Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.627 din 30 iulie 2018  pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.627 din 30 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 663 din 31 iulie 2018
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^2. subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 974 din 7 decembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) împuternicit - persoană fizică autorizată să efectueze, în numele investitorului, operaţiuni de deschidere de cont de subscriere, de depunere/retragere de numerar în/din contul de subscriere, de subscriere de titluri de stat destinate populaţiei, de virare de sume într-un cont bancar, să solicite şi să ridice extrase ale contului de subscriere, în baza unei procuri legalizate la notar, conform anexei nr. 1, şi a prezentării documentelor necesare, şi anume: buletinul de identitate/cartea de identitate al/a împuternicitului legal, în original, în vederea verificării, şi în copie, care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului, şi buletinul de identitate/cartea de identitate al/a investitorului, în copie, care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului şi specimenul de semnătură al investitorului, în original, autentificat de un notar public, care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului; specimenul de semnătură al investitorului nu se va mai solicita în situaţia în care contul de subscriere este deschis deja de către investitor."

    2. La articolul 1, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) cont de subscriere - cont deschis pe numele investitorului în care vor fi depuse fondurile în numerar, transfer bancar sau prin transfer dintr-un cont de subscriere alimentat cu sume reprezentând plăţi de dobânzi şi/sau valoare nominală, în vederea subscrierii de titluri de stat, şi în care investitorului i se vor rambursa, la scadenţă, de către Ministerul Finanţelor Publice sumele reprezentând dobânzi şi valoarea nominală aferentă subscrierii. Un investitor poate deţine conturi de subscriere deschise la mai multe unităţi operative ale Trezoreriei Statului, la fiecare dintre acestea fiind deschis un singur cont de subscriere indiferent de numărul de emisiuni de titluri de stat, respectiv titluri de stat pe care le subscrie. Conturile de subscriere nu sunt purtătoare de dobânzi;"

    3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    În vederea realizării unei subscrieri de titluri de stat în cadrul unei emisiuni, investitorul sau persoana împuternicită de acesta se prezintă la orice sediu al unităţii operative/punct de încasare al Trezoreriei Statului pentru deschiderea unui cont de subscriere."

    4. Articolele 7 şi 8 se abrogă.
    5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiaşi emisiuni, cu condiţia încadrării în plafonul valoric al subscrierilor pe investitor, care este specificat în prospectul emisiunii respective. În situaţia depăşirii plafonului stabilit prin prospect, emitentul, la sfârşitul perioadei de subscriere, va anula subscrierea/subscrierile astfel încât suma totala subscrisă să nu depăşească plafonul stabilit prin prospect. Anularea unei subscrieri se va face în totalitate. Emitentul, din toate subscrierile unui investitor, va anula subscrierea/ subscrierile, indiferent de ordinea în care au fost realizate, astfel încât suma rămasă subscrisă să fie cât mai apropiată sau egală cu plafonul stabilit prin prospect. Unităţile operative ale Trezoreriei Statului vor notifica investitorul cu privire la subscrierile anulate şi vor vira sumele de bani aferente acestor subscrieri anulate în conturile de subscriere din care operaţiunile au fost iniţiate. Costurile implicate de notificarea investitorului vor fi reţinute din sumele rambursate de unităţile operative ale Trezoreriei Statului în contul de subscriere al acestuia. Aplicarea acestor prevederi poate fi ilustrată prin exemple:
    Exemplu 1: Un investitor realizează 3 subscrieri distincte în valoare de 50.000 lei, 70.000 lei şi 50.000 lei, în cadrul unei emisiuni cu plafon individual maxim de 100.000 lei. La sfârşitul perioadei de subscriere emitentul va anula subscrierea în valoare de 70.000 lei.
    Exemplu 2: Un investitor realizează 5 subscrieri distincte în valoare de 20.000 lei, 15.000 lei, 10.000 lei, 35.000 lei şi 25.000 lei, în cadrul unei emisiuni cu plafon individual maxim de 100.000 lei. La sfârşitul perioadei de subscriere se constată că a subscris în total 105.000 lei, depăşind plafonul cu 5.000 lei. În această situaţie se anulează subscrierea astfel încât suma subscrisă totală rămasă să fie egală sau cât mai apropiată, dar mai mică de plafonul de 100.000 lei. Astfel este anulată subscrierea de 10.000 lei, valoarea rămasă subscrisă fiind de 95.000 lei.
    (2) Investitorul/împuternicitul acestuia în acest scop prin procură legalizată la notar are posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea, până în ultima zi a perioadei de subscriere, a unei cereri de anulare a subscrierii la care se anexează formularul de subscriere în original şi procura notarială în original, la sediul unităţii unde a efectuat subscrierea, conform modelului din anexa nr. 6, urmând ca sumele să fie returnate în contul de subscriere în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. După încheierea perioadei de subscriere, subscrierile sunt irevocabile şi nu mai pot fi anulate de către investitor/ împuternicit."

    6. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care investitorul revocă procura prevăzută la alin. (1), acesta are obligaţia să completeze şi să depună personal declaraţia de revocare prevăzută în anexa nr. 5 la o unitate operativă a Trezoreriei Statului, însoţită de declaraţia notarială de revocare a procurii, în original."

    7. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care contul de subscriere a fost deschis de către investitor, împuternicitul va prezenta doar procura prevăzută în anexa nr. 1, fără a fi necesar specimenul de semnătură."

    8. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Dacă într-un termen de 90 de zile de la data deschiderii contului de subscriere nu există nicio operaţiune de alimentare a acestuia, iar soldul contului este zero, contul de subscriere este închis de către unitatea operativă a Trezoreriei Statului la care acesta este deschis, fără nicio notificare prealabilă transmisă titularului contului."

    9. La articolul 13, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) viramente reprezentând dobânzi şi valori nominale încasate din emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei către un alt cont de subscriere aparţinând aceleiaşi persoane. Viramentul va fi efectuat în termen de maximum 3 zile lucrătoare în conformitate cu cadrul legal în vigoare la momentul transferului."

    10. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Operaţiunile prevăzute la art. 13 lit. a)-d) şi lit. f) se realizează fără plata vreunui comision de către investitor. În situaţia în care investitorul solicită transferul de fonduri din contul de subscriere către un cont bancar, operaţiunea se va realiza cu plata comisioanelor în vigoare percepute la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi către Transfond dacă este cazul."

    11. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta anexă."

    12. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    13. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    14. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 30 iulie 2018.
    Nr. 2.627.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la anexă)
    PROCURĂ
    Subsemnatul/Subsemnata, ..........................., cu domiciliul în ...................., posesor/posesoare al/a CI/BI seria ......... nr. ........, valabil(ă) până la data de ............................, emis(ă) de ..............................., CNP ..............................., în calitate de mandant(ă), împuternicesc pe .........................................., domiciliat(ă) în ..........................., posesor/posesoare al/a CI/BI seria ....... nr. ............., emis(ă) de ............, CNP ........................, în calitate de mandatar/mandatară, ca, în numele meu şi pentru mine, să mă reprezinte cu depline puteri în relaţia cu unităţile operative ale Trezoreriei Statului în scopul subscrierii de titluri de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului.
    În acest scop, mandatarul/mandatara meu/mea este împuternicit(ă) ca, în numele meu şi pentru mine, să efectueze următoarele operaţiuni: deschidere cont de subscriere şi/sau alimentare cont de subscriere şi/sau subscriere în cadrul emisiunii cod ......................., aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice de aprobare a prospectului nr. ............ din data de ............., pentru un volum de ................. lei şi/sau retragere de numerar din contul de subscriere şi/sau virament bancar către contul bancar al mandantului, în calitate de investitor, nr. ..............., deschis la ................., şi/sau să solicite şi să ridice extrase ale contului de subscriere, putând semna, în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.
    Acest mandat este gratuit, netransmisibil şi are o valabilitate de ……… sau este valabil până la data de ..... sau până la revocarea sa expresă notificată mandatarului/mandatarei.
    Tehnoredactată şi autentificată la Biroul Notarului Public ...................., în trei exemplare, din care s-au eliberat părţii ............. exemplare.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la anexă)
    Nr. înregistrare: ...................
    Trezorerie ...........................
    Data: ...................................
    FORMULAR
    de subscriere în cadrul emisiunii de titluri de stat cod ..................... emise de Ministerul Finanţelor Publice în cadrul Programului Tezaur
    Încheiat între:
    Ministerul Finanţelor Publice, denumit în cele ce urmează Emitent,
    şi
    Subsemnatul
    Numele şi prenumele ......................, posesor al BI/CI seria ............ nr. ............., emis(ă) de .............. la data de ......................, CNP ........................................., locul naşterii ..............................................., data naşterii ...................., domiciliat în localitatea ...................., str. ........................... nr....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ...., judeţul ...................., cod poştal ............, telefon ..................., adresa de e-mail ................

    Reprezentat prin:
    Împuternicit legal: doamna/domnul*)
    *) În cazul subscrierii prin împuternicit legal, formularul de subscriere va fi însoţit de documentul de identitate (carte de identitate) al împuternicitului (în original pentru verificare şi o copie a acesteia/acestuia) şi specimen de semnătură al investitorului, autentificat de un notar public, precum şi procura (în original), autentificată de un notar public, prin care se autorizează împuternicitul să acţioneze în numele persoanei fizice rezidente, având menţionată expres posibilitatea de a subscrie titluri de stat şi volumul în cadrul unei emisiuni în cadrul Programului Tezaur.

    Numele şi prenumele ......................, posesor al BI/CI seria ...... nr. ..........., emis(ă) de .................. la data de ..............., CNP ............................, locul naşterii ...................., data naşterii ........................., domiciliat în localitatea ........................................, str. ........................................ nr....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ...., judeţul ...................., cod poştal ............, telefon ............, adresă de e-mail ................., în baza Procurii nr. ..................................... din data de .................................................., anexată.

    Adresa de corespondenţă a subscriitorului (dacă este diferită faţă de adresa de domiciliu), denumit în cele ce urmează Investitor.
    Prin semnarea acestui formular de subscriere, declar că sunt de acord să cumpăr un număr de ......... titluri de stat (minimum un titlu de stat), cu valoarea nominală de 1 RON fiecare, emise de către emitent la dobânda de ..........%, dobândă plătibilă anual, la preţul de emisiune aferent unui titlu de stat de 100% din valoarea nominală, în termenii şi condiţiile prevăzute în prospect şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. ......................... .
    Suma subscrisă ......................... lei.
    Prin această subscriere de titluri de stat declar că am luat cunoştinţă, am înţeles şi am acceptat condiţiile prospectului.
    Orice subscriere efectuată în cadrul ofertei este irevocabilă după închiderea perioadei de subscriere.
    Subscrierea este considerată validă numai dacă sunt depuse toate documentele solicitate în prospect şi se face dovada plăţii, conform prevederilor prospectului.
    Încheiat astăzi, ..........................., în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte: unul pentru Investitor şi unul pentru Emitent.
    Nume şi prenume
    reprezentant Emitent
    Nume şi prenume Investitor/
    Împuternicit

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Semnătura şi ştampila │Semnătura │
└──────────────────────────┴───────────┘    DECLARAŢII
    Declar că am luat la cunoştinţă, am înţeles şi am acceptat termenii şi condiţiile publice de vânzare de titluri de stat după cum sunt descrise în prospect, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. ................................................................. .
    Subsemnatul declar prin prezentul că am capacitatea legală, precum şi resursele necesare de a cumpăra titluri de stat subscrise prin prezentul formular de subscriere. Nu am cunoştinţă despre niciun fapt sau acţiune a unei terţe părţi care ar putea afecta sau limita această capacitate.
    Prezenta declaraţie va produce efecte juridice doar în cazul investitorilor care subscriu în oferta de vânzare de titluri de stat emise de Emitent, în conformitate cu prevederile prospectului.
    Prezentul formular nu are o valoare monetară, ci doar o valoare juridică în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice. Acest document nu reprezintă o valoare mobiliară, prin transferul sau tranzacţionarea acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise.
    În situaţia depăşirii plafonului stabilit prin prospect, la sfârşitul perioadei de subscriere, se va/vor anula subscrierea/subscrierile astfel încât suma totală subscrisă să nu depăşească plafonul stabilit prin prospectul de emisiune. Unitatea operativă a Trezoreriei Statului va vira suma de bani aferentă acestor subscrieri anulate în contul de subscriere din care operaţiunile au fost iniţiate.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 6 la anexă)
    CERERE DE ANULARE A SUBSCRIERII*)
    *) Cererea de anulare a subscrierii de către investitor se întocmeşte în două exemplare.
    Subsemnatul
    Numele şi prenumele ....................., posesor al BI/CI seria ...... nr. ............., emis(ă) de ..................... la data de .................., CNP ..........................., locul naşterii ........................, data naşterii ...................., domiciliat(ă) în localitatea ..............................................., str. ........................................... nr. ......, bl. ........., sc. ...... et. ......, ap. ......., judeţul ........................, cod poştal ............................, telefon ..........................., adresa de e-mail ...........................

    Reprezentat prin:
    Împuternicit legal: doamna/domnul
    Numele şi prenumele ..............................., posesor al BI/CI seria ..... nr. ............, emis(ă) de .............. la data de ....................., CNP ......................, locul naşterii ............................, data naşterii ................., domiciliat(ă) în localitatea ................................................., str. ............................................ nr. ....., bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ......., judeţul ......................................, cod poştal .........................., telefon ..................., adresa de e-mail ........................., în baza Procurii nr. .......................... din data de .................., anexată,

    solicit anularea formularului de subscriere nr. ………………. din data de ……….. din cadrul emisiunii de titluri de stat cod …………….
    Valoarea subscrierii îmi va fi returnată în contul de subscriere deschis la unitatea operativă a Trezoreriei Statului unde am efectuat operaţiunea de subscriere.
    Semnătură
    ....................
    Data
    ....................

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice