Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.591 din 12 decembrie 2013  privind aprobarea modelului de contract de finantare de tip strategic/grant pentru Programul operational sectorial Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 2.591 din 12 decembrie 2013 privind aprobarea modelului de contract de finantare de tip strategic/grant pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", in vederea aplicarii acestui model pentru contractele de finantare ce urmeaza a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"/organismele intermediare pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 20 decembrie 2013

    Având în vedere:
    - Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, aprobat prin Decizia (CE) nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007;
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
    - Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
    - reglementările comunitare şi naţionale aplicabile,
    în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă modelul de contract de finanţare de tip strategic/grant pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", în vederea aplicării acestui model pentru contractele de finanţare ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (AMPOSDRU)/organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (OI POSDRU), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    AMPOSDRU/OI POSDRU delegate au dreptul de a aduce modificări şi adapta modelul din anexă, prin decizie a ordonatorului de credite al AMPOSDRU, pentru reglementarea situaţiilor specifice rezultate din implementarea proiectelor de tip strategic/grant sau pentru includerea modificărilor cauzate de legislaţia naţională ori comunitară aplicabilă. OI POSDRU delegate vor solicita în prealabil avizul AMPOSDRU - Direcţia selecţie şi contractare în acest scop.
    ART. 3
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia generală autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, precum şi organismele intermediare responsabile cu implementarea POSDRU vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                  Ministrul muncii,
            familiei, protecţiei sociale
              şi persoanelor vârstnice,
                 Mariana Câmpeanu


    Bucureşti, 12 decembrie 2013.
    Nr. 2.591.

    ANEXĂ

    [Steme]


    Investeşte în oameni!
    FONDUL SOCIAL EUROPEAN
    Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
    Axa prioritară nr. ................
    Domeniul major de intervenţie ..............

                          CONTRACT DE FINANŢARE

    Numărul de identificare al contractului:

    POSDRU/Call/DMI/G/S/ID proiect Cod SMIS:

    Titlul proiectului: "............." Nr. de înregistrare
                                          AMPOSDRU/OI POSDRU: .............


    Cererea de finanţare nr. ........ din data de .......... a fost aprobată în data de AMPOSDRU/OI POSDRU delegat ......... prin Decizia numărul ..........

    I. Condiţii generale
    MMFPSPV - DGAMPOSDRU ......., cu sediul în str. ........ nr. ....., localitatea ......, judeţul ........, România, cod poştal ........, telefon ......., fax ........, poştă electronică ......, cod fiscal ........, reprezentat prin ......, (funcţia deţinută .........), pe de o parte
    sau
    Organismul Intermediar (Regional) pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" ......., cu sediul în str. ....... nr. ...., localitatea ......., judeţul ........, România, cod poştal ....., telefon ......, fax ......, poştă electronică ......., cod fiscal ........., reprezentat prin ........., (funcţia deţinută .........), denumit în continuare OI POSDRU - delegat de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", denumită în continuare AMPOSDRU, conform Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", pe de o parte,
    şi
    [persoana juridică] ....., înfiinţată la data de ....., cod de identificare fiscală ........, înregistrată la ....... sub nr. ...../...../......, cu sediul în localitatea ........., str. ....... nr. ....., judeţul ......, România, telefon ......, fax ......, poştă electronică ........, reprezentată legal prin ......... (funcţia deţinută ........), în calitate de beneficiar al finanţării, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă parte, au convenit următoarele:

    ART. 1
    Obiectul contractului
    (1) Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AMPOSDRU sau de către AMPOSDRU prin OI POSDRU delegat, pentru implementarea Proiectului din anexa nr. 1 - Cererea de finanţare, denumit în continuare Proiect.
    (2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract şi anexele acestuia pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.
    (3) Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, aprobată ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, devine anexa nr. 1.
    ART. 2
    Durata contractului
    (1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte, respectiv reprezentantul legal al AMPOSDRU/OI POSDRU delegat.
    (2) Perioada de implementare a Proiectului este de ........ luni.
    (3) Data de la care începe implementarea Proiectului este ziua lucrătoare următoare intrării în vigoare a prezentului contract.
    (4) Perioada de verificare a sustenabilităţii proiectului este de 3 (trei) ani de la finalizarea implementării.
    (5) Contractul îşi încetează valabilitatea la data executării integrale a oricăreia şi a tuturor obligaţiilor pe care contractul şi/sau legislaţia aplicabilă le stabilesc în sarcina părţilor contractante în legătură cu sau decurgând din implementarea Proiectului şi/sau din acordarea finanţării nerambursabile până la data închiderii oficiale a POSDRU 2007-2013.
    ART. 3
    Valoarea contractului
    (1) Valoarea totală eligibilă este estimată la ........... lei, după cum urmează:

┌───────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐
│Valoarea totală│ Valoarea eligibilă │ Valoarea eligibilă │ Contribuţia │
│ eligibilă a │ a finanţării │ a finanţării │ eligibilă a │
│Proiectului, │ nerambursabile │ nerambursabile │ Beneficiarului │
│ din care: │ acordate din Fondul │ acordate din │ │
│ │Social European (FSE)│ bugetul naţional │ │
├───────────────┼─────────┬───────────┼────────┬───────────┼───────┬─────────┤
│ (lei) │ (lei) │ (%) │ (lei) │ (%) │ (lei) │ (%) │
├───────────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ 1= 2+4+6 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───────────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────┴───────┴─────────┘


    (2) AMPOSDRU sau AMPOSDRU prin OI POSDRU delegat acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de ..... lei, echivalentă cu .......% din valoarea totală eligibilă prevăzută la alin. (1).
    (3) Valoarea cheltuielilor generale de administraţie/cheltuieli indirecte va fi acordată în procent de maximum ........ din valoarea totală a costurilor directe eligibile, mai puţin cheltuielile de tip FEDR.
    (4) Valoarea cheltuielilor legate de managementul proiectului va fi acordată în procent de maximum ......... din valoarea totală eligibilă a Proiectului.
    (5) În cazul în care, la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală eligibilă validată de AMPOSDRU/OI POSDRU delegat este mai mică decât valoarea totală eligibilă prevăzută la alin. (1), procentul de decontare a acestor tipuri de cheltuieli, precum şi cheltuielile de tip FEDR, va fi raportat la aceasta din urmă.
    (6) La finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, finanţarea nerambursabilă acordată de AMPOSDRU/OI POSDRU delegat va fi limitată la valoarea obţinută prin aplicarea procentului prevăzut la alin. (2) cheltuielilor totale eligibile validate.
    ART. 4
    Eligibilitatea cheltuielilor
    Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile în condiţiile stabilite de:
    - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";
    - Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi specifice;
    - prezentul contract de finanţare;
    - legislaţia naţională şi comunitară în vigoare;
    - instrucţiunile şi deciziile AMPOSDRU;
    - alte dispoziţii legale aplicabile.

    II. Condiţii specifice
    ART. 5
    A. Acordarea prefinanţării
    (1) Beneficiarul poate depune cererea de prefinanţare la AMPOSDRU/OI POSDRU delegat, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările ulterioare, şi prevederilor deciziilor şi instrucţiunilor AMPOSDRU.
    Cererea de prefinanţare se depune la AMPOSDRU/OI POSDRU delegat la semnarea contractului.
    (2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora pot solicita acordarea prefinanţării în numele partenerilor care sunt îndreptăţiţi să solicite prefinanţare, conform art. 2 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu procentele stabilite prin acordurile de parteneriat pentru fiecare partener.
    (3) În cazul în care Beneficiarul/partenerul, din motive imputabile acestuia, nu a încheiat şi nu face dovada încheierii unui contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări cu un operator economic, în termen de 60 (şaizeci) de zile de la acordarea prefinanţării, acesta are obligaţia de a restitui, în termen de maximum 10 (zece) zile de la împlinirea termenului menţionat anterior, întreaga prefinanţare primită, urmând să plătească şi penalităţi de întârziere în procent de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la restituirea integrală a prefinanţării, penalităţi calculate la valoarea prefinanţării primite.
    (4) În cazul contractelor de finanţare din cadrul axelor prioritare 1-6 ale POSDRU 2007-2013, prefinanţarea se acordă în două tranşe, în procent de maximum 10% din valoarea totală eligibilă a Proiectului, numai în următoarele condiţii:
    - prima tranşă de prefinanţare va fi de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a Proiectului;
    - beneficiarii vor solicita a doua tranşă de prefinanţare în procent de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a Proiectului, în termen de 10 (zece) zile de la autorizarea şi plata unei/unor cereri de rambursare care cuprind/e cheltuieli validate în valoare de minimum 60% din valoarea primei tranşe de prefinanţare, dar nu mai târziu de 3 (trei) luni de la data primirii acesteia. În cazul nerespectării termenului de 3 (trei) luni, Beneficiarul are obligaţia de a restitui, la împlinirea termenului, întreaga prefinanţare primită, urmând să plătească şi penalităţi de întârziere în procent de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la restituirea integrală a prefinanţării, penalităţi calculate la valoarea prefinanţării primite.
    (5) Prefinanţarea se va plăti în lei în contul special deschis de către Beneficiar în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanţare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 218/2012, cu modificările ulterioare, şi va fi utilizat exclusiv pentru Proiect, de către Beneficiar şi partenerii săi. AMPOSDRU are obligaţia de a plăti prima tranşă de prefinanţare în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii de prefinanţare, dar nu mai devreme de îndeplinirea clauzei suspensive, respectiv după depunerea şi verificarea documentelor de către AMPOSDRU/OI POSDRU delegat. Termenul de 15 (cincisprezece) zile se suspendă în cazul în care Beneficiarul nu trimite cererea de prefinanţare cu respectarea condiţiilor prevăzute de instrucţiunile AMPOSDRU şi de prezentul contract de finanţare, precum şi în cazul în care documentele clauzei suspensive, depuse de Beneficiar, necesită clarificări suplimentare.
    (6) Beneficiarul şi partenerii săi au obligaţia să deschidă conturi dedicate pentru primirea sumelor aferente prefinanţării, precum şi conturi pentru primirea rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6)-(9), respectiv art. 38 şi 39 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012, cu modificările ulterioare.
    (7) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, sumele primite cu titlu de prefinanţare în contul de disponibil/venituri, deschise pe numele beneficiarilor, sunt virate de către aceştia în termen de maximum 5 (cinci) zile de la data încasării în conturile de prefinanţare proprii şi/sau în conturile de prefinanţare ale partenerilor. Prin excepţie, în situaţia în care partenerul este o persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi nu are un cont dedicat pentru primirea prefinanţării deschis la o instituţie de credit din România, termenul de transfer al prefinanţării este de maximum 10 (zece) zile de la data încasării sumelor primite cu titlu de prefinanţare.
    B. Recuperarea prefinanţării
    (1) Sumele acordate cu titlu de prefinanţare se vor recupera prin deducerea din fiecare cerere de rambursare intermediară solicitată a unui procent de 20% din valoarea cheltuielilor eligibile ale beneficiarilor/partenerilor care au primit prefinanţare, validate de AMPOSDRU/OI POSDRU delegat, cu excepţia cererii de rambursare corespunzător căreia cuantumul de prefinanţare rămasă de recuperat reprezintă mai puţin 20% din aceasta şi cu excepţia ultimei cereri de rambursare intermediară. Cu ocazia transmiterii ultimei cereri de rambursare intermediară, AMPOSDRU/OI POSDRU delegat va putea aplica un procent de recuperare a prefinanţării diferit de cel menţionat anterior, astfel încât suma aferentă prefinanţării primite să fie recuperată integral din sursa FSE, ce urmează a fi rambursată, înainte de depunerea cererii finale de rambursare.
    (2) Dacă prefinanţarea nu a fost recuperată integral înainte de depunerea cererii finale de rambursare, diferenţa rămasă nerecuperată trebuie plătită de către Beneficiar în contul AMPOSDRU, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la notificarea transmisă de către AMPOSDRU/OI POSDRU delegat. Beneficiarul este obligat să transmită o copie a ordinului de plată şi a extrasului de cont aferent către AMPOSDRU/OI POSDRU delegat, în termen de 5 (cinci) zile de la data efectuării plăţii. În situaţia în care Beneficiarul nu efectuează plata diferenţei rămase de recuperat din prefinanţare în termenul menţionat sau nu transmite la AMPOSDRU/OI POSDRU delegat o copie de pe ordinul de plată în termenul menţionat anterior, AMPOSDRU/OI POSDRU delegat are posibilitatea să opereze, din cererea de rambursare finală, compensarea sumelor până la concurenţa diferenţei de recuperat din prefinanţare, din sursa FSE, urmând a rambursa Beneficiarului restul rămas în urma compensării. În situaţia în care valoarea diferenţei de recuperat din prefinanţare este mai mare decât valoarea cererii finale de rambursare AMPOSDRU/OI POSDRU delegat va întreprinde demersurile legale pentru recuperarea integrală a prefinanţării.
    (3) Prefinanţarea primită se va restitui de către Beneficiar în contul AMPOSDRU dacă nicio cerere de rambursare nu a fost depusă în termen de 45 (patruzeci şi cinci) de zile de la data primirii acesteia de către Beneficiar. Prefinanţarea se va restitui în termen de maximum 10 (zece) zile de la împlinirea termenului menţionat anterior, fără a fi necesară o notificare în acest sens din partea AMPOSDRU/OI POSDRU delegat, după caz. În cazul în care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu face dovada restituirii prefinanţării în termenul stabilit la acest alineat, acesta urmează să plătească penalităţi de întârziere în procent de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la restituirea integrală a prefinanţării, penalităţi calculate la valoarea prefinanţării primite.
    (4) Prefinanţarea va fi utilizată exclusiv pentru implementarea activităţilor din cadrul Proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi ale eventualelor acte adiţionale sau notificări ulterioare aprobate. În caz contrar, Beneficiarul este obligat să restituie integral prefinanţarea primită.
    C. Cerere de plată
    Beneficiarii pot accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în baza contractelor de finanţare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale instrucţiunilor şi deciziilor AMPOSDRU.
    D. Rambursarea cheltuielilor
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a completa şi transmite la AMPOSDRU/OI POSDRU delegat graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare (conform instrucţiunilor/deciziilor AMPOSDRU), în termen de 10 zile de la semnarea contractului.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a depune prima cerere de rambursare pentru cheltuielile efectuate, în termen de maximum 45 (patruzeci şi cinci) de zile de la data începerii implementării proiectului în formatul prevăzut de instrucţiunile şi deciziile AMPOSDRU. Cererile de rambursare intermediare se vor depune la intervale de maximum 3 (trei) luni.
    (3) AMPOSDRU va efectua plăţile în contul deschis de către Beneficiar, în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care Beneficiarul are calitatea de instituţie publică, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, sau în contul special deschis de către Beneficiar în sistemul Trezoreriei Statului sau la banca comercială pentru care a optat, pentru celelalte categorii de beneficiari, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, din sumele primite cu titlu de rambursare, beneficiarii au obligaţia de a vira sumele validate aferente partenerilor, în termen de maximum 5 (cinci) zile, respectiv 10 (zece) zile pentru partenerii transnaţionali, de la data încasării, în conturile partenerilor care sunt îndreptăţiţi să primească rambursarea.
    (5) Suma prefinanţării şi a plăţilor intermediare nu poate să depăşească 95% din valoarea eligibilă a contractului.
    (6) În vederea solicitării rambursării, Beneficiarul va depune cererile de rambursare însoţite de documentele aferente perioadei acoperite de cererea de rambursare, întocmite în conformitate cu instrucţiunile şi deciziile emise de AMPOSDRU. AMPOSDRU/OI POSDRU delegat va verifica, cu ocazia vizitelor la faţa locului, realitatea şi acurateţea informaţiilor furnizate de către beneficiari privind implementarea tehnică şi financiară a proiectului, prin verificarea documentelor justificative în original, deţinute la sediul Beneficiarului.
    (7) Toate documentele-suport justificative aferente activităţilor derulate în cadrul Proiectului vor avea aplicată ştampila cu menţiunea "Solicitat rambursare FSE - POSDRU Id proiect, în sumă de .........", în vederea evitării dublei finanţări.
    (8) Cererea de rambursare finală va fi transmisă la AMPOSDRU/OI POSDRU delegat în termen de 30 (treizeci) de zile de la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, aşa cum a fost definită în cadrul art. 2.
    (9) Odată cu transmiterea fiecărei cereri de rambursare intermediară sau finală, Beneficiarul va transmite la AMPOSDRU/OI POSDRU delegat un raport de verificare a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare respective, emis de către un auditor financiar independent şi autorizat în condiţiile legii. Cererea de rambursare va purta menţiunea "Transmis spre auditare" şi va fi semnată şi datată de către auditorul financiar independent.
    (10) Auditorul financiar independent şi autorizat în condiţiile legii verifică faptul că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară sau finală sunt reale, înregistrate în contabilitate şi în evidenţa cheltuielilor şi sunt eligibile în conformitate cu art. 4 şi emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU.
    (11) În cazul în care în raportul de verificare a cheltuielilor întocmit de către auditor sunt evidenţiate cheltuieli neeligibile, acestea nu vor fi incluse de către Beneficiar în evidenţa cheltuielilor. În situaţia în care sunt identificate cheltuieli neeligibile, care au fost însă certificate de auditorul financiar independent, AMPOSDRU/OI POSDRU delegat va comunica Camerei Auditorilor Financiari din România situaţiile de această natură, conform prevederilor protocolului încheiat între AMPOSDRU şi Camera Auditorilor Financiari din România. De asemenea, AMPOSDRU/OI POSDRU delegat va reţine din cheltuielile solicitate la rambursare aferente serviciilor prestate de auditor procentul stabilit ca neeligibil în urma verificărilor, în raport cu valoarea cererii de rambursare.
    (12) Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia auditorului financiar independent şi autorizat în condiţiile legii toate documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.
    (13) Auditorul financiar independent şi autorizat în condiţiile legii va fi selectat cu respectarea condiţiilor prevederilor instrucţiunilor şi deciziilor emise de AMPOSDRU, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Auditorul va fi selectat din cadrul membrilor activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România şi certificat de către această entitate pentru a desfăşura activităţi specifice în cadrul POSDRU. Beneficiarul va comunica AMPOSDRU/OI POSDRU delegat datele de identificare ale acestuia prin intermediul unei adrese de înştiinţare.
    (14) În situaţia rezilierii contractului de servicii încheiat cu auditorul financiar independent, Beneficiarul va transmite la AMPOSDRU/OI POSDRU delegat o notificare în acest sens.
    Până la încheierea unui nou contract cu un auditor financiar independent, Beneficiarul nu va putea depune la AMPOSDRU/OI POSDRU delegat nicio cerere de rambursare.
    (15) În urma verificării administrative a cererii de rambursare, AMPOSDRU/OI POSDRU delegat va informa beneficiarii asupra sumei validate, a motivelor care au determinat nevalidarea anumitor cheltuieli, precum şi asupra posibilităţii de contestare.
    (16) În cazul în care activităţile proiectului necesită efectuarea de plăţi în valută, Beneficiarul va solicita spre rambursare contravaloarea în lei a plăţii, la cursul Băncii Naţionale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.
    (17) Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile la verificarea cererii de rambursare vor fi suportate exclusiv de către Beneficiar şi/sau partenerii acestuia.
    ART. 6
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    A. Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului
    (1) Beneficiarul, în calitate de semnatar al contractului, are responsabilitatea pentru implementarea proiectului. Parteneriatul constituit pentru implementarea Proiectului şi consemnat prin Acordul de parteneriat, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul contract, va răspunde în mod solidar sau individual pentru implementarea Proiectului, pentru acţiunile sau inacţiunile Beneficiarului sau ale fiecăruia dintre parteneri ori ale prestatorilor serviciilor externalizate pentru managementul sau implementarea proiectului.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a solicita în scris punctul de vedere oficial al AMPOSDRU/OI POSDRU delegat cu privire la orice aspect survenit în implementarea Proiectului de natură să afecteze buna implementare a acestuia, precum şi în orice situaţie în care apar neclarităţi cu privire la clauzele prezentului contract. AMPOSDRU/OI POSDRU delegat are obligaţia de a răspunde la o solicitare prevăzută mai sus în termen de maximum 10 (zece) zile de la primirea acesteia.
    (3) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. Celelalte categorii de beneficiari/parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială.
    (4) Beneficiarul/Partenerul este obligat să utilizeze prefinanţarea şi sumele acordate în avans prin mecanismul cererilor de plată exclusiv pentru plăţile necesare implementării activităţilor Proiectului, în conformitate cu anexa nr. 1 - Cererea de finanţare şi prevederile legale în vigoare.
    (5) Beneficiarul şi fiecare partener în parte trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    Beneficiarul va avea obligaţia utilizării unui expert contabil care va semna şi va data documentele contabile aferente operaţiunilor din cadrul Proiectului. Pentru beneficiarii instituţii publice care au constituit la nivelul instituţiei publice un compartiment de contabilitate, expertul contabil poate fi reprezentat de către şeful sau coordonatorul compartimentului de contabilitate. În caz contrar, conducătorul instituţiei publice va putea contracta un expert contabil/contabil autorizat, membru activ al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, pentru a asigura certificarea evidenţei contabile a Proiectului, în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanţare.
    Expertul contabil, în cazul achiziţionării de servicii de această natură, va fi selectat de către Beneficiar din cadrul membrilor activi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Cheltuielile cu expertul contabil/contabilul autorizat se fundamentează în bugetul estimat al proiectului la capitolul bugetar "Resurse umane" sau la capitolul bugetar "Alte tipuri de costuri", dacă sunt externalizaţi (subcontractaţi).
    (6) Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea Beneficiarului şi partenerilor cheltuielile efectuate în cadrul Proiectului vor fi ştampilate cu menţiunea "Solicitat rambursare FSE - POSDRU/Call/DMI/.../Id proiect în sumă de....", în vederea evitării dublei finanţări.
    (7) În vederea efectuării reconcilierii contabile anuale între conturile contabile ale AMPOSDRU şi cele ale Beneficiarului pentru operaţiunile gestionate în cadrul Proiectului, beneficiarii şi partenerii au obligaţia transmiterii formularului nr. 9 conform Hotărârii Guvernului nr. 218/2012, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
    (8) Beneficiarul şi fiecare partener au obligaţia transmiterii tuturor datelor şi informaţiilor solicitate de către AMPOSDRU/OI POSDRU delegat, după caz, în vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile şi cele ale AMPOSDRU pentru operaţiunile gestionate în cadrul Proiectului finanţat prin POSDRU.
    (9) Reconcilierea contabilă dintre AMPOSDRU şi Beneficiar va viza numai sumele care au fost transferate ca prefinanţare şi rambursare.
    (10) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori execuţia de lucrări, inclusiv externalizarea managementului Proiectului, contabilităţii sau auditului financiar, Beneficiarul şi fiecare partener au obligaţia de a respecta prevederile instrucţiunilor şi deciziilor emise de AMPOSDRU, în cazul în care Beneficiarul şi/sau partenerii nu reprezintă autoritate contractantă în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice. De asemenea, beneficiarul va respecta prevederile privind conflictul de interese de la art. 8.
    (11) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare. Beneficiarul va informa persoanele din grupul-ţintă al Proiectului despre obligativitatea de a furniza organismelor abilitate datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate. În acest sens, participanţii sau reprezentanţii lor legali vor semna o declaraţie de consimţământ prin care îşi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor personale.
    (12) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia AMPOSDRU/OI POSDRU delegat sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen, documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului. Neprezentarea documentelor solicitate în cadrul verificărilor poate conduce la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente documentelor solicitate.
    (13) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (12), Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele şi autorităţile menţionate la alin. (12) cu privire la locaţia arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AMPOSDRU/OI POSDRU delegat.
    (14) Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale (şi în copie conform cu originalul documentele partenerilor), inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate 3 (trei) ani de la închiderea oficială a POSDRU 2007-2013.
    (15) În cazul nerespectării prevederilor alin. (14), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga suma primită, aferentă Proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă din cofinanţarea FSE, precum şi cofinanţarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile şi/sau penalităţile aferente calculate conform legislaţiei în vigoare.
    (16) Beneficiarul este obligat să declare pe propria răspundere şi să se asigure în permanenţă că finanţarea obţinută pentru implementarea Proiectului nu se suprapune cu alte finanţări primite de la bugetul de stat sau din alte bugete ale Comunităţii Europene, conform prevederilor Ghidului solicitantului.
    (17) Beneficiarul şi partenerii se obligă să menţină destinaţia bunurilor şi/sau echipamentelor achiziţionate şi lucrărilor efectuate în cadrul Proiectului pe o perioadă de cel puţin 3 (trei) ani după finalizarea perioadei de implementare a Proiectului. În cazul nerespectării acestei obligaţii, Beneficiarul se obligă să restituie AMPOSDRU/OI POSDRU delegat contravaloarea echipamentelor achiziţionate şi lucrărilor efectuate în cadrul Proiectului, în termen de maximum 30 de zile de la data constatării de către AMPOSDRU sau OI POSDRU delegat a încălcării acestei obligaţii de către Beneficiar.
    (18) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului.
    (19) a) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile regulamentelor comunitare şi legislaţiei naţionale în vigoare, inclusiv Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi specifice cu privire la măsurile de informare şi publicitate, precum şi prevederile Manualului de identitate vizuală pentru POSDRU 2007-2013.
    Prin semnarea prezentului contract Beneficiarul acceptă ca numele lui să apară pe lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare (publicarea, electronică sau în alt mod, a listei de beneficiari, titlul Proiectului şi valoarea fondurilor publice alocate operaţiunilor).
    b) Toate măsurile de informare şi publicitate care vor fi implementate în cadrul Proiectului vor respecta prevederile Manualului de identitate vizuală pentru POSDRU 2007-2013.
    B. Drepturile şi obligaţiile AMPOSDRU/OI POSDRU delegat
    (1) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat are obligaţia de a informa Beneficiarul, în termen de 5 (cinci) zile de la emiterea unei decizii care poate afecta implementarea Proiectului.
    (2) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat are obligaţia de a răspunde în scris, în termen de 10 (zece) zile, oricărei solicitări a beneficiarului privind informaţiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.
    (3) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă.
    (4) AMPOSDRU are obligaţia de a efectua rambursarea cheltuielilor în termen de maximum 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de rambursare, în condiţiile în care este însoţită de toate documentele solicitate prin prezentul contract. Termenul de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare se suspendă în cazul în care Beneficiarul nu trimite cererea de rambursare cu respectarea condiţiilor prevăzute de instrucţiunile şi deciziile AMPOSDRU şi de prezentul contract de finanţare. AMPOSDRU are obligaţia respectării termenelor de acordare/recuperare a prefinanţării/a mecanismului decontării cererilor de plată conform prevederilor prezentului contract şi a legislaţiei specifice.
    (5) Beneficiarul care are calitatea de ordonator de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetelor fondurilor speciale şi beneficiarul care reprezintă o entitate aflată în subordinea sau în coordonarea acestuia şi care este finanţat integral de la bugetele acestuia vor primi din partea AMPOSDRU/OI POSDRU delegat o notificare privind validarea cheltuielilor privind contribuţia comunitară la finanţarea acordată şi care au fost declarate prin cererile de rambursare, iar ulterior au fost virate de către AMPOSDRU în contul de parteneriat sau în conturile de venit la bugetul ordonatorului de credite din care a fost finanţat proiectul respectiv.
    (6) În vederea validării cheltuielilor, AMPOSDRU/OI POSDRU delegat poate verifica toate documentele necesare, în vederea validării cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului, aferente cererilor de rambursare intermediare/finale, precum şi rapoartele tehnico-financiare transmise de către Beneficiar. Documentele-suport justificative privind cheltuielile declarate vor fi prezentate de către Beneficiar la solicitarea AMPOSDRU/OI POSDRU delegat, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor şi deciziilor AMPOSDRU.
    (7) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectelor în vederea asigurării legalităţii, regularităţii, conformităţii şi realităţii activităţilor aferente implementării Proiectului care face obiectul prezentului contract de finanţare.
    (8) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării Proiectului.
    (9) AMPOSDRU va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a POSDRU prin intermediul mijloacelor publice de informare.
    ART. 7
    Confidenţialitate
    (1) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor, materialelor, datelor şi informaţiilor în legătură cu Proiectul şi care sunt stabilite de către părţi ca fiind confidenţiale.
    (2) Nu pot fi declarate confidenţiale documentele, materialele, datele şi informaţiile folosite în scop publicitar pentru informarea şi promovarea utilizării instrumentelor structurale, precum şi cele rezultate din obligaţia Beneficiarului de a respecta măsurile de informare şi publicitate.
    (3) Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate dă dreptul părţii vătămate să pretindă daune interese părţii în culpă.
    (4) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat/Beneficiarul vor fi exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii confidenţiale referitoare la contract dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
    b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
    ART. 8
    Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor
    (1) Reprezintă conflict de interese orice situaţie care împiedică părţile contractante să aibă o atitudine profesionistă, obiectivă şi imparţială sau să execute activităţile prevăzute în prezentul contract, într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparţială, din motive referitoare la familie, viaţă personală, afinităţi politice ori naţionale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menţionate includ, fără a avea caracter limitativ, orice avantaj pentru persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv. Părţile contractante se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislaţia românească în vigoare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare) şi să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    (2) Dispoziţiile menţionate la alin. (1) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor şi angajaţilor Beneficiarului, precum şi angajaţilor AMPOSDRU/OI POSDRU delegat implicaţi în realizarea prevederilor prezentului contract de finanţare.
    (3) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Beneficiar sunt potrivite şi de a solicita Beneficiarului să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru evitarea conflictului de interese sau a unei incompatibilităţi sau de a rezilia contractul de plin drept, în cazul identificării de către autorităţile competente, a unui conflict de interese sau a unei incompatibilităţi.
    (4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(3) se completează cu regulile în materia conflictului de interese prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 9
    Subcontractarea şi cesiunea
    (1) În cazul externalizării/subcontractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea totală revine în final Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (2) Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor din contractul de finanţare de către Beneficiar.
    (3) Managementul proiectului poate fi externalizat (subcontractat) integral sau parţial.
    (4) Subcontractorii nu sunt parteneri sau asociaţi ai beneficiarului sau partenerilor în baza prezentului contract.
    (5) Pentru toate activităţile externalizate (subcontractate), subcontractorii se angajează să furnizeze organismelor de audit şi de control, inclusiv AMPOSDRU/OI POSDRU delegat, toate informaţiile necesare privind activităţile subcontractate. În acest sens, Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor informaţiilor prin contractul încheiat cu prestatorul sau cu prestatorii.
    (6) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile şi externalizării către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, cabinete individuale sau alte forme de organizare echivalente.
    ART. 10
    Nereguli
    (1) Prin "neregulă" se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.
    (2) Constatarea neregulilor, stabilirea acestora şi recuperarea sumelor plătite necorespunzător se realizează conform prevederilor legale în domeniu, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau a Hotărârii Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cazul sumelor plătite necorespunzător de către AMPOSDRU, Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele respective în termen de 30 (treizeci) de zile de la data transmiterii actului de constatare de către AMPOSDRU/OI POSDRU delegat în conformitate cu dispoziţiile legale. Începând cu ziua a 31-a (treizecişiuna) se vor calcula majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare la data respectivă pentru fiecare zi de întârziere.
    (4) În cazul în care un Beneficiar semnalează - ca urmare a activităţii proprii de management şi control - o neregulă în gestiunea propriului său proiect, acesta are obligaţia raportării ei, în termen de 5 (cinci) zile de la data identificării neregulii respective, către autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene (AMPOSDRU/OI POSDRU delegat).
    (5) Săvârşirea unei nereguli este o încălcare a prevederilor contractuale şi, deci, generează răspundere patrimonială contractuală a autorului, beneficiar sau autoritate de gestionare.
    (6) Debitorii unei creanţe bugetare rezultate din nereguli răspund solidar pentru stingerea respectivei creanţe.
    ART. 11
    Modificări şi completări la contract
    (1) Orice modificare a contractului se va face cu acordul părţilor prin încheierea unui act adiţional sau aprobarea unei notificări, cu excepţia modificărilor determinate de schimbări în cadrul legislativ care vor intra în vigoare la data menţionată în actul normativ respectiv, cu notificarea ulterioară a Beneficiarului. Modelul-cadru de notificare ce vizează modificări determinate de schimbări în cadrul legislativ va fi elaborat şi aprobat prin instrucţiune/decizie la nivelul AMPOSDRU.
    (2) Beneficiarul trebuie să informeze AMPOSDRU/OI POSDRU delegat despre orice situaţie care poate determina întârzierea executării contractului în termen de 10 (zece) zile de la data luării la cunoştinţă despre aceasta. Beneficiarul poate solicita, cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de sfârşitul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea duratei de implementare a acestuia, fără a afecta bugetul Proiectului, dar nu mai târziu de 1 decembrie 2015. Beneficiarul va transmite solicitarea însoţită de documente justificative.
    (3) Beneficiarul este obligat să informeze în termen de 5 zile AMPOSDRU/OI POSDRU delegat cu privire la declararea stării de insolvenţă, în vederea demarării procedurilor de control.
    (4) Beneficiarul va notifica în scris AMPOSDRU/OI POSDRU delegat, cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de data la care doreşte ca notificarea să producă efecte, în următoarele situaţii:
    a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare, în raport cu bugetul aprobat, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din contractul de finanţare (având în vedere că ambele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte plafonul de 10%), cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR, a cheltuielilor generale de administraţie şi cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
    b) schimbarea adresei sediului social al beneficiarului, precum şi schimbarea datelor de contact (număr telefon, fax, e-mail etc.);
    c) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
    d) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de management ori a experţilor pe termen lung din cadrul echipei de implementare a Proiectului;
    e) înlocuirea reprezentantului legal;
    f) modificarea planului de implementare a activităţilor;
    g) solicitarea utilizării sumei alocate pentru rezerva de contingenţă, în limita prevăzută la lit. a), în conformitate cu prevederile instrucţiunilor şi deciziilor AMPOSDRU.
    Notificarea va intra în vigoare şi va produce efecte juridice începând cu a 11-a (unsprezece) zi de la data înregistrării acesteia de AMPOSDRU/OI POSDRU delegat dacă nu s-au solicitat beneficiarului clarificări. Dacă beneficiarul nu furnizează clarificările solicitate în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data solicitării acestora de către AMPOSDRU/OI POSDRU delegat, notificarea va fi respinsă.
    În situaţia în care AMPOSDRU/OI POSDRU delegat respinge modificările contractuale solicitate prin notificare, beneficiarul va fi informat prin adresă oficială cu privire la respingerea acesteia, respectând termenele impuse prin prezentul contract de finanţare şi ale instrucţiunilor/deciziilor emise de AMPOSDRU.
    (5) Beneficiarul are obligaţia de a solicita AMPOSDRU/OI POSDRU delegat cu cel puţin 20 (douăzeci) de zile înainte de data la care doreşte ca actul adiţional să producă efecte, în următoarele situaţii:
    a) orice modificare a bugetului estimat al Proiectului, generată de:
    - redistribuiri de sume care depăşesc limita a 10% între capitolele bugetare aferente costurilor eligibile ale Proiectului, în condiţiile în care se păstrează nemodificată valoarea totală eligibilă a Proiectului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta;
    - modificarea cheltuielilor de tip FEDR, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta, inclusiv în cazul în care sumele nu depăşesc limita a 10% între capitole bugetare;
    - modificarea cheltuielilor generale de administraţie, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta, inclusiv în cazul în care sumele nu depăşesc limita a 5/7%;
    b) includerea de noi activităţi eligibile şi/sau introducerea unor categorii de grup-ţintă, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului aferent proiectului finanţat, care să contribuie la atingerea rezultatelor şi obiectivului specific al Proiectului;
    c) modificarea duratei de implementare a Proiectului;
    d) suspendarea executării contractului, pentru motive întemeiate, astfel încât să îi permită finalizarea implementării proiectului în cadrul perioadei de programare;
    e) înlocuirea unuia din partenerii din proiect, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor şi deciziilor AMPOSDRU;
    f) modificări ale Acordului de parteneriat;
    g) solicitarea utilizării sumei alocate pentru rezerva de contingenţă, pentru suma care depăşeşte limita a 10% între capitolele bugetare, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor şi deciziilor AMPOSDRU;
    h) orice alte modificări ale cererii de finanţare.
    (6) Beneficiarul are obligaţia de a solicita încheierea unui act adiţional la contractul de finanţare pentru toate modificările de sume intervenite în cadrul aceleiaşi linii bugetare din anexa nr. 2 - Bugetul proiectului sintetic şi detaliat, cu excepţia cheltuielilor generale de administraţie (fie pe seama modificării costurilor unitare, fie a cantităţilor previzionate) în situaţia în care variaţia acestora depăşeşte 10%.
    (7) Actul adiţional va fi considerat valabil încheiat, va intra în vigoare şi va produce efecte juridice dacă a fost semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal al Beneficiarului şi, ulterior, semnat şi ştampilat şi de către reprezentantul legal al AMPOSDRU/OI POSDRU delegat. Un act adiţional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract care ar pune în discuţie decizia de acordare a finanţării nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor.
    ART. 12
    Forţa majoră
    (1) Prin "forţă majoră" se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat independent de voinţa părţilor, intervenit după data semnării contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.
    (3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile, în baza unui certificat eliberat de autorităţile competente. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
    (4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    (6) Executarea contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a contractului.
    (8) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat suspendă aplicarea prevederilor contractului de finanţare şi în mod subsecvent plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar în situaţia în care proiectul face obiectul unui dosar penal transmis spre soluţionare instanţelor de judecată. Suspendarea prevederilor contractului de finanţare este valabilă până la pronunţarea deciziei definitive a instanţei privind caracterul penal sau nepenal al faptei incriminate în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
    ART. 13
    Încetarea şi rezilierea contractului
    (1) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat îşi rezervă dreptul de a rezilia prezentul contract, fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, cu excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului, în următoarele cazuri:
    - din motive imputabile lui, nu a început implementarea Proiectului în termen de 30 (treizeci) zile de la data semnării contractului;
    - nu respectă termenele şi condiţiile pentru acordarea tranşei a doua şi/sau recuperarea prefinanţării prevăzute la art. 5 lit. A şi B;
    - nu depune cererile de rambursare, precum şi cele aferente cererilor de plată pentru cheltuielile efectuate, în termenele şi formatul prevăzut de instrucţiunile şi deciziile AMPOSDRU şi prezentul contract.
    (2) Constituie temei de reziliere a prezentului contract orice cauză de neeligibilitate a Proiectului şi/sau a Beneficiarului şi/sau a oricăruia dintre parteneri, chiar dacă a fost identificată ulterior încheierii prezentului contract.
    (3) În cazul în care prezentul contract este reziliat din culpa Beneficiarului, acesta poate fi exclus de la participarea la selecţia publică de proiecte şi de la acordarea finanţării nerambursabile pentru o perioadă de 2 (doi) ani.
    (4) Clauza suspensivă
    Prezentul contract este condiţionat de primirea de către autoritatea contractantă din partea solicitantului şi/sau partenerilor a următoarelor documente-suport:
    A. Documente care atestă eligibilitatea solicitantului
    1. Pentru instituţii publice:
    a) declaraţie din care să reiasă numărul, tipul şi anul emiterii actului de înfiinţare al instituţiei respective, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al solicitantului;
    b) în situaţia în care instituţia publică este beneficiar/lider de parteneriat: documentaţia de selecţie a partenerilor care să ateste respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012, cu modificările ulterioare.
    2. Pentru societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) documentele statutare, inclusiv actele adiţionale, dacă există (copie);
    b) certificatul de înregistrare fiscală/CUI (copie);
    c) certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului care să ateste că organizaţia dumneavoastră nu este în stare de faliment sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de către tribunal, nu sunt începute proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situaţii sau nu este în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare (original sau copie legalizată);
    d) împuternicire din partea adunării generale a acţionarilor pentru persoana desemnată să semneze contractul (original sau copie legalizată).
    3. Pentru organizaţii nonprofit înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) documentele statutare, inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare, dacă este cazul (copie, cu menţiunea "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină);
    b) hotărârea judecătorească de înfiinţare (copie, cu menţiunea "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină);
    c) extras actualizat din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau certificat emis de judecătorie sau tribunal, care să ateste numărul de înregistrare al organizaţiei dumneavoastră şi situaţia juridică a organizaţiei (original sau copie legalizată);
    d) împuternicire din partea consiliului director pentru persoana desemnată să semneze contractul (original + copie).
    B. Documente care atestă capacitatea operaţională
    1. Pentru societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, cu modificările ulterioare. La secţiunea C "Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile", suma înscrisă la lit. a) nu trebuie să depăşească 1/12 din suma înscrisă la lit. b) (în original sau copie legalizată);
    b) certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor şi nr. 2.052 bis/1.528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale (în original). Certificatul trebuie să fie însoţit de anexa privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisă în conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, în următoarea situaţie: "obligaţiile de plată scadente nu depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru încheiat" (în original sau copie legalizată);
    c) bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 3 ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: formular 01 "Capitaluri" şi formular 02 "Rezultat patrimonial". Bilanţul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcţionează, trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete (în copie conform cu originalul).
    2. Pentru organizaţii nonprofit înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006, cu modificările ulterioare. La secţiunea C "Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile", suma înscrisă la lit. a) nu trebuie să depăşească 1/12 din suma înscrisă la lit. b) (în original sau copie legalizată);
    b) certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor şi nr. 2.052 bis/1.528/2006 (în original). Certificatul trebuie să fie însoţit de anexa privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisă în conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 75/767/2009, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, în următoarea situaţie: "obligaţiile de plată scadente nu depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru încheiat" (în original sau copie legalizată);
    c) bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 3 ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: formular 01 "Capitaluri" şi formular 02 "Rezultat patrimonial". Bilanţul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcţionează, trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete (în copie conform cu originalul).
    C. Documente care atestă capacitatea de implementare tehnică a Proiectului. Pentru toate tipurile de instituţii:
    a) CV-urile echipei de management şi experţilor pe termen lung care participă la activităţile Proiectului în primul an de implementare (expert pe termen lung este acel expert care este implicat în activităţile Proiectului pe o perioadă de minimum 6 luni în primul an de implementare), în limba română, indicând funcţia/rolul în Proiect, datate şi semnate de către titulari pe fiecare pagină, însoţite de documente-suport care să certifice experienţa şi calificările declarate în CV; CV-urile experţilor străini redactate în altă limbă decât româna, datate şi semnate de către titulari pe fiecare pagină, pot fi acceptate, cu condiţia să fie însoţite de o versiune în limba engleză datată şi semnată de către titulari pe fiecare pagină şi de o versiune în limba română certificată "conform cu originalul", datată, ştampilată şi semnată pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al solicitantului;
    b) diplome, certificate, adeverinţe etc. care să ateste informaţiile prezentate în CV-uri;
    c) tabel centralizator al echipei de management şi experţilor pe termen lung;
    c) declaraţie privind existenţa resurselor administrative, prin indicarea numărului total de angajaţi în fiecare din ultimii 3 ani;
    d) autorizaţia/acreditarea pentru solicitanţii/partenerii care au calitatea de furnizor de formare profesională continuă autorizat, public şi privat (conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002, cu modificările şi completările ulterioare) sau de furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, public şi privat, acreditat (conform Hotărârii Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare);
    e) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului prin care să confirme că nu există modificări intervenite asupra condiţiilor iniţiale prezentate în cererea de finanţare aprobată.
    D. Documente solicitate pentru partenerii transnaţionali
    a) Statutul organizaţiei:
    a1) pentru instituţii publice: Declaraţie din care să reiasă numărul, tipul şi anul emiterii actului de înfiinţare al instituţiei respective (copie legalizată în limba română);
    a2) pentru societăţi comerciale şi organizaţii nonprofit: statutul organizaţiei (tradus legalizat în limba română);
    b) declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în situaţiile de excludere stipulate în subcapitolul 3.1 "Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor", din Ghidul solicitantului - Condiţii generale, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.069/2013 privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" şi Ghidurilor solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi Grant nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";
    c) documente doveditoare, în traducere legalizată, care să ateste informaţiile referitoare la capacitatea tehnică şi operaţională, existenţa unor datorii la bugetul statului de provenienţă, bilanţ, număr de angajaţi etc., similare entităţilor cu personalitate juridică române;
    d) documente care să ateste experienţa relevantă pentru activităţile derulate în cadrul proiectului.
    Dacă Solicitantul şi/sau partenerii nu furnizează documentele-suport în termen de 20 zile de la data semnării contractului sau se constată că solicitantul şi/sau partenerii au furnizat informaţii false, prezentul contract devine nul de drept.
    Pentru partenerii transnaţionali dacă documentele-suport nu sunt furnizate în termen de 30 de zile de la data semnării contractului şi/sau dacă se constată că Solicitantul şi/sau partenerii au furnizat informaţii false, prezentul contract devine nul de drept.
    ART. 14
    Legea aplicabilă
    Prevederile prezentului contract de finanţare vor fi interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu legislaţia comunitară şi/sau cea naţională în vigoare.
    ART. 15
    Anexele contractului
    (1) Următoarele documente sunt anexate la prezentul contract şi constituie parte integrantă a prezentului contract de finanţare, având aceeaşi forţă juridică:
    Anexa nr. 1 Cererea de finanţare
    Anexa nr. 2 Bugetul proiectului sintetic şi detaliat
    Anexa nr. 3 Acord de parteneriat
    Anexa nr. 4 CV-urile echipei de management şi experţilor pe termen lung
    (2) În cazul unui conflict între prevederile anexelor contractului de finanţare şi cele din contractul de finanţare, prevederile contractului de finanţare prevalează.
    ART. 16
    Dispoziţii finale
    (1) Proprietatea, titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială privind rezultatele Proiectului, raportările şi alte documente legate de acesta vor rămâne Beneficiarului sau, după caz, partenerului. Beneficiarul va acorda AMPOSDRU/OI POSDRU delegat, după caz, dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar toate documentele rezultate în urma Proiectului, oricare ar fi forma acestora, dacă nu se încalcă drepturile existente de proprietate industrială şi intelectuală.
    (2) Semnarea contractului de finanţare nu reprezintă în mod automat obligaţia necondiţionată a AMPOSDRU/OI POSDRU delegat de a finanţa, până la finalizarea proiectului, valoarea angajată în cazul menţionat mai sus. Acordarea prezentei finanţări nu presupune obligaţia AMPOSDRU/OI POSDRU delegat de a acorda şi alte finanţări similare în viitor.
    (3) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat îşi rezervă dreptul de a diminua corespunzător finanţarea acordată în situaţia în care obiectivele şi indicatorii tehnici ai Proiectului prevăzuţi în cererea de finanţare sunt neîndepliniţi şi/sau nerealizaţi conform cererii de finanţare aprobate.
    (4) În cazul în care una dintre prevederile prezentului contract nu mai produce efecte juridice, celelalte prevederi rămân valabile.
    (5) Termenul de "zi" reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică în mod distinct.
    (6) În eventualitatea unui litigiu între AMPOSDRU/OI POSDRU delegat şi Beneficiar, survenit în executarea sau în legatură cu executarea, interpretarea şi în orice mod aplicarea acestui contract, se vor depune toate diligenţele pentru soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării uneia dintre părţile contractante, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din România.
    (7) Prezentul contract de finanţare a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale în limba română, un exemplar pentru AMPOSDRU/OI POSDRU delegat şi un exemplar pentru Beneficiar.

┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ AMPOSDRU/OI POSDRU delegat .............. │Beneficiar │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Reprezentant legal │Reprezentant legal │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Semnătura │Semnătura │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Data │Data │
└────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘


                        __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016