Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.443 din 22 august 2011  privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de catre operatorii economici reclasificati in sectorul administratiei publice    Twitter Facebook

ORDIN nr. 2.443 din 22 august 2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de catre operatorii economici reclasificati in sectorul administratiei publice

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011


    Ţinând cont de condiţionalitãţile cuprinse în Aranjamentul stand-by de tip preventiv, încheiat cu Fondul Monetar Internaţional,
    în temeiul prevederilor art. 6 lit. a) şi ale art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 5^1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 79/2008 privind mãsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Operatorii economici nominalizaţi potrivit art. 2 alin. (4) au obligaţia raportãrii lunare şi trimestriale la Ministerul Finanţelor Publice a indicatorilor economico-financiari prevãzuţi în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantã din prezentul ordin, în termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare, astfel:
    a) lunar, datele prevãzute în anexele nr. 1, 2, 3 şi 5;
    b) trimestrial, datele prevãzute în anexa nr. 4.
    (2) Pentru datele anuale, anexele nr. 1-5 se vor transmite astfel:
    a) pânã la 25 ianuarie anul urmãtor date preliminare;
    b) pânã la 5 martie anul urmãtor date revizuite conform ultimelor informaţii privind datele contabile pentru anul precedent;
    c) pânã la 25 mai anul urmãtor date finale pe baza situaţiilor financiare anuale întocmite potrivit Legii contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Datele revizuite transmise conform prevederilor alin. (2) lit. b) se vor confrunta cu cele din situaţiile financiare anuale. În situaţia unor abateri semnificative între raportãrile revizuite şi cele finale se vor transmite, în termen de 5 zile de la încheierea raportãrilor finale, explicaţii privind cauzele acestor abateri.
    (4) Prima raportare se va efectua la data de 25 octombrie 2011 pentru perioada de raportare 1 ianuarie-30 septembrie 2011.
    (5) Structura formularelor prevãzute în anexele nr. 1- 5 va putea fi revizuitã în cazul în care modificãrile legislative şi cerinţele de date impun acest lucru.
    ART. 2
    (1) Raportarea indicatorilor economico-financiari prevãzuţi la art. 1 se va face prin completarea formularului inteligent de declaraţie S1001, descãrcat de pe site-ul internet al Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) Transmiterea formularului S1001 completat se va face utilizând serviciile portalului e-guvernare. Declaraţia se semneazã electronic cu semnãtura digitalã utilizatã de operatorul economic la depunerea declaraţiilor fiscale.
    (3) Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice se publicã spre consultare ghidul de completare şi transmitere a formularului S1001.
    (4) Lista operatorilor economici care raporteazã formularul S1001 se publicã pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.
    (5) Explicaţiile privind abaterile semnificative prevãzute la art. 1 alin. (3) se vor trimite în format electronic, la adresa de email monitorizare@mfinante.gov.ro
    ART. 3
    Operatorii economici prevãzuţi la art. 1, Direcţia generalã de sintezã a politicilor bugetare, Direcţia generalã de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului şi Direcţia generalã a tehnologiei informaţiilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţioneazã conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 22 august 2011.
    Nr. 2.443.


    ANEXA 1
 Unitatea:
 ┌────┐
 │ │ Date preliminare
 ├────┤
 │ │ Date revizuite
 ├────┤
 │ │ Date finale
 └────┘

                                 DATE
                      privind rezultatele financiare
                           pe perioada .........

                                                                    - lei -
┌────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────────┐
│ │Nr. │ Realizãrile │
│ Denumirea indicatorului │rd. │ cumulate la │
│ │ │ sfârşitul │
│ │ │ perioadei │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │ B │ │
├────┬───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 1.│Cifra de afaceri netã (rd. 02+03+04+05+06) │ 01 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Producţia vândutã (ct. 701+702+703+704+705+706+708)│ 02 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din vânzarea mãrfurilor (ct. 707) │ 03 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Reduceri comerciale acordate (ct. 709) │ 04 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din dobânzi înregistrate de entitãţile │ │ │
│ │radiate din Registrul general şi care mai au în │ 05 │ │
│ │derulare contracte de leasing (766) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare aferente │ │ │
│ │cifrei de afaceri netã (ct. 7411) │ 06 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 2.│Venituri aferente costului producţiei în curs │ │ │
│ │de execuţie (ct. 711+712) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Sold Creditor │ 07 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Sold Debitor │ 08 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 3.│Producţia realizatã de entitate pentru scopurile │ │ │
│ │sale proprii şi capitalizatã (ct. 721+722) │ 09 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 4.│Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815) │ 10 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- venituri din despãgubiri, amenzi şi penalitãţi │ │ │
│ │ (contul 7581), din care: │ 10a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │ sume încasate sau de încasat de la bugetul │ │ │
│ │ general consolidat │ 10b│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- venituri din donaţii primite (contul (7582) │ 10c│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- venituri din vânzarea activelor şi alte │ │ │
│ │operaţiuni de capital (contul 7583) │ 10d│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- venituri din subvenţii pentru investiţii │ │ │
│ │(contul 7584) │ 10e│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- alte venituri din exploatare (contul 7588), │ 10f│ │
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │ sume încasate sau de încasat de la bugetul │ │ │
│ │ general consolidat │ 10g│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- venituri din subvenţii de exploatare aferente │ │ │
│ │altor venituri (ct. 7417) │ 10h│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) │ 11 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ │ │
│ │(rd. 01+07-08+09+10) │ 12 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 5a.│Cheltuieli cu materiile prime si materiale │ │ │
│ │(ct. 601+602-7412), │ 13 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare pentru │ │ │
│ │materii prime şi materiale consumabile (ct. 7412) │ 13a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) │ 14 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 5b.│Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │ │ │
│ │(ct. 605-7413) │ 15 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte │ │ │
│ │cheltuieli externe (ct. 7413) │ 15a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 5c.│Cheltuieli privind mãrfurile (ct. 607) │ 16 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Reduceri comerciale primite (ct. 609) │ 17 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 6.│Cheltuieli cu personalul (rd.19+20), din care: │ 18 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ a)│Salarii şi indemnizaţii (ct. 641+642+643+644-7414) │ 19 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata │ │ │
│ │personalului (ct. 7414) │ 19a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ b)│Cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │ │ │
│ │(ct. 645-7415) │ 20 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare pentru │ │ │
│ │asigurãri şi protecţie socialã (ct. 7415) │ 20a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 7a.│Ajustãri de valoare privind imobilizãrile │ │ │
│ │corporale şi necorporale (rd. 22-23) │ 21 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) │ 22 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │a.2) Venituri (ct. 7813) │ 23 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 7b.│Ajustãri de valoare privind activele circulante │ │ │
│ │(rd. 25-26) │ 24 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814), │ 25 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli de exploatare privind ajustãrile pentru │ │ │
│ │deprecierea activelor circulante (ct. 6814) │ 25a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │b.2) Venituri (ct. 754+7814) │ 26 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare pentru │ │ │
│ │dobânda datoratã (ct. 7814) │ 26a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 8.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) │ 27 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│8.1.│Cheltuieli privind prestatiile externe │ │ │
│ │(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+ │ │ │
│ │627+628-7416) │ 28 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte │ │ │
│ │cheltuieli de exploatare (ct. 7416) │ 28a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│8.2.│Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte │ │ │
│ │asimilate (ct. 635) │ 29 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│8.3.│Alte cheltuieli (ct. 652+658), din care: │ 30 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Despãgubiri, amenzi şi penalitãţi (ct. 6581), │ │ │
│ │din care │ 30a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │ sume datorate bugetului general consolidat │ 30b│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Cheltuieli din donaţii acordate (ct. 6582) │ 30c│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Cheltuieli cu activele cedate şi alte operaţii │ │ │
│ │de capital (ct. 6583) │ 30d│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588), │ │ │
│ │din care │ 30e│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │ sume datorate bugetului general consolidat │ 30f│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Cheltuieli cu protecţia mediului (ct. 652) │ 30g│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate│ │ │
│ │de entitãţile radiate din Registrul general şi care│ 31 │ │
│ │mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Ajustãri privind provizioanele (rd. 33-34) │ 32 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli (ct. 6812) │ 33 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri (ct. 7812) │ 34 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ │ │
│ │(rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32) │ 35 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Profit (rd. 12-35) │ 36 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 35-12) │ 37 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 9.│Venituri din interese de participare │ │ │
│ │(ct. 7611+7613) │ 38 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- dividende încasate │ 38a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- din veniturile obţinute de la entitãţile afiliate│ 39 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 10.│Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care │ │ │
│ │fac parte din activele imobilizate (ct. 763) │ 40 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │ din care, din veniturile obţinute de la │ │ │
│ │entitãţile afiliate │ 41 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 11.│Venituri din dobânzi (ct. 766) │ 42 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- din veniturile obţinute de la entitãţile afiliate│ 43 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Alte venituri financiare │ │ │
│ │(ct. 762+764+765+767+768) │ 44 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- dividende încasate (din ct. 762) │ 44a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- venituri din diferenţe favorabile de curs valutar│ │ │
│ │(ct. 765) │ 44b│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- venituri din diferenţe favorabile de curs valutar│ │ │
│ │rezultate din elemente a cãror decontare şi │ │ │
│ │evaluare se face în funcţie de cursul unei │ │ │
│ │valute (ct. 768) │ 44c│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44) │ 45 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 12.│Ajustãri de valoare privind imobilizãrile │ │ │
│ │financiare şi investiţiile financiare deţinute ca │ │ │
│ │active circulante (rd. 47-48) │ 46 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli (ct. 686) │ 47 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri (ct. 786) │ 48 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 13.│Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418) │ 49 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- venituri din subvenţii de exploatare pentru │ │ │
│ │dobânda datoratã (ct. 7418) │ 49a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- cheltuieli în relaţia cu entitãţile afiliate │ 50 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Alte cheltuieli financiare │ │ │
│ │(ct. 663+664+665+667+668) │ 51 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- valoarea imobilizãrilor financiare scoase din │ │ │
│ │activ (din ct. 664) │ 51a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- cheltuieli din diferenţe favorabile de curs │ │ │
│ │valutar (ct. 665) │ 51b│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- cheltuieli din diferenţe nefavorabile de curs │ │ │
│ │valutar rezultate din elemente a cãror decontare │ │ │
│ │şi evaluare se face în funcţie de cursul unei │ │ │
│ │valute (ct. 668) │ 51c│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51) │ 52 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Profit (rd. 45-52) │ 53 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 52-45) │ 54 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 14.│PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Profit (rd. 12+45-35-52) │ 55 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 35+52-12-45) │ 56 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 15.│Venituri extraordinare (ct. 771) │ 57 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 16.│Cheltuieli extraordinare (ct. 671) │ 58 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 17.│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA │ │ │
│ │EXTRAORDINARĂ: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Profit (rd. 57-58) │ 59 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 58-57) │ 60 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57) │ 61 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58) │ 62 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Profit (rd. 61-62) │ 63 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 62-61) │ 64 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 18.│IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691) │ 65 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 19.│Alte impozite neprezentate la elementele de │ 66 │ │
│ │mai sus (ct. 698) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 20.│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIŢIULUI │ │ │
│ │FINANCIAR: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Profit (rd. 63-64-65-66) │ 67 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 64+65+66-63) │ 68 │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────┘
    ANEXA 2
 Unitatea:
 ┌────┐
 │ │ Date preliminare
 ├────┤
 │ │ Date revizuite
 ├────┤
 │ │ Date finale
 └────┘

                               DATE
          privind stocurile şi subvenţii pentru investiţii
                   pe perioada .................

                                                                      - lei -
┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────────┐
│ │ │Nr.│ Sold la │
│ │ │rd.├─────────┬─────────┤
│ │ │ │începutul│sfârşitul│
│ │ │ │ anului │perioadei│
├───┴──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───┬──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ I.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
│ │STOCURI │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + │ 1 │ │ │
│ │3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025 + 3026 + 3028 + │ │ │ │
│ │303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - │ │ │ │
│ │3921 - 3922 - 3951 - 3958 - 398) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + │ 2 │ │ │
│ │341 +/- 3481 + 3541 - 393 - 3941 - 3952) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Produse finite şi mãrfuri (ct. 345 + 346 +/- │ 3 │ │ │
│ │3485 +/- 3486 + 3545 + 3546 + 356 + 357 + 361 +/- │ │ │ │
│ │368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - │ │ │ │
│ │3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) │ │ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ TOTAL: │ 4 │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴─────────┘

┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│II.│ Subvenţii pentru investiţii │Nr.│Realizãri│
│ │ │rd.│perioada │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │Încasãri efective în perioada de raportare │ 1 │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘
    ANEXA 3

 Unitatea:
 ┌────┐
 │ │ Date preliminare
 ├────┤
 │ │ Date revizuite
 ├────┤
 │ │ Date finale
 └────┘

                    SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
                        pe perioada ..........

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ │ Valorile brute │ In- │
├───────────────────────┼────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤ di- │
│ Denumirea │Nr. │ Creşteri │ Reduceri │ ca- │
│ indicatorului │crt.├──────┬─────┬────┬──────┬─────┼──────┬────┬────┬─────┬────────┬────┤ tori │
│ │ │Total │Achi-│Ree-│Puneri│Alte │Total │Vân-│Ree-│Dez- │ Bunuri │Alte│ ESA │
│ │ │ │ziţii│va- │ în │ope- │ │zãri│va- │mem- │publice │ope-│ │
│ │ │ │ │lu- │ fun- │raţi-│ │ │lu- │brãri│trans- │ra- │ │
│ │ │ │ │ãri │ cţi- │ uni │ │ │ãri │ şi │ferate │ţi- │ │
│ │ │ │ │ │ une │ │ │ │ │ ca- │la admi-│uni │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sãri │nistra- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ tori │ │ │
│ ├────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│ │ │2=3+4+│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7=8+9+│ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13= │
│ │ │5+6 │ │ │ │ │10+11+│ │ │ │ │ │(3-4)-│
│ │ │ │ │ │ │ │12 │ │ │ │ │ │(8-9) │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│I. Imobilizãri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale (P512) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│Cheltuielile de │ 01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │
│constituire şi cheltu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ieli de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│Alte imobilizãri │ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│Avansuri şi imobilizãri│ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │
│necorporale în curs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│Total (rd. 01 la 03) │ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│II. Imobilizãri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale (P511) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│Construcţii │ 05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│Instalaţii tehnice şi │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │
│maşini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│Alte instalaţii utilaje│ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │
│şi mobilier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│Avansuri şi imobilizãri│ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │
│corporale în curs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│TOTAL (rd. 05 la 08) │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│TOTAL P51 (rd. 04 + 09)│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│III. Terenuri │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴────┴──────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┴────┴────┴─────┴────────┴────┴──────┘
    ANEXA 4
 Unitatea:
 ┌────┐
 │ │ Date preliminare
 ├────┤
 │ │ Date revizuite
 ├────┤
 │ │ Date finale
 └────┘

                                DATE
             privind creanţele şi angajamentele financiare
                   pe perioada ..................

                                                                       - lei -
┌──┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┐
│ │ CREANŢE │Nr. │ Sold la │ Sold la │
│ │ │rând│începutul│sfârşitul│
│ │ │ │ anului │perioadei│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Avansuri acordate pentru imobilizãri corporale (A)│ A01│ │ │
│ │ct. 232 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Avansuri acordate pentru imobilizãri necorporale │ A02│ │ │
│ │(A) ct. 234 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Acţiuni deţinute la entitãţi afiliate (A) ct. 261 │ A03│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Interese de participare (A) ct. 263 │ A04│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte titluri imobilizate (A) ct. 265 │ A05│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Sume datorate de entitãţi afiliate (A) ct. 2671 │ A06│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânda aferentã sumelor datorate de entitãţile │ A07│ │ │
│ │afiliate (A) ct. 2672 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Creanţe legate de interesele de participare (A) │ A08│ │ │
│ │ct. 2673 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânda aferentã creanţelor legate de interesele │ A09│ │ │
│ │de participare (A) ct. 2674 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Împrumuturi acordate pe termen lung (A) ct. 2675 │ A10│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânda aferentã împrumuturilor acordate pe termen│ A11│ │ │
│ │lung (A) ct. 2676 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte creanţe imobilizate (A) ct. 2678 │ A12│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A) │ A13│ │ │
│ │ct. 2679 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Furnizori de imobilizãri (P) ct. 404*) │ A14│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Sume plãtite în avans pentru stocuri (A) ct. 4091 │ A15│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Furnizori - debitori pentru prestãri de servicii │ A16│ │ │
│ │(A) ct. 4092 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Clienţi (A) ct. 411 │ A17│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Efecte de primit de la clienţi (A) ct. 413 │ A18│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Clienţi - facturi de întocmit (A) ct. 418 │ A19│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Avansuri acordate personalului (A) ct. 425 │ A20│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte creanţe în legãturã cu personalul (A) │ A21│ │ │
│ │ct. 4282 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Asigurãri sociale (P) ct. 431*) │ A22│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Asigurãri sociale de şomaj (P) ct. 437*) │ A23│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte creanţe sociale (A) ct. 4382 │ A24│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441*) │ A25│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Taxa pe valoarea adãugatã de recuperat (A) │ A26│ │ │
│ │ct. 4424 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Taxa pe valoarea adãugatã neeligibilã (A/P) │ A27│ │ │
│ │ct. 4428 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Împozitul pe venitul din salarii şi din alte │ A28│ │ │
│ │drepturi (P) ct. 444*) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Împrumuturi neeligibile cu caracter de subvenţii │ A29│ │ │
│ │(A) ct. 4452 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A) │ A30│ │ │
│ │ct. 4458 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate (P) │ A31│ │ │
│ │ct. 446*) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte asimilate │ A32│ │ │
│ │(P) ct. 447*) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte creanţe privind bugetul statului (A) ct. 4482│ A33│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Decontãri între entitãţile afiliate (A/P) ct. 451 │ A34│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Decontãri privind interesele de participare (A/P) │ A35│ │ │
│ │ct. 453 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Decontãri din operaţii de participaţie (A/P) │ A36│ │ │
│ │ct. 4582 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Debitori diverşi (A) ct. 461 │ A37│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli înregistrate în avans (ct. 471) │ A38│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Decontãri din operaţii în curs de clarificare │ A39│ │ │
│ │(A/P) ct. 473 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Acţiuni deţinute la entiţãţi afiliate (A) ct. 501 │ A40│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Obligaţiuni emise şi rãscumpãrate (A) ct. 505 │ A41│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Obligaţiuni (A) ct. 506 │ A42│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe │ A43│ │ │
│ │asimilate (A) ct. 508 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Cecuri de încasat (A) ct. 5112 │ A44│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Efecte de încasat (A) ct. 5113 │ A45│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Efecte remise spre scontare (A) ct. 5114 │ A46│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Conturi curente la bãnci (A) ct. 512 │ A47│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Conturi la bãnci în lei (A) ct. 5121 │ A48│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Conturi la bãnci în valutã (A) ct. 5124 │ A49│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Sume în curs de decontare (A) ct. 5125 │ A50│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânzi de încasat (A) ct. 5187 │ A51│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Casa (A) ct. 531 │ A52│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Casa în lei (A) ct. 5311 │ A53│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Casa în valutã (A) ct. 5314 │ A54│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte valori (A) ct. 532 │ A55│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Acreditive (A) ct. 541 │ A56│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Acreditive în lei (A) ct. 5411 │ A57│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Acreditive în valutã (A) ct. 5412 │ A58│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Avansuri de trezorerie (A) ct. 542 │ A59│ │ │
└──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┘
------------
    *) Solduri debitoare ale conturilor respective.

                                                                       - lei -
┌──┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┐
│ │ ANGAJAMENTE │Nr. │ Sold la │ Sold la │
│ │ │rând│începutul│sfârşitul│
│ │ │ │ anului │perioadei│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P) │ P01│ │ │
│ │ct. 161 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Datorii faţã de entitãţile afiliate (P) ct. 1661 │ P02│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Datorii faţã de entitãţile de care compania este │ P03│ │ │
│ │legatã prin interese de participare (P) ct. 1663 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P) ct. 167 │ P04│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de │ P05│ │ │
│ │obligaţiuni (P) ct. 1681 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânzi aferente datoriilor faţã de entitãţile │ P06│ │ │
│ │afiliate (P) ct. 1685 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânzi aferente datoriilor faţã de entitãţile │ P07│ │ │
│ │de care compania este legatã prin interese de │ │ │ │
│ │participare (P) ct. 1686 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânzi aferente altor înprumuturi şi datorii │ P08│ │ │
│ │asimilate (P) ct. 1687 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Vãrsãminte de efectuat privind acţiunile deţinute │ P09│ │ │
│ │la entitãţile afiliate (P) ct. 2691 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Vãrsãminte de efectuat privind interesele de │ P10│ │ │
│ │participare (P) ct. 2692 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Vãrsãminte de efectuat pentru imobilizãri │ P11│ │ │
│ │financiare (P) ct. 2693 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Furnizori (P) ct. 401 │ P12│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Efecte de plãtit (P) ct. 403 │ P13│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Furnizori de imobilizãri (P) ct. 404 │ P14│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Efecte de plãtit pentru imobilizãri (P) ct. 405 │ P15│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Furnizori - facturi nesosite (P) ct. 408 │ P16│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Clienţi - creditori (P) ct. 419 │ P17│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Pesonal - salarii datorate (P) ct. 421 │ P18│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423│ P19│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Prime reprezentând participarea personalului la │ P20│ │ │
│ │profit (P) ct. 424 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Drepturi de personal neridicate (P) ct. 426 │ P21│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Reţineri din salarii datorate terţilor (P) ct. 427│ P22│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte datorii în legãturã cu personalul (P) │ P23│ │ │
│ │ct. 4281 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Asigurãri sociale (P) ct. 431 │ P24│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Ajutor de şomaj (P) ct. 437 │ P25│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte datorii sociale (P) ct. 4381 │ P26│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441 │ P27│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Taxa pe valoare adãugatã de platã (P) ct. 4423 │ P28│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Taxa pe valoare adãugatã neexigibilã (A/P) │ P29│ │ │
│ │ct. 4428 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Impozit pe venituri de natura salariilor (P) │ P30│ │ │
│ │ct. 444 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate (P) │ P31│ │ │
│ │ct. 446 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte asimilate │ P32│ │ │
│ │(P) ct. 447 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte datorii faţã de buget (P) ct. 4481 │ P33│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Decontãri între entitãţile afiliate (A/P) ct. 451 │ P34│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Decontãri privind interesele de participare (A/P) │ P35│ │ │
│ │ct. 453 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (P) ct. 455│ P36│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Decontãri cu acţionarii/asociaţii privind │ P37│ │ │
│ │capitalul (A/P) ct. 456 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dividende de platã (P) ct. 457 │ P38│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Decontãri din operaţii în participaţie - pasiv (P)│ P39│ │ │
│ │ct. 4581 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Creditori diverşi (P) ct. 462 │ P40│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Venituri înregistrate în avans (P) ct. 472 │ P41│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Decontãri din operaţii în curs de clarificare │ P42│ │ │
│ │(A/P) ct. 473 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Vãrsãminte de efectuat pentru investiţiile pe │ P43│ │ │
│ │termen scurt (P) ct. 509 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânzi de plãtit (P) ct. 5186 │ P44│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Capitalul subscris vãrsat (P) ct. 1012 │ P45│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Capitalul subscris nevãrsat (P) ct. 1011 │ P46│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Patrimoniul regiei (P) ct. 1015 │ P47│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Capitaluri proprii**) │ P48│ │ │
└──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┘
-----------------
    **) Capitalurile proprii se calculeazã conform formulei din bilanţul
contabil.
    ANEXA 5

 Unitatea:
 ┌────┐
 │ │ Date preliminare
 ├────┤
 │ │ Date revizuite
 ├────┤
 │ │ Date finale
 └────┘

                              SITUAŢIA
             împrumuturilor contractate în nume propriu
                  pe perioada ................


                                                                                                                     - lei -
┌────┬──────────────────────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬─────────────┬─────┬────┬───────┬────┬───────┬────┬─────────────┐
│Nr. │ Indicatori │De- │Va- │Va- │Data │Data│Tip │Ratã│Sold împrumut│Tra- │Data│Ram- │Data│Plãţi │Data│Sold împrumut│
│crt.│ │nu- │lu- │loa-│con- │ram-│ratã│do- │la începutul │gere │tra-│bursãri│ram-│de │plã-│la sfârşitul │
│ │ │mi- │ta │rea │trac-│bur-│de │bân-│ lunii │în │ge- │rate │bur-│dobânzi│ţii │lunii de │
│ │ │rea │îm- │îm- │tãrii│sã- │do- │dã │de raportare │lunã │rii │în lunã│sã- │în lunã│do- │raportare │
│ │ │cre-│pru-│pru-│ │rii │bân-│fixã├──────┬──────┼─────┤ ├───────┤rii ├───────┤bân-├──────┬──────┤
│ │ │di- │mu- │mu- │ │fi- │dã │sau │în │în │în │ │în │de │în │zii │în │în │
│ │ │to- │tu- │tu- │ │nale│ │mar-│va- │echi- │va- │ │va- │rate│valutã │ │va- │echi- │
│ │ │ru- │lui │lui │ │ │ │jã │lutã │va- │lutã │ │lutã │ │con- │ │lutã │va- │
│ │ │lui │ │ │ │ │ │(%) │con- │lent │con- │ │con- │ │tract │ │con- │lent │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │tract │lei │tract│ │tract │ │ │ │tract │lei │
├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼─────┼────┼───────┼────┼───────┼────┼──────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7a │ 7b │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │16=8+ │ 17 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10-12 │ │
├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼────┴────┼────┼──────┼──────┼─────┼────┼───────┼────┼───────┼────┼──────┼──────┤
│1. │Emisiuni de titluri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv titlurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de credit (de exemplu,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bilete la ordin, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trate ş.a.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- pe termen scurt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(< = 1 an) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- pe termen mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi lung (> 1 an) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────┼──────┼──────┼─────┼────┼───────┼────┼───────┼────┼──────┼──────┤
│2. │Împrumuturi, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contracte de leasing │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar şi credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- pe termen scurt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(< = 1 an) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- pe termen mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi lung (> 1 an) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────┴────┴────┴────┴─────┴─────────┴────┴──────┴──────┴─────┴────┴───────┴────┴───────┴────┴──────┴──────┘    Modul de completare a anexei:
    Situaţia se va raporta lunar pentru împrumuturile în nume propriu, detaliat pe fiecare împrumut în parte, cu prezentarea informaţiilor pentru fiecare valutã în care este denominat împrumutul.
    Pentru calculul echivalentului în lei al soldului se va folosi cursul de schimb al Bãncii Naţionale a României de la sfârşitul lunii de raportare.
    Rata dobânzii împrumutului se va raporta astfel: rata de dobândã fixã (de exemplu: 4,5%) sau rata de dobândã variabilã (de exemplu: Euribor/Libor 3/6 luni +/- 0,5% reprezentând marja aferentã).
    Informaţiile privind soldul împrumutului la începutul lunii de raportare vor coincide cu cele raportate la sfârşitul lunii anterioare.
    În cadrul acestei anexe nu se vor raporta: împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate companiei, împrumuturile pentru care a fost acordatã garanţia de stat prin Ministerul Finanţelor Publice sau garanţia acordatã de unitãţile administrativ-teritoriale. Însã prin aceastã anexã se vor raporta informaţiile privind împrumuturile contractate în nume propriu pentru care s-au emis de Guvernul României scrisori de confort.

                         ---------------


Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Finantelor Publice, ORDIN nr. 2.443 din 22 august 2011

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice