Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.626 din 30 iulie 2018  pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.626 din 30 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 667 din 31 iulie 2018
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (2^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al pct. 4.1. a), b).1^2 subpct. 8 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice şi ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emit următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A., în cadrul Programului Tezaur, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 13 iunie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "k) perioada de dobândă - perioada calendaristică de un an care începe la, şi inclusiv, data de emisiune şi se încheie la, dar excluzând, aceeaşi dată calendaristică a anului următor şi fiecare perioadă succesivă următoare de un an calendaristic până la, dar excluzând, data scadenţei. Dobânda este plătibilă anual."
    2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ART. 6
    Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiaşi emisiuni, cu condiţia încadrării în plafonul valoric al subscrierilor pentru un investitor, care este specificat în prospectul emisiunii respective. Subscrierile prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua C.N. «Poşta Română» - S.A. se realizează numai prin numerar sau ordin de plată."
    3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ART. 9
    Operaţiunea de subscriere în cadrul unei emisiuni se realizează prin semnarea de către investitor sau împuternicit, după caz, a formularului de subscriere, în două exemplare originale, un formular rămânând la investitor şi unul la subunitatea poştală din reţeaua C.N. «Poşta Română» - S.A. Prin excepţie de la modelul de formular de subscriere pretipărit prevăzut în anexa nr. 2, C.N. «Poşta Română» - S.A. poate opera modificările corespunzătoare în ceea ce priveşte informaţiile completate de investitor/împuternicit (cu excepţia CNP, număr de titluri de stat şi sumă subscrisă), certificând prin semnătură şi ştampilă aceste modificări, în prezenţa şi cu acordul scris al investitorului/împuternicitului. După încheierea perioadei de subscriere, subscrierile sunt irevocabile şi nu mai pot fi anulate."
    4. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

    "(5) În situaţia în care investitorul doreşte să îşi retragă subscrierea, investitorul sau persoana împuternicită a acestuia se prezintă la subunitatea poştală din reţeaua C.N. «Poşta Română» - S.A. unde s-a efectuat subscrierea, atestă calitatea sa de investitor sau de persoană împuternicită a acestuia în acest scop prin procură notarială, conform prevederilor art. 15, şi depune formularul de anulare a subscrierii de către investitor, prevăzut în anexa nr. 4, la care anexează formularul(ele) de subscriere semnat(e) şi ştampilat(e) de angajatul subunităţii poştale a C.N. «Poşta Română» - S.A., împreună cu chitanţa(ele) 14-4-1 emisă(e) la subscriere. Termenul-limită de depunere a formularului de anulare a subscrierii de către investitor este cu două zile lucrătoare mai devreme decât ultima zi a perioadei de subscriere. În cazul subscrierii de către un investitor prin intermediul unui împuternicit, procura notarială trebuie să îi confere dreptul împuternicitului de a încasa valoarea nominală a titlului(rilor) subscris(e). În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii formularului de anulare a subscrierii de către investitor, C.N. «Poşta Română» - S.A. asigură la sediul subunităţii poştale unde a subscris plata valorii nominale a titlului(rilor) subscris(e) şi retras(e)."
    5. La articolul 12, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "a) registrul investitorilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, se transmite la termenul prevăzut la art. 3 alin. (2^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind termenul de virare a sumelor subscrise, iar registrul investitorilor retraşi în perioada de subscriere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8a, în termen de 2 zile lucrătoare de la data depunerii formularului de anulare a subscrierii de către investitor;"
    6. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "(3) Din contul prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanţelor Publice va restitui eventualele sume virate eronat de către C.N. «Poşta Română» - S.A., la solicitarea scrisă a acesteia transmisă la data de încheiere a subscrierii, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Ministerul Finanţelor Publice virează sumele în contul comunicat de către C.N. «Poşta Română» - S.A. deschis la o instituţie de credit."
    7. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

    "(4) Din contul prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanţelor Publice va restitui sumele retrase ulterior de către investitori în perioada de subscriere, la solicitarea C.N. «Poşta Română» - S.A., în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea registrului investitorilor retraşi în perioada de subscriere. Ministerul Finanţelor Publice virează sumele subscrise în contul comunicat de către C.N. «Poşta Română» - S.A. deschis la o instituţie de credit."
    8. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    9. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    10. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    11. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8a, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.
    12. Anexa nr. 10 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

    ART. II
    Formularele de subscriere tipărite până la data emiterii prezentului ordin vor fi utilizate în continuare, salariaţii poştali operând modificările corespunzătoare, conform prezentului ordin, şi certificând prin semnătură şi ştampilă aceste modificări.

    ART. III
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
                    Petru Bogdan Cojocaru

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la anexă)
    PROCURĂ
    Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., cu domiciliul în .................., posesor/posesoare al/a CI/BI seria ......... nr. ................., valabil(ă) până la data de ........................., emis(ă) de ..................., CNP ................................., în calitate de mandant(ă), împuternicesc pe ....................................., domiciliat(ă) în .............................., posesor/posesoare al/a CI/BI seria ....... nr. ........., emis(ă) de ............, CNP ................................., în calitate de mandatar/mandatară ca, în numele meu şi pentru mine, să mă reprezinte cu depline puteri în relaţia cu subunităţile poştale din reţeaua C.N. „Poşta Română“ - S.A. în scopul subscrierii de titluri de stat destinate populaţiei vândute de către Ministerul Finanţelor Publice în cadrul Programului Tezaur prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua C.N. „Poşta Română“ - S.A.
    În acest scop, mandatarul/mandatara meu/mea este împuternicit(ă) ca, în numele meu şi pentru mine, să efectueze următoarele operaţiuni: subscriere în cadrul emisiunii cod ......................., aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice de aprobare a prospectului nr. ............ din data de ............., pentru un volum de ................. lei, şi/sau încasare a valorii nominale şi a dobânzii aferente, putând semna, în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.
    Acest mandat este gratuit, netransmisibil şi are o valabilitate de ......... sau este valabil până la data de .............. sau până la revocarea sa expresă notificată mandatarului/mandatarei.
    În baza prezentei procuri, mandatarul se poate prezenta doar la o singură subunitate poştală din reţeaua C.N. „Poşta Română“- S.A., pe care o va alege, pentru a desfăşura toate operaţiunile pe care le va face prin prezentul mandat.
    Tehnoredactată şi autentificată la Biroul Notarului Public ...................., în ....... exemplare, din care s-au eliberat părţii ............. exemplare.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la anexă)
    Nr. înregistrare ...............................
    C.N. „Poşta Română“ - S.A.
    OJP ................................................
    Subunitatea poştală .......................
    Data ...............................................
 (a se vedea imaginea asociată)
    FORMULAR
    de subscriere în cadrul emisiunii de titluri de stat cod ....... Ministerul Finanţelor Publice în cadrul Programului Tezaur
    Încheiat între:
    Ministerul Finanţelor Publice, denumit în cele ce urmează emitent, reprezentat prin C.N. „Poşta Română“ - S.A., în calitate de intermediar,
    şi
    Subsemnatul:
    Numele şi prenumele ........................, posesor al BI/CI seria ...... nr. .............., emis(ă) de .................. la data de ........., CNP .........................., locul naşterii ................................, data naşterii ...................., domiciliat în localitatea ........................................, str. ......................... nr. ...., bl....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................, cod poştal ................., telefon ................, adresa de e-mail .......................
    Reprezentat prin:
    Împuternicit legal: doamna/domnul*):
    *) În cazul subscrierii prin împuternicit legal, formularul de subscriere va fi însoţit de documentul de identitate (carte de identitate) al împuternicitului (în original pentru verificare şi o copie a acesteia/acestuia) şi specimen de semnătură al investitorului, autentificat de un notar public, precum şi procura (în original), autentificată de un notar public, prin care se autorizează împuternicitul să acţioneze în numele persoanei fizice rezidente, având menţionată expres posibilitatea de a subscrie titluri de stat prin reţeaua C.N. „Poşta Română“ - S.A. şi volumul în cadrul unei emisiuni în cadrul Programului Tezaur.
    Numele şi prenumele ........................, posesor al BI/CI seria ...... nr. .............., emis(ă) de .................. la data de ........., CNP .........................., locul naşterii ................................, data naşterii ...................., domiciliat în localitatea ........................................, str. ......................... nr. ...., bl....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................, cod poştal ................., telefon ................, adresa de e-mail ....................... în baza Procurii nr. ..................................... din data de ....................., anexată.
    Adresa de corespondenţă a subscriitorului (dacă este diferită faţă de adresa de domiciliu), denumit în cele ce urmează investitor: localitatea ................................................................................................., str. ................................................................... nr. .................., bl. ..............., sc. ........., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul .............................................................., cod poştal .............
    Prin semnarea acestui formular de subscriere declar că sunt de acord să cumpăr un număr de ................. titluri de stat (minimum un titlu de stat), cu valoarea nominală de 1 leu fiecare, emise de către emitent la dobânda de .................%, dobândă plătibilă anual, cu maturitatea de ......, la preţul de emisiune aferent unui titlu de stat de 100% din valoarea nominală, în termenii şi condiţiile prevăzute în prospect şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. ................................................. .
    Suma subscrisă ......................... lei.
    Prin această subscriere de titluri de stat declar că am luat cunoştinţă, am înţeles şi am acceptat condiţiile prospectului.
    Orice subscriere efectuată în cadrul ofertei este irevocabilă după închiderea perioadei de subscriere.
    Subscrierea este considerată validă numai dacă sunt depuse toate documentele solicitate în prospect şi se face dovada plăţii, conform prevederilor prospectului.
    Încheiat astăzi, ..........................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte: unul pentru investitor şi unul pentru intermediar.
    Chitanţa 14-4-1: seria ..............nr. ................... din data de ...............
    Numele şi prenumele emitentului
    Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat prin C.N. „Poşta Română“ - S.A., în calitate de intermediar
    ................................................
    OJP ...................................................................
    Subunitatea poştală ..............................
    Numele şi prenumele salariatului poştal .............
    Numele şi prenumele investitorului/ împuternicitului
    ..............................................

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Semnătura şi ştampila │Semnătura │
└──────────────────────────┴───────────┘


    DECLARAŢII
    Declar că am luat cunoştinţă, am înţeles şi am acceptat termenii şi condiţiile publice de vânzare de titluri de stat după cum sunt descrise în prospect, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. ................................................................... .
    Subsemnatul declar prin prezentul că am capacitatea legală, precum şi resursele necesare de a cumpăra titluri de stat subscrise prin prezentul formular de subscriere. Nu am cunoştinţă despre niciun fapt sau acţiune a unei terţe părţi care ar putea afecta sau limita această capacitate.
    Subsemnatul declar că, în cazul în care la sfârşitul perioadei de subscriere plafonul valoric al subscrierilor în reţeaua C.N. „Poşta Română“ - S.A. este depăşit, responsabilitatea îmi aparţine în exclusivitate şi voi achita contravaloarea tarifelor poştale aferente unui mandat poştal pentru valoarea care urmează a-mi fi restituită, fără dobândă, reprezentând diferenţa cu care este depăşit plafonul valoric aferent emisiunii respective.
    Subsemnatul declar că m-am prezentat în baza prezentei procuri numai la subunitatea poştală din reţeaua C.N. „Poşta Română“ - S.A.: ................................................. din judeţul .............................. .
    Subsemnatul declar că solicit plata dobânzii şi a valorii nominale la:
    a) sediul subunităţii poştale, fără să plătesc un comision; \u-3928?
    b) domiciliul din actul de identitate al investitorului, prin mandat poştal, caz în care accept reţinerea contravalorii tarifelor poştale aferente mandatului poştal din suma care mi se cuvine; \u-3928?
    c) adresa de corespondenţă a investitorului, prin mandat poştal, caz în care accept reţinerea contravalorii tarifelor poştale aferente mandatului poştal din suma care mi se cuvine; \u-3928?
    d) în contul bancar al investitorului nr. .................................., deschis la ................., prin mandat poştal, caz în care accept reţinerea contravalorii tarifelor poştale aferente mandatului poştal din suma care mi se cuvine. \u-3928?
    Prezenta declaraţie va produce efecte juridice doar în cazul investitorilor care subscriu în oferta de vânzare de titluri de stat emise de emitent, în conformitate cu prevederile prospectului.
    Prezentul formular nu are o valoare monetară, ci doar o valoare juridică în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice prin intermediul C.N. „Poşta Română“ - S.A. Acest document nu reprezintă o valoare mobiliară, prin transferul sau tranzacţionarea acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise.    ANEXA 3

    (Anexa nr. 4 la anexă)
    FORMULAR
    de anulare a subscrierii de către investitor*)
    *) Formularul de anulare a subscrierii de către investitor se întocmeşte în două exemplare.
    Subsemnatul:
    Numele şi prenumele .............................., posesor al BI/CI seria ..... nr. ........, emis(ă) de ............. la data de .................., CNP ..........................., locul naşterii ........................, data naşterii ...................., domiciliat(ă) în localitatea .................................., str. ............................ nr. ......, bl. ........., sc. ...... et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ......................, cod poştal ..........................., telefon ..........................., adresa de e-mail ...........................
    Reprezentat prin:
    Împuternicit legal: doamna/domnul:
    Numele şi prenumele ....................................., posesoare/posesor a/al BI/CI seria .......... nr. ............, emis(ă) de ............... la data de ...................., CNP ........................, locul naşterii .........................., data naşterii ............, domiciliată/domiciliat în localitatea ................................................., str. ................................ nr. ....., bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ........................, cod poştal .........................., telefon ..................., adresa de e-mail ................., în baza Procurii nr. ................... din data de .................., anexată,
    solicit anularea formularului/formularelor de subscriere şi a chitanţelor 14-4-1 aferente (Se înscriu pentru fiecare document: codul de emisiune, seria, nr., valoarea.)
    ..............................................................................................................................................................
    .............................................................................................................................................................
    motivat de faptul că:
    a) s-a depăşit plafonul valoric al subscrierilor specificat în prospectul de emisiune; \u-3928?
    b) doresc să îmi retrag subscrierea. \u-3928?
    Numele şi prenumele investitorului/
                    împuternicitului
    Semnătura şi data
    .............................


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 8a la anexă)
    REGISTRUL
    investitorilor retraşi în perioada de subscriere transmis de C.N. „Poşta Română“ - S.A. în data de ... (*)
    (*) Informaţiile se ordonează în funcţie de codul de subunitate poştală la care s-a efectuat retragerea subscrierii.

┌───────────┬────────┬──────────┬──────────────┬─────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Cod │ │
│ │ │ │ │ │subunitate │ │
│ │ │ │Numele şi │Retragere│poştală la │Denumire │
│Data │Cod │CNP │prenumele │titluri │care │subunitate│
│solicitării│emisiune│investitor│investitorului│valoare │s-a │poştală │
│ │ │ │ │lei │înregistrat│ │
│ │ │ │ │ │retragerea │ │
│ │ │ │ │ │subscrierii│ │
├───────────┼────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
├───────────┼────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
├───────────┼────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
└───────────┴────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴───────────┴──────────┘    ANEXA 5

    (Anexa nr. 10 la anexă)
    RAPORT FINAL DE SUBSCRIERE
    Data raportului:
    1. Denumirea emitentului: Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, sectorul 5, Bucureşti
    2. Tranzacţionare: Nu este cazul.
    3. Intermediar: C.N. „Poşta Română“ - S.A.
    4. Agent de plată: C.N. „Poşta Română“ - S.A.
    5. Informaţii privind vânzarea:
    a) baza legală pentru realizarea emisiunii de titluri de stat:
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului finanţelor publice nr. ................ /...................... privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate investitorilor persoane fizice, emise de Ministerul Finanţelor Publice în cadrul Programului Tezaur;

    b) tip: titluri de stat adresate persoanelor fizice;
    c) cod emisiune:
    d) valoarea nominală a unui titlu de stat: 1 leu;
    e) valoarea subscrierii maxime: conform prospectului;
    f) preţ vânzare: 100% din valoarea nominală;
    g) rata dobânzii: x %;
    h) data de iniţiere, respectiv de închidere a subscrierii: ...................., respectiv ....................;
    i) data finală a decontării:
    j) data emisiunii:
    k) data începerii acumulării dobânzii:
    l) data plăţii cuponului:
    m) data scadenţei:
    n) data de plată a valorii nominale:
    o) valoarea totală decontată de către C.N. „Poşta Română“ - S.A.:
    6. Valoarea nominală totală adjudecată (lei):
    7. Numărul total al cumpărătorilor de titluri de stat oferite public: ............. investitori
    8. Suma totală subscrisă în plus peste plafonul valoric al subscrierilor stabilit pe o persoană fizică (care se va restitui C.N. „Poşta Română“ - S.A. de către Ministerul Finanţelor Publice)
    9. Suma totală subscrisă şi retrasă ulterior de către investitori în perioada de subscriere (care se va restitui C.N. „Poşta Română“ - S.A. de către Ministerul Finanţelor Publice)
    C.N. „Poşta Română“ - S.A.
    Numele şi prenumele reprezentantului legal
    .....................................
    Semnătura şi ştampila
    .....................................
    Data
    .....................................


    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice