerabilă), conform tabelului 1 (f_Ptot, i = f_Pnren, i + f_Pren, i);
    Q_ex, i - energia finală produsă la nivelul clădirii şi exportată, în kWh/a;
    f_Ptot, ex, i - factorul de conversie din energie finală de tip i produsă şi exportată în energie primară, conform tabelului 1 (f_Ptot, ex, i = f_Pnren, ex, i + f_Pren, ex, i)


    Factorii de conversie în emisii de gaze cu efect de seră (CO_2 echivalent)
    Factorii de conversie în emisii echivalente de gaze cu efect de seră se exprimă în kg CO_2/kWh. Pentru determinarea emisiilor echivalente de CO_2, factorii de conversie sunt prevăzuţi în tabelul 2.

    Tabel 2. Factori de conversie a energiei primare în emisii echivalente de CO_2

┌────────────────────────────┬─────────┐
│ │Factor de│
│Combustibil/Sursa de energie│conversie│
│ │f_CO2 [kg│
│ │CO_2/kWh]│
├────────────────────────────┼─────────┤
│Lignit* │0,334 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Huilă* │0,341 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Păcură* │0,279 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Gaz natural* │0,205 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│GNL (gaz natural lichefiat)*│0,205 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│GPL* │0,230 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Energie electrică din SEN │ │
│(utilizată de clădire) sau │0,265 │
│exportată în SEN │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Termoficare (cogenerare la │0,220 │
│distanţă***) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Lemne de foc (fără │0,390 │
│certificare de biomasă) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Biomasă - lemne de foc** │0,019 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │Factor de│
│Combustibil/Sursa de energie│conversie│
│regenerabilă │f_CO2 [kg│
│ │CO_2/kWh]│
├────────────────────────────┼─────────┤
│Biomasă - deşeuri lemnoase, │0,016 │
│rumeguş** │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Biomasă - brichete/peleţi** │0,039 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Biomasă - deşeuri agricole**│0,016 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Biogaz │0,000 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Energie solară │0,000 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Energie eoliană │0,000 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Energie geotermală, │0,000 │
│aerotermală, acvatermală │ │
└────────────────────────────┴─────────┘

    * Se consideră puterea calorifică inferioară a combustibilului.
    ** Deşeuri/Biomasă ca produse certificate.
    *** Pentru unităţile individuale de cogenerare (on-site sau în apropiere) se ţine cont de factorii de alocare a energiei primare consumate pentru generarea de căldură şi, respectiv, pentru generarea de energie electrică şi de randamentele de generare de căldură şi, respectiv, energie electrică; în final se utilizează factorii de conversie (f_Pnren şi f_Pren) corespunzători combustibilului utilizat de către unitatea/unităţile de cogenerare.
    În ceea ce priveşte emisiile echivalente de CO_2 aferente pierderilor de agent frigorific din instalaţiile de răcire/climatizare, ratele medii de pierderi de refrigerent şi factorii de conversie sunt prezentaţi în tabelele 3 şi 4.

    Tabel 3. Pierderi anuale de agent frigorific

┌──────────────┬───────────┬───────────┐
│ │Capacitatea│Rata anuală│
│ │de │medie de │
│Tipul │încărcare │pierderi de│
│echipamentului│cu │refrigerant│
│ │refrigerant│[%] │
│ │[kg] │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│Răcire │ │ │
│domestică cu │0,05-0,5 │0,3 │
│R134a │ │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│Sisteme pentru│50-2.000 │18,0 │
│supermarket │ │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│Unităţi mici │0,5-100 │3,0 │
│de AC │ │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│Unităţi medii │0,5-100 │6,0 │
│de AC │ │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│Chillere │10-2.000 │3,0 │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│Pompe de │0,5-100 │6,0 │
│căldură │ │ │
└──────────────┴───────────┴───────────┘


    Tabel 4. Factorul de conversie în emisii echivalente CO_2, asociat agenţilor frigorifici

┌───────────────┬──────────────────────┐
│ │Factor de conversie în│
│Tipul │emisii echivalente de │
│refrigerentului│CO_2, f_CO_2,_r │
│ │[kg CO_2/kg │
│ │refrigerent pierdut] │
├───────────────┼──────────────────────┤
│CO_2 │1,000 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│R134a │1,300 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│R152a │140,0 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│R407A │1,770 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│R407C │1,526 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│R410A │1,725 │
└───────────────┴──────────────────────┘

    Emisiile echivalente totale de CO_2 se calculează cunoscând energia primară şi utilizând factorii de conversie corespunzători (tabele 3 şi 4): E_CO2 = Σ_i(E_p, i x ƒ_CO2, i) + Σ_j(CR_j x RP_j x ƒ_ref, CO2, j) – Σ_i(E_ex, i x ƒ_CO2, ex, i),
    unde
    E_p, i - consumul de energie primară utilizând energia tip i (separat pe tipuri de vectori energetici - termic/electric), în kWh/a;
    f_CO2, _i - factorul de conversie în emisii echivalente CO_2, stabilit conform tabelului 2;
    E_ex, i - energia primară aferentă energiei finale produse la nivelul clădirii şi exportată, kWh/a;
    f_CO2,_ ex, i - factorul de conversie în emisii echivalente CO_2 pentru energia primară exportată tip i;
    CR_j - capacitatea de încărcare cu refrigerent a echipamentelor de răcire tip j, în kg;
    RP_j - rata anuală de pierderi de refrigerent, în %;
    f_ref, CO2, j - factor de conversie în emisii echivalente de CO_2, în kg CO_2/kg refrigerent pierdut.


    NOTĂ:
    Factorii de conversie şi formulele de calcul prevăzute în prezenta anexă se vor utiliza de solicitanţi/beneficiari la elaborarea documentaţiilor care se transmit AFM potrivit prevederilor ghidului de finanţare.
    În cazul modificării anexei II.1.H „Energia primară şi factorul de emisie CO_2 atribuit energiei primare“ din partea a II-a la „Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor“, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007, cu modificările şi completările ulterioare, noile reglementări se vor utiliza de solicitanţi/beneficiari, indiferent de etapa de derulare a proiectului în care se află.    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016