Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.355/C din 11 septembrie 2008  pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea executarii obligatiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerata intr-o institutie de interes public impusa de catre instanta de judecata    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.355/C din 11 septembrie 2008 pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea executarii obligatiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerata intr-o institutie de interes public impusa de catre instanta de judecata

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 26 septembrie 2008

Ţinând seama de dispoziţiile <>Hotãrârii Guvernului nr. 747/2008 pentru modificarea şi completare Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socialã a infractorilor şi de supraveghere a executãrii sancţiunilor neprivative de libertate, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.239/2000 ,
în conformitate cu <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executãrii obligaţiei minorului de a presta o activitate neremuneratã într-o instituţie de interes public, prevãzutã la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal,
în temeiul <>art. 6 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul justiţiei emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Procedura privind supravegherea executãrii obligaţiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremuneratã într-o instituţie de interes public impusã de cãtre instanţa de judecatã, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia de probaţiune, prin intermediul serviciilor de probaţiune de pe lângã tribunale, va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiţiei,
Gabriel Tãnãsescu,
secretar de stat

Bucureşti, 11 septembrie 2008.
Nr. 2.355/C.

ANEXĂ

PROCEDURA
privind supravegherea executãrii obligaţiei persoanei
condamnate sau minorului de a presta o activitate
neremuneratã într-o instituţie de interes public
impusã de cãtre instanţa de judecatã

ART. 1
(1) În vederea punerii în executare a obligaţiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremuneratã într-o instituţie de interes public, serviciului de probaţiune îi revin urmãtoarele îndatoriri:
a) identificã pe plan local instituţiile, precum şi serviciile din cadrul acestora în care activitatea poate fi prestatã;
b) întocmeşte o listã cu instituţiile de interes public de la nivel local, pe care o pune la dispoziţia instanţelor;
c) contacteazã instituţiile identificate şi stabileşte în cadrul unor întâlniri tipurile de activitãţi care pot fi prestate de cãtre persoanele condamnate şi minori;
d) încheie protocoale-cadru de colaborare cu instituţiile de interes public, conform anexei nr. 1.
(2) Lista prevãzutã la alin. (1) lit. b), completatã cu tipurile de servicii din cadrul instituţiilor de interes public, este pusã la dispoziţia tuturor consilierilor de probaţiune angajaţi în serviciu, conform anexei nr. 2.
(3) Serviciul de probaţiune actualizeazã anual sau ori de câte ori este necesar lista prevãzutã la alin. (1) lit. b).
ART. 2
(1) În cadrul primei întrevederi, consilierul de probaţiune completeazã o fişã de referire, conform anexei nr. 3.
(2) Intervievarea persoanei condamnate sau minorului are loc în conformitate cu aspectele prevãzute în anexa nr. 4.
ART. 3
În funcţie de fişa de referire prevãzutã la art. 2, consilierul responsabil de caz împreunã cu persoana de contact menţionatã în protocol identificã tipurile de activitãţi care corespund nevoilor, pregãtirii, abilitãţilor şi cunoştinţelor persoanei condamnate sau minorului.
ART. 4
(1) Fişa de referire se înainteazã în termen de 3 zile lucrãtoare de la data primei întrevederi instituţiei de interes public unde se va executa obligaţia persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremuneratã.
(2) Fişa de referire are rolul de a sprijini instituţia de interes public în vederea identificãrii locurilor disponibile pentru prestarea activitãţii neremunerate, pe mãsura nevoilor, pregãtirii, abilitãţilor şi cunoştinţelor persoanei condamnate sau minorului.
ART. 5
(1) Consilierul de probaţiune contacteazã, cu ocazia primei întrevederi cu persoana condamnatã sau minorul, instituţia de interes public partenerã, în vederea stabilirii datei, orei şi locului în care trebuie sã se prezinte persoana condamnatã sau minorul pentru începerea executãrii obligaţiei.
(2) Data la care se fixeazã întrevederea în scopul începerii executãrii obligaţiei nu poate depãşi 30 de zile lucrãtoare de la data comunicãrii hotãrârii judecãtoreşti serviciului de probaţiune.
(3) Informaţiile referitoare la data, ora şi locul stabilite în conformitate cu alin. (1) se comunicã persoanei condamnate sau minorului în cadrul aceleiaşi întrevederi.
ART. 6
(1) Consilierul de probaţiune responsabil de caz sau un reprezentant al serviciului de probaţiune însoţeşte persoana condamnatã sau minorul la întrevederea fixatã conform art. 5 alin. (1) şi (2).
(2) Cu ocazia întrevederii, consilierul responsabil de caz sau reprezentantul serviciului de probaţiune aduce la cunoştinţa persoanei condamnate sau minorului, în prezenţa supraveghetorului, regulile pe care trebuie sã le respecte, cuprinse în anexa nr. 5.
(3) În cadrul aceleiaşi întâlniri consilierul responsabil de caz sau reprezentantul serviciului de probaţiune înainteazã supraveghetorului formularul de evidenţã a orelor care trebuie efectuate, respectiv oferã, dupã caz, instrucţiuni pentru completarea acestuia.
(4) Supraveghetorul desemnat de instituţia de interes public, în prezenţa consilierului responsabil de caz sau a reprezentantului serviciului de probaţiune, înainteazã persoanei condamnate sau minorului, spre informare şi semnare, normele de protecţie a muncii, de pazã şi de stingere a incendiilor.
ART. 7
(1) Dacã se constatã cã persoana condamnatã sau minorul nu se prezintã la locul de executare a obligaţiei în primele 9 ore stabilite în acord cu planificarea, consilierul de probaţiune responsabil, pe baza informãrii primite de la supraveghetorul din instituţia de interes public, înainteazã acesteia/acestuia un avertisment, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6.
(2) Dupã comunicarea avertismentului, persoana condamnatã sau minorul are îndatorirea de a se prezenta la sediul serviciului de probaţiune în termen de maximum 3 zile lucrãtoare şi de a comunica acestuia motivele care au condus la nerespectarea obligaţiei.
(3) Dacã persoana condamnatã ori minorul nu se prezintã la sediul serviciului de probaţiune şi nici la locul de executare în termenul prevãzut la alin. (2), consilierul de probaţiune va înştiinţa şeful serviciului, care, la rândul sãu, va sesiza instanţa de executare, conform anexei nr. 7.
(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplicã în mod corespunzãtor şi în situaţia în care persoana condamnatã sau minorul, dupã efectuarea unui numãr de ore de activitate neremuneratã, nu mai respectã planificarea realizatã.
ART. 8
(1) În cazul în care minorul are purtãri rele, consilierul de probaţiune responsabil îi înainteazã acestuia un prim avertisment, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8.
(2) Prin purtãri rele se înţelege nerespectarea regulii 2 de la pct. D din anexa nr. 5, împrejurare adusã la cunoştinţa consilierului responsabil de caz de cãtre supraveghetorul desemnat de instituţia de interes public.
(3) Dacã se constatã cã minorul continuã sã aibã un comportament necorespunzãtor chiar şi dupã comunicarea unui al doilea avertisment, în acord cu anexa nr. 9, consilierul de probaţiune, prin intermediul şefului serviciului, sesizeazã instanţa de executare în vederea luãrii mãsurilor ce se impun potrivit legii, conform anexei nr. 10.
(4) Nerespectarea de cãtre persoana condamnatã a regulii 2 de la pct. D din anexa nr. 5 atrage dupã sine, în funcţie de gravitatea abaterii, înaintarea a maximum douã avertismente şi/sau sesizarea organelor abilitate.
ART. 9
În cazul în care se constatã cã persoana condamnatã sau minorul se aflã în imposibilitatea de a executa obligaţia din motive independente de voinţa sa, consilierul responsabil de caz, prin intermediul şefului serviciului, înştiinţeazã instanţa de executare cu privire la aceastã împrejurare, în acord cu anexa nr. 11.
ART. 10
(1) Dupã executarea obligaţiei impuse persoanei condamnate sau minorului, instituţia de interes public înainteazã serviciului de probaţiune formularul completat cu privire la evidenţa orelor de activitate neremuneratã.
(2) La finalizarea efectuãrii numãrului de ore de activitate neremuneratã stabilit prin hotãrâre judecãtoreascã, consilierul de probaţiune responsabil de caz întocmeşte un raport privind modul de îndeplinire de cãtre persoana condamnatã sau sancţionatã penal a obligaţiei de a presta o activitate neremuneratã, conform anexei nr. 12.
(3) Dacã, din motive imputabile sau neimputabile persoanei condamnate ori minorului, orele de activitate neremuneratã nu au fost executate în termenul stabilit, consilierul de probaţiune responsabil de caz va consemna acest lucru în raportul final de supraveghere.
ART. 11
Anexele nr. 1-12 fac parte integrantã din prezenta procedurã.

ANEXA 1
-------
la procedurã
------------

PROTOCOL-CADRU DE COLABORARENr. ......../data/serviciul Nr. ........./data/instituţia
de probaţiune partenerã
I. Pãrţile:
Serviciul de probaţiune Instituţia partenerã
(adresa şi nr. de telefon) (adresa şi nr. de telefon)
II. Reprezentanţii legali:
Numele şi prenumele, funcţia Numele şi prenumele, funcţia
III. Persoane de contact:
Numele şi prenumele, funcţia, Numele şi prenumele, funcţia,
telefon telefonCAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Scopul încheierii prezentului protocol este colaborarea pãrţilor în vederea asigurãrii eficienţei implementãrii activitãţii neremunerate ca obligaţie impusã de instanţe în sarcina persoanelor condamnate sau a minorilor.
ART. 2
Obiectivele prezentului protocol sunt:
a) identificarea locurilor adecvate care sã permitã desfãşurarea în bune condiţii a activitãţii neremunerate de cãtre persoana condamnatã sau minor;
b) facilitarea condiţiilor necesare efectuãrii numãrului de ore fixat de instanţã în sarcina persoanei condamnate sau a minorului;
c) identificarea celor mai adecvate modalitãţi de monitorizare a felului în care persoana condamnatã sau minorul executã obligaţia de a desfãşura activitatea neremuneratã la locul stabilit;
d) diversificarea tipului de activitãţi ce ar putea fi prestate în interesul comunitãţii;
e) responsabilizarea persoanei condamnate sau minorului în vederea executãrii în condiţii optime a obligaţiei impuse de instanţã în sarcina sa.

CAP. II
Obligaţiile pãrţilor

ART. 3
Obligaţiile serviciului de probaţiune sunt:
a) sã desemneze consilierul de probaţiune responsabil de caz pentru supravegherea executãrii obligaţiei;
b) sã ia legãtura cu persoana de contact desemnatã de instituţia partenerã, cu ocazia primei prezentãri la serviciul de probaţiune a persoanei condamnate sau a minorului, în vederea comunicãrii datei şi orei la care consilierul responsabil de caz însoţit de persoana condamnatã sau de minor se vor prezenta la locul de desfãşurare a activitãţii neremunerate;
c) sã evalueze persoana condamnatã sau minorul pe ariile stabilite, sã întocmeascã fişa de referire şi sã o înainteze instituţiei partenere în termen de 3 zile lucrãtoare de la data în care a avut loc evaluarea;
d) sã însoţeascã prima oarã, prin intermediul consilierului responsabil de caz sau printr-un reprezentant al serviciului de probaţiune, persoana condamnatã sau minorul la locul desfãşurãrii activitãţii neremunerate, pentru a se asigura cã acesta corespunde evaluãrii înaintate de serviciul de probaţiune;
e) sã înmâneze formularul de evidenţã a orelor de muncã efectuate de cãtre persoana condamnatã sau minor, conform anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezentul protocol, şi sã explice supraveghetorului modul în care acesta va fi completat;
f) sã prezinte persoanei sancţionate, în prezenţa supraveghetorului, documentul privind regulile pe care trebuie sã le respecte şi sã explice acesteia consecinţele nerespectãrii acestor reguli;
g) sã stabileascã, împreunã cu supraveghetorul, modalitãţile concrete de monitorizare a felului în care persoana condamnatã sau minorul îşi executã obligaţia (convorbiri telefonice, adrese, intervale de timp, tip de vizite etc.);
h) sã se asigure cã tipurile de activitãţi stabilite nu au suportat modificãri astfel încât sã nu mai corespundã nevoilor şi abilitãţilor respectivei persoane. Totodatã, serviciul de probaţiune va lua mãsuri în condiţiile în care se constatã modificãri ale situaţiei, înştiinţând în acest sens instanţa de executare;
i) sã efectueze vizite la intervalele de timp stabilite în cadrul fişei de referire, dar şi vizite inopinate la locul de derulare a activitãţii;
j) sã sesizeze instanţa în urma primirii unei înştiinţãri motivate din partea instituţiei partenere, dar şi în urma verificãrilor proprii, în situaţia în care se constatã sustragerea persoanei sancţionate de la executarea obligaţiei de a desfãşura o activitate neremuneratã;
k) sã înştiinţeze instanţa în cazul în care se constatã cã, din motive temeinice, persoana condamnatã sau minorul nu poate efectua activitatea neremuneratã, astfel încât orele de muncã stabilite în hotãrâre nu pot fi executate.
ART. 4
Obligaţiile instituţiei partenere sunt:
a) sã identifice spaţiile/locurile în care se va desfãşura activitatea neremuneratã şi sã informeze serviciul de probaţiune despre adresele spaţiilor disponibile;
b) sã analizeze fişa de referire, sã identifice locul de desfãşurare a activitãţii în acord cu aspectele surprinse în acel document şi sã informeze serviciul de probaţiune asupra adresei acestuia, în conformitate cu anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul protocol;
c) sã desemneze una sau mai multe persoane din cadrul instituţiei care se vor ocupa de supravegherea modului în care persoanele sancţionate îşi desfãşoarã activitatea neremuneratã şi sã transmitã serviciului de probaţiune, prin intermediul reprezentantului instituţiei, datele acestora de contact;
d) sã realizeze, prin intermediul supraveghetorului, planificarea programului de lucru, fie individual (dacã este o singurã persoanã condamnatã sau un singur minor), fie pe grupe (dacã mai multe persoane condamnate sau mai mulţi minori desfãşoarã acest tip de activitate), în acord cu dispoziţiile legale referitoare la programul de lucru în cazul minorilor;
e) sã repartizeze persoana condamnatã sau minorul, prin persoana de contact desemnatã*1), în funcţie de rezultatul evaluãrii înaintate de serviciul de probaţiune, la locul/spaţiul de executare a obligaţiei cel mai adecvat specificului cazului sãu şi sã comunice consilierului responsabil locul prestãrii activitãţii neremunerate, precum şi numele supraveghetorului, cu cel puţin douã zile înainte de întrevederea dintre consilier, supraveghetor şi persoana condamnatã sau minor;
-----------
*1) Persoana de contact din cadrul instituţiei de interes public se va asigura cã datele conţinute în fişa de referire sunt aduse la cunoştinţa persoanei care desfãşoarã supravegherea executãrii activitãţii neremunerate (supraveghetor).

f) sã ia mãsurile necesare în vederea instruirii persoanei condamnate sau minorului cu privire la normele de protecţie a muncii, de pazã şi de stingere a incendiilor, sã întocmeascã un proces-verbal în acest sens şi sã punã la dispoziţia acesteia/acestuia echipamentul necesar desfãşurãrii activitãţii;
g) sã supravegheze efectiv modul de executare a activitãţii neremunerate şi sã ţinã evidenţa orelor de muncã prestatã, în conformitate cu formularul tipizat privind evidenţa activitãţii neremunerate;
h) sã informeze consilierul responsabil de caz cu privire la momentul începerii executãrii orelor de muncã neremuneratã, în legãturã cu orice schimbare apãrutã pe parcursul desfãşurãrii activitãţii, precum şi despre orice manifestare, în plan comportamental, a persoanei condamnate sau a minorului care ar putea sã compromitã punerea în executare a hotãrârii judecãtoreşti;
i) sã înainteze, la sfârşitul perioadei de desfãşurare a activitãţii neremunerate, formularul de evidenţã completat şi sã îl însoţeascã de un document în care se vor preciza pe scurt informaţii cu privire la modul în care persoana condamnatã sau minorul şi-a îndeplinit obligaţia impusã de instanţã, precum şi cu privire la conduita acesteia/acestuia pe parcursul efectuãrii activitãţii neremunerate.
ART. 5
Obligaţiile comune ale pãrţilor sunt:
a) sã respecte principiul confidenţialitãţii;
b) sã se asigure cã în stabilirea tipului de activitate se va ţine cont de starea de sãnãtate, pregãtirea şcolarã şi profesionalã, vârsta, nivelul de dezvoltate fizicã şi psihicã, abilitãţile şi aptitudinile persoanei condamnate sau minorului;
c) sã respecte principiul nondiscriminãrii;
d) sã ia mãsurile necesare în situaţia în care persoana condamnatã sau minorul îşi exprimã nemulţumirea cu privire la tratamentul aplicat de instituţia partenerã pe perioada executãrii obligaţiei, astfel încât sã se garanteze îndeplinirea obligaţiei de cãtre persoana condamnatã sau minor;
e) sã identifice, în cazul în care din motive neimputabile persoanei condamnate sau minorului nu mai este posibilã executarea obligaţiei de a presta o activitate neremuneratã, un nou serviciu/compartiment unde persoana condamnatã sau minorul ar putea sã finalizeze executarea obligaţiei impuse de instanţã.

CAP. III
Dispoziţii finale

ART. 6
Prezentul protocol se încheie pe o perioadã de ..... ani şi intrã în vigoare în momentul semnãrii de cãtre ambele pãrţi.
ART. 7
Prezentul protocol poate fi modificat şi completat prin act adiţional numai cu acordul pãrţilor.
ART. 8
Situaţiile care impun modificãri în desfãşurarea activitãţii neremunerate şi, implicit, în activitatea de colaborare pot fi:
a) modificãri în structura compartimentului/serviciului sau schimbarea cadrului legal care sunt de naturã sã determine modificãri majore ale felului activitãţilor desfãşurate de persoana condamnatã sau minor;
b) constatarea pe baza actelor medicale doveditoare cã persoana condamnatã sau minorul suferã de o boalã permanentã care o/îl pune pe aceasta/acesta în imposibilitatea executãrii obligaţiei;
c) plângerea justificatã a persoanei condamnate sau a minorului faţã de atitudinea generalã a personalului compartimentului/serviciului care pericliteazã executarea obligaţiei stabilite de instanţa de judecatã în sarcina acesteia/acestuia.
ART. 9
Dacã schimbãrile produse determinã modificãri esenţiale în procedura de colaborare, se va întocmi unui nou protocol.
ART. 10
Prezentul protocol poate înceta:
a) la data expirãrii perioadei de colaborare;
b) prin denunţare de cãtre oricare dintre pãrţi în urmãtoarele situaţii: în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzãtoare a obligaţiilor din prezentul protocol de cãtre cealaltã parte. Despre modalitatea necorespunzãtoare de colaborare va fi înştiinţatã şi instanţa de executare;
c) în cazul iniţierii oricãror activitãţi care prejudiciazã cealaltã parte.

Încheiat astãzi, ....., în douã exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Semnãtura pãrţilor:
Serviciul de probaţiune (Se va preciza instituţia partenerã):
....................... ..................................
(numele şi prenumele (numele şi prenumele
şefului serviciului) conducãtorului instituţiei)


ANEXA 1
-------
la protocol
-----------┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Antetul Ministerului Justiţiei │
└──────────────────────────────────────────────────────┘Serviciul de probaţiune de pe lângã Tribunalul ...........

Operator de date cu caracter personal nr. 7.303
Nr. ........ din data de ..........

Numele şi prenumele persoanei condamnate sau minorului ...............
Instanţa de judecatã ..........................................
Sentinţa penalã/Decizia penalã ................................
Durata activitãţii ............................................
Consilierul de probaţiune responsabil de caz ..................
Instituţia publicã ............................................
Supraveghetor(i) ..............................................

Formular privind evidenţa orelor de activitate neremuneratã efectuate într-o instituţie de interes public


┌─────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────┐
│Data desfãşurãrii│ Tipul │ Numãrul orelor │Numãrul orelor│ Observaţii │
│ activitãţii │ activitãţilor │ efectuate │ rãmase │ │
│ neremunerate │ desfãşurate │ zilnic │ de efectuat │ │
├─────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────┘ANEXA 2
--------
la protocol
-----------┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Antetul instituţiei de interes public │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

Cãtre,

Serviciul de probaţiune de pe lângã Tribunalul ............

În atenţia consilierului de probaţiune ...................................
(Se vor menţiona numele şi prenumele
consilierului responsabil de caz.)Vã facem cunoscut cã în urma analizei informaţiilor conţinute în fişa de referire primitã în data de ........... am considerat oportun ca persoana condamnatã sau minorul sã execute obligaţia de a presta o activitate neremuneratã în urmãtorul loc:
Denumirea ...............................
Adresa ..................................
Descrierea pe scurt a activitãţilor ce urmeazã a fi realizate .............
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

......................
Data............. (numele, prenumele, calitatea persoanei)


ANEXA 2
-------
la procedurã (exemplificare)
----------------------------

LISTA
cu instituţiile de interes public de la nivel local
pusã la dispoziţia instanţelor

┌────────────┬───────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
│ Denumirea │ Adresa │Reprezentantul│ Tipuri │Tipurile de activitãţi│ Alte observaţii │
│instituţiei │instituţiei│ instituţiei/ │ de servicii │ pretabile a fi │ │
│ │ şi datele │ Persoana │ oferite │ desfãşurate în │ │
│ │ de contact│ de contact │ │executarea obligaţiei │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│D.G.A.S.P.C.│ │Str. ...., │Îngrijire copii,│1. Activitãţi de │(exemplificativ): │
│ │ │tel./fax......│persoane aflate │întreţinere, recondi- │La centrele de plasa- │
│ │ │ │în dificultate, │ţionare mobilier │ment sunt acceptaţi │
│ │ │ │vârstnici etc. │2. Activitãţi de │doar minorii care au │
│ │ │ │ │însoţire şi sprijin │comis infracţiuni cu │
│ │ │ │ │persoane vârstnice │un grad de pericol │
│ │ │ │ │...... │social scãzut. │
│ │ │ │ │ │La Azilul de bãtrâni │
│ │ │ │ │ │X se acceptã maximum │
│ │ │ │ │ │5 beneficiari. │
└────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘ANEXA 3
-------
la procedurã
------------┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Antetul Ministerului Justiţiei │
└──────────────────────────────────────────────────────┘Serviciul de probaţiune de pe lângã Tribunalul ............

Operator de date cu caracter personal nr. 7.303
Nr. ........ din data de ............

FIŞĂ DE REFERIRE

1. Date de contact ale persoanei obligate sã execute o activitate neremuneratã
Nume şi prenume ..........................................
Adresã ...................................................
Telefon ..................................................
2. Date despre hotãrârea judecãtoreascã
Numãrul hotãrârii. .......................................
Obligaţia/Obligaţiile (indicarea inclusiv a numãrului de ore de activitate neremuneratã pe care trebuie sã le desfãşoare persoana sancţionatã) ....................
3. Date despre pregãtirea şcolarã şi profesionalã
Numãrul claselor şcolare absolvite ....................................
Calificãri obţinute ...................................................
Dacã lucreazã (Se vor indica tipul muncii, locul şi programul de muncã.)
.......................................................................
Atunci când este cazul:
Profilul în cadrul şcolii*1)...........................................
----------
*1) De exemplu, tehnic, umanist etc.

Interesele manifestate pentru o materie sau alta ......................
Interese extraşcolare .................................................
Domeniu/Domenii în care a obţinut rezultate remarcabile ...............
Locurile în care a desfãşurat practica de semestru şi rezultatele obţinute
.......................................................................
4. Experienţa în câmpul muncii
Locurile de muncã anterioare (experienţa propriu-zisã) ................
Frecvenţa schimbãrii locurilor de muncã şi motivele care au determinat schimbarea locului de muncã ..........................................................
Modul de relaţionare cu colegii, precum şi dificultãţi întâmpinate la locul de muncã
.......................................................................
Succese şi insuccese şcolare şi profesionale ..........................
Abilitãţi şi aptitudini profesionale ..................................
5. Starea de sãnãtate fizicã şi psihicã
Rezultatele adeverinţei eliberate de medicul de familie sau, dupã caz, de medicul care a constatat o anumitã boalã incompatibilã cu desfãşurarea de efort fizic sau a anumitor activitãţi ................................................................
Diagnostic ............................................................
Nr. de internãri medicale .............................................
Tipul de tratament ....................................................
Dependenţã sau consum ocazional de substanţe ..........................
Influenţa comportamentului adictiv, a bolii sau a tulburãrii asupra stãrii de sãnãtate
.......................................................................
Afecţiuni cronice sau acute ...........................................
Tentative de suicid, autovãtãmare sau altele etc. .....................
6. Date despre timpul liber
Disponibilitate de a efectua activitatea neremuneratã în folosul comunitãţii (Se va preciza şi orarul în care existã posibilitatea derulãrii activitãţii.) ....
.......................................................................
7. Recomandãri
Consilierul de probaţiune va indica tipul de activitate adecvatã situaţiei personale în funcţie de informaţiile enumerate mai sus. Atunci când:
- din evaluarea clinicã rezultã cã riscul pentru public este ridicat, se vor indica tipurile de locaţii în care se va evita plasarea persoanei în vederea efectuãrii activitãţii neremunerate;
- din evaluarea stãrii fizice şi psihice rezultã cã riscul de autovãtãmare şi suicid este ridicat, se vor indica tipurile de locaţii care ar putea determina ca persoana sã se afle sub acest risc.

Am luat cunoştinţã de conţinutul
prezentei fişe astãzi
...........................
(data), (semnãtura)

Consilierul responsabil de caz,
...............................
(numele, prenumele şi semnãtura)


ANEXA 4
-------
la procedurã
------------

I. Aspecte presupuse de activitatea de intervievare necesarã întocmirii fişei de referire
Introducere:
- prezentarea consilierului de probaţiune;
- oferirea informaţiilor despre scopul activitãţii neremunerate, pentru a determina executarea în cele mai bune condiţii a activitãţii;
- sublinierea importanţei pe care o are prezentarea acuratã a informaţiilor pentru întocmirea fişei de referire (ajutã instituţia de interes public sã identifice cele mai adecvate soluţii pentru a facilita executarea obligaţiei);
- oferirea de informaţii referitoare la limitele confidenţialitãţii;
- discuţii pe marginea unor aspecte neclare;
- verificarea şi consemnarea datelor de identificare ale clientului (numele şi prenumele, data şi locul naşterii, adresa şi nr. de telefon).
Date despre comportamentul infracţional/infracţiunea curentã*1):
-----------
*1) Evaluarea pe aceastã dimensiune se va realiza pentru orice persoanã obligatã sã execute o activitate neremuneratã, iar în cazul în care se constatã un risc mare pentru public, în fişa de referire se vor specifica tipurile de locaţii în care nu se recomandã efectuarea activitãţii neremunerate.

- întrebãrile vor fi centrate pe: trecutul infracţional/predelincvenţial, nr. de condamnãri, fapta penalã pentru care se aflã în supravegherea serviciului de probaţiune, motivaţia comiterii acesteia, tipul de infracţiune, recunoaşterea faptei, asumarea responsabilitãţii, conştientizarea consecinţelor faptei sale, atitudinea faţã de victimã - dacã este cazul, atitudinea faţã de pedeapsa primitã etc. Aceste date vor conduce consilierul de probaţiune la o apreciere iniţialã a riscului, în special cel pentru public pentru a surprinde aceastã informaţie în fişa de referire.
Obţinerea datelor despre pregãtirea şcolarã şi profesionalã, precum şi a celor referitoare la starea de sãnãtate fizicã şi psihicã se va realiza în conformitate cu aspectele cuprinse în fişa de referire.
Încheierea:
- rezumatul discuţiei;
- accentuarea importanţei îndeplinirii mãsurilor şi executãrii obligaţiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentarea consecinţelor respectãrii sau încãlcãrii acestora;
- stabilirea, de comun acord, a datei întrevederii pentru a merge, împreunã cu consilierul, în locul unde urmeazã sã se desfãşoare activitatea neremuneratã.
Precizare: Ariile de investigaţie au caracter orientativ, consilierul încercând pe cât posibil sã individualizeze abordarea.
II. Abilitãţi de intervievare ale consilierului de probaţiune:
- sã abordeze un mod de relaţionare neutru cu persoana intervievatã;
- sã fie pregãtit sã asculte (ascultarea activã);
- sã prezinte situaţiile expuse de persoanã, sã parafrazeze şi sã fie capabil de sumarizare;
- sã manifeste empatie şi sã încurajeze persoana în exprimarea sentimentelor;
- sã încurajeze manifestarea unui mod de gândire raţional din partea persoanei în ceea ce priveşte ciclul infracţional (hotãrârea infracţionalã, paternul infracţional şi conştientizarea consecinţelor sãvârşirii faptei penale);
- sã sprijine persoana în identificarea frustrãrilor şi în realizarea congruenţei dintre aşteptãrile comunitãţii şi dorinţele sale.


ANEXA 5
-------
la procedurã
------------

REGULI
pe care trebuie sã le respecte persoana condamnatã
sau minorul în executarea activitãţii neremunerate

A. Reguli generale:
1. Trebuie sã anunţaţi imediat serviciul de probaţiune (consilierul responsabil de caz sau oricare alt consilier de probaţiune) în legãturã cu problemele cu care vã confruntaţi în executarea activitãţii neremunerate.
2. Trebuie sã anunţaţi orice schimbare de domiciliu, reşedinţã sau locuinţã, precum şi a locului de muncã, care ar putea influenţa executarea activitãţii neremunerate.
B. Reguli stabilite în caz de imposibilitate de a se prezenta la locul în care se desfãşoarã activitatea neremuneratã:
1. Trebuie sã aduceţi la cunoştinţã serviciului de probaţiune orice modificare a stãrii de sãnãtate (fizice sau psihice) care ar putea afecta executarea activitãţii neremunerate şi sã prezentaţi dovezi în acest sens.
2. Când sunteţi în imposibilitatea executãrii orelor stabilite conform formularului, sunteţi obligat sã anunţaţi imediat supraveghetorul de la locul în care prestaţi activitatea neremuneratã. În situaţia în care estimaţi cã situaţia de imposibilitate se prelungeşte mai mult de 5 zile, trebuie sã anunţaţi şi serviciul de probaţiune. Dupã încetarea situaţiei care a determinat incapacitatea temporarã de muncã, veţi anunţa imediat atât serviciul de probaţiune, cât şi supraveghetorul, în scopul reluãrii activitãţii. Fac excepţie de la aceste prevederi situaţiile urgente.
NOTĂ:
Boala trebuie constatatã de cãtre medic şi doveditã printr-un certificat medical.
3. Toate orele de activitate neremuneratã neexecutate vor fi recuperate, indiferent de motivul care a determinat neefectuarea lor (boalã temporarã sau alte situaţii speciale). Decizia asupra neefectuãrii acestor ore poate reveni doar instanţei. În funcţie de particularitatea situaţiei, serviciul de probaţiune va proceda dupã cum urmeazã:
- în cazul în care, din motive imputabile dumneavoastrã, nu reuşiţi sã efectuaţi numãrul de ore stabilit înãuntrul termenului alocat pentru executarea obligaţiei, se va sesiza instanţa pentru luarea mãsurii care se impune;
- în cazul în care, din motive neimputabile dumneavoastrã, nu reuşiţi sã efectuaţi numãrul de ore stabilit înãuntrul termenului alocat pentru executarea obligaţiei, se va înştiinţa instanţa.
C. Reguli privind programul de lucru
1. Aveţi obligaţia sã respectaţi programul de lucru stabilit.
2. În perioada executãrii orelor de activitate neremuneratã, timpul de cãlãtorie şi pauza de masã nu sunt incluse în durata fixatã pentru îndeplinirea obligaţiei.
3. În perioada executãrii orelor de activitate neremuneratã nu se deconteazã cheltuielile de transport.
D. Reguli privind comportamentul persoanei condamnate sau minorului
1. În timpul executãrii orelor de activitate neremuneratã aveţi obligaţia sã respectaţi regulile privind protecţia muncii şi PSI (prevenirea stingerii incendiilor).
2. Nu vã este permis ca pe durata executãrii activitãţii neremunerate sã vã aflaţi sub influenţa bãuturilor alcoolice sau a drogurilor. Dacã existã indicii cã vã aflaţi într-o astfel de situaţie, precum şi dacã se va dovedi cã aveţi asupra dumneavoastrã alcool, droguri sau arme pe timpul executãrii activitãţii neremunerate, serviciul de probaţiune va proceda dupã caz*1):
--------
*1) Se va opta pentru alegerea uneia dintre variantele de mai jos.

a) în cazul minorilor, sesizeazã instanţa, care va putea revoca mãsura educativã şi va putea lua o mãsurã mai severã;
b) în cazul persoanelor condamnate, sesizeazã organele abilitate (de exemplu, jandarmerie, poliţie), în vederea luãrii mãsurilor ce se impun.
3. Ameninţarea, intimidarea sau comportamentul provocator şi orice formã de agresiune manifestate faţã de personalul implicat în punerea în executare a obligaţiei sunt strict interzise, atrãgând sesizarea instanţei în cazul minorilor, respectiv a celorlalte organe abilitate în cazul adulţilor.
4. Orice act de corupţie cu scopul nerespectãrii prevederilor hotãrârii judecãtoreşti va fi denunţat potrivit legii penale.
Subsemnatul, .................., declar cã am luat cunoştinţã de regulile privind desfãşurarea activitãţii neremunerate şi sunt de acord cu respectarea acestora.
Cunosc faptul cã nerespectarea programului de lucru stabilit (neprezentarea la 9 ore de activitate stabilite în program, fie la începutul programului, fie pe parcursul derulãrii acestuia) atrage înaintarea unui avertisment din partea serviciului de probaţiune, iar persistenţa în nerespectarea programului de lucru şi dupã înaintarea acestuia atrage sesizarea instanţei. Cunosc, de asemenea, cã încãlcarea regulii 2 de la pct. D atrage, în funcţie de gravitatea comportamentului, înaintarea a maximum douã avertismente, dupã care se va sesiza (dupã caz, instanţa în cazul minorilor sau organele abilitate în cazul persoanelor condamnate).
De asemenea, declar cã am primit un exemplar cu aceste reguli.

Semnat în 3 exemplare, astãzi
..........................
(data)

Persoana sancţionatã,
....................
Supraveghetor,
................
Consilier de probaţiune,
....................


ANEXA 6
-------
la procedurã
------------┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Antetul Ministerului Justiţiei │
└──────────────────────────────────────────────────────┘Serviciul de probaţiune de pe lângã Tribunalul ..........

Operator de date cu caracter personal nr. 7.303
Nr. ..... din data de ..............

AVERTISMENT
În atenţia ........

Serviciul de probaţiune a constatat, în urma sesizãrii din partea supraveghetorului din instituţia unde s-a stabilit cã veţi desfãşura activitatea neremuneratã, cã nu v-aţi prezentat la locul indicat pentru efectuarea a 9*1) ore din totalul celor stabilite în fişa de evidenţã a activitãţii neremunerate şi nici nu aţi comunicat motivele absenţei dumneavoastrã.
----------
*1) Se va adapta, dupã caz, urmãtoarelor situaţii: primele 9 ore, 9 ore consecutive sau 9 ore neconsecutive, dar cumulate, pe durata de executare a activitãţii neremunerate.

Vã atenţionãm cã este necesar sã vã prezentaţi în termen de 3 zile de la primirea prezentului avertisment la sediul serviciului de probaţiune pentru a comunica aceste motive şi pentru a aduce în sprijinul lor dovezile corespunzãtoare. Este necesar ca în acelaşi termen sã vã prezentaţi şi la locul de executare.
Dacã se constatã cã nu vã veţi prezenta nici la sediul serviciului şi nici la locul de executare, se va sesiza instanţa pentru luarea mãsurilor ce se impun potrivit legi*2).
-----------
*2) I se va explica, în funcţie de caz, cã instanţa fie va putea lua o mãsurã educativã mai grea, fie va revoca suspendarea executãrii pedepsei sub supraveghere şi va dispune executarea pedepsei în penitenciar.

Pentru a evita o asemenea situaţie va trebui sã respectaţi programul de lucru stabilit şi sã vã prezentaţi cel târziu în data de ......, ora de ....., la Serviciul de probaţiune de pe lângã Tribunalul ....................... .

Prenumele şi numele
consilierului de probaţiune
........................
Semnãtura consilierului
de probaţiune
............
Prenumele şi numele
şefului serviciului
....................
Semnãtura şefului Serviciului de
probaţiune de pe lângã Tribunalul .........
şi ştampila serviciului
........................


ANEXA 7
-------
la procedurã
------------┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Antetul Ministerului Justiţiei │
└──────────────────────────────────────────────────────┘Serviciul de probaţiune de pe lângã Tribunalul ..............

Operator de date cu caracter personal nr. 7.303
Nr. ..... din data de ..............

Cãtre .....................
(denumirea instanţei)

Biroul executãri penale

Ref.: Dosar penal nr. ....../.......

Sentinţa penalã/Decizia penalã ....../..........

SESIZARE

Vã comunicãm faptul cã numitul(a) .........., fiul/fiica lui .......... şi .........., nãscut(ã) la data de ........, sancţionat(ã) în baza Hotãrârii judecãtoreşti nr. ........, pronunţatã în Dosarul penal nr. ........, nu s-a prezentat la locul de executare pe durata a 9*1) ore din totalul celor stabilite în formularul de evidenţã a activitãţii neremunerate.
----------
*1) Se va adapta, dupã caz, urmãtoarelor situaţii: primele 9 ore, 9 ore consecutive sau 9 ore neconsecutive, dar cumulate, pe durata de executare a activitãţii neremunerate.

Vã comunicãm, de asemenea, cã i s-a înaintat persoanei condamnate sau minorului, în data de ........, un avertisment prin care i s-a pus în vedere cã este necesar sã se prezinte în termen de 3 zile de la comunicare la serviciul de probaţiune pentru a arãta motivele care au determinat neprezentarea la locul de executare.
Având în vedere cã sus-numitul nu s-a prezentat la serviciul de probaţiune şi nici la locul executãrii sancţiunii pânã în data de............(Se va menţiona data la care trebuia sã se prezinte la serviciul de probaţiune.)............., serviciul de probaţiune considerã întemeiatã prezenta sesizare.
Vã mai comunicãm, totodatã, cã prin neprezentarea persoanei sancţionate la locul de executare pânã la data de .......... existã riscul sã se afle în imposibilitatea prestãrii activitãţii neremunerate pe durata de timp în care i s-a impus executarea obligaţiei.
Anexãm la prezenta urmãtoarele înscrisuri (dupã caz):
- procesul-verbal prin care i s-au adus la cunoştinţã persoanei condamnate sau minorului condiţiile supravegherii;
- regulile pe care trebuie sã le respecte persoana condamnatã sau minorul în executarea activitãţii neremunerate, de care a luat cunoştinţã în data de ...........;
- sesizarea scrisã din partea supraveghetorului;
- nota telefonicã întocmitã de consilierul de probaţiune în data de ...........;
- nota de constatare a absenţei persoanei condamnate sau minorului de la locul de executare, întocmitã cu ocazia vizitei inopinate sau anunţate;
- Avertismentul cu nr. ............;
- înştiinţarea înaintatã şefului serviciului de consilierul de probaţiune responsabil de caz în data de .........., conform anexei care face parte integrantã din prezenta sesizare.
Vã rugãm pe aceastã cale sã ne comunicaţi mãsurile ce urmeazã a fi luate în cauzã.

Prenumele şi numele
şefului serviciului
...................
Semnãtura şefului Serviciului de
probaţiune de pe lângã Tribunalul ............
şi ştampila serviciului
....................


ANEXĂ
-----
la sesizare
-----------

Cãtre .............................................
(prenumele şi numele şefului serviciului)
Serviciul de probaţiune de pe lângã Tribunalul .........

ÎNŞTIINŢARE:

Ca urmare a constatãrii prin ..............(Se menţioneazã, dupã caz, adresa primitã de la instituţia de interes public, nota telefonicã din data de ..........., nota de constatare a absenţei întocmitã cu ocazia vizitei inopinate sau anunţate.)................. rezultã cã persoana ............(nume şi prenume)............ nu s-a prezentat la 9 ore din totalul celor stabilite în formularul de evidenţã a activitãţii neremunerate.
Totodatã, deşi am înaintat în data de ............. Avertismentul cu nr. ..........., am constatat cã persoana ..........(nume şi prenume).......... nu s-a prezentat nici la sediul serviciului de probaţiune în termenul stabilit şi nici la locul de executare. De asemenea, nu au fost comunicate serviciului de probaţiune motivele absenţelor.
În aceste condiţii apreciez cã, dacã persoana condamnatã/minorul nu începe a-şi îndeplini obligaţia conform planificãrii, existã riscul sã se afle în imposibilitatea prestãrii activitãţii neremunerate pe durata impusã de instanţa de judecatã.
Din totalul de ........... ore a fost executat pânã la data de ............(momentul în care nu s-a mai prezentat)............. un numãr de ..... ore.
Facem precizarea cã în data de .............. expirã perioada destinatã executãrii acestei obligaţii.
Anexez la prezenta, în copie:
- procesul-verbal prin care i s-au adus la cunoştinţã persoanei condamnate/minorului condiţiile supravegherii;
- regulile pe care trebuie sã le respecte persoana sancţionatã în executarea activitãţii neremunerate, semnate la data de ................;
- dupã caz (sesizarea scrisã din partea supraveghetorului; nota telefonicã întocmitã de consilierul de probaţiune în data de ..........; nota de constatare a absenţei persoanei condamnate sau minorului de la locul de executare, întocmitã cu ocazia vizitei inopinate sau anunţate);
- Avertismentul cu numãrul ........., trimis în data de ........... .

Data Prenumele şi numele
.......... consilierului de probaţiune
....................
Semnãtura consilierului
de probaţiune
...................


ANEXA 8
-------
la procedurã
------------┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Antetul Ministerului Justiţiei │
└──────────────────────────────────────────────────────┘Serviciul de probaţiune de pe lângã Tribunalul ...........

Operator de date cu caracter personal nr. 7.303
Nr. ........ din data de ..............

AVERTISMENT
În atenţia ............

Serviciul de probaţiune a constatat, în urma sesizãrii din partea supraveghetorului din instituţia unde vã desfãşuraţi activitatea neremuneratã, cã nu respectaţi în mod corespunzãtor obligaţia impusã de instanţã, prin încãlcarea regulilor pe care vi le-aţi asumat, respectiv*1): .....................................................
----------
*1) Se vor enumera regulile încãlcate, precum şi împrejurãrile în care aceastã încãlcare a avut loc.

Vã atenţionãm cã va trebui sã vã revizuiţi atitudinea la locul de executare a activitãţii neremunerate prin respectarea regulilor asumate de care aţi luat cunoştinţã în data de*2) .............................................................. .
----------
*2) Se va menţiona data la care persoana sancţionatã a semnat documentul privind regulile pe care se angajeazã sã le respecte.

Prenumele şi numele
consilierului de probaţiune
....................
Semnãtura consilierului
de probaţiune
.........................

Prenumele şi numele
şefului serviciului
........................
Semnãtura şefului Serviciului de
probaţiune de pe lângã Tribunalul ..........
şi ştampila serviciului


ANEXA 9
-------
la procedurã
------------┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Antetul Ministerului Justiţiei │
└──────────────────────────────────────────────────────┘Serviciul de probaţiune de pe lângã Tribunalul ............

Operator de date cu caracter personal nr. 7.303
Nr. ..... din data de ................

AVERTISMENT

În atenţia ...........................
Serviciul de probaţiune a constatat persistenţa dumneavoastrã în nerespectarea regulilor precizate în avertismentul cu numãrul*1) ...., motiv pentru care vã înainteazã cel de-al doilea avertisment. În acest sens am fost sesizaţi cã în data de ............ dumneavoastrã ..............(Se vor descrie comportamentul, precum şi contextul în care acesta s-a manifestat.)................. .
------------
*1) Se menţioneazã primul avertisment înaintat.

Vã atenţionãm cã dacã veţi continua sã manifestaţi un comportament care sã afecteze executarea corespunzãtoare a obligaţiei impuse, vom fi obligaţi sã sesizãm (dupã caz, instanţa de executare în cazul minorilor, organele abilitate în cazul majorilor).

Prenumele şi numele
consilierului de probaţiune
.....................

Semnãtura consilierului
de probaţiune
...................

Prenumele şi numele
şefului serviciului
.....................
Semnãtura şefului Serviciului
de probaţiune de pe lângã Tribunalul ..........
şi ştampila serviciului


ANEXA 10
--------
la procedurã
------------┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Antetul Ministerului Justiţiei │
└──────────────────────────────────────────────────────┘Serviciul de probaţiune de pe lângã Tribunalul ............

Operator de date cu caracter personal nr. 7.303
Nr. ......... din data de ..............

Cãtre .....................
(denumirea instanţei)

Biroul executãri penale

Ref.: Dosar penal nr. .../...

Sentinţa penalã/Decizia penalã .../...

SESIZARE*1)
---------
*1) Doar în cazul minorilor.

Vã comunicãm faptul cã numitul(a) .........., fiul/fiica lui ........... şi ..........., nãscut(ã) la data de ........., sancţionat(ã) în baza Hotãrârii judecãtoreşti nr. ........., pronunţatã în Dosarul penal nr. ........, a neglijat în mod repetat regulile privind comportamentul pe care trebuie sã îl manifeste în timpul executãrii obligaţiei de a presta o activitate neremuneratã, cu toate cã a fost atenţionat(ã) sã le respecte prin înaintarea de cãtre serviciul de probaţiune a douã avertismente.
În acest sens, potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din Procedura privind supravegherea executãrii obligaţiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremuneratã într-o instituţie de interes public impusã de cãtre instanţa de judecatã, aprobatã prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.355/C/2008, serviciul de probaţiune are obligaţia legalã de a sesiza instanţa de judecatã pentru luarea mãsurilor ce se impun potrivit legii.
Anexãm la prezenta urmãtoarele înscrisuri (dupã caz):
- sesizarea scrisã din partea supraveghetorului cu privire la comportamentul manifestat;
- nota telefonicã întocmitã de consilierul de probaţiune în data de ..............;
- Procesul-verbal nr. ............, încheiat de consilierul de probaţiune cu ocazia vizitei inopinate la locul de executare a activitãţii neremunerate;
- Avertismentul cu nr. .............. (primul avertisment);
- Avertismentul cu nr. .............. (al doilea avertisment);
- înştiinţarea înaintatã de consilierul de probaţiune responsabil de caz în data de ............, conform anexei care face parte integrantã din prezenta sesizare.
Vã rugãm pe aceastã cale sã ne comunicaţi mãsurile ce urmeazã a fi luate în cauzã.

Prenumele şi numele
şefului serviciului
...................
Semnãtura şefului Serviciului de
probaţiune de pe lângã Tribunalul ............
şi ştampila serviciului
...........................


ANEXĂ
-----
la sesizare
-----------

Cãtre .........................................
(prenumele şi numele şefului serviciului)
Serviciul de probaţiune de pe lângã Tribunalul ..........

ÎNŞTIINŢARE

Ca urmare a celor constatate prin ............(Se menţioneazã, dupã caz, adresa primitã de la instituţia de interes public, nota telefonicã din data de ............., nota de constatare a comportamentului manifestat întocmitã cu ocazia vizitei inopinate sau anunţate etc.).................., am apreciat cã minorul ...........(nume şi prenume).............. manifestã un comportament necorespunzãtor la locul de executare a activitãţii neremunerate, deoarece: ..............(Se precizeazã regulile încãlcate, datele la care acestea au fost încãlcate, contextul care a determinat/favorizat încãlcarea lor.)................. . Totodatã, se vor arãta mãsurile luate de consilierul de probaţiune în vederea atenţionãrii asupra evitãrii comportamentului manifestat.
În acest sens, în baza atribuţiilor legale, vã rog sã sesizaţi instanţa de judecatã pentru a lua mãsurile ce se impun.

Data Prenumele şi numele
........... consilierului de probaţiune
........................
Semnãtura consilierului
de probaţiune
...........

ANEXA 11
--------
la procedurã
------------┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Antetul Ministerului Justiţiei │
└──────────────────────────────────────────────────────┘Serviciul de probaţiune de pe lângã Tribunalul ............

Operator de date cu caracter personal nr. 7.303
Nr. ........ din data de ..............

Cãtre .....................
(denumirea instanţei)

Biroul executãri penale

Ref.: Dosar penal nr. .../...

Sentinţa penalã/Decizia penalã .../...

ÎNŞTIINŢARE

Vã comunicãm faptul cã numitul(a) ............, fiul/fiica lui ........ şi ..........., nãscut(ã) la data de ............., sancţionat(ã) în baza Hotãrârii judecãtoreşti nr. .........., pronunţatã în Dosarul penal nr. .........., nu s-a prezentat conform programului la locul de desfãşurare a activitãţii neremunerate, deoarece, conform documentelor prezentate, s-a aflat în imposibilitate de a respecta planificarea stabilitã în vederea executãrii obligaţiei. În acest context, potrivit informaţiilor furnizate de consilierul de probaţiune responsabil de caz, existã riscul ca persoana sã se afle în imposibilitatea de a presta integral activitatea neremuneratã.
Anexãm la prezenta, în copie, urmãtoarele dovezi: ................(Se va preciza tipul documentelor care vor însoţi sesizarea: acte din care rezultã situaţia de imposibilitate de a respecta planificarea activitãţii neremunerate.)..................
Vã rugãm pe aceastã cale sã ne comunicaţi mãsurile ce urmeazã a fi luate în cauzã.

Prenumele şi numele
şefului serviciului
...................
Semnãtura şefului Serviciului de
probaţiune de pe lângã Tribunalul .........
şi ştampila serviciului

Cãtre ........................................
(prenumele şi numele şefului serviciului)

Serviciul de probaţiune de pe lângã Tribunalul ..........

ÎNŞTIINŢARE

Prin prezenta, consider necesarã înştiinţarea instanţei cu privire la faptul cã persoana condamnatã/minorul ...........(nume şi prenume)........... nu a respectat planificarea activitãţii neremunerate, datoritã ................. (Se vor preciza motivele invocate, precum şi informaţii privind comportamentul manifestat anterior de persoana sancţionatã în timpul programului de lucru şi se vor anexa dovezile necesare.) ................ .
Menţionez totodatã cã persoana condamnatã/minorul a prezentat dovezi din care a reieşit situaţia de imposibilitate a respectãrii programului de lucru.
Totuşi, apreciem cã şi în aceste condiţii existã riscul ca persoana sancţionatã sã se afle în imposibilitatea finalizãrii numãrului de ore pânã la sfârşitul perioadei, deoarece: ..........................
Din totalul de ........ ore a fost executat pânã la data de ...........(momentul în care nu s-a mai prezentat)............... un numãr de .......... ore.
Facem precizarea cã în data de ............ expirã perioada destinatã executãrii acestei obligaţii.

Data Prenumele şi numele
........... consilierului de probaţiune
...................
Semnãtura consilierului
de probaţiune
................


ANEXA 12
--------
la procedurã
------------┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Antetul Ministerului Justiţiei │
└──────────────────────────────────────────────────────┘Serviciul de probaţiune de pe lângã Tribunalul ...........

Operator de date cu caracter personal nr. 7.303
Nr. .......... din data de ...........

RAPORT
privind modul de îndeplinire de cãtre persoana
condamnatã sau sancţionatã penal a obligaţiei
de a presta o activitate neremuneratã

1. Introducere:
Numele şi prenumele persoanei sancţionate:
Data şi locul naşterii:
Domiciliul/reşedinţa/locuinţa:
Instanţa:
Nr. dosarului penal şi al hotãrârii judecãtoreşti (tip: decizie, sentinţã):
Instituţia publicã/locul unde se desfãşoarã activitatea neremuneratã:
Tipurile de activitãţi desfãşurate:
Durata şi perioada executãrii obligaţiei:
Consilier responsabil de caz:
2. Date cu privire la executarea activitãţii neremunerate într-o instituţie de interes public
Acest capitol va cuprinde informaţii referitoare la:
- numãrul protocolului de colaborare cu instituţia de interes public;
- persoana de contact din cadrul instituţiei de interes public;
- numãrul de ore, frecvenţa şi locul executãrii activitãţii neremunerate în folosul comunitãţii;
- natura activitãţilor desfãşurate;
- comportamentul persoanei şi incidente pe durata executãrii activitãţii neremunerate.
3. Concluzii cu privire la executarea activitãţii neremunerate
Se vor surprinde avantajele prestãrii activitãţii neremunerate în legãturã cu:
- tipul abilitãţilor/deprinderilor dezvoltate;
- intenţiile referitoare la valorificarea experienţei dobândite;
- felul în care implicarea în aceastã activitate a determinat existenţa unor oferte de angajare;
- felul în care procesul de executare a acestei obligaţii a influenţat stima de sine;
- gradul de satisfacţie faţã de utilitatea muncii sale etc.
Pct. 2 şi 3 se completeazã într-o formã narativã. Prezentarea va fi realizatã punctual, concis şi clar. Raportul final se va întocmi dupã primirea din partea instituţiei de interes public a formularului de evidenţã a orelor efectuate.

Data Prenumele şi numele
............. consilierului de probaţiune
......................
Semnãtura consilierului
de probaţiune
.................

------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice