Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.618 din 6 octombrie 2011  pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora    Twitter Facebook

ORDIN nr. 2.618 din 6 octombrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 10 octombrie 2011


    Având în vedere dispoziţiile art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.

    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscalã pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 24 mai 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În situaţiile prevãzute la alin. (1) lit. a) şi b), solicitanţii depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscalã la organul fiscal competent. Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscalã se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunicã prin poştã, cu confirmare de primire. Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscalã poate fi transmisã şi prin mijloace de transmitere la distanţã, însoţitã de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractantã, dupã caz."
    2. La articolul 1, dupã alineatul (2) se introduc douã noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) În situaţia în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autoritãţile contractante definite potrivit Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, odatã cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscalã depune, în original, şi documentul eliberat de autoritãţile contractante prin care se certificã cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie sã fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscalã.
    (2^2) Documentul emis de autoritatea contractantã cuprinde, obligatoriu, urmãtoarele elemente:
    a) denumirea autoritãţii contractante;
    b) data emiterii documentului;
    c) numãrul şi data încheierii contractului dintre contribuabil şi autoritatea contractantã;
    d) sumele certe, lichide şi exigibile datorate pânã la data emiterii documentului de cãtre autoritatea contractantã, defalcate pe fiecare contract în parte;
    e) precizarea cã documentul este emis în vederea eliberãrii certificatului de atestare fiscalã;
    f) numele, prenumele, funcţia şi semnãtura persoanelor împuternicite ale autoritãţii contractante;
    g) ştampila autoritãţii contractante."
    3. La articolul 3, dupã litera d) se introduce o nouã literã, litera e), cu urmãtorul cuprins:
    "e) existenţa documentului eliberat de autoritãţile contractante prin care se certificã cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea."
    4. La articolul 4, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(4) Ori de câte ori considerã necesar, organul fiscal poate solicita informaţii de la autoritãţile contractante în legãturã cu datele înscrise în documentele emise de acestea."
    5. La articolul 5, alineatul (8) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(8) La secţiunea D se înscriu:
    a) la pct. I şi II - informaţiile prevãzute la alin. (5);
    b) la pct. III - menţiuni relevante pentru situaţia fiscalã a contribuabilului, cum ar fi eşalonare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare;
    c) la pct. IV - sumele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la autoritãţile contractante, inclusiv numãrul şi data documentului emis de autoritatea contractantã."
    6. La articolul 5, dupã alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmãtorul cuprins:
    "(9) Pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal ca plãtitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, certificatul de atestare fiscalã se emite la cererea contribuabilului şi cuprinde atât obligaţiile fiscale ale contribuabilului, cât şi obligaţiile fiscale ale sediilor secundare."
    7. La articolul 11, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Pentru contribuabilii prevãzuţi la alin. (1) care solicitã înscrierea în certificatul de atestare fiscalã a sumelor certe, lichide şi exigibile pe care le au de încasat de la autoritãţile contractante, documentele eliberate de autoritãţile contractante prin care se certificã cuantumul acestor sume se depun, în original, la administraţia finanţelor publice în a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul fiscal contribuabilul. Acest organ fiscal, dupã vizualizarea certificatului de atestare fiscalã, verificã dacã informaţiile cuprinse la secţiunea D pct. IV concordã cu cele din documentul eliberat de autoritatea contractantã, prezentat de contribuabil în original. Certificatul de atestare fiscalã, imprimat pe suport hârtie de cãtre contribuabil, se certificã prin semnarea de cãtre conducãtorul administraţiei finanţelor publice şi aplicarea ştampilei."
    8. Anexa nr. 1 "Certificat de atestare fiscalã" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul ordin.
    9. Anexa nr. 2 "Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscalã" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 6 octombrie 2011.
    Nr. 2.618.


     ANEXA Nr. 1
    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 752/2006)                                   ROMÂNIA
  (SIGLA MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE (SIGLA
    MFP) AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ANAF)
            Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
            Direcţia generalã a finanţelor publice ..................
            Administraţia finanţelor publice ........................
            Str. ........... nr. ........ Localitatea ...............


                      CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

                 Nr. ........ Data eliberãrii .............


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Denumire/Nume şi prenume: ............................................... │
│ │
│ Cod de identificare fiscalã: *) ......................................... │
│ │
│ Domiciliul fiscal: Judeţ .......... Localitate ............ Sector ....... │
│ Stradã ........ Nr.... Bl.... Sc.... Et.... Ap.... Cod poştal .... │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

---------
    *) în cazul persoanelor fizice se va înscrie CNP precum şi CIF

    A. OBLIGAŢII DE PLATĂ
    Sus-numitul contribuabil figureazã în evidenţele fiscale cu urmãtoarele
obligaţii de platã exigibile la data de .............. .

                                                                    - lei -
┌────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ 0. │ Denumirea obligaţiei de platã*) │ Suma │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1. │Obligaţii de platã principale │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2. │Obligaţii de platã accesorii │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3. │TOTAL (3=1+2) │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

---------
    *1) inclusiv amenzi şi alte sume stabilite de alte organe competente şi
transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.


    B. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT: .................... lei
    Sus-numitul contribuabil figureazã în evidenţele fiscale cu urmãtoarele
obligaţii de rambursat/restituit:

                                                                    - lei -
┌────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ 0. │ Sume solicitate │ Suma │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1. │Sume negative de TVA solicitate la rambursare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2. │Sume solicitate a fi restituite │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3. │TOTAL (3=1+2) │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

    C. INFORMAŢII PENTRU VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CONTRIBUABILILOR PENTRU
    ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE
    a) diferenţa dintre obligaţiile de platã cuprinse la secţiunea A şi sumele
    menţionate la secţiunea B: - lei -
                                         ┌───────────────────────┐
                                         │ │
                                         └───────────────────────┘
    b) Totalul obligaţiilor bugetare de platã în ultimele
    12 luni: - lei -
                                         ┌───────────────────────┐
                                         │ │
                                         └───────────────────────┘
    D. ALTE MENŢIUNI:
    I. OBLIGAŢII DE PLATĂ*)
                                                                    - lei -
┌────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea obligaţiei│ Obligaţii de platã │
│crt.│ de platã ├────────────────┬────────────────┬─────────────────┤
│ │ │Total, din care:│ Obligaţii │ Obligaţii │
│ │ │ │ de platã │ de platã │
│ │ │ │ principale │ accesorii │
├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3 + 4 │ 3 │ 4 │
├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│... │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │
└────┴────────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┘

    II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT*)
                                                                    - lei -
┌────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea actului/ nr. şi data │ Cuantumul sumelor │
│crt.│ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1 │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2 │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│....│ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │TOTAL │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

---------
    *) Pct. I şi II se completeazã, la solicitarea contribuabilului, cu
detalierea sumelor înscrise la secţiunile A şi B.


    III. MENŢIUNI RELEVANTE PENTRU SITUAŢIA FISCALĂ A CONTRIBUABILULUI
    ...................................................................

    IV. SUME CERTE, LICHIDE ŞI EXIGIBILE DE ÎNCASAT DE LA AUTORITĂŢILE
    CONTRACTANTE

    Denumirea autoritãţii Nr. şi data documentului Suma (lei)
       contractante emis de autoritatea contractantã
    ...................... ............................ ............
    ...................... ............................ ............
    ...................... ............................ ............


                Conducãtorul unitãţii fiscale,
          Numele şi prenumele: .........................
          Semnãtura şi ştampila unitãţii: ..............

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Administraţia finanţelor publice ......................................... │
│ prin .....(numele şi prenumele conducãtorului administraţiei finanţelor │
│ publice)....... certificã faptul cã prezentul înscris este conform cu │
│ originalul.*) │
│ │
│ Semnãtura şi ştampila unitãţii: ........................ │
│ │
│ *) se completeazã numai în cazul în care contribuabilul solicitã certificarea│
│ pentru conformitate cu originalul a unui certificat emis prin mijloace de │
│ transmitere la distanţã. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Certificatul de atestare fiscalã se poate utiliza 30 de zile de la data
eliberãrii, de cãtre persoanele juridice sau 90 de zile de cãtre persoanele
fizice.

    Numãr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
    Cod M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.21.99
     ANEXA Nr. 2
    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 752/2006)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ CERERE │
│ DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. │DATELE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 1. Denumire/Nume şi Prenume .................................. │
│ │ 2. Cod de identificare fiscalã ............................... │
│ │ 3. Numãr de ordine în registrul comerţului ................... │
│ │ 4. Date privind domiciliul fiscal │
│ │ Judeţ ......... Sector ...... Localitate ............. │
│ │ Stradã .................... Nr. ........ Bloc ........ │
│ │ Scarã ...... Etaj ...... Ap. ...... Cod poştal ....... │
│ │ Fax ..................... Telefon .................... │
│ │ E-mail ............................................... │
│ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ B. │DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 1. Reprezentare prin împuternicit [] │
│ │ Nr. act împuternicire ................. Data ............. │
│ │ │
│ │ 2. Date de identificare a împuternicitului │
│ │ Nume, prenume/Denumire ................................... │
│ │ Adresa: Judeţ ............ Sector...... Localitate ....... │
│ │ Stradã ............... Nr. ..... Bloc ............ │
│ │ Scarã ...... Etaj .... Ap. .... Cod poştal ....... │
│ │ Fax ..................... Telefon ................ │
│ │ E-mail ........................................... │
│ │ Cod de identificare fiscalã .............................. │
│ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C. │Menţiuni privind obligaţiile fiscale neachitate pânã în ultima zi a │
│ │lunii anterioare depunerii cererii, potrivit evidenţei pe care o deţin: │
│ │ - lei - │
│ │ ┌────┬─────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────┐ │
│ │ │Nr. │Denumirea obligaţiei │Obligaţii fiscale│ Obligaţii fiscale │ │
│ │ │crt.│ fiscale de platã │ principale │ accesorii │ │
│ │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ │ 1. │ │ │ │ │
│ │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ │ 2. │ │ │ │ │
│ │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ │ 3. │ │ │ │ │
│ │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ │ ...│ │ │ │ │
│ │ └────┴─────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────┘ │
│ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ D. │Menţiuni privind achitarea taxei extrajudiciare de timbru*): │
│ │Achitat prin .............. din data de ..................... │
│ │ │
│ │*) se completeazã obligatoriu în cazul solicitãrii eliberãrii │
│ │certificatului de atestare fiscalã prin mijloace de transmitere la │
│ │distanţã │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SOLICIT: │
│a) eliberarea certificatului de atestare fiscalã în .... exemplare │
│ │
│ │
│b) completarea secţiunii C din Certificatul de atestare fiscalã "Informaţii │
│pentru verificarea eligibilitãţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor│
│nerambursabile" │
│ │
│ [] DA [] NU │
│ │
│c) completarea secţiunii D din Certificatul de atestare fiscalã "ALTE │
│MENŢIUNI" cu detalierea informaţiilor de la secţiunile A şi B din certificat │
│ │
│ [] DA [] NU │
│ │
│d) completarea secţiunii D din Certificatul de atestare fiscalã "ALTE │
│MENŢIUNI" cu sumele certe, lichidate şi exigibile pe care le am de încasat │
│de la autoritãţi contractante: │
│ │
│ [] DA [] NU │
│ │
│ Autoritãţile contractante şi cuantumul sumelor de încasat sunt urmãtoarele: │
│ │
│ │
│ Denumirea autoritãţii contractante Nr. şi data documentului Suma │
│ emis de autoritatea (lei) │
│ contractantã │
│ │
│ .................................. ........................ ....... │
│ .................................. ........................ ....... │
│ .................................. ........................ ....... │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Numele şi prenumele ............................. │
│ Funcţia ......................................... │
│ Semnãtura şi ştampila ........................... │
│ Data ......./........./.............. │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Se completeazã de cãtre organul fiscal │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Denumire organ fiscal ........................... │
│ │
│ Nr. de înregistrare ........... Data înregistrãrii ...../......./....... │
│ │
│ Numele şi prenumele persoanei care a verificat ......................... │
│ │
│ Numãr legitimaţie .................. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Numãr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
    Cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.25.99                                     ----------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Finantelor Publice, ORDIN nr. 2.618 din 6 octombrie 2011

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice